NOU 2000: 25

Etter inntektsoppgjørene 2000

Til innholdsfortegnelse

5 Sammenlikning av nivåer på arbeidskraftkostnader i industrien i Norge og i andre land

Tabell 5.1 viser lønnskostnader per time for industriarbeidere i forhold til våre samhandelsland, målt i felles valuta. De faktiske valutakursene er lagt til grunn sammen med konkurransevektene som er brukt for øvrig i kapittel 5.

Konkurransevektene baserer seg på (som ellers i kapittel 5) flere land enn tidligere. Så langt man kan fremskaffe sammenliknbare tall forsøker man å ta disse inn i sammenlikningene. I forhold til tidligere er derfor Sør-Korea kommet med i sammenlikningene, tilbakedatert fra 1985. Nivåsammenlikningene omfatter nå 96,6 prosent av landene brukt ellers i kapittel 5. Landene som ikke er med i de relative sammenlikningene (som står for 3,4 prosent av samhandelen) er Thailand, Singapore, Taiwan, Polen, Tsjekkia og Ungarn.

Lønnskostnadene består av lønn per faktisk arbeidet time, lønn for ikke-arbeidet tid (f.eks. lønn under sykdom, feriepenger etc.) og andre indirekte personalkostnader som arbeidsgiver- avgifter, pensjonsutgifter osv. og som knytter seg til bruken av arbeidskraft.

Lønnskostnadstallene er i hovedsak sammenstilt av BLS (Bureau of Labor Statistics) i USA, men 1999-tall er også bygd på anslag fra OECD og enkeltland. Innholdet i lønnsbegrepene kan være forskjellige landene imellom. Beregningsutvalget mener likevel at de relative lønnskostnadstallene «grovt sett» vil gi relevante indikasjoner på lønnsforskjellene landene imellom.

Lønnsbegrepene som brukes av BLS i sammenlikningen, faller ikke helt sammen med ILOs definisjon av totale lønnskostnader. Basis for beregningene er arbeidet tid, i dette tilfelle arbeidet time i ulike land. Lønn for ikke-arbeidet tid (feriepenger, sykefravær betalt av bedriften etc.) vil komme som påslag i forhold til arbeidet tid. Av andre indirekte lønnskostnader vil bedriftens pensjonskostnader, enten gjennom arbeidsgiveravgifter og/eller egne spesielle ordninger utgjøre en vesentlig del. En rekke andre ordninger knyttet til arbeidsgivers bruk av arbeidskraft vil også inngå. Noen elementer av indirekte lønnskostnader er ikke med. Blant annet er rekrutteringskostnader, opplæringskostnader, arbeidsklær og bedriftsfasiliteter som f.eks. kafeteria og helsetjenestekostnader ikke med i sammenlikningen. Grunnen til dette er at det ikke finnes data over slike kostnader i alle landene, og at det derfor gir en bedre sammenlikning når man ser bort fra disse kostnadene. I de land hvor slike kostnader er tilgjengelig utgjør de utelatte kostnadene mindre enn 4 prosent av de totale lønnskostnadene. I noen land, særlig i Norden, kan de utelatte kostnadene være påbudt ved lov eller avtale (f.eks. bedriftshelsetjenesten i Norge)og påløper automatisk ved ansettelse. Slike kostnader kan i andre land være frivillige og/eller driftskostnader, ikke knyttet til lønn.

I takt med utviklingen av pensjonsordninger for ansatte betalt av bedriften, ved blant annet oppbygging av fond som skal sikre utbetalinger fra pensjonsalder, er en del av kostnadene for bedriften relatert til et lønnsbegrep som inneholder påløpt, men ikke realiserte lønnskostnadselementer. Et viktig element er bonusutbetalinger. Slike forhold skaper stadig større usikkerhet i sammenlikningen mellom land.

Noen av komponentene i lønnskostnadstallene er nokså løst anslått. Statistikken må derfor ikke ses på som et presist uttrykk for kostnadsforholdene mellom land. Nivåsammenlikningen er basert på gjennomsnitt for industriarbeidere og er ikke representativ for alle deler av industrien. Lønnsforskjellene mellom bransjer i f.eks. Japan og USA kan være svært store, mens bransjeforskjellene i Tyskland og i nordiske landene er langt mindre.

I tabell 5.1 er Tyskland representert med gjennomsnittstall for både tidligere Vest og Øst-Tyskland fra 1994. Ettersom en stor andel av industrisysselsettingen i et samlet Tyskland var lokalisert i tidligere Vest-Tyskland, betydde dette skiftet bare omlag 3 prosent lavere lønnsnivå for Tyskland ved overgangen fra 1993 til 1994. I forhold til de totale relative kostnadene for norske industriarbeidere betydde denne endringen bare omlag 0,5 prosentpoeng.

