NOU 2004: 14

Etter inntektsoppgjørene 2004

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om inntektsutviklingen for husholdningene

I avsnitt 2.1 gjengis tall for husholdningenes disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet. I avsnitt 2.2 presenteres mer detaljerte tall for inntektsutviklingen for utvalgte eksempler på lønnstakerhusholdninger der en spesielt fokuserer på betydningen av ulik lønnsutvikling og skattesystemet. I avsnitt 2.3 omtales utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden, mens det i avsnitt 2.4 redegjøres for en del trekk ved inntektsfordelingen for yrkestilknyttede og pensjonister.

2.1 Disponibel realinntekt i husholdningssektoren

 • Husholdningenes disponible realinntekt gikk ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet opp med 2,1 prosent fra 2002 til 2003. Den moderate veksten må ses på bakgrunn av den høye veksten året før. Lønnsinntektene og stønadene fra det offentlige ga de største bidragene til inntektsveksten. Regnet per person gikk disponibel realinntekt opp med 1,5 prosent i 2003.

Nasjonalregnskapets inntektsregnskap inneholder en samlet oversikt over husholdningssektorens inntekter og utgifter, dvs. etter at en har summert over alle økonomiske enheter hjemmehørende i husholdningssektoren. (For en nærmere redegjørelse for hva som inngår i husholdningssektoren se boks 2.1)

Figur 2.1 viser husholdningenes disponible inntekt som andel av disponibel inntekt for Norge, og som andel av disponibel inntekt for Norge eksklusive driftsresultatet i petroleumssektoren. I 1999 steg oljeinntektene kraftig og veksten i husholdningenes disponible inntekt flatet ut, noe som bidro til at husholdningenes andel av disponibel inntekt for Norge falt. Denne utviklingen fortsatte i 2000 og 2001, med moderat til svak vekst i husholdningenes disponible inntekt og kraftigere vekst i oljeinntektene. I 2002 ble oljeinntektene noe redusert i forhold til de to foregående årene. Samtidig var det kraftig vekst i husholdningenes inntekter, noe som førte til at andelen igjen økte. For 2003 viser foreløpige nasjonalregnskapstall at andelen er omtrent på høyde med andelen i 2002. Husholdningenes andel av disponibel inntekt for Norge eksklusive driftsresultatet i petroleumssektoren har vist et jevnere forløp, med en nedadgående tendens i konjunkturoppgangen etter 1993 og fram til 1997. For hele perioden 1997 - 2003 har andelen vist en svakt økende tendens hvis en ser bort fra 2001, hvor andelen falt kraftig. I 2002 kom andelen opp på om lag samme nivå som i perioden 1997-2000, og foreløpige nasjonalregnskapstall viser at andelen ligger på omtrent samme nivå i 2003.

Figur 2-1 Husholdningenes disponible inntekt

Figur 2-1 Husholdningenes disponible inntekt

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.1 viser husholdningenes inntekter og utgifter fordelt på ulike poster. Det har siden starten på konjunkturoppgangen rundt 1993 vært høy vekst i husholdningenes disponible realinntekt. Veksten var spesielt høy i årene 1996-1998. I perioden 1994 - 2003 var den gjennomsnittlige veksten 3,6 prosent per år. Ifølge nasjonalregnskapet økte husholdningenes disponible realinntekter med 2,1 prosent i 2003. Dette er hele 6,7 prosentpoeng lavere enn veksten i 2002. Gjennomsnittlig vekst de siste 3 år har vært 3,6 prosent. Dette er samme vekst som den gjennomsnittlige årsveksten i perioden 1994-2003. De store svingningene i inntektsveksten i de siste årene, skyldes i all hovedsak både store positive og negative vekstbidrag fra mottatt aksjeutbytte. Størrelsen på utbetalt aksjeutbytte kan til dels styres av husholdningene selv gjennom foretak der husholdningene eier majoriteten av aksjene. Det ser ut til at skattemessige tilpasninger har bestemt mye av utviklingen i mottatt aksjeutbytte de siste 4 årene.

Figur 2-2 Vekst i disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner. Prosentvis endring fra året før.

Figur 2-2 Vekst i disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner. Prosentvis endring fra året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.1 Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter og utgifter1). 1994-2003 Milliarder kroner

  199419951996199719981999200020012002*2003*gj.snitt
Inntekter646,7680,3715,4757,7827,4878,0938,5977,51053,31090,2
Lønnsinntekter349,1372,2396,1428,6468,4498,6524,2554,3585,1602,6
Blandet inntekt2)88,190,788,589,392,192,996,099,2103,1108,5
Herav: Tjenester fra egen bolig42,941,840,637,938,539,742,845,048,652,2
Formuesinntekter39,343,543,942,452,857,971,164,396,280,5
Herav: Avkastning på forsikringskrav3)17,218,518,618,719,717,819,823,523,525,1
Offentlige stønader140,5145,0152,7158,8169,8182,1195,1209,0225,1246,8
Andre inntekter429,828,834,238,544,346,652,150,743,851,8
Utgifter192,0200,8210,7220,5244,4266,6285,5310,4321,8325,8
Skatt av inntekt og formue137,1147,0159,2174,4189,7201,2216,3228,9236,8246,6
Formuesutgifter47,846,544,938,546,556,559,471,476,767,7
Andre utgifter4)7,17,36,77,58,28,89,710,18,311,6
Disponibel inntekt454,7479,4504,7537,3582,9611,5653,0667,0731,5764,4
Disponibel realinntekt5)548,7564,9586,7610,3646,2664,3688,8687,7748,5764,4
Vekst i disponibel realinntekt, prosent1,73,03,84,05,92,83,7-0,28,82,13,6

* Foreløpige tall.

1) På grunn av avrunding summerer ikke underkomponentene seg nøyaktig opp til totaltallet.

2) Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Denne inntekten inkluderer også avlønning for arbeid utført av eierne eller deres familie i egen næringsvirksomhet. Tjenester fra egen bolig, eller driftsresultat fra egen bolig, er en beregnet avkastning av boligkapitalen.

3) Avkastning på forsikringskrav er avkastningen på husholdningenes fordringer på forsikringsselskap, og private pensjonskasser og fond. Disse fordringene er i all hovedsak verdien av private livs- og pensjonsforsikringer.

4) Andre inntekter består av stønader fra utlandet, netto overføringer til ideelle organisasjoner og overføringer til husholdninger fra innenlandske sektorer utenom det offentlige. Andre utgifter omfatter stønader til utlandet og overføringer fra husholdninger til innenlandske sektorer utenom det offentlige.

5) 2003-kroner. Nasjonalregnskapets prisindeks for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner er brukt som deflator. Denne prisindeksen avviker bl.a. på grunn av definisjonsforskjeller noe fra konsumprisindeksen (KPI). For 2003 har nasjonalregnskapet beregnet at prisveksten på konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner var 2,3%. Dette er om lag som veksten i KPI.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.2 og 2.3 viser hvordan de ulike inntekts- og utgiftskomponentene har bidratt til veksten i husholdningenes disponible realinntekter i perioden 1993-2003 1. Bidragene fra lønnsinntekter, som er den største inntektskomponenten, har jevnt over vært store i de siste 10 årene med unntak av 2000 hvor bidraget var mer beskjedent. Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser at vekstbidraget fra lønnsinntektene var på bare 3,9 milliarder i 2003, noe som tilsvarer 0,5 prosentpoeng. Dette er hele 3,5 prosentpoeng lavere enn lønnsbidraget i 2002, og det laveste bidraget lønnsinntektene har gitt til disponibel realinntekt i hele 10-års perioden.

Tabell 2.2. Disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner. Endring i milliarder 2003-kroner.

  199419951996199719981999200020012002*2003*gj.snitt
Endring i disponibel realinntekt9,116,221,723,735,918,124,5-1,160,815,922,5
Bidrag fra
– Lønnsinntekter14,817,421,926,432,322,411,318,527,33,919,6
– Blandet inntekt0,60,5-3,9-1,40,6-1,20,41,03,23,00,3
– Offentlige stønader0,81,36,72,97,89,67,99,714,816,47,8
– Skatt av inntekt og formue-8,9-7,8-11,8-13,1-12,1-8,4-9,6-7,8-6,3-4,2-9,0
– Netto formuesinntekter3,36,72,45,52,6-5,410,8-19,627,3-7,12,6
– Andre inntekter netto-1,5-2,06,53,34,71,13,6-2,9-5,53,91,1

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.3. Bidrag til vekst i disponibel realinntekt. Prosentpoeng.

  199419951996199719981999200020012002*2003*gj.snitt
Vekst i disponibel realinntekt. Prosent1,73,03,84,05,92,83,7-0,28,82,13,6
Bidrag fra
– Lønnsinntekter2,73,23,94,55,33,51,72,74,00,53,2
– Blandet inntekt0,10,1-0,7-0,20,1-0,20,10,10,50,40,0
– Offentlige stønader0,10,21,20,51,31,51,21,42,22,21,2
– Skatt av inntekt og formue-1,6-1,4-2,1-2,2-2,0-1,3-1,4-1,1-0,9-0,6-1,5
– Netto formuesinntekter0,61,20,40,90,4-0,81,6-2,84,0-1,00,5
– Andre inntekter netto-0,3-0,41,20,60,80,20,5-0,4-0,80,50,2

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Offentlige stønader, som er den viktigste inntektskilden for pensjonister og trygdede, har i perioden 1994-2003 gitt positive bidrag til veksten i husholdningenes disponible realinntekt. I perioden fra 1993 til 1997 var bidragene fra offentlige stønader gjennomgående beskjedne. Nedgangen i antall arbeidsledige forklarer mye av denne utviklingen. I perioden 1998-2002 var bidraget fra offentlige stønader gjennomgående høyt. Dette må ses i sammenheng med en økning i pensjonssatsene, vekst i antall pensjonister, samt innføring av kontantstøtteordningen i perioden. For 2003 viser foreløpige nasjonalregnskapstall at posten ga et vekstbidrag på 16,4 milliarder kroner, som tilsvarer 2,2 prosentpoeng. Det relativt høye vekstbidraget må ses i sammenheng med økningen i arbeidsledighetsstønader.

Bidragene fra skatt av inntekt og formue vil, med uendrede gjennomsnittlige skattesatser, være negative så lenge realinntektene øker. De negative vekstbidragene for årene 1994-2003 har sammenheng med realinntektsveksten som fant sted i denne perioden. Nasjonalregnskapet anslår at skatt av inntekt og formue bidro til å redusere veksten i husholdningenes disponible realinntekt med 4,2 milliarder 2003-kroner fra 2002 til 2003, tilsvarende 0,6 prosentpoeng. Det relativt beskjedne negative bidraget må ses i sammenheng med den beskjedne realinntektsveksten og spesielt den beskjedne veksten i lønnsinntektene.

Husholdningenes formuesinntekter består av renter på bankinnskudd, aksjeutbytte, beregnet avkasting på forsikringskrav og leieinntekter fra landeiendom. Formuesutgiftene består i all hovedsak av gjeldsrenter. Utviklingen i netto formuesinntekter bidro positivt til veksten i husholdningenes disponible realinntekter i perioden 1994-1998, blant annet som en følge av den sterke finansielle konsolideringen i husholdningene. I perioden 1998-2000 endret dette bildet seg noe. En markant økning i rentene i 3. kvartal 1998 bidro til en økning i husholdningenes netto renteutgifter. Denne utgiftsøkningen ble til en viss grad motvirket av at husholdningenes aksjeutbytte også økte, slik at posten ga et svakere positivt bidrag til den sterke veksten i husholdningenes disponible realinntekt i 1998. Det var en betydelig økning i netto renteutgifter i 1999. Inntektene fra aksjeutbytte økte ikke like mye, slik at posten netto formuesinntekter ga et negativt vekstbidrag på 0,8 prosentpoeng. Netto renteutgifter økte også i 2000, men aksjeutbytte økte også kraftig, noe som har bidratt til et positivt vekstbidrag fra netto formuesinntekter på 1,6 prosentpoeng. I 2001 viser endelige tall fra nasjonalregnskapet at posten ga et negativt bidrag til veksten i disponibel realinntekt på 2,8 prosentpoeng. Dette må ses i sammenheng med en kraftig nedgang i mottatt aksjeutbytte, samt fortsatt høyere vekst i rentebærende gjeld enn i rentebærende fordringer. For 2002 viser tall fra nasjonalregnskapet at endringene i netto formuesinntekter bidro med hele 27,3 milliarder 2003-kroner til veksten i husholdningenes disponible realinntekt, tilsvarende 4,0 prosentpoeng. Dette skyldes i hovedsak en kraftig vekst i utbetalt aksjeutbytte i 2002. For 2003 anslår nasjonalregnskapet at posten ga et negativt bidrag til veksten i disponibel realinntekt på 7,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer 1 prosentpoeng. Dette forklares med at økningen i netto renteinntekter i fjor, var mindre enn antatt nedgang i mottatt aksjeutbytte. Tallene for mottatt aksjeutbytte er imidlertid fortsatt svært usikre.

Disponibel realinntekt og antall personer

Inntektstall fra inntektsregnskapet for husholdningssektoren er summariske i den forstand at de ikke korrigerer for endringer i husholdningenes antall og sammensetning. Disponibel realinntekt regnet per person kan for 2003 anslås til i underkant av 167 000 kroner. Med omtrent 2,3 personer per husholdning (jfr. Folke- og boligtellingen 2001) blir gjennomsnittlig disponibel realinntekt per husholdning i overkant av 380 000 kroner. I tabell 2.4 vises årlig prosentvis vekst i disponibel realinntekt i husholdningssektoren regnet per person i perioden 1994-2003. I denne perioden har den årlige gjennomsnittlige veksten i disponibel realinntekt per person vært på 3,0 prosent. For 2003 viser foreløpige nasjonalregnskapstall en vekst på 1,5 prosent. Dette er hele 6,7 prosentpoeng lavere enn veksten i 2002. Gjennomsnittlig vekst de siste 3 årene har vært på 3,0 prosent, som er lik den gjennomsnittlige veksten de siste 10 årene.

Tabell 2.4. Vekst i disponibel realinntekt per person1). Prosent

  199419951996199719981999200020012002*2003*Gj.snitt 1994-03
Disponibel realinntekt per person1,12,43,33,45,22,03,1-0,68,21,53,0

* Foreløpige tall

1) Basert på tall fra folkemengden ved utgangen av året.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Boks 2.1 Nærmere om noen begreper knyttet til husholdningenes inntekter

Utviklingen i husholdningenes disponible realinntekter blir i hovedsak bestemt av fire forhold; inntektsutviklingen, skatteendringer, utviklingen i netto formuesinntekter og prisutviklingen.

 • En personhusholdning kan ha inntekt fra flere kilder, f.eks. lønnsinntekt og blandet inntekt, som er driftsresultatet fra næringsvirksomhet, som inkluderer avlønning for arbeid utført av eierne eller deres familie. Husholdningene kan ha formuesinntekter som består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte på aksjer, avkastning på forsikringskrav og leieinntekter fra landeiendom. Husholdningen kan også ha inntekter fra pensjoner og andre trygdeordninger. En lønnstakerhusholdning har lønn som hovedinntekt, mens blandet inntekt og trygder er hovedinntekter for henholdsvis personlig næringsdrivende og trygdede. Det er grunn til å merke seg at varige konsumgoder utenom bolig ifølge konvensjonene i nasjonalregnskapet regnes som konsumert i sin helhet det året de anskaffes. I tråd med dette inngår derfor ikke beregnet avkastning på varige konsumgoder (utenom bolig) som inntekt i nasjonalregnskapets inntektsregnskap. Husholdningene er derimot eiere av produksjonssektoren for boligtjenester i regnskapet, og mottar følgelig den beregnede avkastningen på boligkapitalen i denne sektoren som en del av sin inntekt.

 • Tallene i dette kapittelet inneholder også inntektene og utgiftene til Ideelle organisasjoner. Ideelle organisasjoner er enheter som tilbyr sine tjenester til husholdningene, og som hovedsakelig er engasjert i ikke-markedsrettet virksomhet. Deres hovedinntektskilder er overføringer fra offentlig forvaltning, medlemskontingenter og frivillige bidrag fra husholdninger og foretak.

 • Skatten for ulike husholdninger kan variere selv om den samlede inntekten i utgangspunktet er lik. Ulike inntektsarter kan etter skattereglene bli behandlet forskjellig. Skattene vil også være avhengige av hvordan husholdningene innretter seg. F.eks. vil skattene avhenge av om inntekten i husholdningen er opptjent av en eller flere personer og fordelingen av inntekt dem i mellom. Videre kan fortsatt en husholdning til en viss grad påvirke skattens størrelse ved sin finansielle tilpasning.

 • I nasjonalregnskapet kommer husholdningenes totale formuesutgifter til fratrekk ved beregning av disponibel inntekt. Kjøp av varige konsumgoder utenom bolig regnes i nasjonalregnskapet som konsum og ikke som investering. I tråd med dette tas det ikke hensyn til at beholdningen av de varige konsumgodene (utenom bolig) gir en avkastning gjennom flere år. Hvis kjøp av disse varige godene lånefinansieres kommer renteutgiftene til fradrag ved beregning av disponibel inntekt i nasjonalregnskapet.

 • Beregninger av disponibel realinntekt krever en omregning til faste priser, dvs. en må dividere den løpende inntekten med en prisindeks. Valget av prisindeks er ikke opplagt. Det vanlige er å deflatere husholdningenes inntekter med en felles prisindeks - enten konsumprisindeksen eller nasjonalregnskapets prisindeks for husholdningers og ideelle organisasjoners totale forbruk. I beregningene i denne rapporten er den sistnevnte prisindeksen benyttet.

Det bør understrekes at disponibel realinntekt ikke gir direkte utrykk for levekår. Ett problem i denne forbindelse er knyttet til bruk av en felles prisindeks som nevnt ovenfor. En får ikke tatt hensyn til at husholdninger kan ha ulik forbrukssammensetning og at prisene på ulike varer og tjenester varierer for ulike husholdninger. Videre bør det påpekes at offentlig konsum ikke er med i beregningene selv om denne posten er et viktig bidrag til levekårene.

