NOU 2004: 14

Etter inntektsoppgjørene 2004

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere om den harmoniserte konsumprisindeksen

Maastricht-traktaten, som ble vedtatt i 1991, inneholder konvergenskriterier som måtte oppfylles før endelig etablering av den Økonomiske og monetære union (ØMU). Et av kriteriene var knyttet til nivået på inflasjonen. De nasjonale konsumprisindeksene i de enkelte land kan være uegnet når en skal sammenlikne prisutviklingen mellom land, bl.a. fordi ulike komponenter av prisindeksen beregnes og vektlegges forskjellig. Dette er noe av grunnen til etableringen av en harmonisert konsumprisindeks (HKPI).

Ved å samordne det metodiske opplegget produseres det nå harmoniserte konsumprisindekser i alle EU-land, samt Island og Norge, som anses å være bedre egnet til internasjonale sammenlikninger. Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) vil for de fleste land eksistere parallelt med den tradisjonelle konsumprisindeksen (KPI).

I Norge dekker den harmoniserte konsumprisindeksen om lag 88 prosent av forbruksutgiftene som inngår i den tradisjonelle konsumprisindeksen. Det eneste området som nå er utelatt fra den harmoniserte indeksen (HKPI), men som derimot er dekket i den tradisjonelle konsumprisindeksen (KPI), er selveieres bokostnader (beregnet husleie) 1. I henhold til EØS-bestemmelser må alle land som lager harmoniserte konsumprisindekser kontrollere vektene som brukes i beregningene årlig etter visse kriterier. I Norge bygger vektene i både KPI og HKPI på et gjennomsnitt av resultater fra Forbruksundersøkelsen siste tre år. Vektene implementeres imidlertid til forskjellige tidspunkter.

I HKPI er beregnet husleie utelatt. Derimot inngår betalt husleie. Dette innebærer totalt sett at husholdningenes gjennomsnittlige boutgifter blir mindre vektlagt i HKPI enn i KPI, og tilsvarende får utviklingen mindre betydning.

Figur 5.1 viser utviklingen i HKPI, KPI og beregnet husleie i Norge fra 1996 til mai 2004. Figuren viser at tolvmånedersveksten i HKPI i hovedsak har vært lavere enn for KPI. I siste halvår i 1998 og i begynnelsen av 1999 var KPI høyere enn HKPI, selv om veksten i husleieindeksen var lavere enn veksten i totalindeksen. Dette skyldes i hovedsak at barnehagetakster, skolegang og enkelte helsetjenester, som den gang var utelatt fra HKPI, men inngikk i KPI, hadde en vesentlig høyere tolvmånedersvekst enn KPI. At HKPI var moderat høyere enn KPI i deler av 2000, til tross for at veksten i beregnet husleie var høyere enn veksten i totalindeksen 2, skyldes trolig blant annet enkelte omlegginger av HKPI fra og med januar 2000.

Figur 5-1 Prisutviklingen i Norge. Vekst i prosent fra samme måned året før. KPI, HKPI, og husleieindeksen/beregnet husleie

Figur 5-1 Prisutviklingen i Norge. Vekst i prosent fra samme måned året før. KPI, HKPI, og husleieindeksen/beregnet husleie

I 2003 var den gjennomsnittlige stigningen i HKPI i Norge 2,0 prosent, mens den tilsvarende veksten i KPI var 2,5 prosent. Differansen må ses i sammenheng med den relativt kraftige veksten i beregnet husleie, jf. figur 5.1 I inneværende år har veksten i beregnet husleie avtatt betydelig, noe som har bidratt til at tolvmånedersendringen i KPI var lavere enn i HKPI i første kvartal. I mai i år økte imidlertid både KPI og HKPI med 1,0 prosent fra samme måned året før.

Figur 5.2 gir en oversikt over tolvmånedersveksten i den harmoniserte konsumprisindeksen i Norge, EU-landene og euroområdet i perioden fra 1996 til mai 2004. Fra 1997 til sommeren 2001 var prisstigningen i Norge høyere enn prisstigningen i EU og euroområdet. I 2001 og 2002 påvirket endringer i momssatsene prisforløpet i Norge betydelig. Økningen i merverdiavgiftsatsen fra 1. januar 2001 bidro til å øke differansen i forhold til EU, mens prisstigningstakten i Norge falt under den i EU etter halveringen av matmomsen fra 1. juli 2001. I begynnelsen av 2003 var prisveksten i Norge klart høyere enn i EU. Prisveksten i Norge avtok gjennom året og som gjennomsnitt for året var prisveksten 2,0 prosent både i Norge og i EU. Hittil i år har prisveksten i Norge vært betydelig lavere enn i EU. Prisveksten i Norge det siste halvannet året har vært betydelig påvirket av svingninger i elektrisitetsprisen.

Tabell 5.1 Harmonisert konsumprisindeks for Norge, EU-landene og euroområdet. Gjennomsnittlig årlig vekst

  19961997199819992000200120022003
Norge0,72,62,02,13,02,70,82,0
EU-landene2,41)1,71,31,22,12,32,12,0
Euroområdet2,21,61,11,12,12,32,32,1

1) Estimert

Figur 5-2 Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) i Norge, EU-landene1) og euroområdet. Vekst i prosent fra samme måned året før.

Figur 5-2 Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) i Norge, EU-landene1) og euroområdet. Vekst i prosent fra samme måned året før.

Fotnoter

1.

Helse og utdanningstilbud berørt av offentlige overføringer og forsikringstjenester ble tatt inn i HKPI fra og med januar 2000.

2.

Den markerte stigningstakten i husleieindeksen i januar og februar 2000 skyldes tekniske endringer. Siden januar 2000 er husleiene registrert og innarbeidet i konsumprisindeksen månedlig, mot tidligere kvartalsvis.

Til forsiden