Meld. St. 9 (2015–2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

En internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri er viktig for Norge. I regjeringens politiske plattform understreker vi vår vilje til å bidra til å opprettholde og videreutvikle denne industrien. Innovasjon, kunnskap og teknologi er typiske kjennetegn for forsvarsindustrien, og det er nødvendig for industrien å satse på disse områdene for å møte morgendagens konkurranse.

En norsk forsvarsindustriell kapasitet innenfor viktige teknologiske kompetanseområder er vesentlig for å sikre forsvarssektoren riktig materiell og kompetanse til rett tid. Dette øker vår evne til å ivareta nasjonal sikkerhet på områder der særnorske forhold krever spesiell kompetanse.

Det internasjonale markedet for forsvarsmateriell kjennetegnes av nasjonale markeder med sterk politisk styring, proteksjonisme og begrenset markedsadgang for utenlandske konkurrenter. For norsk forsvarsindustri er det, som for annen norsk industri, summen av nasjonale og internasjonale rammebetingelser som er avgjørende for dens muligheter til å utvikle konkurransekraft og lykkes på det internasjonale markedet. En internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri vil kunne levere viktig materiell og viktige tjenester til forsvarssektoren. Norsk forsvarsindustri må inneha kompetanse på områder som anses vesentlige for å ivareta vårt forsvar og vår sikkerhet. Samtidig må industriens rammebetingelser være mest mulig forutsigbare, og det må legges til rette for internasjonal konkurranse på like vilkår. Konkurransedyktige og innovative forsvarsbedrifter bidrar til betydelig verdiskaping i det norske samfunnet.

Satsing på innovasjon, kunnskap, teknologi og samarbeid er avgjørende for å utvikle norsk for-svarsindustri. Slik satsing kommer også Forsvaret til gode, eksempelvis i form av bedre materiell og høyere kvalitet på tjenester som leveres. Dette forholdet utgjorde mye av bakgrunnen for St.meld. nr. 38 (2006–2007) Forsvaret og industrien – strategiske partnere; Strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser, som trakk opp gjeldende strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser. En sterk og konkurransedyktig forsvarsindustri gjør at staten får mer ut av sine investeringer i forsvarssektoren, samtidig som forsvarsbedriftene får økte muligheter til å konkurrere om oppdrag internasjonalt. For å sikre bærekraft, kostnadseffektivitet og tilgjengelighet på leveranser til Forsvaret, må norsk forsvarsindustri fortsette å lykkes på eksportmarkedet. Dette krever et godt samarbeid mellom forsvarssektoren, forskningsmiljøene og industrien.

Regjeringen vil arbeide for at Norge skal bidra til etableringen av et felleseuropeisk forsvars- og sikkerhetsmarked innenfor rammen av EUs direktiv for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Regjeringen ønsker samtidig å understreke at Norges nasjonale sikkerhetsbehov ligger fast, og at disse er førende for våre forsvarsanskaffelser. Dette inkluderer også våre forpliktelser til NATO.

Regjeringen planlegger i tillegg å legge frem en ny melding til Stortinget om norsk industris rammevilkår. Meldingen vil ta for seg noen sentrale utvalgte temaer av betydning for industriens konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Av sentrale temaer som tas sikte på å behandles nærmere er blant annet effektivisering og avanserte produksjonsformer i industrien og kompetanseoverføring mellom næringer.

Til forsiden