Skatt på inntekt og formue kommer til fradrag i disponibel inntekt, og endringer i produksjonsskatter tas hensyn til gjennom virkninger på prisene. Motytelsene, bortsett fra kontantytelser i form av stønader og pensjoner o.l., faller derimot utenfor.

Det bør også nevnes at enkelte inntektskomponenter som inntektsføres i nasjonalregnskapet, ikke utbetales til husholdningene det aktuelle året. Et eksempel på dette er avkastning på husholdningenes forsikringskrav.

Omvurdering av aktiva, f.eks. ikke realiserte aksjegevinster/tap, endringer i verdien av boligkapitalen o.l., inngår ikke i begrepet disponibel inntekt slik det er presisert ovenfor. Slike omvurderinger av aktiva vil påvirke forbruksmulighetene over tid, men hører begrepsmessig hjemme i et kapitalregnskap for husholdningene.

2.2 Vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger

 • Lønnstakere hadde en gjennomsnittlig økning i reallønn etter skatt på 2,1 prosent fra 2002 til 2003. For hovedgrupper av lønnstakerne lå veksten mellom 1,2 og 3,1 prosent. Veksten i reallønn etter skatt fra 2001 til 2002 var i gjennomsnitt på 4,5 prosent.

Avsnitt 2.1 gjengir tall for husholdningenes samlede disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet, som i tillegg til lønnsinntekter bl.a. omfatter pensjonsinntekter, blandet inntekt (i hovedsak driftsresultatet fra næringsvirksomhet) og netto formuesinntekter, jf. boks 2.1. I dette avsnittet studeres utviklingen i kjøpekraft for ulike grupper lønnstakerhusholdninger, dvs. husholdninger som har lønn som hovedinntektskilde. Reelle endringer i skatter vil medføre forskjeller i lønnsveksten før og etter skatt. I tillegg vil økning i priser normalt bidra til at lønn etter skatt øker mindre reelt enn nominelt. Veksten i reallønn etter skatt forteller hvordan kjøpekraften for lønnsinntekten for ulike grupper lønnstakere endrer seg.

Økningen i gjennomsnittlig reallønn 2 etter skatt for lønnstakere med et fullt normalårsverk (uten overtid) var om lag 2,1 prosent fra 2002 til 2003. Veksten i husholdningenes reallønnsinntekter, som i tillegg til lønnsveksten er påvirket av utviklingen i antall utførte årsverk, var 2,1 prosent i samme periode. Veksten i husholdningenes disponible realinntekt regnet per person var 1,5 prosent fra 2002 til 2003. 3

2.2.1 Nærmere om beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt fra 2001 til 2003 for hovedgrupper av lønnstakere

Reglene for beskatning av lønnsinntekt har i stor grad vært uendret i perioden 1992 til 2004. Maksimal skatt på alminnelig inntekt har vært 28 prosent i disse årene. Maksimal marginalskatt på lønn var 48,8 prosent i 1992, 49,5 prosent fra 1993 til 1998 og 49,3 prosent i 1999 og 55,3 prosent i 2000 til 2004. I de senere årene har det blitt vedtatt enkelte skattelettelser på lønnsinntekter gjennom økninger i bunnfradragene og lettelser i toppskatten. Skattesatser og inntektsgrenser mv. for inntektsårene 2000 til 2004 fremgår i tabell 7.1 i vedlegg 7.

I tabell 2.5 legger Beregningsutvalget fram beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt for hovedgrupper av lønnstakere fra 2001 til 2003. Det er i hovedsak tatt utgangspunkt i nivå og vekst i årslønn som gjengis i tabell 3.1.

Tabell 2.5 Beregnet vekst i reallønn etter skatt per årsverk i utvalgte forhandlingsområder. Enslige med standardfradrag

    2001-20022002-2003
GrupperÅrslønn i 2003, krLønnsvekstVekst i reallønn etter skattLønnsvekstVekst i reallønn etter skatt
Industriarbeidere1)290 1005,03,73,51,2
Industrifunksjonærer2)413 4006,15,44,62,4
HSH-bedrifter i varehandel3)295 7005,03,74,42,0
Forretnings- og sparebanker og forsikring4)385 5006,25,54,52,4
Statsansatte327 3005,95,04,31,9
Skoleverket349 7008,27,15,43,1
Kommuneansatte273 5006,04,64,42,0
Veid snitt av alle grupper5)322 0005,74,54,52,1

1) Gjelder for industriarbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke. Omfatter industriarbeidere som inngår i NHO-bedrifter.

2) Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

3)Tall for HSH-bedrifter i varehandel er for heltidsansatte.

4)Dekker noen flere grupper enn forhandlingsområdet. Forsikring er ikke med i tallgrunnlaget for lønnsveksten fra 2001 til 2002.

5)Gjennomsnittet er veid med andel av total utbetalt lønn som vekter. Gjennomsnittet gjelder alle grupper, også de som ikke inngår i tabellen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 2.5 viser at lønnstakere som har hatt en årslønn og en lønnsvekst som tilsvarer gjennomsnittet for alle grupper, har fått en økning i reallønn etter skatt 4 på 2,1 prosent fra 2002 til 2003. Dette er en reduksjon i veksten på 2,4 prosentpoeng i forhold til veksten fra 2001 til 2002. Reduksjonen skyldes høyere prisvekst og lavere nominell lønnsvekst. I 2002 ble det i tillegg gitt skattelettelser som berørte mange med gjennomsnittsinntekter, mens skattelettelsene i 2003 ikke gir så store utslag.

Vekst i reallønn etter skatt varierer en del for de ulike gruppene uavhengig av den nominelle lønnsveksten. Dette har først og fremst sammenheng med lettelser i toppskatten i årene 2002 og 2003. For grupper som var/er innenfor toppskattegrensen vil høyere innslagspunkt i toppskatten slå ut i relativt høyere reallønnsvekst enn for grupper med gjennomsnittlig årslønn lavere enn innslagspunktet for toppskatt. I 2001 og 2002 var innslagspunktet i toppskatten i trinn 1 hhv. 289 000 kroner og 320 000 kroner, mens grensen økte til 340 700 kroner i 2003. Videre vil lettelser i beskatningen gjennom endrede grenser, som for eksempel økt øvre grense i minstefradraget, gi ulike utslag for veksten i reallønn etter skatt avhengig av lønnsnivå.

For industriarbeidere økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med 1,2 prosent fra 2002 til 2003, mens økningen for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter var 2,4 prosent i samme periode. For kommuneansatte økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med 2 prosent fra 2002 til 2003. Veksten for statsansatte var på 1,9 prosent. For ansatte i skoleverket økte reallønnen etter skatt med 3,1 prosent i denne perioden.

Tabellen illustrerer at ansatte i HSH-bedrifter innen varehandelen har fått en vekst i reallønn etter skatt på om lag 2 prosent fra 2002 til 2003. I samme periode hadde ansatte innen forretnings- og sparebanker og forsikring en kjøpekraftsutvikling på om lag 2,4 prosent.

Beregningsutvalget har også sett på hva husholdningstyper kan bety for kjøpekraftsutviklingen. I tabell 2.6 har en beregnet utviklingen i reallønn etter skatt for lønnstakere med en lønnsinntekt i 2002 på henholdsvis 300 000 kroner og 550 000 kroner. Beregningene er utført for enslige lønnstakere hhv. uten barn og med ett barn, for lønnstakere som forsørger ektefelle og to barn, og for ektepar der begge ektefeller arbeider og har to barn.

De generelle forutsetningene for beregningene er nærmere omtalt i boks 2.2.

Boks 2.2 Beregninger av endringer i reallønn etter skatt

Beregningene av endringer i reallønn etter skatt i dette avsnittet bygger på følgende forutsetninger:

 • Inntektstakeren mottar bare én inntektsart (lønn).

 • Det er bare tatt hensyn til skatteregler som berører alle eller de fleste lønnstakere. Det vil bl.a. si at det kun gis standardfradrag i inntekt (personfradrag, minstefradrag og særskilt fradrag i arbeidsinntekt).

 • Barnetrygd regnes som negativ skatt. Det er ikke tatt hensyn til andre overføringer fra offentlige budsjetter, herunder kontantstøtten som ble innført fom. 1.8.1998.

 • Det er brukt samme prisindeks (konsumprisindeksen) for alle husholdningstyper ved omregning til reallønn. Konsumprisindeksen økte med 1,3 prosent fra 2001 til 2002 og med 2,5 prosent fra 2002 til 2003.

Beregninger basert på så enkle forutsetninger må brukes med forsiktighet. Beregningsutvalget mener likevel av flere grunner at denne type beregninger kan ha interesse:

 • Resultatene indikerer i hvilken retning endringer i sentrale skatteregler isolert sett trekker.

 • Siden det bare forhandles om lønn, kan beregninger der en kun endrer lønnsinntekten være av særlig interesse.

 • Beregningsmåten tilsier likevel at det ikke legges vekt på mindre avvik mellom gruppene.

