NOU 2005: 16

Etter inntektsoppgjørene 2005

Til innholdsfortegnelse

6 Kursutviklingen for norske kroner

Historisk sett har Norge hatt en relativt stabil utvikling i valutakursen sammenliknet med de fleste av våre viktigste handelspartnere, jf. figur 6.1. Dette vedlegget gir en omtale av utviklingen i kronekursen de siste årene. En omtale av valutakursutviklingen lenger tilbake i tid gis i Beregningsutvalgets rapport: NOU 2003:10.

Gjeldende retningslinjer for pengepolitikken

Figur 6.1 Tremåneders pengemarkedsrente og Norges Banks foliorente.
 Prosent.

Figur 6.1 Tremåneders pengemarkedsrente og Norges Banks foliorente. Prosent.

Kilde: Norges Bank

I St.meld. nr. 29 (2000-2001) Retningslinjer for den økonomiske politikken, som ble framlagt 29. mars 2001, ble det trukket opp nye retningslinjer for pengepolitikken. I tråd med denne forskriften skal pengepolitikken sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen. Pengepolitikken skal samtidig understøtte finanspolitikken ved å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal i samsvar med dette rettes inn mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent. Det forventes at konsumprisveksten som en hovedregel vil ligge innenfor et intervall på +/- 1 prosentpoeng rundt målet for prisstigningen. I St.meld. nr. 29 (2000-2001) står det videre at Norges Banks rentesetting skal være framoverskuende og ta tilbørlig hensyn til usikkerheten knyttet til makroøkonomiske anslag og vurderinger. Den skal ta hensyn til at det kan ta tid før politikkendringer får effekt, og den bør se bort fra forstyrrelser av midlertidig karakter som ikke vurderes å påvirke den underliggende pris- og kostnadsveksten.

Fra desember 2002 og fram til mars 2004 reduserte Norges Bank renten med til sammen 5 prosentpoeng. Begrunnelsen for rentenedsettelsene var bl.a. knyttet til at veksten i konsumprisene ble klart lavere enn Norges Bank hadde ventet. Norges Bank la i denne sammenheng vekt på den sterke kronekursen, svak vekst i internasjonal økonomi og utsikter til svakere vekst også i norsk økonomi. Foliorenten er fortsatt nede i 1 prosent, etter at renten har blitt holdt uendret på de 8 siste hovedstyremøtene.

Figur 6.2 Utviklingen i nominell effektiv valutakurs for utvalgte land.
 Indeks 1995=100. Stigende kurve angir sterkere kurs

Figur 6.2 Utviklingen i nominell effektiv valutakurs for utvalgte land. Indeks 1995=100. Stigende kurve angir sterkere kurs

Kilde: Norges Bank.

Boks .1 Forskrift om pengepolitikken

§ 1.

Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen. Pengepolitikken skal samtidig understøtte finanspolitikken ved å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting.

Norges Bank forestår den operative gjennomføringen av pengepolitikken.

Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal i samsvar med første ledd rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.

Det skal i utgangspunktet ikke tas hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte midlertidige forstyrrelser.

§ 2.

Norges Bank skal jevnlig offentliggjøre de vurderingene som ligger til grunn for den operative gjennomføringen av pengepolitikken.

§ 3.

Den norske krones internasjonale verdi fastlegges på grunnlag av kursene i valutamarkedet.

§ 4.

Norges Bank gir på statens vegne de meddelelser om kursordningen som følger av deltakelse i Det internasjonale valutafond, jf. lov om Norges Bank og pengevesenet § 25 første ledd.

Nærmere om euro, ECU og effektiv kronekurs

ØMU ble formelt vedtatt etablert gjennom Maastricht-traktaten fra 1992, og ble etablert 1. januar 1999. Etableringen av ØMU innebærer en felles valuta og en felles pengepolitikk i EU-landene som deltar i valutaunionen. Disse deltakerlandene er nå Belgia, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike. Euro har erstattet de nasjonale valutaene i deltakerlandene. I første omgang var det kun mulig å benytte euroen ved bruk av betalingskort eller ved overføringer mellom bankkonti. Kontanter denominert i euro ble innført 1. januar 2002.

Euroen er den klart viktigste valutaen i både industriens effektive valutakurs og i den importveide valutakursen (med 44 land), jf. tabell 6.1.

