NOU 2012: 11

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012

Til innholdsfortegnelse

6 Den samlede inntektsutviklingen

  • Produksjonsvekst i Fastlands-Norge og en fordelaktig prisutvikling på råolje og naturgass bidro til at disponibel realinntekt for Norge økte med 5,9 prosent i 2011

  • Lønnskostnadsandelen – lønnskostnader i prosent av faktorinntekt – var tilnærmet uendret fra 2010 til 2011 for markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge.

  • Lønnskostnadsandelen i industrien gikk ned fra 84 til 81 prosent fra 2010 til 2011, mens den for årene før finanskrisen lå rundt 75 prosent.

6.1 Disponibel inntekt for Norge

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at disponibel inntekt for Norge var om lag 8 prosent høyere i 2011 enn i 2010. Disponibel inntekt for Norge anslås til vel 2340 milliarder kroner, som svarte til 472 000 kroner per innbygger.

Tabell 6.1 Inntektsutviklingen for Norge. Milliarder kroner (løpende priser)1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*

Bruttonasjonalprodukt

1532,3

1592,2

1752,8

1958,9

2180,8

2306,4

2559,9

2356,6

2523,2

2710,7

- Kapitalslit

217,8

221,7

230,8

245,2

265,3

293,2

325,1

350,2

364,8

382,0

= Nettonasjonalprodukt

1314,5

1370,5

1522,0

1713,7

1915,5

2013,2

2234,8

2006,4

2158,4

2328,6

+ Formuesinntekt og lønn fra utlandet, netto

4,7

9,9

3,4

13,5

1,6

-7,3

-11,8

13,5

30,2

37,9

=Nasjonalinntekt

1319,2

1380,4

1525,4

1727,2

1917,1

2005,9

2223,0

2019,9

2188,6

2366,5

+ Stønader og løpende overføringer til utlandet, netto

-17,4

-20,6

-17,6

-17,2

-19,1

-20,5

-21,6

-27,6

-29,2

-28,2

= Disponibel inntekt for Norge

1301,8

1359,8

1507,8

1710,0

1898,0

1985,4

2201,4

1992,3

2159,4

2338,3

* Foreløpige tall

1 Uoverensstemmelser i tabellen skyldes avrunding.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

I 2011 økte disponibel realinntekt for Norge med 5,9 prosent, mot en vekst på 5,3 prosent året før. De positive bidragene kom fra økt produksjonsaktivitet på fastlandet og bedring i bytteforholdet overfor utlandet som følge av økt pris på råolje og naturgass, jf. tabell 6.2. I 2011 bidro bedringen i bytteforholdet med 4 prosentpoeng til økningen i disponibel realinntekt. Utviklingen i internasjonale finans- og valutamarkeder er viktig for de samlede formuesinntektene for Norge, blant annet gjennom plasseringen av midlene til Statens pensjonsfond – utland. Endringen i rente- og stønadsbalansen trakk disponibel realinntekt opp med 0,8 prosentpoeng i 2010, mens bidraget var 0,4 prosentpoeng i 2011. Produksjonen i petroleumsvirksomheten bidro til å trekke realinntekten ned med 0,8 prosentpoeng i 2011, mens produksjonsvekst ellers bidro positivt med 2,3 prosentpoeng.

Figur 6.1 Disponibel realinntekt for Norge. Prosentvis vekst fra året før

Figur 6.1 Disponibel realinntekt for Norge. Prosentvis vekst fra året før

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 6.2  Vekst i disponibel realinntekt for Norge1. Prosent

Gj.snitt 2002-2011

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*

Disponibel realinntekt for Norge, vekst-%:

2,9

-2,8

1,0

8,6

10,7

7,5

0,7

5,8

-12,0

5,3

5,9

Vekstbidrag fra2:

Produksjonsvekst i petroleumsvirksomhet3:

-0,6

0,6

0,2

0,4

-1,0

-1,5

-1,3

-0,8

-0,7

-1,3

-0,8

Produksjonsvekst ellers3:

1,8

0,7

0,6

4,0

3,6

3,8

3,8

0,2

-2,0

1,6

2,3

Endring i bytteforholdet:

1,6

-4,1

0,0

4,4

7,4

5,9

-1,2

6,6

-10,2

4,2

4,0

Herav prisutviklingen på råolje og naturgass

1,2

-4,0

-0,1

3,8

6,4

4,8

-1,3

5,9

-9,2

3,0

4,3

Endring i rente- og stønadsbalansen:

0,1

0,0

0,2

-0,2

0,7

-0,8

-0,5

-0,2

0,9

0,8

0,4

* Foreløpige tall.

