NOU 2015: 17

Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Til innholdsfortegnelse

Bibliografi

Aftenposten.no. (2013). Hentet fra Mange treningssentre har hjertestarter: http://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/ Mange-treningssentre-har-hjertestarter-206251_1.snd

Aksnes, A., Mikaelsen, P. M., Valdersnes, G., Zachariassen, S. M., & Øen, T. O. (2014). Legevakt. Nasjonal uniformering. Rapport nr. 6-2014. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014.

Akuttmedisinforskriften. (2015). Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/ forskrift/2015-03-20-231?q=AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN

Antonsen, Y., & Ellingsen, M. (2014). Raskere og riktigere nødhjelp. Evaluering av samhandling i mellom politiets, brannvesenets og helsevesenets nødmeldingssentraler i casene SAMLOK, SPREDT og NÆR. Rapport nr.:10/2014. Tromsø: Norut Tromsø.

Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. (2009). En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten.

Arbeidsmiljøloven. (2006). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (Arbeidsmiljøloven). Arbeids- og sosialdepartementet.

Arentz-Hansen, C., Gilbert, M., & Moen, K. (1997). Gjør noe, da! Sosial- og helsedepartementet.

Austvoll-Dahlgren, A. (2013). Tidsskr Nor Legeforen. Pasientmedvirkning – hvorfor?, 133(16), ss. 1726–28. doi: 10.4045/tidsskr.13.0533

Bakke, H. K., Hansen, I. S., Bendixen, A. B., Morild, I., Lilleng, P. K., & Wisborg, T. (2013). Fatal injury as a function of rurality – a tale of two Norwegian counties. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 21(14). doi:10.1186/1757-7241-21-14.

Bakke, H., Steinvik, T., Eidissen, S., Gilbert, M., & Wisborg, T. (2015, Oct.). Bystander first aid in trauma – prevalence and quality: a prospective observational study. Acta Anaestheesiologica Scandinavia, 59, ss. 1187–1193. doi:10.1111/aas.12561. Epub 2015 Jun 19.

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) LOV-2005-06-17-64. Kunnskapsdepartementet.

Bellingan, G., Olivier, T., Batson, S., & Webb, A. (2000, Jun). Comparison of a specialist retrieval team with current United Kingdom practice for the transport of critically ill patients. Intensive Care Medicine; 26(6), ss. 740–4.

Berkheimer, O., Fransen, P., Beumner, D., van den Berg, L., Lingsma, H., Yoo, A.,... Vos, J. (2015). A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med, 372(1), ss. 11–20. doi:10.1056/NEJMoa1411587

Bjørhovde, N. (2013). Sluttrapport fra prosjekt Transport av psykisk syke i UNN 2011–2013. UNN HF Allmennpsykiatrisk klinikk.

Blinkenberg, J., Jensen, Å., & Press, K. (2008). Lege/ambulansealarm i helseradionettet, -bruk, tilgjengelighet og respons. Et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Bergen.

Blom, S. & Henriksen, K. (2008). Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006. (Rapporter 2008/5). Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Bohn, A., Lukas, R., Breckwoldt, J., Böttiger, B., & Van Aken, H. (2015, Jun). Kids save lives: why schoolchildren should train in cardiopulmonary resuscitation. Curr Opin Crit Care(3), ss. 220–225. doi:10.1097/MCC.0000000000000204.

Bollig, G., Myklebust, A., & Østringen, K. (2011). Effects of first aid training in the kindergarten – a pilot study. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine, 19(13). doi:10.1186/1757-7241-19-13

Bondevik, G., Hofoss, D., Holm Hansen, E., & Deilkås, E. (2014). Patient Safety Culture in Norwegian primary care – a study in out-of-hours casualty clinics and GP practices. Journal of Primary Health Care; 32(3), ss. 132–138. doi:10.3109/02813432.2014.962791

Bovim, E., Bryde, N., Rustad, M., & Storrøsten, M. (2012). Sluttevaluering av SAMLOK. Bergen: KoKom.

Bradley, S., Fahrenbruch, C., Meischke, H., Allen, J., Bloomingdale, M., & Rea, T. (2011). Bystander CPR in out-of-hospital cardiac arrest: the role of limited English proficiency. Resuscitation, 82(6), ss. 680–684. doi:10.1016/j.resuscitation.2011.02.006

Brandstorp, H. (2014). Akuttmedisin og legevakt i distriktene. Innspill til Akuttutvalget. Nasjonalt senter for distriksmedisin.

Brattebø, G. (2014). Erfaringer med psykiatriambulanse i Helse-Bergen. Helsedirektoratet.

Brennvall, H.-M., Hauken, H., Hunskår, S., Wisborg, T., & Zakariassen, E. (2015). Legevaktlegers avgjørelse om utrykning i akuttsituasjoner. Tidsskr Nor Legefor 135, ss. 654–7. Hentet fra http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2015/ 654–7.pdf

Danielsen, K., Holmboe, O., Hansen, S. L., Førland, O., & Bjertnæs, Ø. (2012). Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Declaration of Alma Ata. (1978). International Conference on primary health.

Deloitte. (2013). Undersøkelse om kommunalt øyeblikkelig hjelp. Helsedirektoratet Desember 2013. Deloitte.

Deloitte. (2014). Undersøkelse om bruken av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene. Oppdrag fra Helsedirektoratet oktober 2014. Deloitte.

Deloitte. (2015). Undersøkelse om bruken av øyeblikkelig hjelp døgnoppphold i kommunene – helseforetakenes erfaringer. Deloitte.

Department of Health. (2003). Investing in general practice: the new GMS contract. London: Department of Health.

Diaz, E., Raza, A., Sandvik, H., & Hjorleifsson, S. (2014). Immigrant and native regular general practioners in Norway. A comparative registry-based observational study. The European journal of general practice, 20(2), ss. 93–99.

Difi. (2015). Innbyggerundersøkelsen 2015: Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6. Direktoratet for forvaltning og IKT.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (2013). Veileder for sikkerhet ved store arrangementer. Hentet fra http://www.dsb.no/ no/toppmeny/Publikasjoner/2013/Tema/ Veileder-for-sikkerhet-ved-store- arrangementer/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (2013a). Brannstudien – Rapport fra en arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk.

Dreyer, K., Jensen, Å., & Almenning, B. (2011). Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.

Droogh, J., Smit, M., Hut, J., de Vos, R., Ligtenberg, J., & Zijlstra, J. (2012). Inter-hospital transport of critically ill patients; expect surprises. Critical Care; 16:(1). doi:10.1186/cc11191

Ebinger, M., Winter, B., & Wendt, M. e. (2014). Effect of the use of ambulance-based thrombolysis on time to thrombolysis in acute ischemic stroke. JAMA, 311(16), ss. 1622–1631. doi:10.1001/jama.2014.2850

Eikeland, O., Raknes, G., & Hunskår, S. (2015). Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2014. Rapport nr. 3–2015. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse.

Eilertsen, R. (2013). Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen. De Facto.

Ellensen, E., Hunskaar, S., Wisborg, T., & Zakariassen, E. (2014). Variations in contact patterns and dispatch guideline adherence between Norwegian emergency medical communication centres – a cross sectional study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 22:2. doi:10.1186/1757-7241-22-2.

Elliott, A., McAteer, A., Heaney, D., Ritchie, L., & Hannaford, P. (2015). Examining the role of Scotland’s telephone advice service (NHS 24) for managing health in the community: analysis of routinely collected NHS 24 data. BMJ Open, 5:e007293. doi:10.1136/bmjopen-2014-007293

Engzelius, J. (2012). Rapport – Prosjekt legevaktbil Asker og Bærum 2009–2012..

Faaberg. (2012). Ni av ti kan ikke førstehjelp på barn. Hentet fra http:/news.codanforsikring.no/pressrelease/ view/1171.

Faiz, K., & Sundseth, A. (2013). Hvor ble det av tiden? Tidsskr Nor Legeforen, 133(10), s. 1057. doi:10.4045/tidsskr.13.0391

Faiz, K., Sundseth, A., & Thommesen, B. (2012). Prehospital delay in acute stroke and TIA. Emerg Med J, 30(8), ss. 669–74. doi:10.1136/emermed-2012-201543.

Fattore, G., Torbica, A., Susi, A., Giovanni, A., Benelli, G., Gozzo, M., & Toso, V. (2012). The social and economic burden of stroke survivors in Italy: A prospective, incidence-based, multi-center cost of illness study. BMC Neurology, 12(137). doi:10.1186/1471-2377-12-137

Fjærtoft, H., & Indredavik, B. (2007). Tidsskrift for Den norske legeforening. Kostnadsvurdering ved hjerneslag, 127(6), ss. 744–47.

Folkehelseinstituttet. (2014). Hentet fra Skader og ulykker i Norge – Folkehelserapporten 2014: http://www.fhi.no/artikler/?id=110412

Folkehelseinstituttet. (2014a). Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker for 2013.

Folkestad, E., Gilbert, M., & Steen-Hansen, J. (2004). Når det haster – prehospitale responstider i Vestfold og Troms i 2001. Tidsskrift for Den norske legeforening, 124(3), ss. 324–8.

Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus. (2005). Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Forskrift om ambulansebåttjenesten. (2004). Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt. Hentet fra https://lovdata.no/ dokument/SF/forskrift/2004-02-17-408

Forskrift om dekning av utgifter hos lege. (2015). Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/ 2015-06-26-796

Forskrift om fastlegeordning i kommunene. (2012). Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Hentet fra https://lovdata.no/ dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842

Forskrift om industrivern. (2011). Forskrift om industrivern FOR-2011-12-20-1434. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/ 2011-12-20-1434

Forskrift om organisering av brannvesen. (2002). Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Hentet fra https://lovdata.no/ dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729

Forskrift om rammeplan for barnehagen. (2006). Forskrift om rammeplan forbarnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/ 2006-03-01-266

Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova – FOR-2006-06-23-724. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/ forskrift/2006-06-23-724

Forsvaret. (2015). Tall og statisttikk.

Forsøksrådet for skoleverket. (1960). Læreplan for forsøk med 9-årig skole. Aschehoug forlag.

Frøyshov, H. (2014). Hjerneslag – spennende utfordringer – vårt ansvar. Indremedisineren.

Fuglseth, N. (2013). Kan en predikere omgjøring fra tvungen til frivillig status ved akuttpsykiatriske innleggelser? Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Ganesalingam, J., Pizzo, E., Morris, S., Sunderland, T., Ames, D., & Lobotesis, K. (2015). Cost-utility analysis of mechanical thrombectomy using stent retrievers in acute ischemic stroke. Stroke, 46(9), ss. 2591–2598. doi:10.1161/STROKEAHA.115.009396

Gerwing, & Indseth. (2010). Kommunikasjon med fremmedspråklige innringere i medisinske nødsamtaler. Anbefalinger til AMK-operatører og ledelse. Oslo: Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse.

Godager, G., & Iversen, T. (2015). Fastlønn ved legevaktarbeid. Notat på oppdrag fra Akuttutvalget. Oslo: Helseøkonomisk analyse AS.

Grimsmo, A., & Løhre, A. (2014). Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utposten, 43, ss. 14–7.

Grimsmo, A., & Magnussen, J. (2015). Norsk samhandlingsreform i et internasjonalt perspektiv. Trondheim: NTNU Institutt for samfunnsmedisin.

Grotta, J., & Hacke, W. (2015). Stroke neurologists perspective on the new endovascular trials. Stroke, 46(6), ss. 1447–52. doi:10.1161/STROKEAHA.115.008384.

Grytås, L. (2014). Faktorar som predikerer innlegging til tvunge psykisk helsevern frå legevakt. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Gråwe, R., Ruud, T., & Bjørngaard, J. (2005). Tidsskr Nor Legeforen. Alternative akuttilbud i psykisk helsevern for voksne, 125(23), ss. 3265–8.

Hagen, T. P. (2009). Modeller for kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene. Universitetet i Oslo, Helseøkonomisk forskningsprogram HERO-rapport 2009:6.

Hallgren, I., & Mikaelsen, P. (2009). Legebemannet utrykningsbil i legevakt. Rapport nr. 6–2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse.

Halvorsen, K., Nilsen, J. E., & Olsen, J. Å. (2014). Triage i den akuttmedisinske kjeden. Rapport nr 2-2014. Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin.

Hansen, E., & Hunskår, S. (2007). Forskjeller i henvendelse til legevakten. Tidsskr Nor Legefor, 127(10), ss. 1344–6. Hentet fra http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2007/1344-6.pdf

Hansen, E., & Hunskår, S. (2011). Understanding of and adherence to advice after telephone counselling by nurse: A survey among callers to a primary emergency our-of-hours service in Norway. Scandinavian Journal of Trauma, Resucitation and Emergency Medicine, 19:48. doi:10.1186/1757-7241-19-48

Hasselberg, N. (2013). The crisis resolution team model in Norway: Implementation, outcome of crisis and admission. Oslo: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo – doktoravhandling.

Hasselberg, N., Grawe, R., & Johnson, S. (2011). Treatment and outcomes of crisis resolution teams: a prospective multicentre study. BMC Psychiatry, 183(11). doi:10.1186/1471-244X-11-183

Hasselberg, N., Gråwe, R., & Johnson, S. e. (2011). An implementation study of the crisis resolution team model in Norway. BMC Health Serv Res, 96(11). doi:10.1186/1472-6963-11-96

Haug, B., Åvall, A., & Monsen, S.-A. (2009). Luftambulansens pålitelighet – en undersøkelse i tre kommuner på Helgeland. Tidsskrift for Den norske legeforening, 129(11), ss. 1089–93. doi:10.4045/tidsskr.08.0306

Haugum, M; Bjertnæs, Ø; Lindahl, AK. (2013). Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPanelet. Notat fra Kunnskapssenteret, Oslo.

Health and Social Care Act. (2012). Hentet fra www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted/data.htm (14.01.2013)

Heiberg, I. (2012). Bruk av sykestuer og sykehus i sykestuekommuner i Finmark. SKDE-rapport 2/2012. Tromsø: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Helse Nord RHF. (2013). Utredning om fremtidig AMK-struktur i Helse Nord.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2008). Rapport fra arbeidsgruppe om frivillige organisasjoner og ambulansetjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013–2017. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2014). Nasjonal helseberedskapsplan. Versjon 2.0 fastsatt 2. juni 2014. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2014a). Høringsnotat. Forslag til forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning,ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/ 2011-06-24-30

Helse Sør-Øst. (2015). Prehospitale lege- og spesialressurser i Helse Sør-Øst.

