NOU 2009: 12

Et ansvarlig politi— Åpenhet, kontroll og læring

Til innholdsfortegnelse

4 Registreringsskjema for klagesaker

1. Utvalgets gjennomgang av saken

Saksnummer i politiets arkiv: __________

Saken vurdert av: ____________________

2. Politidistrikt og klagested

Politidistrikt (hvor behandles klagen): ________________________________________

Gjerningssted: ________________________________________

3. Hvordan har klagen kommet til politiet (sett kryss)

– Skriftlig direkte til politiet– Annet/andre (skriv hva/hvem):
– Politiet har nedtegnet klagen etter at klageren har møtt personlig på politistasjon eller lensmannskontor
– Fra Spesialenheten

4. Hva gjelder klagen (Hvordan er den registrert av politiet)

(Sett kryss for ja, sett flere kryss hvis det er nødvendig)

Generell klage på politietSakstype:
Atferd– Etnisk diskriminering
Maktmisbruk– Annen diskriminering
Brudd på taushetsplikt
Manglende oppgivelse av ID
Saksbehandling/service
Annet (skriv hva):

Hvilken arkivkode benytter politiet? __________

Evt. kommentarer til måten klagen er kategorisert på gjennom arkivkoden som er benyttet:

Hva handler klagen om (stikkord):

5. Opplysninger om klager

Mann £  Kvinne £

JaNeiFramkommer ikkeUsikker
Er klageren den som selv er involvert i saken?
Er klager pårørende?
Er klager involvert på annen måte? Hvis ja, skriv hvordan:
Bistås klageren av advokat?
Bistås klageren av annen partsrepresentant?Hvis ja, hvem:
Kan det ut fra innholdet i henvendelsen være tvil om hvorvidt det dreier seg om klage eller anmeldelse?
Er klager kontaktet for å klargjøre om det er en anmeldelse eller en klage?Hvis «ja», skriftlig £ muntlig £

6. Opplysninger om den/de klagen er rettet mot

(Hvis flere, fylles opplysninger ut for samtlige)

Er klagen rettet mot konkret(e) person(er): Ja £ Nei £

Hvis «ja»:

Er klagen rettet mot: En £ Flere £

Polititjenestemann/-kvinne £ Politijurist £ Politimester £ Sivilt ansatt £ Andre £  Uopplyst £

Hvilken virksomhet i politiet rettes klagen mot:

Ordenstjeneste £ Etterforskning £ Annen del av politiets virksomhet £, skriv hvilken: __________

7. Klagerens kontakt med politiet?

JaNeiFramkommer ikkeUsikker
Er klageren en «kjenning av politiet»?
Er klager under straffeforfølging i samtidig sak ved samme ­politidistrikt?
Er saken relatert til en konkret straffesak/et ordensoppdrag?

8. Hvordan har politiet behandlet klagen?

Hvem framstår for klager som ansvarlig for klagebehandlingen?

Politimester £ Politimesterens stedfortreder £

Annen £ (skriv hva slags stilling): __________

Hvilke undersøkelser er gjort for å undersøke klagen:

JaNeiFramkommer ikkeUsikker
Bedt om skriftlig rapport fra den/de det er klaget på
Bedt om muntlig rapport fra den/de det er klaget på
Er PO-logg tatt inn i klagesaken?
Framkommer det opplysninger som tyder på at ­straffesaken/ordensoppdraget er vurdert?
Innhentet ytterligere opplysninger fra klager skriftlig
Innhentet ytterligere opplysninger fra klager muntlig
Innhentet opplysninger fra evt. andre vitner
Innhentet andre opplysninger:Hvis «ja», skriv hva slags opplysninger her:

Har klageren bedt om at politiet undersøker klagen på en bestemt måte? Ja £ Nei £

Hvis ja, er dette fulgt opp av politiet? Ja £ Nei £

Hvor mange skriv har klager sendt politiet om denne klagesaken? (antall): __________

9. Politimesterens vedtak

Hvilken avgjørelseskode har klagen fått ( sett kryss)?

