Meld. St. 5 (2019–2020)

Levende lokalsamfunn for fremtiden— Distriktsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Aamas, B (red) et al (2018): Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge, rapport 2018:14/ M-1209|2018. CICERO og Vestlandsforsking

Andersen, O og Dervo, B.K. (2019): Jegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018, NINA Rapport 1605. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning.

Angell, E., S. Eikeland, L. A.Grünfeld, I. Lie, S. Myhr, V. Nygaard og P. Pedersen (2012): Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms – utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene, Rapport 2012:2. Tromsø: Norut.

Benedictow, A., E. C. Bjøru, F. W. Eggen, V. S. Flatval, M. Norberg-Schulz, M. Rybalka, R. Røtnes, A. Stokka, M. Tofteng and L. Vik (2018a): Evaluering av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, SØA-rapport nr. 26–2018. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Benedictow, A., E. C. Bjøru, F. W. Eggen, M. Norberg-Schulz, M. Rybalka og R. Røtnes (2018b): Evaluation of SkatteFUNN, SØA-Report 18–2018. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Borge, L.-E., B. A. Brandtzæg, V. S. Flatval, T. Kråkenes, J. Rattsø, R. Røtnes, R. J. Sørensen og G. Vinsand (2017): Nullpunktsmåling: Hovedrapport, SØF-rapport nr. 01/17. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Brandtzæg, B. A., T. E. Lunder, A. Aastvedt, A. Thorstensen, S. Groven og G. Møller (2019): Utredning om små kommuner, TF-rapport nr. 473, 2019. Bø: Telemarksforsking.

Brandtzæg, B. (2009): Frivillige kommunesammenslutninger 2005–2008. TF-rapport nr. 258, 2009. Bø: Telemarksforsking.

Carneiro, P., Liu, K. og Salvanes, K.G. (2018): The Supply of Skill and Endogenous Technical Change: Evidence from a College Expansion Reform, IZA Discussion Paper No. 11661: https://ideas.repec.org/p/hka/wpaper/2018-041.html.

DFØ (2018): Veileder til Utredningsinstruksen. Instruks om utredning av statlige tiltak. Oslo: Direktoratet for økonomistyring.

Dokument 3:6 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester, Oslo: Riksrevisjonen.

ESPON (2018): Possible European Territorial Futures. Volume B – The European Territory Today and Tomorrow.

Finans Norge (2016): Uten banken stopper Norge. Bankutlån til norsk næringsliv 2010–2016. Oslo: Finans Norge.

Fjose, S., J. Erraia og S. Pedersen (2019): Bakgrunnsnotat om database over olje- og gassrelaterte inntekter i kommunene, Menon-notat nr. 14/2019. Oslo: Menon economics.

Fjose, S., A. Helseth og J. Erraia (2018): Fylke- og kommunefordelt eksport i 2017 – betydning for sysselsetting, Menon-publikasjon nr. 101/2018. Oslo: Menon economics.

Flatnes, A., J. P. Knudsen og V. S. Knutsen (2018): Kartlegging og beskrivelse av arbeidet med regional omstilling. Rapport fra Oxford Research. Oslo: Oxford Research.

Fossum, E., E. Magnus og S. E. Harsem (2016): Verdiskaping i den norske fornybarnæringen, THEMA Notat 2016–04. Oslo: Thema Consulting Group.

Gierløff, C. W., K. Magnussen, L. S. Eide, E. K. Iversen, K. Ibenholt, S. V. Dombu, S. Navrud og J. Strand (2017): Verdien av kulturarv. En samfunnsøkonomisk analyse med utgangspunkt i kulturminner og kulturmiljøer, Menon-publikasjon nr. 72/2017. Oslo: Menon economics.

Gleinsvik, A. og S. Klingenberg (2013): Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåing. Proba-rapport nr 2013–12. Oslo: Proba samfunnsanalyse.

Grunfelder J., L. Rispling and G. Norlén (eds.) (2018): State of the Nordic Region 2018. Copenhagen: Nordisk Ministerråd.

Grünfeld, L. A., G. Grimsby og K. Høiseth-Gilje (2014): En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og tilskuddsordninger. Oslo: Menon economics.

Grünfeld, L. A., B. H. Hansen, G. Grimsby og L. E. Eide (2010): Forretningsengler i Norge: Omfang, betydning og behov for offentlig involvering, Menon-publikasjon nr. 15/2010. Oslo: Menon economics.

Grønn konkurransekraft (2016): Grønn konkurransekraft. Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Gythfeldt, K. og Heggen, K. (2012): Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Likheter og ulikheter mellom høgskolene på Vestlandet og i hovedstadsregionen. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier.

Huttunen, K., J. Møen og K. G. Salvanes (2016): Job loss and regional mobility. Discussion paper, SAM 17–2016. Bergen: Norges handelshøyskole.

Indset, M., A. Schou og S. Stokstad (2018): EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner, NIBR-rapport 2018:13. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Innovasjon Norge (2018): Oppdragsgiverrapporten fra Innovasjon Norge 2018. Innovasjon Norge.

Kann, I. C., T. Dokken, J. Sørbø og J. Yin (2018): Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige, Arbeid og velferd 1–2018, Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

KMD (2016): Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren. Veileder. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

KMD (2015): Samarbeid mellom frivillige og kommuner. Råd og veiledning til kommuner som vil inngå samarbeid med frivillige, veileder. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kobro, L. U., R. Røtnes, F. W. Eggen og C. Skar (2017): Statlige rammevilkår på ramme alvor. Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge Nr 14/2017. Porsgrunn: Høgskolen i Sørøst-Norge.