1 Inntektstallene er deflatert med nasjonalregnskapets prisindeks for netto innenlandsk sluttanvendelse, dvs. innenlandske sluttleveringer inklusive lagerendring, men eksklusive kapitalslit.

2 Uoverensstemmelser i tabellen skyldes avrunding.

3 Produksjonsvekst målt ved nettoproduktet regnet i faste priser.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 6.2 Bytteforholdet overfor utlandet. 2001=100

Figur 6.2 Bytteforholdet overfor utlandet. 2001=100

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Den gjennomsnittlige disponible realinntekstveksten de siste ti årene har vært 2,9 prosent per år, hvorav det sterkeste gjennomsnittlige bidraget har vært fra produksjonsaktiviteten i Fastlands-Norge, tett fulgt av bedring i bytteforholdet overfor utlandet som først og fremst skyldes prisutviklingen på råolje og naturgass. Men også prisutvikling på andre varer har bidratt positivt til bytteforholdesgevinstene. I gjennomsnitt for 10 årsperioden har dette bidratt med 0,4 prosentpoeng til veksten i disponibel realinntekt. Produksjonen i petroleumsvirksomheten har derimot bidratt negativt siden 2005.

Fra 2001 til 2011 har disponibel realinntekt vokst med 33 prosent, jf. figur 6.3.

Figur 6.3 Bidrag til vekst i disponibel realinntekt. 2001=100

Figur 6.3 Bidrag til vekst i disponibel realinntekt. 2001=100

* Foreløpige tall

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

6.2 Faktorinntekt og funksjonell inntektsfordeling

Faktorinntekten gir uttrykk for den inntekten som tilfaller produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital. Faktorinntekten for økonomien som helhet gikk opp med rundt 8 prosent i 2011 mot 7,6 prosent året før ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall. De samlede lønnskostnadene i Norge økte med 3,8 prosent i 2010 og 6,1 prosent i 2011.

Driftsresultatet for økonomien som helhet økte med nærmere 12 prosent i 2011, mot 14 prosent i 2010. Forløpet i denne størrelsen er sterkt påvirket av utviklingen i petroleumsvirksomheten. Driftsresultatet i petroleumsutvinning og rørtransport gikk opp med nærmere 17 prosent fra 2009 til 2010, og opp med drøyt 24 prosent fra 2010 til 2011. Driftsresultatet i de øvrige næringene gikk opp med 11,6 prosent i 2010 , mens det var tilnærmet uendret fra 2010 til 2011.

Tabell 6.3  Faktorinntektsutviklingen. Vekst fra året før i prosent

20021

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*

Nettonasjonalprodukt

-0,7

4,3

11,1

12,6

11,8

5,1

11,0

-10,2

7,6

7,9

Faktorinntekt

-0,6

5,0

11,3

13,2

11,6

4,4

13,0

-11,3

7,6

8,3

- Lønnskostnader

4,7

2,8

4,9

6,2

9,2

11,0

9,8

2,8

3,8

6,1

= Driftsresultat

-8,2

8,6

21,3

22,6

14,3

-2,9

17,0

-28,1

14,0

11,7

- Driftsresultat i petroleumsvirksomhet inkl. tjenester og rørtransport

-18,1

5,3

31,4

36,1

20,3

-9,6

32,7

-42,5

16,8

24,3

= Driftsresultat i øvrige næringer

1,8

11,2

13,5

10,5

7,8

5,2

0,4

-7,9

11,6

0,2

* Foreløpige tall

1 De påløpte lønnskostnadene i 2000 og 2001 knyttet til ferieutvidelsen i 2001 og 2002 ble for staten først registrert da feriepengene ble utbetalt i henholdsvis 2001 og 2002.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

For å belyse hovedtrekk ved utviklingen i den funksjonelle inntektsfordelingen vises det til tall for driftsresultat i tabell 6.4, lønnskostnader i vedleggstabell 4.9 og til figur 6.4. Det understrekes at tallene for årene 2010 og 2011 er foreløpige. I tillegg innførte nasjonalregnskapet ny næringsgruppering (NACE 2007) fra og med publiseringen av nasjonalregnskapstall i november 2011, noe som inkluderte revisjoner av enkelte tidsserier. Tidsserier for BNP og driftsresultat mv er noe endret tilbake til 2003. I tillegg har næringsaggregater, bl.a. aggregatet for industrien, endret innhold i forhold til den gamle næringsstandarden og er derfor ikke sammenlignbart med tidligere publiserte tall.