Helsedirektoratet. (2006). Distriktspsykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehustjenester i ryggen. Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2009). Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven; IS-1370. Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2010). Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Helsedirektoratet. (2010a). Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. IS-1877. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2012). Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede. 2 utgave.

Helsedirektoratet. (2012a). Helseinnsatsen etter terrorhendelsen 22. juli. Læring for bedre beredskap. IS-1984. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2012b). Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging. IS-2029. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2012c). Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke. Oppgaver og samarbeid. Helsedirektoratet; rundskriv IS-5/2012.

Helsedirektoratet. (2014). Mot 2030 – en trendanalyse av utviklingstrekk som påvirker medisinsk nødmeldetjeneste. Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2014a). Årsrapport for 2013 Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2014b). Personell- og kompetansesituasjonen i helse- og omsorgstjenestene IS-2248. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2014c). Kompetansebehov i ambulansefag. Rapport fra arbeidsgruppe. IS-0425. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2014d). Distriktspsykiatriske tjenester 2013: Driftsindikatorer for DPS. Helsedirektoratet; IS-2235.

Helsedirektoratet. (2014e). Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Helsedirektoratet; IS-2156.

Helsedirektoratet. (2014f). Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne. Helsedirektoratet; IS-2243.

Helsedirektoratet. (2015). AMK-sentraler – drøftingsmotat til Akuttutvalget.

Helsedirektoratet. (2015a). Drøftingsnotat om fremtidens legevaktsentraler. Oppdrag fra Akuttutvalget. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2015b). Sentralisering av akuttkirugi. Sykehusopphold og ambulanseaktivitet berørt. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2015c). Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2015d). Kveldsåpne fastlegekontor. Notat fra Helsedirektoratet, sendt Helse- og omsorgsdepartementet 9.1.2015.

Helsedirektoratet og Deltasenteret. (2008). Nødnummer – tilgang for funksjonshemmede. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/ NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven

Helsetilsynet. (2012). Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag. Helsetilsynet – rapport 3/2012.

Helsetilsynet, Fylkesmannen i Oppland. (2009). Rapport frå tilsyn med legevakttenesta og deltaking i interkommunal legevakt – Sel kommune (2009).

Helsetilsynet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. (2015a). Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten ved legevakten i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. Hentet fra https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/ Tilsynsrapporter/Sor-Trondelag/2015/ Klabu-Malvik-Melhus-Midtre-Gauldal-og-Trondheim-kommuner-legevakttjenesten-2015/

Helsetilsynet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. (2015b). Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten ved Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen 2015.

Helsetilsynet, Fylkesmannen i Vest-Agder. (2015). Rapport fra tilsyn med Kristiansand legevakt. Hentet fra https://www.helsetilsynet.no/no/ Tilsyn/Tilsynsrapporter/Vest-Agder/2015/ Legevakttjenesten-Kristiansand-legevakt-2015/

Hem, K.-G. (2004). Økonomiske konsekvenser av interkommunalt legevaktsamarbeid. Trondheim: SINTEF Helse, rapport nr. STF78 A044505.

Hermstad-Pedersen, I. (2009). Bruk av båt til helseoppdrag i Norge – en undersøkelse med vekt på legevakt. Rapport nr. 7–2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse.

Heyerdahl, F., Hovda, K., & Bjørnås, M. (2008). Pre-hospital treatment of acute poisonings in Oslo. BMC Emerg Med, 15(8). doi:10.1186/1471-227X-8-15

Hilpüsch, F., Parschat, P., Fenes, S., Aaraas, I. J., & Gilbert, M. (2011). Pleie- og omsorgspersonell i akuttmedisinske team. Tidsskrift Nor Legefor, 131(1), ss. 28–31. doi:10.4045/tidsskr.10.0319

Hjortdahl, M., Zakariassen, E., & Wisborg, T. (2014). The role of general practitioners in the pre hospital setting, as experienced by emergency medicine technicians: a qualitative study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 22(47). doi:10.1186/s13049-014-0047-1

Hobbs, F. (1994). General practitioners’ changes to practice due to aggression at work. Fam Pract, 11, ss. 75–79.

Hole, T., Barstad, J., Teigen, S., & Kvangarsnes, M. (2015). Øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald i seks kommunar på Sunnmøre. Tidsskr Nor Legefor, 135(17), ss. 1553–57. doi:10.4045/tidsskr.14.1619

Holmgren, H. (2015). Hvilke utfordringer opplever AMK-sykepleier i møte med minoritetsspråklige innringere på nødtelefonen 113? UiT, institutt for helse- og omsorgsfag.

Holm-Hansen, E. (2011). Monitoring acitivities in out-of-hours emergency primary care in Norway. A special emphasis on nurses telephone triage and counselling. Universitetet i Bergen.

Holmøy, A. (2006). Interkommunalt legevaktsamarbeid med legevaktsentral (IKL). SSB-notat 2006/75. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Hov, M., Nome, T., Zakariassen, E., Russell, D., Røislien, J., Lossius, H., & Lund, C. (2015). Assessment of acute stroke cerebral CT examinations by anaesthesiologists. Acta Anaest Scand, 59(9), ss. 1179–1186. doi:10.1111/aas.12542

Hunskår, S., & Sandvik, H. (2015). Årsstatistikk for legevakt 2014. Rapport nr. 2–2015: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Hunskår, S., Blinkenberg, J., Bondevik, G., Ellensen, E., Furu, S., Johansen, I.,... Rebnord, I. (2014). Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget. Rapport nr. 7–2014. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse.

Hunter, R., Davie, C., Rudd, A., Thompson, A., Walker, N., & Mountford, J. (2013). Impact on clinical and cost outcome of a centralized approach to acute stroke care in London PlosOne 2013:8:e70420. doi:10.1371/journal.pone.

Huseby, B. M., Kalseth, B., Ødegaard, H., Gjøen-Øien, I.-J., Mehus, K. H., Rønningen, L.,... Saltnes, T. (2015). SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2014. Helsedirektoratet IS-2348.

Huseby, B., Kalseth, B., Gjøen-Øyen, I. J., Mehus, K. H., Rønningen, R., Pedersen, M.,... Saltnes, T. (2014). SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013. IS-2194. Oslo: Helsedirektoratet.

Häusler, J.-M., Zimmermann, H., Tobler, B., Arnet, B., & Hüsler, J. (2001). Die volkswirtschaftlichen Kosten von Polytrauma. Luzern/Bern: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt.

IHME. (2013). Global Burden of Disease (GBD) Study. The Institute for Health Metrics and Evaluation.

Indredavik, B., Ellekjær, H., & Selmer, R. (2008). Stroke in Norway. International Journal of Stroke, 3(3), ss. 205–206. doi:10.1111/j.1747-4949.2008.00201.x

(2015). Innst. 333 S (2014–2015). Oslo: Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Innst. S nr. 300 (2000–2001). (2001). Innstilling fra sosialkomiteen om akuttmedisinsk beredskap. St.meld. nr. 43 (1999–2000). Oslo: Sosialkomiteen.

Innst. S. nr. 68 (2006–2007). (2007). Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten.

Interdepartemental arbeidsgruppe. (2009). 112. Forslag til framtidig organisering av nødmeldetjenesten. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe.

