NOU 2000: 25

Etter inntektsoppgjørene 2000

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om inntektsutviklingen for husholdningene

I dette kapitlet redegjøres det nærmere for inntektsutviklingen for husholdningene samlet sett, for enkelte lønnstakerhusholdninger og utviklingen i pensjonsytelser. I tillegg redegjøres det for utviklingen i inntektsfordelingen for yrkestilknyttede og pensjonister på individnivå. Det er benyttet både makrodata basert på nasjonalregnskapet og mikrodata fra Statistisk Sentralbyrås inntektsregister.

Inntekt kan defineres som mulig konsum over en periode uten at realverdien av formuen reduseres. Dette begrepet omfatter alle pengemessige og ikke-pengemessige inntekter (f.eks. naturalytelser og ikke-realiserte gevinster).

I praksis er det meget vanskelig å måle et slikt fullstendig inntektsbegrep. Det er to hovedproblemer: For det første finnes det ikke datakilder som kan belyse viktige inntektskomponenter. Dette gjelder i hovedsak inntekter som ikke er resultat av markedstransaksjoner og der markedsprisen er vanskelig tilgjengelig (f.eks. fordel av egen bolig og urealiserte gevinster). For det andre kan det være betydelig avvik mellom målte og reelle verdier på enkelte inntektskomponenter. Dette gjelder spesielt frynsegoder og verdistigning på realkapital. Mulighetene for å lage gode estimater på slike inntekter kan være forskjellige på makro- og mikronivå. Det er derfor forskjeller i inntektsbegrepene basert på mikro- og makrodata.

I avsnitt 2.1 gjengis tall for husholdningssektorens disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapstall. Dette inntektsbegrepet inneholder bl.a. en beregnet verdi av boligtjenester i makro.

I avsnitt 2.2 presenteres mer detaljerte tall for reallønnsutviklingen for utvalgte eksempler på lønnstakerhusholdninger der en spesielt fokuserer på betydningen av ulik lønnsutvikling og skattesystemet. I dette avsnittet ses det kun på årslønn. I avsnitt 2.3 omtales kort utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden fra 1997 til 1999.

I avsnitt 2.4 redegjøres det til slutt for en del trekk ved inntektsutviklingen for yrkestilknyttede og pensjonister på individnivå. Til dette formålet utnyttes Statistisk Sentralbyrås inntektsstatistikk som hovedsakelig inneholder selvangivelsesstatistikk. Først ses det på fordelingen etter lønnsinntekt før skatt. Deretter brukes samlet inntekt etter skatt (deriblant lønns-, nærings- og kapitalinntekter og overføringer). Beregnet verdi av fordel ved egen bolig og renteutgifter er utelatt fra dette inntektsbegrepet for å unngå en for stor asymmetri mellom formuesinntekter og -utgifter.

2.1 Disponibel realinntekt i husholdningssektoren

 • Husholdningenes disponible realinntekt gikk ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet opp med 2,2 prosent fra 1998 til 1999. Dette er 3 prosentpoeng lavere enn veksten i 1998, og den laveste veksten i disponibel realinntekt siden 1990. Lønnsinntektene og stønadene fra det offentlige ga de største bidragene til inntektsveksten. Regnet per person gikk disponibel realinntekt opp med 1,5 prosent i 1999.

Nasjonalregnskapets inntektsregnskap inneholder en samlet oversikt over husholdningssektorens inntekter og utgifter, dvs. etter at en har summert over alle økonomiske enheter hjemmehørende i husholdningssektoren. (For en nærmere redegjørelse for hva som inngår i husholdningssektoren se boks 2.1). Figur 2.1 viser husholdningenes disponible inntekt som andel av disponibel inntekt for Norge totalt, og som andel av disponibel inntekt for Norge eksklusive driftsresultatet i petroleumssektoren. Som det framgår av figuren, gikk husholdningenes andel av disponibel inntekt for Norge totalt opp med i underkant av 5 prosentpoeng fra 1997 til 1998. Denne utviklingen hadde i stor grad sammenheng med de lave oljeinntektene og den høye veksten i husholdningenes disponible inntekt i 1998. I 1999 steg oljeinntektene kraftig og veksten i husholdningenes disponible inntekt flatet ut, dette bidro til at husholdningenes andel av disponibel inntekt for Norge falt. Husholdningenes andel av disponibel inntekt for Norge eksklusive driftsresultatet i petroleumssektoren har vist en nedadgående tendens i konjunkturoppgangen etter 1993 og fram til 1997. For 1998 og 1999 viser foreløpige nasjonalregnskapstall at denne andelen har steget noe.

Figur 2.1 Husholdningenes disponible inntekt.

Figur 2.1 Husholdningenes disponible inntekt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.1 viser husholdningenes inntekter og utgifter fordelt på ulike poster. Det har på 1990-tallet vært høy vekst i disponibel realinntekt for husholdningene. Spesielt høy var veksten i årene 1991–1993 og 1996–1998. I følge foreløpige nasjonalregnskapstall, økte husholdningenes disponible realinntekter med 2,2 prosent i 1999. Dette er 3 prosentpoeng lavere enn veksten i 1998.

Tabell 2.1 Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter og utgifter1) . 1990–1999 Milliarder kroner

  199019911992199319941995199619971998*1999*
Inntekter550,2580,6609,2629,0642,6676,4713,3754,3824,9874,8
Lønnsinntekter276,0289,0299,3310,5326,4346,7371,2402,0441,5468,9
Blandet inntekt2)74,781,984,488,389,992,593,694,798,0101,2
Herav: Tjenester fra egen bolig34,840,343,045,745,845,244,742,944,346,0
Formuesinntekter46,346,148,746,339,244,044,443,254,059,3
Herav: Avkastning på forsikringskrav3)19,218,820,520,017,218,518,618,719,619,8
Offentlige stønader115,3125,0134,0139,5141,9146,7154,5161,0172,2184,8
Andre inntekter4)37,938,742,744,445,246,449,653,559,160,6
Utgifter186,4189,7192,0189,1186,7195,1204,5212,5239,2262,9
Skatt av inntekt og formue86,189,488,294,1101,3109,2119,0131,2142,6151,7
Formuesutgifter72,770,770,760,848,146,644,437,847,758,9
Andre utgifter4)27,529,633,134,137,439,341,143,548,952,3
Disponibel inntekt363,9391,0417,1439,9455,9481,2508,8541,9585,6611,9
Disponibel realinntekt5)448,0463,5481,7498,0509,9525,8547,6569,1598,6611,9
Vekst i disponibel realinntekt, prosent2,13,53,93,42,43,14,13,95,22,2

* Foreløpige tall.

1) På grunn av avrundingsfeil summerer ikke underkomponentene seg nøyaktig opp til totaltallet.

2) Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Denne inntekten inkluderer også avlønning for arbeid utført av eierne eller deres familie i egen næringsvirksomhet. Boligtjenester, eller driftsresultat fra egen bolig, er avkastningen av boligkapitalen. Som det fremgår av tabellen utgjør boligtjenester fra egen bolig omtrent halvparten av blandet inntekt.

3) Avkastning på forsikringskrav er avkastningen på husholdningenes fordringer på forsikringsselskap, og private pensjonskasser og fond. Disse fordringene er i all hovedsak verdien av private livs- og pensjonsforsikringer.

4) Andre inntekter- og utgifter består av skadeforsikringserstatninger, premier og ytelser til og fra kasser og fond, overføringer til og fra ideelle organisasjoner og stønader til og fra utlandet.

5) 1999-kroner. Nasjonalregnskapets prisindeks for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner er brukt som deflator.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.2 Disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner. Endring i milliarder 1999-kroner.

