NOU 2004: 14

Etter inntektsoppgjørene 2004

Til innholdsfortegnelse

3 Lønnsutviklingen i senere år

 • Den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2002 til 2003 for alle grupper under ett er beregnet til 4,5 prosent mot 5,7 prosent året før.

 • Årslønnsveksten fra 2002 til 2003 i NHO-bedrifter er beregnet til 3,5 prosent for industriarbeidere og til 4,6 prosent for industrifunksjonærer. Gjennomsnittlig årslønnsvekst for disse to gruppene under ett er beregnet til 4,0 prosent. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen var veksten 4,4 prosent. I forretnings- og sparebanker og forsikring under ett, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet, er lønnsveksten beregnet til 4,5 prosent. I helseforetakene er lønnsveksten foreløpig beregnet til 7,0 prosent, mens den var 3,8 prosent i øvrige bedrifter i NAVO-området. For ansatte i staten, kommunene og i skoleverket var lønnsveksten fra 2002 til 2003 henholdsvis 4,3 prosent, 4,4 prosent og 5,4 prosent (inklusiv skolepakke II). For det statlige tariffområdet (staten og skoleverket under ett) var årslønnsveksten 4,8 prosent inklusiv skolepakke II og 4,0 prosent eksklusiv skolepakken.

 • Utvalget anslår lønnsoverhenget til 2004 til 1,1 prosent for alle grupper under ett. Dette er 1,6 prosentpoeng lavere enn til 2003 og 0,7 prosentpoeng lavere enn til 2002. Det brukes litt ulike metoder for beregning av overheng i de ulike tariffområdene. Spesielt vil store strukturendringer kunne skape forskjeller mellom områdene og i oppsplittingen av lønnsveksten i lønnsoverheng og lønnsglidning. I NHO-bedrifter er overhenget for industriarbeidere beregnet til 1,9 prosent og for industrifunksjonærer til 2,5 prosent. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen er overhenget beregnet til 0,9 prosent og for ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikring under ett til 0,5 prosent. For helseforetakene er overhenget foreløpig beregnet til 0,7 prosent, mens det var 1,1 prosent i øvrige bedrifter i NAVO-området. For ansatte i staten, kommunene og i skoleverket er overhenget beregnet til henholdsvis 0,4 prosent, 0,6 prosent og 0,2 prosent.

 • For de grupper utvalget har tall for, har det vært en tilnærming mellom kvinners og menns lønn fra 2002 til 2003 blant ansatte i HSH-bedrifter i varehandel, i skoleverket, i kommunene, blant industrifunksjonærer i NHO-bedrifter og blant arbeidere i hotell- og restaurantvirksomhet. For statsansatte er det lite endring. For forretnings- og sparebanker og forsikring under ett og blant industriarbeidere i NHO-bedrifter har forskjellen økt fra 2002 til 2003.

 • Toppledere i foretak med over 25 ansatte/lønnsforhold hadde i gjennomsnitt en lønnsvekst på 4,4 prosent fra 2002 til 2003 mot 5,1 prosent fra 2001 til 2002. Lønnsveksten fra 2002 til 2003 varierte fra 3,4 prosent for toppledere i foretak med 50-99 ansatte/lønnsforhold til 8,1 prosent i foretak med over 250 ansatte/lønnsforhold. For den fjerdedelen som tjente best i de store foretakene med over 250 ansatte/lønnsforhold, var lønnsveksten 10,5 prosent mot 7,3 prosent i 2002.

3.1 Lønnsutviklingen for hovedgrupper av lønnstakere

Beregningsutvalget legger i dette kapitlet fram statistikk og beregninger som gir et hovedinntrykk av lønnsutviklingen fra 2002 til 2003. Det gis dessuten anslag på lønnsoverhenget til 2004 for ulike grupper. I dette kapitlet gis det også en oversikt over lønnstilleggene i 2004 for en del grupper. En mer detaljert oversikt over resultatene av lønnsoppgjøret i 2004 gis i vedlegg 2.

Årslønnsvekst for hovedgrupper

Beregningsutvalget presenterer tall for gjennomsnittlig årslønn både for heltidsansatte, dvs. arbeidstakere som har utført et fullt avtalefestet normalt årsverk uten overtid og gjennomsnittlig lønn per årsverk. Det siste begrepet omfatter både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Beregningene av lønnsnivå og lønnsvekst er ført fram til 2003 og gjengis i tabell 3.1 og tabell 7.11 i vedlegg 7. Begge tabellene bygger på lønnsstatistikk for gruppene og på opplysninger om reguleringstidspunkter i de enkelte år. Lønnsbegreper og grunnlaget for beregningene av lønnsvekst og lønnsnivå omtales kort i boks 3.1. For mer detaljert omtale vises til vedlegg 3.

Boks 3.1 Lønnsbegreper og grunnlaget for beregning av årslønnsvekst

Statistisk sentralbyrå har fra og med 1997 foretatt en full omlegging av lønnsstatistikken i privat sektor. En har fått en individbasert statistikk som per i dag dekker alle lønnstakere med unntak av primærnæringene1), og som er sammenliknbar mellom næringer, jf. omtale i vedlegg 3. Det er tall etter den nye lønnsstatistikken for årene 1997-2003. Beregningene som utvalget legger fram, bygger på Statistisk sentralbyrås strukturstatistikk for lønn, en statistikk som en gang per år kartlegger nivå, fordeling og endring i lønn. Videre bygger beregningene i hovedsak på prinsipper og forutsetninger som utvalget har lagt til grunn i tidligere rapporter. SSBs lønnsstatistikk er enhetlig og dekker per i dag, som nevnt, alle næringer i privat sektor med unntak av primærnæringene1). Den er utviklet i tråd med EØS-retningslinjer på området og i nært samarbeid med partene i lønnsoppgjøret for å dekke krav til forhandlingsstatistikk.

I privat sektor bygger statistikken på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i alle næringshovedområder2) med unntak av primærnæringene. Utvalgene varierer i størrelse fra om lag 40 til 80 prosent med i gjennomsnitt om lag 67 prosent av alle ansatte i næringshovedområdet, alt avhengig av i hvor stor grad næringen er omfattet av krav fra forhandlingsstatistikken. For NHO-bedrifter er utvalget om lag 70 prosent. Det innhentes opplysninger på individnivå i alle næringer og for alle ansatte uavhengig av stilling og arbeidstid. For ansatte i privat sektor innhentes data på skjema eller via elektronisk media fra foretakene som omfattes av det årlige utvalget. I 2002 benyttet ¼ av foretakene, som dekket 44 prosent av bedriftene og ¾ av alle sysselsatte i statistikken, elektronisk innrapportering.

I offentlig sektor3) produseres lønnsstatistikken ved hjelp av registre i henholdsvis Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund. Data for de statlige helseforetakene er fra og med 2002 innhentet av NAVO.

Beregningene av lønnsnivå og lønnsvekst er basert på oppgaver over time- eller månedsfortjeneste eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre typer tillegg. Dvs. at månedsfortjenesten består av fast avtalt lønn inkl. faste tillegg, uregelmessige tillegg og bonuser. Uregelmessige tillegg omfatter bl.a. tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som følge av arbeidets art. Uregelmessige tillegg er som regel knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider. Beregningene inneholder de samme lønnskomponentene for alle grupper. I lønnskomponentene inngår lønnstillegg som kan ha bakgrunn i spesielle forhold i en bransje, f.eks. skifttillegg og ulempetillegg. Videre inngår bonus i årslønnsbegrepet. Derimot inngår ikke opsjoner og fordel ved aksjer til underkurs.

Beregningene av lønnsnivå og lønnsvekst er utført både for heltidsansatte, dvs. for lønnstakere som har utført et fullt normalt årsverk og for et beregnet årsverk. Et fullt normalt årsverk svarer imidlertid ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Begrepet "beregnet årsverk" omfatter både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Ved beregningene forutsettes det at det gis godtgjørelse for ferie- og sykefravær som er lik lønnsinntekten for arbeidet tid av tilsvarende lengde som fraværet.

I beregningene av årslønn for heltidsansatte i privat sektor etter næringshovedområde inngår som hovedregel de som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer i uken. Dette er i samsvar med heltidsdefinisjonen i offisiell lønnsstatistikk. Det skilles ikke mellom arbeid på skift/turnus og på dagtid. I forbindelse med utarbeidning av tariffstatistikk kan SSB sette andre grenser. For ansatte i stat, skoleverk, de statlige eide helseforetakene og kommunene er heltid definert som dellønnsprosent/stillingsandel på 100 prosent.

Deltidsansatte er alle som har avtalt arbeidstid lavere enn 33 timer i uken eller dellønnsprosent/stillingsandel lavere enn 100 prosent. For å kunne sammenlikne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønnen til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid, se vedlegg 3. Lønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med lønnen for de heltidsansatte slik at man kan beregne gjennomsnittlig lønn for alle ansatte.

Det bør utvises forsiktighet ved sammenlikning mellom gruppene. Dette gjelder særlig ved vurdering av utviklingen i ett enkelt år. Videre kan variasjoner i lønnsutviklingen mellom grupper bl.a. ha sammenheng med endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken, endringer i stillingsstruktur m.m.

1) For fiskeoppdrett utarbeidet SSB for første gang lønnsstatistikk i 2002. Fiskeoppdrett har vært med i NHO-tallene siden 1999.

2) Ifølge Standard for næringsgrupper 1994 (C 182).

3) SSB står for innhentingen av lønnsopplysningene for statsansatte og skoleverket. SSB offentliggjør offisiell lønnsstatistikk for ansatte både for staten, de statlige helseforetakene, skoleverket og kommunene.

Av tabell 3.1 framgår lønnsutviklingen 1 i noen store forhandlingsområder det siste tiåret. Det har jevnt over vært en økende veksttakt i perioden fram til 1997-98. Særlig var lønnsveksten høy fra 1997 til 1998. I 1999 og 2000 avtok veksttakten med unntak av for ansatte i skoleverket i 2000. Fra 2000 til 2001 økte samlet lønnsvekst. Ansatte i kommunene, statsansatte og forretnings- og sparebanker hadde likevel lavere lønnsvekst i 2001 enn året før, mens bl.a. ansatte i skoleverket og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter hadde høyere lønnsvekst. Fra 2001 til 2002 økte igjen samlet lønnsvekst og for de fleste grupper var lønnsveksten klart høyere enn i de tre foregående årene. Den forholdsvis sterke lønnsveksten i skolesektoren fra 2000 til 2002 skyldes spesielle tillegg, jf. omtale av lønnstilleggene i boks 3.5.

Årslønnsveksten fra 2002 til 2003 i NHO-bedrifter er beregnet til 3,5 prosent for industriarbeidere og til 4,6 prosent for industrifunksjonærer. Gjennomsnittlig årslønnsvekst for disse to gruppene under ett er beregnet til 4,0 prosent. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen var veksten 4,4 prosent. I forretnings- og sparebanker og forsikring under ett, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet, er lønnsveksten beregnet til 4,5 prosent. I helseforetakene er lønnsveksten foreløpig beregnet til 7,0 prosent, mens den var 3,8 prosent i øvrige bedrifter. For ansatte i staten, kommunene og i skoleverket var lønnsveksten fra 2002 til 2003 henholdsvis 4,3 prosent, 4,4 prosent og 5,4 prosent (inklusiv skolepakke II). For det statlige tariffområdet (staten og skoleverket under ett) var årslønnsveksten 4,8 prosent inklusiv skolepakke II og 4,0 prosent eksklusiv skolepakken.

Tabell 3.1 Beregnet lønnsvekst for noen store forhandlingsområder. Per beregnet årsverk1).

  NHO-bedrifter i industrien           NAVO-bedrifter
  Industri i altIndustri-arbeidere2)Industrifunksjonærer3)HSH-bedrifter i varehandel4)Forretnings- og sparebanker5)StatsansatteSkoleverket7)Kommune-ansatte13)HelseforetakeneØvrige bedrifter
1993-943,12,93,53,32,21,72,4
1994-953,63,43,84,03,12,72,8
1995-964,24,24,35,44,44,14,4
1996-974,13,74,74,14,34,0 (3,5)8)3,9
1997-986,15,66,86,16,45,85,9
1998-994,74,74,74,95,14,76)4,55,0
1999-20004,64,54,74,55,34,66,09)4,0
2000-20015,14,95,34,84,74,27,810)3,514)
2001-20025,65,06,15,06,25,98,211)6,05,35,5
2002-20034,03,54,64,44,54,35,412)4,415)7,016)3,8
1993-9822,921,425,325,1-22,119,620,9--
Gj. sn. per år4,24,04,64,6-4,13,73,9--
1998-200326,424,728,125,827,026,036,225,1--
Gj. sn. per år4,84,55,14,74,94,76,44,6
Lønn 2003, per årsverk351 000290 100413 400-327 300349 700273 500--
Lønn 2003, heltidsansatte---295 700385 500332 200353 400283 000--

1) Begrepet "per årsverk" omfatter både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter

2) Lønnsveksttallene er for industriarbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3) For industrifunksjonærer er lønnsveksttallene for heltidsansatte i perioden 1993-2001 og per årsverk for de to siste årene.

4) Lønnsveksttallene er for heltidsansatte, dvs. med 37,5 t/uke. Tallet for 1998-99 gjelder for ansatte i identiske bedrifter, dvs. bedrifter som er med i statistikken både i 1998 og 1999. Til sammenlikning var lønnsveksten i varehandelen totalt 5,0 prosent, i engroshandel totalt 4,8 prosent og i detaljhandel totalt 3,7 prosent, se vedleggstabell 7.10. Lønnsveksten i HSH-området fra 1998 til 1999 var sterkt preget av at langt flere HSH-bedrifter kom med i statistikken for 1999 enn i tidligere år. På individnivå var økningen særlig stor for personer i stillingsgrupper med lønn under gjennomsnittet for HSH-bedrifter, noe som trakk lønnsveksten ned.

5) Fra 2002 til 2003 er også forsikring inkludert. Lønnsveksten fra 1998 til 1999 er påvirket av utbetaling i Nordea (Kreditkassen) fra et "ansettelsesfond" som ble bygd opp gjennom avsetninger i 1997 og 1998. Årslønnsvirkningen i 1999 utgjorde om lag ½ prosent for hele tariffområdet. Omfatter noe mer enn tariffområdet for bank og forsikring.

6) Eksklusiv BA-selskapene Posten Norge og NSB fra og med 1998-99. Posten og NSB er omdannet til statlige aksjeselskaper og er medlemmer i NAVO.

7) Omfatter alle stillinger knyttet til undervisningen lønnet i samsvar med avtaler inngått mellom staten og hovedsammenslutningene i staten/Norsk Lærerlag.

8) I 1997 kom det inn en ny stor gruppe inn i statistikken med lavere gjennomsnittslønn. Antall årsverk på grunntrinnet økte med vel 5000 årsverk fra 1996 til 1997. Eksklusiv denne nye gruppen kan lønnsveksten fra 1996 til 1997 beregnes til 4 prosent. Inklusiv den nye gruppen var lønnsveksten 3,5 prosent fra 1996 til 1997.

9) Kompensasjon for endringer i særavtalen om arbeidstid trakk opp lønnsveksten med 1,4 prosentpoeng.

10) Kompensasjon for endringer i særavtalen om arbeidstid trakk opp lønnsveksten med 1,8 prosentpoeng. Under hovedtariffoppgjøret i 2000 ble det avtalt at de 2 ekstra feriedagene både i 2001og 2002 tas ut i penger i stedet for redusert tilstedeværelsesplikt. Dette utgjør ett lønnstrinn eller vel 1½ prosentpoeng som bidrag til lønnsveksten i 2001.

11) Skolepakke II bidrar til å trekke opp lønnsveksten med om lag 3 prosentpoeng

12) Skolepakke II trakk opp lønnsveksten med om lag 1¾ prosentpoeng

13) Omfatter primærkommunene og fylkeskommunene og andre virksomheter som er medlemmer i KS. Oslo og Bærum er ikke med i tallene i perioden 1990-94. Oslo er heller ikke med i perioden 1995-2002.

14) Eksklusiv sykehusene var lønnsveksten 3,4 prosent

15) Omfatter også Oslo kommune.

16)  Foreløpig tall.Legene trekker opp lønnsveksten med 2 prosentpoeng, se avsnitt 3.4.7 for nærmere omtale.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

I tabell 3.2 har en beregnet gjennomsnittlig lønnsutvikling for alle grupper og for tre hovedsektorer:

 • ansatte i industrien

 • ansatte i varehandel

 • ansatte i offentlig forvaltning

Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2002 til 2003 er anslått til 4,5 prosent mot 5,7 prosent året før. For ansatte i industrien i tabell 3.2 vises lønnsutviklingen både for ansatte i NHO-bedrifter og for industrien totalt. Om lag ¾ av sysselsettingen i industrien er i NHO-bedrifter. Tabellen viser at samlet over tiåret 1993-2003 har lønnsveksten vært nær den samme i alle de tre hovedsektorene. Lønnsveksten i industribedrifter i alt har samlet for perioden 1998-2003 vært om lag den samme som i industrien i NHO-bedrifter. Imidlertid har lønnsveksten i disse to gruppene vært forskjellig i de enkelte år.

Tabell 3.2 Årslønnsvekst og overheng i prosent for alle grupper1) og årslønnsvekst for tre hovedsektorer i økonomien.

ÅrAlle grupper2)IndustrienVarehandel3)Offentlig forvaltning4)
    Alle bedrifterNHO-bedrifter    
1993-942,73,12,82,2
1994-953,03,63,32,8
1995-964,44,25,34,3
1996-974,34,14,73,9
1997-986,26,16,26,0
1998-995,15,44,75,04,8
1999-20004,44,24,64,84,6
2000-20014,84,55,15,54,5
2001-20025,75,85,64,76,4
2002-20034,54,44,04,45,1
1993-200355,5-55,457,854,6
Gjennomsnitt per år4,5-4,54,74,5
1998-200327,126,826,426,928,1
Gjennomsnitt per år4,94,94,84,95,1
Lønn 2003, per årsverk322 000317 400351 000306 000309 000
Lønn 2003, heltidsansatte332 300319 600-323 500315 700
Overheng til 2004 i prosent1,1

1) Lønnsveksten er per årsverk for offentlig forvaltning og for NHO-bedrifter i industrien. For varehandel og for alle bedrifter i industrien er lønnsveksten for heltidsansatte.

