NOU 2007: 13

Den nye sameretten— Utredning fra Samerettsutvalget

Til innholdsfortegnelse

2 Kilder 1

Norske lover 2

Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814

lov om Skovvæsenet 22. juni 1863

lov 2. juni 1883 angaaende Lapperne i de forenede Kongeriger Norge og Sverige

lov 23. juni 1888 nr. 1 om Retten til Fiskeri i Tanavassdraget i Finnmarkens Amt

lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven)

lov 22. mai 1902 nr. 11 om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden

lov 8. august 1908 nr. 6 om ordning av retsforholdene vedkommende statens høifjeldsgrund m.v. (høyfjellskommisjonsloven)

lov 3. juli 1914 nr. 5 om erverv av kalkstensforekomster (kalkloven)

lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven)

lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven)

lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven)

lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven)

lov 25. juni 1926 nr. 2 om forandring i lovgivningen om Høiesterett (plenumsloven)

lov 12. mai 1933 om reindriften

lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing

lov 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene

lov 17. juni 1949 nr. 3 om erverv av kvartsforekomster (kvartsloven)

lov 21. mars 1952 nr. 1 om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster (avståingsloven)

lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven)

lov 28. juni 1957 nr. 28 om pensjonstrygd for fiskere

lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom (oreigningslova)

lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker (varemerkeloven)

lov 5. mai 1961 om grannegjerde

lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

lov 16. juni 1961 nr. 12 om ymse beitespørsmål (beitelova)

lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar (grannelova)

lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven)

lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster

lov 21. juni 1963 nr. 23 veglov

lov 12. mars 1965 om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke

lov 18. juni 1965 nr. 6 om sameige

lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting

lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann (fiskeriforbudsloven)

lov 9. desember 1966 nr. 1 om hevd

lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til trygderetten (trygderettsloven)

lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven)

lov 29. november 1968 um særlege råderettar over framand eigedom (servituttlova)

lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning

lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern (naturvernloven)

lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven)

lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet

lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige

lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk

lov 26. januar 1973 nr. 4 om erstatning ved ekspropriasjon av fast eiendom

lov 4. mai 1973 nr. 21 om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde

lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningene (fjellova)

lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone

lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag

lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister (forbrukertvistloven)

lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift (den tidligere reindriftsloven)

lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven)

lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven)

lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven)

lov 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen

lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom

lov 21. desember 1984 nr. 101 om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal (trollheimenloven)

lov 7. juni 1985 nr. 51 om utmarkskommisjon for Nordland og Troms (utmarkskommisjonsloven)

lov 14. juni 1985 nr. 77 plan- og bygningslov

lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven)

lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven)

lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak

lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven)

lov 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger (bygdeallmenningsloven)

lov 19. juni 1992 nr. 60 om skogsdrift m.v. i statsallmenningene (statsallmenningsloven)

lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven)

lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

lov 27. november 1992 nr 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)

lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane

lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

lov 21. juni 1996 nr. 38 om statlig naturoppsyn

lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)

lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)

lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven)

lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)

lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova)

lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)

lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)

lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering

lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (den nye reindriftsloven)

Lover mv. fra andre nordiske land

den svenske rennäringslagen (1971:437)

den finske förordningen om delegationen för sameärenden (824/73)

den danske hjemmestyreloven 29. november 1978 (Grønland)

den finske fiskelagen (286/1982)

den svenske jaktlagen (1987:259)

den finske renskötsellagen (848/1990)

den danske lov nr. 263 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning

den svenske rennäringsförordningen (1993:384)

den finske jaktlagen (615/1993)

den svenske fiskelagen (1993:787)

den danske loven om mineralske råstoffer (råstofloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 21 januar 1994 – med senere endringer

den finske sametingslagen (974/1995)

den finske grundlagen (731/1999)

Forskrifter mv. 3

Cancelli-Promemoria 25. februar 1812

forskrift 9. juli 1971 nr. 6 (Femundsmarka)

forskrift 9. juli 1971 nr. 7 (Øvre Dividal)

forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling etter kulturminneloven

forskrift 1. november 1982 nr. 1569 for godkjenning av gjeterhytter i reindriften

forskrift 26. september 1983 nr. 1495 om føring av manntall for fiskere, fangstmenn m.v.

forskrift 22. juni 1984 nr. 1302 om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning

forskrift 29. januar 1985 nr. 183 om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite

forskrift 4. mars 1987 nr. 164 om valg av distriktsstyre

forskrift 19. april 1988 nr. 336 om viltforvaltning på statsgrunn

forskrift 3. november 1988 nr. 874 om regulering (nattefredning) av fjordfisket i Kåfjord, Kåfjord kommune, Troms

forskrift 3. november 1988 nr. 875 om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i ulike deler av Troms fylke

forskrift 8. september 1989 nr. 893 (Saltfjellet-Svartisen)

forskrift 8. september 1989 nr. 894 (Gåsvatnan)

forskrift 7. desember 1990 nr. 959 (energilovforskriften)

forskrift 18. desember 1992 nr. 1176

forskrift 1. mai 1993 nr. 391 for fiske, Engerdal kommune, Hedmark

forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare

forskrift 13. desember 1996 nr. 1144 om forsøksordning med rettsmekling

forskrift 2. mai 1997 nr. 423 om nydyrking

forskrift 27. juni 1997 nr. 653 (petroleumsforskriften)

forskrift 29. august 1997 nr. 1537 om telling av rein

forskrift 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone

forskrift 18. februar 2000 nr 108 Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og meldinger til Stortinget

forskrift 10. mars 2000 nr. 271 om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torsketrål (100 mm og 135 mm maskevidde)

forskrift 21. desember 2001 nr. 1474 til bergverksloven m.m.

forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt og fangst

forskrift 20. desember 2002 nr. 1772 om verneplan for Stabbursdalen nasjonalpark

forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk

forskrift 27. februar 2003 nr. 367 om fiske i vassdrag, Troms

forskrift 13. mars 2003 nr. 387 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

forskrift 10. mai 2003 nr. 605 for fiske i vassdrag og munningssoner i Nordland

forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning av fiske etter anadrome laksefisk

forskrift 29. august 2003 nr. 1101 Børgefjell nasjonalpark

forskrift 9. januar 2004 nr. 8 (Junkerdalen)

forskrift 20. februar 2004 nr. 390 (Skarvan og Roltdalen)

forskrift 8. mars 2004 nr. 515 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning

forskrift 1. juni 2004 nr. 931 (forurensningsforskriften)

forskrift 4. juni 2004 nr. 866 Ånderdalen nasjonalpark

forskrift 10. september 2004 nr. 1257 (Gutulia)

forskrift 17. desember 2004 nr. 1691 (Blåfjella-Skjækerfjella)

forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen

forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt

forskrift 1. april 2005 nr. 276 om konsekvensutredninger

forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk

forskrift 21. juni 2005 nr. 717 om beiteområder for svensk rein i Norge

forskrift 2. september 2005 nr. 978 (Bjørnberga og Isteren)

forskrift 2. september 2005 nr. 979 (Volaberget/Kvemskjølen)

forskrift 22. desember 2005 nr. 1681 om begrensninger i fisket for ikke-manntallsførte fiskere i fiske etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe

forskrift 6. juli 2006 nr. 883 om fredningsområder for hummer

forskrift 25. juli 2006 nr. 1125 om midlertidig vern av Salomobergan naturreservat

forskrift 27. november 2006 nr. 1311 om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2007 (deltakelsesforskriften)

forskrift 21. desember 2006 nr. 1611 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 ° N i 2007

forskrift 1. februar 2007 nr. 112 (jakttidsforskriften)

forskrift 16. mars 2007 om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark [med merknader]

forskrift 20. juni 2007 nr. 685 om anvendelse av det kvantum av torsk som er satt av til distriktskvote i 2007

forskrift 20. august 2007 nr. 987 om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn

Utredninger, proposisjoner, innstillinger og andre dokumenter mv. utarbeidet av norske offentlige utvalg, organer og instanser

NOU 1974: 8 Tromsdalstindområdet

NOU 1975: 17 Fagervolltraktene

NOU 1977: 16 Stormheimfeltet

NOU 1977: 29 Mofjellet og Svartisfeltet

NOU 1980: 40 Saltdalfeltene

NOU 1980: 41 Tysfjordfeltet

NOU 1980: 49 Revisjon av gjerde- og beitelovgjevinga

NOU 1981: 20 Tjeldsundfeltet

NOU 1984: 8 Utnyttelse og forvaltning av mineralressursene

NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling

NOU 1985: 32 Revisjon av almenningslovgivningen

NOU 1986: 6 Erstatning til fiskere for ulemper ved petroleumsvirksomheten

NOU 1986: 13 Ny landsplan for nasjonalparker

NOU 1988: 16 Eigedomsgrenser og administrative inndelingsgrenser

NOU 1988: 18 Lov om planlegging, bygging og drift av rørledninger for transport av petroleum over land (rørledningsloven)

NOU 1989: 5 En bedre organisert stat

NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II

NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter

NOU 1993: 34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark

NOU 1994: 21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv

NOU 1996: 11 Forslag til ny minerallov

NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur

NOU 1997: 5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett

NOU 1998: 17 Barnefordelingssaker

NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet

NOU 1999: 22 Domstolene i første instans

NOU 2001: 32 Rett på sak

NOU 2001: 34 Samiske sedvaner og rettsoppfatninger – bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

NOU 2001: 35 Forslag til endringer i reindriftsloven

NOU 2002: 9 Jordskifterettenes stilling og funksjoner

NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering

NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven

NOU 2003: 19 Makt og demokrati, Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen

NOU 2004: 19 Livskraftige distrikter og regioner

NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven)

NOU 2005: 10 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser

NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslovgivning II

Innstilling fra Laxelovkommissionen av 1898, avgitt 1902.

Innstilling fra Fjellovkomiteen av 1912, avgitt 1916.

Innstilling om administrasjonsordningen for Statens skoger, herunder statsallmenningene, statens høyfjell og Opplysningsvesenets fonds skoger med sikte på en mer forretningsmessig drift, avgitt oktober 1951.

Tilråding fra Komitéen til revisjon av lakselovverket, 1956.

Sivillovbokutvalget, Rådsegn 5, 1960.

Innstilling til revisjon av den alminnelige konsesjonslov av 14. desember 1917 mv., 1960.

Innstilling fra Bergverklovkomitéen, 1967.

Innstilling om lov om utnyttelse av rettigheter og herligheter i statsalmenningene (fjelloven) Avgitt desember 1969 av Fjellovkomitéen av 1965.

Innstilling fra Samisk fiskeriutvalg, upublisert utredning, avgitt til Fiskeridepartementet 10. april 1997.

Oth. prp. nr. 25 (1854) vedr. særlov om multeplukking i «Nordlands og Finmarkens amter.»

Oth. prp. No. 2 (1882) Angaande Lov om Lapperne i de forenede Riger

Ot.prp. nr. 21 (1903–04)

Ot.prp. nr. 32 (1908) Angaaende utferdigelse av en lov om ordning av retsforholdene vedkommende statens høifjeldsgrund m.v.

Ot.prp. nr. 52 (1918) Om lov om utnyttelse av rettigheter til beite, fiske, jagt og fangst m.v. i statens almenninger

Ot.prp. nr. 28 (1932) Om utferdigelse av en lov om rendriften

Ot.prp. nr. 1 (1954) Lov om opphevelse av lov av 8. august 1908 om ordningen av retsforholdene vedkommende statens høifjeldsgrund m. v.

Ot.prp. nr. 2 (1957) Om lov om friluftslivet

Ot.prp. nr. 19 (1959) Om lov om ymse beitespørsmål

Ot.prp. nr. 48 (1963–64) Om lov om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke

Ot.prp. nr. 30 (1965–66) Om lov om hevd

Ot.prp. nr. 5 (1966–1967) Om lov om anke til Trygderetten og lov om endringer i lov av 17. juni 1966 om folketrygd og andre trygde- og pensjonslover

Ot.prp. nr. 8 (1967–68) Om lov om servituttar

Ot.prp. nr. 1 (1971–72) Lov om bergverk

Ot.prp. nr. 49 (1971–72) Om lov om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite

Ot.prp. nr. 55 (1972–73) Om lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

Ot.prp. nr. 32 (1973–74) Om lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

Ot.prp. nr. 68 (1975–76)

Ot.prp. nr. 9 (1976–77) Om lov om reindrift

Ot.prp. nr. 56 (1978–1979) Om lov om jordskifte o.a

Ot.prp. nr. 9 (1980–81) Om lov om viltet

Ot.prp. nr. 17 (1982–83) Om lov om bygging av reingjerder mellom Norge og Finland

Ot.prp. nr. 12 (1984–85) Om lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal

Ot.prp. nr. 56 (1984–85) Plan- og bygningslov

Ot.prp. nr. 59 (1984–85) Om lov om utmarkskommisjon for Nordland og Troms

Ot.prp. nr. 33 (1986–87) Om lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Ot.prp. nr. 46 (1986–87) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Ot.prp. nr. 25 (1988–89) Om lov om endringer i lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet (tilføyelse av regler om erstatning til fiskere)

Ot.prp. nr. 51 (1988–89) Om endringer i plan- og bygningsloven og visse andre lover om arealdisponering

Ot.prp. nr. 60 (1989–1990) Samisk språk. Lov om endringer i I) Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). II) Lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen. III) Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene

Ot.prp. nr. 29 (1991–1992) Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v

Ot.prp. nr. 37 (1991–92) Om A) Lov om bygdealmenninger. B) Lov om skogsdrift m.v. i statsalmenningene. C) Lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om almenninger m.v.

Ot.prp. nr. 82 (1991–92) Om endringer i energilovgivningen som følge av en EØS-avtale

Ot.prp. nr 50 (1992–93) Om lov om endringer i vassdragsreguleringsloven mfl.

Ot.prp. nr. 27 (1993–94) Om lov om endringer i lov 7 juni 1985 nr 51 om utmarkskommisjon for Nordland og Troms m fl

Ot.prp. nr. 28 (1994–95) Om lov om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og viltloven

Ot.prp. nr. 27 (1995–96) Om lov om endringer i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet

Ot.prp. nr. 33 (1996–97) Om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover mm.

