NOU 2002: 15

Ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulykker

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Ved brev av 11. juli 2001 ble Sjølovkomiteen gitt i oppdrag å vurdere om Norge bør ta forbehold etter artikkel 18 nr. 1 for krav som nevnt i artikkel 2 nr. 1 (d) og (e) i konvensjonen om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav, 1976, som endret ved 1996-protokollen. Komiteen ble særlig bedt om å vurdere om de krav som ved et slikt forbehold blir unntatt fra konvensjonens virkeområde, bør gjøres til gjenstand for nasjonale regler om beløpsbegrensning, eller om ansvaret bør gjøres ubegrenset.

Sjølovkomiteen legger med dette frem sin utredning XVIII, inneholdende lovutkast med motiver. Komiteen går inn for at krav i anledning av oppryddingstiltak etter sjøulykker helt unntas fra de alminnelige regler om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav i sjøloven kapittel 9 avsnitt I, og i stedet undergis en særskilt ansvarsgrense. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, august 2002

Erling Selvig leder

Karin M. Bruzelius

Karoline L. Bøhler

Andreas Mæland

Jan-Fredrik Rafen

Aud Slettemoen

Haakon Stang Lund

Ole Christian Hyggen

Til forsiden