Referanser

Aabø, Svanhild, Audunson, Ragnar og Vårheim, Andreas (2010) How do public libraries function as meeting places? i Library & Information Science Research 32 (1).

Aagedal Olaf, Egeland Helene og Villa, Mariann (2009) Lokalt kulturliv i endring. Fagbokforlaget, Oslo.

ABM-utvikling (2006) Bibliotekreform 2014.

Andersen, Kristina Vaarst, Hansen, Høgni Kalsø, Isaksen, Arne og Raunio, Mika (2010) Nordic City Regions in the Creative Class Debate: Putting the Creative Class Thesis to a Test. Industry and Innovation. 2/17, s. 215–240.

Anderson, Benedict (1991) Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

Appadurai, Arjun (2007) The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition i Held, David og Moore, Henrietta L. Cultural Politics in a Global Age. Uncertainty, Solidarity and Innovation. Oxford: Oneworld Publications.

Arnestad, Georg red. (1995) Kultur- og regionalutvikling. Oslo: Tano.

Arnestad, Georg (2012) Tala i Kulturløftet. Del I Kulturløftet i det statlege kulturbudjettet 2005–2013 og Del II Realveksten i Kulturløftet – utvikling og fordeling etter område og formål. Notat utarbeidet på oppdrag av Kulturutredningen 2014.

Aslaksen, Ellen (1997) Flerkulturelle tiltak i kultursektoren. Norsk kulturråd.

Bamford, Anne (2006) The Wow Factor: Global research compendium on the impact of arts in education. München: Waxmann.

Bamford, Anne (2012): Arts and cultural education in Norway 2010/2011. Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Bakke, J. (2012) Byråkrati, skole og kultur i skjønn forening? Et organisasjonsteoretisk perspektiv på Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i statsvitenskap. Bergen: UiB i Brevik og Christophersen (2012).

Barne- og likestillingsdepartementet (2009) Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse. Rapport 2009. Utredning fra ekspertgruppe nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet januar 2008.

Berg, Mie (1986) Når kultur blir velferdspolitikk i Alldén, L./Rogoff Ramsøy, N./Vaa, M. (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal.

Berg Simonsen, Mie (2005) Historien om en budsjettpost. En evaluering av statsbudsjettet kapittel 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd. Norsk kulturråd.

Benhabib, Seyla (2011) Et annet verdensborgerskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Bernard, Eric Jensen (2008): Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt. København: Gads forlag.

Bjørkås, Svein (2002) Makt og organisasjon i norsk kunstliv I:Kultur – produksjon, distribusjon og konsum. red. Bjørkås, Svein, Bind 3, Høyskoleforlaget/Norges forskningsråd.

Bjørkås, Svein (2004a) Kvalitetsparadokset i Meyer, Siri og Svein Bjørkås (red.): Risikosoner. Om kunst, makt og endring. Norsk kulturråd, rapport nr. 33/2004.

Bjørkås, Svein (2004b) Et Timbuktu for moderne mellomlag. Om kunstfestivalene

og den utdannete middelklassens kulturelle prosjekt i Sigrid Røyseng & Dag Solhjell, red. Kultur, politikk og forskning.Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Telemarksforsking. Bø.

Bjørnsen, Egil (2012) Inkluderende kulturskole: utredning av kulturskoletilbudet i storbyene. Prosjektrapport nr. 5/ 2012. Agderforskning.

Borgen, J.S. og SS. Brandt (2006) Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av den kulturelle skolesekken i grunnskolen. Rapport 5/2006. Oslo: NIFU STEP.

Bransjerådet for film (2010) Ta alle talentene i bruk – Utjevningsforslag for balansert kjønnsrepresentasjon i norsk filmbransje.

Breivik og Christophersen (2012) Den kulturelle skolesekken – et utredningsnotat – for Kulturutredningen 2014. Uni Rokkansenteret og og Høgskolen i Bergen. Notat utarbeidet på oppdrag av Kulturutredningen 2014.

Brochmann, Grete og Tjelmeland, Hallvard (2003). I globaliseringens tid. Oslo: Pax Forlag.

Brochmann, Grete og Borchgrevink, Tordis (2008). Mangfold uten grenser. Samtiden nr. 3/2008.

Bugge, Markus og Arne Isaksen (2007): Kultur – Retur. Fylkeskommunenes

satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Oslo: NIFU STEP.

