NOU 2018: 15

Kvalifisert, forberedt og motivert — Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Allerup, P., V. Kovac, G. Kvåle, G. Langfeldt og P. Skov (2009). Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen. FoU-rapport 8/2009 – Agderforskning/Universitetet i Århus.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2016). Lavinntekt og levekår i Norge. Arbeid og velferd nr. 1-2016.

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven). www.lovdata.no

Aspøy, T.M., H. Nicolaisen og T. Nyen (2013). Vilkår for læring i kommunene: en kartlegging av fire arbeidsfelt. Fafo-rapport 2013: 35. Oslo: Fafo.

Aspøy, T.M. og T. Nyen (2015). Godt, men ikke for godt. Evaluering av forsterket alternativt Vg3 for elever som ikke får læreplass. Rapport 2015: 46. Oslo: Fafo.

Aspøy, T.M. og Nyen, T. (2016). Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Rapport 2016-37. Oslo: Fafo.

Aspøy, T.M., S. Skinnarland og A.H. Tønder (2017). Yrkesfaglærernes kompetanse. Fafo-rapport 2017: 11. Oslo: Fafo.

Bakken, A. og C. Hyggen (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? Oslo: NOVA.

Bakken, A. (2017). UngData 2017. Nasjonale resultater. NOVA-rapport 10/17. Oslo: NOVA.

Bakken, A. (2018). UngData 2018. Nasjonale resultater. NOVA-rapport 8/18. Oslo: NOVA.

Barnevernloven.www.lovdata.no.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2018). Oppvekststatus. Hentet 12.11.2018: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/

Bergem mfl. (2014). Realfag – relevante – engasjerende – attraktive – lærerike. Rapport fra ekspertgruppe for realfagene. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2015.

Besl. O. nr. 68 (1997–98). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Besl. O. nr. 106 (1999–2000). Lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) m.m. Oslo: Stortinget.

Bettinger, E.P., S. Ludvigsen, M. Rege, I.F. Solli og D.S. Yeager (2018). Increasing perseverance in math: Evidence from a field experiment in Norway. I Journal of Economic Behavior and Organization, (146) 1–15.

Bjørndal, I. (2005). Videregående opplæring i 800 år – med hovedvekt på tiden etter 1950. Halden: Forum bok.

Blossing, U., A. Hagen, T. Nyen og Å. Söderström (2010). Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling. Fafo og Karlstads Universitet.

BNL-rapport 2012/6: Ny fagutdanning for fremtiden.

Borg, E., H. Christensen, K. Fossestøl og Ø. Pålshaugen (2015). Hva lærerne ikke kan! Et kunnskapsgrunnlag for satsning på bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. Arbeidsforskningsinstituttet. AFI-rapport 6/2015. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Borge, L.E., G. Naz og P. Tovmo (2003). Kostnads- og etterspørselsforhold i videregående opplæring. Allforsk.

Borgonovi, F., A. Ferarra og S. Maghnouj (2018) The General Gap in Educational Outcomes in Norway. OECD Education Working Paper No. 183.

Bratsberg, B., T. Nyen og O. Raaum (2017). Fagbrev i voksen alder. Søkelys på arbeidslivet nr. 1–2-2017. Oslo: Universitetsforlaget.

Brekke, I., M. Røed og P. Schøne (2013). Påvirker innvandring investeringen i utdanning? Søkelys på arbeidslivet nr. 3/2013. Oslo: Universitetsforlaget.

Bråten, M. og B. Jordfald (2018). Assistentenes rolle i barnehagene. Fafo-rapport 2018: 25.

Bunting, M. og G.H. Moshuus (2017). Scandinavian Journal of Educationonal Research. Vol. 11, Nr. 2, Art. 3.

Cappelen, Ådne, Bjorn Dapi, Hege Marie Gjefsen, Victoria Sparrman og Nils Martin Stølen (2018). Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035. Rapport 2018/36.

Caspersen, J., M. Garvik og C. Wendelborg (2015). Lærlingundersøkelsen 2014. Analyser av variasjoner og sammenhenger. Rapport 2015. Trondheim: NTNU.

Caspersen, J., H. Michelsen og C. Wendelborg (2016). Lærlingundersøkelsen 2015. En analyse av yrkesfaglærernes kompetanse, utstyrssituasjonen og tilbudsstruktur. Rapport 2016. Trondheim: NTNU.

Dale, E.L. (2010). Kunnskapsløftet.På vei mot felles kvalitetsansvar? Oslo: Universitetsforlaget.

Dahl mfl. (2014) fotnote s. 64

Dahl, T., B. Askling, K. Heggen, L.I. Kulbrandstad, T. Lauvdal, L. Qvortrup, K.G. Salvanes, K. Skagen, S. Skrøvset, F.W. Thue og S. Mausethagen (2016). Ekspertgruppa om lærerrollen. Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. Bergen: Fagbokforlaget.

Damvad Norge (2014). Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Notat, 28.04 2014.

Dapi, B. H.M. Gjefsen, V. Sparrman og N.M. Stølen (2016). Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition. Reports 2016/31. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Deichmann-Sørensen, T. (2009). Hvor går norsk fagopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge. Småskriftserien 3-2009. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus.

Departement for Education, Education Funding Agency (2012). 16 to 19 Funding formula review, July 2012.

Difi (2010). Statlig styring av kommunene. Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Difi-rapport 2010: 4.

Difi (2014). Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Vedlegg. Difi-rapport 2014: 07.

Difi (2016). Statens tilsyn med kommunene. Organisering, omfang, nytte og forbetringsmoglegheiter. Difi-rapport 2016: 5.

Digital 21 (2018). Rapport fra arbeidsgruppe om kompetanse. https://digital21.no/wp-content/uploads/2018/09/EG3_Kompetanse_Digital21_2018.pdf

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (2018) Diku: https://www.diku.no/

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (2018) Nettside: Utdanning i verden. https://www.utdanningiverden.no/hva-venter-du-paa/vidaregaaande

Dokka, H.J. (1986). Reformarbeid i norsk skole. Oslo: NKS-forlaget.

Drugli, M.B. og T. Nordahl (2018). Samarbeidet mellom hjem og skole. Forskningsartikkel: Utdanningsdirektoratet. Hentet 06.11.2018: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/betydningen-av-skole-hjem-samarbeid/

Dæhlen, M., K. Danielsen, Å. Strandbu og Ø. Seippel (2013) Vaksne i grunnskole og videregående opplæring. NOVA Rapport 7/2013. Oslo: NOVA.

Ekren, R., H. Holgersen og K. Steffensen (2018). Kompetanseprofil for lærere i videregående skole. Hovedresultater. Rapporter 2018/19. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Statistics Norway.

Engelien, K., T.M. Eriksen og R. Jakhelln (2015). Integrerte studiedesign for femårig lærerutdanning (s. 157–169). I Rindal, U., A. Lund og R. Jakhelln (red.). Veier til fremragende lærerutdanning. Oslo: Universitetsforlaget.

Engelsen, B.U. (2008). Sentrale styringssignaler og lokale strategidokumenter. Rapport nr. 1. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt. Forskningsgruppen Læreplanstudier.