Ot.prp. nr. 2 (1997–98) Om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjeneste i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover med mer

Ot.prp. nr. 67 (1997–98) Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Ot.prp. nr. 82 (1997–1998) Om lov om husleieavtaler (husleieloven)

Ot.prp. nr. 3 (1998–99) Om lov om mennneskerettigheter (menneskerettsloven)

Ot.prp. nr. 35 (1998–99) Om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Ot.prp. nr. 41 (2000–2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

Ot.prp. nr. 65 (2001–2002) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (bortfall av funksjonsbetegnelser på domstolene m.m.)

Ot.prp. nr. 29 (2002–2003) Om lov om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.)

Ot.prp. nr. 35 (2002–2003) Om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Ot.prp. nr. 53 (2002–2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)

Ot.prp. nr. 106 (2002–2003) Om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

Ot.prp. nr. 28 (2004–2005) Om lov om skogbruk (skogbrukslova)

Ot.prp. nr. 33 (2004–2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)

Ot.prp. nr. 38 (2004–2005) Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Ot.prp. nr. 75 (2004–2005) Om lov om endringer i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite

Ot.prp. nr. 78 (2004–2005) Om lov om endringer i jordskifteloven m.v.

Ot.prp. nr. 99 (2004–2005) Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift

Ot.prp. nr. 102 (2004–2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Ot.prp. nr. 8 (2005–2006) Om lov om endringer i jordskifteloven m.v.

Ot.prp. nr. 74 (2005–2006) Om lov om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover)

Ot.prp. nr. 78 (2005–2006) Om lov om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.

Ot.prp. nr. 99 (2005–2006) Om lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann.

Ot.prp. nr. 25 (2006–2007) Om lov om reindrift (reindriftsloven)

Indst. O. nr. 23 (1854) vedr. særlov om multeplukking i «Nordlands og Finmarkens amter.»

Innst. O nr. 98 (1976–77) Innstilling fra landbrukskomiteen om lov om reindrift

Innst. O. nr. 37 (1977–78) Innstilling fra landbrukskomiteen om lov om reindrift

Innst. O. nr. 17 (1984–85) Innstilling fra landbrukskomiteen om lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal

Innst. O. nr. 64 (1984–85) Innstilling fra justiskomiteen om lov om utmarkskommisjon for Nordland og Troms

Innst. O. nr. 79 (1986–87) Innstilling fra justiskomiteen om lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Innst. O. nr. 53 (1991–92) Tilleggsinnstilling fra kommunal- og miljøvernkomiteen om lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (med vedlegg og undervedlegg)

Innst. O. nr. 8 (1995–96) Innstilling frå næringskomiteen om lov om endringar i reindriftslova, jordskiftelova og viltlova

Innst. O. nr. 76 (2002–2003) Innstilling fra utenrikskomiteen om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Innst. O. nr. 25 (2003–2004) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

Innst. O. nr. 80 (2004–2005) Innstilling fra justiskomiteen om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)

Innst. O. nr. 41 (2005–2006) Innstilling frå justiskomiteen om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Innst.O.nr.74 (2005–2006). Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.

Innst. O. nr. 72 (2006–2007) Innstilling fra næringskomiteen om lov om reindrift (reindriftsloven)

Innst. S. nr. 147 (1987–88) [Om Grunnloven § 110 a]

Innst. S. nr. 205 (1988–1989) Salg av statsskog og eiendommer

Innst. S. nr. 158 (1991–92) Innstilling fra næringskomiteen om omorganiseringen av Direktoratet for statens skoger

Innst. S nr. 172 (1993–94) [Om Grunnloven § 110 c]

Innst. S. nr. 242 (2000–2001) Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden

Innst. S. nr. 114 (2001–2002) Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet

Innst. S. nr. 110 (2002–2003) Innstilling fra kommunalkomiteen om samepolitikken

Innst. S. nr. 200 (2003–2004) Innstilling fra utenrikskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter i 2002

Ot. forh. (1977–78) s. 212 flg.

Forhandlinger i Stortinget (1987–88) [Om Grunnloven § 110 a]

Forhandlinger i Odelstinget for 1995–96 [Om endringer i reindriftsloven]

Forhandlinger i Lagtinget for 1995–96 [Om endringer i reindriftsloven]

St.prp. nr. 106 (1971–72) Om samtykke til ratifikasjon av en konvensjon av 9. februar 1972, med tilhørende protokoll og noteveksling, mellom Norge og Sverige om reinbeite

St.prp. nr. 3 (1986/87) Om kraftutbygging i Saltfjellet/Svartisen

St.prp. nr. 102 (1989–90) Om den 76. internasjonale arbeidskonferanse i Genevé 1989

St.prp. nr. 52 (1991–1992) Omorganiseringen av Direktoratet for statens skoger

St.prp. nr. 100 (1991–92) Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

St.prp. nr. 49 (1997–98) Om reindriftsavtalen 1998 – 99

St.prp. nr. 1 (2002–2003) for budsjetterminen 2003 – Justisdepartementet

St.prp. nr. 1 (2006–2007) for budsjettåret 2007 – Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

St.prp. nr. 1 (2006–2007) for budsjettåret 2007 – Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

St.prp. nr. 1 (2006–2007) for budsjettåret 2007 – Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 1 (2006–2007) for budsjettåret 2007 – Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

St.meld. nr. 19 (1958) Ålmenningsspørsmål i Trøndelag

St. meld. nr. 61 (1959–60) Årsmelding for Direktoratet for statens skoger 1958

St.meld. nr. 48 (1965–66) Allmenningsspørsmål i Trøndelag

St.meld. nr. 42 (1973–74) Grenser for statens eigedomar i Trøndelag

St. meld. nr. 28 (1991–92) En bærekraftig reindrift

St. meld. nr. 56 (1991–92) Om struktur- og reguleringspolitikk overfor fiskeflåten (strukturmeldinga)

St. meld. nr. 62 (1991–1992) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge

St. meld. nr. 41 (1996–97) Om samepolitikken

St. meld. nr. 48 (1998–1999) Om Sametingets virksomhet 1998

St.meld. nr. 23 (2000–2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden

St.meld. nr. 39 (2000–2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet

St. meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken

St. meld. nr. 33 (2001–2002) Tilleggsmelding til St. meld. nr. 55 (2000 – 2001) Om samepolitikken

St. meld. nr. 15 (2003–2004) Rovvilt i norsk natur

St. meld. nr. 38 (2003–2004) Om petroleumsvirksomheten

St. meld. nr. 11 (2004–2005) Om Sametingets virksomhet

St. meld. nr. 25 (2004–2005) Om regionalpolitikken

St. meld. nr. 30 (2004–2005) Muligheter og utfordringer i nord

St. meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)

St. meld. nr. 21 (2005–2006) Hjarte for heile landet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Veileder for statlige myndigheters konsultasjoner med Sametinget og eventuelle øvrige samiske interesser, 23. juni 2006.

Fiskeri- og kystdepartementet, [mandat for] Utredning om samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark, 30. juni 2006.

Framlegg til justeringer i gjeldende gjerde- og beitelovgivning, rapport avgitt til Landbruksdepartementet i november 1987.

Fylkesmannen i Hedmark, Rapport nr. 2/2005, Forslag til vern av skog på Statskog SFs grunn i Hedmark, [endelig versjon], 16. februar 2005.

Fylkesmannen i Nordland, saksframlegg for fylkestinget i Nordland, 11. juni 1931.

Indberetning fra den ved kongelig Resolution av 12te Juli 1889 til Undersøgelse af Lappeforholdene i Hedemarkens, Søndre og Nordre Trondhjems Amter anordnede kommission [Lappekommisjonen av 1889].

Indberetning fra den ved kongelig Resolution af 6teAugust 1892 til Undersøgelse av lappeforholdene i Nordlands Amt anordnede Kommission, bilag 1: Afskrift af [Peter] Schnitlers Relation af 15de April 1744.

Innstilling fra Lappekommisjonen av 1897, 1904.

Justisdepartementet, Lovavdelingen, Innføring av fjelloven i Nordland og Troms, uttalelse 27. mai 1998 (98/01247 E TEK/ØØ/sa).

Justisdepartementet, Lovavdelingen, Lovteknikk og lovforberedelse Veiledning om lov- og forskriftarbeid, februar 2000.

Justisdepartementet, Lovavdelingen, Juridiske spørsmål vedrørende Innst. S. nr. 122 (1999–2000) – Gasskraft, uttalelse, 6. mars 2000.

Justisdepartementets høringsnotat 26. juni 2006, Høring – utkast til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark

Justisdepartementet, Høringsbrev – forskrift om gjenåpning av saker avgjort av utmarkskommisjonen for Nordland og Troms, 23. oktober 2007 (200705385 ES MVO/PEO).

Landbruksdepartementet, Et fremtidig Statskog, rapport fra prosjektgruppe opprettet 11. juni 2003, fremlagt 8. juni 2004.

Miljøverndepartementet, Rundskriv T 1/97 Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, 1997.

Nasjonalt utvalg for prosessen for bruk og vern i lulesamisk område, Videre prosess for bruk og vern i lulesamisk område i Tysfjord, Hamarøy og Sørfold kommuner, april 2006.

Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet, Identifisering av særlig verdifulle områder i Lofoten-Barentshavet, rapport, mai 2003.

Nærings- og handelsdepartementet, Forslag til ny minerallov – høringsnotat, 26. mai 2003 (200302779 – 3/TRW).

Olje- og energidepartementet, Utredning av konsekvenser av helårlig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet med grunnlagsstudier, juli 2003.

Ot.meld. nr. 1 (1999 – 2000) Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 35 (1998 – 99) om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven).

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005–09 (Soria Moria-erklæringen).

Protokoll fra konsultasjonsmøte mellom Sametinget og Arbeids- og inkluderingsministeren, desember 2005.

Protokoll fra konsultasjonsmøte mellom Sametinget og Fiskeri- og kystdepartementet, 5. januar 2006.

Rapport fra arbeidsgruppe: Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget ,april 2005.

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. juni 2006, Tida og Tilhøva, avgitt 15. desember 2006.

Regjeringen Bondevik I, Regjeringserklæring (Voksenåsen-erklæringen), 14. oktober 1997.

Regjeringsadvokaten, brev til Landbruksdepartementet, 23. november 1983 (referanse 55/80 JFR/EH).

Relation af 15de April 1744, Ang. Undersøgelse av Lappeforholdene i Nordlands Amt, av major Peter Schnitler.

Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeriressursene, Dokument nr. 3:13 (2003–2004).

Røroskommisjonens innberetning, 1879.

Samene i Europa Virkninger for samiske interesser ved ulike former for tilknytning til EF, Kommunaldepartementet 1992.

Sametingets melding om fiske som næring og kultur i kyst- og fjordområdene, oktober 2004.

Sametingets budsjett 2007, Sametingsrådets forslag til innstilling, oktober 2006.

The principal facts concerning Norwegian territorial waters – Memorandum prepared by the Royal Norwegian Committee of November 7th 1924.

Utenriksdepartementet, Rettsavdelingen, Vurdering av den folkerettslige utredning til professorene Graver og Ulfstein, mars 2004.

Svenske, finske, danske og nordiske utredninger mv.

SOU 1975: 99 og 100, Samerna i Sverige

SOU 1986:36 Samernas folkrättsliga ställning

SOU 1998:135 Domstolsorganisationen – sammanställning av grundmaterial från 1995 års Domstolskommitté

SOU 1999:25 Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige Betänkande av Utredningen omILO:s konvention nr 169

SOU 2000:99 Domarutnämningar och domstolsledning

SOU 2001:101 En ny rennäringspolitik

SOU 2005:17 Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen

SOU 2005:79 Vem får jaga och fiska?Historia, folkrätt och miljö

SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan

SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker Betänkande av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet

Ds (departementspromemoria) 1992:38 Domstolsväsendet – organisation och administration i framtiden

Prop. 1992/93:32 Samerna och samisk kultur m.m.

Ds 1993:34 Specialdomstolarna i framtiden

DV(Domstolsverket)-rapport 2003:3 Specialisering – En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund

Prop. 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande

Regeringskansliet, Socialdepartementet, Sveriges rapportering kring efterlevandet av FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Rapport S2006/1910/SK

Den svenske statsrapporten 6. september 2006 (E/C.12/SWE/5 6 September 2006) om FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)

Det finske Grundlagsutskottets utlåtande GrUU 8/1993 rd

Det finske Justitieministeriets publikation 2006:8, Sammandrag och referat av forskningsstudien Markrättigheter i Lappmarken

Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission Betænkning nr. 1398 2001

Innstilling fra Norsk-Svensk Reinbeitekommisjon av 1997, 2001.

Nordisk samekonvensjon Utkast fra finsk-norsk-svensk-samisk ekspertgruppe, avgitt 26. oktober 2005 (utkast til nordisk samekonvensjon).

Norske rettsavgjørelser

Høyesterett og Høyesteretts kjæremålsutvalg

Rt. 1862 s. 654

Rt. 1889 s. 633

Rt. 1892 s. 401

Rt. 1892 s. 411

Rt. 1897 s. 340

Rt. 1897 s. 759

Rt. 1902 s. 296

Rt. 1912 s. 433

Rt. 1912 s. 785 (Stange Prestegård)

Rt. 1914 s. 35 (Hadeland)

Rt. 1914 s. 715

Rt. 1916 s. 689

Rt. 1916 s. 1046

Rt. 1916 s. 1249

Rt. 1917 s. 708 (Øvre Numedal)

Rt. 1917 s. 718

Rt. 1917 s. 734

Rt. 1918 s. 401

Rt. 1918 II s. 32 (Veivandet/Veikvatnet)

Rt. 1924 s. 1039

Rt. 1928 s. 835

Rt. 1929 s. 289

Rt. 1932 s. 367

Rt. 1935 s. 79

Rt. 1935 s. 876

Rt. 1936 s. 923

Rt. 1948 s. 255 (Syndinvannene)

Rt. 1948 s. 533 (Eidfjord)

Rt. 1949 s. 444 (Valdresflyen)

Rt. 1951 s. 417 (Vangdommen)

Rt. 1951 s. 1125 (Atnedal)

Rt. 1952 s. 458

Rt. 1953 s. 318

Rt. 1953 s. 1166

Rt. 1954 s. 213

Rt. 1954 s. 389 (Aurland i Sogn)

Rt. 1954 s. 635

Rt. 1954 s. 1055 (Urevassbotn og Iungsdalen)

Rt. 1955 s. 269 (Kviknes)

Rt. 1955 s. 361 (Marsfjell)

Rt. 1956 s. 1085 (Hessdalen)

Rt. 1957 s. 1178 (Luster)

Rt. 1958 s. 1076

Rt. 1959 s. 92

Rt. 1959 s. 388 (Oppdal m.m.)

