NOU 2020: 8

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

Til innholdsfortegnelse

4 Tabellvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2012–2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

a. Trygdeavgift pst.

Lønnsinntekt, pst.

7,8

7,8

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

Primærnæringsinntekt1, pst.

11,0

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Annen næringsinntekt, pst.

11,0

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Pensjonsinntekt

4,7

4,7

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

b. Trinnskatt (toppskatt t.o.m. 2015)

Trinn 1

Sats, pst.

0,44

0,93

1,4

1,9

1,9

Innslagspunkt

159 800

164 100

169 000

174 500

180 800

Trinn 2

Sats, pst.

1,7

2,41

3,3

4,2

4,2

Innslagspunkt

224 900

230 950

237 900

245 650

254 500

Trinn 3 (tidl trinn 1 i toppskatten)

Sats2, pst.

9,0

9,0

9,0

9,0

10,7

11,52

12,4

13,2

13,2

Innslagspunkt

490 000

509 600

527 400

550 550

565 400

580 650

598 050

617 500

639 750

Trinn 4 (tidl trinn 2 i toppskatten)

Sats, pst.

12,0

12,0

12,0

12,0

13,7

14,52

15,4

16,2

16,2

Innslagspunkt

796 400

828 300

857 300

885 600

909 500

934 050

962 050

964 800

999 550

Skatter på alminnelig inntekt

c. Kommune, fylkes- og fellesskatt

Finnmark og Nord-Troms, pst.

24,5

24,5

23,5

23,5

21,5

20,5

19,5

18,5

18,5

Landet ellers, pst.

28,0

28,0

27,0

27,0

25,0

24,0

23,0

22,0

22,0

d. Maksimale marginale skattesatser

Lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift), pst.

47,8

47,8

47,2

47,2

46,9

46,7

46,6

46,4

46,4

Annen næringsinntekt, pst.

51,0

51,0

50,4

50,4

50,1

49,9

49,8

49,6

49,6

Standardfradrag mv.

e. Personfradrag

Klasse 1, kr

45 350

47 150

48 800

50 400

51 750

53 150

54 750

56 550

51 300

Klasse 2, kr3

90 700

94 300

72 000

74 250

76 250

78 300

-

-

-

f. Minstefradrag for lønnsinntekt

Sats, pst.

38,0

40,0

43,0

43,0

43,0

44,0

45,0

45,0

45,0

Øvre grense, kr

78 150

81 300

84 150

89 050

91 450

94 750

97 610

100 800

104 450

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

g. Minstefradrag for pensjonsinntekt

Sats, pst.

26,0

26,0

27,0

29,0

29,0

31,0

31,0

31,0

31,0

Øvre grense, kr

65 450

68 050

70 400

72 200

73 600

81 200

83 000

85 050

87 450

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

h. Lønnsfradrag4, kr

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

i. Særfradrag for alder, kr

j. Særfradrag for uførhet, kr

32 000

32 000

32 000

k. Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp, kr

29 300

30 300

30 000

30 800

29 880

29 940

29 950

30 000

32 330

Innslagspunkt trinn 1, kr

165 000

170 750

175 900

180 800

184 800

188 700

193 250

198 200

204 150

Nedtrappingssats trinn 1, pst.

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

16,7

Innslagspunkt trinn 2, kr

251 700

259 800

266 900

273 650

278 950

284 350

290 700

297 900

306 300

Nedtrappingssats trinn 2, pst.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

j.Skattebegrensningsregelen5

Avtrappingssats, pst.

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Skattefri nettoinntekt

Enslige, kr

122 100

127 000

131 400

135 700

139 400

143 150

147 450

147 450

147 450

Gifte6, kr

112 200

116 700

120 800

124 800

128 150

131 600

135 550

135 550

135 550

l. Foreldrefradrag (for barn under 12 år)

Øvre grense, ett barn, kr

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Øvre grense, to barn, kr

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Øvre grense, tre barn, kr

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

Øvre grense, fire barn, kr

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Osv.

n. Barnetrygd7

Generell sats per barn9, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

12 64810

12 648

Sats per barn 0–5 år9, kr

16 248

Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms, kr8

3 840

3 840

1 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

2 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 11,2 pst. i 2020.

3 Skatteklasse 2 er avviklet fra 2018. Gjaldt tidligere for skattytere med forsørgeransvar for ektefelle.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5 Fra 2015 gjelder skattebegrensningsregelen kun pensjon eller overgangsstønad til en tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle.

6 Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 271 100 kroner i 2020.

7 Enslige forsørgere får barnetrygd for et barn mer enn det de har(utvidet barnetrygd). Enslige forsørgere med full overgangsstønad og utvidet barnetrygd får dessuten 7 920 kroner ekstra dersom de har barn fra 0–3 år.

8 Avviklet fra 1. april 2014.

9 Gjelder for barn 6–17 år fra 1.september 2020. Fra 1. september 2020 innføres en egen sats for barn mellom 0 og 5 år på 1 354 kroner per måned. 16 248 tilsvarer det årlige beløpet etter 1. september 2020.

10 Satsen ble økt fra 970 til 1 054 kroner i måneden fra 1. mars 2019. 12 648 kroner tilsvarer det årlige beløpet etter 1. mars 2019.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet (G), minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonen til enslige uføre i perioden 1.5.2009–30.4.20201. Kroner og målt i antall G

Årlig minstepensjon for enslig

Årlig minstepensjon for ektepar

Årlig minsteytelse i uføretrygden for enslige2

Grunnbeløpet

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

01.05.09–30.04.103

72 881

143 568

1,97

265 272

3,64

143 568

1,97

01.05.10–30.04.114

75 641

151 272

2,00

279 864

3,70

151 272

2,00

01.05.11–30.04.125

79 216

157 639

1,99

291 644

3,68

158 424

2,00

01.05.12–30.04.13

82 122

162 615

1,98

300 850

3,66

164 256

2,00

01.05.13–30.04.14

85 245

167 963

1,97

310 744

3,65

170 496

2,00

01.05.14–31.12.14

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

176 736

2,00

01.01.15–30.04.15

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

219 1586

2,48

01.05.15–30.04.16

90 068

175 739

1,95

325 132

3,61

223 369

2,48

01.05.16–31.08.16

92 576

179 748

1,94

332 548

3,59

229 588

2,48

01.09.16–30.04.177

92 576

183 748

1,98

341 530

3,69

229 588

2,48

01.05.17–31.08.17

93 634

184 766

1,97

343 422

3,67

232 212

2,48

01.09.17–30.04.188

93 634

188 766

2,02

345 422

3,69

232 212

2,48

01.05.18–30.04.19

96 883

194 192

2,00

355 350

3,67

240 270

2,48

01.05.19–31.08.19

99 858

198 818

1,99

363 816

3,64

247 648

2,48

01.09.19–30.04.209

99 858

202 818

2,03

363 816

3,64

247 648

2,48

1 For tidligere år se NOU 2017: 10 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017.

2 Fra 2015 er minsteytelsen per år i uføretrygden 2,48 G for enslige og 2,28 G for gifte og samboende. Fra 1.9.2016 er minsteytelsen per år 2,33 G for gifte og samboende uføretrygdede som mottar en omregnet uførepensjon. Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år er garantert en minsteytelse på 2,66 G (samboende) eller 2,91 G (enslige).

3 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2009. Ordinær sats utgjør 97 pst. av grunnbeløpet.

4 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2010. Ordinær sats utgjør 100 pst. av grunnbeløpet.

5 Fra og med 1.5.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten).

6 Fra 1.1.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å føre videre nivået etter skatt, er minstesatsene økt.

7 Fra 1.9.2016 økte grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 0,85 G til 0,90 G. Minste pensjonsnivå for gifte alderspensjonister økte, og minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister ble økt med 4 000 kr per år.

8 Fra 1.9.2017 ble minste pensjonsnivå for enslige økt med 4 000 kr per år, og minste pensjonsnivå for gifte/samboere ble økt med 1 000 kr per år.

9 Fra 1.9.2019 ble minste pensjonsnivå for enslige økt med 4 000 kr per år.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet.