Castells, Manuel (2000) The rise of the network society. Information Age Series (Vol 1). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Carlén, Inge og Bruer, Erlend Sand (2010) Sårbar frivillighet. Oslo. LNU.

Christensen, Arne Lie (2011) Kunsten å bevare: om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge. Oslo: Pax.

Dahl og Helseth (2006) To knurrende løver. Kulturpolitikkens historie 1814–2014. Oslo: Universitetsforlaget.

Danbolt , Gunnar (2009) Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. Oslo: Samlaget.

Danielsen, Arild (2006) Behaget i kulturen: en studie av kunst- og kulturpublikum. Oslo: Norsk kulturråd.

Den Norske Forleggerforening (2012) Det digitale bok-Norge: Tredje rapport 2012.

Digranes, I (2009) Den Kulturelle Skulesekken. Narratives and Myths of Educational Practice in DKS Projects within the Subject Art and Crafts. Akademisk avhandling (Ph.d). Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

DiMaggio, Paul J. og Powell, Walter W. (2004) The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collectice Rationality in Organisational Fields i Dobbin, Frank (red.) The New Economic Sociology. A Reader. Princeton: Princeton University Press.

Dreyfus, Hubert L. (2009) On the internet. London: Routledge.

Dworkin, Ronald (1985) A Matter of Principle. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dølvik, Jon Erik, Fløtten, Tone, Hernes, Gudmund og Hippe, Jon M. (red.) (2007) Hamskifte. Den norske modellen i endring. FAFO.

Eagleton, Terry (2000) The Idea of Culture. Oxford: Blackwell.

Eagleton, Terry (2004) After Theory. London: Penguin Books.

Ehn, Billy, Frykman, Jonas og Löfgren, Orvar (1993) Försvenskningen av Sverige. Stockholm: Natur och Kultur.

Eimhjellen, Ivar Statleg politikkutforming for frivillig sektor etter 1970 i Selle, Per og Strømsnes, Kristin (red.) (2012) Organisasjonene og det offentlige: har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Bergen og Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Elster, Jon (1983) Sour grapes: studies in the subversion of rationality. Cambridge : Cambridge University Press.

Engelstad, Fredrik (2003) National Literature, Collective Identity and Political Power. Comparative Social Research. Volume 21, s. 111–145.

Engelstad, Fredrik (2010) Maktens uttrykk: Kulturforståelse som maktanalyse Universitetsforlaget, Oslo.

Epland, Jon og Mørk, Eiliv (2010) Inntekt og forbruk: Økte inntekter og høyere forbruk. Samfunnsspeilet nr. 5–6 2010.

Eriksen, Anne (2009). Kulturarv og kulturarvinger. Nytt norsk tidsskrift, 3–4 2009.

Eriksen, Anne (2012): Utviklingen på museumsfeltet. Notat utarbeidet på oppdrag av Kulturutredningen 2014.

Eriksen, Thomas Hylland (1999) Hybrid kreativitet iEriksen, Thomas Hylland og Hemer, Oscar (red). Ambivalens och fundamentalism6 essäer om kulturens globalisering. Oslo: Spartacus.

Eriksen, Thomas Hylland (2007) «Mangfold versus forskjellighet» i Fuglerud, Øivind og Eriksen, Thomsa Hylland (red.) Grenser for kultur?: perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax.

Espelien, Anne og Gran, Anne-Britt (2011) Kulturnæringens betydning for norsk økonomi. Status og utvikling 2000–2009. MENON-PUBLIKASJON NR. 9/2011.

Film & kino (2012) Årsmelding 2011.

Fløtten, Tone, Hermansen, Åsmund, Hippe, Jon M. og Lescher-Nuland, Bjørn R (2011). Innmeldt påmeldt eller utmeldt? Et annet bilde av utenforskap i Norge. Fafo-rapport 2011:13.

Forbundet Frie Fotografer (2011) Innspill til stortingsmelding om visuell kunst. Innspill til Kulturdepartementet datert 01.04.2011.

Fraser, Nancy (2000) Rethinking recognition. New Left Review 3 May/June 2000.

Frivillighet Norge (2012) Frivillige organisasjoners erfaring med momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner i 2011.

Gaski, Harald; Kappfjell, Lena (2002) Samisk Kultur i Norden. En perspektiverende rapport. København: Nordisk Kultur Institut.

Gjertsen, Hege og Olsen, Terje (2011). Mangfold og Engasjement i motvind. Nordlandsforskning, nr. 1/2011.