Rt. 1959 s. 854

Rt. 1959 s. 1169

Rt. 1960 s. 213 (Jevnaker)

Rt. 1960 s. 907

Rt. 1961 s. 117

Rt. 1961 s. 459

Rt. 1961 s. 1114

Rt. 1961 s. 1163 (Dale)

Rt. 1962 s. 53

Rt. 1962 s. 163

Rt. 1962 s. 369 (Gullklausul)

Rt. 1963 s. 349

Rt. 1963 s. 827

Rt. 1963 s. 1091

Rt. 1963 s. 1263 (Vinstra)

Rt. 1967 s. 1265

Rt. 1968 s. 24

Rt. 1968 s. 394 (Brekken)

Rt. 1968 s. 429 (Altevann II)

Rt. 1969 s. 1220 (Malangen)

Rt. 1969 s. 1409

Rt. 1970 s. 67 (Strandlovsaken)

Rt. 1970 s. 1367

Rt. 1971 s. 438

Rt. 1971 s. 596

Rt. 1972 s. 292

Rt. 1972 s. 643

Rt. 1973 s. 229

Rt. 1973 s. 332

Rt. 1973 s. 452

Rt. 1973 s. 705 (Vikesdalselven)

Rt. 1973 s. 922

Rt. 1975 s. 552

Rt. 1975 s. 796

Rt. 1975 s. 920

Rt. 1975 s. 1029 (Røssåga)

Rt. 1976 s. 1 (Kløfta)

Rt. 1976 s. 117

Rt. 1977 s. 267

Rt. 1979 s. 37

Rt. 1979 s. 492 (Varfjell/Stifjell)

Rt. 1979 s. 661

Rt. 1979 s. 971 (Rønnåsmyra I)

Rt. 1979 s. 1099

Rt. 1979 s. 1283 (Kåfjord – reindrift)

Rt. 1980 s. 469

Rt. 1981 s. 745 (Isene)

Rt. 1981 s. 1215 (Trollheimen)

Rt. 1982 s. 241 (Altaskjønnet)

Rt. 1982 s. 1541

Rt. 1983 s. 569 (Vansjø)

Rt. 1984 s. 629

Rt. 1985 s. 247 (Kåfjord – fiske)

Rt. 1985 s. 1128 (Rugsund)

Rt. 1986 s. 199 (Hardangervidda nasjonalpark)

Rt. 1986 s. 583

Rt. 1986 s. 1122

Rt. 1986 s. 1200

Rt. 1988 s. 378

Rt. 1988 s. 1217 (Korssjøfjell/Femunden)

Rt. 1989 s. 285 (Vargavågen)

Rt. 1990 s. 1113

Rt. 1991 s. 1311 (Beiarn og Skjerstad)

Rt. 1992 s. 352 (Sigdal)

Rt. 1993 s. 321 (Hydalen)

Rt. 1993 s. 528 (Lunner Pukkverk)

Rt. 1993 s. 1333

Rt. 1994 s. 610 (Bølgepapp)

Rt. 1994 s. 813

Rt. 1995 s. 304 (Bellona)

Rt. 1995 s. 644 (Balsfjord)

Rt. 1995 s. 1358

Rt. 1995 s. 1427 (Naturfredning)

Rt. 1996 s. 521 (Lena)

Rt. 1996 s. 547

Rt. 1996 s. 1232 (Tysfjord)

Rt. 1996 s. 1415 (Borthen)

Rt. 1996 s. 1457 (Tokeneskilen)

Rt. 1997 s. 188

Rt. 1997 s. 580 (OFS)

Rt. 1997 s. 1608 (Aursunden)

Rt. 1997 s. 1821 (Kjuus)

Rt. 1997 s. 1954 (Løten kommune)

Rt. 1997 s. 1965 (Eidesund)

Rt. 1998 s. 1164 (Furumoa)

Rt. 1999 s. 961 (Rest-Jugoslavia)

Rt. 2000 s. 591 (Utvisning III)

Rt. 2000 s. 996 (Bøhler)

Rt. 2000 s. 1579

Rt. 2000 s. 1811 (Finanger I)

Rt. 2001 s. 207 (Tjeldstø naturreservat)

Rt. 2001 s. 769 (Selbu)

Rt. 2001 s. 1116 (Båndtvang)

Rt. 2001 s. 1229 (Svartskogen)

Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON)

Rt. 2002 s. 550

Rt. 2002 s. 557 (Dobbeltstraff)

Rt. 2002 s. 778

Rt. 2004 s. 999

Rt. 2004 s. 1046

Rt. 2004 s. 1092 (Stonglandseidet)

Rt. 2004 s. 1683

Rt. 2004 s. 1985 (Barns fiskerett)

Rt. 2005 s. 469

Rt. 2005 s. 607

Rt. 2005 s. 805

Rt. 2005 s. 833

Rt. 2005 s. 1365 (Finanger II)

Rt. 2005 s. 1577

Rt. 2006 s. 71 (SAS)

Rt. 2006 s. 179

Rt. 2006 s. 262

Rt. 2006 s. 293

Rt. 2006 s. 1382

Rt. 2006 s. 1498

Rt. 2007 s. 102 (Ulrichsen)

Rt. 2007 s. 140

Rt. 2007 s. 257

Rt. 2007 s. 1003

Høyesterett, dom 19. desember 1928 (ikke publisert i Norsk Retstidende)

Høyesteretts kjæremålsutvalg, kjennelse 11. mai 1993 (HR-1993 – 00208k)

Høyesteretts kjæremålsutvalg, kjennelse 19. mai 1993 (HR-1993 – 00316k)

Høyesteretts kjæremålsutvalg, kjennelse 11. august 1997 (HR-1997 – 00417k)

Høyesteretts plenumsdommer 21. september 2007 (HR-2007 – 01593-P, HR-2007 – 01594-P og HR-2007 – 01595-P).

Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms 4

Sak nr. 1 og 2/1987, dom avsagt 28. april 1990 (Beiarn Vest og Beiarn Øst)

Sak nr. 3/1987, dom avsagt 26. april 1990 (Skjerstadfeltet)

Sak nr. 6 og 7/1987, dom avsagt 5. juli 1991 (Nordreisa og Kvænangen)

Sak nr. 2/1988, dom avsagt 19. april 1993 (Senja Nord)

Sak nr. 1/1989, dom avsagt 7. juli 1990 (Gildeskål/Meløy Nord)

Sak nr. 1/1990, dom avsagt 30. november 1993 (Mauken/Blåtind/Rostadalen)

Sak nr. 4/1990, dom avsagt 19. april 1993 (Senja Sør)

Sak nr. 1/1991, dom avsagt 21. april 1993 (Meløy Sør/Rødøy)

Sak nr. 2/1991, dom avsagt 9. desember 1992 (Tjeldsund-feltet)

Sak nr. 1/1992, dom avsagt 14. april 1994 (Snøhetta/Rubben)

Sak nr. 1/1993, dom avsagt 16. november 1993 (Saltdalfeltene)

Sak nr. 3/1993, dom avsagt 25. januar 1995 (Storfjordfeltet)

Sak nr. 1/1994, dom avsagt 24. januar 1995 (Kampen/Hjerttind)

Sak nr. 2/1994, dom avsagt 17. november 1994 (Ragofeltet)

Sak nr. 3 og 4/1994, dom avsagt 1. juli 1997 (Nord-Rana Allmenning)

Sak nr. 1/1996, dom avsagt 10. desember 1996 (Istindan)

Sak nr. 2/1996, dom avsagt 6. mai 1997 (Læigas)

Sak nr. 1/1997, dom avsagt 10. oktober 1997 (Sjunktindanfeltet)

Sak nr. 2/1998, dom avsagt 5. mars 1999 (Kåfjord/Manndalen-feltet)

Sak nr. 3/1998, dom avsagt 30. november 1999 (Hinnøya Vest)

Sak nr. 3/1999, dom avsagt 7. november 2000 (Navitdalen)

Sak nr. 1/2000, dom avsagt 25. juni 2002 (Tysfjord Nord)

Sak nr. 1/2001, dom avsagt 11. september 2002 (Narvik)

Sak nr. 2/2001, dom avsagt 5. april 2002 (Efjord)

Sak nr. 3/2001, dom avsagt 16. september 2003 (Skjomen)

Sak nr. 1 og 2/2002, dom avsagt 16. september 2003 (Vassbrunafeltet og Tamokdalen)

Sak nr. 3/2002, dom avsagt 1. april 2004 (Storvatnet i Steigen og Sørfold Nord)

Sak nr. 4/2002, dom avsagt 9. desember 2003 (Grytåfeltet)

Høyfjellskommisjonen 5

Dom 7. mars 1919 (nr. 16)

Kjennelse 2. juni 1924 (nr. 23, Ullensvangforretningen)

Kjennelse 1. juli 1927 (nr. 29)

Kjennelse 13. juli 1934 (nr. 43)

Kjennelse 3. september 1938 (nr. 53)

Kjennelse 29. august 1939 (nr. 54, Foldals- og Opdalsforretningen)

Kjennelse 4. oktober 1947 (nr. 70)

Kjennelse 6. desember 1952 (nr. 76, Haltdalen og Singsås)

Kjennelse 25. juli 1953 (nr. 77)

Øvrige underrettsavgjørelser

RG 1956 s. 109 (Hålogaland, Stabburselva i Finnmark)

RG 1961 s. 148 (Eidsivating)

RG 1973 s. 277 (Eidsivating)

RG 1977 s. 65 (Eidsivating)

RG 1981 s. 592 (Frostating)

RG 1984 s. 261 (Tana og Varanger)

RG 1984 s. 524 (Vardø)

RG 1989 s. 84 (Stavanger)

RG 1991 s. 977 (Frostating)

RG 1996 s. 563 (Agder)

RG 1997 s. 1361 (Hålogaland, overskjønn, Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark)

RG 1998 s. 1106 (Frostating, Tamneshalvøya)

Tana og Varanger herredsretts dom 1. juni 1982 (sak 34/82S)

Hålogaland lagmannsretts dom 11. oktober 1988 (sak 123/1987 A)

Hålogaland lagmannsretts dom 30. november 1992

Frostating lagmannsretts dom 10. desember 2002 (sak 02 – 127 A)

Agder lagmannsretts dom 11. mars 2004 (LA-2004 – 1642)

Hålogaland lagmannsretts dom 24. juni 2004 (LH-2004 – 235)

Agder lagmannsretts dom 14. januar 2005 (LA-2004 – 7845),

Gulating lagmannsretts dom 12. mai 2005 (LG-2004 – 43703)

Alta tingretts hevingskjennelse 23. mai 2005 (sak 05 – 059067TVI-ALTA)

Hålogaland lagmannsretts dom 21. juni 2005 (LH-2004 – 44305)

Sør-Trøndelag tingretts dom 17. august 2007 (sak 06 – 098607TVI-STOR)

Jordskifterettspraksis

Sør-Trøndelag jordskifterett, sak 27/2005 (Sjøvolden gård), avsluttet 21. desember 2005.

Frostating jordskifteoverrett, sak 2600 – 2006 – 0003 (Sjøvolden gård), 20. november 2006.

Ombudsmannspraksis

Stortingets ombudsmann for forvaltningen, årsmelding 1991 s. 165

Stortingets ombudsmann for forvaltningen, årsmelding 1996 s. 130

Stortingets ombudsmann for forvaltningen, årsmelding 2000 s. 265

Enkelte utenlandske rettsavgjørelser 6

The Anglo Norwegian Fisheries Case, International Court of Justice, Reports 1951 s. 116 (fiskerigrensesaken mot Storbritannia)

Högsta domstolen, Sverige, dom inntatt i Nytt juridiskt arkiv (NJA) 1981 s.1 (Skattefjällsaken)

Högsta förvaltningsdomstolen, Finland, avgjørelse avsagt mai 1996, protokoll nr. 261/7/96

Hovrätten för Övre Norrland, dom 19. september 2007 (mål nr. T 155-06)

Internasjonale konvensjoner, avtaler og andre instrumenter

Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende (Lappekodisillen), 2. oktober 1751.

The Treaty of Waitangi (Waitangitraktaten), 6. februar 1840.

ILO Constitution, 29. oktober 1919.

Universal Declaration of Human Rights, December 10, 1948 (FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, UDHR).

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome 4 November 1950 (Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK – med protokoller).

Traktat om oprettelse af det europæiske fællesskab, Roma 25. mars 1957 (konsolideret udgave, EF-Tidende nr. C 321E 2006).

ILO Convention No. 107 concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries (Indigenous and Tribal Populations Convention), 1957.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965 (FNs rasediskrimineringskonvensjon).

International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966 (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, SP).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966 (FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK).

Vienna Convention on the Law of Treaties, Done at Vienna on 23 May 1969.

Council of Europe, European Charter of Local Self-Government, Strasbourg, 15.X.1985.

ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Indigenous and Tribal Peoples Convention), 1989 (ILO-konvensjon nr. 169).

UN Convention on the Rights of the Child, General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 (FNs barnekonvensjon).

Document of the Copenhagen Meeting of the Conference of the Human Dimension of the CSCE [OSCE], 29 June 1990.

The World Bank, Operational Directive 4.20 Indigenous Peoples, 17. September 1991.

Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Oporto 2. mai 1992 (EØS-avtalen – med protokoller).

Agenda 21, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) held in Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992, Chapter 26 Recognizing and strengthening the role of indigenous people and their communities.

Convention on Biological Diversity, concluded at Rio de Janeiro, 5 June 1992.

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, UN General Assembly, resolution 47/135, 18. December 1992.

Sameprotokollen (protokoll nr. 3 til Finlands og Sveriges EU-tiltredelsestraktat, EF-Tidende C 241 29. august 1994).

Agreement for the implementation of the provisions of the UN Convention on the Law of the Sea (1982) relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks (1995).

Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995).

Council of Europe, Framework Convention for the Protection of National Minorities, Strasbourg, 1.II.1995.

The Treaty of Amsterdam (Amsterdamtraktaten) 2. oktober 1997.

Charter of Fundamental Rights of the European Union (EF-Tidende 2000 C 364 s. 1).

Johannesburg Declaration on Sustainable Development: From our origins to the future (2002).

Johannesburg Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (2002).

EØS-utvidelsesavtalen 14. oktober 2003.

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UN General Assembly, resolution 61/295, 13. September 2007 (FNs urfolkserklæring).