Engh, R. (2013). Vurdering for læring i skolen. På vei mot en bærekraftig vurderingskultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS – Norwegian Academic Press.

Erstad, O., S. Amdam, H.C. Arnseth og K. Silseth (2014). Om fremtidens kompetansebehov. En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ. Oslo: Universitetet i Oslo.

European Commission (2013). Supporting teacher competence development. For better learning outcomes. Education and Training. Hentet 02.10.2018: http://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/teacher/teachercomp_en.pdf

European Commission/EACEA/Eurydice (2014). Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Environment Agency (2015). European environment — state and outlook 2015: Assessment of global megatrends. København: European Environment Agency.

Evensen, R. (2018). Evaluering av folkehøyskolens mentorordning. Høgskolen i Sørøst- Norge.

EVU-utvalget (2018). Kunnskapsgrunnlaget. Etter- og videreutdanning i andre land. Hentet 12.11.2018: https://www.kompetansenorge.no/contentassets/8a719a50fbae4ddca941999c1fe4da73/evu-i-andre-land-29.10.2019.pdf

Falch, T., S. Bensnes og B. Strøm (2016). Kvalitetsforskjeller i videregående opplæring, SØF-rapport nr. 01/2016.

Falch, T., L.E. Borge, P. Lujala, O.H. Nyhus og B. Strøm (2010). Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring. SØF-rapport nr. 03/2010. Trondheim: Senter for økonomisk forskning.

Falch, T., A.B. Johannesen og B. Strøm (2009). Kostnader av frafall i videregående opplæring. SØF-rapport nr. 08/2009. Trondheim: Senter for økonomisk forskning.

Federici, R.A., C. Gjerustad, K.H. Vaagland, E.H. Larsen, E. Rønsen og E. Hovdehaugen (2017). Spørsmål til Skole-Norge våren 2017: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. NIFU-rapport 2017: 12.

Fellesprogrammet 1945: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?pid=1945-1954&pgid=a_0159.

Forordning Angaaende de lærde Skoler i Danmark og Norge. 1809. Skolehistoriske aktstykker 1963. Oslo: Norsk pedagogisk studiesamlings venner.

Forordning Angaaende Fattige Børns Antagelse i de publique Latinske Skoler. 1756. Skolehistoriske aktstykker 1963. Oslo: Norsk pedagogisk studiesamlings venner.

Forordning Angaaende Hvor mange Latinske Skoler i Danmark og Norge skal vedblive. 1739. Skolehistoriske aktstykker 1963. Oslo: Norsk pedagogisk studiesamlings venner.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten §§ 1 og 2. Hentet 11.10.2018: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450

Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisningen til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring 2018. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-08-1846

Forskrift om opptak til høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet, 2018.

Forskrift til opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet, 2018.

Friberg, J.H. (2016): Arbeidsmigrasjon.Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi? Fafo-rapport 2016: 02.

Fridholm, T., A. Håkansson, I. Storsul Opdahl, J. Synnelius, M. Terrell og G. Melin (2017). User survey and impact assessment of the Norwegian education research. Technopolis Group. April 2017.

Frøseth, M.W. og N. Vibe (2014). Fem år etter grunnskolen. Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet. Rapport 3: 2014. Oslo: NIFU.

Frøyland, L.R. (2011). Unges syn på deltagelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet. Notat 7/2011. Oslo: NOVA.

Gee og Hayes (2011). Mangler tekst

Gibbs, R. og J. Poskitt (2010). Student Engagement in the Middle Years of Schooling (Years 7–10): A Literature Review. New Zealand: Ministry of Education.

Gjelsvik, M. I.H. Mathiesen og S.I. Nødland (2017) Bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel i regionale arbeidsmarkeder. Rapport 21/2017. Stavanger: IRIS.

Gjerustad, C., E. Waagene og K.V. Salvanes (2015). Spørsmål til Skole-Norge høsten 2014. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. NIFU-rapport 3/2015. Oslo.

Grønmo, L.S., A. Hole og T. Onstad (2016). Ett skritt fram og ett tilbake. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Grøgaard, J., H. Helland og J. Lauglo (2008). Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående. Rapport 45/2008, Oslo: NIFU STEP.

Gunnes, H., E. Hovdhaugen og B.M. Olsen (2017). Utdanningsforskning i Norge i 2015. Ressurser og resultater. NIFU-rapport 4/2017.

Gunnes, H. og A. Vabø (2011). Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2009. NIFU-rapport 13/2011.

Hagen, A., M. Nadim og T. Nyen (2008). Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet. Rapport 2008: 29. Oslo: Fafo.

Hagen, A. og T. Nyen (2010). Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen. Fafo-notat 20/2010. Oslo: Fafo.

Hagen, A. og S. Skule (2001)

Hagen, A. og S. Skule (2008). Kompetansereformen og livslang læring. Status 2008. Fafo-rapport 07/2008. Oslo: Fafo.

Hall, J.B. (2016a). Examining School Inspectors and Educational Directors within the Organisation of School Inspection Policy: Perceptions and Views. Scandinavian Journal of Educational Research (online), 1-2016.

Hall, J.B. (2016b). State School Inspection: The Norwegian Example Thesis submitted for the degree of Philosophiae Doctor (PhD), University of Oslo, June 2016.

Hartvedt, K., E.M. Carlsen, L. Hauan, S. Olsen, J. Oftedal, A. Dorseuil og H.L. Skogvang (2017). Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rapport 10/2017. Oslo: Helsedirektoratet.

Hatch, T. (2013). Beneath the surface of accountability: Answerability, responsibility and capacity-building in recent education reforms in Norway. Journal of Educational Change, 14 (1).

Hegna, K., I.M. Eriksen, M.A. Sletten, Å. Strandbu og G. Ødegård (2017). Ungdom og psykiske endringer og kontekstuelle forklaringer (s. 75–94). I Bunting, M. og G. Moshuus (red.). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Helgøy, I. og A. Homme (2013). Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Sluttrapport. Bergen: Uni Rokkansenteret. Rapport 3/2013.

Helsedirektoratet (2017). Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Hentet 11.10.2018: https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf

Helsedirektoratet (2018). Om individuell plan og koordinator – formål og rettigheter. Hentet 11.10.2018: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=om-individuell-plan-og-8179

Helsedirektoratet (2018). Skolehelsetjenesten 5–20 år. Hentet 11.10.2018: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=skolehelsetjenesten-520-ar-10171

Helse- og omsorgsloven. www.lovdata.no

Hertel, L. og J.G. Kallevig (2017). Berufsbildung i Tyskland. Det tyske systemet for fag- og yrkesopplæring og yrkesrettet etterutdanning. Oslo: NOKUT.

Hofstad, H. og G.S. Hansen (2015). Samfunnutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. NIBR-rapport 17/2015.

Holen, S. (2014). Utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring. En litteraturgjennomgang. Arbeidsnotat 6/2014. Oslo: NIFU.

Horneland, A. (2014). Å vite og kunne. En dokumentanalyse av læreplaner og styringsdokumenter. Masteroppgave ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Hovdhaugen, E., H. Høst, A. Skålholt, P.O. Aamodt og S. Skule (2013). Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for videre studier? Rapport 50/2013. Oslo: NIFU.