  199019911992199319941995199619971998*1999*
Endring i disponibel realinntekt9,215,518,216,212,015,921,721,529,613,3
Bidrag fra
- Lønnsinntekter-4,12,83,15,813,613,720,722,629,217,5
- Blandet inntekt4,25,10,42,50,60,6-0,3-1,30,81,0
- Offentlige stønader6,56,26,63,20,91,56,02,87,08,8
- Skatt av inntekt og formue0,80,04,2-4,7-6,7-6,1-8,7-9,7-8,0-5,9
- Netto formuesinntekter0,83,43,79,06,47,22,85,70,7-6,0
- Andre inntekter netto1,0-2,00,30,5-2,8-1,01,31,5-0,1-2,1

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.3 Bidrag til vekst i disponibel realinntekt. Prosentpoeng.

  199019911992199319941995199619971998*1999*
Vekst i disponibel realinntekt, prosent2,13,53,93,42,43,14,13,95,22,2
Bidrag fra
- Lønnsinntekter-0,90,60,71,22,72,73,94,15,12,9
- Blandet inntekt1,01,10,10,50,10,1-0,1-0,20,10,2
- Offentlige stønader1,51,41,40,70,20,31,10,51,21,5
- Skatt av inntekt og formue0,20,00,9-1,0-1,4-1,2-1,7-1,8-1,4-1,0
- Netto formuesinntekter0,20,80,81,91,31,40,51,00,1-1,0
- Andre inntekter netto0,2-0,50,10,1-0,6-0,20,30,30,0-0,4

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.2 og 2.3 viser hvordan de ulike inntekts- og utgiftskomponentene har bidratt til veksten i husholdningenes disponible realinntekter i perioden 1990–1999 1 . Bidraget fra lønnsinntektene var små og til dels negative i perioden 1990–1993. I perioden 1994–1998 steg bidraget fra lønnsinntektene markert. Til tross for dette, har kjøpekraftsutviklingen for husholdningene vært jevn. Med unntak for 1996, var bidragene fra offentlige stønader forholdsvis lave i perioden 1993–1997, og de negative bidragene fra skatter økte til og med 1997. Denne utviklingen har i stor grad sammenheng med de automatiske stabilisatorene i økonomien.

Vekstbidraget fra lønnsinntektene er for 1999 anslått til 17,5 milliarder 1999-kroner som tilsvarer 2,9 prosentpoeng. Dette er 2,2 prosentpoeng lavere enn lønnsbidraget i 1998.

Offentlige stønader , som er den viktigste inntektskilden for pensjonister og trygdede, har i perioden 1990–1999 gitt positive bidrag til veksten i husholdningenes disponible realinntekt. I perioden 1990 til 1995 var det gjennomgående en avtakende tendens i bidraget fra stønadsveksten. Nedgangen i antall arbeidsledige forklarer mye av denne utviklingen. Nasjonalregnskapstall viser imidlertid at bidraget fra offentlige stønader tok seg markant opp i 1996, og var da nesten på høyde med bidragene i begynnelsen på 1990-tallet. For 1997 viser nasjonalregnskapstall at vekstbidraget fra offentlige stønader var på ett halvt prosentpoeng. I 1998 økte dette bidraget igjen til i overkant av 1 prosentpoeng, som må ses i sammenheng med en økning i pensjonssatsene, vekst i antall pensjonister, samt innføring av kontantstøtteordningen. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at offentlige stønader bidro med 1,5 prosentpoeng til økningen i husholdningenes disponible realinntekt i 1999.

Bidraget fra skatt av inntekt og formue vil være negative selv med uendrede gjennomsnittlige skattesatser så lenge realinntektene øker. I forbindelse med skattelettelsen ved innføringen av det nye skattesystemet i 1992 bidro denne utgiftsposten med om lag 1 prosentpoeng til den sterke veksten i husholdningenes disponible realinntekt fra 1991 til 1992. De negative vekstbidragene for årene 1993–1999 har sammenheng med realinntektsveksten som har funnet sted i denne perioden. For 1999 viser nasjonalregnskapstall at skatt av inntekt og formue bidro til å redusere veksten i husholdningenes disponible realinntekt med 5,9 milliarder 1999-kroner, tilsvarende 1 prosentpoeng.

Husholdningenes formuesinntekter består av renter på bankinnskudd, aksjeutbytte, beregnet avkasting på forsikringskrav og leieinntekter fra landeiendom. Formuesutgiftene består i all hovedsak av gjeldsrenter. Posten netto formuesinntekter bidro positivt til veksten i husholdningenes disponible realinntekter i perioden 1990–1997. Denne utviklingen henger blant annet sammen med den sterke finansielle konsolideringen i husholdningene, med betydelig gjeldsnedbetaling eller økning av fordringer. Vekstbidraget fra husholdningenes netto formuesinntekter var på 1 prosentpoeng i 1997. I 1998 endret dette bildet seg noe. En markant økning i rentene i 3. kvartal 1998 bidro til en økning i husholdningenes renteutgifter. Denne utgiftsøkningen ble til en viss grad motvirket av at husholdningenes aksjeutbytte også økte, slik at posten kun ga et svakt positivt bidrag til den sterke veksten i husholdningenes disponible realinntekt i 1998. For 1999 viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at utviklingen fra 1998 har fortsatt. Det har vært en betydelig økning i netto renteutgifter. Inntektene fra aksjeutbytte har ikke økt like sterkt, slik at posten netto formuesinntekter ga et negativt vekstbidrag på 6 milliarder 1999-kroner til økningen i husholdningenes disponible realinntekt. Dette tilsvarer et negativt vekstbidrag på 1 prosentpoeng.

Figur 2.2 Vekst i disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle
 organisasjoner Prosentvis endring fra året før.

Figur 2.2 Vekst i disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner Prosentvis endring fra året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

2.1.1 Disponibel realinntekt og antall personer

Inntektstall fra inntektsregnskapet for husholdningssektoren er summariske i den forstand at de ikke korrigerer for endringer i husholdningenes antall og sammensetning. Disponibel realinntekt regnet per person kan for 1999 anslås til i overkant av 136 000 1999-kroner. Med omtrent 2,2 personer per husholdning (jfr. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1997) blir gjennomsnittlig disponibel realinntekt per husholdning rundt 300 000 kroner. I tabell 2.4 vises årlig prosentvis vekst i disponibel realinntekt i husholdningssektoren regnet per person i perioden 1990–1999. For 1999 viser foreløpige nasjonalregnskapstall at veksten var på 1,5 prosent. Dette er 3 prosentpoeng lavere enn veksten i 1998, og den laveste veksten i disponibel realinntekt per person på hele 1990-tallet.

Tabell 2.4 Vekst i disponibel realinntekt per person1) . Prosent

  199019911992199319941995199619971998*1999*
Disponibel realinntekt per person1,72,93,32,81,92,63,63,34,51,5

* Foreløpige tall

1) Basert på tall fra folkemengden ved utgangen av året.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Boks 2.2 Nærmere om noen begreper knyttet til husholdningenes inntekter

Utviklingen i husholdningenes disponible realinntekter blir i hovedsak bestemt av fire forhold; inntektsutviklingen, skatteendringer, utviklingen i netto formuesinntekter og prisutviklingen.