Gran, Anne-Britt og Hofplass, Sophie (2007) Kultursponsing. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Gran, Anne-Britt (2008): Skolelederundersøkelsen. Perduco Kultur/ Nasjonalt senter for kunst og kultur.

Gran, Anne-Britt og Røyseng, Sigrid (2012) Scenekunsten i Kulturløftet. Notat utarbeidet på oppdrag av Kulturutredningen 2014.

Gran, Anne-Britt, Figenschou, Anitra, Gaustad, Terje og Molde, Audun (2012) Digitalt kulturkonsum. En norsk studie. Forskningsrapport 2/2012. Handelshøyskolen BI.

Gran, Anne-Britt og Vaagen, Hanne (2010) Kultur og næringslivsundersøkelsen 2010. Forum for kultur og næringsliv.

Gripsrud, Jostein (2006) med assistanse av Sjøvaag, Helle, Voster, Ingunn og Lunde, Leikny Kunstnerisk kapital – en uutnyttet ressurs?: et eksplorerende forprosjekt om billedkunstens forhold til omverdenen. Oslo: KS, Program for storbyrettet forskning.

Gripsrud, Jostein (2009) The Cultural Dimension of Democracy i I.Bondebjerg and P. Madsen (red), Media, Democracy and European Culture, Bristol, UK: Intellect Books / Chicago: University of Chicago Press, 2009.

Gripsrud, Jostein (2011) Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget.

Gripsrud, Jostein (2012) Foredrag for Kulturutredningen. 1. desember 2012.

Grund, Jan (2008) Kulturpolitikk er kunst. Oslo: Universitetsforlaget.

Hammerø, Ane ( 2008). Fakta om klubb. Klubbundersøkelsen 2008. Ungdom & Fritids tilstandsrapport over fritidsklubbene i Norge.

Hansen, Tor Borgar, De Paoli, Donatella, Brastad, Bjørn og Furre, Harald (2010) To mål – to midler.Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Oxford Research og Handelshøyskolen BI.

Haraldsen, Tone, Flygind, Simen Kristian, Overvåg, Kjell og Power, Dominic (2004) Kartlegging av kulturnæringene i Norge – økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial. ØF-Rapport nr.: 10/2004.

Haraldsen, Tone, Hagen, Svein Erik og Alnes, Per Kristian (2008) Kulturnæringene i Norge. Muligheter og utfordringer – en oppdatering av kartleggingen fra 2004. ØF-Rapport nr.: 12/2008.

Harvey, David (2001) Spaces of capital: towards a critical geography. New York: Routledge.

Heian, M.T, Løyland, K. og Mangset, P. (2008). Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006. Bø i Telemark: Telemarksforskning Bø. Rapport 241.

Heikkinen, Merja (2003): The Nordic Model for Supporting Artists. Public Support for Artists in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Research reports of the Arts Council of Finland no 26, Helsinki.

Henningsen, Erik, Berkaak, Odd Are og Skålnes, Sigrid (2010) Mangfoldsåret: muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Hompland og Aagedal (2010) Festivalscenariar. Norske Festivaler.

Hylland, Ole Marius, Kleppe, Bård og Mangset, Per (2010) Frihet og forutsigbarhet. En evaluering av basisordningen for fri scenekunst. Norsk kulturråd.

Hylland, Ole Marius (2002) Nasjonale meldinger og regionale planer. Et nærsynt blikk på kulturpolitisk tekst. Foredrag på konferansen Kulturrikets tilstand 31.10.2012.

Håkonsen, Lars og Løyland, Knut (2012) Kulturutgifter i kommunene. TF-rapport nr. 301. Notat utarbeidet på oppdrag av Kulturutredningen 2014.

Ipsos MMI (2012) Leseundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler. Den norske Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Iversen, Gunnar (2011) Norsk filmhistorie: spillefilmen 1911–2011. Oslo: Universitetsforlaget.

Ivey, Bill (2009) Expressive life and the public interest i Jones, Samuel (red) Expressive Lives. London: Demos.

McGuigan, Jim (1996) Culture and the Public Sphere. London and New York: Routledge.

Karlsson, David (2010) En kulturutredning. Om pengar, konst och politik. Glänta Hardcore.

Kirkerådet (2005) Kunsten å være kirke. Om kirke, kunst og kultur. Kulturmelding for Den norske kirke utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet.

Kirkerådet (2010) Gud gir – vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Kirkerådet.