Klagesaker, uttalelser og annet materiale fra ILO

Klagesaker (Representations)

Ilolex: 161997PER169, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Peru of the Indigenous and Tribal People’s Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the General Confederation of Workers of Peru (CGTP)

Ilolex: 161998BOL169, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Bolivia of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Bolivian Central of Workers (COB)

Ilolex: 161998MEX169, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Mexico of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Trade Union Delegation, D-III-57, section XI of the National Trade Union of Education Workers (SNTE), Radio Education [huicholsaken]

Ilolex: 161998MEX169 [A], Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Mexico of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Radical Trade Union of Metal and Associated Workers

Ilolex: 161999COL169A, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Colombia of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Central Unitary Workers’ Union (CUT)

Ilolex: 161999COL169B, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Colombia of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Central Unitary Workers’ Union (CUT) and the Colombian Medical Trade Union Association [ASMEDAS]

Ilolex: 162000DNK169, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Denmark of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the National Confederation of Trade Unions of Greenland (Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat-SIK) (SIK) [Klagesaken mot Danmark]

Ilolex: 162000ECU169, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Ecuador of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL)

Ilolex: 162004MEX169, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Mexico of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Authentic Workers’ Front (FAT)

Ilolex: 162004MEX169A, Report of the committee set up to examine the representation alleging non-observance by Mexico of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Union of Workers of the Autonomous University of Mexico (STUNAM) and the Independent Union of Workers of La Jornada (SITRAJOR)

Ilolex: 162004MEX169B, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Mexico of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Union of Academics of the National Institute of Anthropology and History (SAINAH)

Ilolex: 162006MEX169, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Mexico of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Union of Metal, Steen, Iron and Allied Workers (STIMAHCS).

Observasjonsuttalelser (Individual Observations) og direkte forespørsler / direkte anmodninger (Individual Direct Requests)

Ilolex: 061990IND107, CEACR: 7 Individual Observation Concerning Convention No. 107, Indigenous and Tribal Populations, 1957 India (ratification: 1958) Published: 1990

Ilolex: 091993MEX169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and tribal Peoples Convention, 1989 Mexico (ratification: 1990) Submitted: 1993

Ilolex: 091993NOR169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and tribal Peoples Convention, 1989 Norway (ratification: 1990) Submitted: 1993

Ilolex: 091994BOL169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Bolivia (ratification: 1991) Submitted: 1994

Ilolex: 091995MEX1691, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Mexico (ratification: 1990) Submitted: 1995, February

Ilolex: 091995NOR1691, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Norway (ratification: 1990) Submitted: 1995, February

Ilolex: 061995NOR1691, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Norway (ratification: 1990) Published: 1995, February

Ilolex: 061996COL1692, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Colombia (ratification: 1991) Published: 1996

Ilolex: 091997CRI169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Costa Rica (ratification: 1993) Submitted: 1997

Ilolex: 061998BRA107, CEACR: Individual Observation Concerning Convention No. 107, Indigenous and Tribal Populations, 1957 Brazil (ratification: 1965) Published: 1998

Ilolex: 061999COL169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989, Colombia, (ratification: 1991) Published: 1999

Ilolex: 091999CRI169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Costa Rica (ratification: 1993) Submitted: 1999

Ilolex: 091999PER169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Peru (ratification: 1994) Submitted: 1999

Ilolex: 062000PRY169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Paraguay (ratification: 1993) Published: 2000

Ilolex: 092001COL169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and tribal Peoples, 1989 Colombia (ratification: 1991) Submitted: 2001

Ilolex: 092001CRI169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Costa Rica (ratification: 1993) Submitted: 2001

Ilolex: 062001CRI169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Costa Rica (ratification: 1993) Published: 2001

Ilolex: 062001PRY169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Paraguay (ratification: 1993) Published: 2001

Ilolex: 062002MEX169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Mexico (ratification: 1990) Published: 2002

Ilolex: 092002MEX169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 Mexico (ratification: 1990) Submitted: 2002

Ilolex: 092003ECU169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 Ecuador (ratification: 1998) Submitted: 2003

Ilolex: 062003ECU169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Ecuador (ratification: 1998) Published: 2003

Ilolex: 092003HND169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 Honduras (ratification: 1995) Submitted: 2003

Ilolex: 092003PER169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 Peru (ratification: 1994) Submitted: 2003

Ilolex: 062003PER169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Peru (ratification: 1994) Published: 2003

Ilolex: 092003PRY169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 Paraguay (ratification: 1993) Submitted: 2003

Ilolex: 062003PRY169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Paraguay (ratification: 1993) Published: 2003

Ilolex: 092004COL169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Colombia (ratification: 1991) Submitted: 2004

Ilolex: 062004CRI169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Costa Rica (ratification: 1993) Published: 2004

Ilolex: 092004DNK169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Denmark (ratification: 1996) Submitted: 2004

Ilolex: 092004FJI169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 Fiji (ratification: 1998) Submitted: 2004

Ilolex: 062004GTM169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Guatemala (ratification: 1996) Published: 2004

Ilolex: 062004HND169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Honduras (ratification: 1995) Published: 2004

Ilolex: 062004NOR169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Norway (ratification: 1990) Published: 2004

Ilolex: 092005ARG169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Argentina (ratification: 2000) Submitted: 2005

Ilolex: 062005FJI169, CEACR: Individual Observation concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Fiji (ratification: 1998) Published: 2005

Ilolex: 092006BOL169, CEACR: Individual Direct Request concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Bolivia (ratification: 1991) Submitted: 2006

Ilolex: 092006BRA169, CEACR: Individual Direct Request concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Brazil (ratification: 2002) Submitted: 2006

Ilolex: 092006DNK169, CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Denmark (ratification: 1996) Submitted: 2006

Ilolex: 062006DNK169, CEACR: Individual Observation concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Denmark (ratification: 1996) Published: 2006

Ilolex: 092006MEX169, CEACR: Individual Direct Request concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Mexico (ratification: 1990) Submitted: 2006

Ilolex: 092006PER169, CEACR: Individual Direct Request concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Peru (ratification: 1994) Submitted: 2006

Ilolex: 062006PER169, CEACR: Individual Observation concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Peru (ratification: 1994) Published: 2006

Ilolex: 092007ARG169, CEACR: Individual Direct Request concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Argentina (ratification: 2000) Submitted: 2007

Ilolex: 062007ARG169, CEACR: Individual Observation concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Argentina (ratification: 2000) Published: 2007

Ilolex: 062007COL169, CEACR: Individual Observation concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Colombia (ratification: 1991) Published: 2007

Ilolex: 092007ECU169, CEACR: Individual Direct Request concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Ecuador (ratification: 1998) Submitted: 2007

Ilolex: 092007FJI, CEACR: Individual Direct Request concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Fiji (ratification: 1998) Submitted: 2007

Ilolex: 062007FJI169, CEACR: Individual Observation concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Fiji (ratification: 1998) Published: 2007

Ilolex: 092007PRY169, CEACR: Individual Direct Request concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Paraguay (ratification: 1993) Submitted: 2007

Tolkningsuttalelse (Interpretation of Conventions and Recommendations)

Ilolex: 242001169, ILC: Interpretation of a decision concerning Convention No. 169, Indigenous and Tribal Peoples, 1989 Switzerland. Published: 2001 Description:(Interpretation of Conventions and Recommendations) Document:(Vol. LXXXIV, 2001, Series A, No. 1)

Øvrig ILO-materiale

ILO, International Labour Conference, 75th Session, 1988, Report VI (1), (2): Partial revision of the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107).

ILO, International Labour Conference, 76th session, 1989, Report IV (1), (2A), (2B): Partial revision of the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107).

Indigenous and tribal peoples: A guide to ILO Convention No. 169, International Labour Office, Geneva, 1995, 2. ed. 1996, prepared by Manula Tomei and Lee Swepston.

ILO Convention on Indigenous and tribal peoples, 1989 (No. 169): A manual, International Labour Office, Geneva 2003, prepared by Lee Swepston, Graciela Jolidon, Francesca Thornberry and Finn Andersen.

Observasjonsuttalelser, tolkningsuttalelser og avgjørelser fra FNs menneskerettskomité

Observasjonsuttalelser (Considerations of reports submitted by State parties)

Human Rights Committee, Sixty-fifth session, CCPR/C/79/add. 105, 1999, 7 April 1999 (Canada)

Human Rights Committee, Sixty-seventh session, CCPR/C/79/add 112, 1999, 1 November 1999 (Norway)

Human Rights Committee, Sixty-ninth session, A/55/4, paras. 498 – 528, 28 July 2000 (Australia)

Human Rights Committee, Seventy-fourth session, CCPR/CO/74/SWE, 1 April 2002 (Sweden)

Human Rights Committee, Seventy-fifth session, CCPR/CO/75/NZL, 7 August 2002 (New Zealand)

Human Rights Committee, Eighty-second session, CCPR/CO/82/FIN, 2 December 2004 (Finland)

Human Rights Committee, Eighty-fifth session, CCPR/C/BRA/CO/2 (2005), 2 November 2005 (Brazil)

Human Rights Committee, Eighty-fifth session, CCPR/C/CAN/CO/5, 20 April 2006 (Canada)

Human Rights Committee, Eighty-sixth session, CCPR/C/NOR/CO/5, 25 April 2006 (Norway)

Human Rights Committee, Eighty-seventh session, CCPR/C/USA/Q/3/CRP.4, 28 July 2006 (USA)

Human Rights Committee, Eighty-ninth session, CCPR/C/CHL/CO/5, 18 May 2007 (Chile)

Generelle tolkningsuttalelser (General Comments)

Human Rights Committee, General Comment No. 12, The right to self-determination of peoples (Article 1), CCPR/C/21/Rev.1, adopted on 21st Session, 13/04/ 1984.

Human Rights Committee, General Comment No. 23, Article 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 (1994), adopted on 50th Session, 08/04/1994.

Avgjørelser

Sandra Lovelace v. Canada (Communication No. R.6/24/1977), CCPR/C/OP/1 at 10 (1985), views adopted 30 July 1981.

Ivan Kitok v. Sweden (Communication No. 197/1985), CCPR/C/33/D/197/1985 (1988), views adopted 27 July 1988.

Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band v. Canada (Communication No. 167/1984), CCPR/C/38/D/167/1984 (1990), views adopted 26 March 1990.

E. P. at al. v. Colombia (Communication No. 318/1988), CCPR/C/39/D/318/1988, views adopted 15 August 1990.

Ilmari Länsman et al. v. Finland (Communication No 511/1992), CCPR/C/52/D/511/1992 (1994), views adopted 26 October 1994.

Jouni Länsman et al. v. Finland (Communication No. 671/1995), CCPR/C/58/D/671/1995, views adopted 30 October 1996.

J. G. A. Diergaart (late Captain of the Rehoboth Baster Community) et al. v. Namibia (Communication No. 760/1997), CCPR/C/69/D/760/1997, views adopted 6 September 2000.

Apirana Mahuika et al. v. New Zealand (Communication No. 547/1993), CCPR/C/70/D/779/ 1997, views adopted 15 November 2000.

Anni Äärelä and Jouni Näkkäläjärvi v. Finland (Communication No. 779/1997), CCPR/C/73/ D/779/1997, views adopted on 7 November 2001.

Ms. Marie-Hélène Gillot v. France (Communication No. 932/2000), A/57/40 at 270 (2002), views adopted on 15 July 2002.

Mr. Jarle Jonassen et al. v. Norway (Communication No. 942/2000), U.N. Doc. CCPR/C/76/D/ 881/1999 (2002), views adopted on 25 October 2002.

Jouni Länsman et al. v. Finland (II) (Communication No. 1023/2001), CCPR/C/83/D/1023/ 2001 (2005), views adopted 15 April 2005.

George Howard v. Canada, (Communication No. 879/1999), CCPR/C/84/D/879/1999 (2005), views adopted 26 July 2005.

FNs rasediskrimineringskomité og FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Decision 1 (66): New Zealand. 27/04/2005. CERD/C/DEC/NZL/1.

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Sweden. 01/05/2001. CERD/C/304/Add.103.

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Finland. 10/12/2003. CERD/C/63/CO/5.

Seventeenth periodic reports of States parties due in 2005: New Zealand. 18/07/2006. CERD/C/NZL/17. (State Party Report) [New Zealands rapport].

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, List of issues to be taken up in connection with the consideration of the fifth periodic report of FINLAND concerning the rights covered by articles 1 to 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/FIN/Q/5 25 August 2006).

Andre FN-dokumenter

United Nations, General Assembly resolution 47/135, adopted 18. December 1992, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities

United Nations, UN-Document E/CN.4/1995/2, E/CN.4/Sub.2/1994/56 (Utkast til urfolkserklæring utarbeidet 1994 av FNs underkommisjon for forhindring av diskriminering og beskyttelse av minoriteter)

United Nations Environment Programme (UNEP), Cultural and spiritual values of biodiversity, A complementary contribution to the Global Biodiversity Assessment, 2000

