NOU 2009: 12

Et ansvarlig politi— Åpenhet, kontroll og læring

Til innholdsfortegnelse

2 Registreringsskjema – gjennomgang av saker fra Spesialenheten

1. Utvalgets gjennomgang av saken

Saksnummer i Spesialenhetens arkiv:

Saken vurdert av:

2. Politidistrikt og etterforskningssted

Politidistrikt (hvor har hendelsen skjedd):

Etterforsket av:Saker påtaleavgjort i 2007:
Region Øst-Norge
Region Sør-Norge
Region Vest-Norge
Region Midt-Norge
Region Nord-Norge
Saker påtaleavgjort i 2008:
Etterforskningsavd. Øst-Norge
Etterforskningsavd. Vest-Norge
Etterforskningsavd. Midt- og Nord-Norge

3. Utgangspunktet for saken (sett kryss)

Anmeldelse fra fornærmet:Dødsfall eller alvorlig skade mens person (er) er tatt hånd om av politiet
– skriftlig til SpesialenhetenSpesialenheten tar eget initiativ
– muntlig til SpesialenhetenPolitidistriktet, jf. påtaleinstruksen § 34 – 5 annet ledd
– skriftlig til politiet og videresendt til ­SpesialenhetenPålegg fra riksadvokaten
– muntlig til politiet som har ­videresendt til SpesialenhetenAnmodning fra mistenkte
Annet/Andre (skriv hva/hvem):

4. Hva gjelder saken (Hvordan er den kategorisert av Spesialenheten ved registrering)

(Sett kryss for ja, hvis flere kategorier, kryss av for alle)

Trafikk diverseBrann i celle
BilforfølgelseSeksuelle overgrep
Ulovlig maktbrukUlovlig beslag, pågripelse, ransaking
Bruk av våpenGrov uforstand i tjenesten
VinningDødsfall i arrest
Dok.falsk/falske anmeldelserBrudd på taushetsplikt
Annet (skriv hva):
Diskrimineringspåstander?

5. Opplysninger om anmelder/fornærmede:

Ingen anmelder/fornærmede £

JaNeiIkke opplystUsikker
Pretenderes det at anmelder/fornærmede/andre er påført:
– fysiske skader ved handlingen
– andre skader
Bistås anmelder/fornærmede av advokat eller annen partsrepresentant?

6. Klargjøring av om det er anmeldelse eller klage

Er anmelder kontaktet muntlig eller skriftlig for å klargjøre om det er en anmeldelse eller en klage? Ja £  Nei £

Hvis «ja», hvordan er anmelder kontaktet?

Skriftlig £  Muntlig £  På annen måte £

Eventuelle kommentarer til Spesialenhetens arbeid for å klargjøre pretensjon?

7. Opplysninger om anmeldte/mistenkte

(Hvis flere, fylles opplysninger ut for samtlige)

Er anmeldelsen rettet mot konkret(e) person(er): Ja £  Nei £

Hvis «ja»:

Er anmeldelsen rettet mot: En £  Flere £

Yrke/tjenestested:

Polititjenestemann/-kvinne £ Politiadvokat £ Politimester £ Statsadvokat £ Riksadvokat £ Sivilt ansatt £ Andre £ Uopplyst £

Funksjon/arbeidsoppgaver (spesifisér):

8. «Speilsak» motanmeldelse/ politiets saksforberedelse

JaNeiIkke opplystUsikker
Er det innhentet «speilsak»?
Inneholder oversendelsen fra politiet utskrift fra PO-logg?
Er/var anmelder/fornærmet under straffeforfølging i samtidig sak ved samme politidistrikt?
Er fornærmede anmeldt av politiet for samtidig hendelse etter at ­fornærmede har anmeldt politiet?
Har politiet på egenhånd foretatt etterforskningsskritt?

9. Har Spesialenheten iverksatt etterforskning?

Ja £  Nei £

( Spørsmålene under er bare aktuelle der det ovenfor er krysset av for «nei»):

Hvis «nei»; Hva er begrunnelsen for at saken er henlagt uten videre etterforskning (stikkord)?

Hva handler saken om (stikkord):

Dersom saken er henlagt; har Spesialenheten opplyst om andre instanser anmelder/klager kan henvende seg til? Ja £  Nei £

Hvis «ja», hvilke(n) instans(er)?

