NOU 2018: 15

Kvalifisert, forberedt og motivert — Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring

Ragnhild Lied leder et utvalg som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2017. Liedutvalget har med dette overlevert den første av to utredninger. 10. desember 2018 overleverte utvalget utredningen Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring (NOU 2018: 15) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Utvalget skal vurdere om videregående opplæring har en struktur og et innhold som legger til rette for at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. Utvalget skal se på om dagens modell for videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse, og om den i tilstrekkelig grad fremmer lærelyst og motivasjon. I hovedutredningen som kommer i desember 2019, skal utvalget vurdere ulike modeller for videregående opplæring og komme med forslag til konkrete endringer i struktur og fagsammensetning.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: