NOU 2022: 17

Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

Referanser1

Acta Publica. Högskoleprovet. En kvantitativ studie av 1,6 miljoner svenskars provresultat relaterade till livsbetingelser som inkomst, val av bodtadsort, kriminalitet og företagsamhet. Rapport 2020:06. Stockholm, Acta Publica, 2020 .

Albertsen, Daniel. Tyngre vei til universitet og høyskole? Hvordan går det med elever som tar et påbyggingsår? Analyse 2020/09. Oslo, SSB, 2021.

Andresen, Sophia Mai Howard og Maj-Lisa Lervåg. Frafall og bytter i universitets- og høgskoleutdanning. Kartlegging av frafall og bytte av studieprogram eller institusjon blant de som startet på en gradsutdanning i 2012, SSB Rapport 2022/6. SSB, 2022.

Antagning.se, «Basår.» Frigitt 04.12.2020. https://www.antagning.se/sv/ studier-pa-hogskoleniva/basar/

Antakning.se, «Signe söker til civilingeniörsprogrammet.» Frigitt 01.12.2021. https://www.antagning.se/sv/ betyg-och-behorighet/gymnasieskolan/ gymnasieexamen-2014-och-framat/ rakna-ut-ditt-meritvarde/ signe-soker-till-civilingenjorsprogrammet/

Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research, «Admission to Studies.» Frigitt 01.01.2022. https://www.bmbwf.gv.at/ Themen/HS-Uni/Studium/ Studienzulassung.html

Bakken, Pål, Lars Fredrik Pedersen, Kjersti Stabell Wiggen og Kristoffer Fretland Øygarden. Studiebarometeret 2018:Hovedtendenser. NOKUT Rapport 1-2019. Oslo, NOKUT, 2021.

Bjørnson, Julius K. og Gustaf B. Skar. Sensorreliabilitet på skriftlig eksamen i videregående opplæring. Universitetet i Oslo. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 2021.

Bratholmen, Nadine Viktoria Lunde og Daniel Instebø. Privatister i videregående opplæring. Rapport 2022/40. Oslo, SSB, 2022.

Bryntesson, André og Mikael Börjesson. Breddad rekrytering till högre utbildning. En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna, nr. 63. Uppsala, SEC, 2021.

Burner, Tony, Karl Christian Alvestad, Eirik Brazier, Trond Stølen Gustavsen, Suela Kacerja, Lise Camilla Ruud, Geir Sigvard Salvesen og Delia Schipor. EvaFag 2025:Evaluering av Fagfornyelsen – Realiseringer av læreplanen i spesifikke fag. Arbeidspakke 1, delrapport 1. Horten, Universitetet i Sørøst-Norge, 2022.

Campus France, «The different types of institutes of higher education in France.» Hentet 23.06.2022. https://www.campusfrance.org/ en/institutes-higher-education-France

Cappelen, Ådne, Bjørn Dapi, Hege Marie Gjefsen og Nils Martin Stølen. Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040, Rapport 2020/41. Oslo, SSB, 2020.

Danmarks Radio, «Fremdriftsreform, uddannelsesloft og hurtigstartsbonus! De største ændringer, når du læser videre, i de seneste 10 år.» Frigitt 19.02.2019. https://www.dr.dk/ nyheder/politik/fremdriftsreform- uddannelsesloft-og-hurtigstartsbonus-de- stoersteaendringer-naar-du

Danmarks Radio, «Karakterbonus har ikke ført til hurtigere studiestart.» Frigitt 22.08.2017. https://www.dr.dk/nyheder/indland/ karakterbonus-har-ikke-foert-til-hurtigere- studiestart

Det nederlandske parlamentet, «Amendment of the Higher Education and Scientific Research Act in connection with the addition of decentralised drawing as a selection method for training courses with capacity fixus in higher education.» Frigitt 15.03.2021. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kst-35765-3.html-(oversatt)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir). Framtidige kompetansebehov – et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Rapport nr. 15/2022. Oslo, HK-dir, 2022.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021, rapport nr 7:2021. Oslo, DIKU, 2021.

Edsource, «University of California must drop SAT, ACT scores for admissions and scholarships.» Frigitt 15.05.2021. https://edsource.org/ 2021/university-of-california-must-drop-sat- act-scores-for-admissions-and-scholarships/ 654842

Europakommisjonen, «Action to improve lifelong learning and employability.» Frigitt 10.12.2021. https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/en/ip_21_6476

European Higher Education Area, «The European Higher Education Area- Achieving the Goals.» Frigitt 19.05.2005. http://ehea.info/Upload/ document/ministerial_declarations/ 2005_Bergen_Communique_ english_580520.pdf

EVA -Danmarks Evalueringsinstitut. Brug av specifikke fag i optagesystemet til universiteterne. EVA, 2016.

