Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr. 30. september 2012

Med denne ajourføringen, ønsker departementet å redegjøre noe mer i detalj for hvordan departementet har reagert i den enkelte sak.

Dette kommer til uttrykk ved at kolonnen for Reaksjon inneholder en noe mer utførlig omtale av reaksjonene.  Omtalen tar hensyn til de lovmessige forpliktelser som påligger forvaltningen spesielt hva gjelder personvern.

Ved utgangen av september 2012 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 371 varsler om økonomiske misligheter, hvorav 220 har status avsluttet og 151 fortsatt er under behandling. Siden utgangen av juni har Sentral kontrollenhet mottatt 29 nye varsler. I perioden juli – september er 21 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 15 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 1.7 – 30.9.2012. Totalt for de 15 sakene er det tilbakebetalt 1.377.358 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajouføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

 

Avsluttet
(mnd og år)

Land/
region

Forvalter

Tilbake-
betalt
beløp
(NOK)

Reaksjon

07.2012

Sør-Afrika

Institute for Security Studies (ISS)

36.072

Midlene tilbakebetalt. To personer avskjediget av ISS. Rettsforfølgning vurdert, men ikke gjennomført pga. prosessrisiko.

07.2012

Afghanistan

Ambassaden

0

Lokal ansatt sagt opp etter å ha misbrukt reiseforskudd. Saken ikke anmeldt til tyske myndigheter da den er foreldet.

07.2012

Burundi

Kirkens Nødhjelp

857.443

Midlene tilbakebetalt etter at samarbeidspartner opptrådte uryddig og truet ekstern revisor.

07.2012

Uganda

Food for the Hungry Uganda

192.470

Forfalskning av utbetalingsskjemaer. Midlene tilbakebetalt, ni ansatte avsatt og arrestert.

08.2012

Sri Lanka

National Peace Council

30.604

Avvik i avtale. Midlene tilbakebetalt. Avviket utbedret, samarbeidet fortsetter.

08.2012

Peru

Regnskogfondet

12.632

Underslag av midler hos lokal samarbeidspartner. Ansatte er oppsagt, og saken er anmeldt. Midlene tilbakebetalt.

08.2012

Uganda

Ambassaden

0

Administrativ beføyelse overfor lokalansatte pga. mistanke om misbruk knyttet til dieselforbruket ved stasjonen.

09.2012

Sri Lanka

Paffrel

7.300

Norske midler berørt av underslag tilbakebetalt. Krav til organisasjonen om å følge opp anbefalinger i revisorrapport og opprette separat konto for norske midler ved eventuell framtidig støtte.

09.2012

Kenya

Kenya Education Sector Support Program

0

Tiltale i Kenya mot et antall ansatte i landets undervisningsdepartement etter at Verdensbanken dokumenterte svindel knyttet til et utdanningsprogram.

09.2012

Tanzania

Women’s Economic Group Coordinating Council

2.857

Manglende utbetaling av stipend. Stipend utbetalt til sluttbruker.

09.2012

Sør-Sudan

Ambassaden

4.825

Underslag av midler. Midlene tilbakebetalt. Den lokalansatte er oppsagt.

09.2012

Russland

Kirkens Nødhjelp

0

Underslag av midler fra KNs prosjektpartner. Krav om tilbakebetaling sendt til Statens innkrevingssentral.

09.2012

Storbritannia

Tilskuddsmottaker

0

Prosjektet er ikke gjennomført. Krav om tilbakebetaling er sendt til Statens innkrevingssentral.

09.2012

Danmark

International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA)

197.440

Underslag begått av en av IWGIAs medarbeidere. Personen er oppsagt og politianmeldt. Midlene er tilbakebetalt.

09.2012

Mongolia

Digni

35.715

Underslag begått av prosjektleder. Saken er håndtert i tråd med mongolsk lovgivning. Midlene er tilbakebetalt.

 

Se også: