NOU 2012: 11

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012

Til innholdsfortegnelse

4 Tabellvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2006 – 2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

a. Trygdeavgift pst

Lønnsinntekt, pst.

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Primærnæringsinntekt1, pst.

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

11,0

Annen næringsinntekt, pst.

10,7

10,7

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Pensjonsinntekt

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,7

4,7

b. Toppskatt til staten

Trinn 1

Sats2, pst.

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Innslagspunkt

394 000

400 000

420 000

441 000

456 400

471 200

490 000

Trinn 2

Sats, pst,

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Innslagspunkt

750 000

650 000

682 500

716 600

741 700

765 800

796 400

Skatter på alminnelig inntekt

c. Kommune, fylkes- og fellesskatt

Finnmark og Nord- Troms, pst.

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

Landet ellers, pst.

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

d. Maksimale marginale skattesatser

Lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift), pst.

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

Primærnæringsinntekt1, pst.

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

51,0

Annen næringsinntekt, pst.

50,7.

50,7

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

Standardfradrag mv.

e. Personfradrag

Klasse 1, kr

35 400

37 000

38 850

40 800

42 210

43 600

45 350

Klasse 2, kr3

70 800

74 000

77 700

81 600

84 420

87 200

90 700

f. Minstefradrag for lønns-inntekt

Sats, pst.

34,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

38,0

Øvre grense, kr

61 100

63 800

67 000

70 350

72 800

75 150

78 150

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

g. Minstefradrag for pensjonsinntekt

Sats, pst,

24,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

Øvre grense, kr

51 100

53 400

56 100

58 900

60 950

62 950

65 450

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

h. Lønnsfradrag4, kr

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

i. Særfradrag for alder, kr

19 368

19 368

19 368

19 368

19 368

Utgått

Utgått

j. Særfradrag for uførhet, kr

19 368

19 368

19 368

19 368

19 368

32 000

32 000

k. Særskilt skattefradrag for pensjonister5

Maksimalt beløp, kr

28 150

29 300

Innslagspunkt trinn 1, kr

158 650

165 000

Nedtrappingssats trinn 1, pst.

15,3

15,3

Innslagspunkt trinn 2, kr

242 000

251 700

Nedtrappingssats trinn 2, pst.

6,0

6,0

j.Skattebegrensningsregelen for uføre mv.6

Avtrappingssats, pst.

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Skattefri nettoinntekt

Enslige, kr

95 300

99 600

104 600

109 850

113 700

117 400

122 100

Ektepar, kr

156 300

163 300

171 500

198 150

206 700

Utgått

Utgått

Gifte7, kr

107 6008

112 200

l. Foreldrefradrag (for barn under 12 år)

Øvre grense, ett barn, kr

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Øvre grense, to barn, kr

30 000

30 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Øvre grense, tre barn, kr

35 000

35 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

Øvre grense, fire barn, kr

40 000

40 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Osv.

n. Barnetrygd9

Generell sats per barn, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

Ekstra barnetrygd i Finn-mark og Nord-Troms, kr

3 840

3 840

3 840

3 840

3 840

3 840

3 840

1 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) vil fremdeles ha 7,8 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 pst. og 11 pst. trygdeavgift.

2 For skattytere i Finnmark og Nord-Troms utgjør satsen 7 pst.

3 Skattytere med forsørgeransvar for ektefelle samt enslige forsørgere skattlegges i klasse 2.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5 Erstatter blant annet skattebegrensningsregelen for pensjonister.

6 Fra 2011 gjelder skattebegresningsregelen kun uføre, samt enslige forsørgere som mottar overgangsstønad.

7 Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 224 400 kroner i 2012

8 Den skattefrie nettoinntekten for gifte i 2011 ble økt fra 106 700 kroner til 107 600 kroner ifm. budsjettet for 2012.

9 Enslige forsørgere får barnetrygd for et barn mer enn det de har. Enslige forsørgere med full overgangsstønad får dessuten 7 920 kroner ekstra for barn 0-3 år.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.1993-30.4.2012

Årlig pensjon til enslige fødte uføre/unge uføre1

Grunnbeløpet

Årlig minstepensjon for enslig

Årlig minstepensjon for ektepar

Pensjon før 1.1.922

Pensjon tidligst fra 1.1.923

1.05.93-31.12.93

37 300

59 868

96 816

92 688

88 992

1.01.94-30.04.94

37 300

59 868

101 0884

92 688

88 992

1.05.94-31.12.94

38 080

61 116

103 200

94 620

90 852

1.01.95-0.04.955

38 080

61 512

103 992

94 620

90 852

1.05.95-30.04.96

39 230

63 372

107 136

97 488

93 600

1.05.96-30.04.97

41 000

66 240

111 984

101 892

97 836

1.05.97-0.04.986

42 500

69 360

117 456

105 672

101 412

1.05.98-0.04.997

45 370

81 360

140 040

112 752

108 252

1.05.99-30.04.00

46 950

84 204

144 912

116 676

112 032

1.05.00-30.04.01

49 090

88 032

151 512

121 992

117 132

1.05.01-30.04.02

51 360

92 100

158 532

127 632

122 544

1.05.02-30.04.03

54 170

97 140

167 208

134 616

129 252

1.05.03-30.04.04

56 861

101 964

181 2008

141 300

135 660

1.05.04-30.04.05

58 778

105 408

190 2409

146 064

140 244

1.05.05-30.04.06

60 699

108 852

199 51210

150 840

144 828

1.05.06-30.04.07

62 892

112 788

206 712

156 288

150 060

1.05.07-30.04.08

66 812

119 820

219 600

166 032

159 420

1.05.08-30.04.0911

70 256

136 296

251 496

180 91212

173 53212

1.05.09-30.04.1013

72 881

143 568

265 272

187 668

180 012

1.05.10-30.04.1114

75 641

151 272

279 864

194 772

186 828

1.05.11-30.04.1215

79 216

157 639

291 644

203 976

195 660

1 Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstetilleggspensjon fra folketrygden.

2 Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 45 pst.

3 Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

4 Hevingen av særtilleggsats for ektepar fra 1.1.94. Ny sats 2*60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av satsen for enslige.

5 Heving av særtilleggssatsen fra 1.1.95. Ordinær sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

6 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.97. Ordinær sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

7 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.98. Ordinær sats utgjør 79,33 pst. av grunnbeløpet.

8 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2003. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,8 G.

9 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2004. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,825 G.

10 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2005. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,85 G

11 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2008. Ordinær sats utgjør 94 pst. av grunnbeløpet.

12 Antatt framtidig pensjonspoeng hevet fra 3,3 til 3,5 fra 1.5.2008.

13 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.09. Ordinær sats utgjør 97 pst. av grunnbeløpet.

14 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.10. Ordinær sats utgjør 100 pst. av grunnbeløpet.

15 Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister er regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten).

Kilde: Arbeidsdepartementet.

Tabell 4.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere. Prosentvis vekst fra året før.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sverige

5,4

4,8

1,8

3,7

1,9

6,7

1,8

6,6

1,3

1,3

Tyskland

3,5

2,8

0,9

0,7

2,5

1,3

1,8

2,1

0,2

4,4

Storbritannia

2,2

4,0

1,6

5,0

3,8

3,9

4,8

2,0

1,2

1,1

Danmark

3,5

3,1

1,9

3,3

2,5

5,8

2,1

4,4

2,7

2,9

Nederland

4,0

5,1

1,9

1,4

1,2

1,0

4,3

2,8

1,2

1,7

USA

4,4

4,4

2,6

2,8

1,1

5,2

2,2

4,0

1,9

Kina

Finland

4,8

3,8

5,1

3,5

3,8

1,9

4,2

5,9

1,2

Frankrike

3,1

3,1

3,1

2,1

3,2

3,3

3,0

2,2

1,8

3,9

Polen

3,5

2,9

2,6

3,2

5,7

10,1

9,8

3,4

3,3

4,5

Italia

4,7

5,1

5,3

2,2

1,9

2,2

2,8

3,3

2,8

2,4

Belgia

2,0

5,4

3,9

2,5

2,7

2,4

5,7

2,5

1,3

2,9

Spania

5,0

5,0

3,6

4,5

4,2

4,2

4,2

6,1

0,6

1,5

Japan

-1,3

0,9

0,7

1,7

0,5

-0,2

1,8

-1,0

-1,3

Sør-Korea

10,1

5,2

6,8

6,2

8,2

8,6

-0,3

2,1

3,8

Østerrike

1,3

1,8

0,4

3,9

3,1

4,0

4,8

5,0

-1,9

2,3

Sveits

2,8

2,4

-1,1

1,9

2,7

1,9

2,0

6,4

-2,3

Tsjekkia

5,8

5,6

6,1

3,5

5,4

8,1

4,8

4,3

1,1

4,8

Irland

5,0

4,5

4,5

3,7

3,6

5,1

5,1

4,7

0,3

-2,4

Russland

Singapore

-0,7

2,2

0,5

-1,2

-0,8

8,2

12,8

-4,4

2,0

Hong Kong

Tyrkia

Canada

2,7

4,2

4,4

3,3

1,9

3,4

1,7

0,3

5,7

India

Norges handelspartnere

3,8

3,9

2,2

2,8

2,6

4,1

3,1

3,8

1,3

2,5

Memo:

Norge

6,0

3,8

3,4

4,1

6,2

3,8

5,1

4,5

2,5

4,3

Kilde: Bureau of Labor Statistics (BLS), Eurostat, SSB og Beregningsutvalget.

Tabell 4.4 Lønnskostnader per ansatt i privat sektor hos Norges handelspartnere. Prosentvis vekst fra året før.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sverige

2,6

2,5

4,6

3,2

2,0

5,2

0,5

1,1

1,7

2,0

Tyskland

1,1

1,4

0,2

-0,1

1,2

0,9

2,2

-0,5

2,0

3,4

Storbritannia

2,8

4,5

3,5

3,2

4,2

5,1

1,6

3,2

3,3

0,0

Danmark

3,8

3,5

3,2

4,5

3,4

4,1

2,6

0,6

2,7

1,8

Nederland

4,4

3,2

3,4

0,9

2,6

3,2

3,4

1,6

1,0

1,5

USA

3,0

4,0

4,1

3,3

4,0

4,0

3,0

0,4

2,8

2,4

Kina

Finland

1,2

2,4

3,7

3,4

2,9

3,4

4,0

2,1

4,0

3,7

Frankrike

3,5

3,0

3,9

2,8

3,5

2,5

2,6

1,0

2,1

2,9

Polen

0,6

0,2

1,4

0,9

1,0

4,2

8,4

2,0

9,9

6,7

Italia

1,6

1,5

3,2

2,3

1,7

2,7

2,8

-0,7

2,0

2,9

Belgia

3,4

1,7

1,8

1,3

3,5

3,4

3,3

0,7

1,2

3,0

Spania

3,5

2,5

1,7

2,7

2,4

3,9

5,2

4,0

0,4

1,8

Japan

-2,1

-1,2

-0,9

0,0

0,4

-1,8

-0,4

-3,3

0,9

0,2

Korea

6,1

7,2

4,9

5,3

3,5

4,3

4,1

4,1

3,5

4,5

Østerrike

2,0

1,5

1,3

2,3

3,0

3,1

3,4

1,1

1,5

2,0

Sveits

1,4

-0,5

-0,9

3,5

2,5

3,5

1,7

0,8

0,3

2,8

Tsjekkia

6,9

8,1

6,2

4,5

6,7

6,3

6,3

-0,5

5,1

2,9

Irland

3,5

5,2

4,5

4,6

5,1

5,6

5,5

-1,7

-2,7

1,7

Russland

Singapore

Hong Kong

Tyrkia

Canada

0,9

1,8

5,3

5,1

4,7

3,7

2,5

0,5

2,8

3,2

India

Norges handelspartnere

2,4

2,6

2,9

2,3

2,5

3,5

2,4

0,9

2,4

2,4

Memo:

Norge

4,2

2,6

4,2

4,3

5,5

5,8

5,1

3,7

4,8

3,9

Kilde: OECD og Beregningsutvalget.

