NOU 2007: 13

Den nye sameretten— Utredning fra Samerettsutvalget

Til innholdsfortegnelse

1 Forkortelser

EF

Det europeiske fellesskap

EFTA

European Free Trade Association

EMD

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg

EMK

Den europeiske menneskerettskonvensjon

ESA

EFTA Surveillance Authority

EU

Den europeiske union

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

ILO

Den internasjonale arbeidsorganisasjon

Ilolex

ILOs database med juridiske tekster, dokumenter mv.

Innst. O.

Innstilling til Odelstinget

Innst. S.

Innstilling til Stortinget

kgl. res.

kongelig resolusjon

NOU

Norges offentlige utredninger

Ot.meld.

Odelstingsmelding

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon

REC

Report of the EFTA Court

RG

Rettens Gang

Rt.

Norsk Retstidende

Saml.

Samling af Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans

SOU

Statens offentliga utredningar

SP

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

St.meld.

Stortingsmelding

St.prp.

Stortingsproposisjon

TfR

Tidsskrift for Rettsvitenskap

ØSK

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Til forsiden