Den nominelle lønnsinntekten etter skatt beregnes ved at en trekker inntektsskatter og avgifter til folketrygden fra lønnsinntekten. For barnefamilier tar en også hensyn til barnetrygden. Lønnsinntekt etter skatt beregnet på denne måten gir uttrykk for hva lønnstakeren har til disposisjon av lønnsinntekten (og eventuelt barnetrygden) til betaling av gjeldsrenter og til kjøp av varer og tjenester etter at samlede skatter er betalt. En kommer deretter fram til reallønn etter skatt ved å deflatere den nominelle lønnsinntekten etter skatt med endringen i konsumprisindeksen. Endringen i reallønn etter skatt blir da den prosentvise forskjellen mellom årets og fjorårets reallønn etter skatt.

Utvalget har i beregningene i tabell 2.6 lagt til grunn en lønnsvekst på 5,7 prosent fra 2001 til 2002 og 4,5 prosent fra 2002 til 2003.

Tabell 2.6 Beregnet vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger.

  2001-20022002-2003
LønnsinntektNominell lønnsvekstVekst i reallønn etter skattNominell lønnsvekstVekst i reallønn etter skatt
300 000 kroner i 2003
Enslig lønnstaker uten barn1)5,74,44,52,1
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år/Enslig lønnstaker med 1 barn2),3)5,73,74,51,6
550 000 kroner i 2003
Enslig lønnstaker uten barn1)5,75,04,52,3
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år/Enslig lønnstaker med 1 barn2),3)5,73,24,52,0
Ektepar med 2 barn mellom 3 og 16 år, hvor den ene ektefellen tjener 350 000 kroner og den andre 200 000 kroner4)5,74,64,52,0

1) Enslige lønnstakere uten barn blir liknet i klasse 1.

2)Ektepar med én inntekt og enslige med forsørgeransvar, vil bli liknet i klasse 2.

3) Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn de forsørger.

4)Ektefellene i dette typehusholdet vil bli liknet særskilt i klasse 1.

Kilde: Beregningsutvalget.

Tabell 2.6 illustrerer hvordan kjøpekraften for noen utvalgte husholdningstyper, med og uten barn, påvirkes av skatteendringene fra 2002 til 2003. Med de forutsetningene som er valgt, varierer økningen i reallønnen etter skatt for de utvalgte typehusholdningene fra 1,6 prosent til 2,3 prosent i denne perioden. Økningen i reallønnen etter skatt er relativt størst for husholdninger uten barn. Dette skyldes at barnetrygdsatsene er underregulert ift. lønnsveksten i perioden.

2.2.2 Kort om endringer i skatteregler for lønnstakere fra 2003 til 2004

Skattereglene for lønnstakere for 2004 er i hovedsak justert med forventet lønnsvekst. Det særskilte fradraget i arbeidsinntekt (også kalt lønnsfradraget) ble imidlertid holdt nominelt uendret på 31 800 kroner fra 2003 til 2004. Det vises til tabell 7.1 i vedlegg 7 for en oversikt over skattesatser og grenser.

Det er vedtatt lettelser i skatteregler som kan påvirke lønnstakere. Fradraget for fagforeningskontingent øker fra 1 450 kroner til 1 800 kroner. Videre er bunnfradraget ved beregning av inntekt ved fordel av egen bolig økt fra 80 000 kroner til 90 000 kroner.

Barnetrygden er nominelt uendret fra 2003 til 2004.

2.3 Utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden fra 2001 til 2003

Hovedkomponentene i pensjonsytelsene fra folketrygden er grunnpensjon (som er et grunnbeløp (G) for enslige og 0,8 G for ektefeller), særtillegg og tilleggspensjon. Minstepensjonen består av 1 G (1,6 G for ektepar) og særtillegg. Særtillegget gis til pensjonister uten rett til tilleggspensjon eller som har tilleggspensjon lavere enn særtillegget, og kan derfor oppfattes som en minimums tilleggspensjon. Særtillegget for minstepensjonister ble økt fra 1,5 til 1,6 G fra 1.5. 2003.

Pensjonistenes inntekter fra folketrygden blir normalt regulert 1. mai hvert år. Utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.1993 til 1.5.2004 fremgår av tabell 7.2 i vedlegg 7.

Pensjonister med tilleggspensjon utover særtillegget vil generelt øke sin pensjonsinntekt i takt med økningen i grunnbeløpet. Økningen i utbetalt pensjon var 5,2 prosent fra 2001 til 2002. I 2003 ble imidlertid grunnpensjonen for ektepar økt slik at disse fikk en økning i utbetalt pensjon på 7,4 prosent fra 2002 til 2003, mens enslige fikk en økning tilsvarende reguleringen av grunnbeløpet på 5,1 prosent. Økningen i grunnbeløpet fra 2002 til 2003 inneholdt en etterslepskompensasjon som hadde sin bakgrunn i de retningslinjene Stortinget har vedtatt for regulering av pensjonistenes inntekter.

Tabell 2.7 viser beregnet vekst i minstepensjon og realvekst i minstepensjon uten andre inntekter eller formue fra 2001 til 2002 og fra 2002 til 2003. Realveksten i pensjon var 3,9 prosent fra 2001 til 2002. For enslige pensjonister ble veksten 2,6 prosent fra 2002 til 2003. Den lavere realveksten i pensjon kan forklares med høyere prisvekst. Økt grunnpensjon for ektepar bidrar til at realveksten for denne gruppen økte med 4,9 prosent fra 2002 til 2003.

Tabell 2.7 Utviklingen i minstepensjonene.1) Prosentvis endring fra året før

    20022003
  Gjennomsnittlig minstepensjon i 2003, krVekst i utbetalt pensjonRealvekst i pensjonVekst i utbetalt pensjonRealvekst i pensjon
Enslig100 3565,23,95,12,6
Ektepar176 5325,23,97,44,9

1) Veksten i utbetalt minstepensjon fra 2001 til 2003 gjelder dem som var minstepensjonister gjennom hele denne perioden.

Kilde: Beregningsutvalget.

Pensjonister har rett på særfradrag for alder og uførhet mv. og betaler lav trygdeavgift på inntekter som ikke gir opptjening av pensjonspoeng. En særskilt skattereduksjonsregel sikrer videre at minstepensjonister uten særlig formue eller inntekter utover minstepensjon ikke skal betale skatt. Denne fordelen avtrappes gradvis med økende inntekt.

Beregningene ovenfor gjelder pensjonsytelser fra folketrygden. Pensjonistenes inntektsforhold bestemmes også av andre pensjonsordninger, men utvalget har ikke vurdert ytelser fra disse.

Utviklingen i disponibel realinntekt for den enkelte pensjonist vil variere avhengig av bl.a. pensjonens størrelse, pensjonistens sivilstand og andre inntekts- og formuesforhold.

Tabell 2.8 viser veksten i overføringer fra 1993 til 2002 for pensjonistene som samlet gruppe. Det har vært en reell vekst i overføringene fra 1993 til 2002 på om lag 32,8 prosent. Overføringer utgjør vel 86 prosent av pensjonistenes samlede inntekt i 2002 (se vedleggstabell 7.3). Overføringenes andel av samlet inntekt har ikke endret seg vesentlig siden 1993.

Tabell 2.8 Utvikling i overføringer for pensjonister fra 1993 til 2002 målt som prosentandel av samlet inntekt før skatt og i prosentvise årlige og samlede vekstrater.

  Andel av samlet inntekt før skattÅrlig vekst i overføringerSamlet vekst i overføringer fra 1993
199386,0
199986,720,3
200085,42,223,0
200186,42,626,2
200286,15,232,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget

2.3.1 Pensjonsregulering i 2004

Resultatet av pensjonsoppgjøret innebærer at grunnbeløpet øker med 1 719 kroner til 58 778 kroner f.o.m. 1. mai. 2004. Dette innebærer en økning i det gjennomsnittlige grunnbeløpet fra 2003 til 2004 på 3,9 prosent. Fra 1. mai 2004 økte grunnpensjonen for pensjonistektepar fra 0,8 G for hver ektefelle til 0,825 G. Dette innebærer at gjennomsnittlig minstepensjon for 2003 blir 104 261 kroner for enslige og 187 226 kroner for ektepar.

2.3.2 Kort om endringene i de særskilte skattereglene for pensjonister fra 2003 til 2004

Særfradraget for alder og uførhet ble holdt uendret fra 2003 til 2004. Grensene for skattefri nettoinntekt for pensjonister er oppjustert med den anslåtte lønnsveksten i 2004 til 88 600 kroner for enslige pensjonister og 143 800 kroner for ektepar.

Endringene i skattereglene for pensjonister innebærer at en enslig pensjonist i 2004 vil begynne å betale skatt på inntekter over 116 579 kroner. Tilsvarende vil et pensjonistektepar begynne å betale skatt på inntekter over 189 211 kroner. Dette er en økning på 4 prosent i forhold til 2003. Det er her lagt til grunn at pensjonistenes nettoformue ikke overstiger 200 000 kroner. Det forutsettes også at pensjonistene kun har pensjonsinntekt og kun har standardfradrag.

