NOU 2009: 6

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Lover:

angrerettloven

lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted 21. desember 2000 nr. 105

asl.

lov om aksjeselskaper 13. juni 1997 nr. 44

avhl., avhendingsloven

lov om avhending av fast eigedom 3. juli 1992 nr. 93

avtaleloven

lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljes- erklæringer 31. mai 1918 nr. 4

buofl., boligoppføringsloven

lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43

dokumentavgiftsloven

lov om dokumentavgift 12. desember 1975 nr. 59

domstolloven

lov om domstolene 13. august 1915 nr. 5

eiendomsmeglingsloven

lov om eiendomsmegling 29. juni 2007 nr. 73

eierseksjonsloven

lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

energiloven

lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) 29. juni 1990 nr. 50

finansieringsvirksomhets- loven

lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansierings­virksomhetsloven) 10. juni 1988 nr. 40

fl.

lov om foreldelse av fordringer 18. mai 1979 nr. 18

forbrkjl., forbrukerkjøpsloven

lov om forbrukerkjøp 21. juni 2002 nr. 34

forsikringsvirksomhetsloven

lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) 10. juni 2005 nr. 44

håndverkertjenesteloven

lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere 16. juni 1989 nr. 63

kjl., kjøpsloven

lov om kjøp 13. mai 1988 nr. 27

matrikkelloven

lov om eigedomsregistrering 17. juni 2005 nr. 101

plan- og bygningsloven 1985

plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77

skatteloven

lov om skatt av formue og inntekt 26. mars 1999 nr. 14

tinglysingsloven

lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2

tvangsfullbyrdelsesloven

lov om tvangsfullbyrdelse 26. juni 1992 nr. 86

tvisteloven

lov om mekling og rettergang i sivile tvister 17. juni 2005 nr. 90

Forskrifter:

teknisk forskrift

forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) 22. januar 1997 nr. 33

Til forsiden