NOU 2005: 16

Etter inntektsoppgjørene 2005

Til innholdsfortegnelse

Forord

Beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør 23. februar og en endelig utgave 6. april, jf. NOU 2005:7.Beregningsutvalget legger nå fram sin rapport nr. 2 for 2005 - «Etter inntektsoppgjørene 2005». I rapporten som utvalget nå legger fram, er ny statistikk og annet materiale innarbeidet. Rapporten gir oppdaterte oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, herunder lønnsutviklingen for kvinner og menn, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Det er også korte oversikter over utviklingen i internasjonal økonomi og i norsk økonomi. Utvalgets prisanslag for 2005 er gjennomgått på nytt. Utvalget legger i denne rapporten også fram en del statistikk som kaster lys over inntektsfordelingen. I tillegg er hovedtrekkene i årets lønnsoppgjør omtalt. Beregningsutvalget ble ved kronprinsregentens resolusjon av 5. desember 2003 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2007 med følgende mandat:«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet.»

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Stein Gjerding, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Anders Kleppe, Akademikerne, Per Engebretsen, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ivar Jørgensen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Eirik Solberg, KS, Terje Moe Gustavsen og Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Per Kristian Knutsen, Moderniseringsdepartementet, Roger Bjørnstad, Gisle Frøiland, Kristian Gimming og Espen Karstensen, Statistisk sentralbyrå, Arnulf Leirpoll og Roger Gunnarson, Arbeids- og sosialdepartementet.

Oslo, 27. juni 2005

Øystein Olsen

Nina Bjerkedal

Ann Lisbet Brathaug

Anne-Kari Bratten

Ellen Horneland

Lars Haartveit

Solveig Lie

Olav Magnussen

Erik Orskaug

Stein Reegård

Sigrid Russwurm

Jørn Skille

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Per Kristian Sundnes

Tormod Belgum

Ragnhild Nersten

Torbjørn Eika

Erik Storm

Andreas Moxnes

Trond Hjørungdal

Til forsiden