Tabell 4.5 Brutto driftsresultatandel for utvalgte land. Prosent.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Industrien

Norge

30,0

33,1

35,1

35,3

35,6

34,2

32,6

26,6

28,2

30,3

Sverige

34,5

35,0

36,8

38,1

40,7

39,8

Tyskland

26,0

27,0

29,2

31,0

33,5

34,9

33,0

Danmark

31,4

29,7

30,2

29,9

31,1

28,9

27,1

Nederland

37,5

38,0

40,1

43,0

43,0

43,7

42,6

36,0

USA

35,0

34,5

39,3

41,4

42,0

42,4

41,5

Finland

47,9

46,5

46,3

45,3

47,1

50,1

45,7

35,7

Frankrike

31,0

30,2

29,5

29,3

28,1

28,7

26,3

Polen

41,1

46,7

52,3

51,5

51,9

51,5

49,5

54,9

Italia

43,0

41,1

40,9

39,5

39,6

41,0

39,2

33,1

Hele økonomien

Fastlands-Norge

36,3

37,3

38,6

39,2

39,0

38,2

36,9

36,0

37,3

36,8

Sverige

34,1

34,7

35,7

36,1

37,5

36,6

35,7

33,8

36,4

36,8

Tyskland

41,2

41,5

42,5

43,6

44,5

45,1

44,6

42,2

43,4

42,8

Storbritannia

37,5

38,2

38,7

38,6

39,0

39,2

39,9

37,3

37,4

38,0

Danmark

36,7

36,4

37,2

37,2

36,9

35,0

33,5

32,3

35,5

35,9

Nederland

42,4

42,1

42,4

44,0

44,5

44,2

44,2

41,6

42,7

USA

38,0

38,2

39,1

39,6

39,7

39,7

39,9

Finland

46,0

44,8

45,2

44,1

44,6

46,2

44,1

40,6

41,8

42,7

Frankrike

39,5

39,6

39,7

39,7

40,0

40,7

40,6

39,4

38,8

Polen

55,1

56,2

58,9

58,9

59,0

59,0

57,2

58,1

57,3

Italia

54,2

53,9

54,2

53,1

52,4

52,6

52,2

51,2

51,5

51,4

Kilde: SSB, OECD, Eurostat og Beregningsutvalget.

Tabell 4.6 Bedriftsøkonomiske mål i industrien. Prosent.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Driftsmargin

Norge

4,0

3,0

4,6

5,5

5,4

6,1

6,2

5,7

3,8

5,7

Belgia

3,1

3,6

4,4

5,2

5,2

5,2

4,9

3,5

3,3

4,6

Frankrike

3,2

3,2

2,9

3,5

4,0

3,9

4,4

3,1

2,0

3,8

Italia

4,0

3,5

3,2

3,8

3,9

4,3

4,7

3,6

2,8

3,2

Nederland

6,4

5,6

4,7

6,5

6,8

6,0

7,5

5,2

3,4

Polen

7,4

7,6

8,0

6,6

7,0

Portugal

4,3

4,4

4,8

5,1

5,1

4,1

4,7

3,1

2,6

4,7

Spania

4,9

4,4

4,6

5,2

4,8

4,7

5,2

2,5

0,9

3,1

Tyskland

2,6

2,3

2,1

2,7

3,2

3,4

4,1

2,7

1,8

Totalrentabilitet

Norge

6,1

4,6

4,0

5,5

8,8

9,2

12,3

3,5

5,9

7,9

Belgia

4,6

5,2

5,5

6,4

6,3

7,1

7,2

6,6

6,3

6,1

Frankrike

5,8

5,4

5,7

6,4

6,7

6,6

7,7

5,6

4,1

6,1

Italia

5,5

5,1

4,6

4,7

5,0

5,9

6,7

5,3

3,6

4,2

Nederland

9,0

7,8

8,0

10,5

15,7

14,8

17,9

13,2

5,9

Polen

11,6

11,6

12,7

7,9

9,4

Portugal

4,9

5,0

5,1

5,8

5,8

4,4

5,3

3,7

2,7

4,4

Spania

6,3

5,2

5,3

6,8

6,8

6,1

6,7

4,3

2,2

4,5

Tyskland

6,1

4,9

4,4

5,0

5,9

6,8

7,8

5,6

3,4

Egenkapitalandel

Norge

36,2

42,1

43,3

43,5

44,2

43,4

42,2

36,2

40,7

42,7

Belgia

37,0

36,3

38,5

37,0

40,5

43,1

46,6

45,5

48,8

48,3

Frankrike

32,7

32,7

33,5

34,3

36,4

37,0

35,8

33,1

33,5

36,0

Italia

29,4

30,0

30,0

31,1

31,5

31,7

31,6

33,7

34,8

35,3

Nederland

52,1

48,0

48,5

48,8

53,2

54,4

59,3

55,5

58,8

Polen

49,8

49,5

50,2

46,6

49,4

Portugal

41,9

42,8

43,8

43,6

44,2

36,8

36,2

35,5

35,0

35,0

Spania

41,8

40,9

41,1

40,5

39,1

38,0

37,3

39,0

37,9

41,3

Tyskland

29,1

30,1

29,7

30,0

29,9

30,3

31,0

30,0

30,4

Kilde: SSB og Banque de France (BACH-databasen).

