Høring - NOU 2018:1 Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet sender Verdipapirlovutvalgets fjerde utredning, NOU 2018: 1 på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2018

Vår ref.: 16/550 EBj

Finansdepartementet sender med dette Verdipapirlovutvalgets fjerde utredning, NOU 2018: 1 på høring.

Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av utfyllende rettsakter til direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR) etter at disse er tatt inn i EØS-avtalen. Som en del av dette arbeidet, foreslås det også forenklinger og strukturendringer, blant annet oppheving av børsforskriften.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 30. april 2018.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo
Nordic Trustee ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Norges Bank
Den norske Revisorforening
Norges Handelshøyskole
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
SIX x-clear Norway
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM