NOU 2020: 8

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

Til innholdsfortegnelse

7 Lønn og lønnskostnader

I dette vedlegget bekrives sammenhenger mellom enkelte begreper for lønn og lønnskostnader og utviklingen i disse, jf. omtale i Holden III-utvalgets utredning NOU 2013: 13.

Begreper

Årslønn i nasjonalregnskapet omfatter avtalt lønn med faste tillegg inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art, mens naturallønn, overtidslønn og sluttvederlag ikke er inkludert. For en lønnstaker er dette lønnen en normalt vil motta i løpet av kalenderåret hvis det arbeides full tid uten fravær og betalt overtid. Se også definisjonen i vedlegg 2.

Lønn per årsverk omfatter alle lønnsutbetalinger til en arbeidstaker, også naturallønn, overtid, sluttvederlag og opsjoner knyttet til individuelle avtaler. Feriepenger føres til året de er påløpt.

Lønnskostnadene er summen av direkte og indirekte lønnskostnader. Lønnskostnadene inkluderer i prinsippet direkte lønnskostnader (alle lønnsutbetalinger inklusive overtidsgodtgjørelse og lønn under sykdom, permisjoner mv. som betales av arbeidsgiver) og indirekte lønnskostnader (som arbeidsgiveravgift, faktiske og beregnede pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver).

Timelønnskostnadene som omtales i kapittel 5, utgjør i hovedsak samlede lønnskostnader regnet per utførte timeverk. Antall utførte timeverk er fratrukket fravær som ferie, permisjon og sykefravær, men inkluderer overtid. Endringer i disse vil dermed påvirke timelønnskostnadene, men ikke årslønn slik den er definert. Endringer vil bestå av årlig variasjon i antall arbeidsdager, fravær og overtid, men også mer permanente endringer i arbeidstids- og feriebestemmelser. Arbeidsgivers bidrag til pensjonsordninger er i tillegg til arbeidstid, av størst betydning for forskjellen mellom lønn og lønnskostnad per utførte timeverk.

Nærmere om sammenhengen mellom timelønnskostnader og årslønn i alle næringer under ett

Det følger av definisjonene ovenfor at bl.a. følgende forhold kan bidra til ulik utvikling i timelønnskostnader og årslønn:

  • endringer i overtid

  • endringer i sykefravær

  • endringer i antall virkedager, f.eks. pga. endringer i bevegelige helligdager og skuddår

  • endringer i arbeidsgiveravgift og pensjonspremier

  • endret sats for feriepenger

I tillegg vil forskyvninger i sysselsettingen mellom ulike regioner med forskjellig arbeidsgiveravgift bidra til at de samlede timelønnskostnadene for en lønnstakergruppe utvikler seg forskjellig fra årslønnen.

Tabell 7.1 gir en illustrasjon på hvordan ulike faktorer har bidratt til avvik mellom årlig vekst i årslønn og i lønnskostnader per utførte timeverk i Norge siden 2010. Færre virkedager løftet veksten i lønnskostnader per time i 2017 og 2018, mens antall virkedager var uendret fra 2018 til 2019. Endringer i posten andre arbeidskraftkostnader trakk isolert sett ned avviket mellom veksten i årslønn og lønnskostnader per time med 0,5 prosentpoeng i 2019. Avviket mellom årlig vekst i årslønn og i lønnskostnader per utførte timeverk har vært størst når endringer i antall virkedager og andre arbeidskraftkostnader har trukket i samme retning. Tallene for 2018 og 2019 er beheftet med usikkerhet som følge av at anslagene for utvikling i overtid, skiftarbeid og trygde- og pensjonspremier bygger på et foreløpig kildemateriale.

Tabell 7.1 Ulike faktorers bidrag til avvik mellom årslønn og lønnskostnader per utførte timeverk for alle grupper. Bidrag i prosentpoeng

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Lønnskostnader pr. time, prosent

2,7

4,3

4,7

5,1

2,8

2,4

1,1

2,9

3,1

4,0

Årslønn, prosent

3,7

4,2

4,0

3,9

3,1

2,8

1,7

2,3

2,8

3,5

Avvik i prosentpoeng1

-1,0

0,1

0,7

1,2

-0,3

-0,4

-0,6

0,6

0,3

0,5

Anslag på bidrag til avvik i prosentpoeng. Endring i2:

– Antall virkedager

-0,4

0,0

0,4

0,8

-0,4

-0,4

-0,4

0,8

0,4

0,0

– Sykefravær

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– Overtid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– Naturallønn

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

– Andre arbeidskraftkostnader (inkl. strukturendringer)

-0,4

0,1

0,3

0,4

0,2

0,1

-0,2

-0,1

-0,1

0,5

Memo: Antall virkedager

253

253

252

250

251

252

253

251

250

250

* Foreløpige tall.

1 Positivt avvik innebærer at timelønnskostnadene øker mer enn årslønn.

2 Flere virkedager bidrar til lavere timelønnskostnader sammenliknet med årslønn. Økt overtid og naturallønn bidrar motsatt. Økt sykefravær bidrar normalt også til å øke timelønnskostnadene relativt til årslønn. Avrunding betyr at summen av komponentene kan være forskjellig fra samlet avvik.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Sammenheng mellom lønn per årsverk og årslønn

Tabell 7.2 gir en sammenlikning av nivået på årslønn og lønn per årsverk for enkelte næringer i privat sektor og offentlig forvaltning slik disse størrelsene er beregnet i nasjonalregnskapet. Også lønnskostnader per årsverk er angitt.

Offentlig forvaltning vil her bestå av statsforvaltningen og kommuneforvaltningen, dvs. offentlig administrasjon, offentlige utdanningsinstitusjoner, helseforetak mv. Nasjonalregnskapet avstemmes mot offentlige regnskaper (statlig og kommunal forvaltning). Dette kan gi en annen avgrensning enn i lønnsstatistikken, der offentlig forvaltning utelukkende er definert ut fra næringskoder og sektorkoder.

Når det gjelder lønn og lønnskostnader, er det viktig å være klar over at virksomhetene i staten, helseforetakene og i kommuneforvaltningen benytter litt forskjellige regnskapsprinsipper i regnskapsføringen. Dette slår tydeligst ut i føringen av pensjonskostnader. Nasjonalregnskapet utnytter regnskapsinformasjonen slik den kommer til uttrykk gjennom Statistisk sentralbyrås regnskaper for offentlig forvaltning. Flere virksomheter innenfor statsforvaltningen betaler ikke premie for sine ansatte til Statens pensjonskasse (SPK). For disse virksomhetene benyttes pensjonskostnader beregnet av SPK med utgangspunkt i karakteristika ved de ansatte og deres arbeidsforhold (alder, kjønn, ansiennitet, lønnsnivå mv). Fram til hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014 ble underskuddet i SPK inkludert i pensjonskostnadene.

Lønn per årsverk er lavere enn årslønn i offentlig forvaltning (tabell 7.2 og 7.3). Dette skyldes at summen av overtidslønn og naturallønn ikke er tilstrekkelig til å dekke opp for tapet av lønn knyttet til sykefravær. Det er særlig det lave nivået på naturallønn i forvaltning som gir dette resultatet. I næringene i privat sektor er lønn per årsverk høyere enn årslønn. Forskjellen er størst i industrien, der lønn per årsverk var 11,9 prosent høyere enn årslønnen i 2019, og minst i finansierings- og forsikringsvirksomhet der det ikke var avvik i 2019. I gjennomsnitt for alle næringer var lønn per årsverk 3,9 prosent høyere enn årslønnen.