Tabell 4.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta.1 Prosentvis vekst fra året før

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sverige

-0,8

1,4

5,3

2,1

2,6

2,1

1,6

1,1

3,1

2,0

Tyskland

1,5

2,4

4,3

2,9

2,6

2,2

2,4

2,7

2,1

2,2

Danmark

4,0

3,0

1,9

1,9

2,0

1,1

1,7

1,5

2,4

3,2

Nederland

-5,3

2,4

3,3

0,8

2,7

-0,5

-0,9

2,4

2,7

2,6

Storbritannia

-0,1

1,7

2,6

1,4

1,0

1,3

3,7

2,7

3,2

0,9

USA

1,6

2,2

0,5

2,2

1,5

2,1

3,2

Sør Korea

7,7

2,8

8,3

5,0

2,9

2,5

4,6

Kina

Polen

2,9

5,2

5,2

3,5

6,1

3,6

4,7

6,4

7,9

6,9

Belgia

2,0

3,6

2,5

2,0

2,6

1,7

-1,2

1,3

1,6

2,1

Finland

-3,3

4,2

3,0

2,6

1,2

2,1

1,0

-1,8

1,0

0,7

Italia

3,2

2,9

2,8

2,9

2,4

2,6

0,5

0,0

1,5

3,2

Frankrike

3,1

4,4

4,3

1,6

1,7

1,4

1,4

1,6

2,5

1,9

Singapore

3,1

10,3

5,2

5,7

5,3

4,6

3,9

Spania

0,5

1,5

2,5

1,2

0,4

-0,7

0,5

0,9

0,8

2,0

Canada

5,5

1,7

2,2

2,7

1,3

3,1

1,4

Japan

-0,9

2,1

-1,2

0,1

1,4

0,1

0,8

Litauen

Brasil

8,4

10,2

8,2

7,8

8,5

4,8

8,3

Russland

Tsjekkia

0,2

3,1

3,3

2,4

3,7

3,5

2,4

8,4

8,6

6,7

Sveits

-2,6

0,6

7,1

2,0

1,2

-1,0

1,3

Tyrkia

5,8

6,5

7,6

11,7

12,5

13,5

19,2

Estland

0,7

5,1

8,9

7,6

6,5

6,0

5,8

6,2

6,4

6,8

Taiwan

2,4

4,1

1,8

0,6

2,8

5,2

4,8

Norges handelspartnere2

0,9

2,7

3,8

2,4

2,5

1,9

2,2

2,0

2,9

2,5

Memo:

Norge

2,2

4,5

4,9

5,1

3,1

3,0

1,7

2,4

2,8

3,9

1 Tallene for årene 2008–2016 er fra Conference Board. For 2017–2019 benyttes tall for vekst i arbeidskraftkostnadsindekser fra Eurostat. Tallene for Norge er fra nasjonalregnskapet.

2 Ved beregning av tall for Norges handelspartnere benyttes Beregningsutvalgets konkurransevekter, jf. tabell 5.1.

Kilde: Conference Board, Eurostat og SSB.

Tabell 4.4 Lønnskostnader per ansatt i hele økonomien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta1. Prosentvis vekst fra året før

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sverige

3,1

3,1

2,0

2,3

2,6

2,6

2,1

3,8

2,9

2,8

Tyskland

3,0

2,6

1,9

2,9

2,8

2,3

2,6

2,9

3,2

2,3

Danmark

1,4

1,8

1,6

1,5

1,7

1,3

1,6

1,7

1,4

2,6

Nederland

1,9

2,0

1,8

1,6

-0,3

1,6

1,0

1,9

2,9

2,9

Storbritannia

1,8

1,3

3,2

1,1

0,7

3,2

3,2

2,9

3,8

2,4

USA

3,0

2,2

2,0

2,9

3,1

0,9

3,1

3,32

3,62

3,9

Sør Korea

3,8

3,0

3,0

2,4

4,4

3,4

3,5

4,22

2,82

2,9

Kina

Polen

5,3

3,6

1,7

2,2

1,7

4,8

5,8

7,9

7,3

8,3

Belgia

3,1

3,1

2,4

1,0

0,1

0,6

1,8

1,9

2,0

2,1

Finland

3,4

2,7

1,4

0,9

1,4

0,9

-1,1

1,3

1,6

2,4

Italia

1,0

-1,2

0,8

0,1

1,0

0,4

0,4

2,1

1,1

0,7

Frankrike

2,3

2,2

1,8

1,2

1,1

1,2

2,0

1,7

-0,2

2,0

Singapore

Spania

0,0

-1,5

0,1

0,1

1,0

-0,1

0,7

1,3

2,2

1,9

Canada

3,5

3,2

2,7

3,1

1,8

-1,1

2,0

3,6

2,32

3,1

Japan

0,3

0,0

-0,3

0,9

0,5

1,2

0,5

1,5

0,42

1,1

Litauen

6,1

4,2

5,4

4,6

5,8

6,4

9,5

7,7

9,8

7,7

Brasil

Russland

Tsjekkia

2,7

1,7

-0,3

2,6

3,0

4,0

6,4

8,0

6,2

5,9

Sveits

1,0

0,5

1,2

-0,6

-0,3

-0,4

0,3

1,2

0,9

1,0

Tyrkia

Estland

1,9

5,8

5,7

6,6

3,7

5,7

7,0

10,2

7,8

4,7

Taiwan

Norges handelspartnere3

2,6

2,3

1,9

2,0

2,1

2,1

2,3

3,2

3,0

2,9

Memo:

Norge

4,7

4,6

4,4

3,0

2,5

1,3

1,9

3,3

4,1

3,1

Euroområdet4

2,0

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,7

2,2

2,0

2,1

OECD

2,52

1,92

1,72

2,12

2,12

1,72

2,62

3,12

3,12

3,2

1 Tallene for perioden 2011–2019 er statistikk om ikke annet er spesifisert i fotnote. Tallene for 2020 er anslag fra OECDs Economic Outlook fra november 2019.

2 Anslag fra OECDs Economic Outlook fra november 2019.

3 Ved beregning av tall for Norges handelspartnere benyttes Beregningsutvalgets konkurransevekter, jf. tabell 5.1.

4 Tallene for 2011–2019 inkluderer alle landene i euroområdet. Anslaget for 2020, som er fra Economic Outlook, er for «Euro area 17» som består av de 17 eurolandene som også er med i OECD.

Kilde: Historiske tall er hentet fra statistikkdatabasen til OECD per 15. juni 2020. Anslagene er fra OECD (Economic Outlook, november 2019). Det gjøres oppmerksom på at OECD i sin siste utgave av Economic Outlook, som ble publisert i juni 2020, ikke presenterte oppdaterte anslag for denne størrelsen. OECD begrunnet det med den store usikkerheten rundt covid-19-pandemien.

Tabell 4.5 Netto lønnskostnadsandel for industrien i Norge og utvalgte land. Prosent

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norge

83,0

85,6

87,1

88,2

86,5

85,6

88,2

84,3

89,4

88,9

Sverige

69,1

69,2

75,7

78,4

77,0

68,3

68,7

70,0

Tyskland

83,4

80,1

81,7

83,7

81,3

79,8

77,3

77,4

78,9

Finland

75,5

78,0

91,7

85,3

81,5

77,6

75,3

66,9

68,2

Danmark

83,0

82,6

77,3

73,0

72,3

68,7

65,2

66,4

65,3

Nederland

72,6

70,2

71,8

74,9

75,4

69,3

69,0

66,2

65,1

Frankrike

96,4

94,1

94,6

94,3

94,0

90,1

90,8

92,7

95,8

Polen

60,2

57,2

55,9

59,5

57,3

54,5

57,2

62,2

65,5

Kilde: SSB og Eurostat.

Tabell 4.6 Lønnsomhetsmål i industrien. Prosent

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsmargin

Norge

3,8

5,6

4,1

4,6

4,3

5,0

4,4

4,8

4,7

4,1

Belgia

3,3

4,6

3,6

3,3

3,3

3,8

5,2

5,3

5,3

6,3

Frankrike

2,3

3,9

3,2

2,6

2,8

2,6

4,0

4,4

4,7

3,7

Italia

2,2

2,8

2,6

2,1

2,7

3,2

4,1

4,6

4,8

4,5

Spania

1,3

2,8

2,5

2,0

2,2

2,8

4,4

5,0

5,1

4,6

Tsjekkia

6,0

7,4

7,1

7,2

7,4

8,7

10,1

7,4

7,2

Tyskland

1,7

4,6

4,8

4,1

3,6

4,2

2,8

3,9

4,3

Østerrike

4,5

5,6

5,4

5,0

4,7

4,9

5,0

5,8

6,3

Totalrentabilitet

Norge

5,9

8,1

4,6

5,7

5,5

6,7

6,7

7,3

7,9

7,8

Belgia

8,1

7,9

6,1

6,7

5,0

5,3

6,1

5,8

5,6

11,2

Frankrike

4,1

6,9

5,7

5,3

5,0

6,1

7,0

6,9

7,0

5,8

Italia

2,7

3,5

3,7

3,1

3,5

4,8

4,8

5,4

5,6

5,7

Spania

1,6

4,2

5,7

3,0

3,3

6,9

4,8

6,7

7,1

6,8

Tsjekkia

12,7

14,3

14,9

14,1

14,1

14,9

17,9

12,1

11,6

Tyskland

3,4

6,7

7,3

6,6

6,0

6,5

5,7

6,2

6,5

Østerrike

8,0

8,4

8,5

8,7

7,8

7,7

8,2

8,7

9,5

Egenkapitalandel

Norge

40,7

43,0

42,9

42,3

44,1

44,6

47,0

50,9

49,8

51,6

Belgia

48,0

44,9

51,4

47,9

48,0

48,1

46,2

44,8

45,1

49,1

Frankrike

35,4

36,1

36,1

37,9

37,8

36,7

36,8

37,4

39,0

37,8

Italia

32,3

32,1

31,9

32,9

34,2

35,6

37,5

39,6

39,4

40,7

Spania

38,9

41,4

41,7

41,8

41,7

41,9

42,8

43,2

44,2

45,0

Tsjekkia

50,0

50,0

48,1

51,1

49,7

50,3

55,2

53,7

55,1

Tyskland

29,9

31,7

32,0

32,6

33,1

33,9

32,4

34,1

33,6

Østerrike

35,4

36,0

35,7

37,3

38,8

38,8

39,5

39,2

39,7

Kilde: SSB og Banque de France (BACH-databasen).

