NOU 2005: 16

Etter inntektsoppgjørene 2005

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om inntektsutviklingen for husholdningene

 • Husholdningenes disponible realinntekt økte ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet med 4,6 prosent fra 2003 til 2004.

 • Lønnsinntekter og netto formuesinntekter ga de største bidragene til inntektsveksten.

 • Regnet per person gikk disponibel realinntekt opp med 4,0 prosent fra 2003 til 2004.

 • Lønnstakere hadde en gjennomsnittlig økning i reallønn etter skatt på 3,1 prosent fra 2003 til 2004 mot 2,1 prosent året før. For hovedgrupper av lønnstakerne lå veksten mellom 3,1 og 3,6 prosent.

 • Fra 1997 til 2004 har de 10 prosentene av lønnstakerne med de høyeste lønningene (desil 10), økt sin andel av de totale lønnsinntektene med 0,6 prosentpoeng til 18,8 prosent og desil 9 har økt sin andel med 0,4 prosentpoeng til 12,9 prosent. Dette har særlig skjedd på bekostning av desilene 1-6.

 • Områder med lavere lønn enn 85 prosent av gjennomsnittlig lønnsnivå for industriarbeidere i LO/NHO-området, har i lønnsoppgjørene tradisjonelt vært definert som lavlønnsområder. Etter denne definisjonen av lavlønn var 16 prosent av alle heltidsansatte lønnstakere lavtlønte i 2004.

 • Kapitalinntektene økte med over 20 prosent fra 2002 til 2003. Dette skyldes økte utbytter som hovedsakelig kan forklares med større overskudd for aksjeselskapene.

 • Den midlertidige skatten på utbytte i 2001og den varslede skattereformen påvirker gjennom aktørenes tilpasninger, nivået på kapitalinntekten, fordelingen av samlet inntekt og inntektsfordelingen for yrkestilknyttede og pensjonister i perioden 2000-2003. Utbytteskatten ble fjernet fra 2002 og bidro til økte utbytter og dermed økt kapitalinntekt fra 2001 til 2002.

 • De 10 prosentene med høyest inntekt av de yrkestilknyttede ( lønnstakere og selvstendige) med minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn har økt sin andel av kapitalinntektene fra 70,8 prosent til 91,7 prosent fra 1993 til 2003. En oppsplitting av tallene for denne gruppen viser at de 2 prosentene med de høyeste inntektene i 2003 hadde 80 prosent av kapitalinntektene mot 55 prosent i 1993.

 • De 10 prosentene med høyest inntekt av pensjonistene har økt sin andel av kapitalinntektene fra 44 prosent til 65 prosent fra 1993 til 2003. Hoveddelen av økningen har skjedd i perioden 2001-2003 Pensjonistene med lavere samlet inntekt har fått en noe større andel av overføringene i 2003 sammenlignet med 1993.

 • For prosenten med høyest samlet inntekt av de yrkestilknyttede med relativt lav yrkesinntekt 1 utgjør kapitalinntektene i gjennomsnitt vel 2 mill. kroner.

 • Inntektsulikheten for yrkestilknyttede synes å ha økt fra 1993 til 2003, mens inntektsulikheten for pensjonister har gått noe ned. Økningen i inntektsulikhet fra 2001 til 2003 for yrkestilknyttede synes å ha sammenheng med en kraftig økning i kapitalinntektene. For pensjonistene motvirkes denne effekten ved at pensjon i perioden har økt relativt mye.

 • Fordeling av kapitalinntekt mellom kvinner og menn i selvangivelsesstatistikken viser at menn har 76 prosent av disse kapitalinntektene i 2003, mens kvinner har 24 prosent av inntektene.

I avsnitt 2.1 fokuseres på husholdningenes disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet. I avsnittene 2.2 og 2.3 presenteres mer detaljerte tall for inntektsutviklingen for utvalgte eksempler på husholdninger der en spesielt fokuserer på betydningen av ulik lønnsutvikling, skattesystemet og utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden. I avsnitt 2.4 redegjøres for en del trekk ved fordelingen av arbeids- og kapitalinntekter.

2.1 Disponibel realinntekt i hushold­ningssektoren

Tabell 2.1 Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter og utgifter1 . 1995-2004. Milliarder kroner

  199519961997199819992000200120022003*2004*gj.snitt
Inntekter680,3715,4757,7827,4878,0938,5977,51051,41103,51144,8
Lønnsinntekter372,2396,1428,6468,4498,6524,2554,3582,9600,3623,1
Blandet inntekt290,788,589,392,192,996,099,2106,3108,3115,7
Herav: Tjenester fra egen bolig41,840,637,938,539,742,845,049,151,854,6
Formuesinntekter43,543,942,452,857,971,164,396,299,899,1
Herav: Avkastning på forsikringskrav318,518,618,719,717,819,823,523,524,926,1
Herav: Mottatt aksje­utbytte10,911,513,118,119,429,613,543,155,263,7
Offentlige stønader145,0152,7158,8169,8182,1195,1209,0224,7245,7255,6
Andre inntekter428,834,238,544,346,652,150,741,249,450,5
Utgifter200,8210,7220,5244,4266,6285,5310,4324,6322,5321,5
Skatt av inntekt og formue147,0159,2174,4189,7201,2216,3228,9236,9243,3259,3
Formuesutgifter46,544,938,546,556,559,471,476,767,949,6
Andre utgifter47,36,77,58,28,89,710,111,011,412,6
Disponibel inntekt479,4504,7537,3582,9611,5653,0667,0726,8780,9822,5
Disponibel realinntekt5574,3596,4620,4656,9675,3700,2699,0750,9786,5822,5
Vekst i disponibel realinntekt, prosent3,03,84,05,92,83,7-0,27,44,74,64,0
Vekst i disponibel realinntekt ekskl. mottatt aksjeutbytte, prosent2,63,83,95,22,72,22,53,13,53,83,3

* Foreløpige tall.

1 På grunn av avrunding summerer ikke underkomponentene seg nøyaktig opp til totaltallene.

2 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Denne inntekten inkluderer også avlønning for arbeid utført av eierne eller deres familie i egen næringsvirksomhet. Tjenester fra egen bolig, eller driftsresultat fra egen bolig, er en beregnet avkastning av boligkapitalen.

3 Avkastning på forsikringskrav er avkastningen på husholdningenes fordringer på forsikringsselskap, og private pensjonskasser og fond. Disse fordringene er i all hovedsak verdien av private livs- og pensjonsforsikringer.

4 Andre inntekter består av stønader fra utlandet, netto overføringer til ideelle organisasjoner og overføringer til husholdninger fra innenlandske sektorer utenom det offentlige. Andre utgifter omfatter stønader til utlandet og overføringer fra husholdninger til innenlandske sektorer utenom det offentlige.

5 2004-kroner. Nasjonalregnskapets prisindeks for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner er brukt som deflator. Denne prisindeksen avviker bl.a. på grunn av definisjonsforskjeller noe fra konsumprisindeksen (KPI). For 2004 har nasjonalregnskapet beregnet at prisveksten på konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner var 0,7%. Dette er noe høyere enn veksten i KPI.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Nasjonalregnskapets inntektsregnskap inneholder en samlet oversikt over husholdningssektorens inntekter og utgifter, dvs. etter at en har summert over alle økonomiske enheter hjemmehørende i husholdningssektoren. (For en nærmere redegjørelse for hva som inngår i husholdningssektoren se boks 2.1).

Tabell 2.1 viser husholdningenes inntekter og utgifter fordelt på ulike poster I perioden 1995 - 2004 var den gjennomsnittlige veksten i husholdningenes disponible realinntekt på 4,0 prosent per år. Ifølge nasjonalregnskapet økte husholdningenes disponible realinntekt med 4,6 prosent i 2004. De store svingningene i inntektsveksten i de siste årene, skyldes i all hovedsak både store positive og negative vekstbidrag fra mottatt aksjeutbytte. Størrelsen på utbetalt aksjeutbytte er trolig påvirket av skattemessige tilpasninger gjennom foretak der husholdningene eier majoriteten av aksjene. Figur 2.1 viser veksten i disponibel realinntekt og disponibel realinntekt eksklusive mottatt aksjeutbytte, og illustrerer hvilken betydning svingningene i mottatt aksjeutbytte har hatt for veksten i disponibel realinntekt.

Figur 2.1 Vekst i disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle
 organisasjoner. 
 Prosentvis endring fra året før.

Figur 2.1 Vekst i disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner. Prosentvis endring fra året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.2 og 2.3 viser hvordan de ulike inntekts- og utgiftskomponentene har bidratt til veksten i husholdningenes disponible realinntekter i perioden 1994-2004 2 . Bidragene fra lønnsinntekter, som er den største inntektskomponenten, har jevnt over vært store i de siste 10 årene med unntak av 2000 og 2003 hvor bidraget var mer beskjedent. Tall fra nasjonalregnskapet viser at vekstbidraget fra lønnsinntektene var på 18,5 milliarder i 2004, noe som tilsvarer 2,3 prosentpoeng. Dette er 2,0 prosentpoeng høyere enn lønnsbidraget i 2003. Det lave bidraget fra lønnsinntektene i 2003 hang sammen med nedgang i sysselsettingen.

Tabell 2.2 Disponibel realinntekt for husholdninger og ideelle organisasjoner. Endring i milliarder 2004-kroner.

  199519961997199819992000200120022003*2004*gj.snitt
Endring i disponibel realinntekt16,522,124,136,518,424,9-1,151,835,636,026,5
Bidrag fra
– Lønnsinntekter17,722,226,932,922,811,418,821,42,418,519,5
– Blandet inntekt0,5-4,0-1,50,6-1,30,41,05,9-0,76,60,8
– Offentlige stønader1,46,82,97,99,78,19,913,015,38,28,3
– Skatt av inntekt og formue-7,9-12,0-13,3-12,3-8,5-9,7-7,9-4,8-0,3-14,3-9,1
– Netto formuesinntekter6,82,45,62,6-5,511,0-19,927,612,017,46,0
– Andre inntekter netto-2,06,63,44,81,13,7-2,9-11,27,0-0,31,0

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Offentlige stønader, som er den viktigste inntektskilden for pensjonister og trygdede, har i hele perioden 1995-2004 gitt positive bidrag til veksten i husholdningenes disponible realinntekt. I perioden 1998-2003 var bidraget fra offentlige stønader gjennomgående høyt. Dette må ses i sammenheng med en økning i utgiftene under folketrygden, samt innføring av kontantstøtteordningen i perioden. For 2004 viser foreløpige nasjonalregnskapstall at posten ga et vekstbidrag på 8,2 milliarder kroner, som tilsvarer 1,0 prosentpoeng. Det relativt lave vekstbidraget dette året må også ses i sammenheng med reduksjon i sykepengeutbetalinger, arbeidsledighetsstønader og utdanningsstønader. Pensjonsutbetalingene trakk opp etter en realvekst på 5,4 prosent i 2004.

Bidragene fra skatt av inntekt og formue vil, med uendrede gjennomsnittlige skattesatser, være negative så lenge realinntektene øker. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet kan skatt av inntekt og formue anslås å ha bidratt til å redusere veksten i husholdningenes disponible realinntekt med 14,3 milliarder 2004-kroner fra 2003 til 2004, tilsvarende 1,8 prosentpoeng. Det relativt høye negative bidraget må ses i sammenheng med veksten i lønnsinntektene samt lavere netto renteutgifter, som isolert trekker i retning av høyere skattbar inntekt.

Husholdningenes formuesinntekter består av renter på bankinnskudd, aksjeutbytte, beregnet avkasting på forsikringskrav og leieinntekter fra landeiendom. Formuesutgiftene består i all hovedsak av gjeldsrenter. Husholdningene har langt høyere rentebærende gjeld enn rentebærende fordringer, når vi holder husholdningenes forsikringskrav utenom.

For 2002 viser nasjonalregnskapstall at endringene i netto formuesinntekter bidro med hele 27,6 milliarder 2004-kroner til veksten i husholdningenes disponible realinntekt, tilsvarende 3,9 prosentpoeng. Dette skyldes i hovedsak en kraftig vekst i utbetalt aksjeutbytte i 2002. For 2003 anslås et positivt bidrag til veksten i disponibel realinntekt på 12,0 milliarder 2004-kroner, noe som tilsvarer 1,6 prosentpoeng. Denne utviklingen skyltes hoved­sakelig en sterk vekst i mottatt aksjeutbytte. For 2004 viser foreløpige tall at posten bidro med 17,4 milliarder 2004-kroner, som tilsvarer 2,2 prosentpoeng. Bak denne utviklingen lå en fortsatt økning i mottatt aksjeutbytte samt en større reduksjon i renteutgifter enn i renteinntekter.

Tabell 2.3 Bidrag til vekst i disponibel realinntekt. Prosentpoeng.

  199519961997199819992000200120022003*2004*gj.snitt
Vekst i disponibel realinntekt. Prosent3,03,84,05,92,83,7-0,27,44,74,64,0
Bidrag fra
– Lønnsinntekter3,23,94,55,33,51,72,73,10,32,33,0
– Blandet inntekt0,1-0,7-0,20,1-0,20,10,10,8-0,10,80,1
– Offentlige stønader0,21,20,51,31,51,21,41,92,01,01,2
– Skatt av inntekt og formue-1,4-2,1-2,2-2,0-1,3-1,4-1,1-0,70,0-1,8-1,4
– Netto formues­inntekter1,20,40,90,4-0,81,6-2,83,91,62,20,9
– Andre inntekter, netto-0,41,20,60,80,20,5-0,4-1,60,90,00,2

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tall fra inntektsregnskapet for hushold­ningssektoren er summariske i den forstand at de ikke korrigerer for endringer i husholdningenes antall og sammensetning. Disponibel realinntekt regnet per person kan for 2004 anslås til i underkant av 180 000 kroner. Med omtrent 2,3 personer per husholdning (jfr. Folke- og boligtellingen 2001) blir gjennomsnittlig disponibel realinntekt per hus­holdning i overkant av 410 000 kroner. I tabell 2.4 vises årlig prosentvis vekst i disponibel realinntekt i husholdningssektoren regnet per person i perio­den 1995-2004. I denne perioden var den årlige gjennomsnittlige veksten i disponibel realinntekt per person 3,1 prosent. For 2004 viser foreløpigenasjonalregnskapstall en vekst på 4,0 prosent mot 4,1 prosent i 2003.

Tabell 2.4 Vekst i disponibel realinntekt per person1 . Prosent

  19951996199719981999200020012002*2003*2004*Gj.snitt 1995-04
Disponibel realinntekt per ­person2,43,33,45,22,03,1-0,66,74,14,03,1

* Foreløpige tall

1 Basert på tall fra folkemengden ved utgangen av året.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

2.2 Vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger

Boks 2.1 Nærmere om noen begreper knyttet til husholdningenes inntekter

Utviklingen i husholdningenes disponible realinntekter blir i hovedsak bestemt av fire forhold; inntektsutviklingen, skatteendringer, utviklingen i netto formuesinntekter og prisutviklingen.

 • En personhusholdning kan ha inntekt fra flere kilder, f.eks. lønnsinntekt og blandet inntekt. Blandet inntekt er driftsresultatet fra næringsvirksomhet, som blant annet inkluderer avlønning for arbeid utført av eierne eller deres familie. Husholdningene kan ha formuesinntekter som består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte på aksjer, avkastning på forsikringskrav og leieinntekter fra landeiendom. Husholdningen kan også ha inntekter fra pensjoner og andre trygdeordninger. En lønnstakerhusholdning har lønn som hovedinntekt, mens blandet inntekt og trygder er hovedinntekter for henholdsvis personlig næringsdrivende og trygdede. Det er grunn til å merke seg at varige konsumgoder utenom bolig ifølge konvensjonene i nasjonalregnskapet regnes som konsumert i sin helhet det året de anskaffes. I tråd med dette inngår derfor ikke beregnet avkastning på varige konsumgoder utenom bolig som inntekt i nasjonalregnskapets inntektsregnskap. Husholdningene er derimot eiere av produksjonssektoren for boligtjenester, og mottar følgelig den beregnede avkastningen på boligkapitalen som en del av sin inntekt.

 • Tallene i dette kapittelet inneholder også inntektene og utgiftene til Ideelle organisasjoner. Ideelle organisasjoner er enheter som tilbyr sine tjenester til husholdningene, og som hovedsakelig er engasjert i ikke-markedsrettet virksomhet. Deres hovedinn­tektskilder er overføringer fra offentlig forvaltning, medlemskontingenter og frivillige bidrag fra husholdninger og foretak.

 • Skatten for ulike husholdninger kan variere selv om den samlede inntekten i utgangspunktet er lik. Ulike inntektsarter kan etter skattereglene bli behandlet forskjellig. Skattene vil også være avhengige av hvordan husholdningene innretter seg. F.eks. vil skattene avhenge av om inntekten i husholdningen er opptjent av en eller flere personer og fordelingen av inntekt dem i mellom. Videre kan fortsatt en husholdning til en viss grad påvirke skattens størrelse ved sin finansielle tilpasning.

 • Beregninger av disponibel realinntekt krever en omregning til faste priser, dvs. en må dividere den løpende inntekten med en prisindeks . Valget av prisindeks er ikke opplagt. Det vanlige er å deflatere husholdningenes inntekter med en felles prisindeks - enten konsumprisindeksen eller nasjonalregnskapets prisindeks for husholdningers og ideelle organisasjoners totale forbruk. I beregningene i denne rapporten er den sistnevnte prisindeksen benyttet.

Det bør understrekes at disponibel realinntekt ikke gir direkte utrykk for levekår . Blant annet er ikke offentlig konsum med i beregningene selv om denne posten er et viktig bidrag til levekårene.

Det bør også nevnes at enkelte inntektskomponenter som inntektsføres i nasjonalregnskapet, ikke utbetales til husholdningene det aktuelle året. Et eksempel på dette er avkastning på husholdningenes forsikringskrav.

Omvurdering av aktiva, f.eks. ikke realiserte aksjegevinster/tap, endringer i verdien av boligkapitalen o.l., inngår ikke i begrepet disponibel inntekt slik det er presisert ovenfor. Slike omvurderinger av aktiva vil påvirke forbruksmulighetene over tid, men hører begrepsmessig hjemme i et kapitalregnskap for husholdningene

Avsnitt 2.1 gjengir tall for husholdningenes samlede disponible realinntekt basert på nasjonalregnskapet, som i tillegg til lønnsinntekter bl.a. omfatter pensjonsinntekter, blandet inntekt (i hovedsak driftsresultatet fra næringsvirksomhet) og netto formuesinntekter, jf. boks 2.1. I dette avsnittet studeres utviklingen i kjøpekraft for ulike grupper lønnstakerhusholdninger, dvs. som har lønn som hovedinntektskilde. Reelle endringer i skatter vil medføre forskjeller i lønnsveksten før og etter skatt. I tillegg vil økning i priser normalt bidra til at lønn etter skatt øker mindre reelt enn nominelt. Veksten i reallønn etter skatt forteller hvordan kjøpekraften for lønnsinntekten for ulike grupper lønnstakere endrer seg.

Økningen i gjennomsnittlig reallønn 3 etter skatt for lønnstakere med et fullt normalårsverk (uten overtid) var om lag 3,1 prosent fra 2003 til 2004. Veksten i husholdningenes reallønnsinntekter, som i tillegg til lønnsveksten er påvirket av utviklingen i antall utførte årsverk, var 4,6 prosent i samme periode. Veksten i husholdningenes disponible realinntekt regnet pr. person var 4,0 prosent i 2004.

2.2.1 Nærmere om beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt fra 2002 til 2004 for hovedgrupper av lønnstakere

Maksimal skatt på alminnelig inntekt har vært 28 prosent fra 1992 til 2005. Maksimal marginalskatt på lønn var 48,8 prosent i 1992, 49,5 prosent fra 1993 til 1998 , 49,3 prosent i 1999 og 55,3 prosent i perioden 2000-2004. I 2005 er maksimal marginalskatt på lønn redusert til 51,3 prosent. I de senere årene har det blitt vedtatt enkelte skatteendringer på lønnsinntekter gjennom økninger i bunnfradragene og økninger i innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten. Skattesatser og inntektsgrenser mv. for inntektsårene fra 2000 til 2005 fremgår i tabell 7.1 i vedlegg 7.

I tabell 2.5 legger Beregningsutvalget fram beregninger av utviklingen i reallønn etter skatt for hovedgrupper av lønnstakere fra 2002 til 2004. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nivå og vekst i årslønn som gjengis i tabell 3.1.

Tabell 2.5 viser at lønnstakere som har hatt en årslønn og en lønnsvekst som tilsvarer gjennomsnittet for alle grupper, har fått en økning i reallønn etter skatt 4 på 3,1 prosent fra 2003 til 2004. Dette er en økning i veksten på 1 prosentpoeng i forhold til veksten fra 2002 til 2003. Økningen skyldes i hovedsak en betydelig lavere prisvekst og at nominell lønnsvekst ikke har blitt redusert i samme grad.

Vekst i reallønn etter skatt kan variere noe for de ulike gruppene uavhengig av den nominelle lønnsveksten. Dette ser vi ikke i anslagene fra 2003 til 2004, men er framtredende i veksttallene fra 2002 til 2003. Dette har først og fremst sammenheng med lettelser i toppskatten i årene 2002 og 2003. For grupper som var/er innenfor toppskattegrensen, vil høyere innslagspunkt i toppskatten slå ut i relativt høyere reallønnsvekst enn for grupper med gjennomsnittlig årslønn lavere enn innslagspunktet for toppskatt. I 2002 var innslagspunktet i toppskatten i trinn 1 320 000 kroner, mens grensen økte til 340 700 kroner i 2003. I 2004 ble toppskattegrensen økt i tråd med anslått prisvekst til 354 300 kroner. Videre vil lettelser i beskatningen gjennom endrede grenser, som for eksempel økt øvre grense i minstefradraget, gi ulike utslag for veksten i reallønn etter skatt avhengig av lønnsnivå.

Tabell 2.5 Beregnet vekst i reallønn etter skatt per årsverk for utvalgte forhandlingsgrupper. Skattytere i klasse 1 med gjennomsnittlig årslønn og med standardfradrag. Vekst i prosent

    2002-20032003-2004
GrupperGjennomsnitt-­lig årslønn i 2004, krLønns- vekstVekst i reallønn etter skattLønns- vekstVekst i reallønn etter skatt
Industriarbeidere1297 2003,51,23,63,2
Industrifunksjonærer2435 7004,62,43,83,4
HSH-bedrifter i varehandel3306 4004,42,03,53,1
Forretnings- og sparebanker og forsikring4400 9004,52,44,03,6
Statsansatte339 1004,31,93,73,3
Kommuneansatte5306 0004,72,33,83,4
Veid snitt av alle grupper6335 5004,52,13,53,1

1 Gjelder for industriarbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke. Omfatter industriarbeidere som inngår i NHO-bedrifter.

2 Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

3 Tall for HSH-bedrifter i varehandel er for heltidsansatte.

4 Dekker noen flere grupper enn forhandlingsområdet.

5 Dekker også skoleverket

6 Gjennomsnittet er veid med andel av total utbetalt lønn som vekter. Gjennomsnittet gjelder alle grupper, også de som ikke inngår i tabellen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

For industriarbeidere økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med 3,2 prosent fra 2003 til 2004, mens økningen for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter var 3,4 prosent i samme periode. For kommuneansatte inklusive skoleverket økte reallønnen etter skatt i gjennomsnitt med 3,4 prosent fra 2003 til 2004. Veksten for statsansatte var på 3,3 prosent.

Tabellen illustrerer at ansatte i HSH-bedrifter innen varehandelen har fått en vekst i reallønn etter skatt på 3,1 prosent fra 2003 til 2004. I samme periode hadde ansatte innen finanstjenester tilsvarende en kjøpekraftsutvikling på 3,6 prosent.

Beregningsutvalget har også sett på hva familietyper kan bety for kjøpekraftsutviklingen. I tabell 2.6 har en beregnet utviklingen i reallønn etter skatt for lønnstakere med en lønnsinntekt i 2004 på henholdsvis 300 000 kroner og 550 000 kroner. Beregningene er utført for enslige lønnstakere hhv. uten barn og med ett barn, for lønnstakere som forsørger ektefelle og to barn, og for ektepar der begge ektefeller er i arbeid og har to barn.

De generelle forutsetningene for beregningene er nærmere omtalt i boks 2.2.

Boks 2.2 Beregninger av endringer i reallønn etter skatt

Beregningene av endringer i reallønn etter skatt i dette avsnittet bygger på følgende forutsetninger:

 • Inntektstakeren mottar bare én inntektsart (lønn).Det er bare tatt hensyn til skatteregler som berører alle eller de fleste lønnstakere. Det vil bl.a. si at det kun gis standardfradrag i inntekt (personfradrag, minstefradrag og særskilt fradrag i arbeidsinntekt).

 • Barnetrygd er regnet som negativ skatt. Det er ikke tatt hensyn til andre overføringer fra offentlige budsjetter, herunder kontantstøtten som ble innført fom. 1.8.1998.

 • Det er brukt samme prisindeks (konsumprisindeksen) for alle husholdningstyper ved omregning til reallønn. Konsumprisindeksen økte med 2,5 prosent fra 2002 til 2003 og med 0,4 prosent fra 2003 til 2004.

Beregninger basert på så enkle forutsetninger må brukes med forsiktighet. Beregningsutvalget mener likevel av flere grunner at denne type beregninger kan ha interesse:

 • Resultatene indikerer i hvilken retning endringer i sentrale skatteregler isolert sett trekker.

 • Siden det bare forhandles om lønn, kan beregninger der en kun endrer lønnsinntekten være av særlig interesse.

Den nominelle lønnsinntekten etter skatt beregnes ved at en trekker inntektsskatter og avgifter til folketrygden fra lønnsinntekten. For barnefamilier tar en også hensyn til barnetrygden. Lønnsinntekt etter skatt beregnet på denne måten gir uttrykk for hva lønnstakeren har til disposisjon av lønnsinntekten (og eventuelt barnetrygden) til betaling av gjeldsrenter og til kjøp av varer og tjenester etter at samlede skatter er betalt. En kommer deretter fram til reallønn etter skatt ved å deflatere den nominelle lønnsinntekten etter skatt med endringen i konsumprisindeksen. Endringen i reallønn etter skatt blir da den prosentvise forskjellen mellom årets og fjorårets reallønn etter skatt.

Utvalget har i beregningene i tabell 2.6 lagt til grunn en lønnsvekst på 4,5 prosent fra 2002 til 2003 og 3,5 prosent fra 2003 til 2004.

Tabell 2.6 illustrerer hvordan kjøpekraften for noen utvalgte husholdningstyper, med og uten barn, påvirkes av skatteendringene de to siste årene. Med de forutsetningene som er valgt, varierer økningen i reallønnen etter skatt fra 2003 til 2004 for de utvalgte typehusholdningene fra 2,8 prosent til 3,2 prosent. Økningen i reallønnen etter skatt er relativt høyest for husholdninger uten barn. Dette skyldes at barnetrygdsatsene er underregulert ift. lønnsveksten i perioden.

Tabell 2.6 Beregnet vekst i reallønn etter skatt for utvalgte lønnstakerhusholdninger. Vekst i prosent

  2002-20032003-2004
LønnsinntektNominell lønnsvekstVekst i reallønn etter skattNominell lønnsvekstVekst i reallønn etter skatt
300 000 kroner i 2004
Enslig lønnstaker uten barn14,52,13,53,1
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år/Enslig lønnstaker med 1 barn2,34,51,63,52,8
550 000 kroner i 2004
Enslig lønnstaker uten barn14,52,33,53,2
Ektepar med én inntekt og 2 barn mellom 3 og 16 år/Enslig lønnstaker med 1 barn2,34,52,03,53,0
Ektepar med 2 barn mellom 3 og 16 år, hvor den ene ektefellen tjener 350 000 kroner og den andre 200 000 kroner44,52,03,52,9

1 Enslige lønnstakere uten barn blir liknet i klasse 1.

2 Ektepar med én inntekt og enslige med forsørgeransvar, vil bli liknet i klasse 2.

3 Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn de forsørger.

4 Ektefellene i dette typehusholdet vil bli liknet særskilt i klasse 1.

Kilde: Beregningsutvalget.

2.2.2 Kort om endringer i skatteregler for lønnstakere fra 2004 til 2005

Skattereglene for lønnstakere for 2005 innebærer skattelette i forhold til 2004. Utslagene er størst for lønnstakere med middels eller høyt lønnsnivå. Øvre grense i minstefradraget er økt fra 47 500 til 57 400 kroner, og satsen i minstefradraget er økt fra 24 prosent til 31 prosent for lønnstakere. Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten er økt med 7,5 prosent til 381 000 for klasse 1 5 . Satsene i toppskatten i trinn 1 og i trinn 2 er redusert til hhv. 12 prosent. og 15,5 prosent. Utover redusert gjennomnittsskatt innebærer lettelsene redusert marginalskatt både for personer med høyere og lavere lønnsinntekter.

Det er også vedtatt andre endringer i skatteregler som kan berøre lønnstakere. Fordelsskatten på bolig er fjernet fra 1.1. 2005. I den forbindelse er også reglene for fradrag for ekstraordinærs skade på bolig fjernet. Nedre grense for reiseutgifter for å kunne motta reisefradrag er hevet til 12 800 kroner. Videre er foreldrefradraget for dokumenterte kostnader til pass og stell av barn økt med inntil 5000 kroner for hvert barn utover det andre barnet, mens særfradraget for forsørgelse er fjernet.

Barnetrygden er nominelt uendret fra 2004 til 2005.

2.3 Utviklingen i pensjonsytelser fra folketrygden fra 2002 til 2004

Hovedkomponentene i pensjonsytelsene fra folketrygden er grunnpensjon, særtillegg og tilleggspensjon. Grunnpensjonen for enslig pensjonister tilsvarer ett grunnbeløp i folketrygden (G). For ektepar og visse typer samboere ble grunnpensjonen økt fra 1,5 til 1,6 G fra 1.5.2003 og fra 1,6 til 1,65 G fra 1.5.2004. Minstepensjon består av både grunnpensjon og særtillegg. Særtillegg gis til pensjonister som ikke har opptjent tilleggspensjon, eller som har tilleggspensjon lavere enn særtillegget. Særtillegget er 0,7933 G for enslige minstepensjonister og 1,5866 G for et ektepar der begge har minstepensjon.