Reviderte tall for lønn, lønnskostnader og sysselsetting

Nasjonalregnskapets tallserier er revidert siden utvalgets rapport i 2019 (NOU 2019: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019). I august 2019 ble nye tilbakegående tallserier fra nasjonalregnskapet publisert i en såkalt hovedrevisjon. Det var hovedsakelig tall for lønn, lønnskostnader og sysselsetting (bl.a. årsverk) som ble endret, og bakgrunnen for dette var innarbeiding av ny informasjon fra a-ordningen. Revisjonen har medført lavere nivåtall både for lønn, lønnskostnader og sysselsettingsvariabler (bl.a. årsverk). Det er relativt større nedgang i årsverk enn i lønn og lønnskostnader, slik at lønn og lønnskostnader per årsverk har økt. Mens arbeidsgivers lønnsutbetalinger under sykefravær tidligere var regnet som lønn, er dette nå omklassifisert til sosiale kostnader. Dette bidrar isolert sett til å øke kilen mellom lønn og lønnskostnader. Samtidig har nye beregninger av pensjonskostnader i helseforetakene bidratt til å trekke ned lønnskostnadene i offentlig forvaltning.

Både lønn og lønnskostnader per årsverk er justert opp for alle næringer totalt. I industrien er oppjusteringen på om lag 6 prosent hvert år for lønn per årsverk, og 9 prosent for lønnskostnader per årsverk. Motsatt er lønn per årsverk nedjustert i finansierings- og forsikringsvirksomhet med om lag 7 prosent. I offentlig forvaltning er det kun små endringer i lønn og lønnskostnader per årsverk. Endringene har dermed blant annet medført at forholdet mellom lønn og lønnskostnader per timeverk eller årsverk i offentlig sektor sammenliknet med industrien er endret betydelig, jf. neste avsnitt.

Utviklingen i lønn og lønnskostnader

Lønnskostnadene per årsverk i gjennomsnitt for alle grupper var 25,3 prosent høyere enn lønn per årsverk i 2019, jf. tabell 7.3. I industrien var forskjellen 23,4 prosent. Forskjellen mellom lønnskostnader og lønn har vært noe høyere i offentlig forvaltning og var 31,1 prosent i 2019, mot 29,2 prosent i 2010. Tabell 7.4 viser at den prosentvise årlige veksten i lønn og lønnskostnader har økt etter 2016.

I tabell 7.5 er lønnskostnadene per årsverk fordelt på lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader mv. I gjennomsnitt utgjør lønnen rundt 80 prosent, arbeidsgiveravgiften vel 11 prosent og pensjonskostnader mv. resten. I industrien utgjorde lønnen 81,1 prosent og pensjonskostnadene mv. 7,6 prosent i 2019. I offentlig forvaltning utgjorde lønnen 76,3 prosent av samlede lønnskostnader og pensjonskostnader mv. 12,9 prosent. Totalt, i industrien og i offentlig forvaltning var andelen til pensjonskostnader noe høyere i slutten enn i begynnelsen av tiårsperioden, mens andelen har gått ned i varehandel mv.

I figur 7.1 sammenliknes lønn per årsverk i offentlig forvaltning med tilsvarende i industrien. Det er forskjell i antall utførte timer bak årsverkene i ulike næringer. Derfor viser figuren også det relative forholdet mellom lønn i offentlig forvaltning og i industrien når man regner per utførte timeverk. Lønn per årsverk i offentlig forvaltning relativt til industrien økte med 2,0 prosentpoeng fra 2014 til 2019, til 85,4 prosent. Lønn per timeverk i offentlig forvaltning utgjorde 91,7 prosent av lønn per timeverk i industrien i 2019.

Figur 7.1 Lønn per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenliknet med lønn per årsverk og timeverk i industrien. Lønn per årsverk/timeverk i industrien =100

Figur 7.1 Lønn per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenliknet med lønn per årsverk og timeverk i industrien. Lønn per årsverk/timeverk i industrien =100

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet. Statistisk sentralbyrå.

