NOU 2004: 1

Modernisert folketrygd— Bærekraftig pensjon for framtida

Til innholdsfortegnelse

4 Yrkesdeltakelse, pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver

Erik Hernæs1, Knut Røed1 og Steinar Strøm2

Rapporten er utgitt i Frischsenterets rapportserie, som «Rapport 4/2002». Den fullstendige rapporten er også tilgjengelig på Pensjonskommisjonen sin nettside http://www.pensjonsreform.no . 12

Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste studiene som har blitt gjort både i Norge og i andre land om sammenhengen mellom økonomiske incentiver og yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere, særlig overgangen til pensjonering. Hovedvekten er lagt på empiriske studier, men rapporten gir også en oversikt over teoretiske analyserammer for pensjoneringsatferd. Siktemål har vært å trekke ut informasjon om hvordan incentiver og atferd henger sammen, og spesielt relevansen av resultatene for Norge. Det har blitt lagt vekt på å ta hensyn til ulikheter i design mellom de omtalte studiene, og trekke ut mest mulig sammenliknbare resultater.

Fotnoter

1.

Frischsenteret

2.

Frischsenteret og Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Til forsiden