Hovdhaugen, E., I. Seland, B. Lødding, T.S. Prøitz og N. Vibe (2014). Karakterer i offentlige og private videregående skoler. En analyse av eksamens- og standpunktkarakterer i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private skoler. Rapport 24/2014. Oslo: NIFU.

Huitfeldt, I, L.J. Kirkebøen, S. Strømsvåg, G. Eielsen og M. Rønning (2018). Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall. Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV. Oslo: SSB. Rapport 8/2018.

Høigård, E. og H. Ruge (1971). Den norske skoles historie. En oversikt. Oslo: J.W. Cappelens forlag.

Høst, H. (2008). Styring og samarbeid. I Høst, H. (red.). Fag- og yrkesopplæringen i Norge – noen sentrale utviklingstrekk. Rapport 20/2008. Oslo: NIFU.

Høst, H. (2009). Videregående opplæring for voksne: yrkesopplæring dominerer. I Markussen, E. (red.). Videregående opplæring for nesten alle. (s. 129-142). Fagernes: Cappelen Akademisk Forlag.

Høst, H. (2011). Praksisbrev – et vellykket tiltak mot frafall. Hva er lærdommene? Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av forsøk med praksisbrev 2008–2011. Rapport 27/2011. Oslo: NIFU.

Høst, H. (2012). Tradisjonelle utfordringer – fornyet interesse. Hvordan er de nordiske landenes yrkesutdanninger i stand til å møte arbeidslivets behov? TemaNord, 2012:503.

Høst, H. og S. Michelsen (2012). Kvalitetsarbeid, kvalitetsstyring og kvalitetsvurdering. I Høst, H. (red.). Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 22/2012. Oslo: NIFU.

Høst, H. (red.) (2015). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. Rapport 14/2015. Oslo: NIFU

Høst, H., A. Skålholt, H. Nore og A. Hagen (2012). Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Rapport 16/2012. Oslo: NIFU.

Høst, H., A. Skålholt og T. Nyen (2012). Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. Arbeidsnotat 10/2012. NIFU og Fafo.

Høst, H. og S. Michelsen (2014). Opplæringskontorenes rolle i kvalitetsarbeidet. I Høst, H. (red.). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 12/2014. Oslo: NIFU.

Høst, H. og S. Michelsen (2015). Om arbeidet med kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. (s.23-82).I Høst, H. (red.). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. Rapport 14/2015. Oslo: NIFU.

Høst, H., K. Reegård, R.B. Reiling, A. Skålholt og A.H. Tønder (2015). Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet. En kunnskapsoppsummering. Rapport 16/2015. Oslo: NIFU.

Høst, H. og C. Tømte (2016). Styring og styrking av en fragmentert sektor – en evaluering av Nasjonalt fagskoleråd. Rapport 11/2016. Oslo: NIFU.

Høst, H., T. Nyen, K. Reegård og A.H. Tønder (2018). Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3. Fafo-notat 1/2018 og NIFU-Arbeidsnotat 14/2018.

Høst, H., S.E. Skjelbred og T. Røsdal (2018). Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag. Rapport 21 Oslo: NIFU.

Høydahl, R. (2003). Folkedanning? Landsgymnaset som mothegemonisk danningsprosjekt. Nytt norsk tidsskrift, (04) 20, 363–378.Elever med akademisk talent i skolenIlleris, (2003) sted og utgiver kap 4

Idsøe, E.C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Innst. S. nr. 200 (1991–92) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om kunnskap og kyndighet. Om visse sider ved videregående opplæring.

Innst. S. nr. 70 (1997–98) Innstilling fra Kirke, utdannings- og forskningskomiteen om lov om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringsloven).

Innst. S. nr. 78 (1998–99). Innstilling fra kirke- og undervisnings og forskningskomiteen om kompetansereformen.

Innst. 187 S (2013–2014) Innstilling fra Kontroll og konstitusjonskomiteen.

Innst. 333 S (2014−2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen.

Innst. 12 S (2017−2018) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om budsjettet for 2018.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi (2018). Innvandrerbefolkningen i Norge. Hentet 12.11.2018: https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrere-og-integrering/innvandrerbefolkningen-i-norge/

Irgens, E. (2012). Profesjonalitet, samarbeid og læring. I M.B. Postholm (red.). Læreres læring og leiing av profesjonsutvikling (s. 217–231). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Iversen, J.M.V., A.S. Haugset, C. Wendelborg, A. Martinsen, M. Røe, G. Nossum og M. Stene (2016). Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Nord-Trøndelag forskning og utvikling AS. Rapport 16/2014.

Jakhelln, H. og J. Møller (2016). Retten i skolen – styring og sikring. I Andenæs og J. Møller (red.). Retten i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Jussim, L., S.L. Robustelli og T.R. Cain (2009). Teacher Expectations and Self-fulfilling Prophecies. I K.R. Wentzel og A. Wigfield (red.). Handbook of Motivation at School. New York: Routledge.

Jørgensen, C.H., O.J. Olsen og D.P. Thunqvist (2018). Vocational Education in The Nordic Countries. Learning from Diversity. Routledge Research in International and Comparative Education.

Jøsendal, J.S og Ø.G. Karlsen (2009). Hvordan lykkes som skoleeier. PriceWaterhouseCoopers.

Keute, A.L. og K.M. Drahus (2017).

Kirke- og undervisningsdepartementet (1976). Læreplan for den videregående skole. Del 1. Generell del Bokmål Oslo: Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Kleven, Ø. (2016). Nordmenn på tillitstoppen i Europa. Samfunnsspeilet, 2/2016. Statistisk sentralbyrå.

Kommunaldepartementet (2007). Rundskriv H-03/07. Nytt kapittel 10 A i kommuneloven – statlig tilsyn med kommunesektoren.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018). Rapport fra ekspertutvalg: Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Februar 2018.

Kompetanse Norge (2018). Statistikkbanken:http://status.vox.no/webview/?language=no

Karlson, B. og V. Krane (2016). Hvordan redusere frafall blant elever i videregående opplæring. En oppsummering av forskningsbaserte kunnskaper og praksiser. Forskningsrapport nr. 4/2016. Notodden: Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Sørvest-Norge.

KS (2013). «Den gode skoleeier». Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater.

Kuben videregående skole (2018). Omtale av robotikk med studiekompetanse. Hentet 12.11.2018: https://kuben.vgs.no/nyhetsarkiv/robotikk-med-studiekompetanse/

Kunnskapsdepartementet (2014). Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen. Hentet 01.10.2018: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/planer/kd_strategiskole_web.pdf

Kunnskapsdepartementet (2015). Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Rapport fra ekspertgruppe, 7. januar 2015.

Kunnskapsdepartementet (2015). Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleleder frem mot 2025. Hentet 01.10.2018: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kompetanse-for-kvalitet/id2439181/

Kunnskapsdepartementet (2015). Realfagsstrategien Tett på realfag (2015–2019).. https://www.regjeringen.no/contentassets/869faa81d1d740d297776740e67e3e65/kd_realfagsstrategi.pdf

Kunnskapsdepartementet (2015). Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere. Strategi. Hentet 01.10.2018: https://www.regjeringen.no/contentassets/18b2675273024ad3aeae27ecc4159edc/kd_yrkesfaglarerloftet_web_01.10.pdf

Kunnskapsdepartementet (2016). Tilstandsrapport for fagskolene 2015. Hentet 26.01.2018: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-fagskolene-2015/id2522545/

Kunnskapsdepartementet (2017). Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2017). Lærerutdanning 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Kunnskapsdepartementet: Oslo.