En tilsvarende sammenlikning av lønnskostnader per årsverk og per timeverk for offentlig forvaltning og industri er vist i figur 7.2. Over den tiårsperioden som figuren viser, har lønnskostnadene per årsverk i forvaltningen økt fra 89,2 prosent til 90,7 prosent av lønnskostnadene i industrien. Også lønnskostnader per timeverk har økt i offentlig forvaltning sammenliknet med industrien, og utgjorde 97,4 prosent av lønnskostnader per timeverk i industrien i 2019. De relative størrelsene i figur 7.1 og 7.2 er nedjustert med fem til ti prosentpoeng sammenliknet med fjorårets rapport, som følge av endringene i nasjonalregnskapet beskrevet over.

Figur 7.2 Lønnskostnad per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenliknet med lønnskostnad per årsverk og timeverk i industrien. Lønnskostnad per årsverk/timeverk i industrien =100

Figur 7.2 Lønnskostnad per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenliknet med lønnskostnad per årsverk og timeverk i industrien. Lønnskostnad per årsverk/timeverk i industrien =100

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet. Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.2 Lønnsnivå og lønnskostnader per årsverk. 1000 kroner

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Totalt

Årslønn

435,7

453,9

472,0

490,6

505,6

519,8

528,9

541,0

556,3

575,7

Lønn per årsverk

452,2

472,3

492,4

512,7

527,5

541,7

549,8

561,5

577,7

598,1

Lønnskostnader per årsverk

560,8

586,3

614,1

640,3

660,4

677,6

686,0

699,9

721,3

749,6

Industri

Årslønn

441,6

458,8

478,4

497,1

513,0

526,9

535,7

547,1

560,7

578,8

Lønn per årsverk

493,3

515,3

537,5

556,8

574,4

589,2

598,3

609,6

625,8

647,5

Lønnskostnader per årsverk

595,9

625,3

655,6

681,4

705,2

723,3

735,4

747,6

768,0

798,8

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Årslønn

397,0

411,4

425,2

440,0

451,4

465,4

476,9

490,8

502,0

519,5

Lønn per årsverk

416,9

433,1

447,5

466,1

477,3

492,0

503,8

518,8

531,8

551,8

Lønnskostnader per årsverk

505,1

522,7

542,7

565,0

576,8

592,8

606,4

624,2

641,1

667,1

Bygge- og anleggsvirksomhet

Årslønn

424,2

439,2

453,6

469,4

482,5

496,2

507,7

520,7

534,9

549,8

Lønn per årsverk

458,7

477,7

494,7

513,6

527,7

543,1

555,3

572,9

588,3

605,3

Lønnskostnader per årsverk

545,0

568,0

590,6

611,8

627,4

645,5

660,5

682,3

703,3

725,3

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Årslønn

319,3

328,7

337,9

348,5

356,2

365,8

373,5

382,4

394,7

411,3

Lønn per årsverk

333,9

344,7

355,6

367,9

376,0

386,3

390,0

398,8

413,6

431,2

Lønnskostnader per årsverk

388,9

402,3

416,0

430,1

439,3

450,3

454,2

464,0

483,5

505,7

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Årslønn

610,8

651,2

656,0

692,7

725,4

752,8

775,1

792,5

817,1

846,0

Lønn per årsverk

596,8

638,0

661,4

697,6

730,7

759,0

784,4

807,5

838,7

846,3

Lønnskostnader per årsverk

793,1

834,8

877,6

921,8

970,4

1006,7

1032,3

1044,1

1094,5

1113,9

Offentlig forvaltning

Årslønn

424,0

441,4

460,6

477,8

494,0

509,5

521,3

534,9

551,3

570,7

Lønn per årsverk

411,5

428,2

446,7

463,6

479,1

494,6

506,2

517,4

533,6

552,8

Lønnskostnader per årsverk

531,5

552,7

579,5

604,9

629,4

648,3

660,1

677,2

698,5

724,6

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.3 Forholdet mellom årslønn, lønn per årsverk og lønnskostnader per årsverk

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Totalt

Årslønn (1000 kroner)

435,7

453,9

472,0

490,6

505,6

519,8

528,9

541,0

556,3

575,7

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

103,8

104,0

104,3

104,5

104,3

104,2

103,9

103,8

103,8

103,9

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

124,0

124,1

124,7

124,9

125,2

125,1

124,8

124,7

124,9

125,3

Industri

Årslønn (1000 kroner)

441,6

458,8

478,4

497,1

513,0

526,9

535,7

547,1

560,7

578,8

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

111,7

112,3

112,3

112,0

112,0

111,8

111,7

111,4

111,6

111,9

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

120,8

121,3

122,0

122,4

122,8

122,8

122,9

122,6

122,7

123,4

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Årslønn (1000 kroner)

397,0

411,4

425,2

440,0

451,4

465,4

476,9

490,8

502,0

519,5

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

105,0

105,3

105,3

105,9

105,7

105,7

105,6

105,7

105,9

106,2

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

121,1

120,7

121,3

121,2

120,8

120,5

120,4

120,3

120,6

120,9

Bygge- og anleggsvirksomhet

Årslønn (1000 kroner)

424,2

439,2

453,6

469,4

482,5

496,2

507,7

520,7

534,9

549,8

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

108,1

108,8

109,1

109,4

109,4

109,5

109,4

110,0

110,0

110,1

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

118,8

118,9

119,4

119,1

118,9

118,9

119,0

119,1

119,5

119,8

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Årslønn (1000 kroner)

319,3

328,7

337,9

348,5

356,2

365,8

373,5

382,4

394,7

411,3

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

104,6

104,9

105,3

105,6

105,6

105,6

104,4

104,3

104,8

104,8

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

116,5

116,7

117,0

116,9

116,8

116,6

116,4

116,4

116,9

117,3

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Årslønn (1000 kroner)

610,8

651,2

656,0

692,7

725,4

752,8

775,1

792,5

817,1

846,0

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

97,7

98,0

100,8

100,7

100,7

100,8

101,2

101,9

102,6

100,0

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

132,9

130,8

132,7

132,1

132,8

132,6

131,6

129,3

130,5

131,6

Offentlig forvaltning

Årslønn (1000 kroner)

424,0

441,4

460,6

477,8

494,0

509,5

521,3

534,9

551,3

570,7

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

97,1

97,0

97,0

97,0

97,0

97,1

97,1

96,7

96,8

96,9

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

129,2

129,1

129,7

130,5

131,4

131,1

130,4

130,9

130,9

131,1

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.4 Gjennomsnittlig vekst i årslønn, lønn per årsverk og lønnskostnader per årsverk. Prosentvis vekst fra året før