 • En personhusholdning kan ha inntekt fra flere kilder, f.eks. lønnsinntekt og blandet inntekt, som er driftsresultatet fra næringsvirksomhet, som inkluderer avlønning for arbeid utført av eierne eller deres familie. Husholdningene kan ha formuesinntekter som består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte på aksjer, avkastning på forsikringskrav og leieinntekter fra landeiendom. Husholdningen kan også ha inntekter fra pensjoner og andre trygdeordninger. En lønnstakerhusholdning har lønn som hovedinntekt, mens blandet inntekt og trygder er hovedinntekter for henholdsvis personlig næringsdrivende og trygdede. Det er grunn til å merke seg at varige konsumgoder utenom bolig ifølge konvensjonene i nasjonalregnskapet regnes som konsumert i sin helhet det året de anskaffes. I tråd med dette inngår derfor ikke beregnet avkastning på varige konsumgoder (utenom bolig) som inntekt i nasjonalregnskapets inntektsregnskap. Husholdningene er derimot eiere av produksjonssektoren for boligtjenester i regnskapet, og mottar følgelig den beregnede avkastningen på boligkapitalen i denne sektoren som en del av sin inntekt.

 • Skatten for ulike husholdninger kan variere selv om den samlede inntekten i utgangspunktet er lik. Ulike inntektsarter kan etter skattereglene bli behandlet forskjellig. Skattene vil også være avhengige av hvordan husholdningene innretter seg. F.eks. vil skattene avhenge av om inntekten i husholdningen er opptjent av en eller flere personer og fordelingen av inntekt dem i mellom. Videre kan fortsatt en husholdning til en viss grad påvirke skattens størrelse ved sin finansielle tilpasning.

 • I nasjonalregnskapet kommer husholdningenes totale formuesutgifter til fratrekk ved beregning av disponibel inntekt. Kjøp av varige konsumgoder utenom bolig regnes i nasjonalregnskapet som konsum og ikke som investe-

 • ring. I tråd med dette tas det ikke hensyn til at beholdningen av de varige konsumgodene (utenom bolig) gir en avkastning gjennom flere år. Hvis kjøp av disse varige godene lånefinansieres kommer renteutgiftene til fradrag ved beregning av disponibel inntekt i nasjonalregnskapet.

 • Beregninger av disponibel realinntekt krever en omregning til faste priser, dvs. en må dividere den løpende inntekten med en prisindeks . Valget av prisindeks er ikke opplagt. Det vanlige er å deflatere husholdningenes inntekter med en felles prisindeks - enten konsumprisindeksen eller nasjonalregnskapets prisindeks for husholdningers og ideelle organisasjoners totale forbruk. I beregningene i denne rapporten er den sistnevnte prisindeksen benyttet.

Det bør understrekes at disponibel realinntekt ikke gir direkte utrykk for levekår . Ett problem i denne forbindelse er knyttet til bruk av en felles prisindeks som nevnt ovenfor. En får ikke tatt hensyn til at husholdninger kan ha ulik forbrukssammensetning og at prisene på ulike varer og tjenester varierer for ulike husholdninger. Videre bør det påpekes at offentlig konsum ikke er med i beregningene selv om denne posten er et viktig bidrag til levekårene. Skatt på inntekt og formue kommer til fradrag i disponibel inntekt, og endringer i produksjonsskatter tas hensyn til gjennom virkninger på prisene. Motytelsene, bortsett fra kontantytelser i form av stønader og pensjoner o.l., faller derimot utenfor.

Det bør også nevnes at enkelte inntektskomponenter som inntektsføres i nasjonalregnskapet, ikke utbetales til husholdningene det aktuelle året. Et eksempel på dette er avkastning på husholdningenes forsikringskrav.

Omvurdering av aktiva, f.eks. ikke realiserte aksjegevinster/tap, endringer i verdien av boligkapitalen o.l., inngår ikke i begrepet disponibel inntekt slik det er presisert ovenfor. Slike om- vurderinger av aktiva vil påvirke forbruksmulighetene over tid, men hører begrepsmessig hjemme i et kapitalregnskap for husholdningene.

2.2 Vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger

 • Lønnstakere hadde en gjennomsnittlig økning i reallønn etter skatt på om lag 2,9 prosent fra 1998 til 1999.

Avsnitt 2.1 gjengir tall for husholdningenes samlede disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet, som i tillegg til lønnsinntekter bl.a. omfatter pensjonsinntekter, blandet inntekt (i hovedsak driftsresultatet fra næringsvirksomhet) og netto formuesinntekter, jfr. boks 2.1. I dette avsnittet studeres inntektsutviklingen for ulike grupper lønnstakerhusholdninger, som har lønn som hovedinntektskilde. Den totale lønnsveksten , avhenger bl.a. av den tariffmessige lønnsøkningen det forhandles om under lønnsoppgjørene og av virkningen av lønnsglidningen. I tillegg vil skatter og økning i priser normalt bidra til at realverdien av den totale lønnsøkningen blir mindre enn økningen i det nominelle lønnstillegget. Det er derfor alminnelig interesse for beregninger som belyser hvordan skatter og priser påvirker reallønn etter skatt.

Utgangspunktet for beregningene i dette avsnittet er gjennomsnittlig årslønn for lønnstakere som har utført et fullt normalårsverk uten overtid. Økningen i gjennomsnittlig reallønn etter skatt for lønnstakere med et fullt normalårsverk (uten overtid) var om lag 2,9 prosent fra 1998 til 1999. Veksten i husholdningenes reallønnsinntekter, som i tillegg til lønnsveksten er påvirket av utviklingen i antall utførte årsverk, var om lag 3,9 prosent i samme periode. Veksten i husholdningenes disponible realinntekt regnet per person var om lag 1,5 prosent fra 1998 til 1999. Negative vekstbidrag fra netto formuesinntekter og blandet inntekt for husholdningene som gruppe og ulik vekst i antall årsverk og antall personer var viktige kilder til den ulike inntektsveksten for de to inntektsbegrepene. 2

Nærmere om beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt fra 1997 til 1999 for hovedgrupper av lønnstakere

Reglene for beskatning av inntekt har i stor grad vært uendret i perioden 1992 til 2000. Maksimal skatt på alminnelig inntekt har vært 28 prosent i disse årene. Maksimal marginalskatt på lønn var 48,8 prosent i 1992, 49,5 prosent fra 1993 til 1998 og 49,3 prosent i 1999. I 2000 utgjør maksimal marginalskatt på lønn 55,3 prosent som følge av innføring av et nytt trinn i toppskatten. Skattesatser og inntektsgrenser mv. for inntektsårene 1996 til 2000 fremgår i vedlegg 9, tabell 9.1.

I tabell 2.5 legger Beregningsutvalget fram beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt for hovedgrupper av lønnstakere fra 1997 til 1999. Det er i hovedsak tatt utgangspunkt i datamaterialet for årslønnsveksten som gjengis i tabellene 3.1 og 3.2.

Tabell 2.5 viser at lønnstakere som har hatt en årslønn og en lønnsvekst som tilsvarer gjennomsnittet for alle grupper, har fått en økning i reallønn etter skatt på om lag 2,9 prosent fra 1998 til 1999. Det er sett bort fra endringer i skattemessige fradrag den enkelte måtte ha hatt. Når en forutsetter at netto fradragene vokser i takt med lønnen, vil størrelsen på fradragene i liten grad påvirke veksten i reallønn etter skatt i denne perioden, jfr. boks 2.2.

Boks 2.3 Beregninger av endringer i reallønn etter skatt

Beregningene av endringer i reallønn etter skatt i dette avsnittet bygger på følgende forutsetninger:

 • Inntektstakeren mottar bare én inntektsart (lønn).

 • Det er bare tatt hensyn til skatteregler som berører alle eller de fleste lønnstakere.

 • En har ikke tatt hensyn til de store individuelle og varierende mulighetene til å tilpasse seg endringer i skattesystemet.

 • Barnetrygd regnes som negativ skatt. Det er ikke tatt hensyn til andre overføringer fra offentlige budsjetter, herunder kontantstøtten som ble innført fom. 1.8.1998.

 • Det er brukt samme prisindeks (konsumprisindeksen) for alle husholdningstyper ved omregning til reallønn. Konsumprisindeksen økte med 2,3 prosent både fra 1997 til 1998 og fra 1998 til 1999.

Beregninger basert på så enkle forutsetninger må brukes med forsiktighet. Beregningsutvalget mener likevel av flere grunner at denne type beregninger kan ha interesse:

 • Resultatene indikerer i hvilken retning endringer i sentrale skatteregler isolert sett trekker.

 • Siden det forhandles bare om lønn, kan beregninger der en kun endrer lønnen være av særlig interesse.

 • Beregningsmåten tilsier likevel at det ikke legges vekt på mindre avvik mellom gruppene.

Den nominelle lønnsinntekten etter skatt beregnes ved at en trekker inntektsskatter og avgifter til folketrygden fra lønnsinntekten. For barnefamilier tar en også hensyn til forsørgerfradraget i skatt og barnetrygden. Lønnsinntekt etter skatt beregnet på denne måten gir uttrykk for hva lønnstakeren har til disposisjon av lønnsinntekten (og eventuelt barnetrygden) til betaling av gjeldsrenter og til kjøp av varer og tjenester etter at samlede skatter er betalt. En kommer deretter fram til endring i reallønn etter skatt ved å deflatere endringen i den nominelle lønnsinntekten etter skatt med endringen i konsumprisindeksen.

Tabell 2.5 Beregnet vekst i årslønn for heltidsansatte i utvalgte forhandlingsområder. Enslige uten fradrag

    1997/98   1998/99
GrupperÅrslønn i 1999, krLønns- vekstVekst i reallønn etter skatt   Anslått lønnsvekstVekst i reallønn etter skatt
Industriarbeidere1) 242 4005,63,14,72,5
Industrifunksjonærer2)334 8006,84,04,92,8
HSH-bedrifter i varehandel246 9006,13,54,92,7
Herav ledende4,82,5
Bankvirksomhet3)313 6006,83,95,93,5
Herav ledende6,43,8
Statsansatte4)272 2006,43,84,72,9
Skoleverket4)5)268 3005,83,34,52,8
Kommuneansatte5)240 8005,93,35,02,8
Veid snitt av alle grupper6)278 4006,23,74,92,9

1) Gjelder for industriarbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke. Omfatter industriarbeidere som inngår i NHO-bedrifter

2) Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

3) Forretnings- og sparebanker.

4) Både lønnsnivået og lønnsveksten for statsansatte, kommuneansatte og skoleverket gjelder per årsverk.

5) Ansatte i skoleverket med gjennomsnittlig årslønn på 268 300 kroner falt ut av toppskatteposisjon (269 100 kroner) i 1999. Vekst i reallønn etter skatt er derfor relativt høy fra 1998 til 1999 for denne gruppen.

6) Gjennomsnittet er veid med andel av total utbetalt lønn som vekter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

For industriarbeidere økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med om lag 2,5 prosent fra 1998 til 1999, mens økningen for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter var om lag 2,8 prosent i samme periode. For kommuneansatte økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med 2,8 prosent fra 1998 til 1999, mens veksten for statsansatte var på om lag 2,9 prosent. For ansatte i skoleverket økte reallønnen etter skatt med om lag 2,8 prosent i denne perioden. Dette er en relativt stor vekst i forhold til anslått lønnsvekst før skatt. Årsaken er at gjennomsnittet for ansatte i skoleverket falt ut av toppskatteposisjon i 1999.

Tabellen illustrerer at ansatte i HSH-bedrifter innen varehandelen har fått en vekst i reallønn etter skatt på om lag 2,7 prosent fra 1998 til 1999. I samme periode hadde ansatte innen bankvirksomhet en tilsvarende kjøpekraftsutvikling på om lag 3,5 prosent.

Beregningsutvalget har også sett på hva familie- typer kan bety for kjøpekraftsutviklingen. I tabell 2.6 har en beregnet utviklingen i reallønn etter skatt for lønnstakere med en lønnsinntekt i 1999 på henholdsvis 250 000 kroner og 450 000 kroner. Beregningene er utført for enslige lønnstakere, for lønnstakere som forsørger ektefelle og to barn, og for ektepar der begge ektefeller arbeider og har to barn. Det er beregningsmessig forutsatt at barna er mellom 3 og 12 år.

De generelle forutsetningene for beregningene er nærmere omtalt i boks 2.2.

Utvalget har i beregningene i tabell 2.6 lagt til grunn en lønnsvekst på 6,2 prosent fra 1997 til 1998 og 4,9 prosent fra 1998 til 1999.

Tabell 2.6 illustrerer hvordan kjøpekraften for de valgte husholdningstypene påvirkes av skatteendringene fra 1998 til 1999. Med de forutsetningene som er valgt, økte reallønnen etter skatt for de utvalgte typehusholdningene med mellom 1,8 prosent og 2,8 prosent i denne perioden. At barnetrygden ble redusert fra 1998 til 1999 for barn mellom 3 og 16 år var en viktig kilde til lavere reallønnsvekst etter skatt for lønnstakere med barn enn for lønnstakere uten barn. Reduksjonen av toppskatten bidro videre til størst vekst i reallønn etter skatt for lønnstakere med de høyeste inntektene.

Tabell 2.6 Beregnet vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger.

  1997–19981998–1999
LønnsinntektNominell lønnsvekstVekst i reallønn etter skattNominell lønnsvekstVekst i reallønn etter skatt
250 000 kroner i 1999
Enslig lønnstaker uten barn1)6,23,64,92,7
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år2)6,22,74,91,8
450 000 kroner i 1999
Enslig lønnstaker uten barn1)6,23,64,92,8
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år2)6,23,04,92,2
Ektepar med 2 barn mellom 3 og 16 år, hvor den ene ektefellen tjener 300 000 kroner og den andre 150 000 kroner3)6,22,64,92,3

1) Enslige lønnstakere uten barn blir liknet i klasse 1.

2) Ektepar med én inntekt vil bli liknet i klasse 2.

3) Ektefellene i dette typehusholdet vil bli liknet særskilt i klasse 1.

Kilde: Beregningsutvalget.

2.3 Utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden fra 1997 til 1999

Hovedkomponentene i pensjonsytelsene fra folketrygden er grunnpensjon (som er et grunnbeløp (G) for enslige og 0,75 G for ektefeller), særtillegg og tilleggspensjon. Minstepensjonen består av grunnbeløp (1,5 for ektepar) og særtillegg. Særtillegget kan oppfattes som en minimums tilleggspensjon.

Pensjonistenes inntekter fra folketrygden blir endret 1. mai hvert år gjennom en økning av grunnbeløpet i folketrygden, eventuelt også i kombinasjon med en oppjustering av særtilleggssatsene. Utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.1993 til 1.5.2001 fremgår av vedlegg 9, tabell 9.2. Det vises for øvrig til tabellene 3.1 og 3.2 som bl.a. beskriver det gjennomsnittlige årslønnsnivået for noen hovedgrupper av lønnstakere.

Tabell 2.7 viser beregnet vekst i minstepensjon og vekst i disponibel realinntekt for minstepensjonister uten andre inntekter eller formue fra 1997 til 1999. Veksten i utbetalt minstepensjon på vel 7,5 prosent fra 1998 til 1999 må ses i sammenheng med overhenget til 1999 som følge av at minstepensjonen ble økt med 1 000 kroner per måned fra 1. mai 1998 for enslige pensjonister og med om lag 940 kroner per måned for gifte pensjonister og visse grupper samboende pensjonister.