2.4 Fordeling av inntekt

 • Den midlertidige skatten på utbytte i 2001 påvirker nivået på kapitalinntekten, fordelingen av samlet inntekt og inntektsfordelingen for yrkestilknyttede og pensjonister i årene 2000, 2001 og 2002. Utbytteskatten ble fjernet fra 2002 og resulterte i økte utbytter og dermed økt kapitalinntekt fra 2001 til 2002.

 • De 10 prosentene med høyest inntekt av de yrkestilknyttede ( lønnstakere og selvstendige) med minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn har økt sin andel av kapitalinntektene fra 70,8 prosent til 91,1 prosent fra 1993 til 2002. En oppsplitting av tallene for denne gruppen viser at de 2 prosentene med de høyeste inntektene i 2002 har 78 prosent av kapitalinntektene mot 55 prosent i 1993.

 • De 10 prosentene med høyest inntekt av pensjonistene har økt sin andel av kapitalinntektene fra 44,3 prosent til 56,3 prosent fra 1993 til 2002. Pensjonistene med lavere samlet inntekt har fått en noe større andel av overføringene i 2002 sammenlignet med 1993.

 • For prosenten med høyest samlet inntekt av de yrkestilknyttede med relativt lav yrkesinntekt 5 utgjør kapitalinntektene i gjennomsnitt knapt 1,7 mill. kroner.

 • Inntektsulikheten for yrkestilknyttede synes å ha økt noe fra 1993 til 2002, mens inntektsulikheten for pensjonister har gått ned. Fra 2001 til 2002 har forskjellene i samlet inntekt økt både for pensjonister og yrkestilknyttede. Dette skyldes hovedsaklig en kraftig økning i kapitalinntektene i 2002 for de med høyest samlet inntekt. Utbytteskatten resulterte tilsvarende i redusert ulikhet fra 2000 til 2001.

 • Fordeling av kapitalinntekt mellom kvinner og menn i selvangivelsesstatistikken viser at menn har 79 prosent av inntektene i 2002, mens kvinner har 21 prosent av inntektene.

Beregningsutvalget legger i dette avsnittet fram en del statistikk som kaster lys over fordelingen av inntekt for individer. Det er spesielt lagt vekt på å redegjøre for enkelte trekk ved fordelingen av arbeids- og kapitalinntekter.

I rapport nr. 2 for 2003 hadde utvalget en tabell som viser desilfordelingen av lønnsinntekt før skatt for heltidsansatte lønnstakere for perioden 1997-2002, jf. tabell 2.8 i NOU 2003:20. SSB har gjennomført en sammenveiing av lønnsstatistikkene på de ulike områdene i privat og offentlig sektor, dvs. at de har etablert et samlet lønnsnivå for alle lønnstatistikkene. Sammenveiingen gjør det mulig å analysere lønnsfordelingen og endringer i denne over tid på individnivå på tvers av næringer og tariffområder. Pga. at det er nødvendig med en nærmere gjennomgang av innrapportert tallgrunnlag for helseforetakene, er det ikke laget en tilsvarende tabell med 2003-tall til denne rapporten. Det kan også bli endringer i tidligere publiserte tall for 2001 og 2002. Utvalget vil ajourføre denne tabellen når tallgrunnlaget er sjekket og funnet i orden.

2.4.1 Nærmere om fordelingen av samlet inntekt etter skatt for individer med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

I dette avsnittet ses det på sammensetningen og fordelingen av samlet inntekt for individer med en yrkesinntekt (sum av lønnsinntekt og næringsinntekt) som minst utgjør 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Tabell 2.9 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for yrkestilknyttede med yrkesinntekt på minst 60 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn1). Andel i prosent av gruppens samlete inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 1993 og 2002

1993 DesilLønnsinntektNæringsinntektKapitalinntekt2)OverføringerSamlet gj.sn. inntekt før skattSkatt mm.Inntekt etter skatt
          AndelNivå    
192,510,4-4,51,6100,0131 39026,873,2
288,96,81,43,0100,0160 12925,174,9
389,45,81,53,3100,0177 26325,274,8
489,65,41,73,3100,0192 44825,474,6
589,65,31,83,3100,0207 77425,874,2
689,25,61,93,3100,0223 85326,273,8
788,36,12,03,5100,0242 68426,773,3
886,67,32,33,7100,0267 96527,572,5
983,89,72,83,7100,0311 88629,071,0
1065,419,013,62,1100,0539 23131,368,7
Alle83,29,64,23,0100,0245 46227,672,4
2002 Desil
198,99,8-10,92,1100,0187 80029,071,0
291,15,00,83,1100,0238 60025,874,2
391,24,31,03,4100,0263 70026,074,0
491,04,21,13,6100,0285 70026,173,9
590,84,41,23,6100,0308 40026,573,5
690,84,41,43,4100,0332 90027,172,9
789,95,01,63,5100,0361 20027,772,3
888,36,21,93,6100,0401 40028,871,2
985,88,32,73,3100,0476 70031,069,0
1060,913,823,91,4100,0937 40030,669,4
Alle82,97,86,52,9100,0379 40028,571,5

1) Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt på minst 60 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse utgjorde 1 558 140 personer i 1993 og 1 779 313 personer i 2002.

2) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.9 viser sammensetningen av de ulike inntektskomponentene i 1993 og 2002 etter at individene er sortert etter stigende inntekt etter skatt (desiler). Tabellen viser at lønnsinntekt er den viktigste inntektskilden for alle desilene, spesielt for desil 1 til desil 9. Lønnsandelen stiger for desilene 1 til 9 fra 1993 til 2002, mens desil 10 har en nedgang i lønnsandelen i denne perioden. Andelen næringsinntekt er relativt høy for desil 1 og er fallende til og med for desil 5 for begge årene. Deretter stiger andelen med samlet inntekt. Andelen næringsinntekt faller fra 1993 til 2002 for alle desilene og utgjør for alle gruppene samlet en andel på 7,8 prosent i 2002 mot 9,6 prosent i 1993

For høyinntektsgruppene (spesielt desil 10) utgjorde kapital- og næringsinntekter en relativt stor andel av samlet inntekt både i 1993 og 2002. Kapitalinntektenes relative betydning har økt mens næringsinntektenes andel har sunket. Andelen kapitalinntekt av samlet inntekt øker med økt inntekt både i 1993 og i 2002. For desil 10 er andelen kapitalinntekt økt fra 13,6 prosent i 1993 til 23,9 prosent i 2002. Med unntak av desil 10 utgjør kapitalinntektene en noe mindre andel av de samlede inntekter i 2002 enn i 1993. Nedgangen i andelen må ses i lys av at renteutgiftene ikke er trukket fra i inntektsbegrepet. Desil 1 har en negativ andel kapitalinntekt, dvs. at de hadde et netto tap på sine kapitalplasseringer både i 1993 og 2002.

Tabell 2.9 viser også at samtlige desiler med unntak av desil 10 har økt andelen av samlet inntekt som betales i skatt fra 1993 til 2002. Progressivitet i beskatningen av lønn kombinert med reallønnsøkning er en medvirkende årsak til at skatteandelene øker noe for de fleste gruppene. Fra 2001 til 2002 har overregulering av toppskattegrensene og bortfall av utbytteskatten isolert sett medvirket til lavere skatt for de høyeste desilene.

Tabell 2.10 Fordelingen av ulike inntektskomponenter for yrkestilknyttede1). Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2002priser. 1993 og 2002

            Inntekt etter skatt
1993 DesilLønnsinntektNæringsinntektKapitalinntekt2)OverføringerSkatt mm.AndelNivåVekst 93-02
16,05,8-5,72,85,25,4116 947
27,04,62,16,35,96,8145 838
37,84,32,67,96,67,5161 113
48,44,43,18,67,28,1174 489
59,14,73,69,27,98,7187 452
69,85,34,110,08,69,3200 857
710,56,34,811,59,610,0216 163
811,48,36,013,310,910,9236 150
912,812,88,515,513,312,5269 254
1017,343,470,814,924,920,9450 319
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0215 858
Gini-koeffisient0,210
2002 Desil
15,96,3-8,33,65,04,9133 40014,1
26,94,00,86,85,76,5177 00021,4
37,73,91,18,26,37,2195 20021,2
48,34,11,39,56,97,8211 10021,0
58,94,61,510,17,58,4226 80021,0
69,65,01,910,58,39,0242 80020,9
710,36,12,311,89,39,6261 10020,8
811,38,53,113,310,710,5285 80021,0
913,013,45,214,313,712,1329 10022,2
1018,244,191,112,026,524,0650 70044,5
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0271 30025,7
Gini-koeffisient0,244

1) Lønnstakere og selvstendige med yrkesinntekt på minst 60 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 558 140 personer i 1993 og 1 779 313 personer i 2002.

2) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.10 viser desilenes andel av de ulike inntektskomponentene. Desilenes andeler av lønnsinntekt-, næringsinntekt og overføringer endrer seg relativt lite mellom desilene fra 1993 til 2002. Den største endringen skjer for kapitalinntekter hvor desil 10 øker sin andel fra 70,8 prosent i 1993 til 91,1 prosent i 2002. Alle de andre desilene reduserer sin andel. Desil 10s andel av lønnsinntekter øker også. Samlet sett fører dette til at desil 10 øker sin andel av samlede inntekter etter skatt fra 20,9 prosent i 1993 til 24 prosent i 2002.