10. Bistand fra andre

JaNeiUsikker
Har Spesialenheten innhentet bistand fra politidistrikt?Hvis «ja», mht hva:Hvis «ja», fra: Anmeldtes distrikt £ Annet politidistrikt £
Har Spesialenheten innhentet bistand fra Kripos?
Har Spesialenheten innhentet bistand fra Økokrim?
Er det foretatt obduksjon?
Gjennomført rettslige avhør
Rapport fra Rettsmedisinsk institutt
Innhentet legeuttalelse

11. Spesialenhetens arbeid i den første fasen

Har Spesialenheten rykket ut umiddelbart? Ja £ Nei £ Var ikke aktuelt £ Usikker £

JaNeiUsikker
Er det foretatt åstedsundersøkelse?
Er det foretatt rekonstruksjon?
Er anmeldte blitt innbrakt i forbindelse med denne saken?
Er tvangsmidler benyttet?Hvis «ja», hvilke?:Pågripelse £ Ransaking £ Varetekt £ Kroppslig undersøkelse £

12. Spesialenhetens avhør av impliserte

JaNeiUsikker
Er anmelder/fornærmet avhørt?
Er mistenkte avhørt?
Ved flere mistenkte:
Er alle avhørt?
Har de vært atskilt før avhør?
Har de vært innbrakt?
Har anmelder/fornærmet/mistenkte hatt anledning til å forklare seg på annen måte for Spesialenheten?Hvis ja, oppgi stikkord for hvordan:
Er vitner avhørt?Hvis ja, hvor mange:

Spørsmålene under er bare aktuelle dersom avhør er gjennomført:

Hvor lang tid går det fra etterforskning ble iverksatt og til første avhør?TimerDagerUkerUsikker
Mistenkte
Fornærmede
Vitner
Hvem var til stede under avhør ­bortsett fra etterforsker?ForsvarerBistandsadv/annen støttepersonTolkAndre, oppgi hvem
Mistenkte
Fornærmede
Vitner
Hvor er avhør foretatt?JaNeiUsikker
Spesialenhetens lokaler
Ved politiets tj.sted
Annet (skriv hvor)

13. Har anmelder/fornærmede eller mistenkte begjært eller ønsket gjennomført bestemte etterforskningsskritt?

JaNeiUsikker
Mistenkte
Anmelder/fornærmede
Vitner
Hvis «ja», er de gjennomført/forsøkt gjennomført?
Hvis «nei», er dette begrunnet?

14. Habilitet og tillit

JaNeiUsikker
Framkommer det opplysninger om etterforsker(e)s habilitet er vurdert?
Framkommer det opplysninger om anmelder/fornærmede:JaNeiUsikker
– har uttrykt tillittil Spesialenhetens arbeid?
– har uttrykt mistillittil Spesialenhetens arbeid?
– har gitt sitt syn på Spesialenhetens uavhengighet og habilitet?
Framkommer det opplysninger om anmeldte/mistenkte:JaNeiUsikker
– har uttrykt tillittil Spesialenhetens arbeid?
– har uttrykt mistillittil Spesialenhetens arbeid?
– har gitt sitt syn på Spesialenhetens uavhengighet og habilitet?

Eventuelle kommentarer:

15. Resultat – påtaleavgjørelser

Ender saken med:JaNei
– henleggelse?
– positiv påtaleavgjørelse?

Hvis henlagt, kryss av for henleggelseskategori:

PåtaleinnstillingPåtaleavgjørelse
010 Henl forholdet ikke straffbart
012 Henl påtalebegjæring trukket
014 Henl pga mangel på opplysning om gj.mann
015 Henl pga foreldelse
016 Henl pga mangel på bevis
022 Henl ikke rimelig grunn til å undersøke
026 Henl som åpenbart grunnløs
050 Henl som intet straffbart forhold
058 Henl pga bevisets stilling
073 Prosessøkonomisk påtaleunnlatelse
103 Henl intet straffbart forhold bevist
104 Henl som åpenbart grunnløs
200 Henl fordi foretaksstraff ikke er hensiktsmessig
§ 34 – 5 Avvisning

Hvis positiv påtaleavgjørelse, kryss av for avgjørelseskategori (gruppert på straffebestemmelser):