Tabell 2.7 Utviklingen i minstepensjonene.1) Prosentvis endring per år.

    1997/98 1998/99
  Minstepensjon i 1999, krVekst i utbetalt pensjonVekst i disponibel realinntektVekst i utbetalt pensjonVekst i disponibel realinntekt
Enslig83 25613,210,77,65,2
Ektepar143 28814,612,08,15,7

1) Veksten i utbetalt minstepensjon fra 1997 til 1999 gjelder dem som var minstepensjonister gjennom hele denne perioden.

Kilde: Beregningsutvalget.

Pensjonister har rett på særfradrag for alder og uførhet mv. og betaler lav trygdeavgift på inntekter som ikke gir opptjening av pensjonspoeng. En særskilt skattereduksjonsregel sikrer videre at minstepensjonister uten særlig formue eller inntekter utenom pensjon ikke skal betale skatt. Denne fordelen avtrappes gradvis ved økende inntekt.

Pensjonister med tilleggspensjon utover særtillegget vil generelt øke sin pensjonsinntekt i takt med økningen i grunnbeløpet. Økningen i grunnbeløpet var 5,75 prosent fra 1997 til 1998 og om lag 4,5 prosent fra 1998 til 1999. Dette bidro isolert sett til at realinntekten før skatt steg med om lag 3,4 prosent fra 1997 til 1998 og om lag 2,2 prosent fra 1998 til 1999.

Den gjennomsnittlige pensjonsinntekten for pensjonister som gruppe har reelt sett økt betydelig de siste årene og har trolig vært vel på høyde med inntektsutviklingen for flere grupper yrkesaktive. Foruten økninger i grunnbeløpet skyldes denne inntektsveksten at en stadig større del av de nye pensjonistene har tilleggspensjon. Gjennomsnittlig tilleggspensjon øker dermed etter hvert som nye pensjonistkull kommer til, selv om ikke pensjonen for den enkelte pensjonist øker. For pensjonister med minstepensjon har også endringer i særtillegget påvirket utviklingen.

Kommentarene foran gjelder pensjonsytelser fra folketrygden. Pensjonistenes inntektsforhold bestemmes også av andre pensjonsordninger, men utvalget har ikke vurdert ytelser fra disse. Økningen i rentenivået i 1998 og 1999 har isolert sett gitt et positivt vekstbidrag i disponibel realinntekt for pensjonister med netto renteinntekter.

For utviklingen i disponibel realinntekt for den enkelte pensjonist kan resultatet variere noe, avhengig av bl.a. pensjonens størrelse, pensjonistens sivilstand og andre inntekts- og formuesforhold.

Pensjonsregulering i 2000

Resultatet av pensjonsoppgjøret innebærer at grunnbeløpet øker med 2 140 kroner til 49 090 kroner f.o.m. 1. mai 2000. Dette innebærer en økning i det gjennomsnittlige grunnbeløpet fra 1999 til 2000 på om lag 4,2 prosent Gjennomsnittlig minstepensjonen for 2000 blir dermed 86 754 kroner for enslige og 149 320 kroner for ektepar. Se også vedleggstabell 9.2.

2.4 Fordeling av inntekt

Beregningsutvalget legger i dette avsnittet fram en del statistikk som kaster lys over fordelingen av inntekt for individer. Det er spesielt lagt vekt på å redegjøre for enkelte trekk ved fordelingen av arbeids- og kapitalinntekter.

2.4.1 Nærmere om fordelingen av lønnsinntekt før skatt

Tabell 2.8 illustrerer fordelingen av lønnsinntekt 3 (inkludert sykepenger og arbeidsledighetstrygd) blant lønnstakere for 1986, 1993 og 1998. Fokus er på fordelingen og utviklingen i lønnsinntekt for heltidsarbeidende. I tallmaterialet (selvangivelsesstatistikk) har det imidlertid ikke vært mulig å identifisere arbeidstiden til den enkelte. Analysen er derfor avgrenset til individer med en lønnsinntekt som overstiger 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi får da i stor grad med de lavest lønte heltidsansatte både i stat, kommune og i den organiserte delen av privat sektor. Analysen vil også omfatte en del deltidsansatte, men disse vil i stor grad ha lønnsarbeid som hovedbeskjeftigelse. Andelen deltidsansatte som kommer med i gruppen, har trolig vokst utover på 90-tallet.

Tabell 2.8 viser blant annet hvor stor del av de samlede lønnsinntektene de ulike inntektsgruppene mottar. I 1998, som er det siste år det per i dag finnes statistikk for, mottok de 10 prosentene av individene med lavest lønnsinntekt (1. desil, se boks 2.3 for en nærmere forklaring av desilbegrepet) 5,5 prosent av de samlede lønnsinntektene. Desil 2 mottok 1 prosentpoeng mer. Deretter øker andelen med 0,6 - 1,0 prosentpoeng mellom hver desil inntil 9. desil, som mottar 13,1 prosent av samlet lønnsinntekt eller 1,9 prosentpoeng mer enn desil 8. De 10 prosentene med høyest lønnsinntekt (10. desil) mottok i 1998 20,1 prosent av samlet lønnsinntekt.

Ser man på utviklingen over tid, er det en stor grad av stabilitet i inntektsfordelingen. Alle desilene endret sin andel av de samlede lønnsinntektene relativt lite. De 10 prosentene med de høyeste lønnsinntektene økte sin andel med 1,1 prosentpoeng fra 1986 til 1998. Dette har skjedd på bekostning av stort sett alle de andre gruppene. Det må nevnes at selv om inntektsfordelingen er relativt stabil, kan det være en betydelig mobilitet blant individene mellom inntektsgruppene i perioden.

Tabell 2.8 Fordelingen av total lønnsinntekt1) for personer med lønn over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn2) . 1986, 1993 og 1998

Desil198619931998Reell endring3) 1986–98. Prosent
Gj.snitt. KronerAndel ProsentGj.snitt. KronerAndel ProsentGj.snitt. KronerAndel Prosent
188 6705,6124 7055,6152 7985,514,3
2104 0786,6145 8856,6180 2916,514,9
3117 8137,4163 2527,4202 2887,313,8
4128 7278,1178 4608,1221 0138,013,8
5138 4508,7193 0588,7238 7658,714,3
6150 2039,5208 5279,4257 5279,413,7
7164 26510,4226 65010,2279 61510,212,9
8181 71811,5250 44511,3309 54611,212,9
9209 22113,2289 71313,1360 02813,114,1
10301 68319,0432 90519,6552 42820,121,4
Alle158 483100,0221 360100,0275 430100,015,2
Gini-koeffisient0,1990,2020,207
Antall personer4)1 346 0001 430 2461 604 027

1) Lønnsdefinisjonen er hentet fra selvangivelsesregisteret. Dette innebærer at bl.a. overtid, arbeidsledighetstrygd og enkelte naturalytelser er inkludert.

2) Alle personer med lønnsinntekt over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er med. Dette tilsvarer en grense på 80 640 kroner i 1986, 113 520 kroner i 1993 og 137 820 kroner i 1998.

3) Endring i realverdien (målt i 1998-kroner) av gjennomsnittlig lønnsinntekt for det enkelte desil.

4) Antall personer som oppfyller definisjonen i note 2, øker med 258 000 personer fra 1986 til 1998. Ettersom sysselsettingen av lønnstakere i denne perioden bare økte med 229 000 personer, må dette også ha sammenheng med at antall deltidsarbeidende i denne gruppen har økt noe utover 90-tallet.

Kilde: Registerbasert inntektsstatistikk (1993, 1998), Inntekts- og Formuesundersøkelsen (1986). Statistisk sentralbyrå.

Målt ved Gini-koeffisienten (se boks 2.3 for en forklaring av Gini-koeffisienten) har forskjellene i lønnsinntekt samlet sett økt svakt fra 1986 til 1998. En del av denne endringen kan trolig tilskrives at skattegrunnlaget økte på slutten av 80-tallet slik at inntektsbegrepet i selvangivelsesstatistikken ble mer omfattende. Dette gjaldt bl.a. en del frynsegoder. Det er grunn til å tro at andelen denne type inntekt utgjør av samlet lønnsinntekt, gjennomgående øker med høyere inntekt.

Siste kolonne i tabell 2.8 viser den prosentvise endringen i gjennomsnittlig reallønnsinntekt fra 1986 til 1998. Samlet sett økte gjennomsnittlig reallønnsinntekt med 15,2 prosent. De 10 prosentene med de høyeste inntektene hadde den klart største økningen i reallønnsinntektene med 21,4 prosent. Desilene 1 til 9 hadde alle en noe lavere vekst i realinntektene enn gjennomsnittet og den laveste økningen hadde desil 7 og 8 med 12,9 prosent.

2.4.2 Nærmere om fordelingen av samlet inntekt etter skatt for yrkestilknyttede.

I dette avsnittet ses det på sammensetningen og fordelingen av samlet inntekt for yrkestilknyttede. Gruppen vi studerer utvides i forhold til forrige avsnitt med selvstendig næringsdrivende. Analysen begrenses til individer med en yrkesinntekt (sum av lønnsinntekt og næringsinntekt) som minst utgjør 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Tabell 2.9 viser sammensetningen av de ulike inntektskomponentene i 1993 og 1998 etter at individene er sortert etter stigende inntekt etter skatt (desiler). Tabellen viser at lønnsinntekt er den viktigste inntektskilden for alle desilene, spesielt for desil 1 til desil 8. Med unntak av desil 1 og 10 stiger lønnsandelen fra 1993 til 1998. Andelen næringsinntekt er relativt høy for desil 1 og er fallende til desil 5 for begge årene. Deretter stiger andelen med samlet inntekt. Med unntak av desil 1 faller andelen næringsinntekt fra 1993 til 1998 for alle desilene.

For høyinntektsgruppene (spesielt desil 10) utgjorde kapital- og næringsinntekter en relativt stor andel av samlet inntekt både i 1993 og 1998. Kapitalinntektenes relative betydning har økt mens næringsinntektenes andel har sunket. Andelen som kapitalinntekt utgjør av samlet inntekt øker med økt inntekt i både 1993 og i 1998. Med unntak av desil 1 og 10 utgjør kapitalinntektene en mindre andel av de samlete inntekter i 1998 enn i 1993. Nedgangen i andelen må ses i lys av at renteutgiftene ikke er trukket fra i inntektsbegrepet vi benytter samtidig som at rentenivået har falt fra 1993 til 1998. Desil 1 har en negativ andel, dvs. at de hadde et netto tap på sine kapitalplasseringer både i 1993 og 1998, selv om tapet ble redusert.

Boks 2.4 Begreper i fordelingsanalyser

Desil- og persentiltabeller:

I fordelingsanalyser rangeres ofte individene etter inntekt etter skatt og grupperes deretter i like store grupper. En vanlig type gruppering er å dele antallet individer i 10 like store deler. Disse gruppene kalles ofte for desiler, hvor de 10 prosentene med lavest inntekt kalles desil 1, de neste 10 prosentene for desil 2 osv. til de 10 prosentene med høyest inntekt, som kalles desil 10.

Individene kan også grupperes i mindre grupper. En inndeling i 100 like store grupper kalles ofte for persentiler. Den prosenten med lavest inntekt kalles persentil 1, og prosenten med høyest inntekt kalles persentil 100. I tabell 3 er desil 10 oppdelt i fem like store deler. Dvs. at hver gruppe inneholder to persentiler.

Gini-koeffisienten:

I analyser av inntektsfordelinger er det behov for et summarisk mål på ulikhet som kan benyttes ved sammenlikning av inntektsfordelinger i ulike situasjoner. For eksempel kan virkninger på inntektsulikheten av endringer i skatte- og overføringsordninger belyses ved hjelp av endring i Gini-koeffisienten. Gini-koeffisienten (G) varierer mellom 0 og 1, og ulikheten er større jo større G er. Dersom G=0 er inntekten likt fordelt mellom alle individer i gruppen som studeres, mens G=1 betyr at det er en person som mottar all inntekt. Gini-koeffisienten representerer bare en av flere mulige metoder for å kvantifisere ulikhet mellom fordelinger. Det viser seg at Gini-koeffisienten vektlegger sterkest endringer som skjer i den sentrale delen av fordelingen og i mindre grad endringer som skjer i toppen og bunnen av fordelingen.

Tabell 2.9 viser også at samtlige desiler har økt andelen av samlet inntekt som betales i skatt fra 1993 til 1998. Mye av denne økningen kan forklares med renteutviklingen og inntektsbegrepet vi nytter. Rentenivået falt fra 1993 til 1998. Ettersom renteutgiftene er fradragsberettiget trekker dette i retning av høyere skatt. Rentenedgangen har også bidratt til å redusere renteutgiftene. Ettersom renteutgifter ikke er tatt med i inntektsbegrepet vi studerer, vil dette bidraget til høyere inntekt bli borte og dermed også trekke i retning av at skatteandelen øker. En annen medvirkende årsak er at progressiviteten i beskatningen av lønn fører til at skatteandelene øker noe siden samtlige desiler har hatt en reallønnsøkning fra 1993 til 1998.

Tabell 2.9 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for yrkestilknyttede1) . Andel i prosent av gruppens samlete inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 1993 og 1998

          Samlet gj.sn. inntekt før skatt    
1993 DesilLønns-inntektNærings-inntektKapital-inntekt2)Over- føringerAndelNivåSkatt mm.Inntekt etter skatt
192,510,4-4,51,6100,0131 39026,873,2
288,96,81,43,0100,0160 12925,174,9
389,45,81,53,3100,0177 26325,274,8
489,65,41,73,3100,0192 44825,474,6
589,65,31,83,3100,0207 77425,874,2
689,25,61,93,3100,0223 85326,273,8
788,36,12,03,5100,0242 68426,773,3
886,67,32,33,7100,0267 96527,572,5
983,89,72,83,7100,0311 88629,071,0
1065,419,013,62,1100,0539 23131,368,7
Alle83,29,64,23,0100,0245 46227,672,4
1998 Desil
191,010,4-3,11,8100,0162 39627,772,3
290,26,00,92,9100,0196 91026,373,7
390,94,91,03,2100,0218 44826,773,3
490,94,71,13,3100,0237 13127,073,0
591,04,51,13,3100,0255 87027,572,5
690,54,81,23,5100,0275 52728,072,0
789,55,31,43,8100,0298 92828,771,3
887,86,41,74,1100,0330 81129,670,4
984,98,82,44,0100,0389 47431,568,5
1065,015,317,91,9100,0709 71633,266,8
Alle83,68,35,03,1100,0307 52929,670,4

1) Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse utgjorde 1 558 140 personer i 1993 og 1 725 072 personer i 1998.

2) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.10 viser desilenes andel av de ulike inntektskomponentene. Desilenes andeler av lønnsinntekt, næringsinntekt og overføringer endrer seg relativt lite mellom desilene fra 1993 til 1998. Den største endringen skjer for kapitalinntekter hvor desil 10 øker sin andel fra 70,8 prosent i 1993 til hele 82,8 prosent i 1998. Med unntak av desil 1 reduserer alle de andre desilene sin andel. Desil 10s andel av lønnsinntekter øker også. Samlet sett fører dette til at desil 10 øker sin andel av samlede inntekter etter skatt fra 20,9 prosent i 1993 til 21,9 prosent i 1998. Også her blir andelene til de andre desilene med unntak av desil 1 redusert.