Kunnskapsdepartementet (2017) Instruks for behandling av søknader som dispensasjon for vurdering i fremmedspråk. Hentet 23.10.2018: https://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/dispensasjoner/soknader_dispensasjon_vurdering_fremmedsprak_versjon_300817.pdf

Kunnskapsdepartementet (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Sametinget, hovedorganisasjonene i arbeidslivet og Voksenopplæringsforbundet (2017). Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kvikstad, J. (1998). Arbeidsliv og fagopplæring før 1900. Hovedoppgave i historie. Trondheim: NTNU.

Langfeldt, G., E. Elstad og S. Hopmann (red.) (2008). Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar. Resultater fra forskningsprosjektet «Achieving School Accountability in Practice». Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Leknes, S., S.A. Løkken, A. Syse og M. Tønnessen (2018). Befolkningsframskrivingene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater. Rapport 2018/21. Oslo–Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Lillejord, S. (2006). Ledelse i en lærende skole. Oslo: Universitetsforlaget.

Lillejord, S., K. Børte, E. Ruud og K. Morgan (2017). Stress i skolen – en systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Lillejord, S., K. Halvorsrud, E. Ruud, K. Morgan, T. Freyr, P. Fischer-Griffiths og O.A. Eikland mfl. (2015). Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Lindgren, J. (2015). The front and back stages of Swedish school inspection: Opening the black box of judgment. Scandinavian Journal of Educational Research, 59(1), 58–76.

Lov om offentlige Skoler for den høiere Almendannelse. 1869. Skolehistoriske aktstykker 1963. Oslo: Norsk pedagogisk studiesamlings venner.

Lov av 12. juni 1964 om realskoler og gymnas. Kirke- og undervisningsdepartementet, 1964.

Lov av 21. juni 1974 om videregående opplæring. Kirke- og undervisningsdepartementet, 1974.

Lov om universiteter og høyskoler (2005) Universitets- og høyskoleloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15

Lund, A., R. Jakhelln og U. Rindal (2015). Fremragende lærerutdanning – kva er det, og hvordan kan vi få det? I Rindal, U., A. Lund og R. Jakhelln (red.). Veier til fremragende lærerutdanning (s. 13–35). Oslo: Universitetsforlaget.

Lødding, B. (2009). Sluttere, slitere og sertifiserte, NIFU STEP, 13/2009. Oslo: NIFU.

Lødding, B. og P.O. Aamodt (2015). Studieforberedt etter studieforberedende? Overgangen mellom studieforberedende utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom gruppesamtaler med lærere, studenter og elever. Rapport 28/2015. Oslo: NIFU.

Lødding, B., E. Markussen og S. Wollscheid (2016). Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Sluttrapport. Rapport 1/2016. Oslo: NIFU.

Læreplan for den videregående skole. 3a: studieretning for allmenne fag 1976. Oslo: Kirke- og undervisningsdepartementet og Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Markussen, E. (2014). Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i årene 2009–2012. Rapport 19/2014. Oslo: NIFU.

Markussen, E. (2014). Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående opplæring og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002. Rapport 1/2014. Oslo: NIFU.

Markussen, E. (2016). Forskjell på folk!. (s.22-61). I K. Reegård og J. Rogstad (red.). De frafalne. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Markussen, E., M. Flatø og R.B. Borgan (2017). Skolebidragsindikatorer i videregående skole: Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014–2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012. Oslo: NIFU.

Markussen, E., M.W. Frøseth, B. Lødding og N. Sandberg (2008). Bortvalg og kompetanse. Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter. Rapport 13/2008. Oslo: NIFU.

Markussen, E. og S.K. Gloppen (2012). Påbygg – et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010–2011. Oslo: NIFU.

Markussen, E., J.B. Grøgaard og H.N. Hjetland (2018). «Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært». Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov. Rapport 8/2018. Oslo: NIFU.

Markussen, E., B. Lødding og S. Holen (2012). De’ hær e’kke nokka for mæ. Om bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole i Finnmark i skoleåret 2010–2011. Rapport 10/2012. Oslo: NIFU.

Markussen, E. og I Seland (2012). Å redusere bortvalg – bare skolens ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010–2011. Oslo: NIFU.

Mausethagen, S., T.S. Prøitz og G. Skedsmo (2018). Elevresultater mellom kontroll og utvikling. Bergen: Fagbokforlaget.

Medietilsynet 2018//

Meld. St. 19 (2009–2010) Tid til læring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Oslo: Kunnskapsdepartement.

Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 33 (2015–2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Oslo: Kunnskapsdepartement.

Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 28 (2016–2017) Fag – Fordypning – Forståelse. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017. Oslo: Finansdepartementet.

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Miljødirektoratet (2018). Hva er klimatilpasning? Bygg- og anlegg. Hentet 12.11.2018: http://www.klimatilpasning.no/hva-er-klimatilpasning/

Miljødirektoratet (2018). Klimaendringer i andre land, konsekvenser for Norge. Hentet 12.11.2018: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Februar-2018/Klimaendringer-i-andre-land---konsekvenser-for-Norge/

Moe-utvalget: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-28-1999-/id192278/sec10

Mølstad, C.E. og T.S. Prøitz (2018). Teacher-chameleons: the glue in the alignment of teacher practices and learning in policy. Journal of Curriculum Studies, DOI: 10.1080/00220272.2018.1504120

Naisbitt, J. (1982). Megatrends. New York: Warner Books.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Regjeringen.no (2017) https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/artikler/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk/id601327/

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Notat 3/2018. https://www.fremmedspraksenteret.no/neted/services/file/?hash=d7cdadf58e4a95528ad64680ceb6d8c3

National Research Council (2003). Engaging Schools: Fostering High School Students’ Engagement and Motivation to Learn. Washington D.C.: The National Academies Press.

Naturfagsenteret (2017). Lektor2. Hentet 14.04.2018: https://www.naturfagsenteret.no/c2058928/prosjekt/vis.html?tid=1514696

Naturfagsenteret (2018). Hentet 06.11.2010: https://www.naturfagsenteret.no/c2107302/tidsskrift/vis.html?tid=2107304

NOKUT (2016). Kvalitetsområder for utdanningsprogram. Oslo: NOKUT.

NOKUT (2018b). Underviserundersøkelsen 2017. Hovedtendenser. Rapport 2/2018. Oslo: NOKUT.

NOKUT (2018). Videregående opplæring og opptakskrav til høyere utdanning i utvalgte land. Oslo: NOKUT.

Nordahl, T. (2007). Hjem og skole – hvordan skape et bedre samarbeid? Oslo: Universitetsforlaget.

Nordahl, T., B. Persson, C.B. Dyssegaard, B.W. Hennestad, M.V. Wang, J. Martinsen, E.K. Vold mfl. (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Bergen: Fagbokforlaget.

Nordenbo, S.E. (2012). Synteserapport. Kunnskapsløftet som reformproces. Aarhus: Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus universitet.

