NOU 2017: 16

På liv og død— Palliasjon til alvorlig syke og døende

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Advance care planning. Hentet fra www.advancecareplanning.org.nz/

Andreson, m.fl., 2015. I Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner. Rapport fra RO. Hentet fra http://ro.no/wp-content/uploads/2015/04/rapport_organisering_ledelse_uorganiserte_frivillige_helse.pdf

Arbeids- og velferdsdirektoratet. 2017. Pleiepenger nær pårørende (FTL §9-12). Innhentet statistikk fra Statistikkseksjonen, Kunnskapsavdelingen NAV, november 2017.

Arskaya mot Ukraina. EMDs dom av 5. desember 2013. Hentet fra https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/

Bahus, M., Førde, R., Steen, P. A. 2012. Law, ethics and clinical judgment in end-of-life decisions – How do Norwegian doctors think? Resuscitation, 83: 1369–1373. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22542767

Bahus, M. 2014. Beslutningsprosessen ved liv/død-avgjørelser. Doktoravhandling. Oslo: Universitetet i Oslo.

Bahus, M. og Førde, R. 2014. Når pasienter nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening, 2014; 850–851.

Barnelova. 1981. Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7?q=barnelova

Barnevernloven. 1992. Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100

BarnsBeste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. 2017. Sørlandet sykehus. Hentet fra https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste/

Basch, E., Deal, A.M. m.fl. 2017. Overall Survival Results of a Trial Assessing Patient-Reported Outcomes for Symptom Monitoring During Routine Cancer Treatment. JAMA. 2017; 318 (2): 197–198.

Befring, A. K., Ohnstad, B. 2010. Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget.

Birkestrand, T., Otterstad, H. K. 2010. Samhandlingsreformen. Store forskjeller i eldres bruk av sykehus. Sykepleien. 30.11.2010. Hentet fra https://sykepleien.no/en/node/4625

Blix, B.H. 2016. Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge, Omsorgsbiblioteket. Hentet fra http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/samisk-befolkning

Brattheim, B. J., Hellesø, R. m.fl. 2017. Elektronisk meldingsutveksling ved utskriving av pasienter fra sykehus til kommune. 27.6.2017. Sykepleien. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2016/02/elektronisk-meldingsutveksling-ved-utskriving-av-pasienter-fra-sykehus

Dahlberg, J., Dahl, V. 2015. Sultestreikende asylsøker – hvor langt går pasientens rett til å nekte behandling? Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015; 45–47. Hentet fra http://tidsskriftet.no/2015/01/helse-og-jus/sultestreikende-asylsoker-hvor-langt-gar-pasientens-rett-til-nekte-behandling

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) av 4. november 1950.

Departementene. 2016. Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/838b18a31b0e4b31bbfa61336560f269/ungdomshelsestrategi_2016.pdf

Direktoratet for e-helse. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017–2022. Hentet fra www.ehelse.no

Dødsårsaksregisteret. 2017. Hentet fra www.fhi.no

Edmonton Symptom Assessment system (ESAS). Hentet fra www.helsebiblioteket.no

Eide, K., Rugkåsa, M. m.fl. 2009: Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Gyldendal akademisk.

El-Jawahri, A., Jackson, V. A. m.fl. 2016. Effect of early integrated palliative care on family caregivers (FC) outcomes for patients with gastrointestinal and lung cancer. Journal of Clinical Oncology, 34, no. 26_suppl (October 2016) 234–234. Hentet fra http://ascopubs.org/doi/10.1200/jco.2016.34.26_suppl.234.

EU. 2014. EU-erklæring om Palliasjon, 2014. http://palliativecare2020.eu/declaration/no.php

Europarådet. 1997. Explanatory Report to the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Hentet fra https://rm.coe.int/16800ccde5

Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin (Oviedo-konvensjonen) av 4 april 1997. European Association for Palliative Care. 2017. Definition and recommendations for advance care planning: an international consensus supported by the European Association for Palliative Care. Lancet Oncol 2017; 18(9):e543-e551.