Driftsresultat påvirkes av den generelle konjunktursituasjonen i norsk og internasjonal økonomi, og kan derfor vise betydelige svingninger fra år til år. Prisene på en del norske eksportprodukter er spesielt konjunkturfølsomme, noe som fører til store fluktuasjoner i driftsresultatet for enkelte næringsgrupper. Bevegelsene i oljeprisen er av særlig betydning ettersom overskuddene i oljevirksomheten har utgjort en betydelig del av samlet driftsresultat i Norge siden begynnelsen av 2000-tallet. I 2011 var petroleumsvirksomhetens andel av det samlede driftsresultatet om lag 53 prosent i følge foreløpige tall. Det er om lag 6 prosentpoeng høyere enn i både 2009 og 2010.

Tabell 6.4 Driftsresultat for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*

Alle næringer

434,3

471,6

571,9

701,2

801,8

778,1

910,5

655,0

746,8

834,4

Offentlig forvaltning1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ideelle organisasjoner og eget bruk

50,4

48,2

45,0

46,7

51,7

52,4

52,1

49,8

52,3

53,5

Markedsrettet virksomhet2

383,9

423,4

527,0

654,5

750,1

725,7

858,5

605,1

694,6

780,9

Petroleumsvirksomhet inkl. tjenester og rørtransport

195,2

205,6

270,2

367,6

442,3

400,0

530,9

305,3

356,4

443,1

Markedsrettet virksomhet2 ellers

188,7

217,8

256,8

286,9

307,8

325,7

327,6

299,9

338,1

337,9

Markedsrettet virksomhet2 Fastlands-Norge

187,7

215,6

253,5

281,5

303,7

321,3

323,9

302,9

347,5

360,8

Industri

21,9

27,3

32,4

35,3

43,0

42,3

39,4

19,8

24,1

31,6

Verksted- og skipsbyggingsindustri mv.

7,1

7,9

8,1

9,5

12,8

13,6

15,5

15,2

15,0

16,5

Råvarebasert industri

4,7

7,4

10,0

11,4

14,7

16,6

16,4

0,7

5,5

12,1

Øvrige industrinæringer

10,1

11,9

14,4

14,4

15,5

12,1

7,4

3,9

3,6

3,1

* Foreløpige tall.

1 Vannforsyning, avløp- og renovasjonsvirksomhet i kommuneforvaltningen er definert som markedsrettet virksomhet og er derfor holdt utenfor offentlig forvaltning i denne oppstillingen.

2 Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Driftsresultatet i markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge gikk ifølge de foreløpige tallene opp med nærmer 45 milliarder kroner fra 2009 til 2010, og drøyt 13 milliarder fra 2010 til 2011.

Industriens driftsresultat var på 32 milliarder kroner i 2011, opp fra 24 milliarder kroner i 2010 og i underkant av 20 milliarder kroner i 2009. Industriens andel av det samlede driftsresultatet i markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge utgjorde i underkant av 9 prosent i 2011 mot 6,5 prosent i 2009 og nærmere 7 prosent i 2010.

Figur 6.4 Lønnskostnader i prosent av faktorinntekt, noen hovedaggregater

Figur 6.4 Lønnskostnader i prosent av faktorinntekt, noen hovedaggregater

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

De foreløpige tallene for lønnskostnadene i 2011 viser at de samlede lønnskostnadene var på 1 225 milliarder kroner, en økning på 6,1 prosent fra 2010. I markedsrettet virksomhet var lønnskostnadene om lag 828 milliarder kroner mot i underkant av 782 milliarder kroner året før. Forskjellen mellom totale lønnskostnader og lønnskostnader i markedsrettet virksomhet utgjøres av lønnskostnadene i offentlig forvaltning1 og ideelle organisasjoner.

Figur 6.4 viser utviklingen i lønnskostnader som andel av faktorinntekten for noen hovedaggregater innenfor markedsrettet virksomhet. Tjenestenæringer som har et stort innslag av selvstendig næringsdrivende samt finansiell tjenesteyting er ikke inkludert som egne aggregater, men inngår i totalen for markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge.

Lønnskostnadsandelen i industrien falt gradvis fram til 2006, da den var på 73 prosent. Deretter økte andelen til 86 prosent i 2009 og var sterkt preget av finanskrisen. Fra 2009 har lønnskostnadsandelen sunket igjen og er foreløpig beregnet til i overkant av 80 prosent i 2011, om lag som i 2002. Bak denne utviklingen ligger et fall i lønnskostnadsandelen for råvarebasert industri etter 2009, mens andelen for verksted- og skipsbyggingsindustri samt øvrig industri har vært tilnærmet uendret de tre siste årene. For næringer i faglig, vitenskapelig, teknisk og forretningsmessig tjenesteyting har lønnskostnadsandel samlet sett variert mellom 75 og 80 prosent, men sank til 72 prosent i 2011. Lønnskostnadsandelen innenfor informasjon og kommunikasjon har steget gradvis siden 2005 da den var på 68 prosent. I årene 2009-2011 har andelen ligget rundt 82 prosent. Lavest lønnskostnadsandel for sammenlignbare grupper innenfor markedsrettet virksomhet har aggregatet bygg og anlegg. Fra en topp på 77 prosent i 2003 var andelen nede i rundt 66 prosent i 2011. For markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge gjenspeiler lønnskostnadsandelen konjunktursituasjonen med topper i 2002 og 2009, men har siden flatet ut og er tilnærmet uendret fra 2010 til 2011.

Boks 6.1 Inntektsbegreper i nasjonalregnskapet

Bruttonasjonalproduktet gir uttrykk for den samlede verdiskapingen i landet, utført av innenlandske produsenter i markedsrettet og ikke-markedsrettet virksomhet. Etter fradrag for kapitalslit, som er den beregnede verdireduksjonen av produksjonskapitalen i landet som følge av slitasje og elde, framkommer nettonasjonalproduktet.

Uten økonomisk samkvem med andre land ville nettonasjonalprodukt også vært landets disponible inntekt. Som deltaker i det internasjonale økonomiske samkvem, vil imidlertid Norge ha finansinntekter av fordringer på utlandet og utlendinger ha tilsvarende inntekter på fordringer på oss, og vi kan motta og gi inntektsoverføringer. Nasjonalinntekten er den samlede inntekt som tilfaller nordmenn, og framkommer ved å legge netto renter, aksjeutbytte og andre inntekter fra utlandet til nettonasjonalproduktet. Ved i tillegg å legge netto stønader og andre løpende overføringer fra utlandet til nasjonalinntekten, får en fram disponibel inntekt for Norge. Ved å deflatere disponibel inntekt for Norge med nasjonalregnskapets prisindeks for netto innenlandsk sluttanvendelse, kommer en fram til begrepet disponibel realinntekt for Norge.

Bytteforholdet overfor utlandet er en betegnelse på forholdet mellom gjennomsnittlig eksportpris og gjennomsnittlig importpris. Hvis prisene på norsk eksport over en periode stiger mindre enn prisene på de produkter Norge importerer, betyr dette at landet kan importere mindre for hver enhet eksportvare enn tidligere. En slik forverring i bytteforholdet trekker isolert sett disponibel realinntekt ned.

Faktorinntekten gir uttrykk for den inntekt som tilfaller produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital. Faktorinntekt for Norge, eller for en enkelt næring, er således lik summen av lønnskostnader og driftsresultat. Faktorinntekt for Norge er videre lik nettonasjonalprodukt fratrukket netto produksjonsskatter. Lønnskostnadene omfatter kontant- og naturallønn utbetalt til arbeidstakerne og arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier. Driftsresultatet utgjør det beregnede overskuddet og kan tolkes som godtgjøring til produksjonsfaktorene kapital og eiernes egen arbeidsinnsats. Som følge av at tall for driftsresultat beregnes som restposter, må en regne med til dels store feilmarginer i disse anslagene.

Fotnoter

1.

Eksklusive vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet i kommuneforvaltningen.

Til forsiden