Norges forskningsråd (2014). Slik lærer elevane meir. http://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Nyheter/Slik_lerer_elevane_meir/1253997431174?WT.mc_id=nyhetsbrev-finnut

Norges forskningsråd (2018a). Evaluation of Norwegian education research. Report from the international expert committee. Final Report. 22 February 2018.

Norges forskningsråd (2018b). Prosjektkatalog. Forskning og innovasjon i utdanningssektoren, 3.9.2018.

NOU 1988: 28 Med viten og vilje. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 1991: 4 Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 1997: 25 Ny kompetanse. Grunnlaget for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2000: 14 Frihet med ansvar. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2003: 16 I første rekke – forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og vaksne i opplæringssystemet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring. Oslo: Miljøverndepartementet.

NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser: Oslo: Kunnskapsdepartementet

NOU 2016: 14 Mer å hente – bedre læring for elever med stort læringspotensial. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit: Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.

NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I. Kunnskapsgrunnlaget. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Finansiering av livsopphold.

Nyen, T., A. Skålholt og A.H. Tønder (2013). Overgangen fra fagopplæring til arbeidsmarkedet og videre utdanning. I H. Høst. (red.). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2. Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. NIFU-rapport 21/2013. Fafo-rapport 13/2013.

Nyen, T., A. Skålholt og A.H. Tønder (2014). Fagbrevet som grunnlag for arbeid og videre utdanning. I Høst, H. (red.). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 12/2014. Oslo: NIFU.

Nyen, T. og A.H. Tønder (2012). Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet. Fafo-rapport 47/2012. Oslo: Fafo.

Nyen, T. og A.H. Tønder (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforlaget.

Nyen, T. og A.H. Tønder (2016). Partssamarbeidet i fagopplæringen. En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene. Fafo-notat 20/2016.

Nystad, K. (2016). Sami Adolescents Pathways to Adulthood. Ph.d.-avhandling. Oslo: Universitetet i Oslo.

Næringslivets hovedorganisasjon NHO (2018). Næringslivets perspektivmelding 2018. https://www.nho.no/publikasjoner/p/naringslivets-perspektivmelding/

OECD (2014). Skills strategy. Diagnostic Report Norway. OECD publishing, Paris.

OECD (2015). Education at a Glance. OECD publishing, Paris.

OECD (2016). Governing Education in a Complex World. OECD publishing, Paris.

OECD (2016). Science, Technology and Innovation Outlook 2016. OECD publishing, Paris.

OECD (2018). Investing in Youth: Norway. OECD publishing, Paris.

OECD-vurdering av norsk utdanningspolitikk (1989). Oslo: Kirke- og undervisningsdepartementet.

Olsen, O.J. (2008). Institusjonelle endringsprosesser i norsk fag- og yrkesutdanning. Fornyelse eller gradvis omdannelse? Notat 5-2008. Bergen: Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier.

Olsen, O.J. (2011). Yrkesutdanning i det moderne. Noen begreper til fortolkning av endringsprosesser i norsk fag- og yrkesopplæring. Sosiologisk tidsskrift, 19, 29-47. Oslo: Universitetsforlaget.

Olsen, D.S., J. Bubikova-Moan, P.O. Aamodt, S.-E. Skjelbred, M. Elken, E. Waagene og E.H. Larsen (2018). Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. Rapport 10/2018. Oslo: NIFU.

Olsen, O.J., K. Reegård, I. Seland og A. Skålholt (2015). Læringsmiljø og gjennomføring. I Høst, H. (red.). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 14/2015. Oslo: NIFU.

Oppdragsbrev 30-18 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet

Oppdragsbrev 32-18 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet

Opplæringsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Ot.prp. nr. 21 (1993–94) Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Ot.prp. nr. 46 (1997–98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Ot.prp. nr. 33 (2002–2003) Om lov om frittståande skolar. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Ot.prp. nr. 7 (2003–2004) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Ot.prp. nr. 55 (2003–2004) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Ot.prp. nr. 41 (2006–2007) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Ot.prp. nr. 55 (2008–2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Ottesen, E. og J. Møller (red.) (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. Delrapport 3, underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsreform. Oslo: NIFU STEP.

Pasient- og brukerrettighetsloven, www.lovdata.no

Pedersen, T.P., B.E. Holstein, E.M. Flachs og M. Rasmussen (2013). Meal frequencies in early adolescence predict meal frequencies in late adolescence and early adulthood. BMC Public Health. Hentet 08.10.2018: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-445

Personaladministrativt system. KS (2017).

Proba samfunnsanalyse (2011). Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne. Rapport 2011-04. Oslo

Prop. 84 L (2014–2015) Endringer i privatskolelova mv. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Prop. 72 L (2015–2016) Endringar i opplæringslova. Kunnskapsdepartementet.

Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prop. 86 S (2017–2018). Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018. Kap. 290 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hentet 08.11.2018: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-85-s-20172018/id2601312/sec2?q=minoritetsr%c3%a5dgivere#match_0

Prøitz, T.S. og J.S. Borgen (2010). Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst? Læreres setting av standpunktkarakterer i fem fag i grunnopplæringen. Rapport 16-2010. Oslo: NIFU STEP.

Prøitz, T.S. og P. Aasen (2017). Making and Re-making the Nordic Model of Education. I Nedergaard, P. og A. Wivel (red.). The Routledge Handbook of Scandinavian Politics. (s. 213–228). London og New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Psykisk helsevernloven. www.lovdata.no

Pålshaugen, Ø. og E. Borg (2013). En sak for seg – eller en sak for alle? Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i skolen. Erfaringer fra et utviklingsperspektiv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 02–03/2018 (Volum 15). Hentet 08.10.2018: https://www.idunn.no/tph/2018/02-03/en_sak_for_seg_eller_en_sak_for_alle_

Quintini, Glenda. OECD (Automation, skills use and training ?)

Rambøll (2007). Norsk utdanningsforskning – en systemutredning. Oslo.

Rambøll (2013). Evaluering av årlige tilstandsrapporter. Årlige tilstandsrapporter som verktøy for kvalitetsutvikling. Oslo.

Rambøll (2016). Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Sluttrapport Februar 2016. Oslo: Rambøll.

Rambøll (2018). Kartlegging – videregående opplæring i utvalgte land. Rapport.

Reegård, K. og J. Rogstad (2016). Introduksjon. I Reegård, K. og J. Rogstad (red.). De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. (s. 9–21). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Regjeringen (2016). Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016–2020). Oslo: Regjeringen.

Regjeringen (2017). Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021. Oslo: Regjeringen.

Reiling, A. og B. Strøm (2015). Upper Secondary School Completion and the Business Cycle, Scandinavian Journal of Economics, 117, 195-219.

Reneflot, A., L.E. Aarø, T. Reichborn-Kjennerud, K. Tambs og S. Øverland (2018). Psykisk helse i Norge (2018). Oslo: Folkehelseinstituttet.

Riksrevisjonen (2013). Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift. Dokument 3:6 (2012–2013). Oslo: Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen (2016). Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Dokument 3:9 (2015–2016) Oslo: Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen (2016). Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar. Dokument 3:12 (2015–2016). Oslo: Riksrevisjonen.