Avgjørelser fra EF-domstolen

forente saker 56 og 58/64, Consten og Grundig, Saml. 1966 s. 429

sak 152/73, Sotgiu, Saml. 1974 s. 153

sak 167/73, Kommisjonen mot Frankrike, Saml. 1974 s. 359

sak 8/77, Sagulo, Saml. 1977 s. 1495

sak 207/78, Even, Saml. 1979 s. 2019

sak 182/83, Fearon mot Irish Land Commission, Saml. 1984 s. 3677

forente saker 60 og 61/84, Cinéthèque, Saml. 1985 s. 2605

sak 263/86, Humbel, Saml. 1988 s. 5365

sak C-3/88, Kommisjonen mot Italia, Saml. 1989 s. 4035

sak C-279/89, Kommisjonen mot Storbritannia, Saml. 1992 s. I-5785

sak C-363/89, Roux, Saml. 1991 s. I-273

forente saker C-92/92 og C-326/92, Phil Collins,Saml. 1993 s. I-5145

sak C-350/92, Spania mot Rådet, Saml. 1995 s. I-1985

sak C-1/93, Haliburton Services, Saml. 1994 s. I-1137

sak C-45/93, Kommisjonen mot Spania, Saml. 1994 s. I-911

sak C-324/93, Evans, Saml. 1995 s. I-563

sak C-415/93, Bosman, Saml. 1995 s. I-4921

sak C-56/94, SCAC, Saml. s. I-1769

sak C-237/94, O’Flynn, Saml. 1996 s. I-2617

sak C-334/94, Kommisjonen mot Frankrike, Saml. 1996 s. I-1307

sak C-15/95, EARL de Kerlast, Saml. s. I-1961

sak C-354/95, National Farmers’ Union m.fl., Saml. s. I-4559

sak C-368/95, Familiapress, Saml. 1997 s. I-3689

sak C-151/96, Kommisjonen mot Irland, Saml. 1997 s. I-3327

sak C-158/96, Kohll, Saml. 1998 s. I-1931

sak C-176/96, Lehtonen, Saml. 2000 s. I-2681

sak C-249/96, Grant mot South-West Trains, Saml. 1998 s. I-621

sak C-309/96, Annibaldi, Saml. 1997 s. I-7493

sak C-350/96, Clean Car Autoservice, Saml. 1998 s. I-2521

sak C-212/97, Centros, Saml. 1999 s. I-1459

sak C- 224/97, Ciola, Saml. 1999 s. I-2517

sak C-292/97, Karlsson m.fl., Saml. s. I-2737

sak C-302/97, Konle, Saml. 1999 s. I-3099

sak C-311/97, Royal Bank of Scotland, Saml. 1999 s. I-2651

sak C-84/98, Kommisjonen mot Portugal, Saml. 2000 s. I-5215

sak C-97/98, Jägerskiöld mot Gustafsson, Saml. 1999 s. I-7319

sak C-203/98, Kommisjonen mot Belgia, Saml. 1999 s. I-4899

sak C-251/98, Baars, Saml. 2000 s. I-2787

sak C-281/98, Angonese, Saml. 2000

sak C-367/98, Kommisjonen mot Portugal,Saml. 2002 s. I-4731

sak C-503/99, Kommisjonen mot Belgia, Saml. 2002 s. I-4809

sak C-388/01, Kommisjonen mot Italia, Sml. 2003 s. I-721

sak C-452/01, Ospelt, Saml. 2003 s. I-9743

sak C-491/01, British American Tobacco, Saml. 2002 s. I-11453

sak C-110/03, Belgia mot Kommisjonen, Saml. 2005 s. I-2801

Avgjørelser fra Førsteinstansretten

sak T-54/99, max.mobil Telekommunikation, Saml. 2002 s. II-313

sak T-177/01, Jégo-Quéré, Saml. 2002 s. II-2365

Innstillinger fra generaladvokatene ved EF-domstolen

Generaladvokat La Pergolas innstilling 26. oktober 1999 i sak C-285/98, Kreil mot Tyskland

Generaladvokat Colomers innstilling 3. juli 2001 i sakene C-367/98, C-483/99 og C-503/99, Kommisjonen mot Portugal, Frankrike og Belgia, forent med hans innstilling 6. februar 2003 i sakene C-463/00 og C-98/01, Kommisjonen mot Spania og Storbritannia

Generaladvokat Jacobs’ innstilling 8. juli 2004 i sak C-203/03, Kommisjonen mot Østerrike

Generaladvokat Colomers innstilling 13. februar 2007 i sak C-112/05, Kommisjonen mot Tyskland

Avgjørelser fra EFTA-domstolen

sak E-2/94, Skotsk laks, REC 1994–95 s. 59

sak E-9/97, Sveinbjörnsdóttir, REC 1998 s. 95

sak E-5/98, Fagtún, REC 1999 s. 51

sak E-6/98, Norge mot ESA, REC 1999 s. 74

sak E-1/00, Islandsbanki, REC 2000–2001 s. 8

sak E-3/05, ESA mot Norge, REC 2006 s. 104 (finnmarkstillegget)

sak E-1/06, ESA mot Norge (spilleautomat), dom 14. mars 2007, ennå ikke i REC

sak E-2/06, ESA mot Norge(hjemfall), dom 26. juni 2007 ennå ikke i REC

Øvrige EU- og EØS-rettslige kilder 8

rådsforordning 1612/68

rådsdirektiv 1979/409/EF

rådsdirektiv 2000/43/EF (om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av alle uansett rase eller etnisk opprinnelse)

rådsdirektiv 2001/42/EF (om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer)

EFTA Surveillance Authority (ESA), Request concerning complaints against Norway’s policy on access to angling, 29 November 2000 (SEA 033,4000,011).

EFTA Surveillance Authority, Letter of formal notice, 29 June 2001 (SEA 033.400.010).

EFTA Surveillance Authority, Reasoned opinion delivered in accordance with Article 31 of the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice regarding Norway’s breach of Article 28 of the EEA Agreement and of Articles 1 and 4 of the Act referred to at point 2 of Annex V to the EEA Agreement (Council Regulation (EEC) No 1612/ 68 of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community), as amended, 2. april 2004.

EFTA Surveillance Authority, Norwegian legislation regarding hunting activities (Cases No: 62040 to 62046, Event No: 432371), 22. august 2007.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD)

EMDs dom 26. april 1979 Sunday Times mot Storbritannia

EMDs dom 23. september 1982 Sporrong og Lönnroth mot Sverige

EMDs dom 18. desember 1984 Sporrong og Lönnroth mot Sverige (Application no. 7151/75; 7152/75)

EMDs dom 21. februar 1986 James og andre mot Storbritannia

EMDs dom 8. juli 1986 Lithgow og andre mot Storbritannia

EMDs dom 25. oktober 1989 Allan Jacobsson mot Sverige

EMDs dom 19. desember 1989 Mellacher og andre mot Østerrike

EMDs dom 21. februar 1990 Håkansson og Sturesson mot Sverige

EMDs dom 18. februar 1991 Fredin mot Sverige

EMDs dom 22. september 1994 Hentrich mot Frankrike

EMDs dom 9. desember 1994 Holy Monasteries mot Hellas

EMDs dom 28. september 1995 Scollo mot Italia

EMDs dom 23. april 1996 Phocas mot Frankrike

EMDs dom 9. november 1999 Spacek, s.r.o. mot Tsjekkia

EMDs dom 5. januar 2000 Beyeler mot Italia

EMDs dom 21. mai 2002 Jokela mot Finland

EMDs dom 11. juli 2002 I mot Storbritannia

EMDs dom 24. juni 2003 Stretch mot Storbritannia

EMDs avvisningsavgjørelse 6. januar 2005 Hoogendijk mot Nederland

EMDs dom 30. juni 2005 Jahn og andre mot Tyskland

EMDs dom 14. desember 2006 Lupas og andre mot Romania

Den europeiske menneskerettighetskommisjonen

Gudmundsson mot Island (511/59, Yearbook of the European Convention of Human Rights 3 s. 393)

Banér mot Sverige (EMD-1985 – 11763)

Akvidar og andre mot Tyrkia, RJD 1996 s. 1192

Akkus mot Tyrkia, RJD 1997, s. 1300

Litteratur, artikler mv.

Alterskjær, Bjørnar, EØS-rettens betydning for norsk forvaltningsrett, i Jussens Venner 2006 s. 171.

Anaya, S. James, Indigenous Peoples in International Law, 1996.

Andenæs, Johs., Statsforfatningen i Norge, 8. utgave (1998).

Andenæs, Johs. og Fliflet, Arne, Statsforfatningen i Norge, 10. utgave (2006).

Andreassen [Skoghøy], Jens Edvin, Menneskerettigheter og urbefolkning, Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet, skriftsserie nr. 12, 1991.

Andreassen [Skoghøy], Jens Edvin, Menneskerettigheter og urbefolkninger, i Lov og Rett 1992 s. 67 flg.

Andreassen, Lars, Makten til å kategorisere. Samepolitikk og vern av natur, i Diedut nr. 2/2001 s. 134 flg.

Arctic Human Development Report, Akureyri, Stefansson, Arctic Institute 2004.

Arnesen, Finn, Introduksjon til rettskildelæren i EF, 3. utgave (1995).

Arntsen, Bjørn, Lokale rettsoppfatninger og praksiser knyttet til bruken av fiskeressursene i noen utvalgte fjordområder i Nord-Troms, i NOU 2007: 14 del XIV.

Arup, Erik, Danmarks historie, Bind B 1512–1624, 2. utgave (1961).

Aschehoug, T. H., Norges nuværende Statsforfatning, tredje bind, 2. utgave (1893).

Austenå, Torgeir og Øvstedal, Sverre, Jordskifteloven med kommentarer, 3. utgave (2000).

Backer, Inge Lorange, Naturvern og naturinngrep – forvaltningsrettslige styringsmidler, 1986.

Backer, Inge Lorange, Innføring i naturressurs- og miljørett, 2. utgave 6. opplag (1998).

Backer, Inge Lorange, Innføring i naturressurs- og miljørett, 4. utgave (2002).

Backer, Inge Lorange, Allemannsretten i dag, i Lov og Rett 2007 s. 451 flg.

Barsh, Russel Lawrence, An Advocate’s Guide to the Convention on Indigenous and Tribal Peoples, i Oklahoma City University Law Review, vol. 15, 1990 No. 1, s. 209 flg.

Bengtsson, Bertil, Samernas jakt- och fiskerätt, i SOU 2005:17 s. 11 flg.

Berg, Borgar Høgetveit, Hevd – Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar, 2005.

Berg, Bård A., Myndighetenes behandling av konflikten mellom reindriftssamer og bønder i Nordland, Trøndelag og det søndenfjeldske på 1880- og 1890-tallet., hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1990.

Berg, Bård A., Samiske sedvaner og rettsoppfatninger på Gearretnjarga, i NOU 2001: 34 s. 497 flg.

Bergo, Knut, Høyesteretts forarbeidsbruk, 2000.

Bernt, Jan Fridthjof, Overå, Oddvar og Hove, Harald, Kommunalrett, 4. utgave (2002).

Borgnes, Jan, Statsallmenninger og fjellstyreforvaltning, i Utmark, tidskrift for utmarksforvaltning, nr 3: 2003.

Borgos, Johan I., Samiske fiskeriinteresser i Vesterålen, i Innstilling fra samisk fiskeriutvalg, 1997, s. 14 flg.

Brattland, Camilla, Fishing Under the Consent of the Kingdom – From Local Requests to Indigenous Claims in a Coastal Sami Fjord, Faculty of Social Sciences, University of Tromsø 2005.

Brekken, Ola, Fjellstyrenes forvaltningsansvar, i Tidsskrift for Naturforvaltning 2/94 s. 34 flg.

Broderstad, Else Grete, Urfolkspolitisk innflytelse i en ny europeisk kontekst, i Samer, makt og demokrati (Bjerkli og Selle (red.)), 2003 s. 152 flg.

Broderstad, Else Grete, Niemi, Einar og Sommerseth, Ingrid (red.), Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905, Senter for samiske studier, skriftserie nr. 14, 2007.

Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 6. utgave (2003).

Brundtland, Gro Harlem, Distriktene – Nord Norge og myten, tale i Nordreisa, 19. september 1996.

Brækhus, Sjur og Hærem, Axel, Norsk Tingsrett, 1964.

Bugge, Hans Christian, Grunnloven § 97: En oversikt over teori og nyere rettspraksis, i Jussens Venner 1999 s. 65

Bull, Kirsti Strøm, Et kritisk lys på reindriftsloven, i Lov og Rett 1995 s. 396 flg.

Bull, Kirsti Strøm, Studier i reindriftsrett, 1997.

Bull, Kirsti Strøm, leder i Lov og Rett nr. 6/1998.

Bull, Kirsti Strøm, Oskal, Nils og Sara, Mikkel Nils, Reindriften i Finnmark. Rettshistorie 1852–1960, 2001.

Bull, Kirsti Strøm, Fisket i saltvann – betraktninger rundt rettighetsspørsmål, i Kart og Plan nr. 1: 2005 s. 9 flg.

Capotorti, Francesco, Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, UN New York, 1979.

Castberg, Frede, Norges statsforfatning II, 2. utgave (1947).

Cobo, José R. Martinez, Study of the Discrimination Against Indigenous Populations, E/CN.4/Sub.2/1983/21.

Craig, Paul and de Búrca, Gráinne, EU Law: Text, Cases and Materials, 3. utgave (2003).

Dragsten, Sverre, Almenninger, almenningsrett og allemannsrett i Norge, Tidsskrift for Naturforvatning 2/94.

Eckhoff, Torstein, Rettskraft, 1945.

Eckhoff, Torstein, Rettskildelære, 5. utgave (2001) ved Helgesen, Jan.

Eckhoff, Torstein og Smith, Eivind, Forvaltningsrett, 8. utgave (2006).

Einarsbøl, Elisabeth, Noen juridiske betraktninger vedrørende samiske rettigheter i saltvann, eiendomsrettens utstrekning i saltvann etter norsk rett og folkeretten, i Gáldu Cála – tidsskrift for urfolks rettigheter nr. 1/2006.

Eira, Anders J. H., Samene og EU – samenes stilling i fremtidens Europa, foredrag på konferansen Samene og EU – samenes stilling i fremtidens Europa i Karasjok 24. september 2003 (se http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/Kommunal--og-regionaldepartementet/265050/266497/ samene_og_eu_-samenes_stilling.html?id= 267796, sist besøkt 25. oktober 2007).

Ellis, Evelyn, EU Anti-Discrimination Law, 2005.

Engkvist, Yngve, Urfolksrettigheter i en canadisk kontekst Eksempler fra British Columbia og Nordvest-territoriet, i Gáldu Cála Tidsskrift for urfolks rettigheter nr. 3/2006.

Eriksen, Gunnar K., Alders tids bruk, 1993.

Eriksen, Gunnar, Samiske sedvaner og bruk av naturressurser før og etter Selbu- og Svartskogdommene fra 2001, i Kritisk Juss nr. 3: 2004 s. 289 flg.

Evjen, Bjørg, Samisk tilstedeværelse i området sør for Finnmark 1865–1930, i NOU 2007: 14 del XV.

Eythórson, Einar, Petroleumsvirksomhet i Lofoten-Barentshavet og samiske forhold, NIBR-rapport, juni 2003.

Falkanger, Thor, Servitutter, i Jussens Venner 1974 s. 219 flg.

Falkanger, Thor, Fjellovens anvendelse i Nordland og Troms, betenkning for Norges Bondelag, 26. mai 1998.

Falkanger, Thor, Fjellovens anvendelse i Nordland og Troms, notat 24. juni 1998.

Falkanger, Thor, Fast eiendoms rettsforhold, 3. utgave (2005).

Falkanger, Thor og Falkanger, Aage Thor, Tingsrett, 6. utgave (2007).

Fauchald, Ole Kristian og Stigen, Jo, Traktatenes tvang, [kronikk] i Aftenposten 21. august 2007 (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1948589.ece, sist besøkt 15. oktober 2007).

Fjellheim, Paul, Bygselsamer vest for Femund, i Åarjel – Saemieh Samer i sør (Saemien Sijte – årbok 1982/83).

Fjellheim, Paul, Pro memoria, 8. mai 2007 (dok. 314 i Samerettsutvalgets arkiv).

Fjellheim, Rune Sverre, Samene og EU – strategier og muligheter Bakgrunnsnotat for Samisk Parlamentarisk Råd, 2002.

