Nasjonalbudsjettet 2016. Trykkfeil.

Det opplyses om følgende trykkfeil i Meld. St. 1 (2015-2016) Nasjonalbudsjettet 2016 for Finansdepartementet (fagproposisjonen)  

Meld. St. 1 (2015-2016), Kap 2, side 28

I siste setning i første avsnitt under avsnitt 2.4 står det:

"Nedgangen er gått sammen med en svakere dollarkurs, og prisfallet er mindre målt i kroner"

Det skal stå:
"Nedgangen er gått sammen med en sterkere dollarkurs, og prisfallet er mindre målt i kroner"

Meld. St. 1 (2015-2016), Kap 2, side 34

I figur 2.10 "Lønnsandelen i Fastlands-Norge" er det benyttet nasjonalregnskapstall publisert i september 2015. Disse tallene stopper i 2013. For å vise utviklingen fram til og med 2014 er tallene bak figuren på budsjettets internettsider oppdatert med nasjonalregnskapstall fra august 2015. Det er i tråd med praksis i resten av meldingen.

Meld. St. 1 (2015-2016), Kap. 3, side 80

Tabell 3.10 skal inneholde følgende fotnote: 

  1. De seneste fremskrivingene av utslipp til luft ble presentert i Nasjonalbudsjettet 2015. I tabellen er fremskrivingene fra Nasjonalbudsjettet 2015 justert for å ivareta nye retningslinjer fra FN for hvordan ulike klimagasser skal veies sammen (GWP-verdier), slik at de kan sammenliknes med justerte tall for utslipp fra tidligere år.

Meld. St. 1 (2015-2016), Kap. 3, side 81

I første setning i siste avsnitt på siden står det:

"Elavgiften foreslås redusert til 0,45 øre per kWh for elektrisk kraft som leveres fra land til skip i næringsvirksomhet."

Det skal stå:

"Elavgiften foreslås redusert til 0,48 øre per kWh for elektrisk kraft som leveres fra land til skip i næringsvirksomhet."

Meld. St. 1 (2015-2016), Kap. 5, side 136

Det er enkelte feil i delsummene i tabell 5.5. Delsummen for Horisontal (generell) støtte skal være -1 700 i 2014 og -1 890 i 2015. Delsummen for Fiske skal være 645 i 2014 og 665 i 2015. Delsummen for Luftfart skal være -430 i 2015 (tallet for 2014 er riktig).

Meld. St. (2015-2016), Vedlegg 2, side 176

I vedleggstabell 2.19 vises det tall for realveksten i kommunenes samlede inntekter og frie inntekter. Tabellen gir inntrykk av at tallene viser veksten i milliarder kroner, mens tallene som er stilt opp viser den prosentvise veksten i kommunenes inntekter. Vedlagt er en rettet versjon av tabell 2.19

Med hilsen

Siv Jensen