Internkontrollforskrift i helsetjenesten. (2002). Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Hentet fra https://lovdata.no/ dokument/SF/forskrift/2002-12-20-1731? q=internkontrollforskriften+i+helsetjenesten

Introduksjonsloven. (2004). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/ 2003-07-04-80

Joa, T., & Morken, T. (2012). Violence towards personnel in out-of-hours primary care: a cross-sectional study. Scand J Prim Health care, 30(1), ss. 55–60. doi:10.3109/02813432.2012.651570

Johansen, I. H., Morken, T., & Hunskaar, S. (2012). How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness. Int J Ment Health Syst, 6(3). doi:10.1186/1752-4458-6-3

Johansen, I. H., Morken, T., & Hunskaar, T. (2009). Contacts related to psychiatry and substance abuse in Norwegian casualty clinics. Scand J Prim Health Care, 27(3), ss. 180–185. doi:10.1080/02813430903075473.

Johansen, I., & Eikeland, O. (2013). Evaluering av prosjektet «Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland». Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.

Johansen, I., Blinkenberg, J., Arentz-Hansen, C., & Moen, K. (2015). Legevakthåndboken. (nettversjon 2015). Gyldendal Akademisk 2012. Hentet fra www.lvh.no

Johansen, I., Carlsen, B., & Hunskaar, S. (2011). Psychiatry out-of-hours: a focus group study of GP’s experiences in Norwegian casualty clinics. BMC Health Serv Res, 11(132). doi:10.1186/1472-6963-11-132

Johansen, I., Mellesdal, L., & Jørgensen, H. (2012). Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward; patient characteristics and referring agents. Nordic J Psychiatry, 66(1), ss. 40–48. doi:10.3109/08039488.2011.598554.

Johansen, I., Morken, T., & Hunskaar, S. (2010). Contacts related to mental illness and substance abuse in primary health care. Scand J Prim Health Care, 28(3), ss. 160–165. doi:10.3109/02813432.2010.493310

Johansen, K., Rømo, F., & Hope, O. (2005). Økonomiske konsekvenser av nye krav til responstider i ambulansetjenesten. STF78 A025004. Trondheim: Sintef.

Johnson, S., Needle, J., Bindman, J., & Thronicroft, G. (2008). Crisis resolution and home treatment in mental health. Cambridge University Press.

Jovin, T., Chamorro, A., Cobo, E., de Miguel, M., Molina, C., Rovira, A.,... Davalos, a. (2015). Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in ischemic stroke. New Engl Journ Med, 372, ss. 2296–2306. doi:10.1056/NEJMoa1503780

Kaasa, H., & Repål, A. (2010). Politi og psykiatri. En deskriptiv studie. Psykiatrien i Vestfold HF og Helse Sør-Øst.

Karlsson, B., Borg, M., & Sjølie, H. (2011). Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre. Sykepleien Forskning.

Kaste, M. (2012). Behandling av hjerneslag i Finland. Tidsskr Nor Legefor, 132(2), s. 137. doi:10.4045/tidsskr.11.1364

Kaste, M., Palomäki, H., & Sarna, S. (1995). Where and how should elderly stroke patients be treated? Stroke, 26, ss. 249–53. doi:10.1161/01.STR.26.2.249

Kilander, Ø., Lunde, E., Stock, B., & Forwald, A. (2015). ALNSF prosjektrapport. Bruk av anestesisykepleiere i den prehospitale arbeid. En hemmelig tjeneste?

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1993). Generell del av læreplanen.

Kleindorfer, D., Miller, R., & Moomaw, C. (2007). Designing a message for public education regarding stroke: does FAST capture enough stroke? Stroke, 38(10), ss. 2864–8.

Kolbjørnsrud, O., Larsen, F., & Elbert, G. (2009). Kan psykiatrisk akutteam redusere bruk av akuttplasser i sykehus? Tidsskr Nor Legefor, 129, ss. 1991–4. doi:10.4045/tidsskr.09.32187

Kollegiet for brannfaglig terminologi. (2014). KBT: Faguttrykk på nett. Hentet fra htpp://www.kbt.no/index.asp

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2014). Rapport. Regionale utviklingstrekk 2014. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kristiansen, T., Lossius, H., Rehn, M., Kristensen, P., Gravseth, H., Røislien, J., & Søreide, K. (2014, Jan). Epidemiology of trauma: a population-based study of geographical risk factors for injury deaths in the working-age population of Norway. Injury;45(1), ss. 23–30. doi:10.1016/j.injury.2013.07.007

Kristiansen, T., Rehn, M., Gravseth, H., Lossius, H., & Kristensen, P. (2012, November). Paediatric trauma mortality in Norway: a population-based study of injury characteristics and urban-rural differences. Injury.;43(11), ss. 1865–72. doi:10.1016/j.injury.2011.08.011

Krokstad, S. (2013). Fallgruver for helsetjenester. Tidsskr Nor Legeforen, 133(15), ss. 1608–10. doi:10.4045/tidsskr.13.0616

Krüger, A., Skogvoll, E., Castren, M., Kurola, J., & Lossius, H. (2010). Scandinavian pre-hospital physician-manned emergency medical services – same concept across borders? Resuscitation, 81(4), ss. 427–433. doi:10.1016/j.resuscitation.2009.12.019.

KS og TNS Gallup. (2015). Legetjeneste i kommunene 2015: Tabellrapport. KS.

Kunnskapsdepartementet. (2006a). Kunnskapsløftet – Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapssenteret. (2012). Brukererfaringer med norske legevakter. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater PasOpp-rapport nr 1–2012. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Kunnskapssenteret. (2013). Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: Norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010. Kunnskapssenteret.

Kunnskapssenteret. (2014). Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 21-2014. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Kunnskapssenteret. (2015, september 29). www.kunnskapssenteret.no. Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/ uonskede-hendelser-ogsa-i- primaerhelsetjenesten

Lagerstrøm, B., Moafi, H., & Revold, M. K. (2014). Kompetanseprofil i grunnskolen: Hovedresultater 2013/2014. Statistisk Sentralbyrå.

Legeforeningen. (2005). Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin.

Legeforeningen. (2015). En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt. Oslo. Hentet fra http://legeforeningen.no/PageFiles/207048/ Innspillsrapport-legevakt.pdf

Leppert, M., Campbell, J., Simpson, J., & Burke, J. (2015). Cost.effectiveness of intra-arterial treatment as an adjunct to intravenous tissue-type plasminogen activator for acute ischemic stroke. Stroke, 46(7), ss. 1870–1876. doi:10.1161/STROKEAHA.115.009779

Levanger kommune. (2014). Økonomiplan 2015–2018. Budsjett 2015. Rådmannens forslag. Levanger kommune.

Lidal, I. B., Holte, H. H., & Gundersen, M. W. (2011). Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus. Rapport nr 22–2011. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Lien Nilsen, J., Bø, I., Rasmussen, J., Haanaes, E., & Gilbert, M. (2011). Doubled Survival from Out-of-hospital Cardiac Arrest in a Rural Community in North-Norway following implementation of an aggressive Chest Pain Protocol with early Prehospital Thrombolysis for STEMI. Circulation 124: A17087.

Lillebo, B., Dyrstad, B., & Grimsmo, A. (2012). Avoidable emergency admissions? Emergency Medicine Journal, 30(9), ss. 707–711. doi:10.1136/emermed-2012–201630

Lindner, T., Søreide, E., Nilsen, O., Mathisen, W., & Lossius, H. (2011). Good outcome in evety fourth resuscitation attempt is achievable – An Utstein template report from the Stavanger region. Resuscitation; 82(12), 1508–1513. doi:10.1016/j.resuscitation.2011.06.016

Lindner, T., Vossius, C., Mathiesen, W., & Søreide, E. (2014). Life years saved, standardised mortality rates and causes of death after hospital discharge in out-of-hospital cariac arrest survivors. Resuscitation, 85(5), ss. 671–675. doi:10.1016/j.resuscitation.2014.01.002

Lorem, T., Palm, A., & Wik, L. (2008). Impact of a self-instruction CPR kit on 7th graders’ and adults’ skills and CPR performance. Resuscitation, 79, ss. 103–108. doi:10.1016/j.resuscitation.2008.04.030.

Lorem, T., Steen, P., & Wik, L. (2010). High school students as ambassadors of CPR – a model for reaching the most appropriate target population? Resuscitation, 81, ss. 78–81. doi:10.1016/j.resuscitation.2009.09.030.

Lossius, H., & Lund, C. (2012). Prehospital hjerneslagbehandling – tid er hjerne. Tidsskr Nor Legeforen, 132(16), ss. 1848–49. doi:10.4045/tidsskr.12.0832

Lossius, M., Søreide, E., Hotvedt, R., Hapnes, S., Eielsen, O., Førde, O., & Steen, P. (2002). Prehospital advanced life support provided by specially trained physicians: is there a benefit in terms of life years gained? Acta Anaesthesiol Scand.; 46(7), ss. 771–778.

Ludvigsen, K., & Danielsen, H. (2014). Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helse- og omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjeneste. KS Fou-rapport 2–2014. Rokkansenteret, Uni Research.

Luftambulansetjenesten ANS. (2013, januar 17). Styresak 46–2012. Flight following.

Luftambulansetjenesten ANS. (2015). Årsrapport 2014.

Løvlien, M., Schei, B., & Hole, T. (2007). Prehospital delay, contributing aspects and responses to symptoms among norwegian women and men first time acute myocardial infarction. Eur J Cardiovasc Nurs, 6(4), ss. 308–313.

Mageli, E. (2014). Med rett til å hjelpe. Historien om Røde Kors. Pax forlag as.

Magin, P., Adams, J., & Ireland, M. (2005). After hours care – a qualitative study of GP’s perceptions of risk of violence and effect on service provision. Aust Fam Physician, 34(1/2), ss. 91–92.

Magin, P., Adams, J., & Sibbritt, D. (2008). Effects of occupational violence on Australaian general practitioners’ provision of home visits and after-hours care. J Eval Clin Pract, 14(2), ss. 336–42. doi:10.1111/j.1365-2753.2007.00864.x.

McMullan, M. (2006, Oct.). Patients using the internet to obtain health information: how this effects the patient-health professional relationship. Patients Educ Couns, 63, ss. 24–28.

Meischke, H., Calhoun, R. E., Yip, M. P., Tu, S. P., & Painter, I. S. (2013). The effect of language barriers on dispatching EMS response. Prehospital Emergency Care, 17(4), ss. 475–480. doi:10.3109/10903127.2013.811565

Meischke, H., Chavez, D., Bradley, S., Rea, T., & Eisenberg, M. (2010). Emergency communications with limited-English-proficiency populations. Prehospital Emergency Care; 14(2), ss. 265–271. doi:10.3109/10903120903524948.

Meld. St. 1 (2015–2016). (2015). Nasjonalbudsjettet 2016. Oslo: Finansdepartementet.

Meld. St. 10 (2012–2013). (2012). God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 11 (2014–2015). (2014). Kvalitet og pasientsikkerhet 2013. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 12 (2012–2013). (2013). Perspektivmeldingen. Oslo: Finansdepartementet.

Meld. St. 16 (2010–2011). (2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 19 (2014–2015). (2015). Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 26 (2014–2015). (2015). Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 29 (2012–2013). (2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 9 (2012–2013). (2012). Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Mellesdal, L., Mehlum, L., & Wentzel-Larsen, T. (2010). Suicide risk and acute psychiatric readmissions: a prospective cohort study. Psych Serv, 61(1), ss. 25–31. doi:10.1176/appi.ps.61.1.25.

Momyr, M., & Kindt, P. (2011). Akuttmedisinske hendelser utenfor sykehus. Hovedoppgave i medisin. Trondheim: NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Morken, T., Midtbø, V., & Zachariassen, S. (2014). Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2014 Rapport nr. 4–2014. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse.

Morken, T., & Johansen, I. (2013). Safety measures to prevent workplace violence in emergency primary care centres – a cross sectional study. BMC Health Serv Res, 13(384). doi:10.1186/1472-6963-13-384.

Morken, T., & Zachariassen, S. (2012). Legevaktorganiseringen i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2012. Rapport nr 6–2012. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research.

Morken, T., Midtbø, V., & Zachariassen, S. (2014). Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2014. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse 2014.

Morris, S., Hunter, M., Ramsay, A., Boaden, R., McKeritt, C., Perry, C., …Fulop, N. (2014). Impact of centralising acute stroke services in English metropolitan areas on mortality and length of hospital stay BMJ 2014; 349: g4757 doi:10.1136/bmj.g4757

Mustanoja, S., Meretoja, A., & Putaala, J. (2011). Outcome by stroke etiology in patients receiving thrombolytic treatment. Stroke, 42, ss. 102–6. doi:10.1161/STROKEAHA.110.597534

Muusmann & Agenda. (2008). Kartlegging av de distrikspsykiatriske sentrene i Norge i 2008. Muusmann &Agenda.

Måseide, P. (1991). Normale og gale. Sosial organisering av tenking og avgjerdstaking i psykiatrien. Ad Notam Gyldendal.

Naess, A., & Steen, P. (2004). Long term survival costs per life year gaines after out-of hospital cardiac arrest. Resuscitation, 60(1), 57–64.

Nakstad, A., Bjelland, B., & Sandberg, M. (2009). Medical emergency motorcycle – is it useful in a Scandinavian Emergency Medical Service. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 17:9. doi:10.1186/1757-7241-17-9

Nakstad, A., Heimdal, H., Strand, T., & Sandberg, M. (2011). Incidence of desaturation during prehospital rapid sequence intubation in a physician-based helicopteremergency service. Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Medicine. 29(6), ss. 639–644. doi:10.1016/j.ajem.2010.01.013

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse. (2015). Ekspertnotat om innvandrerpasienter og akuttmedisinske tjenester.

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi. (2015). Nasjonal traumeplan. Traumesystem i Norge 2015. Rapport fra faggruppe. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. (2009). ... er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Rapport nr. 1–2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse.

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt. (2014). Sluttrapport. Anbefalinger – en forbedret norsk nødmeldetjeneste.

Neset, A., Birkenes, T., Furunes, T., Myklebust, H., Mykletun, R., Odegaard, S.,... Kramer-Johansen, J. (2011). A randomized trial on elderly laypersons’ CPR performance in a realistic cardiac arrest simulation. Acta Anaesthesiol Scand, 56(1), ss. 124–131. doi:10.1111/j.1399-6576.2011.02566.x.

Neset, A., Birkenes, T., Mykletun, R., Odegaard, S., & Kramer-Johansen, J. (2010). A randomized trial of the capability of elderly lay persons to perform chest compressions only CPR versus standard 30:2 CPR. Resuscitation, 81(7), ss. 887–892. doi:10.1016/j.resuscitation.2010.03.028.

Nielsen, M. (2012). https:/www.rodekors.no/ vart-arbeid/hjelpekorps/aktuelt-fra- hjelpekorpset/nyhetsarkiv-hjelpekorps/2012/ september/manglende-foerstehjelpskunnskaper-hos-den-norske-befolkningen/.

