Meld. St. 4 (2018–2019)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

10.1 Økonomiske konsekvenser

Regjeringen har som mål at 3 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) skal gå til forskning og utvikling (FoU) innen 2030. I Jeløya-plattformen slår regjeringen fast at den over tid vil øke den offentlige innsatsen til FoU ut over 1 % av BNP i en omstillingsfase og særlig prioritere muliggjørende teknologier og forskning som bidrar til økt verdiskaping. Målet er at dette også skal utløse økte private investeringer.

Kunnskapsdepartementet anslår at de samlede bevilgningene til FoU i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 utgjør 37,1 mrd. kroner. Dette utgjør 1,02 % av anslaget for BNP i 2019, og er en realvekst på 1,2 % fra saldert budsjett 2018.

For kommende langtidsplanperiode lanserer regjeringen tre nye opptrappingsplaner:

  • Et teknologiløft på 800 mill. kroner

  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 mill. kroner

  • Kvalitet i høyere utdanning på 250 mill. kroner

I forslag til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å følge opp opptrappingsplanene med totalt 481 mill. kroner. Se for øvrig nærmere omtale i del III, kap. 5, i Prop 1 S (2018–2019) for Kunnskapsdepartementet.

Opptrappingsplanene vil gå til tiltak på flere departementers budsjetter. De skal delvis finansieres gjennom omprioriteringer fra andre formål på berørte departementers områder. Forslag om økte bevilgninger til oppfølging av langtidsplanen vil bli fremmet i de årlige statsbudsjettene.

10.2 Administrative konsekvenser

Regjeringen forventer at målene og prioriteringene i langtidsplanen på sikt vil føre til at ressursbruken vris i retning av prioriteringene. Departementene følger opp gjennomføringen av langtidsplanen i styringsdialogen med Norges forskningsråd, universiteter, høyskoler og andre relevante underliggende virksomheter.

Til forsiden