European Association for Palliative Care. 2006. Standards for paediatric palliative care in Europe. Hentet fra www.eapc.eu

European Association for Palliative Care. 2009. White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: part 1. 16 (6). Hentet fra http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY%3D&tabid=735

European Association for Palliative Care. 2013. Core Competences for education in Paediatric Palliativ Care. Hentet fra http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=6elzOURzUAY%3d&tabid=1432

European Association for Palliative Care. 2014. White paper defining optimal palliative care in older people with dementia: A Delphi study and recommendations from the European Association for palliative care.

European Association for Palliative Care. 2016 . Defining volunteering in hospice and palliative care in Europe.

European Association for Palliative Care. 2017. White paper on advance care planning.

European Pathway Association. 2017. Hentet fra http://e-p-a.org/care-pathways /

Ewing, G., Grande, G. 2013. Development of a Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) for end-of-life care practice at home: a qualitative study. Palliat Med. 2013 Mar;27(3):244–56. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22450160

Fastlegeforskriften. 2012. Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842

Fearon, K., Strasser, F., Anker, S. D., Bosaeus, I., Bruera, E., Fainsinger, R. L., m.fl. 2011. Definition and classification of cancer cachexia: An international consensus. Lancet Oncol;12:489–495. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21296615

Finsk pasientrettighetslov. Lag om patientens ställning och rättigheter. Hentet fra http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920785

FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) av 20. november 1989. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) av 16. desember 1966. Hentet fra www.fn.no ›Om-FN › Avtaler › Menneskerettigheter

Folkehelseinstituttet. (2016). Halvparten av oss dør i sykehjem.Hentet fra https://www.fhi.no/nyheter/2016/halvparten-av-oss-dor-i-sykehjem/Folkehelseinstituttet

Foreningen for barnepalliasjon. 2017. Hentet fra https://barnepalliasjon.no/ventesorg-om-a-vente-pa-doden /

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 2011. Hentet fra www.lovdata.no

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 2012. Hentet fra https://lovdata.no/forskrift/2011-11-18-1115

Forvaltningsloven. 1967. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Fransiskushjelpen. www.fransiskushjelpen.no

Fremstedal, R. 2008. Håp belyst ut fra Kant og Kirkegaard. Omsorg – Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. 2008. Nr. 3/2008.

Friis, P., Førde R. 2015. Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter. Tidsskr Nor Legeforen 2015, 135:233–5.

Friis, P., Førde, R. 2017. Forhåndssamtaler = advance care planning. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:462.

Gaertner, J. m.fl. 2017. Effect of specialist palliative care services on quality of life in adults with advanced incurable illness in hospital, hospice, or community settings: systematic review and meta-analysis.BMJ. 2017 Jul 4;357:j2925. doi: 10.1136/bmj.j2925. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28676557

Gawande, A. 2016. Å være dødelig.Om legekunst og livskvalitet. Nordli

Gilbert, M. 2016. Til deg som er pårørende, Kreftforeningen. Hentet fra https://kreftforeningen.no/globalassets/brosjyrer/parorende/til-deg-som-er-parorende-juli16-w.pdf

Gjerberg, E., Lillemoen, L., Weaver, K., Pedersen, R., Førde, R., 2017. Advance care planning in Norwegian nursing homes. Tidsskr Nor Legeforen; 137(6):447–450.

Goldman, A., Hain, R., Lieben, R. 2016. Grunnbok i barnepalliasjon. Kommuneforlaget.

Gran, S. V., Grov, E. K. m.fl. 2013. Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre pasienter i sykehjem. Sykepleien forskning. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/142425/VitenskapeligGran2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Grov, E. K. 2010. Pårørende. Reitan A. M. & Schjølberg T. K. (Red.). Kreftsykepleie: Pasient – Utfordring – Handling (3. utg.). Oslo: Akribe Forlag.

Haas mot Sveits, EMDs dom av 20. januar 2011.

Hadorn, D. C., Baker, D., Hodges J. S., Hicks N. 1996. Rating the quality of evidence for clinical practice guidelines. J Clin Epidemiol 1996;49:749¬54. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8691224

Helse Bergen HF. 2016. Hentet fra www.helse-bergen.no

Helse Bergen HF. 2017. Livets siste dagar – plan for lindring i livets sluttfase. Hentet fra www.helse-bergen.no

Helsedirektoratet. 2010. Barn som pårørende. Rundskriv IS-5/2010. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende

Helsedirektoratet 2011a. Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom (2011–2015). IS-1884.

