Meld. St. 4 (2018–2019)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Bedre vekst, lavere utslipp – Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. 2017

Clune, Crossin og Verghese. «Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories». Journal of Cleaner Production. Vol. 140, part 2, Jan. 2017 s. 766–783

Den Heijer. Managing the University Campus: Information to support real estate decisions. Uitgeverij Eburon. 2011

Den Heijer og Tzovlas. The European Campus Heritage and Challenges. Delft University of Technology. 2014

EEA. Global Megatrends. 2015

EU-kommisjonen. Food from the Ocean. High Level Group of Scientific Advisors. Scientific Opinion No. 3/2017

EU-kommisjonen. European Innovation Scoreboard 2018

Europaparlamentet. Rome Declaration on Responsible Research and Innovation. 2014

Europarådet. European Social Charter. 1961, revidert 1996

Gode ideer, fremtidens arbeidsplasserRegjeringens gründerplan. 2015

Helse- og omsorgsdepartementet. Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. Rapport fra Helsedatautvalget. 2017

House of Commons Digital, Culture, Media and Sport Committee. Disinformation and «fake news»: Interim Report. 2018

International Energy Agency. Tracking Clean Energy Progress: Informing Energy Sector Transformations. 2017

Justis- og beredskapsdepartementet. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 2014

Kjente ressurser, uante muligheter – Regjeringens bioøkonomistrategi. 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nasjonal strategi – IKT-forskning og –utvikling 2013–2022. 2013

Kunnskapsdepartementet. Nasjonal strategi for bioteknologi. 2011

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2018

Kunnskapsdepartementet. Tilstandsrapport for høyere udanning 2018.

Lillejord, Sølvi m.fl. Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring: en systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenteret for utdanning. 2017

Mazzucato, Mariana. Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union: A problem-solving approach to fuel innovation-led growth. Rapport fra Europakommisjonen

Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis

Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – Bedre helse

Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge

Meld. St. 27 (2016–2017) Industrien – Grønnere, smartere og mer nyskapende

Meld. St. 38 (2016–2017) IKT-sikkerhet – Et felles ansvar

Meld. St. 45 (2016–2017) Avfall som ressurs – Avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017

Menon. Verdiskaping i havnæringene 2016. 2018

Miljødirektoratet. Konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land. 2018

De nasjonale forskningsetiske komiteene. Etikk og integritet i forskning. 2018

NIBIO. Jordbrukets bidrag til bioøkonomien. NIBIO-rapport nr. 2 (77) 2016

NIFU. Sluttrapport fra evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning. NIFU-rapport 2015:18

NIFU. Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge. NIFU-rapport 2015:39

NIFU. Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. NIFU-rapport 2016:4

NIFU. Ressursinnsatsen til norsk miljøforskning i 2014. NIFU-rapport 2016:5

NIFU. Mer mangfoldsstatisikk. Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. NIFU arbeidsnotat 2017:4

NIFU. Norsk forskning på antimikrobiell resistens: Kartlegging av FoU-ressursinnsats og vitenskapelig publisering. NIFU-rapport 2018:12

NIFU. Evaluation of the national research school scheme. NIFU-rapport 2018:13

Norges forskningsråd. Evaluering av BIA – Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden. 2017

Norges forskningsråd. Forskning for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling: Forskningsrådets strategi for bærekraft 2017–2020. 2017

Norges forskningsråd. Forskning for miljømessig bærekraft: Forskningsrådets virkemidler, sentrale forskningsutfordringer. 2017

NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon: Den norske modellens fremtid

NOU 2015: 1 Produktivitet – Grunnlag for vekst og velferd

NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit: Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

NTNU. Strategi 2018–2025: Kunnskap for en bedre verden. 2017

Nærings- og fiskeridepartementet. Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012–2021. 2012

Nærings- og fiskeridepartementet. Digital21: Digitale grep for norsk verdiskaping. 2018

OECD. The Ocean Economy in 2030. 2016

OECD. The Next Production Revolution: Implications for Governments and Business. 2017

OECD. Research and innovation in health and care in Norway: Case study – Innovation Policy Review of Norway. 2017

OECD. Reviews of Innovation Policy: Norway. 2017

OECD. Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

OECD. Higher Education in Norway. Labour market relevance and outcomes. 2018

Oljedirektoratet. Ressursrapport: Leting 2018

Riksrevisjonen. Dok. nr. 3:9 (2002–2003). Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer.

Riksrevisjonen. Dok. nr. 3:10 (2007–2008). Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer.

Riksrevisjonen. Dok. nr. 3:4 (2012–2013). Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren.

Rystad Energy. OG21 Strategy update 2016. Value of prioritized technology and competence needs. 2016

Samordning mellom universiteter og helseforetak: Identifikasjon av utfordringsbilder med forslag til løsninger. Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 2016

Sammen om kunnskapsløft for oral helse. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017–2027)

Statsbygg. Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren. Rapport A, B, C og D. 2018

St.meld. nr. 15 (2007–2008) Tingenes tale – Universitetsmuseene

United Nations Environment Programme. The Emissions Gap Report 2017: Executive Summary. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22101/EGR_2017_ES.pdf?sequence=1&isAllowed=y

World Economic Forum. Mapping Global Transformations: 4th Industrial Revolution.

Til forsiden