Grunnlag for kritikk
Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk
Ikke grunnlag for kritikk
Avvist
Overført annen instans som redde vedkommende, skriv til hvilken instans:

Har politiet opplyst om andre klagemuligheter? Ja £ Nei £

Er klagesaken videresendt Politidirektoratet? Ja £ Nei £

Hvis «ja», hva er grunnen til det? Klage på politidistriktets vedtak £ Annet grunnlag £,

skriv hva:

Har Politidirektoratet gjort ytterligere undersøkelser i saken? Ja £ Nei £

Hvis «ja», hva har Politidirektoratet gjort?

Politidirektoratets vedtak i klagesak: ________________________________________

Dersom konklusjonen (enten det er i politiets eller Politidirektoratets avgjørelse) er «grunnlag for kritikk» eller «uheldig, men ikke grunnlag for kritikk»: Framkommer det i vedtaket som oversendes klager noe om konsekvenser:

For den tjenestemann/kvinne som klagen rettet seg mot? Ja £ Nei £

For rutinene i politidistriktet?              Ja £ Nei £

10. Tillit

Framkommer det opplysninger om klageren:JaNeiUsikker
– har uttrykt tillittil politiets arbeid med klagesaken?
– har uttrykt mistillittil politiets arbeid med klagesaken?
Framkommer det opplysninger om den/de det er klaget på:JaNeiUsikker
– har uttrykt tillittil politiets arbeid med klagesaken?
– har uttrykt mistillittil politiets arbeid med klagesaken?

Eventuelle kommentarer:

11. Tidsbruk

Sakens utfallKlagen registrert (dato)Første undersøkelsesskritt (dato)Politimesters vedtak (dato)Politiets saksbehandlingstid (dager)Klage til Politidirektoratet(dato)Politidirektoratets vedtak (dato)Tidsbruk Politidirektoratet (dager)
Grunnlag for kritikk
Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk
Ikke grunnlag for kritikk
Avvist
Overført annen instans

Regnes ut av sekretariatet mht antall dager i forhold til følgende opplysninger:

Dager fra registrert første gang i politidistriktet til politiets første undersøkelsesskritt: __________

Dager fra registrert første gang i politidistriktet til klager får endelig svarbrev fra politidistriktet (samlet saksbehandlingstid hos politiet): __________

Dager fra registrert som klage hos Politidirektoratet til klager får endelig svar fra direktoratet: __________

12. Kommunikasjon med klager

Hvor omfattende er avgjørelsen/begrunnelsen som klager mottar fra politidistriktet? (ant. sider og linjer):

Framgår det i saken om politiet har hatt annen kommunikasjon enn den skriftlige med klageren underveis, for eksempel i form av møte? Ja £ Nei £

Hvis «ja», skriv stikkord for hva slags kommunikasjon:

Hvor omfattende er Politidirektoratets avgjørelse/begrunnelse (ant. sider og linjer):

13. Kommunikasjon med den/de de er klaget på

Inneholder saken opplysninger om at den/de det er klaget på har fått kopi av avgjørelsen?

Ja £ Nei £

Hvis nei, inneholder saken opplysninger om at den/de det er klaget på har blitt orientert om avgjørelsen på annen måte?

Ja £ Nei £

Hvis ja, på hvilken måte? ______________________________

14. Mediadekning

JaNeiFramkommer ikkeUsikker
Har saken vært gjenstand for massemedias interesse? Hvis «ja», er det interesse fra Landsdekkende £ Lokal £ eller Begge deler £
Har det vært sendt ut pressemelding fra politiet?
Har det vært sendt ut pressemelding fra andre?Oppgi i så fall hvem:
Har en eller flere i politiet uttalt seg til media?Hvis «ja», hvem?

Eventuelle kommentarer til mediadekning:

15. Har politiet beklaget hendelsen?

Ja £ Nei £

Hvis ja, hvordan:

Skriftlig £ Muntlig £ Både skriftlig og muntlig £

Eventuelle øvrige kommentarer til klagesaken:

Til forsiden