Samlet sett økte forskjellene i samlet inntekt etter skatt fra 1993 til 1998. Gini-koeffisienten for yrkestilknyttede steg fra 0,210 i 1993 til 0,218 i 1998. En kan legge merke til at Gini-koeffisienten er klart høyere for fordelingen av samlet inntekt etter skatt, enn for fordelingen av lønnsinntekter før skatt (tabell 2.8). Årsaken til dette er at både kapitalinntekter og næringsinntekter er skjevere fordelt enn lønnsinntekter i tillegg til at folk med høye lønnsinntekter ofte også har høye kapital- og næringsinntekter.

Tabell 2.10 Fordelingen av ulike inntektskomponenter for yrkestilknyttede1) . Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 1998-priser. 1993 og 1998

            Inntekt etter skatt
1993 DesilLønns-inntektNærings-inntektKapital-inntekt2)Over-føringerSkatt mm.AndelNivåVekst 93–98
1 6,0 5,8-5,7 2,8 5,2 5,4106 166
2 7,0 4,6 2,1 6,3 5,9 6,8132 394
3 7,8 4,3 2,6 7,9 6,6 7,5146 261
4 8,4 4,4 3,1 8,6 7,2 8,1158 404
5 9,1 4,7 3,6 9,2 7,9 8,7170 172
6 9,8 5,3 4,110,0 8,6 9,3182 341
710,5 6,3 4,811,5 9,610,0196 236
811,4 8,3 6,013,310,910,9214 381
912,812,8 8,515,513,312,5244 433
1017,343,470,814,924,920,9408 806
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0195 959
Gini-koeffisient0,210
1998 Desil
1 5,7 6,6-3,3 3,0 5,0 5,4117 34710,5
2 6,9 4,6 1,1 6,1 5,7 6,7145 080 9,6
3 7,7 4,2 1,4 7,2 6,4 7,4160 083 9,5
4 8,4 4,4 1,6 8,2 7,0 8,0173 100 9,3
5 9,1 4,6 1,9 8,8 7,7 8,6185 549 9,0
6 9,7 5,2 2,210,1 8,5 9,2198 349 8,8
710,4 6,2 2,712,0 9,4 9,8213 173 8,6
811,3 8,3 3,614,310,810,8232 923 8,6
912,913,5 6,016,213,512,3266 828 9,2
1017,942,582,814,226,021,9473 78515,9
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0216 62710,5
Gini-koeffisient0,218

1) Lønnstakere og selvstendige med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 558 140 personer i 1993 og 1 725 072 personer i 1998.

2) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

2.4.3 Nærmere om fordelingen av kapitalinntekter for yrkestilknyttede

Tabell 2.11 gir en oversikt over fordelingen av de ulike kategorier kapitalinntekter for yrkestilknyttede. I tabellen er de 10 prosentene med høyest samlet inntekt oppdelt videre i 5 grupper. De gjennomsnittlige kapitalinntektene øker systematisk med økende samlet inntekt.

Tabell 2.11 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1) for yrkestilknyttede2) . Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 1998-priser. 1993 og 1998

1993 DesilRente- inntektUtbytteRealisasjons-gevinst/tapAndre kapital- inntekterKapitalinntekter i alt
NivåAndel
12 204234-9 683746-6 499-5,7
22 43556-4953932 3892,1
32 83776-4425152 9862,6
43 177105-3946223 5103,1
53 542136-3507554 0823,6
63 872195-3299254 6634,1
74 354287-3441 1935 4894,8
85 063491-3131 6366 8776,0
96 2761 135-3332 6609 7388,5
1016 78436 9236 92720 02980 66370,8
Herav desil 10 delt opp i persentilene:
91/927 6542 193-1724 16213 8372,4
93/948 7233 122-1194 88716 6132,9
95/969 9195 318526 54321 8323,8
97/9812 91311 03696211 15436 0656,3
99/10044 709162 95133 91473 401314 97555,3
Alle5 0543 964-5762 94711 390100,0
1998 Desil
11 595633-7 938600-5 110-3,3
21 512115-3143871 7001,1
31 728137-2374812 1091,4
41 906217-1925822 5131,6
52 061259-1067012 9151,9
62 255357-1048563 3642,2
72 502554-561 1174 1172,7
82 875968531 6125 5083,6
93 7692 2813492 8429 2416,0
1012 47869 87423 14321 192126 68782,8
Herav desil 10 delt opp i persentilene:
91/924 7754 4497434 67814 6451,9
93/945 5916 1491 2295 68218 6512,4
95/966 98110 7171 9898 56628 2533,7
97/989 31223 3054 90913 66651 1926,7
 99/10035 730304 753106 84673 368520 69768,0
Alle3 2687 5391 4603 03715 304100,0

1) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

2) Lønnstakere og selvstendige med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 558 140 personer i 1993 og 1 725 072 personer i 1998.

Kilde: Inntekts- og Formuesundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Kapitalinntektene øker markert fra 1. til 2. desil og fra 8. til 9. desil, men fra 9. til 10. desil ser vi at økningen er betydelig.

Inntektene av de fleste typer kapitalinntekter øker med økende inntekt, men det er noen unntak. Renteinntektene var i 1998 svært like i desilene 1 til 8. De gjennomsnittlige renteinntektene var noe over 3 ganger så store i desil 10 som i desil 9. For de andre kategoriene av kapitalinntekter var forskjellene langt større. I 1998 var de gjennomsnittlige utbyttene under 600 kroner for desilene 1 til 7 og desil 8 hadde 968 kroner. 9. desil og 10. desil hadde derimot henholdsvis 2 281 kroner og 69 874 kroner i utbytte. Realisasjoner av kapitalgevinst/tap viser nesten den samme fordelingen, men med noe lavere nivå. Andre kapitalinntekter, som blant annet omfatter leieinntekter, avkastning av pensjonsforsikring og enkelte næringsinntekter (opptjent utenbygds), viste et liknende mønster, men økningen fra 9. til 10. desil var klart mindre. Renteinntektene utgjorde den største andelen av kapitalinntekter for desilene 1 til 9, men den minste andelen av desil 10s kapitalinntekter.

På grunn av lavere rentenivå var renteinntektene målt i 1998-kroner for alle inntektsgruppene langt lavere i 1998 enn i 1993. Realinntektene fra de andre kapitalartene har i denne perioden økt for nesten alle inntektsgruppene. Økningen er imidlertid langt sterkere for de 10 prosent rikeste enn for de andre gruppene. Det framgår videre at de fleste desilene i gjennomsnitt hadde et netto realisasjonstap både i 1993 og 1998.

Oppsplittingen av 10. desil viser at det er de 2 prosentene (persentil 99 og 100) med høyest inntekt som har de helt høye kapitalinntektene. I gjennomsnitt hadde personer i denne gruppen (som i 1998 besto av om lag 34 500 personer) om lag 520 000 kroner i kapitalinntekter i 1998, noe som svarer til at denne 2-prosentsgruppen la beslag på 68 prosent av de samlede kapitalinntektene. Dette er en økning på om lag 13 prosentpoeng fra 1993. Dette kommer hovedsakelig av at denne gruppen har økt sine inntekter fra utbytte og realisasjonsgevinster betydelig siden 1993.

2.4.4 Nærmere om fordelingen av samlet inntekt etter skatt for pensjonister og trygdede

Tabell 2.12 viser desilenes andel av de ulike inntektskomponentene for pensjonister og trygdede. Samlet inntekt etter skatt har økt mer enn gjennomsnittet for desil 1 til 6, mens desil 7 til 10 har hatt en noe lavere vekst. Dette har ført til at inntektsforskjellene målt ved Gini-koeffisienten har blitt redusert fra 0,247 til 0,230. Dette er hovedsakelig på grunn av en utjevning i overføringene hvor desil 1 til 5 har fått økt andel overføringer, mens desil 7 til 10 har fått reduserte andeler. Overføringer utgjør om lag 88 prosent av pensjonistenes samlede inntekt i 1998 (se vedleggstabell 9.3). Hovedårsaken til utjevningen kommer av at grunnbeløpet i pensjonsytelsene har økt relativt mye, jfr. avsnitt 2.3. I tillegg har særtillegget blitt økt flere ganger i perioden.

Ellers viser tabellen at de fleste desilene, med unntak av desil 1, 2, 3 og 10, har fått redusert andelene av de samlede kapitalinntektene som pensjonistene mottar. Dette har blant annet sammenheng med at pensjonister stort sett mottar renteinntekter (se også vedleggstabell 9.4). På grunn av fallende rentenivå har renteinntektene blitt betydelig redusert. Desil 10 mottar på den andre siden hovedsakelig andre kapitalinntekter som bl.a. aksjegevinster og utbytte. Til tross for den kraftige økningen i kapitalinntekter, har desil 10 sin andel av pensjonistenes og de trygdedes inntekter etter skatt blitt redusert fra 1993 til 1998.

Tabell 2.12 Fordelingen av ulike inntektskomponenter for pensjonister1) . Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 1998-priser. 1993 og 1998

            Inntekt etter skatt
1993 DesilLønns-inntektNærings-inntektKapital-inntekt2)Over-føringerSkatt mm.AndelNivåVekst 93–98
13,2-2,9-0,34,52,14,244 135
23,10,73,35,92,56,062 681
32,62,04,76,62,56,971 583
43,54,16,07,44,07,780 003
54,55,66,18,66,08,588 964
66,37,26,89,78,39,598 823
77,88,57,511,010,510,6110 372
810,911,19,212,412,911,9124 477
917,616,512,314,316,413,8144 478
1040,547,144,319,634,921,0219 075
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0104 458
Gini-koeffisient0,247
1998 Desil
12,9-6,30,14,83,14,552 53519,0
23,41,23,36,13,26,373 21516,8
32,93,24,96,93,37,283 52416,7
43,74,64,67,84,77,992 24315,3
54,75,94,68,86,38,7100 98413,5
66,57,45,29,88,39,5110 62411,9
78,68,26,011,010,610,5122 11610,6
811,610,97,312,312,711,7136 4189,6
918,616,09,714,015,913,4156 8228,5
1037,148,954,418,531,820,4237 4928,4
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0116 59711,6
Gini-koeffisient0,230

1) Omfatter trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene overstiger eventuell yrkesinntekt og er minst lik minstepensjon. Dette var en gruppe på 936 082 personer i 1993 og 958 445 personer i 1998.

2) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

2.4.5 Nærmere om fordelingen av kapitalinntekter mellom kvinner og menn

Fordelingen av kapitalinntekter mellom de ulike inntektsgruppene er relativt skjev mellom kvinner og menn. Figur 2.3 viser at denne forskjellen har økt mellom 1993 og 1997 4 . I tillegg til at menn mottok mesteparten av økningen i kapitalinntekter fra 1993 til 1997, ble også kvinners samlede kapitalinntekter redusert. Dette har sammenheng med at kvinner hovedsakelig mottok renteinntekter. Blant annet på grunn av redusert rentenivå er renteinntektene blitt nærmere halvert over perioden. Kvinners andel av renteinntekter, utbytte og aksjegevinster, ble redusert fra om lag 32 prosent i 1993 til om lag 22 prosent i 1997.

Skjevfordelingen mellom kvinner og menn kan være et resultat av at ulike inntektsarter er ulikt fordelt mellom ektefeller/samboere i husholdningene. Mens kvinner for eksempel mottar all barnetrygd/kontantstøtte i en husholdning, kan det være slik at menn hovedsakelig mottar kapitalinntektene. Samtidig kan menn stå for betaling av kapitalutgiftene. Siden kapitalutgifter ikke er med i denne statistikken vil dette kunne moderere bildet som er gitt i figur 2.3.

Figur 2.3 Fordeling av kapitalinntekter mellom kvinner og menn. 1993
 og 1997

Figur 2.3 Fordeling av kapitalinntekter mellom kvinner og menn. 1993 og 1997

Kilde: Sjølvmeldingsstatistikk 1997, Statistisk Sentralbyrå.

Boks 2.5 Inntektsbegrep

Inntektsbegrepet som blir lagt til grunn i hoveddelen av avsnitt 2.4, er inntekt etter skatt. Dette begrepet kommer fram på følgende måte:

Yrkesinntekt

 • Lønn (inkl. sykepenger)

 • Netto næringsinntekt

+ Kapitalinntekter

 • Renteinntekter

 • Aksjeutbytte

 • Netto realisasjonsgevinster

 • Andre kapitalgevinster

+ Skattepliktige overføringer

 • Pensjoner fra folketrygden

 • Tjenestepensjon mv.

 • Arbeidsledighetstrygd

 • Mottatte bidrag mv.

+ Skattefrie overføringer

 • Barnetrygd

 • Bostønad

 • Stipend

 • Forsørgerfradrag

 • Sosialhjelp

= Samlet inntekt

 • Utliknet skatt og negative overføringer

 • Utliknet skatt

 • Bidrag av overføringer (tvungen pensjonspremie i arbeidsforhold og betalt underholdsbidrag)

= Inntekt etter skatt

Svakheter med begrepet inntekt etter skatt

Inntekt etter skatt gir ikke et fullgodt inntrykk av den samlede inntekten som individer har til forbruk. Et fullstendig inntektsbegrep, som viser størrelsen på de faktiske inntektene og dermed forbruksmulighetene, inkluderer både kontanter og inntektskomponenter utenom kontanter (f.eks. naturalytelser og ikke-realiserte gevinster). Dette innebærer at alle arbeidsinntekter, netto kapitalinntekter, overføringer, næringsinntekter, verdiendring på realkapital og annen formue (realisert og urealisert), arv og gaver, verdien av botjenester og andre varige forbruksgoder, frynsegoder, verdien av hjemmeproduksjon mv. i prinsippet burde være inkludert i inntektsbegrepet. Flere av disse komponentene er beheftet med betydelige måleproblemer og er derfor ikke inkludert i statistikken. Heller ikke renteutgifter er inkludert i inntektsbegrepet som er lagt til grunn i denne analysen.

Fotnoter

1.

Bidragene fra de ulike inntekts- og utgiftskomponentene må ses i sammenheng. Et eksempel kan være at når det positive bidraget fra lønnsinntektene øker, medfører dette automatisk at det negative bidraget fra skatt av inntekt og formue også øker.

2.

Den ulike inntektsveksten skyldes bl.a. også at de to inntektsbegrepene er forskjellige og at det er benyttet ulike deflatorer.

3.

Lønnsinntekt inneholder også verdien av opsjoner i arbeidsforhold, men denne er ikke mulig å identifisere i tilgjengelig statistikk. Beregningsutvalget vil derfor undersøke mulighetene for å forbedre statistikken på dette området.

4.

I figur 2.3 er kun renteinntekter, utbytter og aksjegevinster/tap inkludert i samlede kapitalinntekter. Andre kapitalinntekter er utelatt. Foreløpig er kun 1997-tall tilgjengelige.

Til forsiden