NOU 2003: 5

Pionerdykkerne i Nordsjøen

Til innholdsfortegnelse

6 Andre aktører på sokkelen

Også når det gjelder de øvrige aktører på sokkelen – dykkerselskapene og oljeselskapene – må kommisjonen bygge på det som er generelt og som gjelder for de fleste dykkere. Enkeltsituasjoner og individuelle forhold for den enkelte dykker behandles ikke her.

6.1 Dykkerselskapene

De dykkerselskaper som har hatt oppdrag på den norske kontinentalsokkelen, fremgår av punkt 4.3.3, der det også gis en kort fremstilling av kompetansen. Selskapenes virksomhet fremgår for øvrig av punkt 4.1 og 4.3, og er også omtalt flere andre steder i rapporten. Det som kommisjonen særlig har festet seg ved, er en uheldig arbeidskultur der trykkfallsyke med etterfølgende behandling var akseptert som en del av dykkingen. Slik skal det ha vært til langt opp i 1980-årene. Kommisjonen viser for øvrig til at dykkerselskapene i store deler av mandatperioden hemmeligholdt sine dykkertabeller på grunn av konkurranseforholdene. Et generelt inntrykk er også at mye av dykkingen foregikk under tidspress, og at enkelte dykkerledere hadde mangelfull kompetanse. Dette førte i en del tilfeller til brudd på rutiner og mangel på påpasselighet under dykkeoperasjoner. Dykkerne fikk en større arbeidsbelastning enn de fleste andre arbeidstakere, hvilket i verste fall også førte til ulykker.

6.2 Oljeselskapene – rettighetshavere/operatører

Oljeselskapene var oppdragsgivere for dykkerselskapene, og satt med nøkkelen til hvordan dykkingen skulle foregå. Det lå utvilsomt innenfor oljeselskapenes muligheter å kunne sette slike krav til dykkerselskapene at dykkingen kunne ha vært gjennomført på en bedre måte. I noen grad ble dette også gjort bl.a. av oljeselskapet Mobil som i første halvdel av 1980-årene gjorde en betydelig innsats for å sikre gode rutiner i forbindelse med dykkeoperasjoner, og av Norsk Hydro i forbindelse med utbyggingen av Osebergfeltet.

Kommisjonen har ellers festet seg ved arbeidskulturen hos dykkerselskapene, som også må ha vært kjent for operatørselskapene. Flere sider ved oljeselskapenes virksomhet er ellers behandlet andre steder i rapporten.

Til forsiden