Pensjonistenes inntekter fra folketrygden blir normalt regulert 1. mai hvert år. Utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden, minstepensjonene for enslige og ektepar og i pensjonene til enslige som er født uføre eller blir uføre i ung alder, i perioden 1.5.1993 til 1.5.2005 fremgår av tabell 7.2 i vedlegg 7.

Pensjonister med tilleggspensjon utover særtillegget vil generelt øke sin pensjonsinntekt i takt med økningen i grunnbeløpet. Økningen i utbetalt minstepensjon for enslige var 3,9 prosent fra 2003 til 2004. Grunnpensjonen for ektepar ble økt fra 2004 slik at disse fikk en økning i utbetalt pensjon på 6,1 prosent fra 2003 til 2004. Også i 2003 ble grunnpensjonen for ektepar endret, noe som bidro til ulik vekst i utbetalt minstepensjon for enslige og ektepar fra 2002 til 2003. Økningen i grunnbeløpet fra 2002 til 2003 inneholdt for øvrig en etterslepskompensasjon som hadde sin bakgrunn i de retningslinjene Stortinget har vedtatt for regulering av pensjonistenes inntekter.

Tabell 2.7 viser beregnet vekst i minstepensjon og realvekst i minstepensjon for enslige og ektepar uten andre inntekter eller formue fra 2002 til 2003 og fra 2003 til 2004. Realveksten i pensjon var 2,6 prosent for enslige pensjonister fra 2002 til 2003. Økt grunnpensjon for ektepar bidro til at realveksten for denne gruppen økte med 4,9 prosent fra 2002 til 2003.

Fra 2003 til 2004 har realveksten i pensjon for enslige økt med 3,5 prosent, mens realveksten for minstepenjon for ektepar i samme periode var på 5,7 prosent. Forskjellen i realvekst for enslige og ektepar skyldes økningen i grunnpensjon for ektepar fra 1.5.2004. Den relativt høye realveksten i pensjon fra 2003 til 2004 kan forklares med den lave prisveksten i perioden.

Tabell 2.7 Utviklingen i minstepensjonene.1 Prosentvis endring fra året før

    20032004
Gjennomsnittlig minstepensjon i 2004, krVekst i utbetalt pensjonRealvekst i ­pensjonVekst i utbetalt pensjonRealvekst i ­pensjon
Enslig104 2615,12,63,93,5
Ektepar187 2257,44,96,15,7

1 Veksten i utbetalt minstepensjon fra 2001 til 2003 gjelder dem som var minstepensjonister gjennom hele denne perioden.

Kilde: Beregningsutvalget.

Uførepensjonister og alderspensjonister med pensjon fra folketrygden har rett på særfradrag for alder og uførhet mv. Alle pensjonister betaler lav trygdeavgift på inntekter som ikke gir opptjening av pensjonspoeng. En særskilt skattereduksjonsregel sikrer videre at minstepensjonister uten særlig formue eller inntekter utover minstepensjonsnivå ikke skal betale skatt. Denne fordelen avtrappes gradvis med økende inntekt.

Beregningene ovenfor gjelder pensjonsytelser fra folketrygden. Pensjonistenes inntektsforhold bestemmes også av andre pensjonsordninger, men utvalget har ikke vurdert ytelser fra disse.

Utviklingen i disponibel realinntekt for den enkelte pensjonist vil variere avhengig av bl.a. pensjonens størrelse, pensjonistens sivilstand og andre inntekts- og formuesforhold.

Tabell 2.8 viser veksten i overføringer fra 1993 til 2003 for pensjonistene som samlet gruppe. Det var en reell vekst i overføringene fra 1993 til 2003 på 36,3 prosent. Overføringer utgjorde vel 87 prosent av pensjonistenes samlede inntekt i 2003 (se vedleggstabell 7.3). Overføringenes andel av samlet inntekt har ikke endret seg vesentlig siden 1993.

Tabell 2.8 Utvikling i overføringer for pensjonister fra 1993 til 2003 målt som andel av samlet inntekt før skatt og i prosentvise årlige og samlede vekstrater Prosent

  Andel av samlet inntekt før skattÅrlig vekst i overføringerSamlet reell vekst i overføringer fra 1993
199386,0--
199986,7-20,3
200085,42,223,0
200186,42,626,2
200286,15,232,8
200387,12,736,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget

2.3.1 Pensjonsregulering i 2005

Resultatet av pensjonsoppgjøret innebærer at grunnbeløpet øker med 1 921 kroner til 60 699 kroner f.o.m. 1. mai. 2005. Dette innebærer en økning i det gjennomsnittlige grunnbeløpet fra 2004 til 2005 på 3,3 prosent. Gjennomsnittlig minstepensjon for 2005 blir da 107 704 kroner for enslige og 196 409 kroner for ektepar og samboende. Minstepensjonen for ektepar og samboende inkluderer økningen i grunnpensjonen for disse fra 0,825 G til 0,85 G fra 1. mai 2005 som Stortinget tidligere har vedtatt.

2.3.2 Kort om endringene i de særskilte ­skattereglene for pensjonister fra 2004 til 2005

Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt ble økt i tråd med forventet lønnsvekst. Særfradraget for alder og uførhet ble holdt uendret fra 2004 til 2005. Grensene for skattefri nettoinntekt for enslige pensjonister er oppjustert med den anslåtte lønnsveksten i 2005 i Nasjonalbudsjettet til 92 100 kroner. For å sikre at minstepensjon fortsatt skal være skattefri, ble skattefri nettoinntekt for ektepar økt med anslått samlet vekst i utbetalt minstepensjon til 151 000 kroner.

Endringene i skattereglene for pensjonister innebærer at en enslig pensjonist i 2005 vil begynne å betale skatt på inntekter over 121 184 kroner. Tilsvarende vil et pensjonistektepar med lik pensjon begynne å betale skatt på inntekter over 198 684 kroner. Dette er en økning på 4 prosent for enslige og 5 prosent for ektepar i forhold til 2004. Det er her lagt til grunn at pensjonistenes nettoformue ikke overstiger 200 000 kroner. Det forutsettes også at pensjonistene kun har pensjonsinntekt og kun har standardfradrag.

2.4 Fordeling av inntekt

Beregningsutvalget legger i dette avsnittet fram en del statistikk som kaster lys over fordelingen av inntekt for individer. Det er spesielt lagt vekt på å redegjøre for enkelte trekk ved fordelingen av arbeids- og kapitalinntekter.

2.4.1 Nærmere om fordelingen av lønnsinntekt før skatt for heltidsansatte

Tallene som presenteres i dette avsnittet, omfatter en sammenveiing av heltidsansatte lønnstakere basert på et materiale fra Statistisk sentralbyrå. Lønnsbegrepet er det samme som benyttes i tabell 3.1, dvs. avtalt utbetalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

Tabell 2.9 viser fordelingen av lønnsinntekt for heltidsansatte for årene 1997-2004. Den viser hvor stor del av den totale lønnsinntekten de ulike lønnsgruppene (desilene) mottar. I 2004 mottok de 10 prosentene (desil 1) med lavest lønn 6,0 prosent av de samlede lønnsinntektene. De 10 prosentene med høyest lønnsinntekt (10. desil) mottok i 2004 18,8 prosent av samlet lønnsinntekt for heltidsansatte.

Fordelingen av lønnsinntekt blant heltidsansatte lønnstakere fra 1997 til 2004 viser en forskyvning i lønnsfordelingen over denne perioden mot høyere andeler av total lønnsinntekt for gruppene (desilene) med de høyeste lønningene. Gini-koeffisienten har økt fra 0,167 til 0,183 i denne perioden, se boks 2.3 for definisjon av Gini-koeffisienten. De 10 prosentene av lønnstakerne med de høyeste lønningene (desil 10), har økt sin andel av de totale lønnsinntektene med 0,6 prosentpoeng til 18,8 prosent og desil 9 har økt sin andel med 0,4 prosentpoeng til 12,9 prosent. Dette har særlig skjedd på bekostning av desilene 1-6. Enkelte personer kan ha beveget seg mellom lønnsgrupper i perioden. Fordelingen sier derfor ikke direkte noe om lønnsutviklingen for den enkelte.

Siste kolonne i tabellen viser den prosentvise endringen i gjennomsnittlig lønnsinntekt fra 1997 til 2004. Samlet sett økte gjennomsnittlig lønnsinntekt i perioden med 41,2 prosent. Det var økende lønnsvekst fra desil 1 til 10. I desil 1 var lønnsveksten 32,5 prosent og i desil 10 45,8 prosent.

Tabell 2.9 viser også fordelingen av lønnsinntekt blant heltidsansatte menn og kvinner. Spredningen i lønnsinntekt målt ved Gini-koeffisienten er større blant menn enn kvinner, 0,194 for menn og 0,148 for kvinner i 2004. På den annen side har økningen i spredningen fra 1997 til 2004 vært større blant kvinner enn for menn.

Tabell 2.9 Fordelingen av total lønnsinntekt for heltidsansatte. Per 1. september/1. oktober 1997-2004.