Helsedirektoratet 2011b. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Sammensatte tjenester – samtidig behandling.

Helsedirektoratet 2012. Kols: nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging. IS – 2029. Hentet fra www.helsedirekoratet.no/publikasjoner/

Helsedirektoratet 2012a. Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013–2030.

Helsedirektoratet. 2013. Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. IS 2091. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/67/IS-2091-Beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling.pdf

Helsedirektoratet. 2015. Samlet rapport for Omsorgsplan 2015. Oppsummering og vurdering av resultater for hele planperioden 2007–2015. IS-2605.

Helsedirektoratet. 2015a. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene. IS-2278. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/892/Rapport_lindrende%20behandling%20og%20omsorg%20ved%20livets%20slutt_IS-2278.pdf

Helsedirektoratet. 2015b. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, IS-2285. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf

Helsedirektoratet. 2015c. Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker. Veileder IS-2190. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/873/Veileder-Organisering-og-drift-av-tverrfaglige-smerteklinikker-IS-2190.pdf

Helsedirektoratet. 2015d. Forsøksordningen kompetanseområde palliativ medisin. Rapport IS-2279. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/804/Prosjektrapport%20Fors%C3%B8ksordning-Kompetanseomr%C3%A5de-%20palliativ-%20medisin-IS-2279.pdf

Helsedirektoratet. 2015e. Barn som pårørende – Resultater fra en multisenterstudie, IS-0522. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende-resultater-fra-en-multisenterstudie

Helsedirektoratet. 2016. Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1177/Nøkkeltall%202016%20IS-2464.pdf

Helsedirektoratet. 2016b. Palliativ medisin som kompetanseområde. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/palliativ-medisin-som-kompetanseomrade-

Helsedirektoratet. 2017. Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose. IS 2599. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Palliasjon%20til%20barn%20og%20unge.pdf

Helsedirektoratet 2017a. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, IS-2651. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdf

Helsedirektoratet, 2017b. Veileder om kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Kommunens%20oppf%C3%B8lging%20av%20pasienter%20og%20brukere%20med%20store%20og%20sammensatte%20behov.pdf

Helsedirektoratet. 2017c. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. IS-2587. Hentet fra

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Pårørendeveileder.pdf

Helsedirektoratet. 2017d. Innsatsstyrt finansiering. IS-2568. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1265/Innsatsstyrt%20finansiering%202017%20IS-2568.pdf

Helsedirektoratet. 2017e. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/tilskudd/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester#mål-for-ordningen

Helse Midt-Norge RHF 2017. Årsrapport 2016. Hentet fra https://stolav.no/Documents/Kreftklinikken/KLB_Aarsrapport2016_FINAL.pdf

Helse Nord RHF 2017. Årsrapport fra Lindring i Nord fås ved kontakt til dette kompetansesenteret.

Helsenorge.no. Hentet fra www.helsenorge.no/rettigheter/samvalg

Helse- og omsorgsdepartementet. 2010. Veileder til Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, 2010. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sykehus/nasjonaletjenester/veileder_nasjonale_tjenester_mai_2014.pdf?id=2171971

Helse- og omsorgsdepartementet. 2013. Likeverdige helse- og omsorgstjenester for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013–2017.

Helse- og omsorgsdepartementet. 2013. NCD-strategi 2013–2017. For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, KOLS og kreft. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/e62aa5018afa4557ac5e9f5e7800891f/ncd_strategi_060913.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet. 2013a. Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013–2017.

Helse- og omsorgsdepartementet 2014. HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/8ab2fd5c4c7746dfb51e3f64cd4d71aa/helseomsorg21_strategi_web.pdf?id=2266705

Helse- og omsorgsdepartementet. 2015. Oppdragsdokument 2017. Hentet fra www.regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet. 2015a. Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn.

Helse- og omsorgsdepartementet. 2015b. Delplan til Omsorgsplan 2015. Nevroplan 2015. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/cca646be99be45af96eaec07a7739234/nevroplan2015.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Frivillighet Norge. 2015. Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet.

Helse- og omsorgsdepartementet. 2016. Oppdragsdokument 2017. Hentet fra www.regjeringen.no

Helse- og omsorgstjenesteloven. 2011. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven. 1999. Lov om helsepersonell m.v. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven

Helse Sør-Øst, RHF. 2012. Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF. 2017. Årsrapport fra kompetansesenter for lindrende behandling.

Hentet fra https://oslo-universitetssykehus.no/.../kompetansesenter...lindrende-behandling-helser

Helse Vest RHF, 2003. Regionale kompetansesentre i Helse Vest. Arbeidsgrupperapport2003. Hentet fra https://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak%2001603%20B%20Vedlegg%2011%20Kompetansesentre%20vedlegg.pdf

Helse Vest RHF. 2017. Årsrapport fra det regionale kompetansesenteret i lindrende behandling og omsorg. Årsrapport 2016. Hentet fra https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/.../arsrapport_2016_KLB_kortversjon.pdf

Helse-Vest RHF. 2017. Nasjonalt register over palliative virksomheter. PallReg. Hentet fra www.pallreg.no

Helsetilsynet, 2010. Rapport 2/2010. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger; «Det vil helst gå bra…» Hentet fra https://www.helsetilsynet.no

Helsetilsynet 2015. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Hentet fra www.helsetilsynet.no

Heløe, L. A. 2012. Fra paternalisme til pasientrettigheter. Tidsskr Nor Legeforen 2012132:434–6.

Hestnes, K. 2014. Nasjonal kartlegging av palliative tiltak [Særoppgave i medisinstudiet]. Bergen: Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. (Helsedirektoratet, 2015a).

Hjelde, K. H., Guribye, E., Magnussen, M.-L., Ali, W. Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn. 2015. (NAKMI rapport nr. 3, 2015). Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse, NAKMI. Hentet fra http://www.nakmi.no/publikasjoner/dokumenter/hjelde-et-al-2015-barn-som-innvandrerbakgrunn-nakmi-rapport-nr-3-2015.pdf

Holmøy, T., Aarrestad, S., Engstrand, P., Ottesen, S., Syse, A., Førde, R. 2009. Avslutning av respiratorbehandling ved amyotrofisk lateral sklerose. Tidsskr.Nor Lægeforen., 129, (7) 628–631.

Holtan, A., Aass, N., Nordøy, T. m.fl. 2007. Prevalence of pain in hospitalised cancer patients in Norway: a national survey. Palliative Med; 21: 7–13. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17169954

Holmås, T. H., Kjerstad, E., Monstad, K. 2016. Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende, (Notat 1-2016), Uni Researce Rokkansenteret. Hentet fra http://uni.no/media/manual_upload/Notat_1-2016_Monstad_Kjerstad_Holmaas.pdf

Hui, D., Bruera, E. 2016. Integrating palliative care into the trajectory of cancer care. Nat Rev Clin Oncol. 2016 Mar; 13(3): 159–171. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772864/

Høvik, M., Kienlin, S., Berg, G. 2017. Palliative forløp. Sykepleien Forskning. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2017/08/palliative-forlop-kan-gjores-bedre

Islandsk pasientrettighetslov. Patients’ Rights Act, No. 74/1997. Hentet fra https://eng.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-enskar_sidur/Patients-Rights-Act-No-74-1997.pdf

Jackman, D. M., Zhang, Y. m.fl. 2017. Cost and Survival Analysis Before and After Implementation of Dana Farber Clinical Pathways for Patients With Stage 4 Non Small Cell Lung Cancer. PubMed Apr 13(4) e346–e352.

Jansen, K., Haugen, D. F., Pont, L., Ruths, S. 2017. Safety and Effectiveness of Palliative Drug Treatment in the Last Days of Life-A Systematic Literature Review. J Pain Symptom Manage. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28803078

Jehowah’s witnesses of Moscow and others mot Russland, 2010. EMDs dom av 10. Juni 2010.

Joffe, S., Manocchia, M., Weeks, J. C., Cleary, P. D. 2003. What do patients value in their hospital care? An empirical perspective on autonomy centred bioethics.2003. J Med Ethics 2003:,29: 103–108.

Johansen, I. E. og Hagerup, V. 2017. Tid som gave. Frivillighetsprosjekt i Sandefjord kommune. Hentet fra www.sandefjordkommune.no

Jordhøy, M. S. m.fl. 2000. A palliative-care intervention and death at home: a cluster randomised trial. The Lancet vol. 356, 2000. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11036893

Journal of Palliative Medicine 2010. Cassel, B., Webb-Wright, J., Holmes J., Lyckholm L., Smith, T. J. Clinical and financial impact of a palliative care program at a small rural hospital Journal of Palliative Medicine, 13(11): 1339–1343. Hentet fra http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jpm.2010.0155

Journal of Palliative Medicine. 2013. Rabow, M., Kvale, E., Barbour, L., Cassel, J. B,. Cohen, S., Jackson, V., Luhrs, C., Nguyen, V., Rinaldi S., Stevens, D., Spragens, L., Wessman, D. Moving Upstream: A Review of the Evidence of the Impact of Outpatient Palliative Care. Journal of Palliative Medicine, 16 (12): 1540–1549. Hentet fra http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jpm.2013.0153

Journal of Palliative Medicine. 2014. May, P., Normand, C., Morrison R. S. Economic Impact of Hospital Inpatient Palliative Care Consultation: Review of Current Evidence and Directions for Future Research., Journal of Palliative Medicine, 17(9): 1054–1063. Hentet fra http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jpm.2013.0594

Kaasa, S., Haugen, D. F., 2006. Fagfeltet palliativ medisin. Medisin og Vitenskap. No.3,26. januar 2006, 126:326–8. http://tidsskriftet.no/sites/default/files/pdf2006--326-8.pdf

Kaasa, S. og Loge, J. H. 2016. Palliasjon. Nordisk lærebok. Gyldendal.

Kalseth, J., Theisen, O. M. 2017. Trends in place of death: The role of demographic and epidemiological shifts in end-of-life care policy. Hentet fra. www.ncbi.nlm.nih.gov

Kavalieratos, D. m.fl. 2016. Association Between Palliative Care and Patient and Caregiver Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2016 Nov 22;316(20):2104–2114. doi: 10.1001/jama.2016.16840. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27893131

Komiteen for barns rettigheter: Generell kommentar nr. 14 (2013) om barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn (art. 3, para. 1).

Kommunenes sentralforbund (KS). 2017. Hentet fra http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/kommunale-helsetjenester/kunnskapsloft-for-kommunene/

Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814.

Kongsgaard, U., Kaasa, S. m.fl. 2005. Lindring av smerter hos kreftpasienter (Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9-2005). Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/lindring-av-smerter-hos-kreftpasienter

Kreftforeningen. 2017. Kreftforeningens forskningsinnsats. Hentet fra https://kreftforeningen.no/

Kreftregisteret. 2017. Årsrapport 2016. Hentet fra https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2016/krg_aarsrapport-2016.pdf

Kreicbergs, U., Valdimarsdóttir, U., Onelöv, E., Björk, O., Steineck, G., Henter, J. I. 2005. Care-Related Distress: A Nationwide Study of Parents Who Lost Their Child to Cancer, Journal of Clinical Oncology 2005 23:36, 9162–9171. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16172455

Kunnskapssenteret. (2014). Livets sluttfase – om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende. (Systematisk oversikt. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 18–2014)-Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/livets-sluttfase-om-a-finne-passende-behandlingsniva-og-behandlingsintensitet-for-alvorlig-syke-og-doende

Legeforeningen. 2006. Rom for etisk refleksjon i utdanningen. Legeforeningens policy nr.2/2006 – Profesjonsetikk. Hentet fra http://legeforeningen.no/PageFiles/28909/Legeforeningens%20poicy%20nr.%2022006.pdf

Lekven, B. E. L. 2016. Nasjonal kartlegging av palliative tiltak 2013–2014. Særoppgave i medisinstudiet, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Lov om folketrygd. Del IV. Ytelser ved sykdom m.m. Kapittel 9. Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-5#KAPITTEL_5-5

Lundorff, M., Holmgren, H., Zachariae, R., Farver-Vestergaard, I., O’Connor, M. 2017. Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis.J Affect Disord. 2017, 212 (1):138–149. doi: 10.1016/j.jad.2017.01.030. Epub 2017 Jan 23. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28167398