Nilsen, J., Styrkson, K., Tjelmeland, B., Halvorsen, K., Kramer-Johansen, J., & Olasveengen, T. (2015). Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden. Rapport nr. 1–2015. Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin.

Nilsen, J., Wik, L., Kramer-Johansen, J., Styrkson, K., Tjelmeland, I., Seland, N.,... Olsen, J. (2014). Fremtidens prehospitale tjenester. Rapport nr. 3-2014. Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin.

Norden.no. (2015a). Sykebehandling i Sverige. Hentet fra http://www.norden.org/no/ norden-for-deg/bo-og-oppholde-seg-inorden/ bo-og-oppholde-seg-i-sverige/sykebehandling-i-sverige

Norden.no. (2015b). Helsevesen og sykeforsikring i Danmark. Hentet fra http://www.norden.org/ no/norden-for-deg/bo-og-oppholde-seg-i- norden/bo-og-oppholde-seg-i-danmark/ helsevesen-og-sykeforsikring-i-danmark

Norsk Førstehjelpråd. (2015). htpps:/www.norskforstehjelprad.no/cms/17:Om-radet. Hentet fra Om rådet.

Norsk hjerneslagregister. (2014). www.norskhjerneslagregister.no.

Norsk hjerneslagregister. (2015). Årsrapport 2014 Plan for forbedringstiltak.

Norsk Resuscitasjonsråd. (2015). Norsk resuscitasjonsråd. Om NRR. Hentet fra http://nrr.org/ index.php/om-nrr – sist lest: 16.08.15

Nossen, J. (2007). Hva foregår på legekontorene? Konsultasjonsstatistikk for 2006. Arbeids- og velferdsdirektoratet.

NOU 1998: 9. (1998). Hvis det haster... Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

NOU 1998: 8. (1998). Luftambulansetjenesten i Norge. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

NOU 2012: 4. (2012). Trygg hjemme — Brannsikkerhet for utsatte grupper. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning.

NOU 2013: 9. (2013). Ett politi – rustet til å møte framtidens utfordringer. Politianalysen. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning.

NOU 2014: 12. (2014). Åpent og rettferdig – prioriteringer i hesletjenesten. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning.

NOU 2014: 8. (2014). Tolkning i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning.

NOU 2015: 8. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning.

NRK. (2014; http:/www.nrk.no/norge/ politiets-ressurser-pa-psykiatri-1.11524132). Politiet rykker ut 20 000 ganger årlig på psyliatrisaker – krever avklaring.

NSO. (2014). Årsrapport 2013. Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon.

OECD. (2013). HCQI cancer care. Hentet fra www.oecd.org/health/health-systems/hcqicancercare.htm (30.05.2013)

OECD. (2013a). Health at a glance.

Ong, B., Feng, S., Calhoun, R., Meischke, H., & Tu, S. (2011). Barriers and facilitators to using 9-1-1 and Emergency Medical Services in a limited English proficiency Chinese community. Journal of immigrant Minority Health, 14(2), ss. 307–13.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/ lov/1998-07-17-61

Organisasjonen mot offentlig diskriminering. (2014). 20 år med blikk på likeverdige offentlige tjenester. Oslo: Organisasjonen mot offentlig diskriminering.

Oslo kommune, Helseetaten (2015). Årsberetning 2014 Oslo: Oslo kommune

Ot.prp. nr. 26 (1988–89). (1988). Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. og i lov av 19.november 1982 nr. 66 om helsetjenesten ikommunene. (Om telekommunikasjoner i helsetjenesten, herunder medisinsknødmeldetjeneste). Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Pedersen, K. (2008). Pårørendes opplevelse av politiassosiert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon. Sykepleien Forskning.

Pendlebury, S., Rothwell, P., Algra, A., Ariesen, M.-J., Bakac, G., Czlonkowska, A.,... Thomassen, L. (2004). Underfunding of stroke research: A Europe-wide problem. Stroke, 35, ss. 2368–2371. doi:10.1161/01.STR.0000140632.83868.a2

Persson, J., Ferraz-Nunes, J., & Karlberg, I. (2012). Economic burden of stroke in a large county in Sweden. BMC Health Services Research, 12(341). doi:10.1186/1472-6963-12-341

Politidirektoratet. (2015). Politiets responstid. Resultater første halvår 2014 og fastsatte krav for 2015. Oslo: Politidirektoratet.

Politiloven. (1995). Politiloven. Justis- og beredskapsdepartementet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/ 1995-08-04-53

Prioriteringsforskriften. (2000). Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften=. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/ 2000-12-01-1208

Prop. 61 LS (2014–2015). (2015). Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.

Prop. 91 L (2010–2011). (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Raknes, G., Morken, T., & Hunskår, S. (2014). Reiseavstand og bruk av legevakt. Tidsskr Nor Legefor, 134(22), ss. 2151–55.

Raknes, G. (2015). Reisetid, reiseavstand og bruk av legevakt. Doktoravhandling. Bergen: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Raknes, G., & Hunskår, S. (2013). Geografisk avstand gir ulik bruk av legevakt. Utposten nr. 6–2013, ss. 6–9.

Raknes, G., Morken, T., & Hunskår, S. (2014). Reisetid og avstand til norske legevakter. Tidsskr Nor Legeforen, 134(22), ss. 2145–50.

Rambøll. (2015). Rambøll «Øyeblikkelig hjelp døgntilbud – bruk av plassene ved interkommunalt samarbeid» – september 2015. Rambøll Norge AS.

Randsborg, P. (2013). Omfattende helsereform i Storbritannia. Tidsskr Nor Legeforen, 133(4), ss. 388–89. doi:10.4045/tidsskr.12.1509

Regionernes lønnings- og takstnævn og Praktiserende lægers organisation. (2014). Overenskomst om almen praksis.

Riksrevisionen Sverige. (2012). Statens insatser inom ambulanseverksamheten RiR 2012:20. Hentet fra htpp://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2012/statens-insatser-inom-ambulansverksamheten

Riksrevisjonen. (2006). Dokument nr. 3:9 (2005–2006). Oslo: Riksrevisjonen.

Ringelstein, E., Chamorro, Kaste, M., Langhorne, P., Leys, D., Lyrer, P.,... Thomassen, L. (2013). European stroke organisation recommendations to establish a stroke unit and stroke center. Stroke, 44, ss. 828–840. doi:0.1161/STROKEAHA.112.670430

Ruud, T. (2010). Plan for utarbeiding av veileder for akuttpsykiatri. Powerpointpresentasjon for Akuttnettverket i psykiatri 18. okt. 2010.

Ruud, T., Gråwe, R., & Hatling, T. (2006). Akuttpsykiatrisk behandling i Norge – resultater fra en multisenterstudie. SINTEF.

Røde Kors. (2014). Felles beredskap – felles ansvar.

Rørtveit, S. (2012). Rapport til Akuttmedisinsk avdeling, Helse Bergen.

Rørtveit, S., & Hunskår, S. (2009). Akuttmedisinske hendingar i ein utkantkommune. Tidsskr Nor Legefor, 129(8), ss. 738–42. Hentet fra http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2009/738-42.pdf

Rørtveit, S., Meland, E., & Hunskaar, S. (2013). Changes of triage by GPs during the course of prehospital emergency situations in a Norwegian rural community. Scand J Trauma Resusc Emerg Med., 21(89). doi:10.1186/1757-7241-21-89

Saastad, E., & Flesland, Ø. (2015). Årsrapport 2014 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Oslo: Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten.