Tabell 4.7 Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter og utgifter. 2002-2011. Milliarder kroner

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*

Inntekter:

1032,7

1083,1

1111,6

1200,7

1184,5

1313,4

1432,7

1468,1

1543,3

1639,1

Lønn

580,6

593,0

622,1

656,8

715,7

789,3

861,4

889,0

924,4

979,6

Blandet inntekt1/driftsresultat

99,2

102,9

97,4

100,8

106,4

111,5

114,4

112,1

121,9

127,8

Herav: Tjenester fra egen bolig

45,4

43,5

41,2

42,9

47,6

48,1

47,4

45,0

46,7

47,4

Formuesinntekter

97,0

103,5

100,3

138,2

50,6

80,3

105,3

82,0

86,6

99,4

Herav:avkastning på forsikringskrav

23,5

25,1

25,7

25,5

26,3

31,1

36,0

32,7

31,3

33,7

Herav: Mottatt aksjeutbytte

43,4

55,5

63,2

99,8

7,6

18,5

26,5

26,2

31,4

37,6

Offentlige stønader

225,8

247,3

254,6

258,8

266,9

278,3

298,2

326,5

345,2

366,6

Andre inntekter (netto)

30,1

36,5

37,2

46,1

44,8

54,1

53,4

58,6

65,3

65,7

Utgifter:

315,5

314,3

312,2

326,9

351,3

413,7

467,8

446,4

461,9

498,0

Skatt på inntekt og formue

237,7

243,9

258,4

271,8

285,7

318,4

337,8

352,0

368,9

396,0

Formuesutgifter

77,8

70,5

53,7

55,0

65,6

95,3

130,0

94,4

93,0

102,0

Korreksjon for indirekte målte banktjenester

23,8

28,2

33,2

34,3

32,6

32,6

36,6

44,8

46,4

47,2

Disponibel inntekt

741,0

797,0

832,6

908,1

865,8

932,3

1001,6

1066,6

1127,9

1188,3

* foreløpige tall

1 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Dette inkluderer også beregnet avkastning av boligkapitalen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.8 Nettonasjonalprodukt og faktorinntekt. Milliarder kroner

20021

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*

Nettonasjonalprodukt

1314,5

1370,5

1522,0

1713,7

1915,5

2013,2

2234,8

2006,4

2158,4

2328,6

– Netto produksjonskatter

170,1

168,9

184,2

199,1

225,2

248,4

241,4

237,9

256,2

268,9

= Faktorinntekt

1144,4

1201,6

1337,8

1514,6

1690,4

1764,8

1993,4

1768,5

1902,2

2059,7

– Lønnskostnader

710,2

730,0

765,9

813,4

888,6

986,7

1082,9

1113,6

1155,4

1225,3

= Driftsresultat

434,3

471,6

571,9

701,2

801,8

778,1

910,5

655,0

746,8

834,4

– Driftsresultat i petroleumsvirksomhet inkl. tjenester og rørtransport

195,2

205,6

270,2

367,6

442,3

400,0

530,9

305,3

356,4

443,1

= Driftsresultat i øvrige næringer

239,1

266,0

301,8

333,6

359,5

378,2

379,6

349,7

390,4

391,3

* Foreløpige tall.

1 De påløpte lønnskostnadene i 2000 og 2001 knyttet til ferieutvidelsen i 2001 og 2002 ble for staten først registrert da feriepengene ble utbetalt i henholdsvis 2001og 2002.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.9 Lønnskostnader for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner

20021

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*

Alle næringer

710,2

730,0

765,9

813,4

888,6

986,7

1082,9

1113,6

1155,4

1225,3

Offentlig forvaltning2

210,0

221,8

231,9

242,7

258,5

280,4

306,8

327,7

344,4

366,3

Ideelle organisasjoner, boligtjenester, eget bruk

15,6

16,4

18,4

19,8

21,1

23,6

25,8

28,1

29,5

31,1

Markedsrettet virksomhet3

484,6

491,9

515,6

550,9

609,0

682,6

750,3

757,7

781,5

828,0

Petroleumsvirksomhet inkl. tjenester og rørtransport

23,1

23,9

24,9

27,9

30,2

36,9

42,0

48,4

52,0

57,2

Markedsrettet virksomhet3 ellers

461,5

468,0

490,7

523,0

578,9

645,7

708,3

709,4

729,5

770,8

Markedsrettet virksomhet3 Fastlands-Norge

449,6

456,2

477,7

509,5

564,5

629,8

691,1

691,6

711,7

753,1

Industri

94,2

92,7

95,4

101,8

115,0

123,6

131,2

125,8

126,2

131,3

Verksted- og skipsbyggingsindustri mv.

42,0

39,9

40,7

45,2

54,2

59,3

64,8

62,6

61,9

65,6

Råvarebasert industri

21,2

21,9

23,3

24,2

26,4

27,4

28,5

26,3

26,7

27,8

Øvrige industrinæringer

31,0

30,9

31,4

32,5

34,4

37,0

37,9

36,9

37,6

37,9

Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge

355,4

363,5

382,3

407,7

449,5

506,2

559,9

565,8

585,5

621,8

* Foreløpige tall.

1 De påløpte lønnskostnadene i 2000 og 2001 knyttet til ferieutvidelsen i 2001 og 2002, ble for staten først registrert da feriepengene ble utbetalt i henholdsvis 2001 og 2002.

2 Vannforsyning, avløp- og renovasjonsvirksomhet i kommuneforvaltningen er definert som markedsrettet virksomhet og er derfor holdt utenfor offentlig forvaltning i denne oppstillingen.

3 Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.10 Beregnet årslønnsvekst1 fra året før. Supplement til tabell 1.1

Arbeidere i NHO-bedrifter 2,7:

Arbeidere i alt

Industriarbeidere

Nærings- og nytelse

Treindustri

Kjemisk prosessindustri8

Verksted- og metallindustri

Bygg- og anleggsvirksomhet

År

I alt

Byggevirk.

Transportsektoren i alt

2002

5,6

5,0

6,1

6,1

-

5,5

5,3

5,3

5,4

2003

4,0

3,5

4,0

3,0

-

2,5

3,7

3,9

5,2

2004

3,6

3,6

4,0

3,1

-

4,0

3,6

3,6

4,0

2005

3,2

3,4

3,6

3,1

-

3,6

2,7

2,9

3,8

2006

4,2

3,6

3,3

3,9

-

3,8

3,9

4,1

3,9

2007

5,4

5,5

5,4

5,8

-

6,4

5,4

5,5

4,4

2008

5,7

5,7

5,7

5,8

-

5,9

5,4

5,5

6,6

2009

4,3

3,9

3,4

3,0

4,2

4,410

3,9

3,9

4,5

2010

3,7

3,6

3,8

4,2

3,0

3,6

3,8

4,0

3,4

2011

4,1

4,4

4,6

4,3

4,3

4,6

4,2

4,3

3,4

2001-11

53,5

51,1

53,6

51,2

-

54,2

50,8

52,3

54,6

Gj. sn. per år

4,4

4,2

4,4

4,2

-

4,4

4,2

4,3

4,5

Årslønn 2011

kr 400 500

kr 391 700

kr 369 900

kr 363 000

kr 415 500

kr 405 500

kr 427 500

kr 423 500

kr 366 000

Arbeidere i NHO-bedrifter 2,7:

Funksjonærer i NHO-bedrifter

Varehandel7

År

Landtransport

Hotell- og rest.3

I alt

Industrifunk.

Industrien i NHO- bedrifter i alt

Forretnings- og sparebanker4,7

I alt

Engroshandel

Detaljhandel

2002

-

5,6

5,6

6,1

5,6

6,2

4,4

4,2

5,5

2003

-

3,1

5,1

4,6

4,0

4,5

4,6

4,2

5,0

2004

-

1,5

4,1

3,8

3,8

4,0

3,9

3,3

4,3

2005

-

2,5

4,1

4,3

4,0

7,7

3,7

4,0

3,9

2006

-

3,3

5,1

4,6

4,3

5,6

3,4

3,4

4,6

2007

-

4,2

6,3

5,7

5,3

5,2

5,9

5,5

5,0

2008

-

4,6

5,8

6,3

6,1

9,2

4,3

4,5

4,5

2009

4,7

3,1

4,7

4,59

4,2

0,4

3,0

3,7

2,1

2010

3,6

3,1

4,4

4,3

4,1

5,9

2,9

-

-

2011

3,5

3,4

4,9

4,7

4,6

4,9

3,6

-

-

2001-11

-

40,2

63,0

61,0

56,7

68,2

47,6

-

-

Gj. sn. per år

-

3,4

5,0

4,9

4,6

5,3

4,0

-

-

Årslønn 2011

kr 345 700

kr 310 000

kr 601 700

kr 604 200

kr 485 300

kr 582 900

kr 406 300

-

-

Kommunene

Spekter-bedrifter

År

Forretningsm. tjenesteyting7

Staten

I alt

Undervisningssektoren

Helseforetakene12

Øvrige bedrifter

2002

4,6

5,9

6,0

8,2

5,3

5,5

2003

4,8

4,3

4,4

5,4

7,0

3,8

2004

3,5

3,7

3,8

3,2

3,0

3,4

2005

2,4

3,4

3,4

3,0

3,3

3,6

2006

3,2

4,5

3,9

2,6

3,7

4,85

2007

5,0

5,1

4,8

3,6

4,9

5,3

2008

4,8

6,7

6,76

5,7

6,5

6,2

2009

2,7

4,4

4,6

4,4

5,1

4,0

2010

3,3

4,511

3,7

3,6

3,5

3,5

2011

4,8

4,2

4,3

4,3

4,0

4,1

2001-11

46,7

57,8

56,1

53,6

57,1

54,1

Gj. sn. per år

3,9

4,7

4,6

4,4

4,6

4,4

Årslønn 2011

kr 383 800

kr 470 800

kr 415 700

kr 464 900

kr 470 800

kr 441 200

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, skoleverket, kommunene og Spekter-bedrifter. For de andre er de for heltidsansatte med unntak av varehandel og forretningsmessig tjenesteyting fra og med 2010.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

4 Forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet under ett som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring. Forsikring er inkludert fra 2003.

5 Ekskl. flygeledere var lønnsveksten 4,4 prosent.

6 En oppjustering av minstelønnssatsene for høyskolegruppene pr 1.1.2008 bidro med 0,2 prosentpoeng til lønnsveksten i 2008.

7 Lønnsveksten fra 2008 til 2009 er etter ny næringsstandard. Sammenlignet med veksten fra 2007 til 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i tidsserien. Omtale av ny næringsstandard er beskrevet i boks 1.2.

8 Gruppen samsvarer om lag med summen av tidligere elektrokjemisk industri, kjemisk industri og treforedling (se tabell 4.9 i NOU:2009:7) og en del mindre grupper innenfor kjemisk prosessindustri.

9 Antall årsverk i industrifunksjonærgruppen er redusert med i overkant av 10 prosent fra 2008 til 2009, i hovedsak fordi forlag nå er klassifisert utenfor industri, mens de fram til 2008 var innenfor industri.

10 Som følge av ny næringsgruppering er montasje og reparasjon av heiser flyttet til bygg- og anleggsvirksomhet.

11 Årslønnsveksten for det statlige tariffområdet inkluderer virkninger ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten med et bidrag på 0,6 prosentpoeng og 0,3 prosentpoeng som skyldes omlegging av beregningsmetode.