  19971998199920002001200220032004  
  Års-lønn1Andel2Års-lønn1Andel2Års-lønn1Andel2Års-lønn1Andel2Års-lønn1Andel2Års-lønn1Andel2Års-lønn1Andel2Års-lønn1Andel2Vekst i prosent 1997-04
Alle248 000100267 200100278 100100292 800100306 100100326 700100337 400100350 10010041,2
Desil 1159 2006,4171 4006,4178 2006,4185 2006,3188 7006,2198 5006,1203 9006,0211 0006,032,5
Desil 2182 9007,4197 9007,4205 4007,4214 4007,3220 9007,2234 5007,2241 2007,2249 8007,136,6
Desil 3195 9007,9212 3007,9219 9007,9230 5007,9237 9007,8252 2007,7259 7007,7269 3007,737,5
Desil 4207 5008,4224 8008,4232 4008,4244 1008,3252 7008,3268 5008,2276 8008,2287 3008,238,5
Desil 5218 8008,8236 7008,9244 8008,8257 7008,8267 9008,7285 7008,8294 7008,7305 5008,739,6
Desil 6232 5009,4250 3009,4259 3009,3273 5009,3285 7009,3305 2009,3314 8009,3327 1009,340,7
Desil 7248 50010,0268 20010,0278 20010,0294 00010,0307 10010,0329 20010,1339 90010,1353 30010,142,2
Desil 8271 10010,9292 90011,0304 70011,0321 60011,0337 20011,0362 00011,1373 40011,1387 90011,143,1
Desil 9311 10012,5335 90012,6351 50012,6370 90012,7390 30012,7419 30012,8433 30012,8450 30012,944,7
Desil 10452 40018,2481 20018,0506 90018,2536 50018,3573 10018,7612 10018,7636 60018,9659 40018,845,8
Gini-koef­fi­sient0,1670,1650,1680,1700,1780,1810,1820,183
Menn260 700100281 000100292 700100308 100100322 000100343 000100354 100100367 10010040,8
Desil 1163 5006,3175 6006,3182 6006,2189 8006,2192 7006,0201 3005,9207 4005,9214 2005,831,0
Desil 2188 3007,2204 0007,3211 5007,2221 0007,2227 1007,1240 4007,0247 1007,0255 9007,035,9
Desil 3201 4007,7218 5007,8226 1007,7237 1007,7244 6007,6259 1007,6266 9007,5276 3007,537,2
Desil 4213 5008,2231 4008,2239 5008,2251 4008,2260 7008,1276 9008,1285 3008,1295 4008,138,4
Desil 5226 7008,7244 8008,7253 9008,7266 9008,7278 1008,6296 1008,6304 8008,6315 8008,639,3
Desil 6242 4009,3261 5009,3271 4009,3286 3009,3298 6009,3317 8009,3327 7009,3340 5009,340,5
Desil 7261 60010,0282 90010,1293 60010,0309 50010,0322 90010,0345 80010,1356 40010,1369 80010,141,4
Desil 8288 80011,1311 60011,1324 90011,1342 70011,1358 80011,1384 20011,2396 50011,2412 10011,242,7
Desil 9335 20012,9362 40012,9379 20013,0399 70013,0420 30013,1450 60013,1464 80013,1482 70013,244,0
Desil 10485 50018,6517 40018,4544 50018,6577 00018,7616 70019,2657 50019,2684 50019,3708 00019,345,8
Gini-koeffisient0,1770,1750,1780,1810,1890,1920,1940,194
Kvinner222 700100239 700100249 400100263 400100275 600100295 000100305 100100317 80010042,7
Desil 1153 7006,9166 2006,9173 1006,9180 1006,8184 1006,7195 1006,6199 9006,6207 2006,534,8
Desil 2175 1007,9189 1007,9196 1007,9204 9007,8211 8007,7226 1007,7232 5007,6241 1007,637,7
Desil 3186 5008,4201 8008,4209 4008,4219 0008,3226 9008,2241 4008,2248 5008,1258 0008,138,3
Desil 4197 2008,9213 6008,9221 3008,9232 4008,8240 6008,7255 6008,7263 9008,7274 4008,639,1
Desil 5207 4009,3224 5009,4231 9009,3244 3009,3253 3009,2269 7009,1278 5009,1290 4009,140,0
Desil 6217 2009,8234 9009,8242 6009,7256 4009,7266 5009,7285 2009,7294 9009,7307 1009,741,4
Desil 7229 30010,3246 70010,3255 10010,2270 10010,3282 50010,3303 50010,3313 90010,3327 20010,342,7
Desil 8243 50010,9262 00010,9271 70010,9288 30011,0302 90011,0326 70011,1338 10011,1352 60011,144,8
Desil 9264 60011,9285 80011,9297 90011,9316 90012,0334 40012,1361 30012,3373 70012,3389 10012,247,1
Desil 10352 30015,8372 60015,5395 60015,9421 70016,0452 70016,4485 70016,5507 60016,6530 50016,750,6
Gini-koeffisient0,1290,1260,1290,1330,1410,1440,1470,148

1 Gjennomsnittlig årslønn per 1.9/1.10

2 Andel av total lønnsinntekt i prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kvinner er i større grad enn menn i de laveste desilene. I 2004 er 14 prosent av kvinnene og 8 prosent av mennene i desil 1. Desil 10 omfatter 13 prosent av mennene og 4 prosent av kvinnene. I desilene 1-5 er 59 prosent av kvinnene og 45 prosent av mennene, se tabell 2.10. Fra 1997 til 2004 er andelen av kvinnene i laveste desil gått ned, mens den har økt i øverste desil.

Tabell 2.10 Andelen kvinner og menn i de ulike desilene. 1997 og 2004. Prosent.

 MennKvinner
Desil1997200419972004
1781514
2991312
3991111
4991211
510101111
610101111
710101010
8111189
9121266
10131334
Alle100100100100

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lavlønn

I forbindelse med tariffoppgjørene har det vært benyttet ulike grenser for utmåling av lavlønnstillegg. Det har også vært brukt ulike prinsipper for omfanget av de lavlønnstillegg som er gitt. Ofte har avtaleområdets gjennomsnitt vært avgjørende, ved andre anledninger bedriftens eller den enkeltes lønnsnivå.

En grense som også ble benyttet for den såkalte lavlønnsgarantiordningen for LO/NAF-området (nå LO/NHO-området), var 85 prosent av industriarbeiders gjennomsnitt i dette tariffområdet. En slik definisjon av lavlønnsgrensen ville tilsvare kr 252 600 for et fullt årsverk uten overtid i 2004.

Med denne grensen for lavlønn var 16 prosent av alle heltidsansatte lønnstakere lavlønte i 2004 mot 18 prosent i 2003, jf. tabell 2.11. I perioden 1997-2004 har andelen variert mellom 14 og 18 prosent. Blant kvinner var andelen lavlønte 22 prosent i 2004 og blant menn 13 prosent. Nedgangen fra 1997 til 2004 har vært sterkere for kvinner enn for menn.

Tabell 2.11 Andel lavtlønte1 , beregnet lavtlønnsnivå1 , gjennomsnittlig årslønn og median2 årslønn for alle. 1997-2004. Prosent og kroner.

  19971998199920002001200220032004
I alt1814161618171816
Menn1411121214131513
Kvinner2521232325232422
Lavtlønnsnivå186 800197 300206 500215 800226 400237 700246 600252 600
Gj. snitt årslønn, alle248 000267 200278 100292 800306 100326 700337 400350 100
Median årslønn, alle225 000242 800252 000265 200276 100295 000304 200315 600

1Definert som lønnsnivå lavere enn 85 prosent av gjennomsnittlig lønnsnivå for industriarbeidere i LO/NHO-området

2Median årslønn finner en ved å sortere lønnen for lønnstakerne etter størrelse og så finne lønnsnivået for den personen som blir liggende i midten.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Når denne grensen tilsvarer 72 prosent av gjennomsnittlig lønnsnivå for alle heltidsansatte (på kr 350 100), kan dette tilskrives flere forhold:

 • lønnsinntekten på kr 350 100 kan skrive seg fra mer en ett normalårsverk

 • industriens lønnsnivå er noe lavere enn gjennomsnittet for alle

På denne måten er fordelingstallene foran mer egnet til eventuelt å antyde en utviklingstendens enn til å gi en eksakt beskrivelse av omfanget av lavlønn.

2.4.2 Nærmere om fordelingen av samlet inntekt etter skatt for individer med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

I dette avsnittet ses det på sammensetningen og fordelingen av samlet inntekt for individer med en yrkesinntekt (sum av lønnsinntekt og næringsinntekt) som minst utgjør 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Tabell 2.12 viser sammensetningen av de ulike inntektskomponentene i 1993 og 2003 etter at individene er sortert etter stigende inntekt etter skatt (desiler). Tabellen viser at lønnsinntekt er den viktigste inntektskilden for alle desilene, spesielt for desil 1 til og med desil 9. Lønnsandelen steg for desilene 1 til 9 fra 1993 til 2003, mens desil 10 hadde en nedgang i lønnsandelen i denne perioden. Andelen næringsinntekt for gruppene samlet falt fra 9,6 prosent i 1993 til 6,8 prosent i 2003. Andelen næringsinntekt er relativt høy for desil 1 og faller så til og med desil 5 i 1993 og til og med desil 4 i 2003. Deretter stiger andelen med samlet inntekt. I 2002 var andelen næringsinntekt i gjennomsnitt for alle gruppene høyere enn andelen kapitalinntekt. I 2003 er andelen kapitalinntekt høyere enn andelen næringsinntekt.

For høyinntektsgruppene (spesielt desil 10) utgjorde kapital- og næringsinntekter en relativt stor andel av samlet inntekt både i 1993 og 2003. Kapitalinntektenes relative betydning har økt mens næringsinntektenes andel har sunket. Andelen som kapitalinntekt utgjør av samlet inntekt øker med økt inntekt i både 1993 og i 2003. For desil 10 er andelen kapitalinntekt økt fra 13,6 prosent i 1993 til 23,9 prosent i 2002 og videre til 27,3 prosent i 2003. Med unntak av desil 10 utgjør kapitalinntektene en noe mindre andel av de samlede inntekter i 2003 enn i 1993. Nedgangen i andelen må ses i lys av at renteutgiftene ikke er trukket fra i inntektsbegrepet. Desil 1 har en negativ andel kapitalinntekt, dvs. at de hadde et netto tap på sine kapitalplasseringer både i 1993 og 2003.

Tabell 2.12 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for yrkestilknyttede med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn1. Andel i prosent av gruppens samlete inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 1993 og 2003

1993 DesilLønns-inntektNærings-inntektKapital-inntekt2Over-føringerSamlet gj.sn. inntekt før skattSkatt mm.Inntekt etter skatt
AndelNivå
192,510,4-4,51,6100131 39026,873,2
288,96,81,43,0100160 12925,174,9
389,45,81,53,3100177 26325,274,8
489,65,41,73,3100192 44825,474,6
589,65,31,83,3100207 77425,874,2
689,25,61,93,3100223 85326,273,8
788,36,12,03,5100242 68426,773,3
886,67,32,33,7100267 96527,572,5
983,89,72,83,7100311 88629,071,0
1065,419,013,62,1100539 23131,368,7
Alle83,29,64,23,0100245 46227,672,4
2003 Desil
193,010,5-5,31,9100202 80027,372,7
291,35,00,73,0100246 30025,674,4
391,94,00,83,3100271 70025,874,2
491,63,90,93,6100294 30025,974,1
591,63,91,03,6100317 70026,373,7
691,63,91,13,4100343 50026,973,1
791,24,21,23,4100373 00027,772,3
890,05,01,53,4100414 30028,871,2
987,86,82,43,0100492 50031,168,9
1059,911,627,31,3100999 80029,570,5
Alle83,06,87,52,7100395 60028,171,9

1Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse utgjorde 1 558 140 personer i 1993 og 1 758 385 personer i 2003.

2Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.12 viser også at samtlige desiler med unntak av desil 10 har økt andelen av samlet inntekt som betales i skatt fra 1993 til 2003. Progressiviteten i beskatningen av lønn kombinert med reallønnsøkning er en medvirkende årsak til at skatteandelene øker for de fleste gruppene. Også endringer i renter og dermed rentefradrag vil kunne påvirke skatteandelene. Den relativt betydelige reduksjonen i markedsrentene i løpet av 2003 har isolert sett bidratt til høyere skattandeler. På den annen side har overregulering av toppskattegrensene og bortfall av utbytteskatten medvirket til lavere skatt for de høyeste desilene de siste årene.

Tabell 2.13 viser fordeling av inntekt på de ulike inntektskomponentene for desilene. Desilenes andeler av lønnsinntekt-, nærings-inntekt og overføringer endret seg relativt lite mellom desilene fra 1993 til 2003. Den største endringen var for kapitalinntekter hvor desil 10 økte sin andel fra 70,8 prosent i 1993 til 91,7 prosent i 2003. Bortsett fra desil 1 har de andre desilene redusert sin andel av de samlede kapitalinntekter. Desil 10s andel av lønnsinntektene øker også. Samlet sett fører dette til at desil 10 økt sin andel av samlede inntekter etter skatt fra 20,9 prosent i 1993 til 24,8 prosent i 2003.

Tabell 2.13 Fordelingen av ulike inntektskomponenter for yrkestilknyttede1 . Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2003-priser. 1993 og 2003

1993 DesilLønns-inntektNærings-inntektKapital-inntekt2Over-føringerSkatt mm.Inntekt etter skatt
AndelNivåVekst 93-03
16,05,8-5,72,85,25,4119 900
27,04,62,16,35,96,8149 500
37,84,32,67,96,67,5165 100
48,44,43,18,67,28,1178 900
59,14,73,69,27,98,7192 100
69,85,34,110,08,69,3205 900
710,56,34,811,59,610,0221 600
811,48,36,013,310,910,9242 100
912,812,88,515,513,312,5276 000
1017,343,470,814,924,920,9461 600
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0221 300
Gini-koeffisient0,210
2003 Desil
15,77,9-3,63,65,05,2147 50023,0
26,94,60,56,95,76,4183 40022,7
37,64,00,78,46,37,1201 70022,2
48,24,30,99,76,97,7218 00021,9
58,94,61,010,57,58,2234 30022,0
69,65,01,210,98,38,8251 00021,9
710,45,81,511,79,39,5269 70021,7
811,47,82,113,110,810,4294 80021,8
913,212,53,913,613,811,9339 40023,0
1018,243,491,711,726,524,8704 80052,7
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0284 50028,6
Gini-koeffisient0,248

1Lønnstakere og selvstendige med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 558 140 personer i 1993 og 1 758 385 personer i 2003.

2Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

2.4.3 Nærmere om fordelingen av kapitalinntekter for individer med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

Tabell 2.14 gir en oversikt over fordelingen av de ulike kategorier kapitalinntekter for yrkestilknyttede med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I tabellen er de 10 prosentene med høyest samlet inntekt oppdelt videre i 5 grupper. De gjennomsnittlige kapitalinntektene øker systematisk med økende samlet inntekt. Kapitalinntektene øker markert fra 1. til 2. desil og fra 8. til 9. desil, og fra 9. til 10. desil er vi økningen er betydelig.

Tabell 2.14 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1 for yrkestilknyttede2 . Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2003-priser. 1993 og 2003

1993 DesilRente-inntektUtbytteRealisasjons-gevinst/tapAndre kapitalinntekterKapitalinntekter i alt
NivåAndel
12 500300-10 900800-7 300-5,7
22 700100-6004002 7002,1
33 200100-5006003 4002,6
43 600100-4007004 0003,1
54 000200-4009004 6003,6
64 400200-4001 0005 3004,1
74 900300-4001 3006 2004,8
85 700600-4001 8007 8006,0
97 1001 300-4003 00011 0008,5
1019 00041 7007 80022 60091 10070,8
Herav desil 10 delt opp i persentilene:
91/928 6002 500-2004 70015 6002,4
93/949 8003 500-1005 50018 8002,9
95/9611 2006 0001007 40024 6003,8
97/9814 60012 5001 10012 60040 7006,3
99/10050 500184 00038 30082 900355 60055,3
Alle5 7004 500-7003 30012 900100,0
2003 Desil
12 400700-14 500600-10 800-3,6
22 200200-1 0003001 6000,5
32 400200-9004002 2000,7
42 700300-8005002 6000,9
52 900300-8006003 1001,0
63 200500-7008003 6001,2
73 600700-8001 1004 5001,5
84 3001 300-8001 6006 3002,1
95 8003 500-9003 20011 6003,9
1021 800209 90014 30026 500272 50091,7
Herav desil 10 delt opp i persentilene:
91/927 7008 300-1 2005 40020 2001,4
93/948 80012 000-4007 30027 8001,9
95/9611 20022 000-30010 70043 7002,9
97/9815 20048 4002 30018 50084 4005,6
9925 400147 90010 50037 400221 2007,6
100104 7001 731 500128 600141 1002 106 00072,4
Alle5 10021 700-7003 60029 700100,0

1Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

2Lønnstakere og selvstendige med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 558 140 personer i 1993 og 1 758 385 personer i 2003.

Kilde: Inntekts- og Formuesundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Inntektene av de fleste typer kapitalinntekter øker med økende inntekt. Renteinntektene var i 2003 relativt like i desilene 1 til 6. De gjennomsnittlige renteinntektene var om lag 4 ganger så store i desil 10 som i desil 9. For de andre kategoriene av kapitalinntekter var forskjellene langt større. I 2003 var de gjennomsnittlige utbetalte utbyttene under 1 300 kroner for desilene 1 til 8. Desil 9 og desil 10 hadde derimot henholdsvis om lag 3 500 kroner og om lag 209 900 kroner i utbetalt utbytte. Realisasjoner av kapitalgevinst/tap øker også (redusert tap) med økende inntekt Andre kapitalinntekter, som blant annet omfatter leieinntekter, avkastning av pensjonsforsikring og enkelte næringsinntekter (opptjent utenbygds), viste et liknende mønster som for utbytte, men økningen fra 9 til 10 desil var klart mindre. Renteinntektene utgjorde den største andelen av kapitalinntekter for desilene 1 til 9, men utgjør en relativt lav andel av desil 10s kapitalinntekter.

Utbetalt utbytte var i 2003 i gjennomsnitt nesten 5 ganger nivået i 1993. Nivået var om lag 4 ganger så høyt som i 2001 da man hadde en midlertidig skatt på utbytte. Utbetalt utbytte økte også med om lag 25 prosent fra 2002 til 2003. Dette skyldes i stor grad at aksjeselskapenes årsresultat ble doblet fra 2002 til 2003. Videre kan utbytteutbetalingene også være påvirket av den forventede skattereformen. Dette underbygges ved at aksjeselskapene fra 2002 til 2003 hadde en økning i innskutt egenkapital, mens den opptjente egenkapitalen ble noe redusert.

Renteinntektene i 2003 var noe lavere enn renteinntektene i 1993. Andre kapitalinntekter har i denne perioden økt noe. Økningen er sterkere for de 10 prosent rikeste enn for de andre gruppene. Det framgår videre at desil 1 til 9 hadde realisasjonstap, mens desil 10 hadde realisasjonsgevinster. Realisasjonstapet var desidert størst for desil 1 med i gjennomsnitt 14 500 kroner i 2003.

Oppsplittingen av 10. desil viser at det er de 2 prosentene (persentilene 99 og 100) med høyest inntekt som også har de høyeste kapitalinntektene. I gjennomsnitt hadde personer i persentil 100 (som besto av om lag 17 600 personer) om lag 2,1 mill. kroner i kapitalinntekter i 2003, noe som svarer til at denne prosentgruppen hadde vel 72 prosent av de samlede kapitalinntektene. For prosentene 99 og 100 samlet har andelen kapitalinntekter økt med om lag 25 prosentpoeng fra 1993 til 2003. Denne utviklingen skyldes hovedsakelig at denne gruppen har økt sine inntekter fra utbytte og realisasjonsgevinster betydelig siden 1993.

2.4.4 Nærmere om sammensetningen av samlet inntekt etter skatt for individer med yrkesinntekt lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

I analysen i 2.4.2. og 2.4.3 er det kun sett på yrkesaktive med relativt høy yrkesinntekt. I dette avsnittet ser vi nærmere på sammensetningen av inntekter til individer med en yrkesinntekt (sum av lønnsinntekt og næringsinntekt) som er positiv, men som utgjør mindre enn 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Tabell 2.15 Sammensetning av samlet inntekt innenfor de ulike desilene for individer17 år og over med yrkesinntekt lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn1 . Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2003

          Samlet inntekt    
DesilLønnNærings-inntektKapital-inntekt2Over-føringerAndelNivåSkatt mm.Inntekt etter skatt
154,0-11,921,536,51006 10031,468,6
251,11,26,041,710026 2004,895,2
354,23,83,938,010045 9005,994,1
460,05,93,330,710065 7007,892,2
567,26,82,623,410087 40011,188,9
671,38,12,318,3100110 90015,384,7
775,77,32,214,8100133 40017,882,2
879,65,12,113,2100155 50019,081,0
969,73,93,023,4100179 50017,382,7
1028,10,850,121,0100423 70014,885,2
Herav 10 desil oppdelt i persentilene
91/9260,72,73,832,8100207 50017,682,4
93/9457,12,74,335,9100221 80017,782,3
95/9653,42,55,538,7100240 60017,982,1
97/9846,62,29,341,9100269 80017,282,8
9934,21,423,141,2100320 90015,484,6
1003,3-0,895,22,41002 036 70012,287,8
Alle55,73,919,121,3100123 40015,085,0

1 Dette utgjør 749 864 personer i 2003 og omfatter alle personer 17 år eller eldre med unntak av følgende grupper:

- Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt større eller lik 60% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (100%=276 900 kr)

- Pensjonister/trygdede, dvs. at pensjonsytelsene overstiger eventuell yrkesinntekt og er minst lik minstepensjonen.

