NOU 2008: 21

Nettbankbasert betalingsoverføring— Utredning nr. 21 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

I brev av 13. mars 2007 ga Finansdepartementet i samråd med Justis­departementet Banklovkommisjonen i oppdrag å vurdere spørsmålet om sikkerhet ved bruk av nettbank og behovet for endringer i finans­avtaleloven, herunder ansvarsbegrensning for bankkunder. Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 21, NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring, med utkast til endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtale­loven).Banklovkommisjonen mener at behovet for ansvarsregulering når det gjelder tap som har oppstått ved bruk av nettbasert betalings­tjeneste, gjør seg gjeldende i tilfelle både av feilbruk fra kundens side og av uvedkommendes misbruk av nettbankkonti. Bruk av nettbasert betalingsoverføring medfører ulike, men typiske risiki som fra tid til annen vil føre til tap for kunder. Det er lagt opp til en ansvarsregulering som samlet sett vil gi en rimelig og balansert tapsfordeling mellom kunde og nettbank, og som også skal oppfordre kunder til å utvise aktsomhet og forsiktighet ved bruk av nettbasert betalingstjeneste. Banklovkommisjonen foreslår i utredningen at det tas inn et nytt avsnitt Va i kapittel 2 i finansavtaleloven som fastlegger ansvarsfordelingen i tilfelle av utilsiktet og urettmessig bruk av nettbasert betalings­tjeneste. Utkast til nye lovbestemmelser bygger i stor grad på de prinsipper som ligger til grunn for bestemmelsene i finansavtaleloven §§ 34 flg., særlig reglene om betalingskort i finansavtaleloven § 35. Lovutkastet innebærer at kunden som hovedregel bare skal bære en del av tapet ved utilsiktede eller urettmessige betalingsoverføringer som følge av feilbruk eller misbruk av nettbaserte betalingstjenester (egenandelsmodellen). I tilfeller hvor kunden har utvist grov uaktsomhet når det gjelder bruk av nettbasert betalingstjeneste eller oppbevaring av nødvendig brukerlegitimasjon, skal imidlertid kunden ha et vesentlig høyere ansvar, og lovutkastet inneholder også enkelte bestemmelser som i særlige tilfelle medfører at kunden selv må bære hele tapet. Banklovkommisjonens forslag er enstemmig.

Oslo 18. november 2008

Erling Selvig

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Kjersti Elvestad

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Øivind Fegth Knutsen

Øystein Løining

Anne-Lise Løfsgaard

Per Melsom

Anne Nesheim Egeberg

Solveig Nordkvist

Astrid Nyberget

Erling G. Rikheim

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Kristin Skrede

Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud

Bente Øverli

Jørgen Keiserud

Kari Lærum

Lise Ljungmann ­Haugen (hovedsekretær, ­permisjon)

Til forsiden