Kjeldstadli, Knut (2008). Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering. Oslo: Pax Forlag.

Klassekampen (2012) Kuttbølge over Europa. Artikkel 19.07. 2012.

Kulturdepartementet og Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (1996) Broen og den blå hesten. Handlingsplan for dei estetiske faga og kulturdimensjonen i grunnskolen.

Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet (2001) Tango for to.Samspill mellom kulturliv og næringsliv.

Kulturdepartementet (2009) Sakprosa styrker demokratiet. Tale/artikkel, 02.01.2009 av tidligere kultur- og kirkeminister Trond Giske. Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/aktuelt/taler_artikler/ministerens-taler-og-artikler/kultur-_og_kirkeminister_trond_giske/2008/sakprosapolitikk-styrker-demokratiet.html?id=541431

Kulturdepartementet Prop. 1 S (2011–2012) Proposisjon til Stortinget.

Kulturdepartementet (16.08.2012) pressemelding. Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2012/kulturdepartementet-vil-utrede-fordeling.html?id=697602

Kulturdepartementet (12.10.2012) pressemelding. Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2012/regjeringa-set-i-gang-arbeidet-med-boklo.html?id=704683

Kulturdepartementet (2012) Høring – utkast til lov om Norsk kulturråd. Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/pages/37877978/Hoeringsnotat-Lov_kulturradet.pdf

Kulturdepartementet (2012) En kunnskapsbasert kulturpolitikk. Kulturdepartementets eksterne FOU-utvalg.

Kulturdepartementet Prop. 1 S (2012–2013) Proposisjon til Stortinget.

Kulturmeglerne(2006) Tallenes tale – den offentlige pengestrømmen i norsk film i et kjønnsperspektiv. Utarbeidet på oppdrag fra Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dramatikeres Forbund, Norske film og TV Produsenters Forening, Den norske filmskolen og de ytre statlige etatene; Norsk filmfond, Norsk filmutvikling og Norsk filminstitutt.

Kulturrådet (2011) Årsmelding2011.

Kunnskapsdepartementet (2007) Skapende læring. Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen.

Kunnskapsdepartementet (2010) Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle. Kulturskoleutvalget.

Kunnskapsdepartementet (2010) Vedlegg D. Kulturskoleundersøkelsen 2010. Vedlegg til Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle. Kulturskoleutvalget.

Kvarv, Sture (2007) Allmenn kulturlov i Norge: Mellom juss og kulturpolitikk. I Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr.1/2007.

LOV 2007–06–29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

LOV 2009–06–19 nr 95: Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Langdalen, Jørgen (2002) Musikkliv og musikkpolitikk: en utredning om musikkensemblene i Norge. Norsk kulturråd.

Lagerstrøm 2007, Espeland, M., T.H. Allern, K. Carlsen og S. Kalsnes (2010): Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet, Høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund.

Langsted, Jørn, Hannah, Karen og Larsen, Charlotte Rørdam (2003) Ønskekvist-modellen: kunstnerisk kvalitet i performativ kunst. Århus: Klim.

Lorentzen, Håkon (2010) Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. En empirisk kartlegging referert i Strømsnes og Selle (2012).

Lorentzen, Håkon (2013) Frivillig kulturarbeid i møtet med det moderne. Notat utarbeidet på oppdrag av Kulturutredningen 2014.

Lotteri- og stiftelsestilsynet (2012) Kartlegging av pengeutdelinger i norske stiftelser.

Løkenutvalget (2008) Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kultur. Sluttrapporten fra Løken-utvalget, juni 2008.

Løyland, Knut og Ringstad, Vidar (2002). Produksjons- og kostnadsstruktur i norske teatre. Arbeidsrapport nr 5. Telemarksforsking-Bø.

Mangset, Per (1992) Kulturliv og forvaltning. Innføring i kulturpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Mangset, Per (2012) Demokratisering av kulturen? Om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse. TF-notat nr. 7/2012.

Mangset, Per (2012) En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? Et notat om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal politikk. Notat utarbeidet på opprag av Kulturutredningen 2014.

Meisingset, Kristian, Fonn Matre, Anna Katharina og Horrigmo, Aase Marthe J. (2012) Kultur for kulturens skyld: En skisse til liberal kulturpolitikk. Oslo: Civita.

Meld. St. 20 (2009–2010) Omorganisering av ABM-utvikling. Kulturdepartementet.

Meld. St. 10 (2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking. Kulturdepartementet.