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Gjennomsnitt1

Totalt

Årslønn

3,7

4,2

4,0

3,9

3,1

2,8

1,8

2,3

2,8

3,5

3,2

Lønn per årsverk

4,0

4,4

4,3

4,1

2,9

2,7

1,5

2,1

2,9

3,5

3,2

Lønnskostnader per årsverk

3,6

4,5

4,7

4,3

3,1

2,6

1,2

2,0

3,1

3,9

3,3

Industri

Årslønn

3,9

3,9

4,3

3,9

3,2

2,7

1,7

2,1

2,5

3,2

3,1

Lønn per årsverk

4,9

4,5

4,3

3,6

3,2

2,6

1,5

1,9

2,7

3,5

3,3

Lønnskostnader per årsverk

3,9

4,9

4,9

3,9

3,5

2,6

1,7

1,7

2,7

4,02

3,4

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Årslønn

3,2

3,6

3,4

3,5

2,6

3,1

2,5

2,9

2,3

3,5

3,1

Lønn per årsverk

4,1

3,9

3,3

4,1

2,4

3,1

2,4

3,0

2,5

3,8

3,3

Lønnskostnader per årsverk

3,8

3,5

3,8

4,1

2,1

2,8

2,3

2,9

2,7

4,0

3,2

Bygge- og anleggsvirksomhet

Årslønn

2,4

3,5

3,3

3,5

2,8

2,8

2,3

2,6

2,7

2,8

2,9

Lønn per årsverk

2,7

4,1

3,6

3,8

2,7

2,9

2,2

3,2

2,7

2,9

3,1

Lønnskostnader per årsverk

3,6

4,2

4,0

3,6

2,6

2,9

2,3

3,3

3,1

3,1

3,3

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Årslønn

3,7

2,9

2,8

3,1

2,2

2,7

2,1

2,4

3,2

4,2

2,9

Lønn per årsverk

4,4

3,2

3,2

3,4

2,2

2,7

1,0

2,2

3,7

4,3

3,0

Lønnskostnader per årsverk

4,7

3,5

3,4

3,4

2,1

2,5

0,9

2,2

4,2

4,6

3,1

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Årslønn

6,7

6,6

0,7

5,6

4,7

3,8

3,0

2,2

3,1

3,5

4,0

Lønn per årsverk

6,4

6,9

3,7

5,5

4,7

3,9

3,4

2,9

3,9

0,9

4,2

Lønnskostnader per årsverk

4,1

5,3

5,1

5,0

5,3

3,7

2,5

1,1

4,8

1,8

3,9

Offentlig forvaltning

Årslønn

4,0

4,1

4,3

3,7

3,4

3,1

2,3

2,6

3,1

3,5

3,4

Lønn per årsverk

4,4

4,1

4,3

3,8

3,3

3,2

2,3

2,2

3,1

3,6

3,4

Lønnskostnader per årsverk

4,6

4,0

4,9

4,4

4,0

3,0

1,8

2,6

3,2

3,7

3,6

* Foreløpige tall.

1 Gjennomsnittlig årlig vekst 2009–2019. Geometrisk gjennomsnitt.

2 Sterkere vekst i lønnskostnader per timeverk enn årslønnsvekst i industrien, forklares i all hovedsak av økte pensjonspremieinnbetalinger i tillegg til økt overtid. Det er usikkerhet i tallene som er rapportert til a-ordningen for de siste månedene av 2019, og tallene kan dermed bli gjenstand for revisjon.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.5 Lønnskostnader per årsverk i 1000 kroner, og fordeling på kostnadstype i prosent

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Totalt

Lønnskostnader per årsverk

560,8

586,3

614,1

640,3

660,4

677,6

686,0

699,9

721,3

749,6

– Lønn

80,6

80,6

80,2

80,1

79,9

79,9

80,1

80,2

80,1

79,8

– Arbeidsgiveravgift

11,5

11,4

11,5

11,4

11,4

11,4

11,4

11,3

11,2

11,3

– Pensjonskostnader mv.

7,9

8,0

8,3

8,5

8,7

8,6

8,5

8,5

8,7

8,9

Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge

Lønnskostnader per årsverk

565,8

592,6

619,7

645,7

664,3

681,9

690,4

703,3

724,4

753,0

– Lønn

82,6

82,4

82,0

82,0

81,9

82,0

82,1

82,3

82,2

81,8

– Arbeidsgiveravgift

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,5

11,5

11,5

11,5

– Pensjonskostnader mv.

5,9

6,0

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,2

6,4

6,7

Industri

Lønnskostnader per årsverk

595,9

625,3

655,6

681,4

705,2

723,3

735,4

747,6

768,0

798,8

– Lønn

82,8

82,4

82,0

81,7

81,5

81,5

81,4

81,5

81,5

81,1

– Arbeidsgiveravgift

11,3

11,4

11,5

11,5

11,5

11,5

11,4

11,4

11,3

11,4

– Pensjonskostnader mv.

5,9

6,2

6,5

6,8

7,0

7,0

7,2

7,1

7,2

7,6

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Lønnskostnader per årsverk

505,1

522,7

542,7

565,0

576,8

592,8

606,4

624,2

641,1

667,1

– Lønn

82,5

82,9

82,5

82,5

82,8

83,0

83,1

83,1

82,9

82,7

– Arbeidsgiveravgift

11,6

11,7

11,9

11,7

11,7

11,6

11,6

11,6

11,5

11,6

– Pensjonskostnader mv.

5,9

5,4

5,7

5,8

5,5

5,4

5,3

5,3

5,5

5,7

Offentlig forvaltning

Lønnskostnader per årsverk

531,5

552,7

579,5

604,9

629,4

648,3

660,1

677,2

698,5

724,6

– Lønn

77,4

77,5

77,1

76,6

76,1

76,3

76,7

76,4

76,4

76,3

– Arbeidsgiveravgift

11,2

11,0

11,1

11,0

11,0

11,1

11,1

10,8

10,8

10,8

– Pensjonskostnader mv.

11,4

11,5

11,8

12,3

12,8

12,6

12,2

12,8

12,8

12,9

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.6 Utviklingen i lønnskostnader per årsverk fordelt på kostnadstype. Prosentvis vekst fra året før

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

Totalt

Lønnskostnader per årsverk

3,6

4,5

4,7

4,3

3,1

2,6

1,2

2,0

3,1

3,9

– Lønn

4,0

4,4

4,3

4,1

2,9

2,7

1,5

2,1

2,9

3,5

– Arbeidsgiveravgift

4,3

4,1

5,5

3,6

3,3

2,5

1,1

1,0

2,5

4,6

– Pensjonskostnader mv.

-0,6

6,4

8,3

6,7

5,3

1,9

-0,8

2,4

5,5

6,6

Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge

Lønnskostnader per årsverk

3,1

4,7

4,6

4,2

2,9

2,6

1,3

1,9

3,0

3,9

– Lønn

3,8

4,5

4,1

4,2

2,8

2,7

1,3

2,2

2,8

3,5

– Arbeidsgiveravgift

6,2

4,6

5,1

3,6

3,2

2,5

0,9

1,6

2,5

4,7

– Pensjonskostnader mv.

-10,8

8,0

10,2

5,3

3,3

1,9

1,1

-1,5

6,3

9,0

Industri

Lønnskostnader per årsverk

3,9

4,9

4,9

3,9

3,5

2,6

1,7

1,7

2,7

4,0

– Lønn

4,9

4,5

4,3

3,6

3,2

2,6

1,5

1,9

2,7

3,5

– Arbeidsgiveravgift

2,6

6,0

5,7

4,1

3,4

2,7

1,0

1,0

2,0

4,6

– Pensjonskostnader mv.

-5,3

9,5

10,7

7,9

7,6

2,3

4,3

0,0

4,7

9,2

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Lønnskostnader per årsverk

3,8

3,5

3,8

4,1

2,1

2,8

2,3

2,9

2,7

4,0

– Lønn

4,1

3,9

3,3

4,1

2,4

3,1

2,4

3,0

2,5

3,8

– Arbeidsgiveravgift

4,4

5,2

5,0

2,9

2,1

1,8

1,9

2,8

2,1

4,8

– Pensjonskostnader mv.

-1,2

-5,4

8,8

6,1

-2,5

0,2

1,6

2,5

7,3

6,5

Offentlig forvaltning

Lønnskostnader per årsverk

4,6

4,0

4,9

4,4

4,0

3,0

1,8

2,6

3,2

3,7

– Lønn

4,4

4,1

4,3

3,8

3,3

3,2

2,3

2,2

3,1

3,6

– Arbeidsgiveravgift

-0,7

2,1

6,2

3,4

4,3

3,5

1,8

0,2

2,5

4,2

– Pensjonskostnader mv.

11,7

5,3

7,2

9,1

8,3

1,2

-1,3

7,1

3,8

4,2

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Til forsiden