21 Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene i dagens offentlighetslov har betydelige administrative og økonomiske konsekvenser. Dette er en uunngåelig følge av å ha et offentlighetsprinsipp og å verdsette dette. Samtidig er det grunn til å understreke at det å vurdere spørsmål etter offentlighetslovgivningen og å gi innsyn i forvaltningens virksomhet, er en del av den generelle virksomheten til forvaltningsorganer. Det er dermed en del av forvaltningens generelle kostnader, og bør være det. Utvalgets lovforslag vil ikke endre på dette utgangspunktet.

Nye lovregler som gjelder generelt for all forvaltningsvirksomhet, vil føre til en del kostnader i tilknytning til at loven innføres. I noen grad kan det være aktuelt med nye behandlingsrutiner, og uansett må det gis til dels betydelig opplæring og veiledning i de nye reglene. Det kan likevel være grunn til å framheve at desto bedre system man har for slike vurderinger etter dagens lov og jo riktigere vurderingene utføres, desto mindre vil trolig kostnadene i forbindelse med lovendringen være.

Ut over de kostnader som er knyttet til selve gjennomføringen av en ny lov, er det utvalgets oppfatning at de enkelte forslag ikke i seg selv vil ha betydelige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Dette gjelder likevel ikke for de virksomheter som etter lovutkastet nå vil bli underlagt offentlighetsloven og som i dag faller utenfor. I den grad slike virksomheter konkurrerer med offentlig virksomhet som er underlagt offentlighetsloven, vil endringen innebære større ”konkurranselikhet”.

I lovutkastet foreslås en viss utvidelse av plikt til innsyn i sammenstilte opplysninger mv. I forbindelse med disse reglene er det gjort avgrensninger og presiseringer som innebærer at det i reglene selv er tatt hensyn til de administrative og økonomiske konsekvensene. Det er derfor utvalgets oppfatning at disse forslagene har små administrative og økonomiske konsekvenser.

Det er for øvrig utvalgets oppfatning at lovutkastet gir klarere regler enn dagens lov, og at det vil være lettere å få veiledning til å foreta riktigere vurderinger enn det dagens lov gir. Det gjelder ikke minst når man etter dagens lov skal forholde seg til en lite presis meroffentlighetsbestemmelse. I den grad lovutkastet på disse punkter gir en bedre veiledning, vil dette kunne bety en innsparing rent administrativt, og dermed også økonomisk.

Til forsiden