NOU 1999: 25

Samboerne og samfunnet

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Aslaksen I., Bjerkholt, O., Koren, C. og Olsson, S. O. (1998): «Care work in household and market: Productivity, economic growth, and welfare». Paper presentert på ASSA-konferanse Chicago 3-5 januar 1998.

Blom, S. (1994): «Marriage and Cohabitation in a Changing Society: Experience of Norwegian Men and Women Born in 1945 and 1960» European Journal of Population 9:143-73. Kluwer Academic Publishers. Nederland.

Blom, S., Noack, T. og Østbye, L. (1993): «Giftermål og barn – bedre sent enn aldri?» Sosiale og økonomiske studier 81. Statistisk sentralbyrå.

Gulbrandsen, L. (1996): «Boligformue og arv», Paper presentert på Bostads- og urbanitetsforskningsseminar. Gävle 24-26 april 1996.

Hoem, J. (1991): «To marry, just in case… The Swedish widow’s-pension reform and the peak in marriges in December 1989», Acta Sociologica 34: 127-135.

Holmøy, V. og Lødrup, P. (1994): « Ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer ».

Jensen, A. M. og Clausen, S. E. (1997): «Barns familier. Samboerskap og foreldrebrudd etter 1970». NIBR Prosjektrapport 1997:21.

Kravdal, Øystein (1997): «Does Marriage Require a Stronger Economic Platform Than Informal Cohabitation?» Memorandum, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Lettenstrøm, Gerd Skoe (1965): «Ekteskap og barnetall – en analyse av fruktbarhetsutviklingen i Norge» Artikler 14, Statistisk sentralbyrå.

Lorentzen, P., Rehof, L.A. og Trier, T. (1994): «Den Europeiske Menneskerettskonvention».

Lødrup, P. (1997): Familieretten .

Noack, T. (1989): «Den norske familien i endring. Myter og realiteter». Tidsskrift for samfunnsforskning 30:473-91.

Noack, T. (1991): «Samboerskap, men ikke ekteskap?» Samfunnsspeilet 1 1991.

Noack, T. (1996): «Familieutvikling i demografisk perspektiv» i Brandt, B. og Moxnes, K. (red.): Familie for tiden. Stabilitet og forandring . Tano Aschehoug, Oslo.

Noack, T. og Keilman, N. (1993): «Familie og husholdning» Sosialt utsyn . Statistisk sentralbyrå.

Noack, T. og Mamelund, S. E. (1997): «Som man måler får man svar» Ukens statistikk 20/97. Statistisk sentralbyrå.

Noack, T. og Østby, L. (1981): «Fruktbarhet blant norske kvinner» Sosiale og økonomiske studier 49, Statistisk sentralbyrå, Oslo –Kongsvinger.

Opsahl, T. (1991): Internasjonale menneskerettigheter .

Ramsøy, N. R. (1994): «Non-marital Cohabitation and Change in Norms: The Case of Norway» Acta Sociologica 37:23-37.

Rikstrygdeverket (1997): Trygdestatistisk årbok .

Ringen, S. (1998): The family in question . London: Demos, s. 46.

Smith, L. og Lødrup, P. (1998): Barn og foreldre .

Statistisk sentralbyrå (1994): Historisk statistikk 1994.

Statistisk sentralbyrå (1996): Befolkningsstatistikk 1995. Hefte III.

Statistisk sentralbyrå (1997b): Befolkningsstatistikk. Inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, 1996: Flere giftermål blant skilte. Ukens statistikk 39/97.

Statistisk sentralbyrå (1997c): Samboertall 1996: Samboerskap fortsatt mest utbredt i Nord-Norge. Ukens statistikk 23/97.

Statistisk sentralbyrå (1997d): Ukens statistikk 29/97.

Statistisk sentralbyrå (1999): Ukens statistikk 9.

Thompson E. & Colella, U. (1992): «Cohabitation and marital stability: Quality or commitment?» Journal of Marriage and the Family 54, 259-267.

Trost, J. (1993): Familien i Sverige, Liber.

Østby, L. og Bull, K. S. (1986): «Omfang og utbredelse av samliv uten vigsel», Tidsskrift for rettsvitenskap 99:140-66.

Øyen, E. (1966): Ugifte mødre , Universitetsforlaget, Oslo.

Justitsministeriets Børnelovsudvalg (1997): «Betænkning om Børns retsstilling».

Til dokumentets forside