2) Før 1998 omfatter gjennomsnittlig årslønnsvekst gruppene i tabell 3.1 samt ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, forsikring og uorganiserte bedrifter i varehandel. Fra og med 1998 er også ansatte i uorganiserte bedrifter i bygg- og anleggsvirksomhet og industri med. Ansatte i oljevirksomhet er inkludert fra 2001. For 2002 er også ansatte i privat helse- og sosialtjenester, privat skolevirksomhet, kraftforsyning og sosial- og personlig tjenesteyting med. Beregningen for 2002 og anslag på overhenget til 2004 er basert på statistikk for grupper som samlet mottar om lag 97 prosent av samlet utbetalt lønn. For 2003 har SSB, basert på sitt metodeopplegg for beregning av lønn per normalårsverk i følge nasjonalregnskapet, beregnet årslønnsveksten til 4,5 prosent. Lønn per normalårsverk omfatter bl.a. overtid og naturalytelser. Beregningen av årslønnsvekst for 2003 er gjort på grunnlag av det lønnsbegrepet som legges til grunn i TBU, dvs. fast avtalt lønn inkl. faste tillegg, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelse og naturalytelser holdes dermed utenom. I forhold til lønn per normalårsverk holder en også utenom utenlandske sjøfolk, rekrutter i forsvaret og lønnstakere i primærnæringene som det ikke er lønnsstatistikk for.

3) Inklusive motorkjøretøytjenester

4) Omfatter det kommunale- og det statlige tariffområdet og de statlig eide helseforetakene. For de tre siste årene er NSB BA og Posten Norge BA ikke med i tallene. Stillinger med bare lokal lønnsdannelse i kommunene er med i 2002 og 2003. Oslo kommune er også med i 2003.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

I tabell 3.3 er årslønnsveksten de siste årene for hovedgruppene i tabellene 3.1 splittet opp i bidrag fra overheng, bidrag fra sentralt fastlagte tarifftillegg og bidrag fra lønnsglidning gjennom året. I offentlig sektor har bidraget fra lønnsglidningen i perioden ligget i størrelsesorden 0-0,8 prosentpoeng i året. For gruppene i privat sektor har den variert mellom 1 og knapt 3 prosentpoeng unntatt for industrifunksjonærer. For store grupper industrifunksjonærer avtales ikke sentrale tillegg. For disse avtales stort sett alle tillegg lokalt, blant annet som resultat av lokale forhandlinger. Dette medfører at all lønnsendring for disse betraktes som lønnsglidning i henhold til Beregningsutvalgets definisjon av dette.

Boks 3.2 Strukturendringer

Lønnsutviklingen for en gruppe kan være påvirket av flere forhold som f. eks. endring i kvalifikasjoner/utdanning blant arbeidstakerne, endringer i stillingsstruktur, forskyvninger i timeverkene mellom bransjer/bedrifter med ulikt lønnsnivå, endret omfang av skiftarbeid og med endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken (f. eks. alder og endringer i andelen menn/kvinner). For mange grupper gir lønnsstatistikken begrenset informasjon om slike endringer. Utvalget mener en bør være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner om forskjeller i lønnsutviklingen mellom ulike grupper/næringer fordi strukturendringer kan virke noe forskjellig. Særlig gjelder dette over en så lang tidsperiode som i tabell 3.1.

Endringer i lønnsveksten som følge av endringer i aldersstrukturen kan bl.a. komme av at andelen yngre arbeidstakerne blir redusert ved oppsigelser/innskrenkninger. Yngre arbeidstakere har vanligvis lavere lønn enn gjennomsnittet og slike endringer i sysselsettingen trekker lønnsveksten opp. Endringer i aldersstrukturen kan også skyldes liten nyrekruttering/stagnasjon i sysselsettingen i mange områder og/eller at rekrutteringen skjer på høyere lønnsnivå (alder) enn gjennomsnittet fra før. Slike endringer trekker vanligvis lønnsveksten opp.

Lønnsøkning som følge av endringer i aldersstrukturen antas å fordele seg noenlunde jevnt over året, og denne formen for lønnsøking er derfor lagt til midt i året (1. juli).

Tabell 3.3 Samlet årslønnsvekst fra året før dekomponert i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning.1998-2003.

  19992000200120022003Gj.sn 98-03
Industriarbeidere i NHO-bedrifter:
Årslønnsvekst4,74,54,95,03,5
Herav:
Overheng2,81,21,91,31,9
Tarifftillegg0,21,10,82,00,4
Lønnsglidning1,72,22,21,71,21,8
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:
Årslønnsvekst4,74,75,36,14,6
Herav:
Overheng3,32,03,22,53,1
Lønnsglidning1,42,72,13,61,52,3
HSH-bedrifter i varehandel:
Årslønnsvekst4,91)4,54,85,04,4
Herav:
Overheng1,71,81,11,3
Tarifftillegg0,81,81,32,02,08)
Garantitillegg0,30,10,30,2
Lønnsglidning2,11,41,71,11,5
Finanstjenester5):
Årslønnsvekst5,04,84,06,24,5
Herav:
Overheng2,31,11,31,62,0
Tarifftillegg1,00,90,82,50,5
Lønnsglidning1,72,81,92,12,02,1
Statsansatte:
Årslønnsvekst4,72)4,54,25,94,3
Herav:
Overheng3,71,42,71,83,9
Tarifftillegg0,62,31,03,30
Lønnsglidning0,40,80,50,70,40,6
Skoleverket:
Årslønnsvekst4,56,07,88,25,4
Herav:
Overheng3,71,15,11,35,39)
Tarifftillegg0,73,11,03,30
Skolepakke I3)1,4
Spesielt ferieuttak
Skolepakke II4)om lag 3
Lønnsglidning0,10,40¼- ½0,20,2
Kommuneansatte11):
Årslønnsvekst5,04,03,56)6,07)4,4
Herav:
Overheng4,40,82,11,32,2
Tarifftillegg0,22,81,04,01,910)
Lønnsglidning0,40,40,40,70,30,4

1) Se fotnote 4, tabell 3.1

2) Fra og med 1999 er beregningene eksklusiv BA-selskapene Posten Norge og NSB.

3) De ble gitt 2 lønnstrinn fra 1. august 2000 som bidro med 1,4 prosentpoeng til veksten i 2000 og 1,8 prosentpoeng til overhenget til 2001.

4) Skolepakke II innebar at lærerne bl.a. fikk ett lønnstrinn fra 1. januar 2002 og ytterligere to lønnstrinn fra 1. august 2002. Dette må bl.a. ses i sammenheng med at undervisningstiden ble økt med 1 prosent fra 1. januar 2002 og med ytterligere 3 prosent fra 1. august 2002.

5) Omfatter forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet. Omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring

6) Eksklusiv helseforetakene var veksten 3,4 prosent.

7) Eksklusiv helseforetakene, men inklusive stillinger med bare lokal lønnsdannelse.

8) Inkluderer tarifftillegg for 2003 på 1¾ prosentpoeng avtalt i 2002-oppgjøret.

9) De lønnsmessige virkningene som følge av skolepakke II trakk opp overhenget til 2003 med om lag 1¾ prosentpoeng

10) Tarifftilleggene for 2003 ble avtalt i 2002-oppgjøret.

11) Eksklusiv Oslo kommune.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kommunenes Sentralforbund og Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Boks 3.3 Nærmere om lønnsglidningen

I tabell 3.3 framgår bidraget til årslønnsveksten fra lønnsglidningen for en del forhandlingsområder i de siste fem årene. Tabellen viser dekomponering av årslønnsveksten i overheng, bidrag fra tarifftillegg og bidrag fra lønnsglidning. Normalt betyr lønnsglidningen mer for lønnsveksten enn det som framgår av tabell 3.3 for alle forhandlingsområdene. For industriarbeidere f. eks. bidro lønnsglidningen med 3,1 prosentpoeng av lønnsveksten fra 1. oktober 2001 til 1. oktober 2002, mens bidraget til årslønnsveksten fra 2001 til 2002 var 1,7 prosentpoeng i 2002. For staten bidro lønnsglidningen med 1,5 prosentpoeng av lønnsveksten fra 1. oktober 2001 til 1. oktober 2002, mens bidraget til årslønnsveksten fra 2001 til 2002 var 0,7 prosentpoeng i 2002. Forskjellen skyldes at en del av lønnsglidningen inngår i overhenget. For staten vil det si 0,8 prosentpoeng i overhenget til 2003 (1,5-0,7).

3.2 Lønnsutviklingen etter utdanning

I tabell 3.4 vises lønnsutviklingen for heltidsansatte etter utdanningsgrupper og næring i perioden 1997-2003. Tabellen er framkommet ved å koble lønnsstatistikken mot registeret over befolkningens høyeste utdanning. Tabellen viser at andelen med ulike utdanningsnivåer varierer mellom gruppene. I industri, bygg- og anlegg og i varehandel hadde i 2003 80 prosent eller flere utdanning på grunnskolenivå og videregående skolenivå (inklusiv fagutdanning) som høyeste utdanning. Blant statsansatte var andelen 41 prosent og blant kommunale- og fylkeskommunale ansatte 56 prosent (inkluderes deltidsansatte var andelen 68 prosent), mens det bare var 3 prosent i skoleverket. Tall for utdanningsgruppene i de statlige helseforetakene vil bli innarbeidet i neste rapport.

Samlet for alle utdanningsgruppene viser tabell 3.4 at den høyeste lønnsveksten i perioden 1997-2003 hadde ansatte i skoleverket med vel 43 prosent. For statsansatte var veksten knapt 38 prosent og for kommuneansatte knapt 33 prosent. For de andre gruppene i tabell 3.4 var lønnsveksten 34-35 prosent i perioden 1997-2003.

Tabell 3.4 viser at fra 2002 til 2003 hadde personer med videregående skolenivå inklusiv fagutdanning stort sett sterkere datolønnsvekst (fra 1.10.02 til 1.10.03) enn utdanningsgruppene med til og med 4 års utdanning og mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet innen alle næringene med unntak av i bygg- og anleggsvirksomhet og i kommunene. En sammenlikning av datolønnsveksten fra et år til et annet mellom næringer blir ofte vanskeliggjort av at lønnsstatistikken først registrerer en del lønnstillegg året etter at de er gitt. F. eks har datolønnsveksten for noen næringer for perioden 1.10.02 til 1.10.03 med lønnstillegg som hører til forrige periode. Dette er tilfelle for staten og skoleverket. Dette er forhold som en korrigerer for ved beregning av årslønnsvekst, men som forstyrrer sammenlikningen når en ser på datolønnsveksten bare for ett år. Over tid vil årslønnsveksten og datolønnsveksten være tilnærmet lik for samme næring/gruppe.

Utdanningsgruppene med til og med 4 års utdanning og mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet i industrien, i skoleverket og i varehandelen hadde høyere lønnsvekst enn tilsvarende utdanningsgrupper i kommunene, bygg- og anleggsvirksomhet, finanstjenester og i staten i perioden 1997-2003. Materialet sier ikke noe om i hvilken grad dette dreier seg om samme typer utdanning eller fag. Ansatte med fagutdanning i bygg- og anleggsvirksomhet hadde også relativ sterk vekst i perioden 1997-2003.

Tabell 3.4 viser videre at det er betydelige lønnsforskjeller for samme utdanningslengde mellom de ulike næringer/sektorer og at det er stor forskjell i lønnsnivå mellom utdanningsgrupper med samme lengde på universitets- eller høyskoleutdanning mellom privat og offentlig sektor. Det er også lønnsforskjeller for personer som er registrert med fagutdanning mellom offentlig og privat sektor. Det vises også til vedleggstabell 7.13.

Tabell 3.4 Gjennomsnittlig lønnsvekst fra året før og årslønn1) per 1.9/1.10 for heltidsansatte etter næring2) og utdanningsgrupper3). Kroner og prosent. 1997-2003

  Andeler4)Vekst i prosent fra samme tidspunkt året førSamlet vekstÅrslønn 1.9/1.10
  20031998199920002001200220031997-20032003
Industri i alt1007,14,84,24,46,43,734,7323 300
Utdanning på grunnskolenivå136,93,23,83,75,63,029,2278 800
Utdanning på videregående skolenivå667,34,44,04,25,73,532,7303 700
Av dette
Fagutdanning5)277,75,14,24,55,23,734,6312 300
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år138,76,95,55,06,72,340,6425 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år59,06,16,15,27,52,241,7533 300
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning33,81,11,32,27,45,022,5288 800
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt1007,44,94,44,66,02,834,0317 100
Utdanning på grunnskolenivå97,44,94,14,65,63,433,8303 000
Utdanning på videregående skolenivå747,35,14,74,95,72,734,5307 900
Av dette
Fagutdanning5)418,56,85,45,76,12,540,4319 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år85,84,74,75,27,53,435,6423 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år20,23,16,54,45,76,429,2535 000
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning76,54,02,14,25,15,630,7302 800
Varehandel i alt1007,63,75,94,95,13,334,6327 000
Utdanning på grunnskolenivå116,33,84,55,35,32,931,4290 600
Utdanning på videregående skolenivå706,83,75,94,34,33,732,3308 500
Av dette
Fagutdanning5)177,75,56,35,64,14,138,3308 200
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år149,14,66,57,15,40,037,2419 000
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år29,25,74,19,03,52,839,3523 400
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning2-0,1-0,97,72,65,47,123,6317 500
Finanstjenester i alt6)1007,94,05,44,45,82,934,3411 100
Utdanning på grunnskolenivå38,73,75,24,26,53,436,1343 700
Utdanning på videregående skolenivå557,24,14,44,26,41,631,3353 400
Av dette
Fagutdanning5)38,52,25,64,35,75,135,8349 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år347,42,85,73,93,62,829,1469 200
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år76,91,09,30,24,62,126,2580 900
Andeler4)Vekst i prosent fra samme tidspunkt året førSamlet vekstÅrslønn 1.9/1.10
20031998199920002001200220031997-20032003
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning18,77,15,0-2,3-0,78,428,6457 600
Statsansatte i alt7)1008,62,87,93,96,63,237,6334 200
Utdanning på grunnskolenivå37,82,84,94,44,02,229,0274 800
Utdanning på videregående skolenivå388,32,26,82,76,32,432,1297 600
Av dette
Fagutdanning5)610,02,95,53,16,12,233,4290 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år297,92,46,64,16,21,532,0329 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år297,22,75,55,46,62,333,6391 600
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning16,92,78,52,85,92,332,6342 800
Skoleverket i alt1008,61,99,74,310,52,543,4354 300
Utdanning på grunnskolenivå014,2-0,88,41,29,62,038,9289 100
Utdanning på videregående skolenivå39,12,69,45,410,33,246,8315 900
Av dette
Fagutdanning5)19,71,211,63,98,21,441,3326 400
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år848,81,79,64,210,52,443,1350 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år127,22,59,83,99,81,940,2395 800
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning08,22,510,32,010,03,241,7325 200
Kommune i alt8)1008,42,14,94,76,22,932,7286 900
Utdanning på grunnskolenivå79,11,14,75,46,71,932,3250 500
Utdanning på videregående skolenivå497,91,34,44,76,42,330,0262 800
Av dette
Fagutdanning5)126,00,44,03,88,02,026,7262 300
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år376,92,25,35,06,03,031,9311 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år9)67,82,23,44,85,22,629,0374 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning29,94,44,21,43,13,529,4281 400

1) Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2) NOS Standard for næringsgrupper

3) NOS Standard for utdanningsgruppering

4) Andeler av utvalget i den enkelte næring

5) Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6) Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting. Nye tall for 2001. Endring fra 2000 til 2001 er basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall, mens endring mellom 2001 og 2002 er basert på nye tall for 2001.

7) Eksklusive statlige sykehus fra og med veksttallet for 2002

8) Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. veksttallet for 2002.

9) Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger til og med 2001.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

3.3 Deltidsansatte

Vedleggstabell 7.12 viser lønnsutviklingen for deltidsansatte per heltidsekvivalent etter næringshovedområde i perioden 1997-2002. For en del områder er det også tall for 2003. Tabellen viser også lønn for deltidsansatte som andel av lønn for heltidsansatte.

Deltidsansatte hadde en gjennomsnittlig årslønn per heltidsekvivalent i 3. kvartal 2002 (1.9/1.10-2002) på kr. 267 600, en vekst på 7,4 prosent fra 3. kvartal 2001. Til sammenlikning hadde alle heltidsansatte en gjennomsnittlig årslønn på kr. 326 400, en vekst på 6,7 prosent. Samlet over perioden 1997-2002 er lønnsutviklingen i gjennomsnitt likevel lavere for deltidsansatte enn for heltidsansatte, 27,9 prosent mot 31,6 prosent. I kommunene og varehandel, som er to områder med stor andel deltidssysselsetting, har veksten per heltidsekvivalent for deltidsansatte vært henholdsvis 26,6 og 26,3 prosent i perioden 1997-2002. Den høyeste lønnsveksten har det vært blant deltidsansatte i skoleverket med 42,0 prosent. For staten, skoleverket og kommunene foreligger det også tall for 2003. Veksten per heltidsekvivalent for deltidsansatte i skoleverket og i kommunene var i 2003 litt lavere enn for heltidsansatte. For statsansatte var det omvendt.

Deltidsansatte er i mindretall i alle næringshovedområder unntatt i kommunene, der deltidsansatte utgjør om lag 60 prosent av alle ansatte. For alle ansatte under ett utgjør deltidsansatte om lag 27 prosent. Der antallet deltidsansatte er lite, blir lønnsnivået for disse lettere påvirket av endringer i sysselsettingen, arbeidstid og sesongvariasjoner. Likevel er det slik at under ett viser hovedtrekkene i lønnsutviklingen for deltidsansatte stort sett samme mønster som for heltidsansatte i perioden 1997-2002. Det samme trenger likevel ikke å være tilfelle i de enkelte næringshovedområdene i perioden, f. eks. i kommunene og i varehandel som er to områder med relativt stor deltidsandel.

Lønnen til deltidsansatte per heltidsekvivalent som andel av heltidsansattes lønn, varierte i 2002 fra nesten 96 prosent i skoleverket til 71 prosent for ansatte i eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting, med et gjennomsnitt på om lag 82 prosent. Forskjellen i lønn mellom gruppen deltidsansatte og gruppen heltidsansatte knytter seg blant annet til faktorer som yrke, stilling, utdanning og alder. For eksempel er deltidsansatte i varehandel relativt unge og jobber i lavere stillinger enn heltidsansatte. I skoleverket derimot er deltidsansatte og heltidsansatte mer like i alder og utdanning. Også andre forhold kan virke inn, for eksempel at deltidsansatte i enkelte områder stort sett har høyere turnover enn heltidsansatte.

3.4 Lønnsutviklingen i enkelte tariffområder

3.4.1 Lønnsutviklingen for industriarbeidere i LO/NHO-området.

 • For INDUSTRIARBEIDERE steg lønn per årsverk fra 2002 til 2003 med 3,5 prosent, mot 5,0 prosent og 4,9 prosent de to foregående årene.