Roald, K. (2010). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring mellom skole og skoleeigar. Doktoravhandling. Bergen: Universitetet i Bergen.

Ruderaas, A.B og Ø. Imset (2014) Kompetansetilgang i regionale arbeidsmarkeder. Oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rådgiving, Relevant

Ryssevik, J., L.S. Skutlaberg, A.I. Haugland, I. Nordhagen, T.C. Werler og Å.B. Brekkhus (2016). Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole. Rapport 6/2016. Oslo: Ideas2Evidence.

Rørstad, K., P. Børing, E. Solberg og T.C. Carlsten (2017). NHOs Kompetansebarometer 2017. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017. Arbeidsnotat 7/2017. Oslo: NIFU.

Salvanes, K.V., J.B. Grøgaard, P.O. Aamodt, B. Lødding og E. Hovdhaugen (2015). Overganger og gjennomføring i de studieforberedende programmene. Første delrapport fra prosjektet Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Rapport 13:2015. Oslo: NIFU.

Samfunnskontrakten for flere læreplasser (2016–2020). Regjeringen.no

Samfunnsøknomisk analyse (2016). Kostnader ved mangelfull utdanning av barn med innvandrerbakgrunn. Rapport 36-2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøknomisk analyse (2016). Den norske arbeidslivsmodellen med produktivitet i verdenstoppen. Rapport 37-2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøknomisk analyse (2017). Framskrivinger av arbeidslivets reelle kompetansebehov. Rapport 59-2017. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Samorda opptak (2018). Poengberegning. Hentet 23.10.2018: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/

Sandberg, N. og P. Aasen (2008). Det nasjonale styringsnivået. Intensjoner, forventninger og vurderinger. Delrapport 1. Evalueringen av Kunnskapsløftet. Rapport 42/2008. Oslo: NIFU STEP.

Sandvik, L.V. mfl. (2014). Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på Individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU og SINTEF.

Scafft, A. og S.E. Mamelund (2016). Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering. AFI-rapport 04/2016. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Segaard, S. og D. Wollebæk (red.) (2011). Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Seland, I., C. Gjerustad og B. Lødding (2016). Forsøk med halvårsvurdering med en eller to karakterer i norsk. Rapport 29/2016. Oslo: NIFU.

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning SIU (2011). Håndbok. Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen.

SINTEF (2018). Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur.

Sivesind, K. (2012). Kunnskapsløftet: Implementering av nye læreplaner i reformen. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Sivesind, K., G. Skedsmo og J. Hall (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I Andenæs og J. Møller (red.). Retten i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Sjaastad, J., T.C. Carlsten og S. Wollscheid (2016). Får elevene den opplæringen de har krav på? Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring. Rapport 26/2016. Oslo: NIFU.

Skaalvik, E.M. og S. Skaalvik (2017). Motivasjon for læring. Teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Skarpenes, O. (2007). Kunnskapens legitimering. Fag- og læreplaner i videregående skole. Oslo: Abstrakt forlag.

Sletten, M.A. og A. Bakken (2016). Psykiske helseplager blant ungdom. Tidstrender og samfunnsmessige forklaringer. En kunnskapsoversikt og en empirisk analyse. Notat nr 4 16. Oslo: NOVA.

Sletten, M.A., A. Bakken og H. Haakestad (2011). Ny start med Ny GIV? Rapport 23/2011. Oslo: NOVA.

Sletten, M.A. og C. Hyggen (2013). Ungdom, frafall og marginalisering. Temanotat. Bergen/Oslo: Norges forskningsråd.

Smette, I. (2015). The final year. An Anthropological Study of Community in Two Secondary Schools in Oslo.

SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Del 1. Hentet 06.11.2018: https://www.regeringen.se/4aa978/contentassets/9caa7eb8000e4354b06473e31d2ddbeb/en-gymnasieutbildning-for-alla--atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-gymnasieutbildning-volym-1-del-1-av-5-sou-201677.pdf

Spesialisthelsetjenesteloven. www.lovdata.no

Statistisk sentralbyrå (2008). https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/norge-paa-europatoppen-i-voksnes-laering Publisert: 12. november 2008. Forfatter Kjartan Steffensen.

Statistisk sentralbyrå (2000). Norsk standard for utdanningsgruppering. Revidert 2000. Hentet 16.10.2018: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/nos_c617/nos_c617.pdf

Statistisk sentralbyrå (2016). Sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035. Hentet 05.10.2018: https://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/admod/sysselsetting-og-utdanningsvalg-fram-mot-2035

Statistisk sentralbyrå (2017). Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen? https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen

Statistisk sentralbyrå (2018). Arbeidskraftundersøkelsen 2018. https://www.ssb.no/aku

Statistisk sentralbyrå (2018). Virksomheter. 1. januar 2018. https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter

Statistisk sentralbyrå (2018). Befolkningsframskrivingene 2018. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/befolkningsframskrivingene-2018

Statistisk sentralbyrå (2018). Innvandrere etter innvandringsgrunn. Hentet: 30.10.2018: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvgrunn

Statistisk sentralbyrå (2018). Store kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Hentet 12.11.2018: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/store-kjonnsforskjeller-i-arbeidslivet

Statistisk sentralbyrå (2018). To av ti med lav utdanning er uføre. Hentet 12.11.2018: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/2-av-10-med-lav-utdanning-er-ufore

Statkonsult (1989). Områdegjennomgang av den statlige undervisningsadministrasjonen (grunn- og vidaregående utdanning). Rapport 1989.

Stene, M., A.S. Haugset og J.M.V. Iversen (2014). Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt. Nord-Trøndelag forskning og utvikling. Rapport 1/2014.

Sterri, E.B., S. Andersen, K. Reegaard og J. Rogstad (2015). Grenser for utdanning.Rett til videregående opplæring for voksne. Rapport 27/2015. Oslo: Fafo.

St.meld. nr. 9 (1954) Om tiltak til styrking av skoleverket.

St.meld. nr. 44 (1974–75) Om videregående opplæring. Oslo: Kirke- og undervisningsdepartementet.

St.meld. nr. 79 (1983–84) Om det pedagogiske utviklingsarbeidet og om forsøksvirksomheten i skoleverket skoleårene 1981–82 og 1982–83. Oslo: Kirke- og undervisningsdepartementet.

St.meld. nr. 43 (1988–89) Mer kunnskap til flere. Oslo: Kunnskapsdepartementet, (NB! Sjekk år og riktig namn på departement)

St.meld. nr. 33 (1991–92) Kunnskap og kyndighet – om visse sider ved videregående opplæring. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 37 (1991–92) Om organisering og styring i utdanningssektoren. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 22 (1996–97) Om lærlingsituasjonen. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 42 (1997–98) Kompetansereformen. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 28 (1998–99) Mot rikare mål. Oslo: Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.

St.meld. nr. 32 (1998–99) Videregående opplæring. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – krev din rett. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

St.meld. nr. 23 (2007–2008) Språk bygger broer. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren. Rollen og utdanningen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 19 (2008–2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. Oslo: Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2003–2004) For budsjetterminen 2004 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Stokstad, S. og K.A. Harvold (2017). Statlig tilsyn. NIBR-rapport 9/2017.