Fleischer, Carl August, Grunnlovens § 97, i Jussens Venner 1975 s. 183 flg.

Fleischer, Carl August, Grunnlovens § 105, i Jussens Venner 1986 s. 1.

Fleischer, Carl August, Vurdering av dokument offentliggjort 3/11 – 2003 om «folkerettslig vurdering av forslaget til ny finnmarkslov», 11. februar 2004.

Fleischer, Carl August, Folkerett, 8. utgave (2005).

Fougner, Jan, Konflikt mellom reindrift og annen bruk av eiendom,i Lov og Rett 1997 s. 112 flg.

Frihagen, Arvid, Forvaltningsloven II, 1986.

Frihagen, Arvid, Plan- og bygningsloven kommentarutgave, bind III: Reguleringsplan, 1989.

Frihagen, Arvid, Kommentarer til forvaltningsloven, i Norsk lovkommentar, 5. utgave (2005) (bind 1), s. 820 flg.

Gauslaa, Jon, Beiarn og artikkel 27, [kronikk] i Dagbladet, 7. september 2000.

Gauslaa, Jon, Norske samers landrettigheter, i Landinspektøren nr. 3 2001, s. 262 flg.

Gauslaa, Jon, Kommentarer til reindriftsloven, i Norsk lovkommentar, 5. utgave (2005) (bind 1), s. 1258 flg.

Gauslaa, Jon, Utviklingen av sameretten de siste 25 årene og betydningen for arealforvaltning og rettspleie, i Areal og eiendomsrett(Øyvind Ravna red.) s. 151 flg., 2007.

Gjelsvik, Nikolaus, Norsk Tingsret, 1919.

Graver, Hans Petter, Alminnelig forvaltningsrett, 3. utgave (2007).

Graver, Hans Petter og Ulfstein, Geir, Folkerettslig vurdering av forslaget til ny finnmarkslov, november 2003.

Gulmann, Claus og Hagel-Sørensen, Karsten, EU-ret (3. utgave) 1995.

Hage, Kristin Elisabeth, Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms fylker En redegjørelse for Utmarkskommisjonen og dens praksis, masteroppgave ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2005 (publisert på: http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=26283 (sist besøkt 19. april 2007).

Hagen, Svein Erik, Arnesen, Tor, Ørbeck, Morten og Lien, John Arne, Evaluering av Statskog SF, ØF-rapport nr. 15/1999.

Heber, Gustav, Norske Rettsreglers Historie I og II, 1938.

Helland, Amund, Norsk Bergret, 1892.

Henriksen, John Bernhard, Samisk selvbestemmelsesrett i et folkerettslig perspektiv, betenkning for Sametinget, juni 2001.

Henriksen, John Bernhard, Har kravet om samisk rett til selvbestemmelse støtte i folkeretten?,i Diedut nr. 2, 2002 (Nils Oskal, red.) s. 30 flg.

Henriksen, John Bernhard, Scheinin, Martin og Åhrén, Mattias, Det samiske folkets rätt til självbestämmande, i utkast til Nordisk Samekonvensjon, 2005, s. 299–359 (vedlegg 3).

Hov, Jo, Rettergang I Sivil- og straffeprosess, 2007.

Høgetveit, Einar, Krav om rettslig status for samene – om en sameparagraf i Grunnloven, i Lov og Rett 1986 s. 163 flg.

Innjord, Frode, Erstatning for rådighetsreguleringer etter naturvernloven, vedlegg 6 til NOU 2004: 28.

Jansen, Ingunn Skille, EUs charter om grunnleggende rettigheter, IUSEF nr. 47, 2005.

Jebens, Otto og Kalstad, Johan Albert, Identifisering av samiske områder, Notat til kommunaldepartementet, 30. september 1992.

Jebens, Otto, Om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark, Oslo, 1999.

Jebens, Otto, Rettskraftvirkningen av dommer om kollektive rettigheter til grunn og andre naturressurser, i Lov og Rett 2001 s. 213 flg.

Jebens, Otto, Sjøsamenes og etniske norske fiskeres rett til sjøfiske i Finnmark, i Lov og Rett 2007 s. 259 flg.

Jernsletten, Klokov, Sustainable Reindeer Husbandry, Arctic Council 2000–2002, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø 2004.

Johansen, Ann-Gøril, Finnmarksloven og folkeretten – prosessen i lovsaken, [kronikk] i Nordlys 7. oktober 2003.

Johansen, Ann-Gøril, Ett skritt fram og to tilbake, [artikkel] i Samer, makt og demokrati (Bjerkli og Selle (red.)) 2003, s. 175 flg.

Johansen, Ann-Gøril, Retten til å utøve sin kultur og selvbestemmelsesretten som grunnlag for samiske landrettigheter i Norge, Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet, skriftserie nr. 63, 2004.

Karlsen, Rolf Jørn, Fellesskapets grunn i Nordland og Troms, [innlegg] i Nordlys, 17. mars 2007.

Kelly, John M., A Short History of Western Legal Theory, 1992.

Kohl, Andreas, Der Menschenrechtskatalog der Völkerrechtsgemeinschaft – Die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen, 1968.

Krag, J., Fra Namdalens ukjendte egne, i Den Norske Turistforenings årbok 1887.

Kristiansen, Maria Lundberg, Special Measures for the Protection of Minorities, Genève, 1997.

Kvammen, Egil, Kommentarer til deltakelsesloven, i Norsk lovkommentar, 5. utgave (2005) (bind 3), s. 3082 flg.

Lae, Erling, Fra Karstadkonvensjonen til reinbeitekonvensjonen. Forhandlinger i reinbeitesaken mellom Norge og Sverige fram til reinbeitekonvensjonen av 1919, i Diedut nr. 4/2003.

Lassen, Edvard, Utdrag av Høyfjellskommisjonens dommer og kjennelser 1909–1944, 1946 (E. Lassen II).

Lassen, Edvard, Utdrag av Høyfjellskommisjonens dommer og kjennelser 1945–1953, 1954 (E. Lassen II).

Lødrup, Peter, Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave 2005.

Løøv, Anders, Framveksten av private eiendommer nord for Aursunden, inntatt i Utdrag I til Frostating lagmannsrett, ankesak nr. 95 – 00034.

Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction To International Law, 7. utgave (1997).

Mathiesen, Thomas, Retten i samfunnet En innføring i rettssosiologi, 2005.

Mathisen, Gjermund, Om proporsjonalitet som skranke for tiltak som gjør inngrep i EØS-avtalens fire friheter, Jussens Venner 2007 s. 80.

McHugh, Phil G., Urbefolkningens rettslige stilling i New Zealand, i NOU 1997:5 s. 193 flg.

Mikalsen, Tor, En moderne planlov og urfolkshensyn, [innlegg] i Rana Blad, 11. juli 2007.

Minde, Henry, Perspektiver på samisk deltakelse i fiskeriene i nordre Nordland/Sør-Troms, i Innstilling fra Samisk fiskeriutvalg, 1997, s. 44 flg.

Müller-Graff, Peter-Christian, The compatibility of Norwegian ownership rules with the EEA-obligations of Norway, vedlegg 1 til NOU 2002: 3.

Møse, Erik, Menneskerettigheter, 2002.

Nielsen, Yngvar, Lappernes fremrykning mod syd i Trondhjems stift og Hedemarkens amt, i Det Norske Geografiske Selskabs Aarbog I, 1889–1890.

Niemi, Einar, Vadsøs historie I, 1983.

Nilsen, Jon Egil, Fiskerier i Finnmark. Rettigheter og krav, [debattinnlegg] i Nordlys, 21. februar 2006.

Norges Fjellstyresamband, Håndbok for fjellstyrer 2003–2007(utgave 2), januar 2004.

Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 1993.

Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2. utgave (2005).

Nygaard, Nils, Skade og ansvar, 6. utgave (2007).

Olafsen, O., De norske Almenninger i Fortid og Nutid med et kort Omrids af enhver enkelts Historie, avhandling for Landbruksdepartementet, 17. desember 1916.

Oxenknecht, Renate, Der Schutz ethnischer, religiöser und sprachlicher Minerheiten in Art. 27 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966, Frankfurt, 1988.

Pedersen, Steinar, Bruken av land og vann i Finnmark inntil første verdenskrig, i NOU 1994: 21 s. 13 flg.

Pedersen, Steinar, Samisk bruk av sjøressursene i Finnmark, i Innstilling fra Samisk fiskeriutvalg, 1997, s. 20 flg.

Pedersen, Steinar, Momenter om Lappekodisillen og samiske rettigheter i Finnmark, 1751–1889,i NOU 1997: 5 s. 78 flg.

Prestbakmo, Hans, Notat Eventuell utvidelse av reinbeitedistrikt nr. 6 Fosen i Nord-Trøndelag. (1983).

Prestbakmo, Hans, Notat Reinbeite i Vesterålen.(1983).

Prestbakmo, Hans, Notat Reinbeiting på en del mindre øyer i Troms.(1983).

Prestbakmo, Hans, Notat Vega som reinbeite.(1983).

Prestbakmo, Hans, Samfunnsutviklinga og reindrifta med særlig henblikk på tida etter 1945(1983).

Prestbakmo, Hans, En del øyer i Troms (Senja, Kvaløy, Ringvassøy, Reinøy, Vannøy og Rebbenesøy)(1984).

Prestbakmo, Hans, Bruken av utmarksressursene i Finnmark i [det 20.] århundret, i NOU 1994: 21 s. 135 flg.

Päiviö, Nils Johan, Gränsöverskridande renskötsel Historisk belysning, i NOU 2007: 14 del XVI.

Ravna, Øyvind, Ansvar for skade forårsaket av rein, i Lov og Rett, 2007 s. 171 flg.

Ravna, Øyvind, Reindriftssamenes bruksretter og jordskifterettens saklige kompetanse, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 s. 220 flg.

Ravna, Øyvind, Forvaltningspraksis, rettsoppfatninger og løsningsmodeller i konflikter mellom bufehold og reindrift i områder sør for Finnmark 1938–1978, i NOU 2007: 14 del XVII.

Ravna, Øyvind, Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms og de samiske interessene, i NOU 2007: 14 del XVIII.

Ravna, Øyvind og Reiten, Magne, Grensegang og rettsavklaring i utmark og høyfjell i Areal og eiendomsrett(Øyvind Ravna red.) s. 483 flg., 2007.

Richter Hansen, Einar, Bruken av naturressursene i Finnmark fra 1918 til ca. 1970, i NOU 1994: 21 s. 295 flg.

Robberstad, Anne, Rettskraft, 2006.

Robberstad, Knut, Tingsrettssoga, i Jus og Jord (heidersskrift til professor Olav Lid på 70-årsdagen), 1978.

Robberstad, Magnus, Om allmenning og høgfjell i Nordland og Troms, Vedlegg I til Fjellovkomiteen av 1965 sin innstilling av 1969, s. 86 flg.

Rognlien, Knut, Urbefolkninger i Norden og internasjonale menneskerettigheter, særlig om samene, i Retfærd nr. 58 (1992) s. 68 flg.

Ross, Alf, Lærebog i folkerett, 6. reviderede udgave ved Ole Stig Andersen, Tyge Lehmann og Per Magid, 1984.

Ruud, Morten og Ulfstein, Geir, Innføring i folkerett, 2. utgave (2002).

Ruud, Morten, Ulfstein, Geir og Fauchald, Ole Kristian Utvalgte emner i folkerett Metode – miljø – havrett – handel,1997.

Rynning, Lorentz, Norsk almenningsrett I, 1934.

Sandene, Erling og Keiserud, Erik, Oreigningsloven, 2. utgave (1990).

Sandersen, Håkan og Olsen, Terje, Verneprosesser, ressursforvaltning og samiskhet – fjordressurser og forvaltningsutfordringer i Tysfjord, i Diedut nr. 2/2001 s. 116 flg.

Schei, Tore, Tvistemålsloven Bind I, 2. utgave (1998).

Schei, Tore, Viktige valg i sivilprosessen i Festskrift til Carsten Smith; Rettsteori og rettsliv, 2002, s. 687 flg.

Scheinin, Martin, The Right to Enjoy a Distinct Culture: Indigenous and Competing Uses of Land, i The Jurisprudence of Human Rights Law: A Comparative Interpretive Approach, eds. Orlin, Rosas and Scheinin, Åbo 2000, s. 163 flg.

Scheinin, Martin, The right to Self-Determination under the CCPR, i Aikio, Scheinin, Operationalizing the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination, 2000, s. 179–199.

Sejersted, Fredrik (red.), Nordisk forvaltningsrett i møte med EF-retten, 1996.

Sejersted, Fredrik, Arnesen, Finn, Rognstad, Ole-Andreas, Foyn, Sten og Kolstad Olav, EØS-rett, 2. utgave (2004).

Selmer, Knut S., Stiftelsen Lovdata: Opprettelse og virksomhet 1981–86, publisert på Lovdata (http://www.lovdata.no/litt/hist-1981 – 86.html#map1, sist besøkt 15. mai 2007).

Severinsen, Anne, Reineiernes sedvanerett i reinbeitedistriktene Essand og Riasten i Diedut nr. 1/2006.

Severinsen, Anne, Samisk befolkning, bruk av naturen og rettighetsforhold i Nord-Trøndelag, i NOU 2007: 14 del III.

Skjeggedal, Terje, God jul og godt nyttår fra planlovutvalget, i Tidskrift for utmarksforskning, nr. 3:2003.

Skoghøy, Jens Edvin Andreassen, Menneskerettigheter og urbefolkning, i Lov og Rett 1992 s. 67 flg.

Skoghøy, Jens Edvin A., Utviklingstrekk i Høyesteretts rettskildebruk, i Lov og Rett 1996 s. 209 flg.

Skoghøy, Jens Edvin Andreassen, Urfolkskonvensjonens betydning for samenes rettigheter til grunn og andre naturressurser, artikkel/foredrag på seminar arrangert av Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø, 10. april 1997.

Skoghøy, Jens Edvin Andreassen, ILO-konvensjonens betydning i rettighetsdebatten, i Else Grete Broderstad (red.), Samiske rettigheter – utfordringer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, Universitetet i Tromsø 1998, s. 71 flg.

Skoghøy, Jens Edvin Andreassen, Urfolkskonvensjonens betydning for samenes rettigheter til grunn og andre naturressurser, i Doublet, Krüger, Strandbakken, Bårdsen, (red.), Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen, 19. februar 1998, 1998, s. 485 flg.

Skoghøy, Jens Edvin A., Tvistemål, 2. utgave (2001).

Skogvang, Susann Funderud, Samerett – om samenes rett til en fortid, nåtid og fremtid, 2002.