Tabell 4.7 Husholdninger. Inntekter og utgifter. Milliarder kroner

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Inntekter:

1341,0

1422,5

1499,2

1582,8

1643,0

1754,9

1765,3

1823,2

1892,7

1992,2

Lønn

908,5

966,5

1025,4

1080,8

1122,5

1159,0

1187,3

1226,5

1286,0

1354,0

Blandet inntekt1/driftsresultat

103,8

108,2

104,8

107,2

110,6

124,4

123,8

124,8

127,6

133,5

Herav: Tjenester fra egen bolig

40,3

41,0

35,5

36,8

38,8

43,8

42,7

39,0

39,3

39,0

Formuesinntekter

51,1

56,3

61,7

66,5

74,3

109,8

80,5

82,5

83,9

92,5

Herav: Mottatt aksjeutbytte

30,6

32,1

34,5

38,1

45,8

89,7

67,2

68,6

70,0

75,4

Offentlige stønader

326,4

346,6

365,2

381,4

404,1

430,6

447,4

460,5

471,5

449,0

Andre inntekter (netto)

-48,9

-55,1

-57,9

-53,1

-68,6

-69,0

-73,7

-71,1

-76,3

-77,8

Utgifter:

369,3

394,6

424,0

447,3

456,1

471,5

463,7

476,0

493,7

517,7

Skatt på inntekt og formue

280,2

296,5

314,1

331,2

336,4

361,5

360,6

367,5

381,9

399,2

Formuesutgifter

89,1

98,1

110,0

116,1

119,7

110,0

103,2

108,5

111,8

118,5

Korreksjon for indirekte målte banktjenester

43,8

42,2

53,7

63,1

62,5

61,7

61,4

68,8

66,4

70,6

Disponibel inntekt

1015,5

1070,1

1128,8

1198,5

1249,4

1345,1

1363,0

1416,0

1465,4

1545,0

1 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Dette inkluderer også beregnet avkastning av boligkapitalen.

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå for Beregningsutvalget.

Tabell 4.8 Nettonasjonalprodukt og faktorinntekt. Milliarder kroner

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Nettonasjonalprodukt

2177,4

2355,4

2502,9

2586,3

2617,9

2555,6

2528,9

2712,5

2914,9

2902,0

– Netto produksjonskatter

259,9

271,6

283,4

296,2

307,7

317,0

332,0

351,9

367,8

371,4

= Faktorinntekt

1917,6

2083,8

2219,6

2290,0

2310,2

2238,6

2196,9

2360,6

2547,2

2530,6

– Lønnskostnader

1150,5

1224,0

1307,2

1383,0

1442,2

1485,8

1510,4

1559,7

1639,4

1735,7

= Driftsresultat

767,1

859,8

912,4

907,0

867,9

752,7

686,6

800,9

907,8

794,8

– Driftsresultat i olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

360,9

468,0

492,3

456,8

390,2

270,1

183,1

291,1

410,9

282,7

Driftsresultat i øvrige næringer

406,2

391,9

420,1

450,2

477,7

482,7

503,5

509,8

496,9

512,1

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.9 Lønnskostnader for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Alle næringer

1150,5

1224,0

1307,2

1383,0

1442,2

1485,8

1510,4

1559,7

1639,4

1735,7

Offentlig forvaltning

348,3

369,8

392,1

415,1

437,4

457,5

474,4

496,0

519,7

545,1

Ideelle organisasjoner, boligtjenester, eget bruk

28,9

31,4

32,8

34,7

36,5

39,1

40,9

43,0

45,0

47,8

Markedsrettet virksomhet1

773,3

822,8

882,3

933,2

968,3

989,3

995,1

1020,7

1074,6

1142,8

Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

29,3

33,3

37,1

40,7

41,7

39,6

38,2

37,1

39,2

42,0

Markedsrettet virksomhet1 Fastlands-Norge

732,2

777,3

831,3

878,1

915,6

938,3

945,8

972,7

1024,3

1089,3

Industri

123,8

129,0

137,0

144,1

149,8

148,3

144,3

143,7

149,3

158,8

Verkstedindustri og skipsbyggingsindustri mv.

61,7

64,8

71,6

77,3

82,0

78,8

72,4

69,0

71,7

78,2

Råvarebasert industri

25,5

26,4

26,0

26,7

27,1

28,0

29,3

30,6

32,1

33,4

Øvrige industrinæringer

36,5

37,7

39,4

40,1

40,7

41,5

42,6

44,2

45,5

47,2

Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge

608,4

648,3

694,3

734,0

765,8

790,0

801,5

829,0

875,0

930,5

1 Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.10 Beregnet årslønnsvekst1 fra året før. Supplement til tabell 1.1 i kapittel 1.Prosent

Arbeidere i NHO-bedrifter2:

Bygg- og anleggsvirksomhet

År

Arbeidere i alt

Industriarbeidere

Nærings- og nytelsesmiddelindustri

Treindustri

Kjemisk Prosessindustri

Verksted- og metallindustri

I alt

Byggevirksomhet

Transportsektoren i alt

2010

3,7

3,6

3,8

4,2

3,0

3,6

3,8

4,0

3,4

2011

4,1

4,4

4,6

4,3

4,3

4,6

4,2

4,3

3,4

2012

3,7

4,1

3,9

3,6

4,0

4,5

2,9

3,0

4,2

2013

4,1

3,5

3,9

2,3

2,8

4,1

3,9

3,6

3,8

2014

3,0

3,0

3,3

2,5

3,3

3,0

3,3

3,4

3,0

2015

2,6

2,5

2,9

1,8

2,4

2,9

3,0

2,5

3,2

2016

1,5

2,0

2,2

1,5

2,3

2,1

2,2

2,6

1,6

2017

2,4

2,6

2,2

3,1

1,9

2,3

2,5

2,7

2,8

2018

2,8

2,8

2,9

2,5

2,8

2,8

2,5

2,8

2,8

2019

3,1

3,1

2,9

3,2

3,1

3,3

2,6

2,7

3,1

2009–2019

35,7

36,5

37,8

33,0

34,2

38,6

35,5

36,5

36,0

Gj. sn. per år11

3,1

3,2

3,3

2,9

3,0

3,3

3,1

3,2

3,1

Årslønn 2019

497 000

496 200

475 700

447 500

536 300

509 300

535 400

527 600

468 700

Arbeidere i NHO-bedrifter2

Funksjonærer i NHO-bedrifter

Varehandel

År

Landtransport

Hotell og rest.3

I alt

Industrifunk.

Industrien i NHO- bedrifter i alt

Finanstjenester4

I alt

Virkebedrifter

2010

3,6

3,1

4,4

4,3

4,1

5,5

2,9

3,6

2011

3,5

3,4

4,9

4,7

4,6

4,8

3,6

3,6

2012

5,7

3,0

4,2

4,1

4,2

3,4

3,2

3,3

2013

5,1

3,3

4,3

4,3

3,9

6,1

3,4

4,0

2014

3,0

3,1

3,3

3,2

3,3

3,2

1,6

3,5

2015

2,9

2,4

2,9

2,5

2,5

4,3

3,2

3,3

2016

2,6

1,510

2,1

2,2

1,9

2,5

2,8

2,5

2017

2,6

2,710

2,7

2,7

2,4

3,8

2,8

3,1

2018

2,1

2,810

2,2

2,8

2,6

3,2

2,6

2,7

2019

3,0

3,610

3,0

3,0

3,1

3,412

3,5

3,0

2009–2019

39,8

32,9

39,6

39,4

37,8

48,2

33,9

37,8

Gj.sn. per år

3,4

2,9

3,4

3,4

3,3

4,0

3,0

3,3

Årslønn 2019

453 700

387 700

763 600

784 700

625 400

699 500

511 500

541 900

Kommunene

Spekter-bedrifter

År

Forretningsm. tjenesteyting

Staten7

I alt

Undervisningsansatte

Øvrige ansatte

Helseforetakene5

Øvrige bedrifter

2010

3,3

4,5

3,7

3,6

3,7

3,5

3,5

2011

4,8

4,2

4,3

4,3

4,3

4,0

4,1

2012

3,0

4,1

4,1

4,0

4,1

3,7

4,2

2013

3,6

3,5

3,7

3,2

3,9

3,8

3,6

2014

2,4

3,4

3,28

2,38

3,7

3,4

3,3

2015

2,5

2,8

3,38

3,98

3,2

2,7

2,7

2016

1,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,09

2,4

2017

2,4

2,3

2,5

2,3

2,6

3,69

2,4

2018

3,0

2,7

2,9

2,8

3,0

3,4

2,9

2019

3,8

3,813

3,5

3,0

3,7

3,4

3,3

2009–2019

34,6

39,3

39,3

36,9

40,6

39,0

37,5

Gj. sn. per år11

3,0

3,4

3,4

3,2

3,5

3,3

3,2

Årslønn 2019

488 100

612 200

534 600

584 300

519 800

615 300

568 200

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, kommunene og Spekter-bedrifter. For de andre er veksttallene for heltidsansatte med unntak av varehandel og forretningsmessig tjenesteyting fra og med 2010.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

4 Heltidsansatte i medlemsvirksomheter (arbeidsgivermedlemmer) i Finans Norge utenom ledere. Endringer i bonusutbetalinger påvirker lønnsveksten i enkelte år.