Bonus bidro med 0,3 prosentpoeng til årslønnsveksten. Uregelmessige tillegg eller tillegg knyttet til arbeidets art, som for eksempel skifttillegg, andre former for ”ubekvemstillegg”, smusstillegg, maskintillegg etc. trakk imidlertid årslønnsveksten nedover med 0,4 prosentpoeng.

I selve innrapporteringen fra bedriftene kan imidlertid fordelingen på lønnskomponenter være usikker. Usikkerheten vil derfor naturlig være større for de enkelte lønnskomponentene enn for totalveksten.

Lønnsveksten for arbeidere er basert på lønn og årsverk tilknyttet tariffområder. Antall årsverk for industriarbeidere har totalt sett gått ned, men noe sterkere for avtaleområder med høyere lønnsnivå enn gjennomsnittet for industriarbeidere. Som eksempel gjelder dette spesielt grupper som elektrokjemisk, flyverksteder, avistrykkerier og bryggerier. Disse forholdene dro årslønnsnivået for industriarbeidere isolert sett ned med 0,4 prosentpoeng.

Gjennomsnittlig timefortjeneste for de 9 første månedene av 2003 lå 3,6 prosent høyere enn for tilsvarende periode året før, mens veksten fra 1. oktober 2002 til 1. oktober 2003 var 3,3 prosent. Året før var vekstprosenten for de 9 første månedene 4,8 prosent og veksten fra 1.oktober 2001 til 1. oktober 2002 var på 5,9 prosent.

For NHO-bedrifter bygger lønnsveksten for kalenderåret på lønnssum og timer for de første 9 månedene av året, lønn per 1.oktober og en forutsetning om at dette nivået gjelder året ut. Lønnstillegg som kommer etter 1.oktober betyr forholdsvis lite for årslønnen i kalenderåret.

Gjennomsnittlige tarifftillegg våren 2003 økte gjennomsnittlig lønn per dato med 0,5 prosent, mens tarifftillegget i de forbundsvise tarifforhandlingene i 2002 økte gjennomsnittslønnen tilsvarende med 2,8 prosent per dato, inklusive skifttillegg og andre tillegg som er klassifisert som uregelmessige tillegg.

Lønnsoverhenget fra 2002 bidro med 1,9 prosentpoeng og tarifftilleggene per 1. april 2003 med 0,4 prosentpoeng til kalenderårslønnsveksten fra 2002 til 2003. Ettersom årslønnsveksten fra 2002 til 2003 ble 3,5 prosent er de resterende 1,2 prosentpoeng bidrag fra lønnsglidningen i løpet av 2003, mot 1,7 prosentpoeng i 2002 og 2,2 prosentpoeng i årene 2000 og 2001.

Lønnsoverhenget for industriarbeidere inn i 2004 er beregnet til 1,9 prosent. Metoder for beregning av overheng, glidning og årslønnsvekst er de samme som er benyttet tidligere. Fra 2002 til 2003 har det vært store strukturendringer i sysselsettingen i industrien. Dette har skapt større usikkerhet enn vanlig i beregningene av overheng.

Resultatet av de forbundsvise tarifforhandlingene i 2004 for industriarbeiderne i NHO-bedrifter, viser en gjennomsnittlig nivåøkning for tarifftillegg, inklusive generelle tillegg, lavlønnstillegg, fagarbeidertillegg, ansiennitetstillegg, minstelønnssatser, skifttillegg etc. per dato på 1,1 prosent. Gjennomsnittsberegningene er basert på uendret sysselsettingsstruktur. Tidspunktene for regulering av tilleggene strekker seg stort sett fra 1. april til 1. juli. I områder hvor det har vært konflikt blir tilleggene gitt fra dato for konfliktens opphør. Basert på ulike reguleringstidspunkter bidrar gjennomsnittlige tarifftillegg med 0,8 prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2003 til 2004. Sammen med lønnsoverhenget på 1,9 prosent (jf. beskrivelser av usikkerhet foran) gir dette en årslønnsvekst fra 2003 til 2004 på om lag 2,7 prosent, før bidraget fra lønnsglidningen i 2004. I 2003 var bidraget fra lønnsglidningen 1,2 prosentpoeng.

Tabell 3.5 viser utviklingen i timefortjenesten, fordelt på tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for voksne arbeidere i industrien (menn + kvinner) fra samme kvartal året før.

De gjennomsnittlige tarifftilleggene, inklusive den direkte effekten av skifttillegg og andre tillegg knyttet til arbeidets art er beregnet til (totale nivåtillegg):

Tabell 3.5 Tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for industriarbeidere basert på timefortjenester2) eksklusiv overtidsbetaling omregnet til 37.5 t/uke. Endring i prosent fra samme kvartal året før.

    Herav:  
  Lønnsøkning per timeTarifftilleggLønnsglidning3)Lønnsglidning som prosent- andel av total lønnsøkning
1996 1. kv.4,21,13,174
1996 2. kv.1)3,81,42,466
1996 3. kv.1)3,92,11,847
1996 4. kv.1)4,62,12,555
1997 1. kv.3,62,01,644
1997 2. kv.1)4,31,62,762
1997 3. kv.1)3,90,93,179
1997 4. kv.1)3,40,92,575
1998 1. kv.3,50,92,674
1998 2. kv.1)5,63,02,647
1998 3. kv.1)6,13,92,236
1998 4. kv.7,23,93,346
19994,71,33,472
20004,51,23,373
20014,91,53,469
1.-3.kv.5,21,63,669
1.okt.4,31,13,274
20025,02,42,652
1.-3.kv.4,82,02,858
1.okt.5,92,83,153
20033,50,92,674
1.-3.kv.3,61,32,364
1.okt.3,30,52,885

1) Korrigert for etterbetalinger.

2) Beregningsgrunnlaget: Gjennomsnittlig timefortjeneste ekskl. overtidstillegg, betaling for helligdager, feriepenger o.l. Omregning av timefortjenestene til felles ukebasis har betydning bare når det er vesentlige endringer i arbeidstiden. Før 2001 er arbeidere innenfor biloverenskomsten med i industribegrepet. For å tilpasse industrien mest mulig til internasjonal standard er biloverenskomsten fra 2001 ikke med. Denne endringen betyr nesten ingenting, da gjennomsnittlig timefortjeneste for biloverenskomsten praktisk talt ligger på samme nivå som for industriarbeidere.

3) Lønnsglidningen i tabell 3.5 er basert på at hele lønnsveksten mellom tilsvarende registreringsperioder i to påfølgende år er dekomponert i tarifftillegg og lønnsglidning. Dette avviker fra dekomponeringen i tabell 3.3 hvor kalenderårslønnsveksten er dekomponert i lønnsoverheng (som består både av tarifftillegg og lønnsglidning), samt bidrag til kalenderårslønnsveksten fra henholdsvis tarifftillegg og lønnsglidning gitt gjennom hele året veksten måles til.

Kilde: NHOs kvartalsstatistikk fram til 1998. Fra 1999 er grunnlagsmaterialet innsamling til SSBs strukturstatistikk per 1. oktober og data for ”hittil i år” (3 første kvartaler av året)

Våren 1994:1)126 øre/time1,3 prosent
Per 1.april 1995:108 øre/time1,1 prosent
Våren 1996:2)212 øre/time2,0 prosent
Per 1.april 1997:91 øre/time0,9 prosent
Våren/sommeren 1998:2)432 øre/time3,7 prosent
Per 1.april 1999:28 øre/time0,3 prosent
Per 9.mai 2000:220 øre/time1,7 prosent
Per 1.april 2001:148 øre/time1,1 prosent
Våren 2002:3)386 øre/time2,8 prosent
Per 1.april 2003:80 øre/time0,5 prosent
Våren 2004:3)168 øre/time1,1 prosent

1) Ca. ¾ av tarifftilleggene etter lønnsoppgjøret i LO-NHO området i 1994 gjelder fra 2. kvartal 1994 og ca. ¼ gjelder fra 3. kvartal.

2) Både i 1996 og 1998 var det en del arbeidskonflikter som resulterte i at tarifftilleggene ble gitt fra et noe senere tidspunkt enn det normale ved utløp av den enkelte tariffavtale eller bransjeavtale. Ca. 2/3 av tillegget fikk virkning i 2. kvartal og ca. 1/3 i 3. kvartal.

3) Gjennomsnittstallet er summen av alle nivåmessige tillegg gitt i de forbundsvise områdene inklusive generelle tillegg, lavlønnstillegg, fagarbeidertillegg, ansiennitetstillegg, minstelønnsatser, skifttillegg etc. De fleste forbundsvise tarifftilleggene ble gitt med ulik virkningstidspunkt mellom 1.april til 1.juni.

3.4.2 Lønnsutviklingen for andre arbeidergrupper i NHO-området.

 • Alle arbeidere i NHO-bedrifter hadde en årslønnsvekst på 4,0 prosent fra 2002 til 2003, mot 5,6 prosent året før.

Samferdsel, e-verkene og spesielle forhold innen oljerelatert virksomhet, dro opp gjennomsnittlig lønnsvekst, mens hotell- og restaurantvirksomhet og industriarbeiderne dro gjennomsnittet ned.

For arbeidere i byggevirksomhet innenfor NHO-området var det en årslønnsvekst på 3,9 prosent fra 2002 til 2003, mot 5,3 prosent og 5,2 prosent årene før.

Byggevirksomhet består av arbeidere innenfor tømrerfaget, murere, grunnarbeid innenfor stein-, jord- og sementarbeid, bygge- og tømmermestere, elektrotekniske installasjonsfirmaer, malermestere, rørleggerbedrifter, kobber- og blikkenslagermestere o.l. Gruppen består i hovedsak av to tariffavtaler, Fellesoverenskomst for byggfag (ca.2/3) og Tariffavtale for elektrofag (ca.1/3). Den første gruppen hadde en årslønnsvekst på 3,5 prosent fra 2002 til 2003 mot 5,9 prosent året før, mens den andre gruppen hadde en årslønnsvekst på 4,9 prosent mot 4,0 prosent året før.

I 2002 var nivået på de gjennomsnittlige tarifftilleggene for arbeidere innenfor byggevirksomhet om lag som for industriarbeidere. Tarifftilleggene inklusive generelt tillegg, minstelønnssatser, akkordtariffer etc., økte gjennomsnittlig lønn med 2,6 prosent i 2002. I 2003 ble ikke gitt sentrale tarifftillegg i tariffavtalene som omfattes av byggevirksomheten.

Gjennomsnittlig tarifftillegg i 2004 for hele bygge- og anleggssektoren er beregnet til 1,2 prosent nivåøkning og et bidrag til årslønnsveksten fra 2003 til 2004 på omlag 1 prosentpoeng. Tarifftilleggene i sektoren består av generelle minstelønnssatser og generelle tarifftillegg, i tillegg til at minstelønn for akkordtariffer kan være endret. Den gjennomsnittlige lønnsveksten i bransjen styres imidlertid i større grad av typen arbeidsoppdrag, hvor man også har akkordbestemt avlønning etc. I tillegg vil sysselsettingsmessige forhold ha betydning.

For arbeidere innenfor transportsektoren i NHO-området var årslønnsveksten fra 2002 til 2003 5,2 prosent mot 5,4 prosent året før. En del av lønnsveksten i 2003 skyldes tillegg avtalt i 2002, som ble gitt fra starten av 2003. Lønnsveksten fra 1. oktober 2002 til 1. oktober 2003 var 4,6 prosent.

Transportsektoren i NHO-området omfatter blant annet rutebilsektoren, spedisjonsfirmaer, innenriks sjøfart, godstransport, og i noe mindre grad grossistbedrifter, oljeselskaper, ambulansefirmaer m.v.

Gjennomsnittlig tarifftillegg i 2004 er beregnet til om lag 2,3 prosent per dato, basert på 90 prosent av sysselsettingen innenfor sektoren. Tilleggene bidrar til årslønnsveksten med om lag 1,5 prosentpoeng. De største gruppene innenfor sektoren, er såkalte normallønnsoverenskomster (som for eksempel innenriks sjøfart og rutebil) hvor det er liten eller ingen lønnsglidning. Noen grupper som for eksempel spedisjonsfirmaer, grossistbedrifter, oljeselskaper etc. har imidlertid lønnsglidning og lokale tillegg av en viss størrelse.

For arbeidere innenfor oljevirksomhet, offshore var det en lønnsøkning på 4,0 prosent fra 2002 til 2003. Veksttallene omfatter operatør- og servicebedrifter. Forpleiningsbedrifter og landbaser er ikke med i tallene. Oljeboring har ikke levert gode nok tall. Sysselsettingseffekter for oljearbeidere bidro til at årslønn for arbeidere går opp. En spesiell usikkerhet i denne bransjen har vært periodiseringen av tillegg og om tilleggene var kjent ved innrapporteringstidspunktet per 1.oktober de respektive årene.

Tarifftilleggene er klare for om lag 60 prosent av oljearbeiderne i NHO-området. Oppgjøret er i hovedsak basert på et generelt tillegg på 6000 kr/år som gis fra 1.juni. Sammen med virkning på offshoretillegget, øker dette lønnsveksten med om lag 1,9 prosentpoeng. Ettersom både lokale og sentrale tillegg i større grad enn i andre områder er med i årets oppgjør, samtidig som gjennomsnittlig lønnstillegg i stor grad er knyttet til ansiennitet og alderssammensetningen, er det vanskelig så langt å anslå en potensiell årslønnsvekst for 2004.

Av arbeiderområder i NHO-området forøvrig har e-verkene økt betydelig i antall. Om lag 50 prosent av arbeiderne i e-verkene er nå med i NHO-statistikken, mens resten inngår i kommunal sektor. Årslønnsveksten for arbeidere var 5,8 prosent fra 2002 til 2003, mot 3,7 prosent året før. Oppgjøret i 2002 ble avsluttet sent og for en del bedrifter innenfor sektoren kan det være med noe tillegg gitt i 2002 som ikke ble innrapportert før statistikktidspunktet i oktober samme år. Dette innebærer at veksttallet i 2002 kan være noe høyere og veksttallet i 2003 noe lavere enn statistikktallene viser.

Tarifforhandlingene i 2004 for e-verkene endte med tarifftillegg for arbeidere på om lag 1 prosent per 1. juni 2004.

3.4.3 Lønnsutviklingen for funksjonærer i NHO-bedrifter.

 • For industrifunksjonærene i NHO-bedrifter var det en økning i årslønn på 4,6 prosent fra 2002 til 2003. Året før var økningen 6,1 prosent.

Endring av fordelingen av funksjonærer på bransjer bidrar isolert til 0,2 prosent lavere lønnsnivå. Bortfall av årsverk for funksjonærer innenfor verkstedsindustrien og elektrokjemisk industri forklarer dette forholdet.

Lønnsveksten for de første 9 måneder av 2003 i forhold til tilsvarende periode av 2002 var 4,8 prosent, mens tilsvarende året før var 6,0 prosent. Lønnsveksten for ”siste lønnsperiode” ved rapporteringstidspunkt, som i praksis betyr fra ca. 1.oktober 2002 til ca. 1.oktober 2003 var 4,1 prosent mot 6,6 prosent året før og 4,8 prosent fra 1. oktober 2000 til 1. oktober 2001.

Beregnet lønnsoverheng for industrifunksjonærer inn i 2004 er 2,5 prosent mot 3,1 prosent året før og 2,5 prosent inn i 2002.

I NHO-bedrifter utgjør funksjonærgruppene utenfor industri i antall om lag det samme som industrifunksjonærene. Disse består av funksjonærgrupper innenfor bergverk, skogbruk, fiskeoppdrett, kraftforsyning, oljevirksomhet, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel, kunnskap- og undervisning og tjenesteyting som renholdsbedrifter, vaktselskaper, bemanningsbedrifter, IKT-bedrifter etc. For enkelt av disse gruppene er datamaterialet ikke godt nok for sammenlignbarhet mellom 2002 til 2003. Dette gjelder spesielt renholdsselskaper, vaktselskaper og annen tjenesteyting.

For alle funksjonærer innenfor NHO-området var lønnsveksten fra 2002 til 2003 5,1 prosent. Bonus bidrar til årslønnsveksten med 0,6 prosentpoeng. Årslønnsveksten for funksjonærer utenfor industrien totalt sett er beregnet til 5,6 prosent.

For funksjonærgruppen totalt bidrar sysselsettingsendringer mellom bransjer gjennom vridning av andel årsverk i næringer med lavere lønn enn gjennomsnittet til næringer med høyere lønn enn gjennomsnittet til 0,4 prosentpoeng av lønnsveksten.

Lønnsveksten fra 1.oktober 2002 til 1.oktober 2003 var 4,6 prosent mens lønnsveksten for de 9 første månedene av 2003 i forhold til samme periode av 2002 var 5,2 prosent. Lønnsoverhenget inn i 2004 er beregnet til 2,2 prosent for alle funksjonærer.

Funksjonærene i NHO-området har jevnt over lønnsreguleringer (anslagsvis over 50 prosent per 1.juli) senere i året enn arbeiderne, hvor store deler av lønnsveksten skjer fra april måned. Dette forhold bidrar isolert til at funksjonærene i NHO-området har et høyere lønnsoverheng enn arbeidere, selv med om lag samme årlig lønnsvekst.

Det samles ikke lenger inn data om reguleringstidspunkter i løpet av året(siste gang 1997). Sammenstillingen mellom lønnsnivåene per 1.oktober og "hittil i år" (3 første kvartaler) gjør at man kan beregne kalenderårslønnsveksten. Som i andre områder, har man forutsatt ingen endringer etter 1.oktober. Bonus er med i tallene, mens overtid ikke er med.

I tillegg til lønnsstatistikk for arbeidere og funksjonærer er det grupper innenfor håndverk, handel, helse, organisasjoner etc. hvor man ikke kan skille mellom arbeidere og funksjonærer. Disse gruppene utgjør nå om lag 5 prosent av alle årsverk i NHO-bedrifter og er ikke med i lønnsstatistikken verken for arbeidere eller funksjonærer.

3.4.4 Lønnsutviklingen samlet for industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter (både heltid og deltid)

Det er store forskjeller i lønnsnivå og lønnsvekst mellom arbeidere og funksjonærer. Tallene for funksjonærer omfatter også ledere.

Deltid er med i tallene og inngår som heltidsekvivalenter på samme måte både for arbeidere og funksjonærer. Også for funksjonærer kan det være ulike arbeidstidsordninger. Dette er det tatt hensyn til i den grad bedriftene har innberettet dette i datamaterialet.