MacArtney, J. I., Broom, A., Kirby, E., Good, P., Wootton, J., Adams, J. 2015. Locating care at the end of life: burden, vulnerability, and the practical accomplishment of dying. Sociology of Health & Illness, n/a-n/a. doi:10.1111/1467-9566.12375. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26547139

Melberg, H. O. 2013. Sykehusutgifter mot livets slutt. Tidsskrift for Den norske legeforening. No. 8, 133:841-4. DOI: 10.4045/tidsskr.12.0802. Hentet fra http://tidsskriftet.no/2013/04/originalartikkel/sykehusutgifter-mot-livets-slutt

Meld. St. 30 (2011–2012). Se meg! — alkohol – narkotika – doping. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-30-20112012/id686014/

Meld. St. 10 (2012–2013). God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/b9f8d14c14634c67a579a1c48a07c103/no/pdfs/stm201220130010000dddpdfs.pdf

Meld. St. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm201220130029000dddpdfs.pdf

Meld. St. 26 (2014–2015). Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf

Meld. St. 11 (2015–2016), (2016–2019). Nasjonal helse- og sykehusplan. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf

Meld. St. 34 (2015–2016). Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-34-20152016/id2502758/

Meld. St. 29 (2016–2017). Perspektivmeldingen 2017. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/aefd9d12738d43078cbc647448bbeca1/no/pdfs/stm201620170029000dddpdfs.pdf

Menneskerettsloven. (1999). Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 30. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30

Miller, R. G., Jackson, C. E. m.fl. 2009. Practice parameter update: the care of the patient with amytrophic lateral schlerosis: drug, nutritional, and respiratory therapies (an evidence-based review: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2009 Oct 13;73(15):1227–33. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19822873

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 2014. Livets sluttfase – om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende. (Systematisk oversikt. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 18–2014)-Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/livets-sluttfase-om-a-finne-passende-behandlingsniva-og-behandlingsintensitet-for-alvorlig-syke-og-doende

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten. (2009). Sak 08/1347. Vedtak 08.06.2009. Hentet fra www.prioritering.no

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. (2017). Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Hentet fra http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Rapport%205%20april%202017.pdf

Nordisk institutt for studier av innovasjon- NIFU, forskning og utdanning. 2016.

Wiig, O., Rørstad K., Børing, P. Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester: Kartlegging av ressursinnsats og resultater. (Rapport 2016:32). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2423142

Norges Forskningsråd. 2016. Evaluering av samhandlingsreformen. Hentet fra www.forskningsradet.no

Norges Høyesterett. Rt. 2010 side 612

Norsk helseinformatikk. Informasjon om hjerneslag. Hentet fra www.nhi.no

Norsk Palliativ Forening. Hentet fra www.palliativ.org

Norsk Palliativ forening. 2017. Begreper med tilknytning til palliasjon. Hentet fra http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Nyheter/Begreper-med-tilknytning-til-palliasjon/

Norsk sykepleierforbund/Analysesenteret. 2010. Utskrivningsklare pasienter – hvem er de og hvor hører de hjemme? Hentet fra https://www.nsf.no/Content/417818/Rapport%20Utskrivningsklare%20pasienter%20aug%202010%20(2).pdf

NOU 1984: 30. (1984). Pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker. Hentet fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071600018

NOU 1997: 20. (1997). Omsorg og kunnskap! Norsk kreftplan. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1997–20/id141003/

NOU 1999: 2. (1999). Livshjelp – Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1999-2/id141460/

NOU 2005: 1.(2006). God forskning – bedre helse. Oslo: Sosial- og helsedepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2005-01/id389605/

NOU 2011: 17. (2011). Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning: Oslo. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/405c4c2d84704979a84027741d237338/no/pdfs/nou201120110017000dddpdfs.pdf

NOU 2014: 12. (2014). Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-12/id2076730/

NOU 2016: 17. (2016). På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming https://www.regjeringen.no/contentassets/b0baf226586543ada7c530b4482678b8/no/pdfs/

NTNU. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Hentet fra www.ntnu.no/hunt