Salvesen, R., & Eldøen, G. (2013). Behandling av hjerneinfarkt ved slagenheten i Bodø 2011–12. Tidsskr Nor Legeforen, 133(17), ss. 1824–26. doi:10.4045/tidsskr.12.1494

Sandvik, H., Hunskaar, S., & Diaz, E. (2012). Immigrants’ use of emergency primary health care in Norway: a registry-based obervational study. BMC health services research, 12(1), s. 308. doi:10.1186/1472-6963-12-308

Sandvik, H., Hunskår, S., & Diaz, E. (2012). Fastlegepasienters bruk av legevakt. Tidsskr Nor Legefor, 132(20), ss. 2272–6. doi:10.4045/tidsskr.12.0090

Schiøtz, A. (2003). Det offentlige helsevesen i Norge – folkets helse – landets styrke 1850–2003. Oslo: Universitetsforlaget.

Scott, A., Schurer, S., Jensen, P., & Sivey, P. (2009). The effects of an incentive program on quality of care in diabetes management. Health Economics, 18(9), ss. 1091–1108. doi:10.1002/hec.1536.

Scottish Ambulance Service. (2015). Towards 2020: Taking Care to the Patient.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. (2015). Mot en felles definisjon av frivillig sektor.

Sentio Research Norge. (2013). Trygge kommuner 2013. Sentio research Norge.

Shekelle, P., Pronovost, P., Wachter, R., McDonald, K., Schoelles, K., Dy, S., & Shojania, K. (2013). The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now. Ann Intern Med, 158(5), ss. 365–368.

Simpson, K., Simpson, A., Mauldin, P., Hill, M., Yeatts, S., Spilker, J.,... Broderick, J. (2014). Drivers of costs associated with reperfusion therapy in acute stroke: The IMS II Trial. Stroke, 45(6), ss. 1791–98. doi:10.1161/STROKEAHA.113.003874

Sjetne, I., & Holmboe, O. (2014). Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Slot, K., Myrray, V., Boyseng, G., & Berge, E. (2009). Thrombolytic treatment for stroke in the Scandinavian countries. Acta Neurol Scand, 120(4), ss. 270–276. doi:10.1111/j.1600-0404.2009.01162.x.

Sollid,, S., Lossius, M., & Søreide, E. (2010). Pre-hospital intubation by anaesthesiologists in patients with severe trauma: an audit of a Norwegian helicopter emergency medical service. Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Medicine.18: 30. doi:10.1186/1757-7241-18-30.

Sollid, S., Rimstad, R., Rehn, M., Nakstad, A., Tomlinson, A., Strand, T.,... Sandberg, M. (2012). Oslo government district bombing and Utoya island shooting July 22, 2011: the immediate prehospital emergency medical service response. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20:3. doi:10.1186/1757-7241-20-3

Sosial – og Helsedirektoratet. (2006). «Du er kommet til rett sted» – Ambulante akuttjenester ved distriktspsykiatriske sentre.

Sosial – og helsedirektoratet. (2008). Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Sosial – og helsedirektoratet; IS-1511.

Sosial- og helsedirektoratet. (2005). ...Og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten 2005–2015. IS-1162. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/ 1999-07-02-61?q=spesialisthelsetjenesteloven

Spørsmål nr 678 til skriftlig besvarelse. (2015, mars 3). Spørsmål nr 678 til skriftlig besvarelse – spørsmål om samlokalisering av AMK-sentralene. Svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie til stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete.

St.meld. nr. 12 (2008–2009). (2009). En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

St.meld. nr. 17 (2001–2002). (2002). Samfunnssikkerhet – veien til et mindre sårbart samfunn. Justis- og politidepartementet.

St.meld. nr. 25 (1996–97). (1997). Åpenhet og helhet: Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. Sosial- og helsedepartementet.

St.meld. nr. 26 (1999–2000). (1999). Om verdiar for den norske helsetenesta. Sosial- og helsedepartementet.

St.meld. nr. 39 (2006–2007). (2007). Frivillighet for alle. Kulturdepartementet.

St.meld. nr. 43 (1999–2000). (2000). Om akuttmedisinsk beredskap. Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

St.meld. nr. 47 (2008–2009). (2009). Samhandlingsreformen – rett behandling – på rett sted – til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

St.prp. nr. 1 (2006–2007). (2006). Nasjonal helseplan (2007–2010). Helse- og omsorgsdepartementet.

St.prp. nr. 63 (1997–98). (1998). Opptrappingsplanen for psykisk helse; 1999–2006. Sosial- og helsedepartementet.

Statistisk sentralbyrå. (2002). www.ssb.no. Hentet fra https://www.ssb.no/a/metadata/ conceptvariable/vardok/141/nb

Statistisk sentralbyrå. (2013). Dødsårsaker 2012. Tilgjengelig fra htpps:/www.ssb.no/dodsarsak.

Statistisk sentralbyrå. (2014). Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover. SSB-rapport 2014/14. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå. (2014a). Satelittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner.

Statistisk Sentralbyrå. (2015a). Nøkkeltall for utdanning. Hentet fra www.ssb.no/utdanning/nokkeltall/utdanning

Statistisk sentralbyrå. (2015b). Veitrafikkulykker med personskade 2014.

Statistisk sentralbyrå. (u.d.a). www.ssb.no. Hentet fra https://www.ssb.no/statistikkbanken/ SelectVarVal/Define.asp?MainTable= Spesialist15&KortNavnWeb=speshelse& PLanguage=0&checked=true

Statistisk Sentralbyrå. (u.d.). www.ssb.no. Hentet fra Spesialisthelsetjenesten: https://www.ssb.no/statistikkbanken/ SelectVarVal/Define.asp?MainTable= SpesHelseAmb&KortNavnWeb= speshelse&PLanguage=0&checked=true

Stiftelsen Norsk luftambulanse. (2014). Et policydokument. Kapasitet og basestruktur.

Strømme, H., Jeppesen, E., & Reinar, L. (2015). Førstehjelpsopplæring til legfolk kan muligens ha effekt på ferdigheter og hjelpeadferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapport under utgivelse.

Sundhedsministeriet. (2011). Bekendtgjørelse om planlagning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale. Hentet fra htpps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139180

Svenska hjärt-lungräddningsregistret. (2015). Årsrapport 2014.

Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. (u.d.). Hentet fra http.//www.hlr.nu/ hjart-lungraddningsregistret/

Sveriges kommuner og landsting. (2012). Vård på vingar.

Swanson, J., Alexandersen, N., & Hagen, T. (2015). Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester – en eksplorerende analyse. Universitetet i Oslo, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Swanson, J., Alexandersen, N., & Hagen, T. (2015a). Kommunale akutte døgnenheter, legeberedskap og avstander. Oslo: Universietet i Oslo, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Tatlisumak, T., Soinila, S., & Kaste, M. (2009). Telestroke networking offers multiple benefits beyond thrombolysis. Cerebrovasc Dis, 27(suppl. 4), ss. 21–27. doi:10.1159/000213055.

Teknologirådet. (2009). Fremtidens alderdom og ny teknologi. Rapport 1–2009.

Teknologirådet. (2014). På nett med publikum. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi. Rapport nr. 2.