12 Beregnet på Spekters tallmateriale til 2009. Fra 2010 beregnet på tallmateriale fra SSB.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.11 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på utdanning, herunder fagutdanning og næring. Heltidsansatte. 2002-2011

Månedslønn*12 1.9/1.10/1.12.20113

2002

2003

2004

20051

2006

2007

2008

20083

2009

2010

2011

Menn

Kvinner

Utdanning på grunnskolenivå

87,0

86,9

87,7

90,8

90,3

90,4

90,7

90,1

89,7

90,6

90,9

381 600

346 800

Industri i alt

89,1

88,3

89,6

92,8

92,5

92,2

91,7

90,9

91,5

92,4

93,0

378 000

351 600

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

85,9

87,4

92,3

100,8

102,8

100,4

102,1

103,6

102,1

101,0

103,4

355 200

367 200

Varehandel i alt

85,4

85,4

86,0

87,6

86,4

86,3

89,3

88,2

87,2

88,9

89,1

374 400

333 600

Finanstjenester i alt

79,4

77,4

77,4

79,3

77,1

74,9

75,4

74,4

80,0

76,4

82,1

523 200

429 600

Skoleverket i alt

92,4

93,3

96,6

96,5

101,1

103,4

102,5

102,7

102,3

100,3

100,9

398 400

402 000

Staten i alt

92,6

91,7

93,6

92,8

92,6

94,4

93,8

93,7

93,0

92,8

92,5

416 400

385 200

Kommune og fylkeskommune i alt2

92,7

92,5

92,1

94,5

94,1

94,0

93,4

93,5

91,5

93,6

92,8

368 400

342 000

Helseforetak

92,1

93,1

91,4

95,7

95,9

94,6

93,8

93,9

93,9

94,7

95,0

361 200

343 200

Utdanning på videregående skolenivå

86,1

86,4

86,9

85,6

85,2

84,1

84,3

83,1

83,1

83,6

83,8

472 800

396 000

Industri i alt

89,6

89,2

89,4

90,3

90,4

88,8

88,9

87,7

88,0

88,7

88,9

454 800

404 400

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

93,4

94,2

95,5

94,6

93,6

91,5

92,6

90,7

92,4

92,9

94,7

453 600

429 600

Varehandel i alt

84,2

85,3

85,6

83,8

83,5

82,5

83,5

82,9

82,3

83,3

82,8

454 800

376 800

Finanstjenester i alt

78,6

78,7

78,8

78,5

76,4

75,5

75,2

74,4

76,7

76,8

76,7

607 200

465 600

Skoleverket i alt

91,4

93,1

92,1

91,4

93,5

95,8

95,5

95,8

95,0

95,0

95,7

442 800

423 600

Staten i alt

88,5

87,9

89,9

90,4

90,3

91,1

91,0

91,1

88,9

89,9

90,0

444 000

399 600

Kommune og fylkeskommune i alt2

92,9

93,5

93,0

92,3

92,8

92,6

92,5

92,6

92,3

92,6

92,0

403 200

370 800

Helseforetak

92,0

91,2

90,1

89,1

88,8

87,8

87,0

86,8

88,5

87,7

88,1

414 000

364 800

Utdanning på videregående skolenivå, herav fagutdanning

Industri i alt

92,3

90,5

89,8

91,0

90,8

88,0

88,3

86,8

86,9

87,6

88,4

454 800

402 000

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

90,7

89,4

90,9

90,7

88,2

88,3

90,7

89,5

89,2

89,0

89,4

452 400

404 400

Varehandel i alt

85,3

86,2

87,2

85,5

85,1

84,0

84,3

84,0

84,7

86,2

86,2

435 600

375 600

Finanstjenester i alt

79,9

80,5

81,6

83,7

83,7

77,7

77,5

76,9

79,7

80,4

78,1

554 400

433 200

Skoleverket i alt

87,9

88,6

86,5

86,2

86,3

91,6

91,6

91,7

91,1

90,4

92,2

447 600

412 800

Staten i alt

89,0

88,0

90,2

90,7

90,0

90,3

89,1

89,0

87,7

88,3

87,9

435 600

382 800

Kommune og fylkeskommune i alt2

92,2

92,3

91,5

91,2

91,5

90,9

90,6

90,5

90,5

90,7

89,8

399 600

358 800

Helseforetak

89,9

89,5

87,8

87,7

87,1

85,7

85,2

85,1

86,9

86,1

87,6

417 600

366 000

Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år

80,4

80,2

81,3

80,7

79,9

79,5

79,1

78,7

79,5

79,8

79,4

589 200

468 000

Industri i alt

83,8

83,3

82,5

82,7

82,0

81,9

83,4

83,1

82,4

83,2

82,4

632 400

520 800

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

78,5

84,6

84,6

83,2

83,8

86,2

84,5

81,8

82,3

84,5

82,8

626 400

518 400

Varehandel i alt

77,8

78,0

78,4

79,8

79,9

77,0

78,4

77,3

79,5

78,0

80,5

597 600

481 200

Finanstjenester i alt

76,0

74,9

75,6

73,7

71,0

69,5

66,5

65,3

69,8

70,0

67,7

829 200

561 600

Skoleverket i alt

96,4

96,6

97,3

97,9

97,7

97,9

97,9

97,7

98,1

98,2

98,2

470 400

462 000

Staten i alt

91,2

91,9

94,2

94,8

94,1

94,0

93,8

93,9

92,6

92,3

92,3

498 000

459 600

Kommune og fylkeskommune i alt2

91,7

91,8

91,5

90,6

91,3

90,4

90,4

90,5

90,3

90,8

90,3

484 800

438 000

Helseforetak

95,4

94,5

93,3

93,6

93,8

94,3

93,7

93,5

94,2

94,7

94,6

469 200