Langset, M., I. O. Ellis og J. M. Ståvi (2014): Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene, NIVI Rapport 2014:1. Oslo: NIVI Analyse.

Leknes, E., K. Onsager, S. B. Bayer, S. Haus-Reve og S. Johansen (2018): Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner. RAPPORT – 2018/184. Stavanger: IRIS.

Magnussen, K., C. W. Gierløff, E. K. Iversen, S. V. Dombu, K. Ibenholt og S. Navrud (2017): Kulturminnefondets samfunnsnytte, Menon-publikasjon nr. 42/2017. Oslo: Menon economics.

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 2 (2018–2019) Revidert nasjonalbudsjett 2019. Oslo: Finansdepartementet.

Miljødirektoratet (2015): Klima i Norge 2100. Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015. NCCS report no. 2/2015. Trondheim: Miljødirektoratet.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019.

Nordisk Ministerråd (2015) Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap, TemaNord 2015:502. Nordisk Ministerråd.

NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2019: 2 Fremtidige kompetansebehov II – Utfordringer for kompetansepolitikken. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018: 11 Ny fjellov. Oslo: Landbruks- og matdepartementet.

NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet.

NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren – Utredning nr. 31 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I – Kunnskapsgrunnlaget. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2015: 17 Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

NOU 2008: 3 Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Prop. 70 L (2018–2019) Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.). Oslo: Samferdselsdepartementet.

OECD (2018): Rural 3.0. A framework for rural development, Policy note. OECD.

OECD (2014): Skills strategy Action Report Norway. OECD

Regjeringens oppdaterte havstrategi (2019): Blå muligheter.

Røtnes, Rolf, Vegard Salte Flatval, Emil Cappelen Bjøru, Bjørn Håvard Evjen, Tomas Åström, Hanna Engblom og Charlotte Breitz (2017): Evaluering av Trebasert Innovasjonsprogram, Rapport nr. 77–2017. Oslo: Samfunnøkonomisk analyse.

Schou, A. og M. Indset (2015): EU-programmer: deltagelse og nytte for kommunesektoren, NIBR-rapport 2015:19. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

SSB (2019a): Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen. SSB Rapport 2019/8. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

SSB (2019b): Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017- kan endringer i befolkningssammensetningen forklare alt? SSB Rapport 2019/6. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

SSB (2018a): Befolkningsframskrivningene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater, SSB Rapporter 20018/21. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

SSB (2018b): Effekten av Sivas virkemidler på vekst og verdiskaping Rapporter 2018/17. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

SSB (2018c): Samisk statistikk 2018, SSB Rapporter 2018/5. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

SSB (2017a): Ny sentralitetsindeks for kommunene. SSB Notater 2017/40. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

SSB (2017b): Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen, SSB rapport 2017/5. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

SSB (2013): Studentvandringer – Rekruttering til studier og tilførsel av nye høyt udannede i et geografisk perspektiv. Rapporter 2013/6. Oslo-Kongsvinger: Statisisk senralbyrå.

Stamland, T., L. Rud og A. Mjøs (2008): Kapitaltilgangen for SMB i ulike deler av landet, SNF-Rapport 2008:15. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Stjernberg, M. and O. Penje (2019): Population Change Dynamics in Nordic Municipalities: – Grid data as a tool for studying residential change at local level, Nordregion Report 2019:1. Stockholm: Nordisk ministerråd.

Sørlie, K. (2006): Bosettingspreferanser, flyttemotiver og flytteprosesser. Status og perspektiver omkring den regionale befolkningsutviklingen i Norge, notat til Kommunal- og regionaldepartementet 16.02.2006. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Sørvoll, J. og G. K. Løset (2017): Samfunnsvirkninger av boligpolitikk – Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner, NOVA Rapport 3/2017. Oslo: OsloMet.

Tellmann, S. M., P. O. Aamodt, M. Elken, E. H. Larsen og S. Skule (2017): Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering, NIFU-rapport 2017:9. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Vareide, K., S. Svardal og K. Miland (2019): De gode hjelperne Kommunenes samarbeidspartnere i næringsutvikling. TF-notat nr. 9/2019. Bø: Telemarksforsking.

Vareide, K., S. Svardal, H. Nyborg Storm og S. Groven (2018): Suksessrike distriktskommuner anno 2018. TF-rapport nr. 442 2018. Bø: Telemarksforsking.

Vareide, K. (2017): Regional analyse samiske områder 2017. Næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier, TF-rapport nr. 410 2017. Bø: Telemarksforsking.

Vatne, E. (2018): Sysselsetting i petroleumsvirksomhet 2017. Omfang og lokalisering av ansatte i oljeselskap og den spesialiserte leverandørindustrien, SNF rapport nr 01/18. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Vinsand, G. (2018a): Gode grep i Finnmark, NIVI Rapport 2018:4. NIVI Analyse.

Vinsand, G. (2018b): Takt og utakt med kommunestrukturen, NIVI Rapport 2018:5. NIVI.

Vinsand, G. (2018c): Regionråd i Norge, NIVI Rapport 2018:3. NIVI Analyse.

Vinsand, G. (2019): Gode grep i Troms, NIVI Rapport 2019:2. NIVI Analyse.

Wekre, T. og B. R. Jensen (2018): Hvordan rigge seg for å bli best på næringsutvikling? Notat fra Distriktssenteret (2018:5). Sogndal-Alstahaug-Steinkjer: Kompetansesenter for distriktsutvikling.

Til forsiden