NOU 2007: 13

Den nye sameretten— Utredning fra Samerettsutvalget

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2001. Utvalget fikk i oppdrag å utrede generelt spørsmålene om den samiske befolknings rettslige stilling når det gjelder retten til og disponeringen og bruken av land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover. Herunder skulle en gi en begrunnet vurdering av hvilke endringer i rettstilstanden som utvalget anser ønskelige.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til nye lover om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til land og vann i de nevnte områdene, om ny forvaltningsordning for (gjenværende) statsgrunn i Nordland og Troms, og om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning i de tradisjonelle samiske områdene i Norge. En foreslår også endringer i en rekke andre lover, blant annet fjellova, reindriftsloven, plan- og bygningsloven, naturvernloven og bergverksloven.

De ulike forslagene om nye lover og endringer i eksisterende lovgivning er, med unntak av forslagene som gjelder forvaltningsordningene for gjenværende statsgrunn i utvalgets mandatområde, i all hovedsak fremmet av et enstemmig utvalg.

Samtidig med denne utredningen fremlegges også en historisk bakgrunnsutredning, NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms.

Oslo, 3. desember 2007

Jon Gauslaa

leder

Else Grete Broderstad

Kirsti Strøm Bull

Gunveig Elvsæter Eggen

Kristina J. Eira

Amund Eriksen

Paul Fjellheim

John Kappfjell

Eilif O. Larsen

Caroline Lund

Siri Parmann

Roger Pedersen

Dagfinn Reiersen

Johan Petter Røssvoll

Nanni Westerfjeld

Bernhard Vigen

Til forsiden