Forsvaret, «Kurs, fag og stipend.» Frigitt 01.11.2022. https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/ soldat/kurs

Gandil, Mikkel og Edwin Leuven. College Admissions as a screening and sorting device. No. 02. Oslo, Universitetet i Oslo, 2022.

Gaski, Margrete og Birgit Abelsen. Fastlegetjentesten i Nord-Norge 2018. Setermoen, Nasjonalt senter for distriktsmedisin / Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš og UiT –Norges arktiske universitet, 2018.

Graetz, Georg, Oskar Nordström Skans og Björn Öckert. Hur påverkas ungdomars utbildningsval av ett bättre resultat på hõgskoleprovet?. IFAU-rappport 2020:9. Uppsala, IFAU, 2020.

Hauschildt, Kristina, Eva Maria Vögtle og Christoph Gwosc. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe: Synopsis og indicators final report Eurostudent VI 2016-2018. Biefeld, Germany, W. Bertelsmann Verlag, 2018.

Heckman, James. J, John Eric Humphries, Paul A. LaFontaine, og Pedro L. Rodríguez. «Taking the Easy Way Out: How the GED Testing Program Induces Students to Drop Out.» Journal of Labour Economics, 30, nr. 3 (Juli 2012): 495-520.

Hjemås, Geir, Jia Zhiyang, Tom Kornstad og Nils Martin Stølen. Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035. Rapport 2019/11. SSB, 2019.

Hovdhaugen, Elisabeth, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule. Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?. NIFU Rapport 2013-50. Oslo, NIFU, 2013.

Hovdhaugen, Elisatbeth, Idunn Seland, Berit Lødding, Tine Sofie Prøitz og Nils Vibe. Karakterer i offentlige og private videregående skoler. En analyse av eksamens- og standpunktvurdering i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler. Rapport 24/14. Oslo, NIFU, 2014.

Hovdhaugen, Elisabeth og Tone Cecilie Carlsten. Fairness in access to higher education in Norway: Policy and practice. NIFU Working Paper 2018:7. Oslo, NIFU, 2018.

Hovdhaugen, Elisabeth. Årsaker til frafall i høyere utdanning En forskningsoppsummering av studier basert på norske data. NIFU Arbeidsnotat 2019:3. Oslo, NIFU, 2019.

Hovdhaugen, Elisabeth, Astrid Marie Jorde Sandsør, Ester Rønsen og Tone Cecilie Carlsten. Opptak til høyere utdanning: En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærer-utdanning. NIFU-rapport 2020:4. Oslo, NIFU, 2020.

Høgestøl, Asle og Olav Bjørnebekk. Kandidatundersøkelsen 2021. For UiT– Norges arktiske universitet. Rapport 07/2021. Bergen, UIT og Ideas2Evidence, 2021.

Innst. 78 S (1998–1999) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kompetansereformen.

Innst. 186 S (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV.

Innst. 318 L (2017-2018) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets og høyskoleloven.

Insidehighered.com, «The Reform of French University Admissions.» Frigitt 13.03.2018. https://www.insidehighered.com/blogs/ world-view/reform-french-university- admissions

Kunnskapsdepartementet, «Styring av høyere utdanning og forskning i Danmark, Finland og Sverige, med vekt på rettslig regulering – Rapport til utvalget for Lov om universiteter og høyskoler.» Frigitt 28.06.2019. https://www.regjeringen.no/contentassets/ 65a475004027495a8009b359e253b19e/no/ sved/dig01.pdf

Kunnskapsdepartementet, «Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.» Frigitt 17.06.2021. https://www.regjeringen.no/contentassets/ a8e31ac92f1244d0ac3644d4a1c08d03/ desentralisert_og_fleksibel_utdanning_ved_ fagskoler_hoyskoler_og_universiteter_ 210630_uu.pdf

Lødding, Berit og Per Olaf Aamot. Studieforberedt etter studieforberedende? Overgangen mellom studieforberedende utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom gruppesamtaler med lærere, studenter og elever. NIFU-rapport 2015:28. Oslo, NIFU, 2015.

Meld. St. 16 (2017–2018). Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Meld. St. 19 (2020–2021). Styring av statlige universiteter og høyskoler.

Meld. St. 21 (2020–2021). Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden.

Moafi, Hossein og Kristine Sundberg. Veien inn til høyere utdanning. Rapport 2021/6. SSB, 2021.

NOKUT. Underviserundersøkelsen 2017. Hovedtendenser, Rapport 2018-2. Oslo, NIFU, 2018.

Nordisk samarbeid, «Høyere utdanninger i Danmark.» Hentet 05.10.2022. https://www.norden.org/no/info-norden/ hoyere-utdanningeri-danmark

Nordmo, Morten, Julie Hagen, Vilde B. Pedersen, Tea Høyheim, Anne S. Østby og Sondre A. Nilsen. «How changing admission practices affect sociodemographics, satisfaction, personality, gender, and dropout of students in the professional psychologist study program in Norway.» Scandinavian Psycholigist, 5, e14 (21.12.2018).

NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU. Oslo: Utenriksdepartementet.

NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge. Oslo: Kulturdepartementet.

NOU 2019: 25 Med rett til å mestre – Struktur og innhold i videregående opplæring. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2020: 2 Fremtidige kompetansebehov III Læring og kompetanse i alle ledd. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Næss, Terje. Inntakskvalitet og karakterer i høyere utdanning. NIFU rapport 4/2006. Oslo, NIFU, 2006.

OECD. Benchmarking Higher Education System Performance. Paris, OECD Publishing, 2019.

OECD. Education at a Glance 2022. Paris, OECD Publishing, 2022.

Official Statistics of Finland, «Entrance to education 2017.» Frigitt 13.12.2018. https://www.stat.fi/til/khak/2017/ khak_2017_2018-12-13_tie_001_en.html

Olsen, Dorothy Sutherland, Jarmila Bubikova-Moan, Per Olaf Aamodt, Siv-Elisabeth Skjelbred, Mari Elken, Mari, Erica Waagene og Even Hellan Larsen. Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. NIFU-rapport 2018:10. Oslo, NIFU, 2018.

Oslo Economics, Christer Hyggen og Tyra Ekhaugen. Samfunnsøkonomisk vurdering av marginalisering og utenforskap. Oslo, Oslo Economics, 2021.

Ot.prp. nr. 58 (1999–2000) Om lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteteter og høgskoler. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Oxbridge applications, «All You Need to Know About A-level Retakes.» Hentet 05.10.2022. https://oxbridgeapplications.com/blog/ needknow-level-retakes/

Prop. 2 S (2017–2018) Videreutvikling av Hæren og Heimevernet. Landmaktproposisjon. Oslo: Forsvarsdepartementet.

Prop. 1 S (2022–2023) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). For budsjettåret 2023. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Prop. 64 L (2017-2018) Endringer i universitets og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.). Oslo: Kunnskapsdepartmentet.

Prøitz, Tine Sofie og Jorun Spord Borgen. Rettferdigstandpunktvurdering – det (u)muliges kunst? Læreres setting av standpunktkarakterer i fem fag i grunnopplæringen. Rapport 2010:16. Oslo, NIFU STEP, 2010.

Rambøll. Undervisnings -og vurderingssituasjonen i videregående skole våren 2020. Oslo, Rambøll, 2021.

Regjeringen.no, «Vil skjerpe kravene for å komme inn på sykepleierutdanningen.» Frigitt 08.03.2017. https://www.regjeringen.no/no/ dokumentarkiv/regjeringen-solberg/ aktueltregjeringen-solberg/kd/ pressemeldinger/2017/vil-skjerpe-kravene- for-a-komme-inn-pasykepleierutdanningen/ id2542153/

Salvanes, Kari Vea, Jens B. Grøgaard, Per Olaf Aamodt, Berit Lødding og Elisabeth Hovdhaugen. Overganger og gjennomføring i de studieforberedende programmene. NIFU-rapport 2015:13. Oslo, NIFU, 2015.

Samordna opptak (2012), «Søkerstatistikk 2012.» Hentet 10.10.2022. https://www.samordnaopptak.no/info/om/ sokertall/sluttstatistikker/ sokerstatistikk-2012_ny.pdf

Samordna opptak (2021), «Poenggrenser.» Hentet 07.06.2022. https://rapport-dv.uhad.no/t/ SO-datavarehus/views/ Poenggrenserogventelistetallhovedopptaksuppleringsopptak_16275618215770/ Poenggrenser?%3Adisplay_count= n&%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFrom Vizportal=y&%3Aorigin=viz_share_link&%3 AshowAppBanner=false&%3AshowVizHome=n

Samordna opptak (2022a), «Statistikk for hovedopptaket, Opptakstall fordelt på utdanningsområde.» Frigitt 02.02.2022. https://view.officeapps.live.com/op/ view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww. samordnaopptak.no%2Finfo%2Fom%2F sokertall%2Fsokertall-2022%2Fso49--- opptakstall-fordelt-pa-utdanningsomrade-i- hovedopptaket-2022.xlsx&wdOrigin= BROWSELINK

Samordna opptak og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (2022b), «Søker- og opptaksstatistikk 2021 – sluttrapport. Opptak til grunnstudier ved universiteter og høgskoler.» Hentet 31.05.2022. https://www.samordnaopptak.no/info/om/ sokertall/sluttstatistikker/ sluttstatistikkuhg-2021.pdf

Sandsør, Astrid Marie Jorde, Elisabeth Hovdhaugen og Ester Bøckmann. «Age as a merit in admission decisions for higher education.» High Educ 83 (2022): 379–394.

Sandvik, Lise Vikan og Trond Buland (red.). Vurdering i skolen – Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim, NTNU, 2014.

Sandvik, Liv, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Inger Dagrun Langseth, Bjørg Eva Aaslid, Siri Mordal og Trond Buland. Vurdering i skole. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskningen på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim, NTNU, 2012 .

Skjelbred, Siv-Elisabeth og Marte E.S Ulvestad. Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronaepidemien, NIFU Innsikt 2021:6. Oslo, NIFU, 2021.

Statistisk sentralbyrå, «12881: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 15 alternativer (2020-framskrivingen) 2020–2100.» Hentet 9.9.2022. Statistikkbanken (ssb.no).

Statistisk sentralbyrå, «03814: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og skolekommune (K) 2000–2021.» Hentet 8.11.2022. Statistikkbanken (ssb.no).

Statistisk sentralbyrå, «08947: Elever, lærlinger, lærekandidater og deltakere i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter kjønn, alder og skoleslag 2006–2021.» Hentet 8.11.2022. Statistikkbanken (ssb.no).

Statistisk sentralbyrå, «09218: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 1992–2021.» Hentet 8.11.2022. Statistikkbanken (ssb.no).

Statistisk sentralbyrå, «10848: Gjennomføring for nye studenter på 5 årige masterstudenter, etter kjønn og alder 2006-2013-2014-2021.» Hentet 14.12.2022. https://www.ssb.no/statbank/ table/10848.

Statistisk Sentralbyrå, «Befolkningens utdanningsnivå.» Hentet 8.11.2022. https://www.ssb.no/ utdanning/utdanningsniva/statistikk/ befolkningens-utdanningsniva

St.meld. nr. 33 (1991–92) Kunnskap og kyndighet – Om visse sider ved videregående opplæring.

St.meld. nr. 26 (1995–96) Om privatisteksamen innenfor den videregående skole.

St.meld. nr. 49 (1996–97) Prinsipp for rangering av søkjarar til studium ved universitet og høgskolar.

St.meld. nr. 42 (1997–98) Kompetansereformen.

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring.

St.prp. nr. 7 (1996–97) Om samtykke til godkjenning av avtale av 3. september 1996 mellom Danmark, Finland, Island, Noreg og Sverige om tilgjenge til høgare utdanning.

Studyinfo.fi a, «Higher education.» Hentet 05.10.2022. https://opintopolku.fi/konfo/en/sivu/ highereducation

Studyinfo.fi b, «Open Studies.» Hentet 05.10.2022. https://studyinfo.fi/wp2/en/ higher-education/open-studies/

Swissuniversities, «Zulassung ohne Maturitätszeugni.» Hentet 01.08.22. https://www.swissuniversities.ch/en/ themen/studium/zulassung-zu-den- universitaeren-hochschulen/ ohne-maturitaetszeugnis

The Ministry of Education and Culture Finland, «FAQs about the student admissions reform in higher education institutions.» Hentet 05.10.22. https://okm.fi/en/faqs-about-student- admissions

Tømmerås, Ane M. og Michael J. Thomas. Nasjonale befolkningsframskrivinger. SSB-rapport 2022/29. SSB, 2022.

UddannelsesGuiden a, «Nedjustering af karaktergennemsnit.» Frigitt 24.09.2021. https://www.ug.dk/6til10klasse/ gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/ nyereglerfra2019/nedjustering-af- karaktergennemsnit

UddannelsesGuiden b, «Bonusordning.» Frigitt 27.07.2021. https://www.ug.dk/ videregaaendeuddannelse/altomoptagelse/ bonusordning

Uddannelses- og forskningsministeriet. Evaluering av optagelsessytemet til de videregående uddanelser. København, Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2020.

