NOU 2009: 12

Et ansvarlig politi— Åpenhet, kontroll og læring

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Adresseavisen29.1.2007: «Færre dør på glattcelle».

Aftenposten29.9.2008: «Nesten hver gang politiet etterforskes, blir sakene henlagt».

Aftenposten5.2.2009: «Hver tredje fange sitter for lenge på glattcelle».

Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven). LOV-1902 – 05 – 22 – 10.

Alminnelig tjenesteinstruks for politiet(politiinstruksen). FOR 1990 – 06 – 22 nr. 3963.

Analysis of complaints involving the use of handcuffs. Belfast: Police Ombudsmann for Northern Ireland, 2008.

Armacost, Barbara (2004): «Organizational Culture and Police Misconduct». I: George Washington Law Review 72:455.

Auglend, Ragnar, Henry John Mæland, Knut Røsandhaug (2004): Politirett. Oslo : Gyldendal akademisk.

Bayley, David H. (1985): Patterns of policing : a comparative international analysis. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.

Berg, Berit, Kirsten Lauritsen og Marko Valenta (2007): Tillit på prøve : undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag politidistrikt. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Besl. O. nr. 11 (2003–2004). Lov om endringer i Straffeprosessloven(ny organisering av et eget etterforskningsorgan for politiet og påtalemyndigheten).

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507. København: Justitsministeriet, 2009.

Bratholm, Anders (1999): Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet: politivoldsaken i Bergen – foran og bak kulissene. Oslo: Tano Aschehoug.

Bruk av håndjern overfor barn. Oslo: Politidirektoratet. 2008/01956 – 7. 26.1.2009.

Bruk av tvangstrøye og reimseng. Oslo: Politidirektoratet. 2008/00415 – 5 002. 11.4.2008

Carlström, Ann Kristin (1999): På spaning i Stockholm : en etnologisk studie av polisarbete. Doktorgradsavhandling. Stockholm: Institutet för folklivsforskning – etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

Craig, Ronald (2008): «Etnisk diskriminering». Foredrag for Spesialenheten, 12.6.2008.

Dahl, Svein og Tor-Geir Myhrer (2009): Å kunne vurdere, forklare og beklage : seminar med praksisveiledere om makt og etikk i 2008 og 2009.Oslo: Politihøgskolen.

Davis, Kenneth C. (1969): Discretionary justice. Baton Rouge, Louisiana: Louisiana State University Press.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon – EMK. Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. LOV-1950 – 11 – 04.

ECRI Report on Norway (fourth monitoring cycle). European Commission against Racism and Intolerance. Europarådet 24. februar 2009.

Egge, Marit, Jaishankar Ganapathy og Siv Runhovde (2008): Hvitt eller bredt? Rekruttering av minoritetsstudenter til Politihøgskolen. Oslo: PHS Forskning 2008:2.

Ekman, Gunnar (1999): Från text till batong : om poliser, busar och svennar. Doktoravhandling. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm.

European Social Survey 2008. ESS. http://www.europeansocialsurvey.org.

Finstad, Liv (2000): Politiblikket. Oslo: Pax.

Finstad, Liv (2006): «Politisosiologi». I: Straff og rett. Finstad, Liv og Cecilie Høigård (red.). Oslo: Pax.

Forskrift om bruk av politiarrest(arrestforskriften). FOR-2006 – 06 – 30 nr. 749.

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). FOR 1986 – 03 – 21 nr. 747.

Frantzsen, Evy (2005): Narkojakt på gateplan : om politikontroll av narkotika på Vesterbro. Doktoravhandling. København: Københavns universitet.

Gjendem, Tor Even (2008): «Trenger vi flere kontrollorgan for politiet?» I: Tidsskrift for strafferett nr. 2.

Glomseth, Rune og Petter Gottschalk (2009): «Police personnel cultures : a comparative study of counter terrorist and criminal investigation units». Criminal Justice Studies. Volume 22: 1.

Granér, Rolf (2004): Patrullerande polisers yrkeskultur. Doktoravhandling. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

Gundhus, Helene Oppen (2006): «For sikkerhets skyld» : IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet. Doktorgradsavhandling. Oslo: Unipub.

Gundhus, Helene Oppen (2008). «Kunnskapsarbeid og yrkeskulturer i politiet». I: Policing in Scandinavia. Proceedings from the conference onpolice research in Växjö august 2007. Rolf Granér og Paul Larsson (red). Växjö: Växjö university studies in policing (NR 005 – 2008).

Hammarberg, Thomas (2009): Opinion of the Commissioner for Human Rights concerning independent and effective determination of complaints against the police. Europarådet:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1417857&Site=CommDH&BackColorInternet=F

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen – styrket innsats 2008 og mål for inkludering. Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2007 – 2008) – Statsbudsjettet 2008. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2007.

Hetherington, Marc (2004): Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of Political Liberalism. Princeton: Princeton University Press.

Holmberg, Lars (1999): Politietsskøn i retssociologisk belysning. Ph.d.-avhandling. København: Det retsvidenskabelige Institut D, Det Juridiske Fakultet, Københavns universitet.

