NOU 2009: 12

Et ansvarlig politi— Åpenhet, kontroll og læring

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

5. mars 2008 oppnevnte Justis- og politidepartementet et utvalg som skulle evaluere kontrollmekanismene for politiet med mer. Utvalget legger med dette fram sin utredning om de temaer utvalget har hatt som mandat å evaluere. Både underveis i de enkelte kapitler og samlet i kapittel 13 foreslår utvalget en rekke endringer for å sikre større uavhengighet, effektivitet og kvalitet i måtene politiet kontrolleres på, for slik å styrke tilliten til kontrollmekanismene for politiet. Utvalget har dessuten en rekke forslag når det gjelder erfaringslæring.

Utvalgets forslag når det gjelder en ny ordning for kontroll av politiet, er enstemmige. På ett område har imidlertid utvalgsmedlemmene ulike syn, noe som kommer fram i kapittel 8.

Utvalgets oppdrag er med dette avsluttet.

Oslo, 12. mai 2009

Liv Finstad

leder

Ivar Danielsen Ellen Katrine Hætta Dag Ingvar Jacobsen

Juan Pablo Orieta

Ingvild Nordang

Til forsiden