NOU 2023: 13

På høy tid— Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Til innholdsfortegnelse

Referanse- og litteraturliste

Aarset, M. F., & Nordvik, R. (2015). Dagens situasjon. Levekår og livskvalitet blanttatere/romanifolk. I NOU 2015: 7 (Red.), Vedlegg til NOU 2015: 7: Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Kommunal- og distriktsdepartementet.

Aas, M., & Paulsen, J. M. (2017). Å lede i fremtidens skole. Bedre skole – Tidsskrift for lærere og skoleledere (4), 56-65.

Abraha, H. Z. (2022). – Jeg er takknemlig for å bo i Norge. Men det må være lov å kritisere helsevesenet. NRK P3. https://p3.no/meninger/mening/0d173f37-11a8-4009-bf72-1741ae243511

Afra, S., Solvang, P. K., Berg, B., & Jahnsen, R. (2020). Disabled and immigrant, a double minority challenge: a qualititive study about the experiences of immigrant parents of children with disabilities navigating health and rehabilitation services in Norway. BMC Health Services Research, 20(1). https://doi.org/10.1186/s12913-020-5004-2 10.1186/s12913-020-5004-2

Aftenposten. (2022). Får Oda det bedre som Ola? Nå skal 1200 personer kartlegges. Får Oda det bedre som Ola? Nå skal 1200 personer kartlegges. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/norge/i/Kzk5gG/faar-oda-det-bedre-som-ola-naa-skal-1200-pasienthistorier-kartlegges?fbclid=IwAR1ZuYxLLFhA-sVsEznZifxh6B7P2_qBSTuGaV2Cw1AZyZ0bM7Gpfeim9pQ

Agenda Kaupang. (2020). Kartlegging av hvilke erfaringer statlige arbeidsgivere har med å følge opp inkluderingsdugnaden (1020910). A. Kaupang. https://www.agendakaupang.no/wp-content/uploads/2020/07/Rapport_Bufdir_Kartlegging_av_hvilke_erfaringer_statlige_arbeidsgivere_har_med_a_folge_opp_inkluderingsdugnaden_AK.pdf

Al-Nahi, R. J. (2023). Lite visste jeg at 25 år senere skulle jeg stå i de samme kampene som mine foreldre. Avisa Oslo. https://www.ao.no/lite-visste-jeg-at-25-ar-senere-skulle-jeg-sta-i-de-samme-kampene-som-mine-foreldre/o/5-128-462967

Albertini Früh, E., Lidén, H., & Kvarme, L. G. (2017). Tillit til velferdstjenester? Tidsskrift for velferdsforskning, 20(3), 191-208. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2017-03-02

ALS resarch APS. (2016). En hel familie – Tidlige og forebyggende indsatser til hele familien. viden.sl.dk. https://viden.sl.dk/media/8865/pjece-en-hel-familie.pdf

Ameri, M., Schur, L., Adya, M., Bentley, F. S., McKay, P., & Kruse, D. (2018). The Disability Employment Puzzle: A Field Experiment on Employer Hiring Behavior. ILR Review, 71(2), 329-364. https://doi.org/10.1177/0019793917717474

Angelo, E., Rønningen, A., & Rønning, R. J. (2017). Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS – den doble regnbuen. Cappelen Damm akademisk.

Arbeiderpartiet. (2023). Ressursgruppe for politikken for funksjonshemmede. Arbeiderpartiet. https://www.arbeiderpartiet.no/om/politiske-utvalg/ressursgruppe-for-politikken-for-funksjonshemmede/

Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (2022). Pleiepenger for sykt barn. Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/innsikt/trygd/pleiepenger-for-sykt-barn/id2947041/

Arnhøy, B. K. (2018, 20. desember). Endelig snakker regjeringen om likestilling for funksjonshemmede. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/endelig-snakker-regjeringen-om-likestilling-for-funksjonshemmede/

Arnhøy, B. K. (2019, 03. desember). Organisasjonene slakter etterlengtet handlingsplan for funksjonshemmede. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/organisasjonene-slakter-etterlengtet-handlingsplan-for-funksjonshemmede/

Arnhøy, B. K. (2021, 22. august). Roeren som ikke ville sitte stille i båten. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/roeren-som-ikke-sitter-stille-i-baten/

Asbjørnslett, M. (2015). «Ordinary kids»: everyday life experiences of children with disabillities

Aspaas, E. H. (2018, 14. mai). Karina (23) nektes utenlandsstudier på grunn av funksjonshemming. VG. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jGW60/karina-23-nektes-utenlandsstudier-paa-grunn-av-funksjonshemming

Astrup, K., Barlindhaug, R., & Ruud, M. E. (2019). Boligeie for personer med utviklingshemming – utfordringer, effekter og incentiver (NIBR-rapport;2019:15). OsloMet. https://hdl.handle.net/11250/2777411

Bachmann, K., Haug, P., & Nordahl, T. (2016). Kvalitet i Opplæringen for elever med utviklingshemming. https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Notat_02-2016_Haug_m_fl_HVO_.pdf

Ballo, J. G. (2019). Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education. Work, Employment and Society.