Høigård, Cecilie (2002): Gategallerier. Oslo: Pax.

Høigård, Cecilie (2005): Nytt politi? En kommentert bibliografi over nyere nordisk politiforskning. K-serien nr. 2, 2005, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Håndbok ikrisehåndtering. Politiets beredsskapssystem del I (PBS I). Oslo:Politidirektoratet, 2007.

Inglis, Geoff og Sarah Shepard (2008): Confidence in the police complaints system: a second survey of the general population. Interim Report. http://www.ipcc.gov.uk/second_confidence_survey.pdf

Innst. O.nr. 44 (1986 – 1987).

Innst. O. nr. 15 (2003 – 2004 ). Innstiling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten).

Innst. S. nr. 241 (2000 – 2001). Innstilling fra justiskomiteen om Politireform 2000. Et tryggere samfunn.

Instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten. Fastsatt 21.11.2005 av justisdepartementet.

Instruks for utrykningskjøring og bruk av spikermatte. Oslo: Politidirektoratet 1.8.2001 (GP-4027).

Justis- og politidepartementet (2008): «Eugene Ejike Obioras dødsfall – ansvaret for politiets rutiner ved pågripelse m.v». Brevtil sivilombudsmannen 29.8.2008.

Kartlegging av diskriminering i statlig sektor – første trinn? Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2008.

Klageordningen – Nye registrerings- og rapporteringsrutiner for henvendelse om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten f.o.m. 01.01.2007. Oslo: Politidirektoratet. 2005/03137.22 000.13.12.2006.

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 (Grunnloven). LOV-1814 – 05 – 17

Kramer, Roderick M. og Karen S. Cook, red. (2004): Trust and Distrust in Organizations : Dilemmas and Approaches. New York: Russel Sage.

Kramer, Roderick M., red. (2006): Organizational Trust: a Reader. Oxford: Oxford University Press.

Kääriäinen, Juha Tapio (2007): «Trust in the Police in 16 European Countries. A Multilevel Analysis». European Journal of Criminology, vol 4:409 – 435.

Lagestad, Pål (2008): «Må trene på maktbruk». Kronikk. Aftenposten 5.juli 2008.

Leading from the frontline: HMIC Thematic Report, 2008.

Lewis, Colleen (1999): Complaints Against Police : the Politics of Reform. Annandale, New South Wales, Australia: Hawkins Press.

Lie, Anders Lohne og Pål Lagestad (2007): Arrestasjonsteknikk. Oslo: Politihøgskolen.

Lindøe, Preben H. (2003): Erfaringslæring og evaluering. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-1967 – 02 – 10.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven). LOV-2005 – 06 – 03 nr. 33.

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). LOV-1978 – 06 – 09 nr. 45.

Lov om politiet (politiloven). LOV 1962 – 06 – 22 nr. 08. LOV-1995 – 08 – 04 nr. 53.

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). LOV-2006 – 05 – 19 nr. 16.

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven). LOV 1981 – 05 – 22 nr. 25

Lov om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven). LOV 1983 – 03 – 04 nr. 03.

Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen. LOV 1962 – 06 – 22 nr. 08.

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). LOV-1999 – 05 – 21 – 30 nr. 30.

Manning, Peter K. (1997): Police work: The social organization of policing. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press.

Muir, William K. (1977): Police: streetcorner politician. Chicago: University of Chicago Press.

Nasjonal rapportering av klager på politiet 2006. Oslo: Politidirektoratet, 2007.

Nasjonal rapportering av klager på politiet 2007. Oslo: Politidirektoratet, 2008.

Nasjonal rapportering av klager på politiet 2008. Oslo: Politidirektoratet, 2009.

Near misses in police custody: a collaborative study with forensic medical examiners in London.London: IPCC Research and statistics series: Paper 10, 2008.

Newburn, Tim og Peter Neyroud (2008): Dictionary of Policing. Devon: Willan Publishing.

Nilstad, Morten (2004): Publikumsrettet politiarbeid. Spesiell del. Nesbru: Forlaget Vett & Viten i samarbeid med Politihøgskolen.

Nilstad, Morten og John Reidar Nilsen (2004): Publikumsrettet politiarbeid. Generell del. Nesbru: Vett & Viten.

Nordhus, Gunnar og Edvard Vogt (1981): Volden og dens ofre : en empirisk undersøkelse. Oslo: Cappelen.

NOU 1999:10. En bedre organisert politi- og lensmannsetat. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

NOU 2002:4 . Ny straffelov.Straffelovkommisjonens delutredning VII. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

Olsen, Odd Einar (2003): «Erfaringslæringens begrensninger». I: Erfaringslæring og evaluering. Preben H. Lindøe (red). Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Ot.prp. nr. 13 (1986 – 1987). Oslo: Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 7 (1999 – 2000). Om lov om endringer i politiloven (den sentrale politiledelsen). Oslo: Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 96 (2002 – 2003). Om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten). Oslo: Justis- og politidepartementet.