2.4.2 Nærmere om fordelingen av kapitalinntekter for individer med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Tabell 2.11 gir en oversikt over fordelingen av de ulike kategorier kapitalinntekter for yrkestilknyttede med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.. I tabellen er de 10 prosentene med høyest samlet inntekt oppdelt videre i 5 grupper. De gjennomsnittlige kapitalinntektene øker systematisk med økende samlet inntekt. Kapitalinntektene øker markert fra 1. til 2. desil og fra 8. til 9. desil, og fra 9. til 10. desil ser vi at økningen er betydelig.

Tabell 2.11 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1) for yrkestilknyttede2). Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2002-priser. 1993 og 2002

1993 DesilRenteinntektUtbytteRealisasjonsgevinst/tapAndre kapitalinntekterKapitalinntekter i alt
          NivåAndel
12 400300-10 700800-7 200-5,7
22 700100-5004002 6002,1
33 100100-5006003 3002,6
43 500100-4007003 9003,1
53 900100-4008004 5003,6
64 300200-4001 0005 1004,1
74 800300-4001 3006 0004,8
85 600500-3001 8007 6006,0
96 9001 300-4002 90010 7008,5
1018 50040 7007 60022 10088 90070,8
Herav desil 10 delt opp i persentilene:
91/928 4002 400-2004 60015 2002,4
93/949 6003 400-1005 40018 3002,9
95/9610 9005 9001007 20024 0003,8
97/9814 20012 2001 10012 30039 7006,3
99/10049 200179 50037 40080 900347 00055,3
Alle5 6004 400-6003 20012 500100,0
2002 Desil
13 1001 300-25 500700-20 400-8,3
22 800200-1 3003001 9000,8
33 200200-1 1004002 7001,1
43 500300-1 1005003 3001,3
53 900300-1 1007003 8001,5
64 300400-1 0008004 6001,9
75 000700-1 1001 1005 6002,3
86 1001 200-1 2001 7007 7003,1
98 1003 200-1 7003 20012 7005,2
1026 500162 40010 00024 700223 60091,1
Herav desil 10 delt opp i persentilene:
91/9210 7006 600-2 1005 50020 6001,7
93/9412 2009 700-2 3006 80026 5002,2
95/9614 60017 000-2 50010 10039 2003,2
97/9819 80036 600-80016 90072 4005,9
9932 200108 2006 20033 500180 1007,3
100118 2001 376 400109 500134 8001 738 90070,8
Alle6 60017 000-2 5003 40024 500100,0

1) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

2) Lønnstakere og selvstendige med yrkesinntekt på minst 60 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 558 140 personer i 1993 og 1 779 313 personer i 2002.

Kilde: Inntekts- og Formuesundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Inntektene av de fleste typer kapitalinntekter øker med økende inntekt. Renteinntektene var i 2002 relativt like i desilene 1 til 6. De gjennomsnittlige renteinntektene var over 3 ganger så store i desil 10 som i desil 9. For de andre kategoriene av kapitalinntekter var forskjellene mellom desilene langt større. I 2002 var de gjennomsnittlige utbyttene under 1 300 kroner for desilene 1 til 8. Desil 9 og desil 10 hadde derimot henholdsvis om lag 3 200 kroner og om lag 162 400 kroner i utbytte. Realisasjoner av kapitalgevinst/-tap øker også (redusert tap) med økende inntekt Andre kapitalinntekter, som blant annet omfatter leieinntekter, avkastning av pensjonsforsikring og enkelte næringsinntekter (opptjent utenbygds), viser et liknende mønster som for utbytte. Økningen fra 9 til 10 desil er klart mindre. Renteinntektene utgjør den største andelen av kapitalinntekter for desilene 1 til 9, men utgjør en relativt lav andel av desil 10s kapitalinntekter. Utbytte er i 2002 i gjennomsnitt om lag 4 ganger nivået i 1993. Nivået er dessuten vel 3 ganger så høyt som i 2001 da man hadde en midlertidig skatt på utbytte. Renteinntektene i 2002 er noe høyere enn renteinntektene i 1993. Andre kapitalinntekter har i denne perioden økt noe. Økningen er sterkere for de 10 prosent rikeste enn for de andre gruppene. Det framgår videre at desil 1 til 9 hadde realisasjonstap, mens desil 10 hadde realisasjonsgevinst. Realisasjonstapet var desidert størst for desil 1 med i gjennomsnitt 25 500 kroner.

Oppsplittingen av 10. desil viser at det er de 2 prosentene (persentilene 99 og 100) med høyest inntekt som har de helt høye kapitalinntektene. I gjennomsnitt hadde personer i persentil 100 (som besto av om lag 17 800 personer) vel 1,7 mill. kroner i kapitalinntekter i 2002, noe som svarer til om lag 70 prosent av de samlede kapitalinntektene. For prosentene 99 og 100 samlet har andelen kapitalinntekter økt med om lag 23 prosentpoeng fra 1993. Denne utviklingen skyldes hovedsakelig at denne gruppen har økt sine inntekter fra utbytte og realisasjonsgevinster betydelig siden 1993.

2.4.3 Nærmere om sammensetningen av samlet inntekt etter skatt for individer med yrkesinntekt lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

I analysen i 2.4.1. og 2.4.2 er det kun sett på yrkesaktive med relativt høy yrkesinntekt. I dette avsnittet ser vi nærmere på sammensetningen av inntekter til individer med en yrkesinntekt (sum av lønnsinntekt og næringsinntekt) som er positiv men utgjør mindre enn 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Tabell 2.12 Sammensetning av samlet inntekt innenfor de ulike desilene for individer17 år og over med yrkesinntekt lavere enn 60 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn1) . Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2002

          Samlet inntekt    
DesilLønnNærings- inntektKapital- inntekt2)Over- føringerAndelNivåSkatt mm.Inntekt etter skatt
151,2-8,124,232,6100,06 70030,369,7
251,91,36,740,0100,027 6004,695,4
355,93,44,736,0100,047 6006,094,0
461,34,83,630,3100,067 2007,792,3
567,65,73,023,6100,087 90011,288,8
672,46,02,619,0100,0109 40014,985,1
776,65,82,515,1100,0130 90017,782,3
878,24,72,614,5100,0151 10018,781,3
966,74,13,525,6100,0174 70017,083,0
1029,51,245,523,8100,0381 50014,785,3
Herav 10 desil oppdelt i persentilene
91/9258,23,24,334,3100,0201 30017,182,9
93/9455,52,84,836,9100,0215 40017,482,6
95/9652,22,75,739,4100,0233 00017,582,5
97/9845,12,69,342,9100,0259 90016,483,6
9934,32,219,144,4100,0305 10014,785,3
1004,2-0,792,54,0100,01 690 20012,287,8
Alle56,73,616,922,7100,0118 40014,785,3

1) Dette utgjør 727 987 personer i 2002 og omfatter alle personer 17 år eller eldre med unntak av følgende grupper:  - Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt større eller lik 60% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (100%=276 900 kr)  - Pensjonister/trygdede, dvs. at pensjonsytelsene overstiger eventuell yrkesinntekt og er minst lik minstepensjonen.  - Personer som har samlet inntekt i 2002 lik null eller at denne er negativ.

2) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Inntektsstatistikk for personer og familier.

Tabell 2.12 viser at yrkesaktive med lav yrkesinntekt i gjennomsnitt har en mye lavere samlet inntekt enn yrkesaktive. Samlede overføringer utgjør gjennomgående en større andel for denne gruppen enn for yrkesaktive med større yrkesinntekt, jf. tabell 2.9. Dette kan bl.a. ha sammenheng med at personer med relativt lav yrkesinntekt i større grad mottar trygdeytelser. Andelen næringsinntekt er relativt lav og varierer mellom 1,3 prosent og 6,0 prosent for desilene 2 til 9. Første desil har negativ næringsinntekt.

For de med høyest samlet inntekt, desil 10, utgjør kapitalinntektene 45,5 pst av samlede inntekter. For desilene 2 til 9 utgjør kapitalinntektene under 7 prosent av samlet inntekt Andelen kapitalinntekt i desil 1 er høyere, men utgjør svært lite i kroner. En oppslitting av 10.desil i persentiler viser at gjennomsnittlig samlet inntekt for personer i persentil 100 var om lag 1,7 mill. kroner hvorav kapitalinntektene utgjør over 90 prosent. Denne gruppen utgjør om lag 7000 personer.

2.4.4 Nærmere om fordelingen av samlet inntekt etter skatt for pensjonister og trygdede

Tabell 2.13 viser desilenes andel av de ulike inntektskomponentene for pensjonister og trygdede. Samlet inntekt etter skatt har økt mer enn gjennomsnittet for desil 1 til 6, mens desil 7 til 10 har hatt en noe lavere vekst. Dette har ført til at inntektsforskjellene målt ved Gini-koeffisienten har blitt redusert fra 0,247 til 0,237. Dette er hovedsakelig på grunn av en utjevning i overføringene hvor desil 1 til 6 har fått økt andel overføringer, mens desil 7 til 10 har fått reduserte andeler, jf. også tabell 2.14.

Ellers viser tabellen at de fleste desilene, med unntak av desil 10, har fått redusert andelene av de samlede kapitalinntektene som pensjonistene mottar. Dette har blant annet sammenheng med at pensjonister stort sett mottar renteinntekter. Desil 10 mottar på den andre siden hovedsakelig andre kapitalinntekter som bl.a. aksjegevinster og utbytte.

De ulike gruppenes andel av pensjonistenes og de trygdedes inntekter etter skatt har ikke endret seg vesentlig fra 1993 til 2000.

Tabell 2.14 viser utviklingen i overføringer fra 1993 til 2002 for inntektsdesilene. Det har vært en reell vekst i overføringene for alle desilene i gjennomsnitt. For desil 1 har veksten vært størst (46,6 prosent), mens desil 10 har hatt den laveste veksten (22,5 prosent). Hovedårsaken til utjevningen i inntektene kommer av økningen i grunnbeløpet i pensjonsytelsene. I tillegg har særtillegget blitt økt flere ganger i perioden.

Overføringenes andel av samlet inntekt har ikke endret seg vesentlig siden 1993 og utgjør i gjennomsnitt vel 86 prosent av pensjonistenes samlede inntekt i 2002. Desil 1 har imidlertid fått en økning, mens desil 10 har fått en reduksjon i andelen av samlet inntekt. Desil 1 har i gjennomsnitt en andel i 2002 som overstiger 100 prosent, noe som skyldes negative kapitalinntekter.

Tabell 2.13 Fordelingen av ulike inntektskomponenter for pensjonister1). Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2002-priser. 1993 og 2002

            Inntekt etter skatt
1993 DesilLønnsinntektNæringsinntektKapitalinntekt2)OverføringerSkatt mm.AndelNivåVekst 93-02
13,2-2,9-0,34,52,14,248 600
23,10,73,35,92,56,069 000
32,62,04,76,62,56,978 900
43,54,16,07,44,07,788 100
54,55,66,18,66,08,598 000
66,37,26,89,78,39,5108 900
77,88,57,511,010,510,6121 600
810,911,19,212,412,911,9137 100
917,616,512,314,316,413,8159 100
1040,547,144,319,634,921,0241 300
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0115 100
Gini-koeffisient0,247
2002 Desil
12,8-8,4-3,04,92,94,363 90031,4
23,50,93,26,23,36,393 10034,8
33,32,84,67,03,97,1106 10034,6
44,34,04,48,05,37,9117 50033,3
55,35,24,78,96,78,6128 60031,2
67,16,25,39,98,59,5140 80029,3
79,27,56,211,010,410,4155 00027,5
812,211,17,812,212,711,6172 60025,9
918,217,210,513,916,013,3198 40024,7
1034,153,656,318,130,220,9311 10028,9
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0148 70029,2
Gini-koeffisient0,237

1) Omfatter trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene overstiger eventuell yrkesinntekt og er minst lik minstepensjon. Dette var en gruppe på 936 082 personer i 1993 og 999 570 personer i 2002.

2) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.14 Utvikling i overføringer for pensjonister fra 1993 til 2002 målt i 2002- kroner og som prosentandel av samlet inntekt. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 1993 og 2002

  I 2002- kronerAndel av samlet inntekt før skattVekst overføringer
Desil199319992000200120021993199920002001200293-02
151 80067 40068 80071 70075 90098,399,996,5101,4104,846,6
267 90086 70088 30090 40095 00092,092,792,591,992,340,0
376 00096 90099 100102 000107 40090,891,891,691,091,341,4
485 900109 600112 700116 100122 30089,792,091,991,491,942,3
598 900122 300125 500129 100136 20090,292,191,891,291,837,8
6112 400136 100139 600143 200151 40090,091,491,290,691,234,7
7127 500151 900155 700159 200168 00089,990,690,489,990,531,8
8143 800170 100173 900177 800187 10088,789,689,288,689,130,2
9164 900194 300198 500202 900213 20086,487,386,886,486,829,3
10227 200255 900259 800266 300278 30073,671,568,172,369,622,5
Alle115 600139 100142 200145 900153 50086,086,785,486,486,132,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå

2.4.5 Utviklingen i inntektsfordelingen i perioden 1993 – 2002

Figur 2.3 viser utviklingen i Gini-koeffisienten i perioden 1993 – 2002 for individer med yrkesinntekt over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, for pensjonister og for fordelingen av lønnsinntekt, jf. vedleggstabell 7.4. For de to individgruppene ser vi på inntektene etter skatt, mens fordelingen av lønnsinntekt er før skatt.

Gini-koeffisientene et summarisk mål på inntektsulikhet og antar verdier mellom 0 og 1. Verdien 0 tilsier at inntektene er helt likt fordelt, mens en Gini-koeffisient lik 1 tilsier at en person mottar all inntekt. Figur 2.3 viser at verdien varierer mellom om lag 0,21 og 0,25 for yrkesdeltakere og pensjonister.

Norge har tradisjonelt hatt en jevn inntektsfordeling relativt til andre europeiske land. Ulikheter i fordelingen av ekvivalent disponibel inntekt målt ved Gini-koeffisienter varierer for europeiske land mellom om lag 0,25 og 0,43 6, der Russland skiller seg ut med størst inntektsulikhet. Disse koeffisientene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare med tallene i figuren som måler inntektsulikhet for personer. Det illustrerer likevel hvordan inntektsulikhet varierer i forhold til skalaen for Gini-koeffisienten.

Figuren viser at samlet inntekt etter skatt har vært betydelig mer ujevnt fordelt blant pensjonister enn blant yrkestilknyttede i største delen av perioden. Gini-koeffisienten er høyere for pensjonister enn for yrkestilknyttede i alle årene bortsett fra 2000 og 2002. Fra tabell 2.10 og 2.13 framgår det at dette hovedsakelig skyldes at pensjonistenes yrkesinntekter (lønns- og næringsinntekter) er betydelig mer ujevnt fordelt enn inntektene til yrkestilknyttede. Figuren viser videre at forskjellene i samlet inntekt etter skatt for pensjonister er blitt redusert fra 1993 til 2002, spesielt fra 1997 til 1998. Dette skyldes i hovedsak at grunnbeløpet økte relativt mye, og at særtilleggene økte, jf. omtalen i avsnitt 2.3. Gini-koeffisienten for pensjonister er redusert fra 0,247 i 1993 til 0,237 i 2002.

Fra 2000 til 2001 var det en reduksjon i Gini-koeffisienten for både pensjonister og yrkestilknyttede. Dette skyldes hovedsakelig en mer jevn fordeling av kapitalinntektene. Utbyttene i 2001 ble gjenstand for en midlertidig beskatning og som følge av dette ble utdelt utbytte i 2001 redusert kraftig i forhold til i 2000.

Den midlertidige skatten på utbytte ble fjernet fra 2002. Som følge av dette økte utbyttene betraktelig og fordelingen av kapitalinntekter ble skjevere. Av figuren ser vi at Gini-koeffisientene derfor økte fra 0,215 til 0,244 for yrkestilknyttede og fra 0,226 til 0,237 for pensjonistene fra 2001 til 2002.

En skal imidlertid være varsom med å relatere hele endringen i ulikhet i perioden 2000 til 2002 til endringer i utbytte. Tabell 2.15 illustrerer likevel at inntektsulikhetene har endret seg relativt mye mindre for perioden dersom man utelater utbytte fra inntektsbegrepet. Fra 2001 til 2002 har inntektsulikheten gått ned eksklusive utbytte i inntektsbegrepet, mens forskjellene har økt relativt mye når en ser på samlet inntekt inklusive utbytte.

Tabell 2.15 Utvikling i fordeling av samlet inntekt hhv. med og uten utbytte i perioden 1999 til 2002 for yrkestilknyttede målt ved Gini-koeffisienter

     
ÅrInntektsulikhet med utbytte i inntektsbegrepetInntektsulikhet uten utbytte i inntektsbegrepet
19990,2200,197
20000,2410,208
20010,2150,205
20020,2440,202

1) Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt på minst 60% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn det enkelte år

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Inntektsstatistikk for personer og familier.

Samlet sett økte forskjellene i samlet inntekt etter skatt for yrkestilknyttede fra 1993 til 2002. Gini-koeffisienten for yrkestilknyttede steg fra 0,210 i 1993 til 0,244 i 2002. Økningen var betydelig fra 1999 til 2000 hvor Gini-koeffisienten steg fra 0,220 til 0,241. Dette har sammenheng med den relativt kraftige økningen av 10.desils andel av kapitalinntektene, jf. tabell 2.10. I 2001 var fallet desto kraftigere og Gini-koeffisienten ble redusert med 0,025 til 0,215

En kan ellers legge merke til at Gini-koeffisienten er høyere for fordelingen av samlet inntekt etter skatt, enn for fordelingen av lønnsinntekter før skatt. Årsaken til dette er at både kapitalinntekter og næringsinntekter er skjevere fordelt enn lønnsinntekter, i tillegg til at folk med høye lønnsinntekter ofte også har høye kapital- og næringsinntekter.