- Personer som har samlet inntekt i 2003 lik null eller at denne er negativ.

2 Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Inntektsstatistikk for personer og familier.

Tabell 2.15 viser at yrkesaktive med lav yrkesinntekt i gjennomsnitt har en mye lavere samlet inntekt enn yrkesaktive. Samlede overføringer utgjør gjennomgående en større andel for denne gruppen enn for yrkesaktive med større yrkesinntekt, jf. tabell 2.12. Dette kan bl.a. ha sammenheng med at personer med relativt lav yrkesinntekt i større grad mottar trygdeytelser. Andelen næringsinntekt er relativt lav og varierer mellom 1,2 prosent og 8,1 prosent for desilene 2 til 9. Første desil har negativ næringsinntekt.

For de med høyest samlet inntekt, desil 10, utgjør kapitalinntektene 50,1 prosent av samlede inntekter. For desilene 2 til 9 utgjør kapitalinntektene under 7 prosent av samlet inntekt. Andelen kapitalinntekt i desil 1 er høyere, men utgjør svært lite i kroner. En oppslitting av 10. desil i persentiler viser at gjennomsnittlig samlet inntekt for personer i persentil 100 var vel 2 mill. kroner i 2003 hvorav kapitalinntektene utgjør over 90 prosent. Denne gruppen utgjør om lag 7000 personer.

2.4.5 Nærmere om fordelingen av samlet inntekt etter skatt for pensjonister og trygdede

Tabell 2.16 viser desilenes andel av de ulike inntektskomponentene for pensjonister og trygdede. Samlet inntekt etter skatt har økt mer enn gjennomsnittet for desil 1 til 6, mens desil 7 til 10 har hatt en noe lavere vekst. Dette har ført til at inntektsforskjellene målt ved Gini-koeffisienten har blitt redusert fra 0,247 til 0,233. Dette er hovedsakelig på grunn av en utjevning i overføringene hvor desil 1 til 6 har fått økt andel overføringer, mens desil 7 til 10 har fått reduserte andeler.

Ellers viser tabellen at de fleste desilene, med unntak av desil 10, har fått redusert andelene av de samlede kapitalinntektene som pensjonistene mottar. Dette har blant annet sammenheng med at pensjonister stort sett mottar renteinntekter. Desil 10 mottar på den andre siden hovedsakelig andre kapitalinntekter som bl.a. aksjegevinster og utbytte.

De ulike inntektskomponentenes andel av pensjonistenes og de trygdedes inntekter etter skatt har ikke endret seg vesentlig fra 1993 til 2003.

Tabell 2.16 Fordelingen av ulike inntektskomponenter for pensjonister1 . Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2003-priser. 1993 og 2003

1993 DesilLønns-inntektNærings-inntektKapital-inntekt2Over-føringerSkatt mm.Inntekt etter skatt
AndelNivåVekst93-03
13,2-2,9-0,34,52,14,249 800
23,10,73,35,92,56,070 800
32,62,04,76,62,56,980 800
43,54,16,07,44,07,790 300
54,55,66,18,66,08,5100 400
66,37,26,89,78,39,5111 600
77,88,57,511,010,510,6124 600
810,911,19,212,412,911,9140 500
917,616,512,314,316,413,8163 100
1040,547,144,319,634,921,0247 400
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0117 900
Gini-koeffisient0,247
2003 Desil
12,8-12,8-2,85,03,14,468 50037,5
23,41,12,96,23,36,298 20038,8
33,63,34,07,03,97,1111 90038,4
44,34,33,68,05,37,9124 40037,7
55,25,23,88,96,68,7136 00035,4
67,16,14,29,98,59,5148 60033,2
79,07,24,911,010,510,4162 90030,7
812,210,46,112,212,911,5180 40028,4
918,118,08,313,816,013,1206 30026,5
1034,257,265,017,929,921,2333 70034,9
Alle100,0100,0100,0100,0100,0100,0157 00033,1
Gini-koeffisient0,233

1Omfatter trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene overstiger eventuell yrkesinntekt og er minst lik minstepensjon. Dette var en gruppe på 936 082 personer i 1993 og 1 017 746 personer i 2003.

2Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

I gjennomsnitt utgjør overføringer vel 87 prosent av pensjonistenes samlede inntekt i 2003, jf. tabell 2.17. Tabell 2.17 viser utviklingen i overføringer for pensjonister fra 1993 til 2003 for inntektsdesilene. Det har vært en reell vekst i overføringene for alle desilene i gjennomsnitt. For desil 1 har veksten vært størst (53,5 prosent), mens desil 10 har hatt den laveste veksten (23,1 prosent). Hovedårsaken til utjevningen i inntektene kommer av økningen i grunnbeløpet i pensjonsytelsene. I tillegg har særtillegget blitt økt flere ganger i perioden.

Overføringenes andel av samlet inntekt har ikke endret seg vesentlig siden 1993. Desil 1 har fått en økning, mens desil 10 er den eneste gruppen som har fått en reduksjon i andelen av samlet inntekt siden 1993. Desil 1 har i gjennomsnitt en andel i 2003 som overstiger 100 prosent, noe som skyldes negative kapitalinntekter.

Tabell 2.17 Utvikling i overføringer for pensjonister fra 1993 til 2003 i målt i 2003- kroner og som prosentandel av samlet inntekt. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 1993 og 2003

  I 2003- kronerAndel av samlet inntekt før skattVekst overføringer 93-03
  1993200020012002200319932000200120022003
153 10070 50073 50077 80081 50098,396,5101,4104,8103,853,5
269 60090 50092 60097 400100 80092,092,591,992,393,244,8
377 900101 600104 600110 100114 10090,891,691,091,392,546,5
488 100115 500119 000125 300130 10089,791,991,491,993,347,7
5101 400128 600132 300139 600144 40090,291,891,291,893,342,4
6115 200143 000146 800155 200160 40090,091,290,691,292,739,2
7130 700159 600163 200172 200177 90089,990,489,990,592,236,1
8147 400178 300182 200191 800197 50088,789,288,689,190,934,0
9169 000203 500208 000218 500224 30086,486,886,486,888,732,7
10232 900266 300272 900285 300286 60073,668,172,369,669,023,1
Alle118 500145 800149 500157 300161 50086,085,486,486,187,136,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget

2.4.6 Utviklingen i inntektsfordelingen i perioden 1993 – 2003

I analyser av inntektsfordelinger er det behov for et summarisk mål på ulikhet som kan benyttes ved sammenlikning av inntektsfordelinger i ulike situasjoner. For eksempel kan virkninger på inntektsulikheten av endringer i skatte- og overføringsordninger belyses ved hjelp av endring i Gini-koeffisienten. Figur 2.2 viser utviklingen i Gini-koeffisienten i perioden 1993 – 2003 for individer med yrkesinntekt over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, for pensjonister og for fordelingen av lønnsinntekt, jf. vedleggstabell 7.4. For de to individgruppene ser vi på inntektene etter skatt, mens fordelingen av lønnsinntekt er før skatt.

Gini-koeffisientene er et summarisk mål på inntektsulikhet og antar verdier mellom 0 og 1. Verdien 0 tilsier at inntektene er helt likt fordelt, mens en Gini-koeffisient lik 1 tilsier at en person mottar all inntekt. Figur 2.3 viser at verdien varierer mellom om lag 0,21 og 0,25 for yrkesdeltakere og pensjonister.

Norge har tradisjonelt hatt en jevn inntektsfordeling relativt til andre europeiske land Ulikheter i fordelingen av ekvivalent disponibel inntekt målt ved Gini-koeffisienter varierer for europeiske land mellom om lag 0,25 og 0,43 6 , der Russland skiller seg ut med størst inntektsulikhet. Disse koeffisientene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare med tallene i figuren som måler inntektsulikhet for personer. Det illustrerer likevel hvordan inntektsulikhet varierer i forhold til skalaen for Gini-koeffisienten.

Figuren viser at samlet inntekt etter skatt har vært betydelig mer ujevnt fordelt blant pensjonister enn blant yrkestilknyttede i perioden. Gini-koeffisienten er høyere for pensjonister enn for yrkestilknyttede i alle årene bortsett fra 2000, 2002 og 2003. Fra tabell 2.13 og 2.16 framgår det at dette hovedsakelig skyldes at pensjonistenes yrkesinntekter (lønns- og næringsinntekter) er betydelig mer ujevnt fordelt enn blant yrkestilknyttede.

Figuren viser videre at forskjellene i samlet inntekt etter skatt for pensjonister er blitt redusert fra 1993 til 2002, spesielt fra 1997 til 1998 og fra 2002 til 2003. I begge disse periodene var det en relativt stor økning i grunnbeløpet og økning i særtilleggene, jf. omtalen i avsnitt 2.3. Gini-koeffisienten for pensjonister er redusert fra 0,247 i 1993 til 0,233 i 2003.

Fra 2000 til 2001 var det en relativt betydelig reduksjon i Gini-koeffisienten for både pensjonister og yrkestilknyttede. Dette skyldes hovedsakelig en mer jevn fordeling av kapitalinntektene. Utbyttene i 2001 ble gjenstand for en midlertidig beskatning og som følge av dette ble utdelt utbytte i 2001 redusert kraftig i forhold til i 2000.

Den midlertidige skatten på utbytte ble fjernet fra 2002. Som følge av dette økte utbyttene betraktelig og fordelingen av kapitalinntekter ble skjevere. Gini-koeffisientene økte derfor fra 0,215 til 0,244 for yrkestilknyttede og fra 0,226 til 0,237 for pensjonistene fra 2001 til 2002. Utbytteinntektene økte betydelig også fra 2002 til 2003 og ga dermed en ytterligere økning i Ginikoeffisienten for yrkestilknyttede.

En skal imidlertid være varsom med å relatere hele endringen i ulikhet i perioden 2000 til 2003 til endringer i utbytte. Tabell 2.18 illustrerer likevel at inntektsulikhetene om lag har vært uendret i perioden 1999 til 2003 dersom man utelater utbytte fra inntektsbegrepet. Fra 2001 til 2003 har inntektsulikheten gått ned eksklusive utbytte i inntektsbegrepet, mens forskjellene har økt relativt mye når en ser på samlet inntekt inklusive utbytte.