Meld. St. 23 (2011–2012) Visuell kunst. Kulturdepartementet.

Mitchell, Don (2000) Cultural geography: a critical introduction. Oxford: Blackwell.

Moe, Hallvard (2006) Lidenskap som politikkens drivkraft. Et intervju med Chantal Mouffe. Norsk medietidsskrift, årg. 13, nr. 2. Universitetsforlaget.

Mouffe, Chantal (2000) The democratic paradox. New York : Verso.

Myrvold, Trine Monica (1998). Kultursektor i forvitring? Økonomiske og organisatorisk utvikling i kommunal og fylkeskommunal kultursektor på 90-tallet. Prosjektrapport 18, NIBR Oslo.

Nafstad, Petter (1998) Introduksjon i Taylor, Charles Autentisitetens etikk. Oslo: Cappelen Akademisk.

Nasjonalmuseet (2011) Årsmelding 2011.

Norsk filminstitutt (2011) Likestilling på filmområdet.

Norsk filminstitutt (2012) Årsrapport 2011.

Norsk kulturhusnettverk (2012) Kulturhusundersøkelsen 2011. Presentasjon Riksscenen i Oslo 15. februar 2012. Gjennomført i samarbeid med Bedriftskompetanse.

Norske Kunsthåndverkere, Norske Billedkunstnere, Forbundet Frie Fotografer og Samisk kunstnerforbund (2009) Utstillingshonorar – et kulturpolitisk initiativ. Innspill til Kulturdepartementet, datert 16.02.2009.

Norske Kunsthåndverkere, Norske Billedkunstnere, Forbundet Frie Fotografer og Samisk kunstnerforbund (2010) Forespørsel om stortingsmelding om det visuelle kunstfeltet. Innspill til Kulturdepartementet, datert 23.04.2010.

Norske Kunsthåndverkere (2011) Innspill til Kulturdepartementet. Notat datert 08.04.2011.

NOU 2001: 5 Kino i en ny tid. Kommers og kultur. Kulturdepartementet.

NOU 2001: 22 Fra Bruker til Borger. Sosial- og helsedepartementet.

NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler – en utredning om norsk scenekunstpolitikk. Kultur- og kirkedepartementet.

NOU 1996: 7 Museum. Mangfald, minne, møtestad. Kulturdepartementet.

NOU 1999: 27 Ytringsfrihet bør finde sted. Justis- og politidepartementet.

NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget. Finansdepartementet.

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Statsministeren.

NOU 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping Utredning fra Digitutvalget. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet (2007) Handlingsplan kultur og næring.

Oslo Economics (2011) Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler. Oslo Economics-rapport 2011–16.

Ot.prp.nr. 50 (2006–2007) Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd.

Pedersen, Paul og Asle Høgmo. Solbakk, John T. (red.) (2012) Sápmi slår tilbake – samiske revitaliserings- og moderniseringsprosesser i siste generasjon. Kárášjohka : ČálliidLágádus.

Rancière, Jacques (2012) Den emansiperte tilskuer. Oslo: Pax.

Rasmussen, Terje (2007) Kampen om Internett. Oslo: Pax.

Rønning, Helge, Slaatta, Tore, Torvund, Olav, Larsen, Håkon og Colbjørnsen, Terje (2012) Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa.

Rustad, Hans Kristian (2012) Digital litteratur: en innføring Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Ryssevik og Vaage (2011). For en neve dollar mer. En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond. ideas2evidence Rapport 9 / 2011.

Røyseng, Sigrid (2007) Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. Forestillinger om kunstens autonomi i kulturpolitikk og kunstledelse. Avhandling for dr.polit.-graden. DetSamfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Bergen.

Røyseng, Sigrid (2011) Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder. En kunnskapsgjennomgang. Norsk kulturråd.

Sejersted, Francis (2005) Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundre. Oslo: Pax.

Selle, Per (2003) i Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle (2003) Makten og demokratiet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Selle, Per og Strømsnes, Kristin (red.) (2012) Organisasjonene og det offentlige: har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport 2012:6.

Sentio Research (2008) Brukeratferd i storbybibliotek – en kartlegging av hvordan brukerne benytter hovedbibliotekene i storbyene.

Sivesind, Karl Henrik (2012) Pengestrømmer i frivillig sektor. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport 2012:7.

Slaatta, Tore (2008) Evalueringsrapport: Innkjøpsordningen for sakprosa. IMK, Universitetet i Oslo. Norsk kulturråd.

