NOU 2000: 25

Etter inntektsoppgjørene 2000

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 21. januar i år fram sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. Rapporten bygget som vanlig på til dels foreløpig materiale. I et notat av 21. mars i år la utvalget fram oppdaterte lønnstall. I tillegg vurderte utvalget sitt anslag på konsumprisveksten i 2000 fra januarrapporten.

Beregningsutvalget legger nå fram sin rapport nr. 2 for 2000 - «Etter inntektsoppgjørene 2000». I rapporten er ny statistikk og annet materiale innarbeidet. Det gis her oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Det er også korte oversikter over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Utvalgets prisanslag for 2000 er gjennomgått på nytt, og hovedtrekkene i årets inntektsoppgjør er omtalt.

Beregningsutvalget presenterer i denne rapporten en del nytt materiale. Det er framskaffet en del ny statistikk som kaster lys over fordelingen av inntekt for individer . Det er spesielt lagt vekt på å redegjøre for enkelte trekk ved fordelingen av arbeids- og kapitalinntekter. I denne rapporten er det også for første gang i Beregningsutvalgets rapporter tatt inn lønnstall for visse utdanningsgrupper . I et vedlegg presenteres rapporten fra en arbeidsgruppe som utvalget har satt ned for å se på ulike indikatorer for å beskrive lønnsomhetsutviklingen i industrien.

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Eystein Gjelsvik, Landsorganisasjonen i Norge, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Albert Johansen, Akademikernes Fellesorganisasjon, Stein Gjerding, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Kine Eide, Akademikerne, Eirik Solberg, Kommunenes Sentralforbund, Brynjar Indahl, Finansdepartementet og Gisle Frøiland, Statistisk sentralbyrå.

Oslo, 21.06.2000

Svein Longva

leder

Lars Haartveit

Olav Magnussen

Bernhard Nestaas

Øystein Olsen

Stein Reegård

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Bente Svendsgam

Lars Erik Wærstad

Tormod Belgum sekretariatsleder

Ragnhild Nersten

Jens-Oscar Nergård

Torbjørn Eika

Camilla Birkeland

Espen Erlandsen

Til forsiden