Tallmaterialet nedenfor sammenvekter funksjonærer og arbeidere innenfor industrien basert på årslønnsnivå i 2003 sammenholdt med antall årsverk for henholdsvis arbeidere og funksjonærer i NHOs medlemsregister på tidspunkt for utsendelse av statistikken. Årsverksfordelingen som er tilgjengelig ved utsendelse vil i hovedsak gjelde 2002.

Fordeling av årsverk i NHOs statistikkregister og lønnssum basert på årslønnsnivå for henholdsvis arbeidere og funksjonærer, har utviklet seg som vist i oppstillingen nedenfor de siste årene.

ArbeidereFunksjonærer
Årsverk:200059,640,4
200159,240,8
200259,140,9
200359,140,9
Lønnssum:200051,548,5
200151,049,0
200250,649,4
200350,449,6

Innenfor NHOs industribedrifter (både heltid og deltid) utgjør funksjonærene ca.41 prosent av årsverkene og ca.50 prosent av lønnssummen. Fra 2000 til 2003 har andelen av lønnssummen for funksjonærer steget fra 48,5 prosent til 49,6 prosent, men bare 0,2 prosentpoeng fra 2002 til 2003-materialet. Dette er for liten endring til at endring i denne fordelingen isolert vil bidra vesentlig til å øke den totale årslønnsveksten. Den totale årslønnsveksten fra 2002 til 2003 ble 4,0 prosent mot 5,6 prosent året før.

Lønnsoverhenget inn i 2004 er beregnet til knapt 2,2 prosent og tarifftilleggene for arbeidere vil for hele totalgruppen bety 0,2 - 0,3 prosentpoeng. Bidraget fra lønnsglidningen i 2003 til lønnsveksten for hele gruppen fra 2002 til 2003 var 1,5 prosentpoeng. I siste 5 årsperiode har bidraget fra glidningen variert mellom 1,5 og 3,1 prosentpoeng.

Boks 3.4 Sammenvekting mellom arbeidere og funksjonærer.

Funksjonærene i industrien får i hovedsak lønnsutviklingen fastsatt utenfor de sentrale oppgjørene. De sentrale oppgjørene for funksjonærene spiller derfor en relativ liten rolle for disse gruppene totalt sett.

Ansatte med minstelønnsavtaler innenfor funksjonærgruppen, som får deler av sin lønn fastsatt sentralt, vil neppe omfattes av mer enn anslagsvis 10 prosent av funksjonærene totalt innenfor NHO-området. I hvilken grad sentrale tillegg i slike funksjonærgrupper er retningsgivende for andre funksjonærgrupper er vanskelig å si. Det vises til Holdenutvalget (NOU 2003:13) for nærmere beskrivelse.

Tariffavtalesystemet er i endring med større innslag av ”funksjonærgrupper”. Utvalget vil på denne bakgrunn etter hvert vurdere hvilke summariske grupper man vil beskrive lønnsveksten for. I den grad funksjonærer og arbeidere blir behandlet samlet som tariffgruppe, vil dette bli tatt hensyn til i sammenvektingen, enten ved at vektsettet for slike grupper samlet blir vektet sammen med resten av henholdsvis funksjonærene og arbeiderne, eller ved at man splitter slike grupper i arbeidere og funksjonærer før sammenvekting, dersom dette er mulig. Særlig utenfor industri og for visse mindre grupper for NHO-bedrifter i handel, håndverk, organisasjoner etc. er ikke begrepene arbeidere/funksjonærer like entydige. For disse gruppene vil statistikk etter hvert bare bli produsert for alle ansatte.

Fordelingen av registerårsverkene ligger om lag et år etter ved tidspunkt for ferdig statistikk.

3.4.5 Lønnsutviklingen i andre områder i næringsvirksomhet

Fra 2002 ble det gjennomført en omlegging av statistikkinnsamlingen for hotell- og restauranvirksomhet ved at lønnsbegreper, periodisering av statistikkperioden etc. ble endret.

Lønnsbegrepet for hotellbransjen er nå det samme som for øvrige områder. Omleggingen medførte et skift oppover i lønnsnivå i forhold til tidligere statistikk. Noe skyldes uregelmessige tillegg som blant annet består av søndagstillegg, nattillegg og kveldstillegg, mens tidligere statistikk innsamlet av NHO bare inkluderte søndagstillegg. Bonus er ny lønnskomponent. I tillegg er en del som tidligere var klassifisert som prosentlønte, innrapportert med fast lønn pluss bonus eller en kombinasjon av fast lønn og en bevegelig lønnskomponent. Statistikken har andre referanseperioder for lønnsdata og er også en utvalgsundersøkelse. Dette kan bety at sammensetningen av datamaterialet kan være endret.

Tariffoppgjøret i 2002 omfattet også økning i uregelmessige tillegg ved økte kvelds- og nattsatser og ved at tidspunkter for når kveldstillegg / nattillegg skal gis ble flyttet. Denne flyttingen kan ha endret den relative andelen av timene med slike tillegg. Det vil være spesielt usikkert om når slik lønnsvekst kommer. Derfor er dekomponeringen av lønnsveksten i denne bransjen mer usikker enn i andre sektorer.

Pga. strukturelle endringer har lønnsglidningen i enkelte tidligere år også vært negativ. Blant annet skyldes det at for eksempel andelen timelønte i gruppen (tidligere statistikk) stadig økte og bidro til redusert lønnsvekst. Det er spesielt stor turnover i bransjen som gjør at sysselsettingeffekter kan bety mye. I tillegg må man anta at den omfattende omleggingen av statistikkinnrapporteringen i likhet med andre grupper, har ført til overgangsproblemer og at statistikkpopulasjonene kan være noe forskjellig i 2002 og 2003. Antall innrapporterte ansatte er langt flere i 2003.

I tillegg er 30-40 prosent av de ansatte innenfor området i 2003 klassifisert som funksjonærer, mens andelen i 2002-materialet var ca. 20 prosent. Disse inngår i funksjonærområdet for NHO-området totalt. Tidligere ble funksjonærlønninger ikke innrapportert. Etablering av nye rutiner for lønnsinnrapportering i 2002 bidrar sterkt til økt andel funksjonærer i 2003-materialet.

I hotell- og restaurantvirksomhet ble det under mellomoppgjøret i 2003 gitt et lavlønnstillegg fra 1. april på kr. 2,85 per time til alle fastlønte.

For fastlønte i hotell- og restaurantvirksomhet innenfor NHO-området har lønnsvekst vært 3,1 prosent fra 2002 til 2003. Lønnsveksten for de 9 første måneder i 2003 i forhold til tilsvarende måneder i 2002 viser 3,2 prosent vekst, mens lønnsveksten fra 1.oktober 2002 til 1.oktober 2003 viser 2,8 prosent. Man kan foreløpig anslå lønnsveksten bare for fastlønte arbeidere, som totalt omfatter om lag 60 prosent av sektoren.

I hotell- og restaurantvirksomhet ble det i lønnsoppgjøret i 2004 etter en kortvarig streik enighet om følgende tillegg til fastlønte fra 15. mai:

 • et generelt tillegg til alle på kr. 1,50 per time og et lavlønnstillegg til alle på kr. 0,50 per time. Disse tilleggene legges også på minstelønnssatsene fra 4 år og oppover.

 • minstelønnssatsene for 6 og 8 år økes i tillegg med ytterligere kr. 1,- per time.

Det ble ikke gitt noe garantitillegg per 1. oktober 2003. Partene ble i stedet enige om at garantitillegget skal utbetales f.o.m. 1. april i 2004 med kr. 0,85 per time.

Overhenget til 2004 for fastlønte beregnet til 1,3 prosent, tarifftilleggene i 2004 gitt fra 15. mai og garantitillegget fra 1. april, gir på noe usikkert grunnlag til sammen en årslønnsvekst på 3½ prosent fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lønnsglidningen. Lønnsglidningen er vanligvis lav. Pga. strukturelle endringer har lønnsglidningen i enkelte år vært negativ.

I forretnings- og sparebanker og forsikring som nå er ett forhandlingsområde, ble det i mellomoppgjøret våren 2003 avtalt tillegg som utgjør 0,8 prosent fra 1. mai og som bidro til årslønnsveksten fra 2002 til 2003 med 0,54 prosentpoeng. Ifølge Finansnæringens Arbeidsgiverforening ble det i medlemsbedriftene under ett gitt lokale tillegg per 1. januar 2003 på 1,1 prosent inklusive engangstillegg på om lag 0,5 prosent og per 1. juli 2003 på 0,9 prosent inklusive engangstillegg på om lag 0,4 prosent til ansatte som omfattes av tariffavtalene.

Ifølge lønnsstatistikken for 2003 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet under ett med 2,9 prosent for heltidsansatte fra 1. september 2002 til 1. september 2003. I denne perioden har lønnsglidningen bidratt til lønnsveksten med om lag 2¼ prosent.

For forretnings- og sparebanker og forsikring som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet 2, har utvalget på grunnlag av lønnsstatistikken for 2003 og lønnstilleggene i 2003 beregnet årslønnsveksten fra 2002 til 2003 til 4,5 prosent.

For 2004 foreligger det mellom Finansforbundet og Finansnæringens Hovedorganisasjon et vedtatt avtaleforslag for ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet. Partene er blitt enige om et generelt tillegg på alle trinn på lønnsregulativet fra 1. mai 2004 på 2,5 prosent eller minst kr. 7000,- på samlet årslønn som bidrar til årslønnsveksten fra 2003 til 2004 med om lag 1,7 prosentpoeng.

For næringen under ett som omfatter noen flere grupper 3 enn forhandlingsområdet, gir overhenget til 2004 beregnet til 0,5 prosent og de avtalte tilleggene i 2004, en årslønnsvekst på om lag 2¼ prosent fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lokale tillegg og annen lønnsglidning (strukturendringer). I 2003 utgjorde bidraget til årslønnsveksten fra lønnsglidningen 2 prosentpoeng. Bidraget har vært 2,1 prosentpoeng i gjennomsnitt i perioden 1998-2003.

For forhandlingsområdet er overhenget til 2004 beregnet til 0,5 prosent. Lønnstilleggene per 1. mai er beregnet til gjennomsnittlig 1,75 prosentpoeng som bidrag til årslønnsveksten. Lønnsglidning/avtalte (lokale tillegg) anslås til 1,3 prosent.

I varehandelble det i mellomoppgjøret våren 2003 mellom LO og HSH enighet om at det på Landsoverenskomsten for Handel og Kontor fra 1. april gis et tillegg på kr. 1,25 per time (203 kr. per måned) på minstelønnssatsene 1 til 5 og på ungdomssatsen (butikkene), samt på bransjeavtalene. Tillegget omfattet 25 prosent av området. Utover dette ble det gitt et garantitillegg fra 1. februar 2003. I forhandlingene våren 2002 ble partene enige om at garantitillegget i HK/HSH-avtalene per 1. februar 2003 gjennomføres med at alle ansatte får et tillegg på minimum kr. 3,- per time. Minstelønnssatsene ble regulert med ytterligere kr. 0,25 per time per 1. februar 2003. Dette bidro med 1¾ prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2002 til 2003 i HSH-bedrifter i varehandelen.

Under forhandlingene i 2002 ble det på grossistoverenskomsten for Norsk Transportarbeiderforbund gitt kr. 1,50 per time til alle fra 1. februar 2003. Som del av oppgjøret i 2002 ble partene også enige om at minstelønnen økes med ytterligere kr. 1,- per time fra 1. april 2003. Videre ble det i forhandlingene i 2003 gitt et tillegg til alle arbeidstakere på kr. 1,50 per time fra 1. april 2003. De andre avtalene i området fulgte modellen fra LO/NHO-oppgjøret i 2003 med lønnstillegg til de lavest lønte, se vedlegg 2.

I oppgjøret mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund/ Prifo, YTF, Farmasiforbundet og Norges Funksjonærforbund og HSH ble det ført parallelle forhandlinger med LO/Handel og Kontor. Det ble avtalt følgende tillegg gjeldende fra 1. april 2003:

 • I overenskomstområdet for funksjonæravtalene, kontoroverenskomsten og reiselivsavtalen ble overenskomstenes minstelønnssatser trinn 1-5 samt ungdomssatsen hevet med kr. 1,25 per time. (Kr. 203,- per mnd.)

 • I overenskomstområdet for grossistavtalene gis alle arbeidstakere et tillegg på kr. 1,50 per time.

 • I overenskomst mellom HSH og YS/ Farmasiforbundet ble arbeidstakere som er omfattet av overenskomstområder med gjennomsnittslønn fra 85 og opp til 95 prosent av industriens gjennomsnitt gitt et tillegg på kr. 1,95 per time. Alle minstelønnssatser og personlige lønninger i overenskomsten forhøyes med det overnevnte tillegg.

Ifølge lønnsstatistikken for 2003 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for heltidsansatte i varehandelen under ett med 3,3 prosent fra 1. september 2002 til 1. september 2003. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen var lønnsveksten i samme periode 4,0 prosent.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2003 og lønnstilleggene i 2003, har utvalget anslått årslønnsveksten fra 2002 til 2003 til 4,4 prosent for heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen.

For varehandelen totalt kan årslønnsveksten fra 2002 til 2003 også beregnes til 4,4 prosent. For engroshandel har den vært 3,7 prosent og for detaljhandel 4,7 prosent. For varehandelen totalt er motorkjøretøytjenester med i lønnsveksttallet. Denne gruppen hadde samme årslønnsvekst fra 2002 til 2003 som varehandel under ett. Gruppen er ikke med i lønnsveksttallet for HSH-bedrifter i varehandelen.

Under mellomoppgjøret i 2003 ble det i det i HSH/HUK 4-områdene inngått en etterreguleringsbestemmelse. Den har følgende ordlyd:

”Partene viser til at partene i korresponderende områder er enige om å oppta forhandlinger i januar/februar om eventuelle lønnstillegg. -----. Partene på HUK-områdene er enige om, for dette oppgjøret, å gjøre resultatet for nevnte forhandlinger gjeldende for tilsvarende grupper/stillinger. ”

Etterreguleringsbestemmelsen ble ikke utløst. Forutsetningen for at det skulle gis lønnstillegg etter etterreguleringsbestemmelsen i HUK-områdene, var at reguleringsbestemmelsene i korresponderende områder (det statlig tariffområdet, KS-området, NAVO/LO og NAVO/YS i helseforetakene) utløste lønnstillegg.

I varehandelen ble det i lønnsoppgjøret våren 2004 enighet mellom Handel og Kontor og HSH om et generelt tillegg på Landsoverenskomsten og på bransjeavtalene fra 1. april på kr. 1 per time og at de laveste minstelønnssatsene (trinn 1-5 og ungdomssatsen) gis ytterligere kr. 0,50 per time i tillegg. Garantitillegget på Landsoverenskomsten mellom HK og HSH resulterte i at trinn 6 fikk et tillegg fra 1. februar i år på kr. 4,42 per time. Om lag 25 prosent på avtalen fikk dette tillegget.

Mellom HK og Samfo (kooperasjonen) foreligger det et forhandlingsresultat for Landsoverenskomsten som gir samme tillegg som i HK-HSH-området.

I oppgjøret for grossistbedriftene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (LO), Yrkestrafikkforbundet (YS) og Privatansattes Fellesorganisasjon (YS) og HSH ble partene etter streik og lockout som varte fra 21. april til 25. mai enige om et anbefalt forslag som innebar:

 • det gis et generelt tillegg på kr. 1,- per time.

 • de gis ytterligere et lavlønnstillegg på kr. 1,- per time.

 • minstelønnssatsene for vokse arbeidere over 18 år og arbeidende formenn og mekanikere heves med ytterligere kr. 2,- per time.

Disse tilleggene gis med virkning fra 25. mai.

I HSH-området foreligger det for apotekene enighet mellom FarmasiForbundet (YS) og HSH om at det gis sentrale lønnstillegg på 2 prosent fra 1. mai og i tillegg lokale tillegg på 1,6 prosent fra 1. september.

På HSH-området foreligger det også et godkjent meklingsforslag i tariffoppgjøret mellom Norges Farmaceutiske Forening og HSH for apotekene. Hovedtrekkene i forslaget er at det gis et generelt lønnstillegg på 1,5 prosent til alle fra 1. mai og at det gis individuelle tillegg på 2,1 prosent fra 1. august i år.

For HSH-bedrifter i varehandel gir overhenget til 2004 på 0,9 prosent, de avtalte tarifftilleggene i 2004 (0,6 prosent) og tillegget på garantiordningen 1. februar i år (0,4 prosent) en lønnsvekst på om lag 2 prosent fra 2003 til 2004. I 2003 var bidraget fra lønnsglidningen til årslønnsveksten 1,1 prosentpoeng, mens bidraget i gjennomsnitt var 1,5 prosentpoeng i perioden 1998-2003.

3.4.6 Lønnsutviklingen i offentlig sektor

Staten

I mellomoppgjøret 2003 for statsansatte ble Arbeids- og administrasjonsdepartementet, LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat, Akademikerne og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon enige om at det ikke skulle foretas lønnsreguleringer per 1. mai 2003. Det skulle heller ikke foretas sentrale justeringsforhandlinger eller lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.3 i 2003.

Videre ble partene enige om en reguleringsbestemmelse som har følgende ordlyd:

”Partene er enige om på bakgrunn av det inntektspolitiske samarbeidet og uttalelsene i Kontaktutvalget 22. januar 2003, å oppta forhandlinger i januar/februar 2004 om eventuelle lønnstillegg for arbeidstakerne i det statlige tariffområdet. Partene er enige om at siktemålet med disse forhandlingene er å gi arbeidstakerne i det statlige tariffområdet en faktisk lønnsutvikling innenfor den samme ramme på årsbasis (2002-2003) som for industrien (gjennomsnittlig arbeidere og funksjonærer) i NHO-bedrifter. Forhandlingene føres med utgangspunkt i tall fra TBUs foreløpige rapport 2004. Eventuelle tillegg av lønnsmessig art gis med virkning fra 1. januar 2004. Dersom avviket er mindre enn 0,10 prosentpoeng foretas det ingen endringer. Forhandlingene skal være sluttført innen utgangen av februar 2004”.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet førte også forhandlinger med Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening der partene ble enige om samme løsning som hovedsammenslutningene i staten.

Lønnsstatistikk for 2003 fra SSB viser at månedsfortjenesten både for heltidsansatte og for alle ansatte under ett økte med 3,2 prosent fra 1. oktober 2002 til 1. oktober 2003. Overhenget til 2003 er beregnet til 3,9 prosent. På grunnlag av lønnsstatistikken for 2003 kan årslønnsveksten beregnes til 4,3 prosent fra 2002 til 2003. Lønnsglidningen bidro med 0,4 prosentpoeng.

I lønnsoppgjøret i 2004 for statsansatte ble Arbeids- og administrasjonsdepartementet, LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat, Akademikerne og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon etter mekling enige om et forslag til ny hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2004-30. april 2006. Forslaget har følgende hovedpunkter:

 • Det gis et kombinert krone- og prosenttillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2004. Tilleggene varierer fra kr. 6 500 til kr. 12 900. Gjennomsnittlig slår tilleggene ut med 2,5 prosent per 1. mai.

 • Det skal føres sentrale justeringsforhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 0,41 prosent per dato med virkning fra 1. juni 2004.

 • Det skal føres lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0,9 prosent per dato med virkning fra 1. juni 2004. På grunn av lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere, forhandles det i tillegg innenfor 0,1 prosent per dato av lønnsmassen.

I tillegg heves med virkning fra 1. juni begynnerlønn på alle lønnsrammer med mellom 1 og 4 lønnstrinn avhengig av tjenesteansiennitet og topplønn på alle lønnsrammer heves med ett trinn. Dessuten utvides alle lønnsspenn med topplønn opp til ltr. 85 med ett lønnstrinn.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet førte også forhandlinger med Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening der partene ble enige om samme løsning som hovedsammenslutningene i staten.

Overhenget til 2004 i staten er beregnet til 0,4 prosent. Medregnet tarifftilleggene i 2004 gir dette et bidrag til årslønnsveksten 2003-04 på knapt 3¼ prosentpoeng. I tillegg kommer lønnsglidning. I 2003 var bidraget fra glidningen til årslønnsveksten 0,4 prosentpoeng, mens det gjennomsnittlige bidraget i årene 1998-2003 var 0,6 prosentpoeng.

Skoleverket

Mellomoppgjøret i staten i 2003 er også gjeldende for skoleverket. I boks 3.5 gis det en oversikt over lønnstilleggene i skoleverket siden 1. mai 2000.

Lønnsstatistikk for 2003 fra SSB viser at månedsfortjenesten for heltidsansatte økte med 2,5 prosent og for alle ansatte med 2,4 prosent fra 1. oktober 2002 til 1. oktober 2003. På grunnlag av særavtale mellom UFD og berørte lærerorganisasjoner (skolepakke II) fikk lærerne ett lønnstrinn fra 1. januar 2002 og de fikk ytterligere to lønnstrinn fra 1. august 2002. Disse tilleggene bidrar til overhenget til 2003 med om lag 1¾ prosentpoeng. Overhenget til 2003 er beregnet til 5,3 prosent inklusiv de lønnsmessige virkningene av skolepakke II og til 3,4 prosent eksklusiv skolepakken.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2003 kan årslønnsveksten beregnes til 5,4 prosent (inklusiv skolepakke II) fra 2002 til 2003. Lønnsglidningen bidro med knapt 0,2 prosentpoeng.

Lønnsveksten fra 2002 til 2003 for det statlige tariffområdet (gjennomsnitt for staten og skoleverket).

Det gjennomsnittlige overhenget til 2003 i det statlige tariffområdet er 4,5 prosent inklusiv skolepakke II og 3,7 prosent eksklusiv skolepakken. På grunnlag av lønnsstatistikken for 2003 for staten og skoleverket har utvalget beregnet årslønnsveksten fra 2002 til 2003 i det statlige tariffområdet til 4,8 prosent inklusiv skolepakke II og 4,0 prosent eksklusiv skolepakke II. Lønnsglidningen bidro med om lag 1/3 prosentpoeng. På grunnlag av disse tallene ble ikke etterreguleringsbestemmelsen i det statlige tariffområdet utløst.

Boks 3.5 Lønnsøkning i skolesektoren 2000-2004 som følge av lønnsoppgjør, endring av særavtaler og kompensasjon for spesielt ferieuttak per 1.1.01.

 • Generelt tillegg til alle per 1. mai 2000 på kr. 5 000.

 • Sentrale justeringer per 15. juli 2000 ga 2 lønnstrinn eller om lag 3¼ prosent til lærere og skoleledere med godkjent utdanning.

 • I forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2000 ble det inngått en intensjonserklæring mellom partene om å endre særavtaler for bedre å kunne tilpasse dem lokale forhold og skape større effektivitet. Særavtalen om arbeidstid for undervisningspersonale ble etter forhandlinger endret i en retning som skal innebære mulighet for større fleksibilitet i undervisningsplanleggingen. Som kompensasjon fikk alle lærere og skoleledere med godkjent utdanning 2 lønnstrinn eller om lag 3¼ prosent fra 1. august 2000 (skolepakke I). Samarbeidet mellom lærerorganisasjonene og staten om en handlingsplan for skolen skal gå over tre år.

 • I tillegg ble det ført lokale forhandlinger per 1. oktober 2000 for statsansatte og skoleverket innenfor en ramme på 0,85 prosent per dato. For skoleverket ble det i tillegg tilført 0,15 prosent i forbindelse med de lokale forhandlingene.

 • Under hovedtariffoppgjøret 2000 ble det avtalt at de 2 ekstra feriedagene både i 2001og 2002 tas ut i penger i stedet for redusert tilstedeværelsesplikt. Dette utgjør ett lønnstrinn eller vel 1½ prosent med virkningsdato 1. januar 2001.

 • Generelt tillegg til alle per 1. mai 2001 på kr. 2 200.

 • Sentrale justeringsforhandlinger per 1. september 2001innenfor en økonomisk ramme på 1,0 prosent per dato. Staten og skoleverket fikk ganske lik uttelling.

 • I tillegg ble det ført lokale forhandlinger per 1. oktober 2001 for statsansatte og skoleverket innenfor en ramme på 0,6 prosent per dato.

 • Den 13. oktober 2001 ble det på grunnlag av intensjonsavtalen forhandlet fram en særavtale mellom UFD og berørte lærerorganisasjoner (skolepakke II). Avtalen innebar at lærerne fikk ett lønnstrinn fra 1. januar 2002 og ytterligere to lønnstrinn fra 1. august 2002. Dette må bl.a. ses i sammenheng med at undervisningstiden ble økt med 1 prosent fra 1. januar 2002 og med ytterligere 3 prosent fra 1. august 2002. Vikartimesatsen ble redusert med 20 prosent fra 1. januar 2002 og skoleledere fikk ikke godtgjørelse for de 25 første vikartimene. Avtalen inneholdt også særskilte tiltak overfor eldre lærere ved at undervisningstiden ble redusert for lærere som er eldre enn 58 år. For 2002 er den reduserte undervisningsplikten kostnadsberegnet til 85 mill. kroner, med en helårsvirkning på om lag 185 mill. kroner i 2003.

 • Med virkning fra 1. mai 2002 ble det gitt et tillegg på hovedlønnstabellen på kr. 7 500 opp til og med lønnstrinn (ltr.) 30, og et prosentvis tillegg på 3,1 prosent fra og med ltr. 31 til og med ltr. 70, og et fallende kronetillegg fra ltr. 71 på kr. 14 800 til 79 på kr. 13 200.

 • Det ble videre ført sentrale justeringsforhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,5 prosent per dato med virkning fra 1. august 2002.

 • Det ble også ført lokale forhandlinger innenfor en ramme på 1,9 prosent per dato med virkning fra 1. september 2002. På grunn av lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere, forhandles det innenfor 0,1 prosent per dato av lønnsmassen.

 • Det ble ikke foretatt lønnsreguleringer per 1. mai 2003. Det ble heller ikke foretatt sentrale justeringsforhandlinger eller lokale forhandlinger (2.3.3) i 2003.

 • Skoleverket ble per 1. mai 2004 overført fra det statlige tariffområdet til det kommunale tariffområdet. En del av lønnsoppgjøret i KS-området i 2004 var å tilpasse lærernes statlige avtaleverk til KS-området. Undervisningsstillinger ble innfaset med 5 minstelønnsgrupper etter 0, 4, 8, 10 og 16 år.

 • Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 6 000 fra 1. mai 2004. I tillegg ble minstelønnssatser endret.

 • Med virkning fra 1. januar 2005 blir det gitt et generelt tillegg på kr. 1 000. I tillegg heves minstelønnssatsene for undervisningsstillinger med 16 års tjenesteansiennitet med kr. 7 000 inkludert det generelle tillegget på kr. 1 000

Kommunene

I det kommunale tariffområdet ble KS, LOK, YS-K og UHO enige om at det ikke skulle gis sentrale lønnstillegg i 2003 utover det som allerede var avtalt for 2003 i lønnsoppgjøret i 2002. Det som ble avtalt i 2002 for 2003 var en pott på 1,5 prosent til lokale forhandlinger per 1. januar 2003 og økt minstelønn for ufaglærte, fagarbeidere og høyskoleutdannede etter 10 års ansiennitet fra 1. juli 2003.

I 2003 gir de avtalte tilleggene et bidrag til årslønnsveksten fra 2002 til 2003 på 1,9 prosentpoeng. Overhenget til 2003 er beregnet til 2,2 prosent.

Lønnsstatistikk for 2003 fra SSB viser at månedsfortjenesten for heltidsansatte økte med 2,9 prosent og for alle ansatte med 2,8 prosent fra 1. oktober 2002 til 1. oktober 2003.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2003 og de avtalte tilleggene i 2003 kan årslønnsveksten fra 2002 til 2003 beregnes til 4,4 prosent eksklusiv Oslo kommune.

For arbeidstakere i KS-området (eksklusiv stillinger med lokal lønnsdannelse) ble det i mellomoppgjøret 2003 inngått en etterreguleringsbestemmelse med tilsvarende innhold som i det statlige tariffområdet. Etterreguleringsbestemmelsen ble heller ikke utløst i KS-området.

I Oslo kommune ble det i 2002-oppgjøret ikke avtalt tillegg som skulle iverksettes i 2003. Etter mekling i mellomoppgjøret 2003 ble partene enige om følgende tillegg fra 1. mai:

 • Minstelønnsnivået ble hevet fra kr. 173 800 til kr. 197 300. For noen arbeidstakere utgjør tilleggene kr. 21 200. Det ble gitt et generelt tillegg på 0,9 prosent til alle lønnstrinn i Oslo kommunes lønnstabell dog slik at ingen tillegg ble lavere enn kr. 3 000. Mellom lønnstrinn 22 og 40 ble det gitt et ytterligere differensiert kronetillegg varierende fra kr. 100 til kr. 3 600. Fra lønnstrinn 22 til 40 utgjør tilleggene totalt mellom kr. 3 100 og kr. 6 600. Fra lønnstrinn 43 til 80 utgjør tilleggene mellom kr. 3 200 og kr. 6 000.

For kommuneansatte inklusiv Oslo kommune er også årslønnsveksten fra 2002 til 2003 beregnet til 4,4 prosent.

I lønnsoppgjøret i 2004 ble KS, LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikerne, herunder også Norges Ingeniørorganisasjon etter mekling enige om et anbefalt forslag med følgende hovedpunkter:

 • Det gis et generelt tillegg på kr. 6000 med virkning fra 1. mai 2004 og med kr. 1 000 med virkning fra 1. januar 2005 til alle stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse

 • Minstelønnssatsene for alle stillingsgrupper med 10 års tjenesteansiennitet heves med kr. 10 000 inkludert det generelle tillegget med virkning fra 1. mai 2004. Minstelønnssatsene for de samme stillingsgruppene med lavere tjenesteansiennitet enn 10 år heves med mellom kr. 6 000 og 8 600.

 • Det er innført minstelønnssatser etter 0, 4, 8 og 10 års tjenesteansiennitet.

 • Minstelønnssatsene for alle stillingsgrupper med 10 års tjenesteansiennitet heves med kr. 6 000 inkludert det generelle tillegget med virkning fra 1. januar 2005.

 • Undervisningsstillinger er innfaset med 5 minstelønnsgrupper etter 0, 4, 8, 10 og 16 år.

 • Det avsettes en pott til lokale forhandlinger på 0,9 prosent med virkning fra 1. mai 2004.

 • Lørdags- og søndagstillegget økes.

 • Minstelønnssatsene for undervisningsstillinger med 16 års tjenesteansiennitet heves med kr. 7 000 inkludert det generelle tillegget med virkning fra 1. januar 2005.

Ledere og stillinger med høyere akademisk utdanning skal fortsatt få forhandlet sin lønn lokalt i den enkelte kommune. Det er enighet om at de lokale tilleggene skal virke fra 1. mai med mindre partene lokalt blir enige om noe annet.

For grupper med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området (inklusiv skoleverket) er overhenget til 2004 og bidrag fra lønnsglidningen i 2004 anslått til å bidra med 0,6 prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2003 til 2004. Tarifftilleggene inklusive endringer av fellesbestemmelser er anslått å bidra med 2,9 prosentpoeng. I 2003 var bidraget fra glidningen til årslønnsveksten ¼ prosentpoeng inklusiv skoleverket. Det gjennomsnittlige bidraget fra lønnsglidningen i årene 1998-2003 var 0,3 prosentpoeng inklusiv skoleverket.

I Oslo kommune er det enighet om et meklingsforslag med følgende hovedpunkter:

 • Det gis et generelt tillegg på 2,0 prosent eller minimum kr. 6000 med virkning fra 1. mai 2004.

 • Det gjennomføres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 0,85 prosent med virkning fra 1. august 2004.

 • Det er avtalt lønnsmessige tiltak for enkelte grupper bl.a. er minstelønnsnivået for arbeidstakere i full stilling og etter full opptjening hevet til ltr. 21, dvs. kr. 245 700.

Videre ble undervisningspersonalet overført til Oslo kommunes lønnssystem.

3.4.7 Lønnsutviklingen i NAVO-området

I tråd med forhandlingsmodellen i NAVO forhandles det først på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom NAVO og den enkelte hovedorganisasjon. Denne delen er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde og forplikter arbeidsgiver og den aktuelle hovedorganisasjonens medlemmer. Deretter forhandles overenskomstens spesielle del (B-delen) mellom den enkelte virksomhet på den ene siden og på den andre siden hovedorganisasjonenes forbund eller forhandlingsgrupper. Det kan avtales avvikende ordninger.

For NAVO-Helse er det for LO, YS, noen av UHOs forbund og Akademikernes medlemmer i Den Norske Lægeforening de siste årene avtalt et nasjonalt nivå II (A2) der det forhandles mellom NAVO-Helse og de enkelte foreninger/forbund i hovedorganisasjonene om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte forenings medlemmer.

I mellomoppgjøret 2003 ble det på A-nivå mellom NAVO og LO Stat og mellom NAVO og YS NAVO enighet om følgende tillegg fra 1. april 2003:

 • Til alle arbeidstakere med en årslønn lavere enn kr. 238 000 gis det et tillegg på kr. 5 557,50 per år.

 • Til alle arbeidstakere med en årslønn lavere enn kr. 266 000 og lik eller høyere enn kr. 238 000 gis det et tillegg på kr. 3 802,50 per år.

 • De sentrale partene var enige om at ved lokal enighet i de ulike virksomhetene kunne man redusere eventuelt utsette disse tilleggene.

På B-nivåer ble det gitt varierende tillegg i de ulike virksomhetene.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2003 og de avtalte tilleggene gitt i forhandlingene i de ulike virksomhetene, er årslønnsveksten fra 2002 til 2003 beregnet til 3,8 prosent. Lønnsglidningen bidro til årslønnsveksten med 0,5 prosentpoeng.

For helseforetakene kom NAVO, LO, YS og UHO til enighet om at det ikke skulle gis tillegg verken på A- eller B-nivå utover de tillegg som ble avtalt i 2002 og gitt med virkning fra hhv. 1. januar og 1. juli 2003. Disse tilleggene bidro til årslønnsveksten 2002 til 2003 med om lag 2,2 prosentpoeng.

Det ble gjennomført lokale forhandlinger mellom helseforetakene og lokale arbeidstakerorganisasjoner tilknyttet Akademikerne (eksklusive Dnlf) og SAN-Helse. For alle grupper eksklusiv leger er det beregnet en samlet årslønnsvekst på 5,0 prosent 2002 til 2003. Herav bidrag fra lønnsglidning på 0,8 prosentpoeng.

Det ble ikke gjennomført lønnsoppgjør for medlemmer i Den norske Lægeforening i 2002. Oppgjøret med Dnlf ble gjennomført med virkning fra 1. januar 2003. Det var en forutsetning at dette oppgjøret skulle dekke årene 2002 og 2003 i og med at det ble avtalt at det ikke skulle gjennomføres mellomoppgjør for Dnlf i 2003. Den overenskomsten som ble inngått fra 1. januar 2003 innebar vesentlige endringer i legenes lønns- og arbeidsforhold, herunder arbeidstidsendringer. Den nye avtalen innebærer betydelige endringer ved at flere tidligere lønnstillegg ble erstattet av høyere fastlønn.

NAVO har beregnet legenes årslønnsvekst i 2003 til 15,8 prosent. SSB har på oppdrag fra Beregningsutvalget beregnet en lønnsvekst på om lag 15 prosent fra 2002 til 2003 i legenes samlede lønnsinntekt med grunnlag i LTO-registeret. Disse beregningen bygger på ”identiske personer” og omfatter om lag ¾ av legene.

En lønnsvekst for leger på 15,8 prosent og en lønnsvekst på 5,0 prosent fra 2002 til 2003 for øvrige grupper, gir en samlet, vektet, lønnsvekst for helseforetakene på 7,0 prosent fra 2002 til 2003.

På grunn av de store systemomleggingene er det uvanlig komplisert og krevende å fastslå legenes lønnsvekst, bl.a. fordi fastlønnsøkingen delvis erstatter kompensasjoner for forlenget arbeidstid og fordi kompensasjonen for utvidet arbeidstid er lagt om.

I helseforetakene ble det mellom NAVO og LO og mellom NAVO og YS også inngått en etterreguleringsbestemmelse i 2003 med tilsvarende innhold som i det statlige og kommunale tariffområdet. Etterreguleringsklausulen ble ikke utløst.

Foreløpig lønnsstatistikk fra SSB viser at månedsfortjenesten samlet for helseforetakene økte med 6,1 prosent for heltidsansatte fra desember 2002 til oktober 2003. For alle ansatte (inklusiv deltid) var veksten 5,5 prosent. Fra oktober 2001 til oktober 2003 var økningen i månedsfortjenesten 14,3 prosent for heltidsansatte og 13,5 prosent for alle ansatte. Pga. av feil og mangler i innrapportert tallgrunnlag, er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å gi mer detaljert statistikk for helseforetakene, bl.a. for utdanningsgrupper og yrkesgrupper.

På grunnlag av foreløpig lønnsstatistikk for 2003 og tarifftilleggene i 2003 kan årslønnsveksten fra 2002 til 2003 samlet for ansatte i helseforetakene foreløpig beregnes til 7,0 prosent.

Det er beregnet et samlet overheng på 0,7 prosent til 2004. Legenes lønnsøking ble i 2003 gitt med virkning fra 1. januar 2003. Beregningsmessig gir tillegg gitt fra denne dato ikke overheng til neste år. Holdes legene utenfor beregningen, er overhenget til 2004 på 0,8 prosent for øvrige grupper i helseforetakene.

I lønnsoppgjøret i 2004 er det på A-nivå mellom NAVO og LO-Stat og mellom NAVO og YS-NAVO enighet om et tillegg fra 1. april 2004 på kr. 1950 per år. Dette tillegget bidrar til årslønnsveksten med om lag 0,5 prosentpoeng. I B-forhandlingene (virksomhetsvist) er det gitt noe varierende tillegg.

Overhenget inn i 2003 på 1,1 prosent og de avtalte tilleggene på A-nivå gir en lønnsvekst på 1,6 prosent. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om et aggregert resultat for NAVO-medlemmene utenom helseforetakene. I tillegg kommer lønnsglidningen. Både i 2002 og 2003 bidro lønnsglidningen til årslønnsveksten med 0,5 prosentpoeng.

For akademikergruppene i NAVO gis det ikke sentrale generelle tillegg. Lønnstilleggene for disse gruppene avtales lokalt.

I helseforetakene gikk oppgjørene mellom NAVO og UHO, NAVO og LO Stat og NAVO og YS-NAVO til mekling. Den 5. juni ble det satt fram meklingsforslag som partene anbefalte. Hovedpunktene i forslagene er:

 • Medlemmer i LO Stat og YS-NAVO gis et generelt tillegg på 9 000 kroner med virkning fra 1. mai 2004. For ansatte med tilleggs- og spesialutdanning utover 3 årig høyskole er tillegget på 11 000 kroner fra samme tidspunkt.

 • For UHO-organiserte gis det et generelt tillegg på 7 000 kroner til sykepleiere (og spesialsykepleiere med mindre enn 10 års ansiennitet), med virkning fra 1. mai 2004, og ytterligere 2 000 kroner fra 1. oktober 2004. Spesialsykepleiere med mer enn 10 års ansiennitet får et generelt tillegg på 15 000 kroner fra 1. mai 2004, og ytterligere 7 000 kroner fra 1. oktober 2004. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, førskolelærere og pedagoger gis et generelt tillegg på 9 000 kroner fra 1. mai 2004. For ansatte med spesialistutdanning i disse gruppene gis det et generelt tillegg på 11 000 kroner fra samme tidspunkt.

 • Medlemmer i LO Stat og YS-NAVO gis fra 1.september 2004 nye minstelønnsatser, og ytterligere justeringer av minstelønnsatsene fra 1. juli 2005.

 • UHO-organiserte gis fra 1. oktober 2004 nye minstelønnsatser, og ytterligere justeringer av minstelønnsatsene fra 1. juli 2005.

I helseforetakene (eksklusiv enkelte akademikergrupper, herunder legene) gir overhenget til 2004 og de avtalte tilleggene en lønnsvekst på 3,2 prosent fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lønnsglidningen. For 2004 skal det ikke føres lokale forhandlinger for de gruppene som var i mekling i lønnsoppgjøret for helseforetakene i juni i år.

Det er inngått en avtale mellom NAVO og Akademikerne Helse om at lønnsforhandlingene i 2004 skal utsettes til oppstart senest i september 2004.

3.4.8 Lønnsutviklingen for toppledere i privat næringsvirksomhet

 • Toppledere i foretak med over 25 ansatte/lønnsforhold hadde i gjennomsnitt en lønnsvekst på 4,4 prosent fra 2002 til 2003 mot 5,1 prosent fra 2001 til 2002. Til sammenlikning var gjennomsnittlig lønnsvekst for lønnstakere under ett ifølge Beregningsutvalgets anslag 4,5 prosent fra 2002 til 2003. Lønnsveksten fra 2002 til 2003 varierte fra 3,4 prosent for toppledere i foretak med 50-99 ansatte/lønnsforhold til 8,1 prosent i foretak med over 250 ansatte/lønnsforhold.

 • Det er stor forskjell både i lønnsnivå og lønnsvekst mellom toppledere i små og mellomstore foretak og i de store foretakene. Særlig markert var forskjellen i lønnsvekst i perioden 1997-2001, se tabell 3.6.

 • Innen de store foretakene var det i 2003 en forholdsvis liten gruppe toppledere som trakk opp gjennomsnittlig lønnsvekst. For den fjerdedelen som tjente best i de store foretakene med over 250 ansatte/lønnsforhold (134 ledere i alt) var lønnsveksten i 2003 10,5 prosent mot 7,3 prosent i 2002, jf. tabell 3.8.

 • Det er få kvinnelige toppledere i privat næringsvirksomhet. Det er om lag 12 prosent kvinnelige toppledere i foretak med over 25 ansatte/lønnsforhold og de tjente i 2003 i gjennomsnitt om lag 72 prosent av det mannlige toppledere tjener.

Utvalget presenterer i dette avsnittet opplysninger om lederlønn fra følgende kilder:

 • Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister (LTO) for årene 1995-2003.

 • aksjeselskapers årsregnskaper (noter i regnskapet) til Brønnøysundregisteret om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør/daglig leder for årene 1995-2002.

Det vises til boks 3.6 for nærmere omtale av datagrunnlag, lønnsbegrep m.m.

1. Lønnsutviklingen for identiske ledere i aksjeselskaper og i allmenne børsnoterte selskaper etter LTO-registeret

Utvalget har i dette avsnittet sett på lønnsnivå og lønnsutvikling etter to lønnsbegreper:

 • Det første omfatter all utbetalt lønn og annen kontantgodtgjørelse,dvs. lønn og honorarer m.m. for arbeid som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet (kode 111) og skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke er opptjent som ledd i selvstendig næringsvirksomhet (kode 112), jf. boks 3.6.

 • Det andre er et utvidet lønnsbegrep som i tillegg til postene i første strekpunkt også omfatter kode 132, fordel ved kjøp av aksjer til underpris.

Fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold er med i det første lønnsbegrepet, men hittil har fordelen ikke latt seg skille ut som egen post. For 2003 er fordelen registrert på egen kode i LTO 5. Fordel ved kjøp av aksjer til underpris er også registrert på egen kode og kan behandles særskilt. Det første lønnsbegrepet er i store trekk det samme som vi bruker ellers i kapittel 3. Det inneholder imidlertid en del naturalytelser som ikke er med i lønnsbegrepet, slik det anvendes i lønnsstatistikken og f.eks. i tabell 3.1. Naturalytelsene utgjør en liten andel, om lag 0,3 prosent av lønn og honorarer i gjennomsnitt, og er dermed av liten betydning for lønnsnivå og lønnsutvikling.

I LTO-registeret er det ingen opplysninger om stilling, noe som gjør det vanskelig å skille ut administrerende direktør/daglig leder i selskapene. “Leder” er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn både i 1995 og 1996, i 1996 og 1997 osv., jf. boks 3.6. Det kan ikke utelukkes at en på denne måten i noen tilfeller har fått med personer som har høy lønn pga. sin spisskompetanse uten å være toppleder. Utvalget tror ikke dette er noe stort problem.

Lønnsnivået for identiske ledere i foretak med 25 ansatte og over er lavere i LTO-materialet enn i Brønnøysundregisteret. Det skyldes i hovedsak at det er flere lønnsforhold enn ansatte, dvs. at det er med noen flere mindre foretak i tabell 3.6 enn i tabell 3.11 (som viser tall fra Brønnøysundregisteret). En kan derfor ikke direkte sammenlikne lønnsnivå for ledere som er sortert etter henholdsvis antall ansatte og antall lønnsforhold.

Foretak som bruker innleid arbeidskraft, kan bli plassert i en lavere foretaksstørrelse enn om foretaket hadde drevet med egne ansatte. Utstrakt bruk av korttidsansatte virker motsatt.

Tabell 3.6. Lønnsutviklingen1) for administrerende direktør/daglig leder2) i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper. 1995-2003. Foretak med 25 lønnsforhold og over. Identiske ledere.

  Antall lønnsforhold3)
  25-4950-99100-249250 og overGjennomsnitt
1995-965,76,97,56,5-
1996-977,36,29,28,0-
1997-986,26,410,118,1-
1998-995,78,211,216,58,8
1999-20004,14,86,416,86,0
2000-20015,84,311,314,27,2
2001-20024,84,94,48,25,1
2002-20034)3,73,45,28,14,4
1995-200352,455,086,9146,9-
Gj.sn. per år5,45,68,112,0-
Gj.sn. lønn1)4)2003520 700634 400826 0001 252 300631 400
Antall ledere5 1032 2201 1605359 018

1) Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser

2) Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre

3) Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver for samme person fra samme foretak (fødselsnummer * organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket.

4) Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, LTO-registeret

Tabell 3.6 viser at sammenliknet med 1995-96 var det en tiltakende lønnsvekst fra 1996 til 1997 for toppledere etter LTO-registeret. Fra 1995 til 1996 hadde identiske ledere i foretak med over 25 lønnsforhold gjennomgående en lønnsvekst på om lag 6-7½ prosent, mens veksten var om lag 6-9 prosent fra 1996 til 1997.

Fra 1997 til 1998 var lønnsveksten for toppledere i de minste foretakene (25-49 lønnsforhold) lavere enn året før, 6,2 prosent mot 7,3 prosent. Denne gruppen omfatter over halvparten av lederne tabellen dekker. For topplederne i de andre størrelsesgruppene var lønnsveksten høyere i 1998 enn året før. Særlig gjaldt dette for toppledere i foretak med over 250 lønnsforhold som hadde en vekst på 18,1 prosent fra 1997 til 1998.

Fra 1998 til 1999 var lønnsveksten 16,5 prosent for ledere i foretak med over 250 lønnsforhold. For de andre størrelsesgruppene varierte lønnsveksten fra om lag 5½ til om lag 11 prosent.

Fra 1999 til 2000 avtok gjennomsnittlig lønnsvekst for toppledere i alle foretaksstørrelsene under 250 lønnsforhold og i størrelsesgruppene 25-49 og 50-99 lønnsforhold var veksten om lag som for gjennomsnittet av lønnstakerne. I foretak med over 250 lønnsforhold hadde toppledere like høy gjennomsnittlig lønnsvekst i 2000 (16,8 prosent) som året før.

Fra 2000 til 2001 var lønnsveksten fortsatt sterk for toppledere i foretak med over 250 lønnsforhold, 14,2 prosent mot 16,8 prosent året før. For størrelsesgruppen 100-249 lønnsforhold var lønnsveksten 11,3 prosent i 2001 mot 6,4 prosent året før. I foretak med 25-49 og 50-99 lønnsforhold var lønnsveksten henholdsvis 5,8 og 4,3 prosent i 2001.

Fra 2001 til 2002 var lønnsveksten for toppledere i gjennomsnitt lavere enn for lønnstakere under ett, 5,1 prosent mot 5,7 prosent. Lønnsveksten fra 2001 til 2002 varierte fra 4,4 prosent for toppledere i foretak med 100-249 lønnsforhold til 8,2 prosent i foretak med over 250 lønnsforhold.

Fra 2002 til 2003 var lønnsveksten for toppledere i gjennomsnitt på 4,4 prosent, dvs. om lag som for lønnstakere under ett. Lønnsveksten fra 2002 til 2003 varierte fra 3,4 prosent for toppledere i foretak med 50-99 lønnsforhold til 8,1 prosent i foretak med over 250 lønnsforhold.

I perioden 1995-2003 har lønnsveksten i gjennomsnitt for lønnstakere vært 47,0 prosent eller 4,9 prosent per år. For topplederne har lønnsveksten i denne perioden vært til dels langt sterkere. I de enkelte størrelsesgrupper har lønnsveksten variert fra om lag 52 prosent for topplederne i foretak med 25-49 lønnsforhold til om lag 147 prosent for lederne i de største foretakene. For den siste gruppen var lønnsveksten særlig sterk fra 1997 til 2001 med en samlet vekst på 83,4 prosent.

Tabell 3.7 viser lønnsnivå og lønnsutvikling når en inkluderer kode 132, fordel ved kjøp av aksjer til underkurs i materialet.

Tabell 3.7 viser at i 1997 betydde fordel ved kjøp av aksjer til underkurs mest for lederne i de større foretakene. Ved å inkludere fordel ved kjøp av aksjer til underkurs (kode 132) i lønnsbegrepet økte gjennomsnittlig lønnsvekst fra 9,2 prosent til 11,0 prosent for ledere i foretak med 100-249 lønnsforhold og fra 8,0 prosent til 9,5 prosent i foretak med over 250 lønnsforhold, jf. tabellene 3.6 og 3.7.

Fordelen ved kjøp av aksjer til underkurs vil i hovedsak svinge i takt med utviklingen i aksjekursene. I 1998 har fordelen for de gruppene som er med i tabell 3.7 i gjennomsnitt betydd mindre enn i 1997, noe som gir lavere vekst fra 1997 til 1998 enn når fordel ved kjøp av aksjer til underkurs holdes utenom lønnsbegrepet. F. eks. ble veksten for toppledere i foretak med over 250 lønnsforhold redusert fra 18,1 til 17,0 prosent når fordel ved aksjekjøp til underkurs inkluderes i lønnsbegrepet.

I perioden 1999-2003 betydde fordel ved kjøp av aksjer til underkurs mindre for lønnsveksten til toppledere enn i 1997 og 1998 i alle størrelsesgrupper. Gjennomsnittlig lønnsvekst var uendret eller endret seg lite når fordel ved kjøp av aksjer til underkurs ble inkludert i lønnsbegrepet.

I boks 3.7 kommer en nærmere inn på opsjoner og kjøp av aksjer til underkurs og den skattemessige behandlingen.

Tabell 3.7 Lønnsutviklingen1), inkl. fordel ved aksjekjøp til underkurs for administrerende direktør/daglig leder2) i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper. 1996-2003. Foretak med 25 lønnsforhold og over. Identiske ledere.

  Antall lønnsforhold3)
  25-4950-99100-249250 og over
1996-977,37,711,09,5
1997-986,26,28,317,0
1998-995,78,311,116,7
1999-20004,14,86,316,8
2000-20016,64,311,613,8
2001-20024,15,05,18,1
2002-20034)3,53,64,98,2
1996-200344,047,374,7132,4
Gj.sn. per år5,35,78,312,8
Samlet godtgjørelse1)4)2003520 800635 100826 7001 253 900
Herav: Fordel ved aksjekjøp til underkurs i 2003707406201 600
Antall ledere5 1032 2201 160535

1) Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer, naturalytelser og fordel ved kjøp av aksjer til underkurs

2) Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre

3) Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver for samme person fra samme foretak (fødselsnummer * organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket.

4) Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, LTO-registeret

Tabell 3.8 Gjennomsnittslønn1) etter kvartil blant administrerende direktør/daglig leder2) i foretak med over 250 lønnsforhold3). 2002 og 2003

Kvartil200220034)Vekst 2001-2002Vekst 2002 – 20034)
1. kvartil542 600569 0008,74,9
2. kvartil818 200857 7009,54,8
3. kvartil1 109 4001 194 3008,97,6
4. kvartil2 157 2002 383 3007,310,5
Alle1 158 0001 252 3008,28,1

1) Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser

2) Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre

3) Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver for samme person fra samme foretak (fødselsnummer * organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket.

4) Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, LTO-registeret

I tabell 3.8 er topplederne i foretak med over 250 lønnsforhold rangert etter stigende lønnsnivå. Det er 134 ledere i hvert kvartil. Tabellen viser at lederne i 4. kvartil har en gjennomsnittslønn på knapt 2,4 mill. kroner i 2003 og at veksten har vært 10,5 prosent fra 2002 til 2003 mot 7,3 prosent året før. I de andre kvartilene varierte lønnsveksten fra 4,9 til 7,6 prosent i 2003 og fra 8,7 til 9,5 prosent i 2002.

Tabell 3.9 viser at det er få kvinnelige administrerende direktører/daglig ledere i foretak med over 25 lønnsforhold. Andelen varierte i 2003 fra 14 prosent i størrelsesgruppen 25-49 lønnsforhold til 7 prosent i foretak med over 250 lønnsforhold. Gjennomsnittlig lønnsnivå i 2003 (ekskl. fordel ved kjøp av aksjer til underkurs) for kvinnelige toppledere var om lag 74 prosent av mannlige topplederes i størrelsesgruppen 25-49 lønnsforhold, om lag 69 prosent i størrelsesgruppene 50-99 og 100-249 lønnsforhold og om lag 73 prosent i den største gruppen. I gjennomsnitt tjente kvinnelige toppledere om lag 72 prosent av mannlige i alle foretak med over 25 lønnsforhold. Gjennomsnittlig lønnsvekst fra 2002 til 2003 var lavere for kvinner enn for menn i alle foretaksstørrelser.

Tabell 3.9 Lønnsutviklingen1) for administrerende direktør/daglig leder2) i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper. 2002-2003. Foretak med 25 lønnsforhold og over. Identiske menn og kvinner

AntallAntall ‘ledere’Gj. sn. lønn4) 2003Vekst 2002-20034)
lønnsforhold3)MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
25 – 494 404699540 100398 7003,82,9
50 – 991 984236656 300449 9003,53,3
100 – 2491 07090846 200586 2005,42,7
250 og over498371 276 600925 6008,26,7

1) Omfatter lønn, honorarer og naturalytelser.

2) Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre

3) Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver for samme person fra samme foretak (fødselsnummer * organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket.

4) Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, LTO-registeret

2. Tall fra Brønnøysundregisteret

Lønnsbegrepet som skal brukes i årsregnskapene til aksjeselskaper (noter til regnskapet) og som skal innberettes til Brønnøysundregisteret, er hjemlet i regnskapsloven §7-31, hvor det bl.a. heter:

”Det skal opplyses om de samlede utgifter til henholdsvis lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen. Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på revisjon og andre tjenester.

Det skal opplyses om arten og omfanget av forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller leder av styret”.

Dette er et omfattende lønnsbegrep og skal i prinsippet omfatte all godtgjøring til toppledere, herunder fordel ved opsjoner, fordel ved kjøp av aksjer til underkurs og naturalytelser. Det vises tall både for alle og for identiske ledere, dvs. ledere som er med i materialet to år etter hverandre.

Fra og med 1999 er opplysningene om lønn m.m. for daglig leder/administrerende direktør hjemlet i lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), mens opplysningene tidligere var hjemlet i aksjeloven.

Mange aksjeselskapene oppgir ikke lønn til administrerende direktør/daglig leder i årsregnskapene. Også for de større foretakene er det mange som ikke følger opp regnskapslovens krav på dette punktet. Det er derfor knyttet en del usikkerhet til tallene fra Brønnøysundregisteret, men i hovedsak gir de samme inntrykk av lønnsnivå og lønnsutvikling for toppledere som tallene fra LTO-registeret.

Gjennomsnittlig lønnsutvikling for alle administrerende direktører/daglige ledere fra 1995 til 2002 har variert en del etter foretaksstørrelse, jf. tabell 3.10. I 1996 og 1997 varierte lønnsveksten mellom i underkant av 3 og 8 prosent, mens den var mellom om lag 7 og 14 prosent i 1998. I 1999 økte lønnsveksten ytterligere og varierte fra om lag 9 til knapt 16 prosent. I 2000 avtok lønnsveksten. Den varierte fra om lag 2 prosent i de miste foretakene til om lag 10½ prosent i de med over 250 ansatte. Fra 2000 til 2001 økt lønnsveksten igjen i alle foretakstørrelsene under 250 ansatte og varierte mellom om lag 7 og 9 prosent. For administrerende direktører/daglige ledere i de største foretakene var lønnsveksten gjennomsnittlig 6 prosent i 2001. I 2002 varierte lønnsveksten mellom om lag 3 og 8,5 prosent i foretakstørrelsene under 250 ansatte. I de største foretakene var lønnsveksten gjennomsnittlig 0,4 prosent i 2002.

Den sterkeste gjennomsnittlige veksten i perioden 1995-2002 under ett har det vært for toppledere i foretak med 100-249 ansatte og i foretak med over 250 ansatte. I årene 1998 til 2000 var lønnsveksten spesielt sterk for ledere i foretak med over 250 ansatte med henholdsvis 14,2, 15,8 og 10,4 prosent, men avtok både i 2001 og 2002.

Tabell 3.11 viser at det var 5 474 ledere med oppgitt lønn i 2002 i foretak med 25 ansatte og over. Antall ledere i statistikken blir redusert til 4 619 (jf. tabell 3.11) når en går fra alle til identiske, dvs ledere som var med både i 2001 og 2002. Avhengig av hvilke foretaksstørrelser en ser på, var lønnsveksten for identiske ledere i foretak med over 25 ansatte om lag 6-8 prosent i 1996, om lag 5½ -10 prosent i 1997, om lag 10 til knapt 17 prosent i 1998 og om lag 11 til 22,5 prosent i 1999. I 2000 var lønnsveksten mellom 6,5 og om lag 10 prosent og i 2001 mellom 9 og 14,5 prosent. I 2002 lå lønnsveksten mellom 4,3 og 7,2 prosent. Lønnsveksten var høyest for lederne i foretaksstørrelsene 25-49 og 100-249 ansatte.

Tabell 3.10 og 3.11 viser at alle ledere i gjennomsnitt har lavere lønnsvekst over perioden 1995-2002 enn identiske ledere og også lavere lønnsnivå i alle foretaksstørrelser, særlig i de minste. Denne forskjellen skyldes trolig i noen grad at ledere begynner på lavere lønnsnivå når de går over til et annet foretak i de minste foretaksstørrelsene, mens det ofte er motsatt i store foretak.

Tabell 3.10 Lønnsutviklingen i prosent for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper. 1995-2002. Bedrifter med 25 ansatte og over. Alle ledere.

  Antall ansatte
  25-4950-99100-249250 og over
1995-963,42,98,16,7
1996-972,25,78,24,1
1997-987,010,68,614,2
1998-9910,010,99,115,8
1999-20001,94,78,010,4
2000-20016,98,19,26,0
2001-20021)5,93,38,50,4
1995-200243,556,077,372,6
Gj.sn. per år5,36,68,58,1
Gj.sn. lønn1)2002594 600768 8001 038 2001 421 400
Antall ledere med oppgitt lønn i 20023 0461 284756388
Antall ledere i alt i 20023 5801 499891454

1)  Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregisteret

Tabell 3.11 Lønnsutviklingen i prosent for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper. 1995-2002. Foretak med 25 ansatte og over. Identiske ledere.

  Antall ansatte
  25-4950-99100-249250 og over
1995-967,75,76,27,4
1996-975,410,09,06,0
1997-9810,09,79,716,7
1998-9911,213,413,322,5
1999-20006,58,87,210,1
2000-20019,09,39,214,5
2001-20021)7,24,77,24,3
1995-200272,880,180,6114,0
Gj.sn. per år8,18,88,811,5
Gj.sn. lønn1)2002604 200782 9001 016 7001 391 000
Antall ledere med både i 2001 og 20022 5811 083641314

1) Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregisteret

Boks 3.6 Datagrunnlag, lønnsbegrep m.m. for lederlønnsberegningene

Datagrunnlag

Utvalget har fått bearbeidet opplysninger om lederlønn fra følgende kilder:

 • aksjeselskapers årsregnskaper til Brønnøysundregisteret om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør/daglig leder for årene 1995 - 2002. Mange aksjeselskapene oppgir ikke lønn til administrerende direktør/daglig leder i årsregnskapene. Også for de større foretakene, med mer enn 25 ansatte, er det mange som ikke følger opp regnskapslovens krav på dette punktet.

 • Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister (LTO) for årene 1995-2003.

Lønnsbegrepet

I lov om årsregnskap m.v. § 7-31, ytelser til ledende personer m.v. heter det:

”Det skal opplyses om de samlede utgifter til henholdsvis lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen. Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på revisjon og andre tjenester.

Det skal opplyses om arten og omfanget av forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller leder av styret.

Det skal gis opplysninger om den regnskapspliktiges forpliktelser knyttet til tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer eller grunnfondsbevis.

Store foretak skal gi opplysninger som nevnt i annet ledd spesifisert på de enkelte medlemmer av styret og de enkelte ledende ansatte”.

Opplysningene skal gis som noter til regnskapet.

Dette er et omfattende lønnsbegrep og skal i prinsippet omfatte all godtgjøring til toppleder, herunder opsjoner, aksjer til underkurs og naturalytelser.

Fra og med 1999 er opplysningene om lønn m.m. for daglig leder/administrerende direktør hjemlet i lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), mens opplysningene tidligere var hjemlet i aksjeloven.

LTO-registeret inneholder alle typer ytelser fra arbeidsgiver/oppdragsgiver til arbeidstaker/ oppdragstaker utbetalt på individnivå. Summene på LTO-registeret fordeles på ulike koder. Det er tatt utgangspunkt i kode 111-A som omfatter all utbetalt lønn og annen kontantgodtgjørelse for arbeid som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I tillegg er tatt med kode 112-A som omfatter skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke er opptjent som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I 1995 omhandlet kode 111-A begge disse kodene, mens 112-A i 1996 ble skilt ut som en egen kode for naturalytelser. For å kunne få en realistisk sammenlikning mellom 1995 og 1996 har det derfor vært nødvendig å benytte summen av 111-A og 112-A for 1996.

Lederbegrepet

I materialet fra Brønnøysundregisteret er det toppleder eller administrerende direktør/daglig leder som inngår. Utvalget presenterer tall for lønnsutviklingen 1995-2002 fra Brønnøysundregisteret både for alle ledere som inngår i materialet i de to årene og for identiske ledere, dvs ledere som er med i materialet i to år etter hverandre. Tall utvalget presenterer ellers i rapporten, jf. tabell 3.1 er for alle personer som inngår i lønnsstatistikken hvert år.

I LTO-registeret er det ingen opplysninger om stilling, noe som gjør det vanskelig å skille ut administrerende direktør/daglig leder i selskapene. Her er “leder” definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn. I tillegg har en lagt til grunn at samme person må ha hatt høyest utbetalt beløp i foretaket i begge årene når en f. eks. beregner lønnsveksten fra 2002 til 2003. Grunnen til dette er at vi ønsker å unngå at stillingsopprykk påvirker lønnsveksten for denne gruppen. I de tilfeller hvor vi har personer (her definert som ledere) som har høyest lønn i mer enn ett foretak, inngår bare personen/foretaket hvor lønnen er høyest i datagrunnlaget.

Boks 3.7 Nærmere om opsjoner og kjøp av aksjer til underkurs og den skattemessige behandlingen

Opsjonsordninger i arbeidsforhold innebærer normalt at det inngås en kontrakt mellom eierne av en bedrift og ledelsen og de ansatte om et fremtidig kjøp av f. eks. en aksje eller obligasjon til en forhåndsavtalt pris (kjøpsopsjon). Ved inngåelse av en opsjonsavtale utenfor arbeidsforhold, betaler kjøper en opsjonspremie som vederlag for retten til å utøve opsjonen. Opsjonspremien uttrykker normalt markedsverdien av opsjonen på det tidspunkt avtalen inngås. For opsjoner ervervet i arbeidsforhold settes gjerne opsjonspremien lavere dersom det i det hele tatt betales opsjonspremie.

Til og med inntektsåret 1995 ble gevinst ved innløsning eller salg av opsjon på aksje eller grunnfondsbevis i arbeidsforhold skattlagt som lønnsinntekt i det året opsjonen ble innløst eller solgt.

Fra og med inntektsåret 1996 ble det innført nye regler som innebar at fordel ved en opsjon ble skattlagt som lønnsinntekt ved tildelingstidspunktet for opsjonen. (Unntak ikke-børsnoterte salgsopsjoner i arbeidsforhold som først skal skattlegges ved innløsning eller salg.) Videre ble ytterligere gevinst ved innløsning eller salg av opsjonen skattlagt som lønnsinntekt. Ved innløsning, salg eller bortfall av opsjonen, ble det gitt fradrag i alminnelig inntekt for differansen mellom utgangsverdien og den fordelen som det er skattlagt for ved tildelingstidspunktet.

I skatteopplegget for 1999 ble reglene for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold igjen endret slik at bare opsjoner der den beregnede fordelen overstiger 600 000 kroner skulle beskattes ved ervervet. En forutsetning var at et visst antall ansatte ble tilbudt opsjoner. Var fordelen mindre enn 600 000 kroner skulle fordelen beskattes ved salg eller innløsning av opsjonen.

Fordelen som oppnås i ansettelsesforhold ved at ansatte får aksjer eller kjøper aksjer til underpris, er i utgangspunktet skattepliktig som lønn. Fordelen utgjør differansen mellom salgsverdien på ervervstidspunktet og det den ansatte eventuelt har betalt for aksjen. Dersom alle ansatte i et aksjeselskap etter en generell ordning i bedriften har fått tilbud om aksjekjøp i selskapet, kan imidlertid den skattepliktige fordelen settes til differansen mellom 80 prosent av antatt salgsverdi og det den ansatte har betalt for aksjen. Reduksjonen i den skattepliktige fordelen kan likevel ikke overstige 1 000 kroner per person (endret til 1 500 kroner i skatteopplegget for 1999). Gevinst ved realisasjon av aksjene skattlegges som kapitalinntekt (28 prosent).

Fra og med inntektsåret 2000 ble beskatning ved tildelingen av ikke-børsnoterte opsjoner i arbeidsforhold avviklet. Det skulle ikke lenger stilles noen beløpsmessig begrensning eller vilkår.

Gevinsten ved salgeller innløsning av opsjonen skulle beskattes som lønnsinntekt og inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjaldt uavhengig av om underliggende aksjer eller grunnfondsbevis var børsnotert eller ikke.

Det ble ingen endringer for børsnoterte opsjoner,dvs. opsjon der selve opsjonen er børsnotert. Slike opsjoner skal fortsatt beskattes ved tildelingen, ved at kursverdien ved tildeling (minus eventuelt vederlag) behandles som lønnsinntekt. Gevinst ved senere innløsning eller salg av opsjonen skulle fortsatt behandles som lønnsinntekt.

For 2002 er skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold justert slik at opsjonsfordelen skal kunne fordeles likt på hvert av inntektsårene i den perioden den blir opparbeidet. Dette kan gi redusert arbeidsgiveravgift og/eller toppskatt. Børsnoterte opsjoner skal videre skattemessig likebehandles med ikke-børsnoterte, dvs. at også de skal beskattes ved innløsning eller salg av opsjonen.

3.5 Lønnsoverhenget

Lønnsoverhengene i tabell 3.12 er regnet ut for tariffområder og/eller organiserte bedrifter. Det brukes litt ulike metoder for beregning av overheng i de ulike tariffområdene. En kan derfor ikke umiddelbart sammenlikne på tvers. Spesielt vil store strukturendringer kunne skape forskjeller. Informasjon fra den kvartalsvise lønnsindeksen viser en viss lønnsvekst for noen grupper i privat sektor fra september/oktober og ut året som hittil ikke har vært fanget opp av beregningsoppleggene. Utvalget har derfor satt i gang et arbeid for å se på om kvartalsstatistikken kan brukes til å beregne lønnsvekst og overheng for tariffområder. Dette arbeidet kan medføre at tallene for lønnsvekst og overheng de siste tre-fire årene kan bli revidert for enkelte tariffområder. En eventuell revisjon vil ikke påvirke størrelsen på lønnsveksten sett over flere år.

Tabell 3.12 Lønnsoverhenget 1999-2004

Område/gruppe:199920002001200220032004
Ansatte i NHO-bedrifter:3,11,7
 Arbeidere i alt3,01,42,11,5
 Industriarbeidere2,81,21,91,31,91,9
 Industrifunksjonærer3,32,03,22,53,12,5
HSH-bedrifter i varehandel1,71,81,11,30,9
Forretnings- og sparebanker6)2,41,01,41,52,20,5
Staten3,51)1,42)2,71,83,90,4
Skoleverket3,71,15,13)1,35,34)0,2
Kommunene4,40,82,11,45)2,20,6
NAVO-bedrifter:
 Helseforetakene2,00,77)
 Øvrige bedrifter1,71,1

1) Inklusiv BA-selskapene Posten Norge og NSB

2) Eksklusiv BA-selskapene Posten Norge og NSB fra og med 2000

3) Kompensasjon for endringer i arbeidstidsavtalen per 01.08.2000 (skolepakke I) trakk opp overhenget til 2001 med 1,8 prosentpoeng.

4) Skolepakke II trakk opp overhenget til 2003 med om lag 1¾ prosentpoeng

5) Eksklusiv sykehusene og stillinger med bare lokal lønnsdannelse er overhenget 1,3 prosent.

6) Forsikring er inkludert i overhenget til 2004. Forretnings- og sparebanker og forsikring under ett omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring.

7) Holdes legene utenfor beregningen, er overhenget til 2004 på 0,8 prosent for øvrige grupper i helseforetakene.

Kilde: Beregningsutvalget

Boks 3.8 Lønnsoverhenget

Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis nye lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Dersom alle lønnsoppgjør foregikk samtidig og ved begynnelsen av året og lønnsnivået ikke endret seg gjennom året, ville lønnsoverhenget per definisjon være null og slike beregninger dermed overflødige. Tarifftillegg og lønnsøkninger ellers blir imidlertid gitt på ulike tidspunkter for ulike lønnstakergrupper og spredt utover hele året. Beregninger av overheng og årslønnsvekst er derfor nødvendig hvis det skal være mulig å sammenlikne lønnsutviklingen på kalenderåret for ulike lønnstakergrupper ved tariffoppgjør.

Størrelsen på overhenget vil ofte være et tolkingsspørsmål. Det kan også variere betydelig mellom områdene. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året. Det kan argumenteres for å holde bonus utenom lønnsbegrepet ved beregning av overheng. Bonus er en lønnsutbetaling som ofte skyldes spesielle forhold i ett år og ikke kommer igjen til neste år. Motargumenterer er bl.a. at bonus får et stadig større omfang og at bonus også kan være knyttet til den vanlige aktiviteten gjennom hele året. I beregningene er det lagt inn en jevn fordeling av bonus over året, dvs. et fast påslag per måned/tidsenhet. Dermed får det liten betydning om bonus inkluderes eller holdes utenfor ved beregning av overheng.

For flere hovednæringsområder i privat sektor (for eksempel industri og varehandel) følger beregningene av lønnsoverheng den vanlige definisjonen av overheng. Grunnlaget for beregningene er informasjon både fra strukturstatistikken per september/oktober og fra den kvartalsvise lønnsindeksen (som måler lønnsendring gjennom året) samt fra lønnsforhandlingene.

Utvalgets beregninger av lønnsoverheng for tariffområder er derimot ikke fullt ut i samsvar med den vanlige definisjonen av overheng. Under forutsetning av at det ikke gis sentrale tillegg de siste tre månedene av året eller det foreligger andre opplysninger om lønnsutviklingen, har utvalget lagt til grunn at lønnsnivået per september/oktober holder seg på samme nivå ut året. Dette betyr at overhenget for tariffområder beregnes på grunnlag av lønnsnivået per september/oktober i forhold til gjennomsnittet for året. Dette er en praktisk tilpasning til det forholdet at vi har lite informasjon om lønnsveksten i slutten av året og at overhengsberegningene for forhandlingsområder må være ferdige i god tid før forhandlingene starter opp. Imidlertid viser informasjon fra den kvartalsvise lønnsindeksen en viss lønnsvekst for noen grupper i privat sektor fra september/oktober og ut året som hittil ikke har vært fanget opp av beregningsoppleggene. Utvalget har derfor satt i gang et arbeid for å se på om kvartalsstatistikken kan brukes til å beregne overheng for tariffområder.

3.6 Lønnsvekst fra 2003 til 2004 for noen forhandlingsområder

Utvalget har sett på hva lønnsoverhenget og tarifftilleggene i vår gir av lønnsvekst fra 2003 til 2004 i noen store forhandlingsområder. For nærmere oversikt over lønnsoppgjørene i 2004 vises det til vedlegg 2.

I staten gir lønnsoverhenget sammen med de sentrale tarifftilleggene som er gitt i vår, en anslått lønnsvekst fra 2003 til 2004 på knapt 3¼ prosent. I tillegg kommer lønnsglidning. I 2003 var bidraget fra glidningen til årslønnsveksten 0,4 prosentpoeng. Det gjennomsnittlige bidraget fra lønnsglidningen i årene 1998-2003 var 0,6 prosentpoeng.

For grupper med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området (inklusiv skoleverket) er overhenget til 2004 og bidrag fra lønnsglidningen i 2004 anslått til å bidra med 0,6 prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2003 til 2004. Tarifftilleggene inklusive endringer av fellesbestemmelser er anslått å bidra med 2,9 prosentpoeng. I 2003 var bidraget fra glidningen til årslønnsveksten ¼ prosentpoeng inklusiv skoleverket. Det gjennomsnittlige bidraget fra lønnsglidningen i årene 1998-2003 var 0,3 prosentpoeng inklusiv skoleverket.

For HSH-bedrifter i varehandel gir overhenget til 2004 på 0,9 prosent, de avtalte tarifftilleggene i 2004 (0,6 prosent) og tillegget på garantiordningen 1. februar i år (0,4 prosent) en lønnsvekst på om lag 2 prosent fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lønnsglidningen. I 2003 var bidraget fra lønnsglidningen til årslønnsveksten 1,1 prosentpoeng, mens bidraget i gjennomsnitt var 1,5 prosentpoeng i perioden 1998-2003.

Både for finansnæringen under ett og forhandlingsområdet bank og forsikring gir overhenget til 2004 og de avtalte tilleggene en lønnsvekst på om lag 2¼ prosent fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lønnsglidningen. I 2003 var bidraget fra lønnsglidningen til årslønnsveksten 2 prosentpoeng for finansnæringen under ett, mens bidraget i gjennomsnitt i årene 1998-2003 var 2,1 prosentpoeng. For forhandlingsområdet bank og forsikring er lønnsglidningen anslått å bidra til årslønnsveksten med 1,3 prosentpoeng i 2004.

For industriarbeiderei NHO-bedrifter gir lønnsoverhenget til 2004 på 1,9 prosent og tarifftilleggene i vår en anslått lønnsvekst på om lag 2½ prosent fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lønnsglidningen. I 2003 var bidraget fra lønnsglidningen til årslønnsveksten 1,2 prosentpoeng. I årene 1998-2003 var det gjennomsnittlige bidraget fra lønnsglidningen 1,8 prosentpoeng.

I NAVO-bedrifter eksklusiv helseforetakene gir overhenget til 2003 på 1,1 prosent og de avtalte tilleggene på A-nivå en lønnsvekst på 1,6 prosent. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om et aggregert resultat for NAVO-medlemmene utenom helseforetakene. I tillegg kommer lønnsglidningen. Både i 2002 og 2003 bidro lønnsglidningen til årslønnsveksten med 0,5 prosentpoeng.

I helseforetakene (eksklusiv enkelte akademikergrupper, herunder legene) gir overhenget til 2004 og de avtalte tilleggene en lønnsvekst på 3,2 prosent fra 2003 til 2004. I tillegg kommer lønnsglidningen. For 2004 skal det ikke føres lokale forhandlinger for de gruppene som var i mekling i lønnsoppgjøret for helseforetakene i juni i år.

3.7 Lønnsutviklingen for kvinner og menn

Utvikling i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn (heltidsansatte)

Tabell 3.13 viser lønnsutviklingen for heltidsansatte 6 kvinner og menn i en del hovedtariffområder. Tabellen tar utgangspunkt i TBUs årslønnsbegrep, jf. boks 3.1. Tabellen viser gjennomsnittlig årslønn for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn samt gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn i 2003.

Tabellene 3.14 og 3.15 viser lønnsutviklingen for heltidsansatte og totalt sysselsatte kvinner og menn fordelt på næring. I disse tabellene har man tatt utgangspunkt i SSBs offisielle lønnstatistikk for gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Det presenteres også et samletall for de totale lønnsforskjeller mellom kvinner og menn basert på denne statistikken.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn avspeiler bl.a. forskjeller i utdanning og stillingsplassering. Ulike konkurranseforhold sektorer og bransjer imellom kan sammen med ulik sysselsettingsfordeling mellom kvinner og menn, også bidra til å forklare en del av forskjellene i lønn. Dessuten kan strukturendringer, som er omtalt i boks 3.2, påvirke utviklingen. I NOU 2000:4 vedlegg 5, presenteres analyser som belyser lønnsgapet mellom kvinner og menn nærmere. Hovedkonklusjonene fra disse analysene er at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innenfor samme område i stor grad henger sammen med ulik stillingsplassering 7.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn kan imidlertid også avspeile ulike former for lønnsdiskriminering. Vi kan her skille mellom det man kaller stillingsdiskriminering (ulik adgang til stillinger), direkte diskriminering (ulik lønn for likt arbeid) samt verdsettingsdiskriminering (kvinnedominerte yrker blir mindre verdsatt enn mannsdominerte yrker) jf. NOU 2000:4 vedlegg 5.

Utviklingen fra 2002 til 2003 på en del store forhandlingsområder

Når det gjelder utviklingen i lønnsforskjellene fra 2002 til 2003 (tabell 3.13) har vi hatt en tilnærming i kvinner og menns lønninger for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter, ansatte i HSH-bedrifter, arbeidere i hotell og restaurant, ansatte i skoleverket og ansatte i kommunene. For statsansatte er det lite endringer. For finanstjenester og industriarbeidere i NHO-bedrifter har det vært en tilbakegang.

For perioden 1998 til 2003 har det vært en tilnærming i kvinner og menns lønn for HSH-bedrifter i varehandel, finanstjenester, skoleverket og ansatte i kommunene. Det har vært lite endring blant industriarbeidere i NHO-bedrifter og for statsansatte. For industrifunksjonærer i NHO-bedrifter har lønnsforskjellene økt noe i denne tidsperioden.

I hovedgruppene i tabell 3.13 nedenfor er det fortsatt forholdsvis store variasjoner i størrelsen på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Imidlertid er disse gruppene ikke sammenliknbare med hensyn til sammensetning. I gruppen industriarbeidere er stillingsstrukturen relativt enhetlig, mens den er mer sammensatt blant annet i finanstjenester og i kommunene.

De største lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har vi i finanstjenester og blant industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Tabell 3.13 Gjennomsnittlig årslønn1)for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i noen store forhandlingsområder. Heltidsansatte

              Årslønn MennÅrslønn KvinnerKvinne- andel2)
  199819992000200120022003200320032003
Industriarbeidere i NHO-bedrifter3)-89,088,489,090,189,1302 300269 30021
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter-77,677,578,376,877,1442 600341 10033
HSH-bedrifter i varehandel ekskl. administrative ledere84,784,585,486,286,488,1310 700273 50040
Arbeidere i hotell og restaurant i NHO-bedrifter93,092,993,093,392,36)93,0250 200232 80062
Finanstjenester8)74,875,675,876,276,075,6435 700329 200
Statsansatte89,089,089,189,189,088,9345 400306 90039
Skoleverket93,793,994,094,295,095,5363 100346 80056
Ansatte i kommunene3)88,088,087,686,94)90,65)90,8296 600269 20075
Statlige eide helseforetak i NAVO-området3)7)78,9
NAVO-området eksklusive statlige eide helseforetak

1) Årslønn eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre tillegg.

2) Basert på tall fra lønnsstatistikken for de enkelte grupper.

3) Gjelder heltid og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter.

4) Eksklusive sykehusene 2001: Kvinners lønn i forhold til menn: 90,0 prosent, gjennomsnittlig årslønn for menn: 272 600 kr, gjennomsnittlig årslønn for kvinner: 244 700 kr, kvinneandel: 76 prosent.

5) Fra og med 2002 er det eksklusive sykehusene

6) Statistikkgrunnlaget er endret i 2002. Med nytt statistikkgrunnlag vil kvinners lønn som andel av menns i 2001 være 92,1.

7) Basert på innhentet statistikk pr. 1. oktober

8) Omfatter heltidsansatte i bank og forsikring. (Norges Bank er ikke inkludert). Statistikken omfatter noe mer enn tariffområdet for bank og forsikring.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Lønnsforskjeller etter næring

Tabellene nedenfor viser kvinners lønn som andel av menns fordelt på næring for heltidsansatte (tabell 3.14) og for sysselsatte totalt (tabell 3.15). I sistnevnte er deltid inkludert og omgjort til heltidsekvivalenter. Det er her tatt utgangspunkt i SSBs offisielle månedslønnsstatistikk per 1/9-1/10. Vi ser av disse to tabellene at vi har minst lønnsforskjeller mellom kvinner og menn for skoleverket, bygge- og anleggsvirksomhet og kommunene. Størst lønnsforskjeller har vi innenfor finanstjenester og forretningsmessig tjenesteyting. Når vi ser på utviklingen fra 1997-2002, har det vært tilnærming i alt mellom kvinnene og menns gjennomsnittlige lønn, men svakere når deltid tas med enn for heltid alene. For perioden 1997-2003 økte lønnsforskjellene mellom kvinner og menn på enkelte områder som kraftforsyning, finanstjenester, staten og helse og sosialtjenester.

Ser man på det enkelte år ser vi at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn gjennomgående er større når man inkluderer de deltidsansatte. Unntak i 2002 er ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, kraftforsyning og private helse- og sosialtjenester hvor lønnsforskjellene blir mindre.

Tabell 3.14 Kvinners gjennomsnittslønn som andel av menns gjennomsnittslønn etter næring1) pr. 1.9/1.10. Heltidsansatte

Næring               Årslønn2) i alt MennÅrslønn2) i alt KvinnerAndel heltidsansatte kvinner4)
  1997199819992000200120022003200320032003
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift77,277,980,480,381,386,688,8506 500450 00017
Industri86,786,886,988,088,288,287,8331 500291 10021
Kraftforsyning90,090,090,489,989,586,188,7364 500323 40015
Bygge- og anleggsvirksomhet95,091,392,294,294,793,895,4317 800303 2005
Varehandel i alt81,480,681,981,582,883,684,5342 500289 30035
Hotell- og restaurantvirksomhet88,889,588,2278 300245 50055
Samferdsel87,386,886,086,886,688,188,1340 800300 20028
Finanstjenester i alt74,474,275,275,175,473,472,9468 800346 60046
Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting74,574,776,876,677,578,178,6428 400336 80032
Ansatte i staten89,989,689,788,63)88,989,26)88,7349 500309 90039
Undervisningspersonale i skoleverket93,693,794,194,094,595,495,7363 100347 40056
Kommune og fylkeskommune5)87,887,687,387,991,792,492,8300 600279 00063
Privat undervisning83,385,585,285,984,486,587,9353 500310 70050
Private helse- og sosialtjenester87,286,686,585,087,485,385,2322 800275 20068
Sosiale og personlige tjenester81,583,386,485,187,186,487,3366 700319 90046
Gjennomsnitt/sum heltidsansatte85,485,385,285,585,686,0367)

1) SSBs Standard for næringsgruppering (NOS). Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997-2001), Oslo kommune (1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget.

2) Årslønn i alt er beregnet ut fra registrert månedslønn i alt pr 1.9/1.10*12. Dette begrepet må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne kolonnen er det samme som i tabell 3.1, dvs summen av avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

3) Eksklusive Posten BA og NSB BA fra 2000.

4) Andel heltidsansatte kvinner i den enkelte næring.

5) Eksklusive ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus f.o.m. 2001.

6) Eksklusive statlige sykehus f.o.m. 2002.

7) Tall fra arbeidskraftsundersøkelsen, SSB

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Beregningsutvalget

Tabell 3.15. Kvinners gjennomsnittslønn som andel av menns gjennomsnittslønn etter næring1) pr 1.9/1.10. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

                Årslønn2) i alt MennÅrslønn i alt kvinnerAndel syssel-satte5) kvinner
  1997199819992000200120022003200220022002
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift77,177,579,879,280,585,3494 200421 40018
Industri86,386,386,287,487,387,5318 900279 10025
Kraftforsyning87,887,888,087,787,486,3334 000288 10018
Bygge- og anleggsvirksomhet94,090,191,192,492,692,4309 500286 0008
Varehandel78,377,779,178,579,479,7325 100259 00051
Hotell- og restaurantvirksomhet89,590,4254 300229 80061
Samferdsel88,187,085,886,386,287,6329 400288 70035
Finanstjenester73,473,474,273,771,671,9454 600327 10053
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet73,872,375,475,176,376,4407 400311 30040
Staten88,988,688,987,33)88,188,24)87,7336 300296 50042
Undervisningspersonale i skoleverket93,293,393,593,493,994,895,1353 300335 00063
Kommune og fylkeskommune87,087,286,687,086,491,491,7290 000265 20078
Privat undervisning81,785,484,985,183,885,5341 400292 00056
Helse- og sosialtjenester87,387,187,385,387,385,9300 400258 00077
Sosiale og personlige tjenester80,282,085,583,885,684,6351 200297 00051
Gjennomsnitt/sum (heltids- + deltidsansatte)83,783,683,483,583,483,9339 300284 80047

1) SSBs Standard for næringsgruppering (NOS). Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997-2001), Oslo kommune (1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget.

2) Årslønn i alt er beregnet ut fra registrert månedslønn i alt pr 1.9/1.10*12. Dette begrepet må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne kolonnen er det samme som i tabell 3.1, dvs summen av avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

3) Eksklusive Posten BA og NSB BA fra 2000.

4) Eksklusive statlige sykehus f.o.m. 2002.

5) Sysselsatte er lik heltid + deltidsansatte

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lønnsforskjellen mellom alle sysselsatte kvinner og menn

Når vi veier alle gruppene sammen, får vi et samletall som uttrykker de totale lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge (se tabell 3.14 og 3.15 ovenfor). I 1997 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittslønn (totalt utbetalt lønn eksklusiv overtid) 85,4 prosent av heltidsansatte menns gjennomsnittslønn. I 2002 var andelen 86,0 prosent. Tilsvarende for heltids- og deltidsansatte samlet var tallene for 1997 og 2002 hhv 83,7 og 83, 9 prosent.

Forskjeller i statistikkgrunnlag i tabell 3.13, 3.14 og 3.15

Tabellene 3.14 og 3.15 tar utgangspunkt næringer etter SSBs standard for næringsgruppering hvor også uorganiserte virksomheter er med. Tabell 3.13 viser hovedtariffområdene. Når vi sammenligner disse tabellene kan utviklingen bli noe forskjellig innenfor den enkelte gruppe siden grupperingen ikke er helt den samme. F.eks. for industrien er funksjonærer og arbeidere samlet i SSBs klassifisering, mens den er delt i tabell 3.13. Ser vi på hotell og restaurantvirksomhet er det bare arbeidere med i tabell 3.13, mens både funksjonærer og arbeidere i tillegg til uorganiserte virksomheter er inkludert i tabell 3.14 og 3.15. I tabell 3.14 og 3.15 er også toppledere inkludert i statistikkgrunnlaget. Disse er i stor grad ikke med i tabell 3.13 siden topplederne ikke er en del av tariffområdet. Endelig er årslønnsbegrepet forskjellig da tabell 3.13 tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig årslønn for hele året mens tabell 3.14 og 3.15 tar utgangspunkt i registrert månedslønn per 1. september/1. oktober.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fordelt på utdanning

Tabellene 7.14 og 7.15 i vedlegg 7 viser utviklingen i lønnsforskjeller (utviklingen i lønnsgapet) mellom heltidsansatte kvinner og menn for de ulike utdanningsgruppene fordelt på næring 8 i perioden 1997 til 2003.

For de heltidsansatte med grunnskolesom høyeste utdanning har lønnsforskjellene blitt redusert fra 1997 til 2003 for industrien, varehandel og skoleverket. For de andre næringene har lønnsforskjellene økt.

For heltidsansatte med videregående skole som høyeste utdanning har lønnsforskjellene fra 1997 til 2003 blitt redusert for industri, varehandel, skoleverket og kommunene. For de andre næringene har lønnsforskjellene økt.

For heltidsansatte med fagutdanning har lønnsforskjellene blitt redusert i perioden 1997-2003 for varehandel og skoleverket. For de andre næringene har lønnsforskjellene økt.

Når det gjelder universitet eller høgskoleutdanning til og med 4 århar det vært en bedring i lønnsutviklingen mellom kvinner og menn på alle de områder vi har tall på bortsett fra på finanstjenester og staten hvor lønnsforskjellene har økt.

For heltidsansatte med universitet eller høgskoleutdanning lenger enn 4 år har det vært en bedring i lønnsutviklingen mellom kvinner og menn for alle grupper bortsett fra på industri i alt og staten.

Likelønnstrekk ved oppgjørene i 2004

Følgende trekk ved lønnsoppgjørene er av sentral betydning for hvordan de relative lønnsforskjellene mellom kvinner og menn utvikler seg:

 1. Formen på de sentrale tilleggene, dvs om det gis generelle prosenttillegg og/eller kronetillegg, om det gis spesielle lavlønnstillegg, tillegg til bestemte yrkesgrupper m.v. Et likt kronetillegg vil gi en noe sterkere gjennomsnittlig lønnsvekst for kvinner enn for menn, ettersom kvinner i større grad enn menn er representert i lavlønnsgruppen.

 2. Fordelingen av de lokale tilleggene.

 3. De relative lønnstilleggene i typiske kvinnesektorer og næringer til forskjell fra mannsdominerte sektorer og næringer.

Det vises til vedlegg 2 for resultatet av lønnsoppgjørene.

I noen områder, bl.a. i LO/NHO- området, er det gitt lavlønnstillegg/kronetillegg i 2004. I den grad kvinner har lavere lønn enn menn vil dette isolert sett virke utjevnende.

I det statlige tariffområdet er det gitt føringer på at kvinner i første avtaleår skal ha en større andel av lønnsmassen enn en prorata fordeling tilsier.

I KS-området ble det enighet om at partene fortsatt skal arbeide for å fremme likestilling/likelønn innenfor kommunalt tariffområde.

Fotnoter

1.

Med bakgrunn i informasjon fra SSBs kvartalsvise lønnsindeks er det for noen grupper i privat sektor knyttet usikkerhet til fordelingen av lønnsveksten gjennom året de to-tre siste årene. Utvalget har derfor satt i gang et arbeid for å se på om kvartalsstatistikken kan brukes til å beregne lønnsvekst og overheng for tariffområder.

2.

Antall ansatte som forhandlingsområdet omfatter, er begrenset til de som omfattes av Sentralavtalen mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening og som lønnes etter regulativets satser. Det vil si at ansatte som har høyere lønn enn kr 527 524 per 1. mai 2003 ikke er med i beregningene.

3.

Fondsmeglere, assurandører, ledere og spesialister, til sammen 3-4 000 ansatte.

4.

Omfatter virksomheter som eies og drives av private organisasjoner og/eller stiftelser innen helse, undervisning og kultur.

5.

For å kunne vurdere tallene trenges en lengre tidsrekke.

6.

For ansatte i kommunene, helseforetakene samt industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter er deltidsansatte inkludert.

7.

Når det gjelder for eksempel ansatte i kommunesektoren var det i 1998 31,5 prosent kvinnelige ledere mens det var hele 91 prosent kvinnelige assistenter. Denne forskjellen i stillingsplassering mellom kvinner og menn er en hovedforklaring til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. (Se KS 99: Lønnsforhold, arbeidstid og tilsettingsendringer)

8.

De næringene som er med i vedleggstabellene er følgende: Industri i alt, Bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel i alt, finanstjenester i alt, skoleverket i alt, staten i alt og Kommunal og fylkeskommunal virksomhet

Til forsiden