Slagstad, Rune (1998) De nasjonale strateger. Oslo: Pax forlag.

Solbrekke, Tone Dyrdal og Østrem, Solveig (2011) Profesjonsutøvelse mellom profesjonelt ansvar og regnskapsplikt. Nordic Studies in Education, Vol. 31.

Solhjell, Dag og Øien, Jon (2012) Det norske kunstfeltet: en sosiologisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget.

Statistisk sentralbyrå (2009) Norsk kulturbarometer 2008.

Statistisk sentralbyrå (2011) Kulturstatistikk 2010.

Statistisk sentralbyrå (2012a) Kulturstatistikk 2011.

Statistisk sentralbyrå (2012b) Norsk mediebarometer 2011.

St.meld.nr.8 (1973–74) Om organisering og finansiering av kulturarbeid. Kirke- og undervisningsdepartementet.

St.meld. nr. 41 (1975–76) Kunstnerne og samfunnet. Kirke- og undervisningsdepartementet.

St.meld. nr. 17 (1981–82) Filmen og samfunnet. Kulturdepartementet.

St.meld. nr. 61 (1991–1992) Kultur i tiden. Kulturdepartementet.

St.meld. nr. 27 (1996–1997) Om statens forhold til frivillige organisasjoner. Kulturdepartementet.

St.meld. nr. 44 (1997–1998) Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner. Kulturdepartementet.

St.meld. nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 17 (2005–2006) 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 22 (2006–2007) Veiviseren. For det norske filmløftet. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 39 (2006–2007) Frivillighet for alle. Kultur- og kirkdepartementet.

St.meld. nr. 8 (2007–2008) Kulturell skulesekk for framtida. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 10 (2007–2008) Knutepunkt. Kultur- og kirkdepartementet.

St.meld. nr. 14 (2007–2008) Dataspill. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 21 (2007–2008) Samspill. Et løft for rytmisk musikk. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 32 (2007–2008) Bak kulissene. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 23 (2008–2009) Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Kultur- og kirkdepartementet.

St.meld. nr. 24 (2008–2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 49 (2008–2009) Framtidas museum.Kultur- og kirkedepartementet.

St.prp. nr. 48 (1998–99) Om nytt operahus (II).

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006.

Storstad, Oddveig (2010): Kommunal kultursektor i endring. Bergen: Fagbokforlaget.

Strømnes, Kristin og Selle, Per (2012) En ny og helhetlig frivillighetspoltikk? i Selle, Per og Strømsnes, Kristin (red.) (2012) Organisasjonene og det offentlige: har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Bergen og Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Sunstein, Cass R. (2007) Republic.com 2.0 Princeton: Princeton University Press.

Sørensen, Øystein (1993) The Development of a Norwegian National Identity During the Nineteenth Century. Some Special Aspects and Problems i Sørensen, Øystein (red.): Nordic Paths to National Identity in the Nineteenth Century. Oslo: NFR.

Sørensen, Øystein og Stråth, Bo (1997) The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.

Taylor, Charles (1994) The Politics of Recognition i Gutman, Amy (red.) Multiculturalism: Examining the Politics of Recognintion. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Taylor, Charles (1998) Autensitetens etikk. Oslo: Cappelen Akademisk.

Tomlinson, John (2008) Global Immediacy i Held, David og Moore, Henrietta L. Cultural Politics in a Global Age. Uncertainty, Solidarity and Innovation. Oxford: Oneworld Publications.

Vassenden og Bergsgard (2011) Ett skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge kunstnere med innvandrerbakgrunn. Norsk kulturråd.

Vestheim, Geir (1995) Kulturpolitikk i det moderne Noreg. Oslo: Samlaget.

Vestby, Guri Mette (2012) Fylkeskommunens rolle i kulturpolitikken. Notat utarbeidet på oppdrag av Kulturutredningen 2014.

Vestby, Guri Mette, Samuelsen, Roar og Skogheim, Ragnhild (2012) Festivalkommuner. NIBR-rapport 2012: 7.

Williams, Raymond (1975) Keywords:A Vocubulary of Culture and Society. New York: Oxford University Press.

Wollebæk, Dag og Sivesind, Karl Henrik (2010) Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997–2009. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport 2010: 3.

World Health Organization (2011) World Report on Disability.

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle (2003) Makten og demokratiet. Oslo: Gyldendal Akademisk

UNCTAD (2010) Creative Economy Report.

Til forsiden