5 Beregnet på Spekters tallmateriale for 2009 og fra 2010 beregnet på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

6 Årslønnsveksten for det statlige tariffområdet inkluderer virkninger av ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten med et bidrag på 0,6 prosentpoeng, og 0,3 prosentpoeng som skyldes omlegging av beregningsmetode.

7 Eksklusiv de statlig eide helseforetakene. Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen.

8 For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten påvirket.

9 For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 med 0,4 prosentpoeng og trakk opp anslaget i 2017 med 0,4 prosentpoeng. Deler av lønnsoppgjøret i 2016 ble også først utbetalt i 2017, noe som ytterligere trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 og ytterligere trakk opp anslaget i 2017. Strukturendringer trakk i samme retning.

10 For identiske personer var lønnsveksten om lag 3 prosent i 2016, 4,3 prosent i 2017, 4,2 prosent i 2018 og 4,8 prosent i 2019.

11 Geometrisk gjennomsnitt.

12 Beregnet ut fra korrigert lønnsnivå for 2019 på grunn av endringer i innrapportering av yrkeskoder fra noen medlemmer av Finans Norge.

13 Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng, se boks 1.1 i kapittel 1.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.11 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter næring. Heltidsansatte

Månedslønn per dato *12

Andel kvinner2

Menn

Kvinner

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20153

2016

2017

2018

2019

2019

2019

2019

Jordbruk, skogbruk og fiske

95,6

92,9

99,7

96,7

96,9

94,7

89,1

88,2

86,4

88,4

87,8

511 440

448 800

21

Bergverksdrift og utvinning

92,1

93,3

93,8

94,1

92,2

95,3

95,5

96,7

98,1

100,1

99,8

903 120

901 320

19

Industri

89,6

90,1

90,6

91,7

91,2

91,6

92,2

93,1

93,9

94,5

94,8

607 200

575 640

19

Elektr. forsyning mv.

92,6

94,2

93,9

95,4

95,4

95,7

93,6

93,9

93,9

93,7

93,6

769 080

719 520

23

Vann, avløp, renovasjon

105,3

105,4

107,9

106,3

107,5

106,1

106,3

107,2

106,5

107,6

109,0

526 320

573 480

17

Bygge- og anleggsvirksomhet

101,4

102,8

102,4

103,4

102,8

104,2

103,9

104,3

104,7

105,4

105,7

549 480

581 040

7

Varehandel mv.

84,8

85,3

84,6

85,3

85,3

84,7

87,7

87,6

88,1

88,3

88,5

576 480

510 120

32

Transport og lagring

89,6

90,4

91,3

89,9

91,3

91,8

90,2

91,6

92,3

93,2

93,1

586 200

545 880

18

Overnattings- og serveringsvirksomhet

90,8

91,6

93,0

92,6

93,6

90,9

93,9

94,3

95,2

95,7

95,8

432 360

414 120

46

Informasjon og kommunikasjon

83,8

83,5

84,9

85,7

85,8

86,2

85,9

86,4

87,2

87,2

87,8

775 080

680 520

28

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

69,2

68,4

70,7

71,5

71,0

71,4

69,6

70,2

70,2

70,8

72,9

957 480

697 800

45

Omsetning og drift av fast eiendom

82,1

86,4

84,6

87,8

83,9

84,5

83,1

83,5

83,2

82,5

85,8

738 600

633 480

32

Faglig, vit. og teknisk tjenesteyting

78,7

78,4

78,5

78,8

79,8

80,0

80,3

81,7

82,3

82,7

83,1

766 320

636 720

40

Forretningsmessig tjenesteyting

91,7

91,6

93,4

91,6

92,9

92,8

90,4

92,3

93,1

92,9

93,2

530 520

494 400

32

Offentlig administrasjon og forsvar mm.

91,0

91,6

92,2

91,4

91,5

88,7

87,9

88,5

88,6

89,2

89,2

650 520

580 200

50

Undervisning

94,4

94,6

94,8

94,9

95,1

94,1

93,8

94,3

94,4

94,7

94,8

591 600

560 640

64

Helse- og sosialtjenester

84,4

84,5

85,7

85,2

86,3

86,2

84,2

85,2

84,7

85,0

85,6

615 120

526 800

78

Kultur, underholdning og fritid

88,0

89,9

89,0

88,7

90,6

92,0

92,3

93,1

93,3

93,6

93,6

549 720

514 800

43

Annen tjenesteyting

77,4

76,7

77,9

76,1

76,9

78,5

82,7

83,3

84,1

84,7

85,0

605 280

514 440

58

Kommune/fylkeskommune i alt4

93,6

93,4

93,8

93,7

94,0

94,1

94,1

94,6

94,8

94,8

95,3

582 200

554 690

70

Herav:

– Skoleverket4,5

96,8

96,8

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

97,7

97,9

98,1

596 000

584 430

68

– Øvrige ansatte4

92,4

92,1

92,5

92,2

92,5

92,6

92,6

93,2

93,4

93,4

94,0

573 560

538 980

71

Staten (ekskl. helseforetak)

91,3

91,6

92,2

91,6

89,7

88,8

89,0

89,3

89,5

90,1

89,7

652 680

585 360

49

Helseforetak6

80,1

80,8

81,4

82,2

82,3

83,0

79,7

80,8

80,7

81,6

81,7

727 440

594 600

72

Alle næringer (heltidsansatte)

87,2

87,2

88,3

87,9

88,4

87,9

86,9

87,6

88,1

88,5

88,9

627 840

558 240

40

1 Månedslønn per september/desember.

2 I prosent av antall arbeidsforhold med heltid.

3 Brudd i statistikken i 2015.

4 Basert på tallmateriale fra KS.

5 Skoleverket inkluderer alle ansatte og ikke bare undervisningspersonale.

6 Fra og med 2015 (a-ordningen) er helseforetakene basert på datamateriale fra næringen Helsetjenester under Statlig forvaltning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, KS og Beregningsutvalget.

Tabell 4.12 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter næring. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn per dato *12

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

2019

Menn 2019

Kvinner 2019

Jordbruk, skogbruk og fiske

93,8

92,0

97,9

95,0

95,9

93,9

89,0

88,0

86,8

88,1

87,7

480 240

421 080

Bergverksdrift og utvinning

92,0

92,9

93,1

93,3

91,7

94,8

95,3

96,1

97,7

99,7

99,6

895 920

892 080

Industri

88,2

88,7

89,4

90,2

90,0

90,5

90,0

90,5

91,3

92,0

92,4

590 520

545 640

Elektrisitetsforsyning mv.

90,8

92,2

92,2

93,6

93,3

93,8

91,7

91,9

92,0

92,2

92,0

764 640

703 800

Vann, avløp, renovasjon

104,1

104,5

106,5

104,5

106,0

105,4

104,9

105,5

105,0

106,0

107,5

518 400

557 400

Bygge- og anleggsvirksomhet

98,9

100,6

100,5

101,0

100,8

102,2

101,8

102,4

102,8

103,7

104,0

533 160

554 400

Varehandel mv.

81,5

82,3

82,1

82,7

82,7

82,2

82,4

82,8

83,0

83,3

83,4

546 360

455 760

Transport og lagring

88,7

89,4

90,4

89,3

90,7

91,0

89,7

90,9

91,5

92,3

92,3

569 040

525 120

Overnattings- og serveringsvirksomhet

89,3

90,2

91,4

91,0

91,8

90,0

92,1

92,0

92,6

93,4

93,7

403 680

378 120

Informasjon og kommunikasjon

83,3

83,0

84,5

85,4

85,4

85,4

84,8

85,5

86,2

86,3

87,0

767 160

667 320

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

68,4

67,5

69,9

70,6

70,4

70,6

68,7

69,3

69,4

70,2

72,2

951 600

687 480

Omsetning og drift av fast eiendom

80,3

84,3

83,4

86,0

82,6

82,6

82,2

82,0

81,9

81,6

84,0

713 400

599 040

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

77,8

77,3

77,7

77,8

79,0

79,3

79,2

80,7

81,4

81,7

82,2

757 920

623 040

Forretningsmessig tjenesteyting

90,7

90,7

92,1

90,5

91,6

90,7

90,4

91,6

92,0

91,2

91,8

500 040

459 120

Offentlig administrasjon og forsvar mm.

89,7

90,1

90,8

90,0

88,3

88,1

87,0

87,6

87,9

88,7

88,6

645 720

572 400

Undervisning

92,5

92,7

93,1

93,2

93,6

92,7

92,7

93,1

93,3

93,9

94,0

578 760

544 080

Helse- og sosialtjenester

86,1

85,9

86,9

86,7

87,6

87,8

87,5

88,6

87,9

88,1

88,8

577 440

512 520

Kultur, underholdning og fritid

87,6

89,1

88,5

88,1

89,8

90,3

89,7

90,4

90,8

90,9

91,0

516 720

470 040

Annen tjenesteyting

76,6

75,7

76,9

75,5

76,2

77,1

82,2

83,0

83,5

84,0

84,3

579 120

487 920

Kommuneforvaltningen i alt3

92,1

92,0

92,5

92,5

92,7

92,9

92,9

93,3

93,6

93,6

94,1

559 000

526 000

Herav:

Skoleverket3

94,1

94,3

94,7

95,1

95,4

95,6

95,6

96,1

96,3

98,1

98,3

591 400

581 200

Øvrige ansatte3

92,2

91,8

92,2

91,8

91,9

92,1

92,1

92,5

92,7

92,9

93,4

547 000

511 100

Staten (ekskl. helseforetak)

90,5

90,8

91,5

90,9

89,2

88,6

88,5

89,0

89,3

93,6

Helseforetak4

81,5

82,2

82,2

83,0

83,6

83,6

80,6

81,7

81,4

82,1

82,3

709 200

583 800

Alle næringer (heltids- og deltidsansatte)

85,0

85,3

86,5

85,8

86,2

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

87,6

600 960

526 200

1 Månedslønn per september/desember.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Basert på tall fra KS.

4 På grunn av innføringen av a-ordningen er det brudd i statistikken i 2015. Fra og med 2015 baserer statistikken for helseforetakene seg på næringen Helsetjenester under Statlig forvaltning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.13 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns fordelt på utdanning, herunder fagutdanning og næring6. Heltidsansatte

Månedslønn per dato1*12 2019

Antall arbeidsforhold med heltid

Andel kvinner

2010

2011

20124

2013

2014

2015

20155

2016

2017

2018

2019

Menn

Kvinner

I alt 2017

I alt 2018

I alt 2019

Menn 2019

Kvinner 2019

2019

Grunnskole

90,6

90,9

90,9

90,9

90,8

90,3

89,6

89,2

89,1

89,2

89,0

474 360

422 160

221 475

224 183

224 201

158 347

65 854

29

Industri

92,4

93,0

92,6

92,9

92,5

92,9

93,8

93,4

93,9

94,4

94,3

475 800

448 680

29 299

29 531

29 508

24 148

5 360

18

Bygge- og anleggsvirksomhet

101,0

103,4

101,0

103,8

102,1

103,9

105,4

102,6

102,7

101,1

101,7

447 360

455 160

29 876

30 787

31 796

29 870

1 926

6

Varehandel, mv.

88,9

89,1

87,1

87,0

88,6

87,0

90,9

90,8

91,2

91,4

91,3

483 120

441 000

45 078

45 172

44 766

31 523

13 243

30

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

76,4

82,1

82,1

80,1

83,4

86,3

81,3

83,2

81,7

84,4

84,3

671 160

565 920

1 940

1 918

1 895

921

974

51

Staten eksklusive helseforetak

92,8

92,5

93,4

92,0

89,3

87,6

92,0

92,5

92,5

94,5

93,8

503 280

471 960

6 925

6 745

6 260

3 303

2 957

47

Helseforetak

94,7

95,0

95,1

95,9

94,8

96,0

95,3

95,1

94,7

94,9

94,7

416 400

394 440

3 731

3 617

3 518

1 086

2 432

69

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

92,0

91,9

91,6

91,6

91,9

92,4

92,4

92,9

92,4

92,2

92,5

461 651

426 914

21 245

20 813

20 617

8 186

12 431

60

– Herav skoleverket2

96,5

96,6

97,0

97,4

97,6

96,5

96,5

98,1

98,4

97,6

98,1

434 639

426 371

2 237

2 101

2 128

830

1 298

61

Videregående skole

83,6

83,8

84,7

84,1

83,9

83,4

83,2

83,6

83,8

83,6

83,6

593 880

496 200

611 562

618 374

622 875

436 357

186 518

30

Industri

88,7

88,9

89,0

89,1

89,5

89,2

89,9

90,3

90,6

90,9

90,7

580 440

526 440

86 698

88 593

89 259

75 197

14 062

16

Bygge- og anleggsvirksomhet

92,9

94,7

94,8

95,5

94,4

93,9

94,3

94,7

94,6

94,8

94,6

572 520

541 800

87 925

90 119

92 845

87 916

4 929

5

Varehandel, mv.

83,3

82,8

83,1

84,1

83,5

82,8

84,8

85,0

85,1

84,9

84,8

573 480

486 120

101 395

102 004

101 202

71 643

29 559

29

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

76,8

76,7

78,0

78,5

78,5

79,1

78,4

77,5

78,5

78,3

79,9

782 760

625 320

12343

11 768

11 308

5 264

6 044

53

Staten eksklusive helseforetak

89,9

90,0

90,9

89,3

86,7

85,4

85,3

85,7

85,4

86,3

85,7

593 640

509 040

34 454

33 528

32 117

19 072

13 045

41

Helseforetak

87,7

88,1

87,4

87,8

88,5

87,7

86,2

86,5

86,1

86,2

85,7

527 640

452 280

14 577

14 722

14 819

5 134

9 685

65

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,8

94,2

94,1

93,7

93,6

93,2

93,2

93,4

93,9

93,9

93,4

520 619

486 335

51 214

52 556

55 920

19 178

36 742

66

– Herav skoleverket2

95,8

95,4

96,3

96,3

96,2

95,2

95,2

95,6

96,3

96,6

95,9

496 687

476 483

5 956

6 023

6 112

2 158

3 954

65

Videregående skole, herav fagutdanning

80,9

81,1

81,2

81,1

81,0

589 080

477 120

322 553

335 090

345 907

281 895

64 012

19

Industri

87,6

88,4

88,1

88,0

88,2

87,3

88,2

88,8

89,2

89,8

89,6

581 520

520 920

58 405

60 770

62 399

56 042

6 357

10

Bygge- og anleggsvirksomhet

89,0

89,4

90,0

90,6

90,0

88,4

90,0

89,8

90,1

91,3

90,0

577 440

519 600

66 614

69 112

71 811

70 195

1 616

2

Varehandel, mv.

86,2

86,2

86,0

86,6

85,2

84,2

86,0

86,1

86,2

85,9

85,5

555 240

474 600

47 318

48 659

49 429

41 412

8 017

16

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

80,4

78,1

80,8

81,4

82,1

82,5

80,7

81,7

81,0

79,2

80,1

714 000

571 800

1 566

1 579

1 572

981

591

38

Staten eksklusive helseforetak

88,3

87,9

88,7

87,1

84,9

82,8

83,0

83,1

82,6

83,5

83,6

586 080

489 960

11 380

11 489

11 006

8 232

2 774

25

Helseforetak

86,1

87,6

86,7

88,0

85,9

89,0

87,3

87,8

87,8

87,9

87,8

532 320

467 640

6 193

6 373

6 616

3 718

2 898

44

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

96,1

95,9

95,7

95,3

95,0

94,8

94,8

94,9

94,4

94,5

94,7

465 249

440 691

19 838

20 282

21 138

8 527

12 611

60

– Herav skoleverket2

94,3

94,1

94,5

94,2

93,9

92,8

92,8

93,3

93,1

94,1

94,6

466 920

441 584

3 334

3 384

3 368

1 433

1 935

57

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

79,8

79,6

80,5

80,0

80,4

79,4

78,4

79,0

79,3

79,5

80,0

719 400

575 280

498 643

513 913

529 707

231 628

298 079

56

Industri

83,2

82,4

83,2

84,2

82,5

83,4

82,7

83,7

84,2

84,3

84,6

782 040

661 920

24 998

25 768

26 938

19 114

7 824

29

Bygge- og anleggsvirksomhet

84,5

82,8

86,5

87,5

86,4

85,2

86,4

86,1

86,3

87,0

86,7

751 080

651 000

13 329

14 022

14 708

11 379

3 329

23

Varehandel, mv.

78,0

80,5

77,9

77,3

79,5

77,1

79,8

79,8

79,2

79,8

79,9

722 400

577 320

32 037

32 891

33 660

19 218

14 442

43

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

70,0

67,7

70,2

71,2

70,3

70,5

68,5

68,9

69,1

69,9

72,4

972 480

704 040

18 036

18 309

18 942

10 641

8 301

44

Staten eksklusive helseforetak

92,3

92,3

92,4

91,3

88,7

87,6

87,5

87,5

87,5

87,7

87,4

653 880

571 440

51 510

52 353

53 409

27 437

25 972

49

Helseforetak

94,7

94,6

94,8

94,2

94,2

94,0

93,7

93,4

93,3

93,5

93,8

596 520

559 440

39 465

40 118

40 797

8 231

32 566

80

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,4

94,2

94,6

94,3

94,3

94,3

94,3

94,5

94,5

94,4

94,9

604 442

573 837

123 990

129 410

132 884

33 476

99 408

75

– Herav skoleverket2

97,8

97,8

97,9

97,9

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,9

98,0

596 395

584 580

60 337

61 156

61 572

19 334

42 238

69

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

81,8

81,4

81,5

81,7

81,4

80,8

80,0

80,8

81,2

81,1

81,2

865 080

702 240

239 563

252 730

265 809

138 305

127 504

48

Industri

83,7

82,7

82,1

83,2

82,3

83,8

82,0

83,5

84,0

84,1

84,5

939 840

794 520

13 430

14 019

14 968

10 455

4 513

30

Bygge- og anleggsvirksomhet

82,8

84,0

85,1

91,0

85,4

88,8

84,9

83,1

83,0

84,3

82,3

938 520

771 960

4 095

4 463

4 840

3 564

1 276

26

Varehandel, mv.

83,0

82,2

80,8

81,2

82,9

81,5

83,7

82,6

83,3

82,9

83,0

834 480

692 640

8 725

9 270

9 608

4 971

4 637

48

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

73,9

73,7

76,0

77,4

75,9

73,1

72,7

73,7

74,3

74,3

75,5

1113 360

840 360

8 201

8 704

9 349

5 783

3 566

38

Staten eksklusive helseforetak

90,0

90,5

90,7

90,6

89,7

88,7

88,5

88,8

89,4

89,8

89,6

715 440

640 920

56 199

57 526

59 344

27 539

31 805

54

Helseforetak

79,0

79,9

80,7

80,4

80,7

82,3

78,6

79,2

79,2

79,6

79,8

1004 520

801 360

21 401

22 542

23 420

8 800

14 620

62

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,1

93,9

93,9

94,3

94,4

94,4

94,4

94,9

95,0

95,1

95,0

699 142

664 274

25 264

26 908

28 463

10 337

18 126

64

– Herav skoleverket2

96,4

96,3

96,4

96,9

97,0

97,1

97,1

97,5

97,6

97,8

98,0

655 115

642 222

13 925

15 077

15 918

5 473

10 445

66

Uoppgitt utdanning

88,3

90,7

90,9

92,7

93,5

488 160

456 240

114 981

123 714

133 387

105 399

27 988

21

Industri

92,4

94,3

95,3

95,9

95,5

478 800

457 080

11 737

13 399

15 014

12 601

2 413

16

Bygge- og anleggsvirksomhet

101,2

103,5

98,9

97,7

101,2

455 640

461 160

25 569

28 711

30 614

29 895

719

2

Varehandel, mv.

91,9

91,6

93,1

92,9

95,0

465 360

441 960

9 946

10 309

10 784

8 124

2 660

25

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

67,3

67,7

57,8

61,3

62,0

1155 960

716 280

783

908

1 005

614

391

39

Staten eksklusive helseforetak

93,7

92,0

90,7

92,0

92,2

591 720

545 640

3 362

3 760

4 032

2 214

1 818

45

Helseforetak

80,4

80,8

80,3

81,9

78,2

725 880

567 480

1 082

1 094

1 015

424

591

58

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

92,1

91,7

91,9

91,2

91,2

697 826

636 239

4 964

5 141

4 434

1 857

2 577

58

– Herav skoleverket2

96,0

94,7

96,1

95,2

96,1

647 329

621 777

827

855

919

334

585

64

1 Månedslønn per september/desember.

2 Kilde: KS

3 Ansatte i kraftforsyning og vann og avløp er ikke med i statistikkgrunnlaget.

4 Fra og med 2012 inkluderer statistikken nye opplysninger fra Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse om innvandreres utdanningslengde. Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

5 Brudd i statistikken i 2015, med unntak av kommune/fylkeskommune og skoleverket.

6 For næringene industri, bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og finansierings- og forsikringsvirksomhet, gjelder tallene kun for ansatte i privat sektor og offentlig eide foretak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.14 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns etter lengste utdanning. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn per dato1 *12

Andel kvinner, pst.

Menn

Kvinner

2010

2011

20122

2013

2014

2015

20153

2016

2017

2018

2019

2019

2019

2019

Grunnskole

89,4

90,0

90,1

90,1

90,1

89,7

89,2

89,4

89,4

89,3

89,1

450 840

401 640

45

Videregående skole

82,4

82,3

83,0

82,7

82,3

82,1

81,8

82,3

82,3

82,2

82,2

576 600

473 880

43

Universitet/høgskole, t.o.m 4 år

79,7

79,6

80,6

79,8

80,2

79,6

78,8

79,4

79,8

80,0

80,5

698 400

562 560

61

Universitet/ høgskole lengre enn 4 år

81,3

80,9

81,1

81,2

80,9

80,6

79,7

80,3

80,9

80,8

80,9

853 800

690 840

50

Gjennomsnitt (heltids- og deltidsansatte)

85,0

85,3

86,5

85,8

86,4

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

87,6

600 960

526 200

48

1 Månedslønn per september.

2 Fra og med 2012 inkluderer statistikken nye opplysninger fra Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse om innvandreres utdanningslengde. Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

3 Brudd i statistikken i 2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.15 Kvinners gjennomsnittslønn1 i forhold til menns fordelt på aldersgrupper. Heltidsansatte

Månedslønn per dato1*12

Andel kvinner, pst.

Menn

Kvinner

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

2019

2019

2019

2019

–24 år

91,5

91,4

91,7

91,6

91,4

93,3

92,9

93,0

93,0

93,6

93,9

391 200

367 200

32

25–29 år

92,7

92,9

93,1

92,6

92,5

92,7

93,2

94,3

94,3

94,7

95,2

504 480

480 480

42

30–34 år

91,1

91,2

92,4

91,3

92,2

91,0

91,0

91,5

92,2

92,3

92,6

567 960

526 200

41

35–39 år

88,0

87,8

89,0

88,9

89,4

88,6

88,0

89,0

89,3

89,8

90,1

620 880

559 680

40

40–44 år

87,1

87,4

88,1

87,5

88,0

87,1

85,9

86,4

87,0

87,7

88,3

663 840

586 440

41

45–49 år

85,3

86,0

86,9

86,9

87,3

86,2

85,1

85,7

86,1

86,4

86,7

694 680

602 520

41

50–54 år

82,8

83,1

84,9

84,5

85,2

85,4

83,7

85,0

85,4

86,0

86,1

705 000

606 840

41

55–59 år

82,6

82,3

83,4

82,7

83,4

82,9

81,7

82,4

83,3

84,0

84,8

706 800

599 040

40

60 år og over

82,0

81,8

82,5

82,5

82,7

82,4

82,0

83,2

83,5

83,6

83,8

693 600

580 920

36

Gjennomsnitt heltidsansatte

87,2

87,2

88,3

87,9

88,4

87,7

86,9

87,6

88,1

88,5

88,9

627 840

558 240

40

1 Månedslønn per september.

2 Brudd i statistikken i 2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.16 Gjennomsnittslønn1 for heltidsansatte etter næring2 og utdanningslengde3. Vekst fra året før i prosent

Andeler4 2019

Vekst i prosent fra samme tidspunkt året før

Samlet vekst fra 2014 til 2019

Månedslønn *12 2019

2010

2011

20128

2013

2014

2015

201610

2017

2018

2019

Industri i alt12

100

3,7

4,3

3,4

4,0

2,7

2,6

1,3

2,4

2,9

3,3

13,2

601 080

Grunnskole

17

3,1

4,4

2,9

3,8

3,0

1,2

2,6

2,2

3,1

3,1

12,8

470 880

Videregående skole

51

3,5

4,5

4,1

3,9

3,0

2,2

1,4

2,4

3,1

3,6

13,3

571 920

av dette: Fagutdanning5

36

3,2

4,7

4,3

3,6

3,2

2,6

1,4

2,1

3,1

3,5

13,4

575 280

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

15

3,2

3,5

3,7

3,0

2,3

2,4

1,4

2,4

2,7

2,0

11,5

747 120

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

9

4,2

2,9

3,7

2,7

0,9

1,7

0,6

2,8

2,7

2,5

10,7

896 040

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

9

3,8

5,6

4,2

3,1

3,3

2,0

-0,3

2,6

2,4

3,7

10,7

475 320

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt,12

100

2,6

3,1

3,0

3,2

2,9

3,0

3,4

2,7

2,8

3,0

15,9

550 560

Grunnskole

18

1,7

1,7

4,4

2,6

3,8

1,2

4,2

2,4

2,3

2,6

13,4

447 840

Videregående skole

53

3,1

3,9

4,1

3,6

3,5

2,4

2,6

3,0

3,3

3,0

15,2

570 960

av dette: Fagutdanning5

41

3,1

3,9

4,3

3,8

3,7

2,6

2,6

3,0

3,2

2,9

15,1

576 120

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

8

3,9

4,6

4,2

3,6

2,7

4,0

2,9

2,3

2,1

2,6

14,8

728 520

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

3

6,9

5,0

8,2

-1,0

5,1

1,2

2,0

2,2

1,1

3,2

10,0

894 600

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

18

1,4

3,0

0,3

5,9

2,2

3,3

3,0

2,5

2,6

3,7

16,1

455 760

Varehandel i alt14

100

3,5

3,1

3,3

3,5

1,6

3,3

2,7

2,8

2,7

3,4

15,7

555 120

Grunnskole

22

3,9

1,4

3,3

3,9

2,2

4,5

2,8

2,2

2,8

3,5

16,8

470 640

Videregående skole

51

3,3

3,5

4,2

3,2

2,4

3,3

2,4

2,8

2,6

3,3

15,3

547 920

av dette: Fagutdanning5

25

2,7

4,4

4,2

3,3

4,2

2,5

2,5

2,7

2,8

3,4

14,6

542 160

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

17

3,5

2,2

5,4

3,2

-0,2

2,1

1,8

2,6

1,9

2,6

11,4

660 120

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

5

4,1

5,9

4,6

1,4

0,7

1,0

1,0

2,0

2,3

3,5

10,0

765 960

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

5

3,5

4,4

1,4

3,3

1,6

6,4

3,6

2,4

2,5

4,2

20,5

459 600

Finanstjenester i alt6,12

100

6,1

7,1

0,4

4,6

4,2

4,0

3,1

2,8

3,3

4,5

19,0

839 640

Grunnskole

4

6,4

2,1

3,6

6,4

0,2

3,7

2,0

3,0

1,8

6,2

17,7

617 040

Videregående skole

27

5,5

5,5

1,8

4,9

3,8

4,5

3,6

1,9

3,6

6,0

21,2

698 640

av dette: Fagutdanning5

4

5,0

5,8

1,2

4,7

3,4

3,7

2,7

3,5

3,3

5,8

20,4

660 600

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

45

5,4

6,7

-1,0

3,7

3,9

2,2

1,8

1,6

2,4

2,9

11,3

854 760

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

22

6,3

5,9

0,1

4,2

4,4

4,4

0,9

1,4

3,1

3,5

14,0

1 009 200

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

2

8,6

1,1

-0,4

8,8

1,3

8,0

16,6

19,6

-4,0

1,6

47,0

984 840

Statsansatte i alt

100

5,2

3,9

4,5

3,6

3,2

2,9

1,7

2,7

2,3

4,4

14,8

619 920

Grunnskole

4

5,9

4,0

4,2

3,7

3,6

3,7

0,3

2,9

1,7

4,3

13,4

488 520

Videregående skole

21

5,5

3,5

4,5

4,0

3,1

3,4

1,4

2,9

2,2

4,8

15,6

559 320

av dette: Fagutdanning5

7

5,3

3,8

4,5

4,1

3,6

3,9

1,9

3,0

2,4

4,2

16,4

561 840

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

34

6,0

3,6

4,0

3,6

3,0

2,2

1,5

2,7

2,5

4,2

13,9

613 800

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

38

4,0

3,2

5,1

2,7

2,9

2,2

1,0

2,4

2,0

3,7

11,7

675 480

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

3

3,9

4,1

2,6

4,1

4,1

3,9

2,3

1,6

1,7

3,8

14,0

570 960

Kommune og fylkeskommune7

100

5,3

2,8

6,0

1,8

4,6

2,3

2,7

3,0

2,3

3,7

14,8

562 980

Grunnskole

9

4,8

2,6

5,5

2,6

4,3

2,6

3,1

3,1

1,9

3,0

14,5

440 710

Videregående skole

23

6,2

2,9

6,0

1,7

4,4

2,0

2,4

2,5

2,2

4,1

13,8

498 090

av dette: Fagutdanning5

9

5,4

2,6

5,9

1,2

4,3

2,2

2,1

2,6

2,0

3,4

12,9

450 600

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

55

4,9

2,5

5,8

1,4

4,3

2,1

2,5

2,7

2,0

3,7

13,8

581 550

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

12

4,3

3,4

5,4

1,4

4,3

2,1

2,0

2,6

1,9

3,2

12,4

676 940

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

2

14,1

2,7

5,6

2,5

5,3

2,8

4,3

3,6

3,6

6,3

22,3

662 030

Herav:

– Skoleverket i alt7

100

4,9

2,6

5,7

1,4

4,4

2,1

2,5

2,7

2,1

3,3

13,3

588 180

Grunnskole

2

4,5

2,8

5,8

2,7

4,2

2,2

2,4

2,4

1,9

1,9

11,4

429 600

Videregående skole

7

5,8

4,6

4,8

3,4

4,5

1,8

2,4

2,4

1,9

4,2

13,4

483 620

av dette: Fagutdanning5

4

5,5

3,8

6,0

1,6

4,2

3,1

2,0

2,3

1,6

3,3

12,8

452 360

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

71

4,9

2,4

5,7

1,2

4,3

1,9

2,4

2,6

2,0

3,3

12,8

588 290

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

18

3,8

2,3

6,0

0,8

4,9

1,8

1,9

2,3

1,7

2,9

11,1

646 650

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

16,1

3,9

4,4

2,9

2,5

1,0

3,8

4,2

3,2

3,1

16,2

631 060

– Kommune og fylkeskommune ekskl. skoleverket7

100

5,6

3,1

6,2

2,0

4,8

2,5

2,8

3,3

2,5

4,0

16,1

548 950

Grunnskole

12

4,9

2,6

5,5

2,6

4,3

2,7

3,2

3,2

1,8

3,1

14,9

441 980

Videregående skole

32

6,3

2,7

6,2

1,5

4,4

2,1

2,4

2,5

2,2

4,0

13,8

499 870

av dette: Fagutdanning5

11

5,4

2,4

5,9

1,1

4,4

2,0

2,2

2,6

2,1

3,4

13,0

450 260

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

46

5,1

2,9

6,0

1,8

4,4

2,4

2,6

3,0

2,2

4,2

15,2

575 730

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

8

5,2

4,5

4,6

2,6

3,3

2,3

1,9

2,9

2,4

3,6

13,8

715 360

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

2

13,8

2,3

5,9

2,5

5,9

3,1

4,4

3,5

3,7

7,3

23,9

670 130

Helseforetak9

100

2,7

5,2

3,7

2,6

3,9

2,2

1,5

4,2

4,3

2,0

15,1

632 160

Grunnskole

4

2,2

5,8

2,8

3,0

2,6

0,3

2,0

2,4

4,7

-0,4

9,2

401 160

Videregående skole

18

1,0

6,0

3,8

3,7

3,5

2,3

2,5

2,6

4,0

0,9

12,9

478 320

av dette: Fagutdanning5

8

0,6

6,1

3,6

4,1

3,7

1,1

2,4

2,6

3,9

1,0

11,4

504 000

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

49

2,9

4,5

4,0

2,6

4,0

2,9

2,1

3,2

4,5

1,9

15,5

567 000

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

28

3,7

4,3

4,9

1,2

3,0

0,6

-0,611

4,6

2,7

1,9

9,5

877 680

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

1,4

5,4

6,8

1,0

2,4

11,8

0,6

1,7

5,5

1,1

22,0

633 720

Alle næringer

100

4,1

3,9

3,5

3,7

3,1

2,7

1,8

2,4

2,9

3,6

14,1

600 120

Grunnskole

13

3,4

3,0

3,2

3,4

2,7

2,1

2,3

2,1

2,5

3,3

12,8

459 000

Videregående skole

35

4,0

3,9

2,9

4,2

3,2

2,7

1,7

2,4

3,0

3,5

13,8

564 600

av dette: Fagutdanning5

19

1,2

2,4

3,0

3,5

10,4

568 320

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

30

4,2

3,5

3,2

2,9

3,2

1,7

1,2

2,2

2,8

3,3

11,7

638 280

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

15

3,7

4,4

1,8

3,0

2,4

1,9

0,3

2,1

2,6

3,3

10,5

786 960

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

8

4,2

2,8

2,1

2,9

0,9

2,8

0,4

2,5

2,3

4,3

12,9

481 440

1 Månedslønn per september/desember.

2 Standard for næringsgruppering (SN2007).

3 Standard for utdanningsgruppering (NUS2000). Med unntak av tall fra kommune og skoleverk, er månedslønnen basert på utdanningslengden registrert året før dvs. år t-1.

4 Andeler arbeidsforhold med heltid. Prosent.

5 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting.

7 Kilde: KS.

8 Fra og med lønnsveksttallet for 2012 er opplysninger fra SSBs spørreundersøkelse om innvandrernes utdanningsnivå inkludert.

9 Fra og med lønnsveksttallet for 2016 baserer statistikken for Helseforetakene seg på næringen «Helsetjenester» under Statlig forvaltning.

10 Lønnsveksttallet fra og med 2016 er basert på datamaterialet fra a-ordningen unntatt for kommunene jf. tabellnote 7.

11 For ansatte i konflikt i helseforetakene i 2016 ble virkningstidspunktet for lønnstillegg forskjøvet. Derfor er ikke lønnstillegget inkludert i lønnstallet for 2016. Dette, i tillegg til strukturelle endringer, har bidratt til at lønnsveksten for ansatte med mer enn 4 år lengre utdanning var negativ i 2016.

12 Inkluderer privat sektor og offentlig eide foretak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KS.

Tabell 4.17 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1 for yrkestilknyttede2. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2018-kroner. 2008 og 2018

Kapitalinntekter i alt

2018 Desil

Renteinntekter

Aksjeutbytte3

Realisasjonsgevinst/tap

Andre kapitalinntekter

Nivå i 2018-kroner

Andel

1

1 800

1 400

-10 300

-700

-7 800

-2,2

2

1 400

200

-600

500

1 600

0,4

3

1 700

300

-500

800

2 300

0,7

4

1 800

500

-300

1 100

3 200

0,9

5

2 100

700

-200

1 400

4 000

1,1

6

2 300

1 000

0

2 000

5 200

1,5

7

2 600

1 700

200

2 900

7 200

2,1

8

3 000

3 400

600

4 600

11 700

3,3

9

3 900

9 000

2 200

7 700

22 800

6,5

10

8 900

205 700

61 700

24 800

301 100

85,7

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

4 800

18 400

4 900

10 800

38 900

2,6

93/94

5 300

26 600

7 800

13 200

52 900

3,5

95/96

5 800

43 800

13 300

16 700

79 700

5,3

97/98

7 800

93 900

27 400

23 600

152 700

10,1

99

10 900

233 200

67 000

35 800

347 000

11,5

100

30 600

1 458 700

443 000

83 900

2 016 200

67,0

Alle desiler

2 900

22 400

5 300

4 500

35 100

100,0

2008 Desil

1

5 000

2 400

-28 100

900

-24 400

-8,6

2

3 700

300

-1 300

500

3 800

1,3

3

4 300

300

-1 100

600

5 100

1,8

4

4 800

300

-1 000

800

6 100

2,1

5

5 400

500

-900

900

7 300

2,6

6

6 200

700

-900

1 200

8 800

3,1

7

7 300

1 100

-900

1 600

11 100

3,9

8

9 200

2 100

-1 000

2 300

15 500

5,5

9

12 600

5 300

-800

4 200

26 100

9,2

10

36 900

88 100

37 300

20 600

225 200

79,1

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

16 900

10 400

400

6 500

42 100

3,7

93/94

19 500

14 900

1 000

7 500

52 900

4,7

95/96

23 900

23 200

3 000

10 600

74 700

6,6

97/98

33 700

46 400

9 700

16 600

131 200

11,7

99

50 200

106 000

26 900

28 600

260 700

11,6

100

130 800

584 800

317 600

95 000

1 389 800

61,7

Alle desiler

9 500

10 100

100

3 400

28 500

100,0

1 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

2 Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt inkl. dagpenger, sykepenger og foreldrepenger på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 945 373 personer i 2008 og 2 126 734 personer i 2018.

3 Omfatter skattepliktig utbytte samt skattefritt utbytte og gevinst.

Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2008 og 2018, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.18 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister og trygdede1. Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet framgår. Nivå i 2018-kroner. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2008 og 2018

2018 Desil

Lønnsinntekt2

Næringsinntekt

Kapitalinntekt3

Dagpenger, sykepenger og foreldrepenger

Overføringer4

Samlet gj.sn inntekt før skatt, nivå

Skatt mm.

Inntekt etter skatt

1

3,4

-0,7

-4,9

0,7

101,5

152 900

9,4

90,6

2

1,9

0,0

1,0

0,5

96,6

214 400

8,1

91,9

3

2,2

0,0

1,1

0,4

96,2

242 500

10,0

90,0

4

2,4

0,1

1,2

0,4

95,9

271 400

13,0

87,0

5

2,8

0,1

1,4

0,4

95,3

295 800

14,4

85,6

6

3,1

0,2

1,6

0,4

94,7

323 000

15,9

84,1

7

3,3

0,2

1,8

0,4

94,2

354 600

17,4

82,6

8

3,7

0,4

2,2

0,5

93,2

393 900

19,0

81,0

9

5,6

0,7

3,1

0,6

89,9

455 300

20,9

79,1

10

8,6

1,6

20,2

0,6

68,9

771 100

26,5

73,5

Alle

4,6

0,5

5,6

0,5

88,8

347 500

17,9

82,1

2008 Desil

1

3,5

-1,5

-27,0

0,8

124,2

106 400

15,0

85,0

2

2,1

0,0

4,8

0,6

92,5

178 500

8,9

91,1

3

2,2

0,1

5,4

0,5

91,9

205 500

9,8

90,2

4

2,3

0,1

4,7

0,5

92,5

228 900

10,8

89,2

5

2,7

0,1

4,7

0,5

91,9

254 700

12,8

87,2

6

3,1

0,2

4,8

0,5

91,4

282 700

14,5

85,5

7

3,5

0,2

5,2

0,6

90,5

313 900

16,0

84,0

8

4,2

0,3

6,0

0,7

88,9

352 200

17,4

82,6

9

5,5

0,5

7,1

0,8

86,1

409 200

18,8

81,2

10

7,0

1,2

21,8

0,5

69,5

662 500

24,4

75,6

Alle

4,3

0,4

8,0

0,6

86,8

299 500

16,7

83,3

1 Omfatter personer med sosioøkonomisk status pensjonist/trygdet. Dette var en gruppe på 1 064 218 personer i 2008 og 1 287 467 personer i 2018.

2 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn, naturalytelser og dagpenger ved arbeidsledighet.

3 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

4 Overføringer eksklusiv dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.

Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2008 og 2018, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.19 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent for ansatte uten lærlinger

Andel

Lønnsnivå

Årlig vekst

2017

2018

2019

20192

2017–20193

Alle

100,0

100,0

100,0

572 760

3,3

Desil 1

5,5

5,5

5,4

311 040

2,9

Desil 2

6,7

6,7

6,7

384 720

3,1

Desil 3

7,4

7,4

7,4

424 200

3,1

Desil 4

8,0

8,0

8,0

459 840

3,3

Desil 5

8,7

8,7

8,7

497 760

3,3

Desil 6

9,4

9,3

9,4

536 400

3,4

Desil 7

10,1

10,1

10,1

581 280

3,5

Desil 8

11,1

11,2

11,2

640 080

3,5

Desil 9

13,0

13,0

13,1

747 960

3,5

Desil 10

20,0

20,0

20,0

1 143 960

3,4

Gini-koeffisient

0,204

0,206

0,206

Persentil 91

1,5

1,5

1,5

848 760

3,4

Persentil 92

1,5

1,5

1,5

876 720

3,4

Persentil 93

1,6

1,6

1,6

907 560

3,4

Persentil 94

1,6

1,6

1,6

944 640

3,4

Persentil 95

1,7

1,7

1,7

987 360

3,4

Persentil 96

1,8

1,8

1,8

1 042 200

3,4

Persentil 97

1,9

2,0

1,9

1 115 880

3,5

Persentil 98

2,1

2,1

2,1

1 215 840

3,3

Persentil 99

2,4

2,4

2,4

1 386 000

3,5

Persentil 100

3,7

3,7

3,7

2 114 160

3,3

Menn

100,0

100,0

100,0

608 400

3,1

Desil 1

5,2

5,2

5,2

317 520

2,9

Desil 2

6,5

6,5

6,5

393 600

3,1

Desil 3

7,1

7,1

7,1

433 920

3,0

Desil 4

7,8

7,8

7,8

471 840

3,0

Desil 5

8,4

8,4

8,4

512 040

3,0

Desil 6

9,2

9,2

9,2

558 360

3,1

Desil 7

10,1

10,1

10,1

613 320

3,1

Desil 8

11,3

11,3

11,4

691 680

3,3

Desil 9

13,5

13,4

13,5

820 080

3,2

Desil 10

20,9

21,0

20,9

1 272 120

3,1

Gini-koeffisient

0,224

0,224

0,224

Kvinner

100,0

100,0

100,0

529 080

3,6

Desil 1

5,8

5,8

5,8

304 800

2,8

Desil 2

7,1

7,1

7,1

374 040

3,1

Desil 3

7,9

7,9

7,8

415 080

3,1

Desil 4

8,5

8,4

8,4

445 440

3,4

Desil 5

9,1

9,1

9,1

483 360

3,7

Desil 6

9,8

9,8

9,8

517 440

3,6

Desil 7

10,4

10,4

10,4

552 600

3,7

Desil 8

11,2

11,2

11,3

595 560

3,7

Desil 9

12,5

12,5

12,5

663 120

3,9

Desil 10

17,6

17,7

17,7

939 000

4,0

Gini-koeffisient

0,170

0,172

0,174

1 Andel av samlet lønnssum i prosent.

2 Gjennomsnittlig årlig lønn (månedslønn*12) per september. Per heltidsekvivalent.

3 Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Til forsiden