Tabell 6.1 Nåværende konkurranseevnevekter og importvekter

  Vekter i industriens effektive valutakurs1Importvekter2
Euro42,1378,5
Danmark8,182,6
Sverige19,9160,9
Storbritannia12,076,3
Sveits1,213,3
Japan4,832,1
USA6,464,1
Canada0,621,6
Singapore0,33,9
Sør-Korea2,16,4
Thailand0,23,7
Taiwan0,610,5
Polen1,113,9
Tsjekkia0,47,5
Ungarn0,14,2
Argentina..1,6
Australia..2,3
Bangladesh..1,2
Brasil..6,3
Chile..1,6
Kina..55,7
Colombia..1,3
Hong Kong..3,7
Indonesia..2,7
India..3,2
Island..2,9
Sri Lanka..0,3
Marokko..0,8
Malaysia..4,9
Filippinene..1,6
Pakistan..1,2
Russland..22,0
Tyrkia..5,3
Sør-Afrika..2,1
100,01000,0

1 OECD-vekter i 1999.

2 Importveid nominell effektiv kurs er beregnet på grunnlag av 44 land med løpende vekter. De nåværende vektene er basert på importandeler i 2002.

Industriens effektive valutakurs blir beregnet som en kjedeindeks. En unngår dermed store endringer i indeksen som følge av endringer i vektene til valutakursene som ligger langt fra sin basiskurs. Industriens effektive valutakurs omfatter 25 land. Disse landene står for om lag 94 prosent av Norges handel med industrivarer.

Utviklingen i kronekursen de siste årene

I løpet av første halvår 2002 styrket kronen seg med nær 8 prosent målt ved industriens effektive valutakurs. Norske kroner styrket seg i denne perioden både vis-à-vis euro, svenske kroner, britiske pund og særlig amerikanske dollar. Rentedifferansen i forhold til andre land, meget gode statsfinanser, stort overskudd på utenriksregnskapet og fallende aksjemarkeder internasjonalt trekkes alle fram som forklaringsfaktorer på kronestyrkingen. I andre halvår 2002 styrket kronekursen seg ytterligere med 2,7 prosent. Styrkelsen av kronekursen hadde da i all hovedsak sitt motstykke i den generelle dollarsvekkelsen, mens kronen var relativt stabil i forhold til de andre viktige valutaslagene. Gjennomsnittlig styrket kronekursen seg med 7,4 prosent fra 2001 til 2002, målt ved industriens effektive valutakurs. Utslagene i kronekursen i 2002 skyldtes trolig i noen grad overdrevne oppfatninger hos markedsaktørene av omstillingsbehovet i økonomien knyttet til innfasingen av oljeinntekter.

Gjennom 2003 svekket industriens effektive kronekurs seg med 12 prosent. Kronekursen svekket seg klart mot svenske og danske kroner og mot euro, men styrket seg noe målt mot amerikanske dollar. Kronekurssvekkelsen i 2003 må ses i lys av den markerte styrkingen året før. Målt som årsgjennomsnitt svekket kronen seg med 3 prosent målt ved industriens effektive valutakurs.

I løpet av 2004 var industriens effektive kronekurs relativt stabil. Kronekursen svekket seg markert mot euro og svenske kroner i begynnelsen av året, men falt deretter noe tilbake igjen. Målt mot den amerikanske dollaren styrket kronekursen seg betraktelig i 2004, noe som i all hovedsak skyldtes den generelle dollarsvekkelsen mot slutten av fjoråret. Målt som årsgjennomsnitt svekket industriens effektive kronekurs seg med 3,8 prosent fra 2003 til 2004.

Kronen svekket seg moderat mot de fleste valutaene fram til midten av februar 2005. I perioden februar til juni styrket kronekursen seg igjen med om lag 5 prosent.

Figur 6.3 Industriens effektive valutakurs og importveid kronekurs.
 Ukentlige observasjoner. Fallende kurve angir sterkere kronekurs

Figur 6.3 Industriens effektive valutakurs og importveid kronekurs. Ukentlige observasjoner. Fallende kurve angir sterkere kronekurs

Figur 6.4 Utviklingen i norske kroner pr euro og amerikansk dollar (høyre
 akse) og svenske kroner (venstre akse). Ukentlige observasjoner.
 Fallende kurve angir sterkere kronekurs

Figur 6.4 Utviklingen i norske kroner pr euro og amerikansk dollar (høyre akse) og svenske kroner (venstre akse). Ukentlige observasjoner. Fallende kurve angir sterkere kronekurs

Vektene for den importveide kronekursen er basert på bilateral handel i varer eksklusive olje og gass, skip og oljeplattformer. Figur 6.3 viser utviklingen i den importveide kronekursen (44 land) de siste årene. Den importveide kronekursen har i stor grad fulgt forløpet til industriens effektive valutakurs. Målt som årsgjennomsnitt styrket den importveide valutakursen seg med hhv. 3,1 og 8,6 prosent i 2001 og 2002. Gjennom 2003 og 2004 svekket kursen seg med hhv. 1,3 og 3,0 prosent.

Til forsiden