Fordelingen av lønnsinntekt før skatt ble litt jevnere i perioden 1993 – 1995. Gini-koeffisienten ble redusert fra 0,202 i 1993 til 0,200 i 1995. Etter 1995 økte imidlertid forskjellene noe. I 2002 var Gini-koeffisienten 0,213.

Figur 2-3 Utviklingen i fordelingen av samlet inntekt for de ulike gruppene og utvikling i lønnsinntekt i perioden 1993 til 2002. Målt ved Gini-koeffisienten

Figur 2-3 Utviklingen i fordelingen av samlet inntekt for de ulike gruppene og utvikling i lønnsinntekt i perioden 1993 til 2002. Målt ved Gini-koeffisienten

Kilde: Registerbasert inntektsstatistikk (1993 – 2002). Statistisk sentralbyrå.

2.4.6 Nærmere om fordelingen av kapitalinntekter mellom kvinner og menn

Fordelingen av kapitalinntekter mellom de ulike inntektsgruppene er relativt skjev mellom kvinner og menn. Figur 2.4 viser at denne forskjellen økte betydelig mellom 1993 og 1997 7, ble redusert fram til 2001, men økte så betydelig fra 2001 til 2002. Fra 1993 til 1997 mottok menn mesteparten av økningen i kapitalinntekter. I tillegg ble kvinners samlede kapitalinntekter redusert. Dette har sammenheng med at kvinner hovedsakelig mottok renteinntekter. Blant annet på grunn av redusert rentenivå ble renteinntektene nærmere halvert fra 1993 til 1997. Kvinners andel av renteinntekter, utbytte og aksjegevinster, ble redusert fra om lag 32 prosent i 1993 til om lag 22 prosent i 1997. I perioden 1997 – 1999 har imidlertid renteinntektenes andel økt, samtidig som kvinner har økt sin andel av aksjeutbytte og aksjegevinster noe. I 1999 utgjorde kvinners andel av renteinntekter, utbytte og aksjegevinster om lag 27 prosent. Økningen i forskjellene i fordelingen av kapitalinntekter mellom menn og kvinner fra 1999 til 2000 skyldes først og fremst en markant økning i aksjegevinster for menn.

Den betydelige økningen i kvinners andel av kapitalinntektene fra 2000 til 2001 skyldes hovedsakelig det betydelige fallet i kapitalinntektene knyttet til aksjer. Aksjeutbytte og aksjegevinster utgjør en større del av menns kapitalinntekter enn for kvinner. Vi ser av figuren at forskjellene økte kraftig igjen fra 2001 til 2002 hovedsakelig på grunn av om lag en tredobling av aksjeutbyttene i 2002.

Den ulike fordelingen av kapitalinntekter mellom kvinner og menn som vises i selvangivelsesstatistikken kan være et resultat av at ulike inntektsarter er ulikt fordelt mellom ektefeller/samboere i husholdningene. Mens kvinner for eksempel mottar all barnetrygd/kontantstøtte i en husholdning, kan det være slik at menn hovedsakelig mottar kapitalinntektene. Samtidig kan menn stå for betaling av kapitalutgiftene. Siden kapitalutgifter ikke er med i denne statistikken vil dette kunne endre bildet som er gitt i figur 2.4.

Figur 2-4 Prosentvis fordeling av kapitalinntekter mellom kvinner og menn. 1993 og 1997-2002
 Populasjonen er definert som bosatte kvinner og menn 17 år og over.

Figur 2-4 Prosentvis fordeling av kapitalinntekter mellom kvinner og menn. 1993 og 1997-2002 Populasjonen er definert som bosatte kvinner og menn 17 år og over.

Kilde: Sjølvmeldingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Boks 2.3 Begreper i fordelingsanalyser

Desil- og persentiltabeller:

I fordelingsanalyser rangeres ofte individene etter inntekt etter skatt og grupperes deretter i like store grupper. En vanlig type gruppering er å dele antallet individer i 10 like store deler. Disse gruppene kalles ofte for desiler, hvor de 10 prosent med lavest inntekt kalles desil 1, de neste 10 prosent for desil 2 osv. til de 10 prosent med høyest inntekt, som kalles desil 10.

Individene kan også grupperes i mindre grupper. En inndeling i 100 like store grupper kalles ofte for persentiler. Den prosenten med lavest inntekt kalles persentil 1, og prosenten med høyest inntekt kalles persentil 100. I tabell 3 er desil 10 oppdelt i fem like store deler. Dvs. at hver gruppe inneholder to persentiler.

Gini-koeffisienten:

I analyser av inntektsfordelinger er det behov for et summarisk mål på ulikhet som kan benyttes ved sammenlikning av inntektsfordelinger i ulike situasjoner. For eksempel kan virkninger på inntektsulikheten av endringer i skatte- og overføringsordninger belyses ved hjelp av endring i Gini-koeffisienten. Gini-koeffisienten (G) varierer mellom 0 og 1, og ulikheten er større jo større G er. Dersom G=0 er inntekten likt fordelt mellom alle individer i gruppen som studeres, mens G=1 betyr at det er en person som mottar all inntekt. Gini-koeffisienten representerer bare en av flere mulige metoder for å kvantifisere ulikhet mellom fordelinger. Det viser seg at Gini-koeffisienten vektlegger sterkest endringer som skjer i den sentrale delen av fordelingen og i mindre grad endringer som skjer i toppen og bunnen av fordelingen.

Boks 2.4 Inntektsbegrep

Inntektsbegrepet som blir lagt til grunn i hoveddelen av avsnitt 2.4, er inntekt etter skatt. Dette begrepet kommer fram på følgende måte:

Yrkesinntekt

 • Lønn (inkl. sykepenger)

 • Netto næringsinntekt

+ Kapitalinntekter

 • Renteinntekter

 • Aksjeutbytte

 • Netto realisasjonsgevinster

 • Andre kapitalgevinster

+ Skattepliktige overføringer

 • Pensjoner fra folketrygden

 • Tjenestepensjon mv.

 • Arbeidsledighetstrygd

 • Mottatte bidrag mv.

+ Skattefrie overføringer

 • Barnetrygd

 • Bostønad

 • Stipend

 • Forsørgerfradrag

 • Sosialhjelp

= Samlet inntekt

 • Utliknet skatt og negative overføringer

 • Utliknet skatt

 • Bidrag av overføringer (tvungen pensjonspremie i arbeidsforhold og betalt underholdsbidrag)

= Inntekt etter skatt

Svakheter med begrepet inntekt etter skatt

Inntekt etter skatt gir ikke et fullgodt inntrykk av den samlede inntekten som individer har til forbruk. Et fullstendig inntektsbegrep, som viser størrelsen på de faktiske inntektene og dermed forbruksmulighetene, inkluderer både kontanter og inntektskomponenter utenom kontanter (f.eks. naturalytelser og ikke-realiserte gevinster). Dette innebærer at alle arbeidsinntekter, netto kapitalinntekter, overføringer, næringsinntekter, verdiendring på realkapital og annen formue (realisert og urealisert), arv og gaver, verdien av botjenester og andre varige forbruksgoder, frynsegoder, verdien av hjemmeproduksjon mv. i prinsippet burde være inkludert i inntektsbegrepet. Flere av disse komponentene er beheftet med betydelige måleproblemer og er derfor ikke inkludert i statistikken. Heller ikke renteutgifter er inkludert i inntektsbegrepet som er lagt til grunn i denne analysen.

Fotnoter

1.

Bidragene fra de ulike inntekts- og utgiftskomponentene må ses i sammenheng. Et eksempel kan være at når det positive bidraget fra lønnsinntektene øker, medfører dette automatisk at det negative bidraget fra skatt av inntekt og formue også øker.

2.

Utgangspunktet for beregningene i dette avsnittet er gjennomsnittlig årslønn for lønnstakere som har utført et fullt normalårsverk uten overtid.

3.

Negative vekstbidrag fra netto formuesinntekter og blandet inntekt for husholdningene som gruppe og ulik vekst i antall årsverk og antall personer var viktige kilder til den ulike inntektsveksten for de to inntektsbegrepene. Den ulike inntektsveksten skyldes bl.a. også at de to inntektsbegrepene er forskjellige og at det er benyttet ulike deflatorer.

4.

Det er sett bort fra endringer i skattemessige fradrag den enkelte måtte ha hatt utover standardfradrag, jf. boks 2.2.

5.

Denne gruppen består av individer med samlet yrkesinntekt (lønnsinntekt og næringsinntekt) mindre enn 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Pensjonister og andre trygdede samt individer med null eller negativ samlet yrkesinntekt er ikke med.

6.

Hentet fra Luxembourg Income Study (LIS) som viser Gini-koeffisienter basert på disponibel inntekt per forbruksenhet for ulike land. Koeffisientene kan imidlertid være fra ulike årstall fordi det varierer hvor hyppig landene sender inn oppdatert grunnlagsmateriale. Seneste tall er fra 2000.

7.

I Figur 2.4 er kun renteinntekter, utbytter og aksjegevinster/tap inkludert i samlede kapitalinntekter. Andre kapitalinntekter er utelatt.

Til forsiden