NOU 2005: 16

Etter inntektsoppgjørene 2005

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere om den harmoniserte konsumprisindeksen

Maastricht-traktaten, som ble vedtatt i 1991, inneholder konvergenskriterier som måtte oppfylles før endelig etablering av den Økonomiske og monetære union (ØMU). Et av kriteriene var knyttet til nivået på inflasjonen. De nasjonale konsumprisindeksene i de enkelte land kan være lite egnet når en skal sammenligne prisutviklingen mellom land, bl.a. fordi ulike komponenter av prisindeksen beregnes og vektlegges forskjellig. Dette er noe av grunnen til etableringen av en harmonisert konsumprisindeks (HKPI).

Ved å samordne det metodiske opplegget produseres det nå harmoniserte konsumprisindekser i alle EU-land, samt Island og Norge, som anses å være bedre egnet til internasjonale sammenlikninger. Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) vil for de fleste land eksistere parallelt med den tradisjonelle konsumprisindeksen (KPI).

I Norge dekker den harmoniserte konsumprisindeksen om lag 88 prosent av forbruksutgiftene som inngår i den tradisjonelle konsumprisindeksen. Det eneste området som nå er utelatt fra den harmoniserte indeksen (HKPI), men som derimot er dekket i den tradisjonelle konsumprisindeksen (KPI), er selveieres bokostnader (beregnet husleie) 1 . Betalt husleie inngår derimot i indeksen. Totalt sett innebærer det at husholdningenes gjennomsnittlige boutgifter blir mindre vektlagt i HKPI enn i KPI, og tilsvarende får boutgiftene mindre betydning. I henhold til EØS-bestemmelser må alle land som lager harmoniserte konsumprisindekser kontrollere vektene som brukes i beregningene årlig etter visse kriterier. I Norge bygger vektene i både KPI og HKPI på et gjennomsnitt av resultater fra Forbruksundersøkelsen siste tre år. Vektene implementeres imidlertid til forskjellige tidspunkter.

Figur 5.1 Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) 
 i Norge, EU-landene og euroområdet. Vekst i prosent fra
 samme måned året før.

Figur 5.1 Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) i Norge, EU-landene og euroområdet. Vekst i prosent fra samme måned året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Eurostat

Figur 5.1 viser utviklingen i HKPI, KPI og beregnet husleie i Norge fra 1996 til mai 2005. Figu­ren viser at tolvmånedersveksten i HKPI i hovedsak har vært lavere enn for KPI. I siste halvår i 1998 og i begynnelsen av 1999 var KPI høyere enn HKPI, selv om veksten i husleieindeksen var lavere enn veksten i totalindeksen.

Figur 5.2 Prisutviklingen i Norge. Vekst i prosent fra samme måned året
 før. KPI, HKPI, og husleieindeksen/beregnet husleie

Figur 5.2 Prisutviklingen i Norge. Vekst i prosent fra samme måned året før. KPI, HKPI, og husleieindeksen/beregnet husleie

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I 2004 var den gjennomsnittlige stigningen i HKPI i Norge 0,6 prosent, mens den tilsvarende veksten i KPI var 0,4 prosent. Differansen skyldes metodiske forhold.

Figur 5.2 gir en oversikt over tolvmånedersveksten i den harmoniserte konsumprisindeksen i Norge, EU-landene og euroområdet i perioden fra 1996 til april 2005. Fra 1997 til sommeren 2001 var prisstigningen i Norge høyere enn prisstigningen i EU og euroområdet. I 2001 og 2002 påvirket endringer i momssatsene prisforløpet i Norge betydelig. Økningen i merverdiavgiftsatsen fra 1. januar 2001 bidro til å øke differansen i forhold til EU, mens prisstigningstakten i Norge falt under den i EU etter halveringen av matmomsen fra 1. juli 2001. Prisveksten i Norge har siden sommeren 2003 vært lavere enn i EU. Prisveksten i Norge har de siste to årene vært betydelig påvirket av endringer i elektrisitetsprisene.

Tabell 5.1 Harmonisert konsumprisindeks for Norge, EU-landene og euroområdet, og KPI for Norge. Gjennomsnittlig årlig vekst

 199619971998199920002001200220032004
Norge0,72,62,02,13,02,70,82,00,6
EU-landene2,411,71,31,22,12,32,12,02,0
Euroområdet2,21,61,11,12,12,32,32,12,1
KPI, Norge1,22,62,32,33,13,01,32,50,4

1 Estimert.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Eurostat

Fotnoter

1.

Helse og utdanningstilbud berørt av offentlige overføringer og forsikringstjenester ble tatt inn i HKPI fra og med januar 2000.

Til forsiden