Stortinget (2013). Innstilling. Hentet 14.09.2018: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187/?lvl=0#a2.6

Strømsnes, G.M. mfl. (2018). Sluttrapport for tiltak h, leveranse 1. Forslag til tiltak som kan øke antall læreplasser og bidra til økt gjennomføring for elever med funksjonsnedsettelser.

Støren, L.A., S. Skjersli og P.O. Aamodt (1998). I mål? Evaluering av Reform 94: Sluttrapport fra NIFUs hovedprosjekt. Rapport 18/98. Oslo: NIFU.

Teknologirådet (2018). Kunstig intelligens – muligheter, utfordringer og en plan for Norge. Hentet 0.11.2018: https://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/19/2013/08/Rapport-Kunstig-intelligens-og-maskinlæring-til-nett.pdf

Teknologirådet (2018). Teknotrender for Stortinget i 2018. Oslo. https://teknologiradet.no/velferd-skole-og-helse/rapport-teknotrender-for-stortinget-i-2018/

Telhaug, A.O. (1977). Vår nye videregående skole. Oversikt over og kommentarer til reformarbeidet. 2. utg. Oslo: Didakta Norsk Forlag.

Telhaug, A.O. (1992). Norsk og internasjonal skoleutvikling. Studier av 1980-årenes restaurative bevegelse. Oslo.

Telhaug, A.O. (1994). Norsk skoleutvikling etter 1945. 4. utg. Oslo: Didakta Norsk Forlag.

Thrana, H.M. (2016). Ungdommenes forklaringer på hvorfor de ikke fullfører videregående opplæring. I K. Reegård og J. Rogstad (red.). De frafalne. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Undervisningsministeriet (2016). Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016–2020. https://digst.dk/strategier/digitaliseringsstrategien/

United Nations (2017). World Happiness Report 2017. http://worldhappiness.report/ed/2017/

Universitetet i Oslo (2018). Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen). Hentet 06.11.2018: https://www.uio.no/om/samarbeid/skole/emner-vgs/index.html

Ungdata (2018). Hva er ungdata? Hentet 12.11.2018: http://www.ungdata.no/ Om-undersoekelsen/Hva-er-Ungdata

Utdanningsdirektoratet (2006). Tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

Utdanningsdirektoratet (2008). Udir-2-2008. Rundskriv.

Utdanningsdirektoratet (2009). Anbefalt formell kompetanse og veiledende kompetansekriterier. Hentet 03.11.2018: https://www.udir.no/globalassets/upload/brev/5/anbefalt_formell_kompetanse_og_veiledende_kompetansekriterier_brev.pdf

Utdanningsdirektoratet (2010). Fag- og svenneprøve. Tema 7. Fag- og svennebrev – et kvalitetsstempel. Prøve- og klagenemndas oppgaver fra begynnelse til slutt. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2011). Kartlegging og vurdering av yrkesopplæringsnemndenes rolle i fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering av utdanningstilbudet. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2013). Forslag til endringer i læreplaner for gjennomgående fag (10.04.2013), sak nr. 2013/2762.

Utdanningsdirektoratet (2014). Matematikk i norsk skole anno 2014. Faggjennomgang av matematikkfagene. Rapport fra ekstern arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2014/matematikk_norsk_skole_2014_rapport_ekstern_arbeidsgruppe.pdf

Utdanningsdirektoratet (2014). Et trygt og likeverdig tilbud av høy kvalitet. Fylkesmennenes tilsyn med opplærings- og barnehageområdet i 2014

Utdanningsdirektoratet (2014) Rammeverk for FYR-prosjektet.

Utdanningsdirektoratet (2014) Hva gjør de som ikke fikk læreplass? Statistikknotat 04/2014.

Utdanningsdirektoratet (2015). Lærlingundersøkelsen 2015. https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/larlingundersokelsen-2015/

Utdanningsdirektoratet (2015). Realfagsstrategien. Tett på. Hentet 02.11.2018: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/

Utdanningsdirektoratet (2016). Læreplaner og struktur. Musikk, dans og drama i Kunnskapsløftet. Redegjørelse og forslag til endringer. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2016): Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF). Notat. Ref. 2013/6124.

Utdanningsdirektoratet (2016) Yrkesfaglig fordypning. YFF (tidligere prosjekt til fordypning, PTF). Hentet 23.10.2018: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/

Utdanningsdirektoratet (2017): Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen. Hentet 23.11.2018: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2017/innvandrere-i-grunnopplaringen-2017.pdf

Utdanningsdirektoratet (2017). Elevtall i videregående skole. Utdanningsprogram og trinn. Hentet 03.06.2018: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/elevtall-vgo-utdanningsprogram/

Utdanningsdirektoratet (2017). Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Hentet 11.09.2018: https://www.udir.no/utlopte-saker/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/

Utdanningsdirektoratet (2017). Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Hentet 11.09.2018: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar#131

Utdanningsdirektoratet (2017). Informasjon om bruken av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Hentet 29.11.2018: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/bruken-av- lareplan-norsk-for-spraklige-minoriteter-med-kort-botid/

Utdanningsdirektoratet (2017): Kvalitet i opplæringen – hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling. Hentet 15.10.2018: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitetsarbeid-i-opplaringen/hvordan-vurdering-kan-bidra-til-kvalitetsutvikling/?depth=0&print=1

Utdanningsdirektoratet (2017). Praksisbrev. Udir-2-2017. Rundskriv. https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Fag--og-yrkesopplaring/praksisbrev-udir-2-2017/

Utdanningsdirektoratet (2017). Utdanningsspeilet 2017. http://utdanningsspeilet.udir.no/2017/

Utdanningsdirektoratet (2018). Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen. Hentet 01.10.2018: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/barn-unge-og-voksne-med-innvandrerbakgrunn-i-grunnopplaringen/

Utdanningsdirektoratet (2018). Elevundersøkelsen. Hentet 05.10.2018: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Utdanningsdirektoratet (2018). Fagvalg i videregående skole. Fylker og skoler. Hentet 03.08.2018: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/fagvalg-vgs-fylker-skoler/

Utdanningsdirektoratet (2018). Fremmedspråk for privatister. Hentet 02.11.2018: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/fremmedsprak-for-privatister/

Utdanningsdirektoratet (2018). Føring av vitnemål og kompetansebevis Hentet 23.10.2018: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-vgs/1-dokumentasjon-i-videregaende-opplaring/#1.1-vitnemal

Utdanningsdirektoratet (2018). Førsteinntak til videregående opplæring 2018–2019. Hentet 15.08.2018: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/soker--og-inntakstall/forsteinntak-til-videregaende-opplaring-2018-2019/

Utdanningsdirektoratet (2018). Hospiteringsordning for yrkesfaglærere, instruktører og faglige ledere. Hentet 23.10.2018: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/hospitering/

Utdanningsdirektoratet (2018). Hva gjør de som ikke fikk læreplass? Statistikknotat. Hentet 17.09.2018: https://www.udir.no/globalassets/upload/statistikk/statistikknotater/statistikknotat_14_04_web.pdf

Utdanningsdirektoratet (2018). Instruktørkompetanse. Hentet 23.10.2018: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-fagopplaringen/Administrasjon/Instruktorkompetanse/

Utdanningsdirektoratet (2018). Kvalitet i barnehage og opplæring. Hentet 12.11.2018: udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehage-og-opplaring/

Utdanningsdirektoratet (2018). Kvalitet og kompetanse. Hentet 09.10.2018: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/

Utdanningsdirektoratet (2018). Fagfornyelsen. Hentet 23.10.2018: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Utdanningsdirektoratet (2018). Overgang fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2. Lest 03.08.2018. https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/overgang-fra-vg1-studiespesialisering-til-alle-yrkesfag-pa-vg2/

Utdanningsdirektoratet (2018). Rammeverk for samisk fjernundervisning Hentet 02.11.2018: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk/rammeverk-for-fjernundervisning/

Utdanningsdirektoratet (2018). Retningslinjer for sentral sensur. Hentet 02.11.2018: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/sensurere-eksamen/retningslinjer-for-sentral-sensur/

Utdanningsdirektoratet (2018). Retningslinjer for utforming av læreplaner. Hentet 06.11.2018: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/

Utdanningsdirektoratet (2018). Rundskriv Udir-1-2018. Hentet 23.10.2018: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2018/vedlegg-1/3vgo/

Utdanningsdirektoratet (2018). Samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år. Hentet 11.10.2018: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/samarbeid-om-utsatte-barn-og-unge-mellom-0-og-24-ar/

Utdanningsdirektoratet (2018) Skoleporten. www.udir.no/skoleporten

Utdanningsdirektoratet (2018). Små og verneverdige fag i videregående – tilskudd. Hentet 08.11.2018: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/Tilskudd-til-bedrifter-som-tar-inn-larlinger-og-larekandidater-/sma-verneverdige-fag-vgo/

Utdanningsdirektoratet (2018). Statistikk videregående skole. Hentet 04.04.2018: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/

Utdanningsdirektoratet (2018). Søkere til videregående opplæring 2018. https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/sokere-utdanningsprogram/

Utdanningsdirektoratet (2018). Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater. Små og verneverdige fag. Hentet 14.06.2018: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/Tilskudd-til-bedrifter-som-tar-inn-larlinger-og-larekandidater-/sma-verneverdige-fag-vgo/

Utdanningsdirektoratet (2018). Faglige råd. Hentet 23.10.2018: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/

Utdanningsdirektoratet (2018). Utdanningsspeilet. Hentet 04.04. 2018: http://utdanningsspeilet.udir.no/2017/

Utdanningsdirektoratet (2018). Yrkesfaglærerløftet. Hentet 01.10.2018: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/yrkesfaglarerloftet/

Utdanningsforbundet (2013). Rapport fra medlemsundersøkelse 1/2013. Oslo: Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet (2017). Om sammenhengen mellom utdanning og tillit. Temanotat 4/ 2017

Utdanningsforbundet (2018). Slik blir du lærer i videregående opplæring. Hentet 04.11.2018: https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/videregaende-opplaring/slik-blir-du-larer-i-videregaende-opplaring/

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 – 2. del. Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk. Oslo: 2016.

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 – 1. del. Faglig råd for design og håndverk. Oslo: 2015.

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 – 2. del. Faglig råd for design og håndverk Oslo: 2016.

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 – 2. del. Faglig råd for elektrofag. Oslo: 2016.

Utviklingsredegjørelsen 2015/2016 – 2. del. Faglig råd for helse- og oppvekstfag. Oslo: 2016.

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 – 2. del. Faglig råd for medier og kommunikasjon. Oslo: 2016.

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 – 2. del. Faglig råd for naturbruk. Oslo: 2016.

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 – 2. del. Faglig råd for restaurant- og matfag. Oslo: 2016.

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 – 2. del. Faglig råd for service og samferdsel. Oslo: 2016.

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 – 2. del. Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. Oslo: 2016.

Vogt, K.C. (2017). Vår utålmodighet med ungdom. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 1/2017.

von Simson, K. (2015). Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter: arbeidsmarkedets betydning. (s.62-88). I K. Reegård og J. Rogstad (red.). De frafalne. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Vaage, O.F. (2012). Barns tidsbruk. Barns dagligliv i endring. Samfunnspeilet, 26(4), 16–23. Hentet 23.10.2018: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/barns-dagligliv-i-endring

Vaage, O.F. (2013). Unges dagligliv 1971–2010. Unge har mer fritid – men savner samvær. Samfunnsspeilet, 27(2), 2–8. Hentet 23.10.2018: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/_attachment/109960?_ts=13e40154d50

Waagene, E., E. Larsen, K. Vaagland og R.A. Federici (2017). Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. NIFU-rapport 2/2017.

Wendelborg, C. (2017). Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skoler. Opplæringssituasjon i skole og bedrift. Rapport 2017 /Mangfold og inkludering. Oslo: NTNU Samfunnsforskning. Hentet 17.09.2018: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2017/elever-med-nedsatt-funksjonsevne-i-videregaende-skoler.pdf

Wendelborg, C., A.M. Kittelsaa og S.E. Wik (2017). Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming. Rapport 2017. Mangfold og inkludering. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Wendelborg, C., M. Røe, B.K. Utvær og J. Caspersen (2017). Elevundersøkelsen 2016. Analyse av Elevundersøkelsen 2016. Oslo: NTNU Samfunnsforskning.

Wendelborg, C., K. Thorshaug, V. Paulsen og M. Garvik (2014). Lærlingundersøkelsen. Analyse av Lærlingundersøkelsen høsten 2013. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Willms, J.D., S. Friesen og P. Milton (2009). What did you do in school today? Transforming classrooms through social, academic and intellectual engagement. First national report, may 2009. Toronto: Canadian Education Association.

Wollebæk, C. og S.B. Segaard (red) (2011). Sosial Kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm

Wollscheid, S. (2010). Språk, Simulans og læringslyst – tildlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten. En kunnskapsoversikt. NOVA Rapport 12/10.

Wollscheid, S., H.N. Hjetland, K. Rogde og S.E. Skjelbred (2018). Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoversikt. NIFU Rapport 2018:25.

Worldskills Norway (2018). Hentet 15.11.2018: http://worldskills.no/

Östberg, V., Almquist, Y. B., Folkesson, L., Brolin Låftman, S., Modin, B., og Lindfors, P. (2015). The complexity of stress in mid-adolescent girls and boys.

Øia, T. (2011) Motivasjon , mestring og resultater. Rapport 9/2011. Oslo: NOVA

Aamodt, P.O., T.C. Carlsten, J. Caspersen, J.B. Grøgaard og T. Røsdal (2016). Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere. En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS). Rapport 6/2016. Oslo: NIFU.

Aamodt, P.O., H. Høst, C.Å. Arnesen og T. Næss (2011). Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisrapport 3. Rapport 1/2011. Oslo: NIFU.

Aasen, P., J. Møller, E. Rye, E. Ottesen, T.S. Prøitz og F. Herzberg (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform – et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU-rapport 20/2012. Oslo: NIFU.

Aasen, P., N. Sandberg og J.S. Borgen (2007). Utdanningsforskning. Fagdepartementets sektorforskningsansvar. Oslo: NIFU STEP-rapport 15/2007.

Til forsiden