Helsepersonelloven. Ot.prp.nr.13 (1998–1999) Om lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-13-1998-99-/id159428/

Pallion. Nasjonalt forskningsprosjekt om palliasjon. Hentet fra www.pallion.no

Patientlag (2014: 821). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Pasient- og brukerombudet. 2016. Årsmelding. Hentet fra https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/arsrapporter

Pasient- og brukerrettighetsloven. 1999 . Lov om pasient- og brukerrettigheter. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Pubmed. 2017. Søkt 20.11.2017 på palliative care/palliative care cancer. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/? palliative+carehttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=palliative+care+and+cancer

Pretty mot Storbritannia, EMDs dom av 29. april 2002.

Psykisk helsevernloven. 1999. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør- Øst. 2017. Kartlegging av pårørendes behov som omsorgsgivere – CSNAT. Hentet fra https://oslo-universitetssykehus.no/kartlegging-av-parorendes-behov-som-omsorgsgivere-csnat

Riksrevisjonen, 2015. Dokument 3:5 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen.

Romøren, M., Pedersen, R., Førde, R. 2016. How do nursing home doctors involve patients and next of kin in end-of-life decisions? A qualitative study from Norway. BMC Med Ethics 2016; 14;17:5.

Romøren, M., Pedersen, R., Førde, R. 2017. Én pasient, to verdener – samhandling mellom sykehjemsleger og sykehusleger. Tidsskr Nor Legeforen 2017 137:193–7. Hentet fra: http://tidsskriftet.no/2017/02/originalartikkel/en-pasient-verdener-samhandling-mellom-sykehjemsleger-og-sykehusleger

Sandsdalen, T. 2016. Quality in palliative care from the patient perspective: Instrument development, perceptions of care received and the importance of care. Doctorial thesis. Karlstad University Studies. 2016:48. Hentet fra https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1044098/FULLTEXT02.pdf

Sandsdalen, T., Hov, R., Høye, S., Rystedt, I., Wilde-Larsson, B. 2015. Patients’ preferences in palliative care: A systematic mixed studies review. Palliat Med. 2015 May;29(5):399–419. doi: 10.1177/0269216314557882. Epub 2015 Feb 13. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25680380

Sigurdardottir, K. R., Haugen D. F., van der Rijt, C. C. D., Sjøgren, P., Harding, R., Higginson, I. J., Kaasa, S. 2010. Clinical priorities, barriers and solutions in end-of-life cancer care research across Europe. Report from a workshop. European Journal of Cancer; 46(10), 1815–1822. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20456947

Sigurdardottir, K. R., Haugen, D. F., Bausewein, C., Higginson, I. J., Harding, R., Rosland, J. H., Kaasa, S. 2012. A pan-European survey of research in end-of-life cancer care, Support Care Cancer; 2012; 20:39–48. Hentet fra https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00520-010-1048-x.pdf

SINTEF Teknologi og samfunn, (2016). Melby, L., Das, A., Halvorsen, T., Steihaug, S. Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg. Rapport, SINTEF, Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/A27799%20Rapport%20lindrende%20behandling_revidert%202017.pdf

Skoghøy, J. E. Menneskerettighetenes stilling etter grunnloven, LOV OG RETT, vol. 54, 4, 2015, s. 195–196

Spesialisthelsetjenesteloven. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 1999. Hentet fra www.lovdata.no

Statistisk sentralbyrå. 2015a. Spesialisthelsetjenesten. Hentet fra https://www.ssb.no/helse/statistikker/speshelse/aar/2016-06-23

Statistisk sentralbyrå. 2015b. Kommunehelsetenesta. Hentet fra https://www.ssb.no/helse/statistikker/helsetjko/aar/2016-06-28?fane=tabell&sort=nummer&tabell=271492

Statistisk sentralbyrå. 2017. Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere. (Rapporter 2017/26, 2017). Hentet fra https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/318105?_ts=15dcac9dff0

St.meld. nr. 25 (2005–2006). 2006. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/16e39820de5c485da382fd99165afaf7/no/pdfs/stm200520060025000dddpdfs.pdf

St.meld. nr. 39 (2006–2007). Frivillighet for alle.