Utviklingstallene for enkeltland i forhold til Norge viser størst fluktasjoner. Blant annet viste de relative lønnskostnadene omregnet til norske kroner for Japan 60 prosent i 1990, for å stige til 102 i 1994 og videre ned igjen til 76 i 1998. Anslaget for 1999 er opp til 88 prosent. Overfor Storbritannia, som frem til 1996 lå på 56 prosent av det norske nivået har tilnærmingen ført til at lønnsnivået både i 1998 og 1999 ligger på 69 prosent for industriarbeidere.

Tabell 5.1 Totale lønnskostnader for voksne industriarbeidere i norske kroner2) . Indeks Norge=100

Land198019851990199519961997199819993)
Tyskland4)10692102126121113115112
Sveits969397120113102103100
Danmark9479849996939695
Belgia1138789109103969894
Sverige10893988897949391
Østerrike77738310499929491
Finland7179989993909189
Japan4861609884827688
Nederland10485849892878784
USA85126707171777879
Frankrike7773728280767775
Italia7074816771747270
Storbritannia6560595656656969
Canada75106746766696666
Irland5157305657575657
Spania5145535354525150
Hellas35323838393837
Sør-Korea1)12173033322127
Portugal1815182222222323
Norge i forhold til gjennomsnitt av landene overfor=100112123121113113117116117

1) Sør-Korea er med i sammenstillingen for første gang. Dette bidrar til at det relative lønnsnivå i Norge i forhold til de land som tidligere var med ligger om lag 2 prosentpoeng høyere.

2) Omregning til norske kroner ved årlige gjennomsnittlige valutakurser på Oslo Børs.

3) Lønnstallene for 1999 er basert i hovedsak på OECDs veksttall for arbeidere, tillagt 1998-tall.

4) Hele Tyskland er med fra 1994.

Kilde: Bureau of Labor Statistics(BLS), OECD og lokale anslag.

Strukturen på lønnskostnadene varierer sterkt fra land til land. Noen land har forholdsvis høye faktiske lønninger per arbeidet time og lavere indirekte personalkostnader, mens andre land har lave faktiske lønninger per arbeidet time og høyere indirekte personalkostnader. Tabell 5.2 viser hvordan forholdet mellom direkte lønn per arbeidet time og indirekte personalskostnader var i 1997, målt i norske kroner.

Sammenlikningene i tabell 5.1 og 5.2 gjelder bare arbeidere i industrien. Det er først og fremst for denne gruppen at internasjonale sammenlikninger av totale lønnskostnader per time har vært harmonisert.

Funksjonærene har fått stadig større betydning for lønnssummen både i Norge og i de fleste andre land. Om lag 45 prosent av lønnssummen i norsk industri tilfaller de som i lønnsstatistikken defineres funksjonærer.

Arbeidstid og de indirekte personalkostnader er forskjellige for arbeidere og funksjonærer landene imellom. Også fordelingen av antall funksjonærer og arbeidere kan være svært forskjellig. Tallmessige indikasjoner for enkelte land innenfor EU-området peker i retning av at lønnskostnadene i Norge ligger langt nærmere våre handelspartnere dersom funksjonærene hadde vært med i sammenlikningene for industrien.

Tabell 5.2 Direkte og totale lønnskostnader for voksne industriarbeidere. I norske kroner i 19971) .

  Gjennomsn.timefortj. per arbeidet time 1)Indirekte personalkost.2) i % av lønn for arbeidet tidTotale lønns- kostnader per arbeidet time
  1997 kr.1997 pst 1997 krAnslag 1999 kr
Tyskland10974,9190(209)
Norge11941,8168(187)
Sveits11154,4171(187)
Danmark12821,7156(178)
Belgia8589,6162(176)
Østerrike7996,5155(171)
Sverige9467,2157(171)
Finland8871,4151(167)
Japan7973,6137(164)
Nederland8572,4146(158)
USA9338,3129(149)
Frankrike6790,2127(140)
Italia60107,1124(131)
Storbritannia8233,0109(130)
Canada8635,3116(123)
Irland7331,396(108)
Spania....86(93)
Hellas....66(70)
Sør-Korea....53(50)
Portugal....37(43)

1) Omregning til norske kroner ved årlige gjennomsnittlige valutakurser på Oslo Børs.

2) Indirekte personalkostnader omfatter både lønn for ikke-arbeidet tid (lønn under sykdom etc, feriepenger) og andre indirekte personalkostnader.

Kilde: Bureau of Labor Statistics (BLS), USA

Til forsiden