Skogvang, Susann F. og Vars, Láilá Susanne, En folkerettslig vurdering av Ot. prp. nr. 53 (2002 – 2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke, utredning for Sametinget, mai 2003.

Smith, Carsten, Om samenes rett til naturressurser – særlig ved fiskerireguleringer, i Lov og Rett 1990 s. 507 flg., også inntatt i Rettstenkning i samtiden, 1992 s. 118 flg.

Smith, Carsten, Rett for samer og nordmenn, [kronikk] i Aftenposten 13. april 2005.

Smith, Carsten, Samiske rettigheter i et nordisk perspektiv, i Lov og Rett 2006 s. 323 flg.

Solheim, Benny, ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 8 og norsk sedvanesensur, Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet, skriftsserie nr. 58, 2004.

Somby, Ande, Når Høyesterett gjentar no pardon, prøveforelesning til juridisk doktorgrad, 1999.

Steiner, Jo, Woods, Lorna and Twigg-Flesner, Christian, Textbook on EC Law, 8. utgave (2003).

Stordrange, Bjørn, Ekspropriasjonserstatningsloven Kommentarutgave i samarbeid med Ove Christian Lyngholt, 2. utgave (1992).

Sunde, Jørn Øyrehagen, Fiskerettar i saltvatn, i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2006 s. 341 flg.

Taranger, Absalon, Fremstilling af de Haalogalandske almenningers rettslige Stilling, 1892.

The Waitangi Tribunal Bibliography, 1975–2005.

Thornberry, Patrick, International Law and the Right of Minorities, 1991.

Tomuschat , Christian, Protection of Minorities under Article 27 of the International Covenant on Civil and Politcal Rights, i Völkerrecht als Rechtsordnung, 1983.

Torjesen, Kirsti Sveen, Jordskifterettens rettsanvendelse og gjennomføring av erstatningsskjønnet ved reinbeiteskade etter reindriftsloven § 27, 2002.

Tønnesen, Sverre, Retten til jorden i Finnmark, 2. utgave (1979).

Uggerud, Ken, Samerett og samerettsutvikling, i Mennesker og rettigheter 1995 s. 336 flg.

Uggerud, Ken, Folkerett, samerett og skytefelt, Institutt for offentlig retts (UiO) skriftserie 7/2000.

Uggerud, Ken, Rovdyrvern og menneskerettigheter i reindriftens områder, betenkning for Norske reindriftssamers landsforbund, juni 2001.

Uggerud, Ken, Kommentarer til sameloven, i Norsk Lovkommentar 5. utgave (2005) (bind 2), s. 1778 flg.

Uggerud, Ken, Urfolks selvbestemmelsesrett etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (1966) artikkel 1 (utrykt utredning for Samerettsutvalget), juli 2006.

Ulvevadet, Klokov, Family-Based Reindeer Economy, and the Status and Management of Caribou Populations, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø, 2004.

Vistad, Odd Inge, Daugstad, Karoline og Svarstad, Hanne, Store verneområde med lokal forvaltning: Funn og refleksjonar, 2006.

Wasenden, Odd-Harald B., Eksisterer det en egen streifbeiterett, i Lov og Rett 1998 s. 604 flg.

Weatherill, Stephen & Beaumont, Paul, EU Law, 3. utgave (1999).

Westerfjeld, Nanni, Samerettsutvalgets grunnlagsdokument nr. 45 [om New Zealand].

Wille, Peter F., ILO-konvensjon nr. 169 – en milepæl for urbefolkninger og stammefolk, i Mennesker og rettigheter 1990 nr. 4 s. 59 flg.

Williams, Joe, The Waitangi Tribunal and the Settlement of Historical Treaty Claims A critical role in New Zealand society, 9. desember 2005.

Winge, Nikolai K., Fri vei mot 10 TWh? En drøftelse om gjeldende rettsregler gir de berørte miljøinteressene tilstrekkelig rettssikkerhet i vindkraftsaker,studentavhandling (60 studiepoeng), Universitetet i Oslo, 2007.

Ørebech, Peter, Sedvanerett i fiskeriene – sjøsamene i Finnmark, i NOU 2001: 34 s. 587 flg.

Ørebech, Peter, EØS-avtalens artikkel 125, med særlig vekt på diskusjonen i NOU 2004: 26 Hjemfall, Lov og Rett 2006 s. 26.

Ørebech, Peter, Hvem eier fisket i de hålogalandske ytre allmenninger, i Lov og Rett 2007 s. 345 flg.

Åkermark, Athanasia Spiliopoulou, Justifications of Minority Protection in International Law, 1997.

Aall, Jørgen, Diskrimineringsforbudet etter EØS-avtalens artikkel 4, i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1994 s. 1011.

Aasland, Gunnar, Rettskraftens subjektive grenser i tvistemål, i Jussens Venner 1988 s. 211 flg.

Retningslinjer, rundskriv, vedtekter mv.

Miljøverndepartementet, rundskriv T-3/99, Saksbehandlingsregler etter naturvernloven (§ 18).

Guidelines for establishing and strengthening local communities’ and indigenous people’s participation in the management of wetlands, vedlegg VII.8 (1999), pkt. I nr. 4 til Resolution VIII.36 on Participatory Environmental Management (PEM), The Ramsar Convention on Wetlands.

Retningslinjer for Samisk utviklingsfond (gjeldende fra 1. januar 2005).

Statskog SF, Vedtekter for statsforetaket Statskog SF, sist endret 9. desember 2005.

Sametinget, Retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark, fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni 2007 med hjemmel i finnmarksloven § 4.

Avtaler mv.

Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder, undertegnet 31. januar 2007.

Avtale om samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget, undertegnet 2003.

Avtale om samarbeid mellom Sametinget og Troms fylkeskommune, undertegnet 28. juni 2007.

Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, undertegnet 11. mai 2005, stadfestet ved kgl. res. 1. juli 2005.

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget, undertegnet 12. juni 2006.

Samarbeidsavtale mellom Sametinget i Norge, Nordland fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune, undertegnet 11. februar 2005.

Samarbeidsavtale mellom Statskog SF og Norske Reindriftsamers Landsforbund, inngått 28. juni 2004.

Nettsteder 9

www.bergvesenet.no (Bergvesenets nettside), sist besøkt 21. september 2007.

http://curia.europa.eu/da/content/juris/ index.htm (EF-domstolens og Førsteinstansrettens avgjørelser), sist besøkt 20. juli 2007.

http://dk.nanoq.gl/Groenlandsk-dansk_selvstyrekommission.aspx og http:// dk.nanoq.gl/Groenlandsk-dansk_selvstyrekommission/Nyheder/2007_okt_kommission.aspx (om den grønlandsk-danske selvstyrekommisjonens arbeid), sist besøkt 14. oktober 2007.

http://dk.nanoq.gl/Groenlands_Landsstyre/Landsstyrets_Sekretariat/Indenrigskontoret/Strukturreformen.aspx (om Grønlands strukturreform), sist besøkt 14. oktober 2007.

http://www.eftacourt.lu/ (EFTA-domstolens avgjørelser), sist besøkt 20. juli 2007.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/en/about.html (om EUs charter om grunnleggende rettigheter), sist besøkt 25. oktober 2007.

http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/aktuelt/fiskets_gang/forvaltning_i_endring/2006/0606/reguleringsmoete_erstatter_reguleringsraadet (om nedleggelsen av Reguleringsrådet), sist besøkt 18. august 2007.

http://www.fjellstyrene.no og http://www.fjellstyra.no/omnfsogfjellstyrer/ (Norges fjellstyresamband), sist besøkt 12. august 2007.

http://www.forumfor.no/?id=125 (Forum for utvikling og miljø, om biomangfoldkonvensjonens syvende partsmøte, februar 2004), sist besøkt 20. juli 2007.

http://www.framtidinord.no/nyheter/article90177.ece (nyhetsartikkel 31. mai 2007), sist besøkt 12. juli 2007.

http://www.fylkesmannen.no/fmt_fagomrade. asp?tgid=2820&gid=2877&amid=1238893& (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, ang. delegering av forvaltningsmyndighet), sist besøkt 14. juli 2007.

http://www.fylkesmannen.no/liste.aspx?m= 1928&amid=1389242 (Fylkesmannen i Finnmark), sist besøkt 14. august 2007.

http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/ (fjellstyra på Hardangervidda), sist besøkt 12. august 2007.

http://www.iucn.org/ (the World Conservation Union), sist besøkt 14. juli 2007.

http://www.justice.govt.nz/maorilandcourt/ (om The Maori Land Court), sist besøkt 14. oktober 2007.

http://www.miljolare.no/tema/kulturminner/artikler/samiske.php (Nettverk for miljølære), sist besøkt 9. juli 2007.

http://www.miljostatus.no/templates/PageWithRightListing____3285.aspx (Miljøstatus i Norge, områder vernet i 2006, regional fordeling), sist besøkt 12. juli 2007.

http://www.miljostatus.no/templates/PageWithRightListing____5587.aspx (Miljøstatus i Norge, vernet areal per 1. januar 2007), sist besøkt 12. juli 2007.

http://www.miljostatus.no/templates/themepage____2258.aspx (Miljøstatus i Norge, oversikt vernet natur), sist besøkt 14. oktober 2007.

http://nordlys.no.by.com/pocket.paper?ViewId=1001&NewsId=20998142 (nyhetsartikkel 26. juni 2007), sist besøkt 12. juli 2007.

http://www.npd.no/Norsk/Aktuelt/Pressemeldinger/2006/Pressemelding_1_2006_bronn_7122 – 7 – 3_050106.htm (pressemelding fra Oljedirektoratet 5. januar 2006), sist besøkt 15. juli 2007.

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.2711095 (nyhetsartikkel 15. juni 2007), sist besøkt 14. juli 2007.

http://odin.dep.no/md/norsk/tema/naturmangfold/nyheter/022001 – 210168/dok-bn.html (om det videre arbeidet med ny naturmangfoldlov), sist besøkt 14. juli 2007.

http://odin.dep.no/oed/norsk/aktuelt/pressem/026031 – 070261/dok-bn.html (Pressemelding fra Olje- og energidepartementet, 11. mai 2004), sist besøkt 15. juli 2007.

http://www.om.fi/sv/Etusivu/Vireilla/Saadoshankkeet/Kielellisetjakulttuurisetoikeudet/1175668581193 (det finske Justitieministeriet), sist besøkt 17. oktober 2007.

http://www.ots.govt.nz/index.html (nettsiden til Office of Treaty Settlements), sist besøkt 14. oktober 2007.

http://regjeringen.asap-asp.com/upload/kilde/ lmd/bro/2006/0015/ddd/pdfv/301990-jordskifte-referat_040406.pdf (Referat fra møte 4. april 2006 i referansegruppen for utarbeiding av ny jordskiftelov), sist besøkt 30. april 2007.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/ tema/andre/Nordisk_samisk_samarbeid/Nordisk-samekonvensjon. html?id=86937 (om arbeidet med Nordisk samekonvensjon), sist besøkt 8. juli 2007.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/ Differensiert_arbeidsgiveravgift.html?id=938 og http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/ tema/Differensiert_arbeidsgiveravgift/Virkeomrade-for-differensiert-arbeidsgiveravgiftfra-2007.html?id=417727 (om differensiert arbeidsgiveravgift), sist besøkt 15. oktober 2007.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2007/juni-07/Statskog-Viktige-styringssignaler-.html?id=473353 (pressemelding om foretaksmøtet i Statskog, juni 2007), sist besøkt 19. juli 2007.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/Tema/andre/Jordskifte/Jordskiftelovrevisjonen.html?id=446515 (om jordskiftelovrevisjonen), sist besøkt 30. april 2007.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2003/Horing-NOU-200314-Bedre-kommunal-og-regi.html?id=95404 (høringsuttalelser til NOU 2003: 14), sist besøkt 12. juli 2007.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/ hoeringer/hoeringsdok/2003/Horing-NOU-200314-Bedre-kommunal-og-regi/2.html?id= 95406 (høringsinstanser til NOU 2003: 14), sist besøkt 12. juli 2007.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/ dok/hoeringer/hoeringsdok/2005/Horing-NOU-2004 – 28-Lov-om-bevaring-av-na/4.html?id=97335 (høringsuttalelser avgitt til NOU 2004: 28), sist besøkt 14. juli 2007.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/ Planlegging_Plan_og_bygningsloven/Planlovutvalget.html?id=410039 (om arbeidet med ny planlov), sist besøkt 10. juli 2007.

http://www.reindrift.no/?id=307 (fakta om reindriften i Nordland), sist besøkt 12. august 2007.

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2004/Pressemelding_Dok_3_13_ 2003_2004.htm (pressemelding angående undersøkelse av norsk fiskeriforvaltning), sist besøkt 19. august 2007.

http://www.saamicouncil.net/?newsid=1816&deptid=1169&languageid=7&NEWS=1 (Samerådets pressemelding om hugst i Enare), sist besøkt 17. oktober 2007.

http://www.sagat.no/?article=6134&cat=Hovedsiden (artikkel i Ságat, 20. mars 2007), sist besøkt 15. oktober 2007.

http://www.samediggi.no/Artikkel.asp?AId= 236&back=1&MId1=3&MId2=104&MId3=249&sprak=norsk (samemanntallet 2005), sist besøkt 6. august 2007.

http://www.samediggi.no/artikkel.aspx?MId1= 1&AId=1759&Back=1&sprak=norsk (Pressemelding fra Sametinget, 9. mai 2007), sist besøkt 9. juli 2007.

http://www.ssb.no/emner/10/09/bygningsmasse/ (eksisterende bygningsmasse, 2007), sist besøkt 12. juli 2007.

http://www.ssb.no/elgjakt/tab-2007 – 03 – 08 – 01.html (elgjakt etter fylke), sist besøkt 19. juli 2007.

http://www.ssb.no/emner/10/09/bygningsmasse/tab-2007 – 02 – 27 – 04.html (Antall fritidsbygninger per januar 2007, fylke), sist besøkt 12. juli 2007.

http://www.ssb.no/reinjakt/ (villreinjakt i Norge), sist besøkt 20. juli 2007.

http://www.ssb.no/www-open/aarbok/tab/tab-365.html (avvirket trevirke etter fylke), sist besøkt 5. august 2007.

http://www.statgreen.gl/ (Grønlands Statistik), sist besøkt 14. oktober 2007.

http://www.stats.govt.nz/products-and-services/new-zealand-in-profile-2006/Population.htm (statistikk om New Zealand), sist besøkt 14. oktober 2007.

http://www.statskog.no/index.asp?startID=&topExpand=&subExpand=&strUrl=//applications/system/publish/view/showobject.asp?infoobjectid=1002414&context=7&menuid=1000524 (fakta og nøkkeltall), sist besøkt 19. juli 2007.

http://www.statskog.no/index.asp?strUrl=1002616i&topExpand=&subExpand= (laksefiske i Nordland), sist besøkt 8. august 2007.

http://www.statskog.no/index.asp?strurl=1005036i&topExpand=&subExpand= (ad valg av styret i Statskog SF, 19. juni 2007), sist besøkt 19. juli 2007.

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2829#item20001 (antall samer og innbyggere i Sverige), sist besøkt 14. oktober 2007.

http://www.teara.govt.nz/1966/G/GovernmentParliament/TheLifeOfParliament/en (the 1966 Encyclopaedia of New Zealand), sist besøkt 14. oktober 2007.

http://www.tiltakssonen.net/index.php?page_id=1 (tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms), sist besøkt 7. august 2007.

http://www.tpk.govt.nz/about/legislation/default.asp og http://www.tpk.govt.nz/default.asp (om the Ministry of Maori Development, sist besøkt 14. oktober 2007.

http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/, http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/news/news.asp, http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/news/recentlyreleasedreports.asp, http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/reports/ (om Waitangitribunalet, dets rapporter mv.), sist besøkt 14. oktober 2007.

Annet materiale (korrespondanse, høringsuttalelser, årsmeldinger mv.)

Advokatfirmaet Haavind Vislies notat til Statskog SF, Kommentarer til Ravnas utredning fra Marianne Dragsten/Johan Fr. Remmen (upubl.), 6. april 2006.

Advokatforeningens høringsuttalelse til utkastet til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark, 6. oktober 2006.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, brev 11. juni 2007 til Sametinget (angående godkjenning av Sametingets retningslinjer etter finnmarksloven § 4) (200600084-/INA).

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nytt om samepolitikken nr. 2–2007, 5. oktober 2007.

Arbeids- og sosialdepartementet, pressemelding 1. desember 2005.

Bachke, Anton og Ravna, Øyvind, orientering på Samerettsutvalgets møte i juni 2003.

Beiarn Kommune v/rådmannen, brev til Landbruksdepartementet 30. juni 1995 (/J.nr. 1042/95).

Beiarn Kommunestyre, vedtak 26. april 1995 i sak 16/95.

Beslutningsreferat fra 7. møde den 13. juni 2006 i Narsaq i Grønlandsk-dansk selvstyrekommission: http://dk.nanoq.gl/upload/selvstyrekomm/referater/kom_ %20130606_dk.pdf (sist besøkt 14. oktober 2007).

Direktoratet for naturforvaltning, brev til Norges Jeger- og fiskerforbund, 15. oktober 1996.

Domstoladministrasjonens sak 04/00164 – 4.

Domstoladministrasjonens høringsuttalelse til utkastet til forskrift om Finnmarkskommisjonen og utmarksdomstolen for Finnmark, 15. september 2006.

Elgå reinbeitedistrikt, høringsuttalelse til Fylkesmannen i Hedmark angående verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Hedmark, 12. april 2005.

Finnmark fylkeskommune, Forslag til ny minerallov – høring, 25. august 2003.

Finnmark fylkeskommune, vedtak i sak 56/05 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser, NOU 2005:10 – høringsuttalelse, 25. oktober 2005.

Finnmark fylkeskommune, vedtak i sak 56/2006 Høring av NOU 2006:16. Strukturvirkemidler i fiskeflåten, 27. september 2006.

Finnmarkseiendommen, styresak 91/06.

Finnmarkseiendommen, Forslag til retningslinjer for behandling av saker om vedutvisning, høringsbrev 10. oktober 2006.

Finnmarkseiendommen, Strategisk plan, vedtatt på styremøte 20. mars 2007.

Fylkesmannen i Nordland, brev til Beiarn kommune, 30. august 1995 (Sak nr. 95/5092 EW/-).

Jordskiftelovrevisjonen Notat nr. 2, versjon 2. Frå arbeidsgruppa til referansegruppa. 31.10.06. Overlappande myndigheit (http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/Tema/andre/Jordskifte/Jordskiftelovrevisjonen.html?id=446515, sist besøkt 25. oktober 2007).

Justisdepartementet, Lovavdelingen, uttalelse 17. januar 1996 (94/1412 E EA/sa).

Justisdepartementet, brev 16. juli 2002 til Landbruksdepartementet («Vedr. henvendelse fra LD om utredning av reindriftsl. kap. VI mv.»).

Justisdepartementet, Høring – forslag til ny minerallov, 20. august 2003 (200304400 U-A HAA/ew).

Justisdepartementet v/statsråden, brev 6. april 2004 og 14. juni 2004, inntatt i vedlegg 1 og 2 til Innst. O. nr. 80 (2004–2005).

Justisdepartementet, Lovavdelingen, brev til Samerettsutvalget, 2. april 2007 (ref: 200609080 EP TFJ/ajf).

Justis- og politidepartementet v/statsråden, brev 6. april 2007 (ref: 2005/07795 EO).

Kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge, brev 5. august 1993 (93/38–17, 93/2451 S).

Kommunal og regionaldepartementet, høringsuttalelse til NOU 2003: 14, 12. desember 2003 (03 – 2180 – 17 GHS).

Kommunal- og regionaldepartementet, NOU 2004: 28 – høring, 13. september 2005 (05 – 707 – 7 HIH).

Kultur- og kirkedepartementet, European Charter for Regional or minority languages, Second periodical report, Norway March 2002, 5. mars 2002.

Landbruksdepartementet, brev til Nordland fylke, 24. mars 1931.

Landbruksdepartementet, brev til Direktoratet for statens skoger, 29. april 1981.

Landbruksdepartementet, brev til Beiarn kommune, 18. mai 1995 (S-5954/92 TOS).

Landbruksdepartementet, brev til Norges Fjellstyresamband, 30. april 1997.

Landbruksdepartementet, brev til Norges Bondelag, 10. juli 1998 (referanse:S 96/1785 TOS).

Landbruksdepartementet v/statsråden, brev til Stortingets Næringskomité 20. mars 2002, inntatt i Innst. S. nr. 150 (2001 – 2002) Innstilling frå Næringskomiteen om forslag [frå] stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om salg av statlige eierandeler i Statskog SF [dokument nr. 8: 71 (2001 – 2002)], vedlegg 1.

Landbruksministerens svar i Stortingets spørretime 17. november 1993 (http://www.stortinget.no/spti/1993/dw-o1993111703 – 004.html, sist besøkt 1. oktober 2007).

Landbruks- og matdepartementet, Spm nr 1341 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tord Lien – Spørsmål om ekspropriasjon av grunn fra grunneiere i Rørosregionen til fordel for reindriften, 11. september 2007.

Miljøministeriet (Danmark), e-post til Samerettsutvalget, 29. mai 2007.

Miljøverndepartementet, brev til ESA 21. november 2001 (ref: 2001/00021- N/feo).

Miljøverndepartementet, brev 9. april 2003 til Fylkesmannen i Finnmark, (02/02739-P/BCH).

Miljøverndepartementet, brev 9. april 2003 til Fylkesmannen i Finnmark,(2002/2010-P/IA).

Miljøverndepartementet, Mandat for nasjonalt utvalg for prosessen for bruk og vern i lulesamisk område, brev 16. januar 2004.

Miljøverndepartementet, høringsuttalelse til Nordisk Samekonvensjon, juni 2006.

Miljøverndepartementet, brev 2. oktober 2006, verneplanarbeid etter naturvernloven (200501546-/HEB).

Nord-Trøndelag Reinsamelag, brev til Samerettsutvalget, 13. mai 2007.

Norges Bondelag, Notat om fjelloven i Nordland og Troms, 19. november 1997.

Norges Bondelag, avd. for Regnskap og juridisk service, notat 24. februar 1998 (97/00093/032).

Norges Bondelag, Om fjellovas anvendelse i Nordland og Troms, årsmøteuttalelse 1998.

Norges Jeger- og Fiskerforbund, uttalelse til Nordland fylkeskommune 23. november 1994.

Norges Jeger- og Fiskerforbund, brev til landbruksminister Kåre Gjønnes, 20. oktober 1997.

Nordkapp kommune, Møteprotokoll, 22. november 2004, PS 125/04.

Norsk senter for menneskerettigheter, høringsuttalelse til Nordisk Samekonvensjon, avgitt 16. juni 2006.

Norske Reindriftssamers Landsforbund, Forslag til ny minerallov, høringsuttalelse, 20. august 2003.

Norske Reindriftssamers Landsforbund, høringsuttalelse til NOU 2004:2 8, 22. august 2005.

Nymo, Steinar, brev 11. juni 2003 til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett vedrørende sak nr. 13/2001 [kopi oversendt Samerettsutvalget i forbindelse med en henvendelse til utvalget].

Olje- og energidepartementet, høringsuttalelse til NOU 2003:14, 15. desember 2003 (OED 99/79 EV WL).

Olje- og energidepartementet, tilleggsuttalelse til Nordisk Samekonvensjon, 12. juni 2006.

Reindriftsadministrasjonen: melding 32/1984.

Reindriftsforvaltningen, Høring – forslag til ny minerallov, 10. september 2003.

Reindriftsforvaltningen, Høring NOU 2004:28, 31. august 2005 (2005/337/11317/2005/TW/008).

Reindriftsforvaltningen, Ressursregnskap for reindriftsnæringen for reindriftsåret 1. april 2004 til 31. mars 2005, januar 2006.

Reindriftsforvaltningen, Ressursregnskap for reindriftsnæringen, reindriftsåret 1. april 2005–31. mars 2006.

Reindriftsstyret, høringsuttalelse til NOU 2003:14, (sak 73/2003), 8. januar 2004.

Rett på sak nr. 1 2007.

Saemien Sijte, brev til Samerettsutvalget 29. mai 2007.

Sametinget, Vedtak i sak 33/92 om St. meld. nr. 58 (1991 – 92) Om struktur- og reguleringspolitikk overfor fiskeflåten (Strukturmeldingen).

Sametinget, brev til Direktoratet for naturforvaltning, 22. desember 2000 (om Stabbursdalen nasjonalpark).

Sametinget: Høring. Ny minerallov, vedtak i sak 32/03, 25. september 2003.

Sametinget: Høringsuttalelse til NOU 2004:28, vedtak i sak R87/05, 2. september 2005.

Sametinget: Høringsuttalelse til NOU 2005:10 Lov om viltlevende marine ressurser, vedtak i sak 090/05.

Sametinget, Høringsuttalelse – Strukturvirkemidler i fiskeflåten (NOU: 2006:16), 9. oktober 2006.

Sametinget, det svenske, høringsuttalelse 13. november 2006 til Gränsdragningskommissionens utredning.

Sametingspresidentene Sven-Roald Nystø og Lars Anders Baer, brev 2. mai 2005 til regjeringene i Norge og Sverige (angående grenseoverskridende reindrift og reinbeiteforhandlingene).

Sametingsrådet, møtebok for 25.–27. april 1994 (sak R 38/94).

Skum, Randi A. manuskript til innlegg på Samerettsutvalgets informasjonsmøte i Bardufoss 28. april 2005.

Statens Forurensningstilsyn, Boring av letebrønner 7122/7 – 4 og 7122/7 – 5 i utvinningstillatelse 229 Goliat, 5. juli 2006 (2003/702 448.1).

Statens Kartverk Land, Grensekontoret, Kommunegrenser i sjø, notat 22. mai 2004.

Statistisk Sentralbyrå, Fiskeristatistikk 2003–2004, publisert november 2005.

Statistisk Sentralbyrå, Fiskeristatistikk 2004, publisert april 2006.

Statistisk Sentralbyrå, Årbok 2004, 2005, 2006.

Statskog SF, Stiftelsesdokument, 18. desember 1992.

Statskog SF, Årsrapporter 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006.

Statskog SF, notat til Samerettsutvalget, mars 2007 (utvalgets dok. nr. 283).

Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag, brev 12. februar 2007 og 8. mars 2007 til Samerettsutvalget.

Talma sameby, brev til Fylkesmannen i Troms (angående planer om nasjonalpark), 5. november 2006.

Troms fylkeskommune, Høringsuttalelse – forslag til ny minerallov, 10. september 2003.

Troms fylkesråd, vedtak om regionale ressursselskap for fisket, i landsdelsutvalgsmøte 17. mars 2005.

Tydal Grunneierlag, brev til Essand reinbeitedistrikt, 17. mars 2005, oversendt Samerettsutvalget fra Saanti Sitje, 16. juni 2005.

Utenriksdepartementet, Høring. Forslag til ny minerallov (2000/09784 – 10 AII 522.1), 25. august 2003.

Utenriksdepartementet, Høring av NOU 2005: 10 – Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (05/08150 A II), 31. oktober 2005.

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), Årsmeldinger 1996, 1997, 1998, 1999 og 2005.

Fotnoter

1.

Oversikten er ikke nødvendigvis uttømmende, men siktemålet har vært å innta de fleste og mest sentrale kildene som er benyttet i utredningen. Gjennomgående er kun primærkilder nevnt her.

2.

Endringslover og opphevelseslover er ikke inntatt. Listen inneholder også enkelte opphevede lover som er anvendt i fremstillingen foran.

3.

Ikrafttredelses-, opphevelses- og delegeringsforskrifter er ikke inntatt.

4.

Utmarkskommisjonens dommer er publisert i: Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms 1985–1995 bind I (Statskog SF, 1995), Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms 1985–1995 bind II (Statskog SF, 1995), Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms 1995–2000 bind III (Statskog SF, 2001) og Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms 1985–2004 bind IV (Statskog SF, 2005).

5.

Høyfjellskommisjonens kjennelser og dommer er referert av Edvard Lassen, kommisjonens formann fra 1936, i to utdrag: 1909–1944, utgitt i 1946 (i utredningen foran forkortet med E. Lassen I) og 1945–1953, utgitt i 1954 (i utredningen foran forkortet med E. Lassen II). Samtlige av avgjørelsene som her nevnes, er referert av Lassen. Avgjørelsesnumrene i parentes tilsvarer Lassens nummerering.

6.

Avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD), EF-domstolen, Førsteinstansretten og EFTA-domstolen er nevnt i egne punkter nedenfor.

7.

The Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.

8.

Traktater, avtaler mv. er inntatt foran i punktet om internasjonale konvensjoner, avtaler og andre instrumenter.

9.

Nettreferanser er også inntatt i parentes i enkelte andre punkter i kildelisten.

Til dokumentets forside