444 000

Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år

82,1

82,8

82,9

82,9

82,5

81,6

80,9

80,8

81,4

81,6

81,4

710 400

578 400

Industri i alt

81,4

81,4

81,3

82,0

81,5

81,6

81,0

83,9

83,4

83,7

82,7

798 000

660 000

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt

81,0

87,1

87,2

81,8

92,3

83,1

85,5

86,1

85,3

82,8

84,0

802 800

674 400

Varehandel i alt

81,0

86,2

87,3

91,2

87,3

81,5

82,0

81,3

80,2

83,0

82,2

741 600

609 600

Finanstjenester i alt

78,2

80,3

78,9

76,6

74,7

73,9

69,1

68,0

73,5

73,9

73,7

930 000

685 200

Skoleverket i alt

95,9

96,3

96,6

96,6

96,6

96,5

97,0

97,0

97,1

97,2

97,3

524 400

510 000

Staten i alt

90,2

90,4

90,8

91,1

90,9

90,4

90,3

90,2

89,5

90,0

90,5

571 200

517 200

Kommune og fylkeskommune ialt2

92,1

91,1

91,3

90,3

90,9

90,7

90,4

90,5

90,2

90,3

90,0

578 400

520 800

Helseforetak

81,6

80,1

78,6

78,4

78,6

78,5

79,4

79,4

78,8

79,0

79,9

788 400

630 000

1 Endrede definisjoner på utdanningsnivåene fra og med 2005. I forhold til tidligere statistikk er det noen flere som har grunnskole og noen færre som har videregående skole som høyeste utdanning.

2 Ansatte i kraftforsyning og undervisningspersonell i skoleverket er ikke med i statistikkgrunnlaget.

3 Tallene er beregnet etter ny næringsstandard fra og med 2008, se boks 1.2.

Kilde: SSB og Beregningsutvalget.

Tabell 4.12 Kvinners gjennomsnittslønn som andel av menns gjennomsnittslønn etter næring per 1.9/1.10/1.12. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn*12

1.9/1.10/1.12

Menn

Kvinner

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

20082

2009

2010

2011

2011

2011

Olje- og gassutvinning og bergverksdrift

85,3

87,6

85,3

86,7

88,3

90,4

88,8

89,7

91,0

90,1

-

-

-

Industri

87,5

87,0

87,5

88,5

88,9

87,9

88,9

87,1

87,6

88,2

88,7

469 200

416 400

Kraftforsyning

89,3

87,2

87,6

89,8

88,7

89,2

89,0

90,3

89,4

90,6

92,2

570 000

525 600

Bygge- og anleggsvirksomhet

92,4

94,9

95,8

96,5

97,6

97,0

98,0

97,9

96,8

99,1

100,8

432 000

435 600

Varehandel

79,7

80,6

81,0

79,9

79,8

78,8

80,5

79,7

80,3

81,5

82,3

441 600

363 600

Samferdsel

87,6

88,0

88,3

89,5

89,2

89,2

88,3

88,8

89,1

88,7

89,3

460 800

411 600

Hotell- og restaurant virksomhet

90,4

88,4

89,8

89,0

89,4

88,9

90,2

90,1

90,0

89,6

90,2

342 000

308 400

Informasjon og kommunikasjon

-

-

-

-

-

-

-

82,6

83,1

83,4

82,9

622 800

516 000

Finanstjenester

-

-

-

-

-

-

-

64,2

68,0

68,1

67,4

754 800

508 800

Omsetning og drift av fast eiendom

-

-

-

-

-

-

-

80,2

81,1

80,3

84,6

567 600

480 000

Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

-

-

-

-

-

-

-

62,4

63,2

65,4

66,9

393 108

263 136

Forretningsmessig tjenesteyting

-

-

-

-

-

-

-

90,2

89,8

91,0

91,0

399 600

363 600

Privat undervisning

85,5

87,1

87,3

87,0

87,3

86,9

86,6

86,4

87,4

88,3

88,9

474 000

421 200

Private helse- og sosialtjenester

85,9

86,3

84,7

85,2

84,6

85,2

85,5

84,4

84,7

85,5

85,9

450 000

386 400

Personlige tjenester

-

-

-

-

-

-

-

77,9

77,0

76,3

75,4

487 200

367 200

Staten

88,2

87,7

89,2

89,7

89,7

90,2

90,4

90,2

90,1

90,5

90,8

498 000

452 400

Kommune og fylkeskommune1,3

91,4

91,7

91,4

91,2

91,9

91,4

91,7

91,4

91,7

91,8

91,5

451 200

412 800

Undervisningspersonale i skoleverket3

94,8

95,1

96,0

96,7

96,4

96,7

96,7

94,3

94,4

94,7

95,1

463 200

440 400

Helseforetak

78,6

76,0

76,1

78,2

78,2

79,5

81,0

80,8

81,7

81,5

82,2

547 200

450 000

Gjennomsnitt (heltids- og deltidsansatte)

83,9

84,3

84,7

84,7

84,6

84,3

85,0

83,9

84,7

85,0

85,3

489 600

417 600

1 Ansatte i kraftforsyning og undervisningspersonale i skoleverket er med i statistikkgrunnlaget fra og med 2008.

2 Tallene er beregnet etter ny næringsstandard fra og med 2008, se boks 1.2.

3 Fra og med 2008 er også personale i skoleverket utover rent undervisningspersonale inkludert.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.13 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1 for yrkestilknyttede2. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2010-priser. 2000 og 2010