ForbrytelserPåtaleinnstillingPåtaleavgjørelse
Strl § 120 Uriktig rapport
Strl §121 Brudd på taushetsplikt
Strl § 124 Misbruk av stilling
Strl § 182 Dokumentfalsk
Strl § 186 Forberedelse til dokumentfalsk
Strl § 200 Seksuell handling
Strl § 162 – 1. og 2. ledd – erverv/oppbevaring av narkotika – Grovt
Strl § 162 – 1. ledd – erverv/oppbevaring av narkotika
Strl § 226 Uaktsom frihetsberøvelse
Strl § 228 Legemsfornærmelse
Strl § 229 Legemsbeskadigelse
Strl § 255 Underslag
Strl § 256 Grovt underslag
Strl § 256, jf. § 255 Grovt underslag (narkotika)
Strl § 257 Tyveri
Strl § 258 Grovt tyveri
Strl § 291 Skadeverk
Legem. § 31 – 2. ledd, jf. § 24 1. ledd, jf. § 257 – Bruk/besittelse (narkotika)
Legem. § 31 – jf. 24 1. ledd
Utl § 47 Medvirkning til menneskesmugling
Forseelser:PåtaleinnstillingPåtaleavgjørelse
Vegtr § 31, 1. ledd, jf. § 3 Uaktsom kjøring
Vegtr § 31, 1. ledd, jf. § 21 Uskikket fører
Vegtr § 31, 1. ledd, jf. § 22 Påvirket/beruset
Vegtr § 31, jf. § 5, jf. 2. ledd Skiltforskriftene
Vegtr § 31, 1. ledd, jf. § 21, 1.ledd Alm. plikter
Vegtr § 31, 1. ledd, jf. § 24 Kjøring uten gyldig førerkort
Vegtr § 31, 1. ledd, jf. § 3-jf. trafikkregl. § 2 nr. 4 – ­Utrykningskjøring mv.
Vegtr § 22, 1. ledd, jf § 31 Promille
Strl § 324 1. ledd Tjenesteunnlatelse
Strl § 325 Grov uforstand i tjenesten/utilbørlig opptreden
Strl § 326 Forulemping av off.tj.mann
Strl § 418, første ledd nr. 3 Uaktsom navigering
Tolloven § 63 Erverv ulovlig vare
Alkoholloven § 10 – 1, 1. ledd Erverv/oppbevaring Ulovlig

Inneholder begrunnelsen, selv om saken er henlagt, kritikk mot politiet? Ja £ Nei £

Hvis «ja», rettes kritikken mot?

Politidistrikt £ POD £ Tj.mann/kvinne £ Andre (skriv hvem) £:

Stikkord for eventuell kritikk:

16. Saker oversendt til administrativ vurdering

Har Spesialenheten tilrådd at politimesteren vurderer forholdet administrativt, jf. påtaleinstruksen § 34 – 7 annet ledd? Ja £ Nei £

De neste spørsmålene gjelder bare når det ovenfor er krysset av for «ja»:

Dato for hendelse:        Dato for oversendelse fra Spesialenheten:

Er det opplysninger i saken:JaNei
– om administrativ vurdering er foretatt?
– om hva som ble resultatet av administrativ vurdering?

Hvis» ja», skriv stikkord for resultat/tiltak:

17. Tidsbruk

  Hendelse/Anmeldelse innkommerSpesialenheten varslesSak oversendes SpesialenhetenEtterforskning iverkesettes/sak henleggesAntall dager til innhentelse av speilsakRiksadvokaten varslesArb.giver varslesPåtaleinnstillingPåtaleavgjørelseSaksbehandlingstid SpesialenhetenTidsbruk hos Riksadvokaten
Dødsfall, alvorlig skade, ulykke
Anmeldt direkte til ­Spesial­enheten
Anmeldt til PD, oversendt ­Spesial­enheten
Henlagt uten etterforsk. (022)

18. Kommunikasjon med anmelder

Hvor omfattende er avgjørelsen/begrunnelsen som anm.? (Ant. sider og linjer):

Framgår det i saken om det har vært annen kommunikasjon enn den skriftlige med anmelder/fornærmede underveis? Ja £ Nei £

Hvis «ja», skriv stikkord for hva slags kommunikasjon:

19. Kommunikasjon med anmeldte

Hvor omfattende er avgjørelsen/begrunnelsen som anmeldte/mistenkte mottar? (Ant. sider og linjer):

Framgår det i saken om det har vært annen kommunikasjon enn den skriftlige med anmeldte/mistenkte underveis? Ja £ Nei £

Hvis «ja», skriv stikkord for hva slags kommunikasjon:

20. Mediadekning

JaNeiUsikkerFramkommer ikke
Har saken vært gjenstand for massemedias interesse?Hvis «ja», er det interesse fra Landsdekkende £Lokal £ eller Begge deler £
Har det vært sendt ut pressemelding fra Spesialenheten?
Har det vært sendt ut pressemelding fra andre?Oppgi i så fall hvem:
Har en eller flere i Spesialenheten uttalt seg til media?Hvis «ja», hvem? Sjefen/ass. sjef £Etterforsker £ Andre (skriv hvem) £:
Har politimester (evt. andre ledere i politidistriktet) uttalt seg i media?
Har avgjørelsen blitt offentliggjort på Spesialenhetens nettsider?

Eventuelle kommentarer til saken og mediadekning:

Eventuelle andre kommentarer:

Til forsiden