Teknologirådet. (2015). Frå rådet til Tinget nr. 1 – februar 2015 Mobil helse for kronikere. Hentet fra http://teknologiradet.no/wp-content/ uploads/sites/19/2015/02/RTT-Mobil-Helse-for-kronikere-endelig-versjon.pdf

The Scottish Government. (2015). Out-of-hospital cardiac arrest: A strategy for Scotland. The Scottish Government.

The Stroke Association. (1998). Stroke Care: Reducing the burden of disease.

Tilset, H., Fagerholt, R., Almklov, P., Bisio, R., & Reegård, K. (2014). Nødnett i norske kommuner. Erfaringer fra de første fasene. NTNU Samfunnsforskning AS.

Tjelmeland, I. B. (2014). Norsk hjertestansregister. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin.

Tjora, A. (2002). Aksjonskollektivet samarbeid og bruk av teknologi i akuttmedisinsk koordinering. G<Academi, NTNU – trykk.

TNS Gallup. Politikk og Samfunn. (2014). Holdninger til nødmeldetjenesten. Vedlegg til Nasjonalt nødmeldingsprosjekt.

Trafikkopplæringsforskriften. (2005). Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. FOR-2004-10-01-1339. Hentet fra https://lovdata.no/ dokument/SF/forskrift/2004-10-01-1339

Transportøkonomisk institutt. (2013). Innvandrerbakgrunn. og ulykker. Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn. TØI rapport 1255/2013. Oslo.

Tønnesen, M., Syse, A., & Nordgård Aase, K. (2014). Befolkningsframskrivninger 2014–2100. Økonomisk analyse. 4/2014.

Tørrissen, T. (2007). Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post. Tidsskr Nor Legeforening, 127(16), ss. 2086–89.

UK Department of Health. (2011). Technical Guidance for the 2011/12 operating framework.

Utdanningsdirektoratet. (2008;2015). Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen Udir-1–2008. Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2014). Utdanningsspeilet 2014. Hentet fra htpp://www.udir.no/Upload/rapporter/utdanningsspeilet-2014-utskriftsversjon.pdf?epslanguage=no

Utdanningsdirektoratet. (2015). Utdanningsspeilet – tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Hentet fra http://utdanningsspeilet.udir.no/2015/ wp-content/uploads/2015/06/ Utdanningsspeilet_2015.pdf

Utsi, R., Brandstorp, H., Johansen, K., & Wiborg, T. (2008). Tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening i kommunehelsetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen, 128(9), ss. 1057–9.

Vegtrafikkloven. (1965). Lov om vegtrafikk LOV-1965-06-18-4. Hentet fra https://lovdata.no/ dokument/NL/lov/1965-06-18-4

Viksveen, T. (2014). Folk forandrer verden. Norsk Folkehjelp 75 år. Pax forlag as.

Waaler, H. (1999). Sykdomsutvikling for eldre fram til 2030. Statens Helsetilsyn – utredningsserie 6–1999.

Walby, F., & Ness, E. (2009). Psykiatrisk behandling av selvskading på legevakt. Tidsskr Nor Legeforen, 129(9), ss. 885–87. doi:10.4045/tidsskr.08.0417

Walseth, L., & Malterud, K. (2004). Salutogenese og empowerment i allmennmedisinsk perspektiv. Tidsskr Nor Legeforen, 124(1), ss. 65–66.

Warren, J., Fromm, R., Orr, R., Rotello, L., & Horst, H. (2004, Jan). Guidelines for the inter- and intrahospital transport of critically ill patients. Crit Care Medicine; 32(1), ss. 256–62.

Wei, L., Lang, C., Sullivan, F., Boyle, P., Wang, J., Pringle, S., & MacDonald, T. (2008, Sept). Impact on mortality following first acute myocardial infarction of distance between home and hospital: cohort study. Heart. 94(9), ss. 1141–1146. doi:10.1136/hrt.2007.123612

Welle-Nilsen, L., Morken, T., Granås, A., & Hunskår, S. (2009). Alminnelige plager i legevakt Rapport nr. 2–2009. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse. Hentet fra https://bora.uib.no/bitstream/ handle/1956/6254/Rapport.pdf? sequence=1&isAllowed=y

Wennberg, J. (2010). Tracking medicine: A researcher’s quest to understand health care. Oxford: Oxford Univesity Press.

WHO. (2015). Hentet fra WHO Global Health Observatory Repository: http://www.who.int/ gho/database/en/

Williams, O., DeSorbo, A., Noble, J., Shaffer, M., & Gerin, W. (2012). Long-term learning of stroke knowledge among children in a high-risk community. Neurology 79, 79(8), ss. 802–06. doi:10.1212/WNL.0b013e3182661f08.

Williams, O., Hecht, M., DeSorbo, A., Huq, S., & Noble, J. (2014). Effect of a novel video game on stroke knowledge of 9–10 year old, low-income children. Stroke, 45(3), ss. 889–892. doi:10.1161/STROKEAHA.113.002906

Williksen, R. M., Bringedal, K. H., Snåre, M., & Stokke Hall, T. A. (2014). «Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak – etterleves de?» En undersøkelse av erfaringene i et utvalg kommuner og helseforetak. KS FoU-prosjekt nr.:134017. Oslo: KS Deloitte.

Wisborg, T., Ellensen, E. N., Svege, I., & Dehli, T. (2015). A national trauma system? A retrospective assessment of the flow of severely injured patients in Norway 2013. Abstrakt SSAI-kongress 2015.

Wollebæk, D., Sætrang, S., & Fladmoe, A. (2015). Betingelser for frivillig innsats. Motivasjon og kontekst. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Wolters, F., Paul, N., Li, L., & Rothwell, P. (2015). Sustained impact of UK FAST-test public education on response to stroke: a population.bases time.series study. International Journal of Stroke, 10(7), ss. 1108–14. doi:10.1111/ijs.12484.

www.regionh.dk. (2014). https://www.regionh.dk/ Sundhed/Akut-hj %C3 %A61p/1813/sider/ Se,-hvad-1813-kan-hj %C3 %A61pe-dig-med.aspx.

Yang, J., Svarlien, A., Thoresen, T., & Kjøllesdal, J. (2014). A Proposal to Common Nordic Quality Indicators (Time Intervals) in Prehospital EMS. Draft version 1.0, 2014–10-14. Helsedirektoratet.

Zakariassen, E. (2010). Akuttmedisinske henvendelser til AMK-sentraler i Norge – epidemiologi, hvem varsles og hvem rykker ut. Scandinavian Update Magazine 2010, 3(3), ss. 54–57.

Zakariassen, E., Burman, R., & Hunskaar, S. (2010). The epidimiology of medical emergency contacts outside hospitals in Norway – a prospective population based study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 18(9). doi:10.1186/1757-7241-18-9

Zakariassen, E., Sandvik, H., & Hunskaar, S. (2008). Norwegian regular general practitioners’ experiences with out-of-hours emergency situations and procedures. Emerg Med J, 25(8), ss. 528–33. doi:10.1136/emj.2007.054338.

Zakariassen, E., Uleberg, O., & Røislien, J. (2015). Helicopter emergency medical services response times in Norway: do they matter? Air Medical Journal. 34(2), ss. 98–103. doi:10.1016/j.amj.2014.11.003.

Zetterberg, S. (2012). Ambulanstjänestens insats vid akut prehospital psykiatri. NTNU, Masteroppgave.

Til forsiden