2000 Desil

Renteinntekt

Utbytte3

Realisasjonsgevinst/tap

Andre kapitalinntekter

Kapitalinntekter i alt

Nivå

Andel

1

2 600

600

-8 400

700

-4 600

-1,3

2

2 400

100

-200

500

2 900

0,8

3

2 800

200

-100

700

3 500

1,0

4

3 100

200

100

800

4 100

1,2

5

3 400

300

200

900

4 800

1,4

6

3 800

400

300

1 100

5 700

1,7

7

4 300

700

600

1 500

7 100

2,1

8

5 200

1 200

1 200

2 200

9 700

2,9

9

6 900

3 300

2 600

4 100

16 900

5,0

10

24 800

146 400

87 100

30 300

288 700

85,2

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

8 900

7 000

5 100

6 500

27 600

1,9

93/94

10 800

10 300

7 000

8 100

36 200

2,5

95/96

12 600

18 800

11 300

12 200

54 900

3,8

97/98

17 400

42 000

22 100

20 100

101 600

7,0

99

28 300

124 500

56 200

43 300

252 300

8,7

100

120 600

1 183 200

723 700

166 300

2 193 800

76,0

Alle

24 800

146 400

87 100

30 300

288 700

100,0

2010 Desil

1

3 100

1 000

-13 700

600

-9 000

-4,1

2

2 100

200

-800

400

2 000

0,9

3

2 400

300

-600

500

2 600

1,2

4

2 700

400

-500

700

3 200

1,5

5

3 000

500

-400

800

3 800

1,7

6

3 300

700

-400

1 100

4 700

2,2

7

3 800

1 200

-300

1 500

6 100

2,8

8

4 500

2 300

0

2 400

9 200

4,2

9

6 000

5 800

1 100

4 100

17 000

7,7

10

14 900

110 900

39 500

15 300

180 600

82,0

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

7 700

11 700

2 700

5 900

28 000

3,1

93/94

8 700

16 900

4 100

7 300

37 000

4,1

95/96

10 300

27 100

7 300

9 500

54 200

6,0

97/98

13 400

54 100

16 600

13 400

97 500

10,8

99

19 600

123 900

37 900

20 700

202 100

11,2

100

49 000

765 600

295 600

60 000

1 170 200

64,8

Alle

14 900

110 900

39 500

15 300

180 600

100,0

1 Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter. Realisasjonsgevinst er lagt til og realisasjonstap er trekt ut.

2 Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 750 349 personer i 2000 og 1 962 333 personer i 2010.

3 Omfatter skattepliktig utbytte samt skattefritt utbytte og gevinst.

Kilde: Inntektsstatistikk for personer (2000) og inntektsstatistikk for husholdninger (2010), Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.14 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister1. Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Nivå i 2010-priser. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2000 og 2010

2000 Desil

Lønnsinntekt

Næringsinntekt

Kapitalinntekt2

Overføringer

Samlet gj.sn inntekt før skatt, nivå

Skatt mm.

Inntekt etter skatt

1

2,6

-0,7

1,6

96,5

83 400

10,9

89,1

2

2,4

0,2

4,9

92,5

111 600

8,7

91,3

3

2,0

0,3

6,2

91,6

126 600

8,6

91,4

4

2,4

0,3

5,4

91,9

143 400

11,0

89,0

5

2,8

0,4

5,0

91,8

159 800

12,6

87,4

6

3,3

0,4

5,1

91,2

178 900

14,5

85,5

7

3,8

0,4

5,4

90,4

201 400

16,2

83,8

8

4,4

0,5

5,9

89,2

228 100

17,5

82,5

9

5,6

0,6

6,9

86,8

267 500

18,8

81,2

10

6,3

1,1

24,5

68,1

446 200

23,0

77,0

Alle

4,2

0,5

9,8

85,4

194 700

16,3

83,7

2010 Desil

1

3,6

-1,2

-6,3

103,9

111 600

13,2

86,8

2

2,8

0,0

2,8

94,4

159 600

9,3

90,7

3

2,9

0,1

2,8

94,2

181 200

9,6

90,4

4

2,9

0,2

2,4

94,6

200 600

10,4

89,6

5

3,5

0,2

2,5

93,8

222 400

12,4

87,6

6

3,8

0,2

2,5

93,5

245 300

14,2

85,8

7

4,3

0,2

2,8

92,7

270 800

15,9

84,1

8

5,1

0,3

3,2

91,4

302 500

17,5

82,5

9

6,6

0,5

3,8

89,0

349 300

19,0

81,0

10

8,7

1,4

15,3

74,7

552 700

24,6

75,4

Alle

5,2

0,4

5,2

89,2

259 600

16,5

83,5

1 Trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene er minst lik minstepensjon og overstiger eventuell yrkesinntekt. Dette var en gruppe på 978 676 personer i 2000 og 1 125 240 personer i 2010.

2 Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Inntektsstatistikk for personer (2000) og inntektsstatistikk for husholdninger (2010), Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.15 Fordelingen av total lønnsinntekt før skatt1 for personer med lønn over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn2. 1986, 2000 og 2010

Desil

1986

2000

2010

Reell endring3 1986-2010. Prosent

 

Gj.snitt. Kroner

Andel Prosent

Gj.snitt. Kroner

Andel Prosent

Gj.snitt. Kroner

Andel Prosent

1

88 700

5,6

169 000

5,6

254 200

5,3

47,5

2

104 100

6,6

198 878

6,5

301 100

6,3

48,9

3

117 800

7,4

222 513

7,3

337 100

7,1

47,3

4

128 700

8,1

242 602

8,0

369 300

7,7

47,7

5

138 400

8,7

261 654

8,6

400 900

8,4

49,1

6

150 200

9,5

282 269

9,3

435 700

9,1

49,3

7

164 300

10,4

306 724

10,1

476 300

10,0

49,2

8

181 700

11,5

339 957

11,2

533 600

11,2

51,2

9

209 200

13,2

397 498

13,1

634 900

13,3

56,2

10

301 700

19,0

619 954

20,4

1 023 400

21,5

74,6

Alle

158 500

100,0

304 105

100,0

476 700

100,0

54,8

Gini-koeffisient

0,199

0,210

0,228

Antall personer

1 346 000

1 607 071

1 867 064

1 Lønnsdefinisjonen er hentet fra selvangivelsesregisteret. Dette innebærer at bl.a. overtid, arbeidsledighetstrygd og enkelte naturalytelser er inkludert.

2 Alle personer med lønnsinntekt over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er med. Dette tilsvarer en grense på 80 640 kroner i 1986, 152 340 kroner i 2000 og 227 160 kroner i 2010.

3 Endring i realverdien (målt i 2010-kroner) av gjennomsnittlig lønnsinntekt for den enkelte desil.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger (2010), Inntektsstatistikk for personer (2000) og Inntekts- og Formuesundersøkelsen (1986). Statistisk sentralbyrå.

Til forsiden