Police Complaints Mechanisms: Ensuring Independence and Effectiveness (2008): Report, Expert Workshop. Commissioner for Human Rights, Council of Europe, 4. juni 2008.

Politiet mot 2020 : bemannings- og kompetansebehov i politiet. Oslo: Politidirektoratet, 2008.

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008. Rapport. Oslo: Politidirektoratet 2008.

Putnam, R. D. (2001): Bowling alone : the collapse and revival of American community. New York: Touchstone.

Reiner, Robert (2000): The politics of the Police. Oxford: Oxford University Press.

Report to the Norwegian Government on the visit to Norway carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 10 October 2005. Strasbourg: Council of Europe, 2006.

Reuss-Ianni, Elizabeth (1993): The cultures of policing: street cops and management cops. New Brunswick og London: Transaction Publishers.

Rt. 1994:1478.

Rt. 1996:261.

Rt. 2007:1172.

Rundskriv G-72/91: Politiets bruk av såkalt halsgrep ved pågripelser og lignende. Det kgl. justis og politidepartement. 21.5.1991.

Rundskriv G-20/92: Bruk av halsgrep i nødvergesituasjoner (002). Det kgl. justis og politidepartement. 22.1.1992.

Rundskriv 2006/014: Bruk av politiarrest. Oslo: Politidirektoratet. 15. august 2006.

Rundskriv 2007/011: Halsgrep, mageleie ved pågripelse/innbringelse og transport av arrestanter mv. Oslo: Politidirektoratet 26. juni 2007.

Rundskriv nr. 1/1981: Meddelelser til offentligheten om straffesaker : opplysninger om etterforskning, påtaleavgjørelser m.v. Riksadvokaten. R. 2291/80. 12.2.1981.

Rundskriv del II- nr. 3/1999: Etterforskning. Riksadvokaten. Ra 99 – 238. 22.12.1999

Rundskriv nr. 3/2006: Etterforskning av saker mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten – Spesialenheten for politisaker. Riksadvokaten. Ra 04 – 482. 6.9.2006.

Rundskriv nr. 4/2006: Varetekt. Riksadvokaten. Ra 01 – 23. 29.12.2006.

Rønneberg, Anne-Lise (2001): SEFO-arbeidsgruppens rapport. Oslo: Justisdepartementet.

Rønneberg, Kari (2008): Politisamtaler med publikum : språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon. Doktorgradsavhandling. Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Silverman, Eli B. (1999): NYPD Battles Crime : Innovative Strategies in Policing. Northeastern University Press.

Sivilombudsmannen (2008): «Eugene Ejike Obioras dødsfall – ansvaret for politiets rutiner ved pågripelse m.v». Brev til justis- og politidepartementet 27. mars 2008.

Skolnick, Jerome H. (1966): Justice without trial: Law enforcement in a democratic society. New York: John Wiley.

Smith, Graham (2001): «Police Complaints and Criminal Prosecutions». I: The Modern Law Review Limited.

Smith, Graham (2003): «Actions for damages against the police and the attitudes of claimants». I: Policing and Society, vol. 13:4.

Smith, Graham (2004): «Rethinking police complaints». I: British Journal of Criminology, 44, 15 – 33.

Sollund, Ragnhild (2007): Tatt for en annen : en feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet. Oslo: Gyldendal akademisk.

SOU 2007:5. Summa Summarum : en friståande myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagara? Justitiedepartementet.

Spesielt byggeprogram for politi- og lensmannsetaten. Oslo: Justis- og politidepartementet.

St. meld. 22 (2000 – 2001). Politireform 2000 : et tryggere samfunn.

St. meld. nr. 42 (2004 – 2005) Politiets rolle og oppgaver.

Thomassen, Gunnar (1993): SEFO : det særskilte etterforskningsorgan. En empirisk belysning. PHS-Forskning 1999:2.

Tilsyn med rus-/alkoholpåvirkede innsatte i politiarrest. Oslo: Politidirektoratet. 2008/02780 – 4 312. 28.04.2009.

Vegtrafikklov. LOV-1965 – 06 – 18 – 4.

Waddington, P.A.J (2003): Policing citizen.London: UCL Press.

Walker, Samuel (2005): The New World of Police Accountability. Thousand Oaks, California: Sage.

Wathne, Christin Thea i samarbeid med Liv Finstad og Ida Drange (2008a): «Ordenstjenesten – i første rekke». Foreløpig rapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Wathne, Christin Thea i samarbeid med Liv Finstad og Ida Drange (2008b): «Vilkår for oppgaveløsning i politiet – et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering». Oslo: AFI-notat 11/08.

Årsberetning 2007. Oslo: Oslo politidistrikt 2008.

Årsrapport 2008. Hamar: Spesialenheten for politisaker 2009.

Aasebø, Willy, Jan Erikssen og Jørgen Jonsbu (2003): «Dødsfall i norske politiarrester». Tidsskrift for den norske legeforeningen, nr. 8.

Til forsiden