Tabell 2.18 Utvikling i fordeling av samlet inntekt hhv. med og uten utbytte i perioden 1999 til 2003 for yrkestilknyttede1 målt ved Gini-koeffisienter

ÅrInntektsulikhet med utbytte i inntektsbegrepetInntektsulikhet uten utbytte i inntektsbegrepet
19990,2200,197
20000,2410,208
20010,2150,205
20020,2440,202
20030,2480,195

1 Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt på minst 60% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn det enkelte år

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Inntektsstatistikk for personer og familier.

Samlet sett økte forskjellene i samlet inntekt etter skatt for yrkestilknyttede fra 1993 til 2003. Gini-koeffisienten for yrkestilknyttede steg fra 0,210 i 1993 til 0,248 i 2003. Økningen var betydelig fra 1999 til 2000 hvor Gini-koeffisienten steg fra 0,220 til 0,241. Dette har sammenheng med den relativt kraftige økningen av 10.desils andel av kapitalinntektene, jf. tabell 2.13. I 2001 var fallet desto kraftigere og Gini-koeffisienten ble redusert med 0,025 til 0,215.

En kan ellers legge merke til at Gini-koeffisienten er høyere for fordelingen av samlet inntekt etter skatt, enn for fordelingen av lønnsinntekter før skatt. Årsaken til dette er at både kapitalinntekter og næringsinntekter er skjevere fordelt enn lønnsinntekter, i tillegg til at folk med høye lønnsinntekter ofte også har høye kapital- og næringsinntekter.

Fordelingen av lønnsinntekt før skatt ble litt jevnere i perioden 1993 – 1995. Gini-koeffisienten ble redusert fra 0,202 i 1993 til 0,200 i 1995. Etter 1995 økte imidlertid forskjellene noe. I 2003 var Gini-koeffisienten 0,210.

Figur 2.2 Utviklingen i fordelingen av samlet inntekt for de ulike gruppene
 og utvikling i lønnsinntekt i perioden 1993 til 2003. Målt
 ved Gini-koeffisienten

Figur 2.2 Utviklingen i fordelingen av samlet inntekt for de ulike gruppene og utvikling i lønnsinntekt i perioden 1993 til 2003. Målt ved Gini-koeffisienten

Kilde: Registerbasert inntektsstatistikk (1993 – 2003). Statistisk sentralbyrå.

2.4.7 Nærmere om fordelingen av kapitalinntekter mellom kvinner og menn

Fordelingen av kapitalinntekter mellom de ulike inntektsgruppene er relativt skjev mellom kvinner og menn. Figur 2.3 viser at denne forskjellen økte betydelig mellom 1993 og 1997 7 , ble redusert fram til 2001, men økte så igjen fra 2001 til 2003.

Den betydelige økningen i kvinners andel av kapitalinntektene fra 2000 til 2001 skyldes hovedsakelig det betydelige fallet i kapitalinntektene knyttet til aksjer. Kapitalinntektene fra aksjeutbytte og aksjegevinster, der kvinners andel er betydelig lavere enn tilsvarende andel for renteinntektene, utgjorde dermed en mindre andel av samlede kapitalinntekter. Vi ser av figuren at forskjellene økte kraftig igjen fra 2001 til 2003 hovedsakelig på grunn av mer enn en firedobling av aksjeutbyttene fra 2001 til 2003.

Fra 1993 til 1997 mottok menn mesteparten av økningen i kapitalinntekter. I tillegg ble kvinners samlede kapitalinntekter redusert. Dette har sammenheng med at kvinner hovedsakelig mottok renteinntekter. Blant annet på grunn av redusert rentenivå ble renteinntektene nærmere halvert fra 1993 til 1997. Kvinners andel av renteinntekter, utbytte og aksjegevinster, ble redusert fra om lag 32 prosent i 1993 til om lag 22 prosent i 1997. I perioden 1997 – 1999 økte imidlertid renteinntektenes andel av kapitalinntektene, samtidig som kvinner økte sin andel av aksjeutbytte og aksjegevinster noe. I 1999 utgjorde kvinners andel av renteinntekter, utbytte og aksjegevinster om lag 27 prosent. Økningen i forskjellene i fordelingen av kapitalinntekter mellom menn og kvinner fra 1999 til 2000 skyldes først og fremst en markant økning i aksjegevinster for menn.

Boks 2.3 Begreper i fordelings- analyser

Desil- og persentiltabeller:

I fordelingsanalyser rangeres ofte individene etter inntekt etter skatt og grupperes deretter i like store grupper. En vanlig type gruppering er å dele antallet individer i 10 like store deler. Disse gruppene kalles ofte for desiler, hvor de 10 prosent med lavest inntekt kalles desil 1, de neste 10 prosent for desil 2 osv. til de 10 prosent med høyest inntekt, som kalles desil 10.

Individene kan også grupperes i mindre grupper. En inndeling i 100 like store grupper kalles ofte for persentiler. Den prosenten med lavest inntekt kalles persentil 1, og prosenten med høyest inntekt kalles persentil 100. I tabell 2.14 er desil 10 oppdelt i fem like store deler. Dvs. at hver gruppe inneholder to persentiler.

Gini-koeffisienten:

I analyser av inntektsfordelinger er det behov for et summarisk mål på ulikhet som kan benyttes ved sammenlikning av inntektsfordelinger i ulike situasjoner. For eksempel kan virkninger på inntektsulikheten av endringer i skatte- og overføringsordninger belyses ved hjelp av endring i Gini-koeffisienten. Gini-koeffisienten (G) varierer mellom 0 og 1, og ulikheten er større jo større G er. Dersom G=0 er inntekten likt fordelt mellom alle individer i gruppen som studeres, mens G=1 betyr at det er en person som mottar all inntekt. Gini-koeffisienten representerer bare en av flere mulige metoder for å kvantifisere ulikhet mellom fordelinger. Det viser seg at Gini-koeffisienten vektlegger sterkest endringer som skjer i den sentrale delen av fordelingen og i mindre grad endringer som skjer i toppen og bunnen av fordelingen.

Boks 2.4 Inntektsbegrep

Inntektsbegrepet som blir lagt til grunn i hoveddelen av avsnitt 2.4, er inntekt etter skatt. Dette begrepet kommer fram på følgende måte:

Yrkesinntekt

 • Lønn (inkl. sykepenger)

 • Netto næringsinntekt

+ Kapitalinntekter

 • Renteinntekter

 • Aksjeutbytte

 • Netto realisasjonsgevinster

 • Andre kapitalgevinster

+ Skattepliktige overføringer

 • Pensjoner fra folketrygden

 • Tjenestepensjon mv.

 • Arbeidsledighetstrygd

 • Mottatte bidrag mv.

+ Skattefrie overføringer

 • Barnetrygd

 • Bostønad

 • Stipend

 • Forsørgerfradrag

 • Sosialhjelp

= Samlet inntekt

- Utliknet skatt og negative overføringer

 • Utliknet skatt

 • Bidrag av overføringer (tvungen pensjonspremie i arbeidsforhold og betalt underholdsbidrag

= Inntekt etter skatt

Svakheter med begrepet inntekt etter skatt

Inntekt etter skatt gir ikke et fullgodt inntrykk av den samlede inntekten som individer har til forbruk. Et fullstendig inntektsbegrep, som viser størrelsen på de faktiske inntektene og dermed forbruksmulighetene, inkluderer både kontanter og inntektskomponenter utenom kontanter (f.eks. naturalytelser og ikke-realiserte gevinster). Dette innebærer at alle arbeidsinntekter, netto kapitalinntekter, overføringer, nærings-inntekter, verdiendring på realkapital og annen formue (realisert og urealisert), arv og gaver, verdien av botjenester og andre varige forbruksgoder, frynsegoder, verdien av hjemmeproduksjon mv. i prinsippet burde være inkludert i inntektsbegrepet. Flere av disse komponentene er beheftet med betydelige måleproblemer og er derfor ikke inkludert i statistikken. Heller ikke renteutgifter er inkludert i inntektsbegrepet som er lagt til grunn i denne analysen.

Den ulike fordelingen av kapitalinntekter mellom kvinner og menn som vises i selvangivelsesstatistikken kan være et resultat av at ulike inntektsarter er ulikt fordelt mellom ektefeller/samboere i husholdningene. Mens kvinner for eksempel mottar all barnetrygd/kontantstøtte i en husholdning, kan det være slik at menn hovedsakelig mottar kapitalinntektene. Samtidig kan menn stå for betaling av kapitalutgiftene. Siden kapitalutgifter ikke er med i denne statistikken vil dette kunne endre bildet som er gitt i figur 2.3.

Figur 2.3 Prosentvis fordeling av kapitalinntekter mellom kvinner og
 menn. 1993 og 1997-2003.

Figur 2.3 Prosentvis fordeling av kapitalinntekter mellom kvinner og menn. 1993 og 1997-2003.

Kilde: Sjølvmeldingsstatistikk, Statistisk Sentralbyrå.

Fotnoter

1.

Denne gruppen består av individer med samlet yrkesinntekt (lønnsinntekt og næringsinntekt) mindre enn 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Pensjonister og andre trygdede samt individer med null eller negativ samlet yrkesinntekt er ikke med.

2.

Bidragene fra de ulike inntekts- og utgiftskomponentene må ses i sammenheng. Et eksempel kan være at når det positive bidraget fra lønnsinntektene øker, medfører dette automatisk at det negative bidraget fra skatt av inntekt og formue også øker.

3.

Utgangspunktet for beregningene i dette avsnittet er gjennomsnittlig årslønn for lønnstakere som har utført et fullt normalårsverk uten overtid.

4.

Det er sett bort fra endringer i skattemessige fradrag den enkelte måtte ha hatt utover standardfradrag, jf. boks 2.2.

5.

Innslagspunktet i trinn 1 for klasse 2 er økt med 4 prosent til 393 700 kroner.

6.

Hentet fra Luxembourg Income Study (LIS) som viser Gini-koeffisienter basert på disponibel inntekt per forbruksenhet for ulike land. Koeffisientene kan imidlertid være fra ulike årstall fordi det varierer hvor hyppig landene sender inn oppdatert grunnlagsmateriale. Seneste tall er fra 2000.

7.

I Figur 2.3 er kun renteinntekter, utbytter og aksjegevinster/tap inkludert i samlede kapitalinntekter. Andre kapitalinntekter er utelatt.

Til forsiden