Uddannelses- og forskningsministeriet a, «Udspil til et nyt og forbedret optagelsessystem: Flere veje, nye muligheder.» Frigitt 21.06.2022. https://ufm.dk/uddannelse/ temaer-og-indsatsomrader/ optagelsessystemet

Uddannelses- og Forskningsministeriet b, «Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering af ny DEA-undersøgelse af øget kvote 2-optag.» Frigitt 30.08.2022. Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering af ny DEA-undersøgelse af øget kvote 2-optag – Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk)

Universitetet i Bergen, «Stor søknad til profesjonsstudiet i psykologi – loddtrekning blant A- kandidater.» Frigitt 11.07.2011. https://www.uib.no/psyfa/44759/ stor-s%C3%B8knadtil-profesjonsstudiet-i- psykologi-loddtrekningblant-kandidater

Universitetskanslersämbetet. Kartläggning och analys av lärosätenas användning av lokalt beslutade urvalsgrunder. Universitetskanslersämbetet, 2021.

Universitets- och högskolerådet. «Rapport 2021:2 Högskoleprovets intäkter och kostnader 2020.» Frigitt 30.03.2021. https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/ om-uhr/nyheter/2021/2021-03-30-hp-rapport/ uhr-hogskoleprovets-intakter-och-kostnader-2020.pdf

Univeritets- och högskolerådet a, «Grundläggande behörighetsprovet 2022-23.» Hentet 01.10.2022. https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/ anmalan-och-antagning/grundlaggande- behorighetsprovet/

Universitets- och högskolerådet b, «Prov i åtta delar.» Hentet 09.11.2022. https://www.uhr.se/studier-och-antagning/ Hogskoleprovet/Provi-atta-delar/

Universitets- og høgskolerådet. Rapport Evaluering av forsøk med spesielle opptakskrav til enkelte studier. R2-krav for studier i informatikk, realfag, natur og miljøfag ved UiB, UiO, UiS, UiT og NTNU. Oslo, UHR, 2021.

Universitets- og høgskolerådet, «Retningslinjer for alternative opptaksveier (forkurs og realfagskurs) og tilpassede ingeniørutdanninger (Y-vei og TRES).» Frigitt 05.11.2021. https://innsyn.acossky.no/uhr/ wfdocument.ashx?journalpostid=2021001191&dokid=46910&versjon= 1&variant=A&

University of Oxford, «Admission requirements for 2023 entry.» Hentet 05.10.2022. https://www.ox.ac.uk/admissions/ undergraduate/courses/ admission-requirements/ admissionrequirements-table Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. Erfaringer fra nasjonal satsing på vurdering for læring (2010–2018). Oslo, Utdanningsdirektoratet, 2018.

Utdanningsdirektoratet. Vurderinger og anbefalinger om fremtidens eksamen. Rapport frå Eksamensgruppa. Oslo, Utdanningsdirektoraret, 2020.

Utdanningsdirektoratet a, «Høye standpunktkarakterer for elever i videregående skole også i 2021-2022.» Frigitt 01.11.2022. https://www.udir.no/tall-og-forskning/ statistikk/statistikk-videregaende-skole/ analyser/karakterer-i-videregaende/

Utdanningsdirektoratet b, «Statistikk. Gjennomføring av videregående opplæring.» Frigitt 10.08.2022. https://www.udir.no/tall-ogforskning/ statistikk/statistikk-videregaendeskole/ gjennomforing-av-videregaende-opplaring/

Utdanningsdirektoratet c, «Statistikk. Avalgte privatisteksamener.» Hentet 03.11.2022. https://www.udir.no/tall-og-forskning/ statistikk/statistikk-videregaende-skole/ avlagte-privatisteksamener/

Vieira Daniele, Mutize Takudzwa og Chinchilla Jaime Roser, «Understanding access to higher education in the last two decades.», UNESCO IESALC. Frigitt 23.12.2020. https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/ 23/understanding-access-to-higher-education-in-the-lasttwo-decades/

Vonsild, Maria Cecilie, Birgitta Wallstedt og Agner Holmber Schibler. «Testbaseret optag til videregående uddannelser.» Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 11, no. 20 (september 2016): 130–43.

Aamodt, Per Olaf og Nils Martin Stølen. Utdanning 2003 – ressurser, rekruttering og resultater, Statistiske analyser 60. Kongsvinger, SSB, 2003.

Aarnes, Ivar. «Legeutdanning i og for distriktene.» Uniped. 19, no 4 (november 2016): 293–303.

Fotnoter

1.

For at lenkene til nettsider skal virke må de limes inn i adressefeltet på nettleser.

Til forsiden