St.meld. nr. 47 (2008–2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted- til rett tid. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/

St.prp. nr.61 (1997–1998). Om nasjonal kreftplan og plan for utstyrsinvesteringer ved norske sykehus. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-61-1997-98-/id201900/

St.prp.nr.1 (1998–1999). Helse- og omsorgsdepartementet.

St.prp.nr.1 (2016–2017). Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/pdfs/prp201620170001hoddddpdfs.pdf

Stortinget, Innst.379 S (2014–2015). Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal om en plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt.

Straffeloven. Lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven), www.lovdata.no. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28

Strømskag, K. E. 2012. Og nå skal jeg dø – Hospicebevegelsen og palliasjonens historie i Norge. Oslo: Pax forlag A/S.

Sunnhedsloven, LBK nr 1188 af 24/09/2016. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183932

Sundhedsstyrelsen. 2017. Kræftplan IV. Hentet fra www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen 2017. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Hentet fra www.sst.dk

Sykehuset Telemark. 2015. Den døende pasient – Pårørendesamtale. Hentet fra https://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/palliasjonsnettverk/Den-døende%20pasient-Pårørendesamtale.pdf

Syse, A. 2015. Pasientrettighetsloven med kommentarer, 4. reviderte utg.

Syse, A., Moshina, N. 2015. Kreftkoordinatorers rolle i samhandlingsarbeidet i kreftomsorgen i norske kommuner. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11 årgang. Hentet fra http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3476

Stenberg, U. 2013. Living close to a patient with cancer – Challenges in support and caregiving. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo.

Sørhus, G. S., Landmark, B., Grov, E. K. 2016. Ansvarlig og avhengig – Pårørendes erfaringer med forestående død i hjemmet,Klinisk Sygepleje 02/2016 (Volum30). Hentet fra https://www.idunn.no/klinisk_sygepleje/2016/02/ansvarlig_og_avhengig__paaroerendes_erfaringer_med_forestaae?languageId=2

Temel J. S. m.fl. 2010. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. New England Journal of Medicine. 363:733–42. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20818875

Termik. 2017. Hentet fra www.vefsn.termik.no

Teunissen, S. C., Wesker, W., Kruitwagen, C., de Haes, H.C., Voest, E. E., de Graeff, A. 2007. Symptom prevalence in patients with incurable cancer: a systematic review. J Pain Symptom Manage. 34:94–104. Hentet fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17509812

Tingvold, L., Sogstad, M. 2012. Lindrende behandling. Erfaringsoppsummering – tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. (Rapportserie nr. 9/2012). Høgskolen i Gjøvik. Senter for omsorgsforskning. Hentet fra http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/101811/Rapport%209-2012.pdf

Tromsø kommune. 2017. Helsehuset i Tromsø. Hentet fra www.tromso.kommune.no

US Department of Health and Human Services. Agency for Health Care Policy and Research. 1993. Acute pain management: operative or medical procedures and trauma. Clinical Practice Guideline No. 1. AHCPR Publication No. 92-0023. Rockville, MD: The Agency, 1993: 107-107.

Videncenter for rehabilitering og palliation. Hentet fra www. Rehpa.dk

WHO (1998). Who Definition of Palliative Care. Hentet fra www.who.int

WHO (2017). Definition of Palliative Care. Hentet fra http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

Williams, C. M., Wilson, C. C. m.fl. 2005. Dying, death, and medical education: student voices. J Palliativ Med. 2005;8(2):376.

Zimmermann, C. m.fl. 2004. Early palliative care for patients with advanced cancer: a cluster-randomised controlled trial, The Lancet, May 17, 2014. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24559581

Aasbø, G. 2014. Kols sliter ut pårørende. Hentet fra https://forskning.no/helsepolitikk-helsetjeneste-helseadministrasjon-royking/2014/11/kols-oppfattes-dramatisk-de

Aasbø, G. 2017. Affected and responsible: A qualitative study of family caregivers in interaction with chronically ill persons and health care professionals. Doktorgradsavhandling. Oslo: Universitetet i Oslo. Hentet fra https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55527/PhD-Aasboe-DUO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Aasen, H. S. 2008. Barns rett til selvbestemmelse og medbestemmelse i beslutninger om helsehjelp. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, (1) 4-28.

Til forsiden