Til Justis- og politidepartementet

Ved kongelig resolusjon 10. desember 1999 ble det nedsatt et utvalg for å utrede spørsmål om endringer i offentlighetsloven. Utvalget legger med dette frem sin utredning. De punkter der det er dissens fremgår av utredningen.

Oslo 3. desember 2003

Harald Hove

Mette Bredengen

Ramborg Elvebakk

Anders Hauger

Ingvar Engen

Svein Roald Hansen

Jan Erik Helgesen

Tonje Meinich

Nils E. Øy

Magnus Hauge Greaker

Arnulf Tverberg

Til forsiden