NOU 2017: 16

På liv og død— Palliasjon til alvorlig syke og døende

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 11. mai 2016 oppnevnte regjeringen Solberg et utvalg som skal gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. I mandatet ble utvalget bedt om å vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller andre forhold, gjennom hele sykdomsperioden og frem til livets avslutning. På denne bakgrunn ble utvalget bedt om å foreslå tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer samt tverrfaglig samarbeid. Pasientenes og de pårørendes behov skal stå i sentrum. Opprinnelig medlem Ann Ragnhild Broderstad trakk seg i august 2017. Sigve Andersen ble oppnevnt som nytt medlem i april 2017.

Oslo, 20. desember 2017

Stein Kaasa, leder

Sigve Andersen

Marianne Klungland Bahus

Peder Broen

Helge Farsund

Anne Marie Flovik

Søren Vincent Hagerup

Bodil Husby

Natasha Pedersen

Astrid Rønsen

Borrik Schjødt

Joran Slaaen

Ann Kristin Andresen (sekretariatsleder)

Hilde Marie Rognlie

Sjur Bjørnar Hanssen

Til forsiden