Bambra, C. (2013). Work, Worklessness and the Political Economy of Health. Journal of social policy, 42(1), 178-179. https://doi.org/10.1017/S0047279412000670

Bamford, K. (2012). Lyotard and the figural in Performance, Art and Writing. Continuum.

Barne- og familiedepartementet & Kultur- og likestillingsdepartementet. (2022). Fritidserklæringen. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/547fc860cfc1403d97e842a61024dc48/fritidserklaeringen_2022_uu.pdf

Barne- og likestillingsdepartementet. (2018). Et samfunn for alle – Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2030. https://www.regjeringen.no/contentassets/bc8396c163f148dc8d4dc8707482e2be/ et-samfunn-for-alle---regjeringens-strategi-for-likestilling-av-mennesker-med-funksjonsnedsettelse-for-perioden-2020203.pdf

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (LOV-2005-06-17-64). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Barnekonvensjonen. (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter. FN https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf

Barneombudet. (2017). «Uten mål og mening?»: Elever med spesialundervisning i grunnskolen Barneombudets fagrapport 2017. https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/publikasjoner/uten-mal-og-mening-om-spesialundervisning-i-norsk-skole

Barron, K. (2016). Kön och funktionshinder. In M. Söder & A. Hugemark (Red.), Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intesektionalitet (Vol. 2). Gleerups Utbilding AB.

Berg, B. (2011, 11.05.2011). Minoritetsfamiler med funksjonshemmede barn. Etniske minoriteter og hørselstap/nedsatt funksjonseve. Nedre Gausen kompetansesenter. Høgskolen i Burskerud.

Berg, B. (2012). Innvandring og funksjonshemming. Oslo: Universitetsforlaget.

Berg, B. (2014). Dobbelt sårbar – minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn. In J. Tøssebro & C. Wendelborg (Red.), Oppvekst med funksjonshemming: familie, livsløp og overganger.

Berg, S. (2016). Klass och funktionshinder. In M. Söder & A. Hugemark (Eds.), Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet. Gleerups Utbilding AB.

Halmøy, A. Bergensavisen (BA). (2022, 20. oktober). BIFFs nyeste ansatt vil gjøre film mer tilgjengelig: Har en snedig plan.

Bjaarstad, Y.-E. J. (2018, 25. desember). Lever med Celebral parese: – jeg vil gjerne bidra. VG. https://www.vg.no/nyheter/i/6zPmv0/lever-med-cerebral-parese-jeg-vil-gjerne-bidra

Bjørnshagen, V., & Ugreninov, E. (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. European Sociological Review (European Sociological Review;Volume 37, Issue 5).

Bjørnshagen, V., & Østerud, K. L. (2021). Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet – funn fra et felteksperiment og oppfølgingsintervjuer. Søkelys på arbeidslivet, 38(3-4), 210-225. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04-04

Blaker Strand, V. (2021). Ratifikasjon. In G. Ulfstein (Ed.), Store norske leksikon.

Bliksvær, T., Hanssen, J. I., & Berg, E. (2003). Funksjonshemmet i Nordland 2001. Levekår og livskvalitet. Sammendragsrapport (Arbeidsnotat nr. 1004/2003). https://nordlandsforskning.no/sites/default/files/files/arbeidsnotat_1004_2003.pdf

Blåka, S. (2012). Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom: Status etter Opptrappingsplanen (Vol. 2012:9). Norsk institutt for by- og regionforskning.

Bongo, B. A. (2012). «Samer snakker ikke om helse og sykdom»: samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom: en kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Bossy, D., & Hervie, V. M. (2021). Mellom idealer og praksis: Ivaretakelse av rettigheter til barn med funksjonsnedsettelser. Velferdsforskningsinstituttet NOVA – OsloMet https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/2767443/NOVA-Rapport-6-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bostøtteloven. (2012). Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (LOV-2012-08-24-64). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. (2020). Høringssvar fra Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO. https://www.regjeringen. no/no/dokumenter/horing-bedrevelferdstjenester-for-barn-og-unge-som-harbehov-forsammensatte-tjenester-samarbeidsamordning-og-barnekoordinator/id2715285/?uid=458f8746-f2cc-42fb-b9e6-6d2b8586825f

Brandvik T. L. & Varner T. (2020). Inkluderingsdugnad? En vits! Klassekampen. https://klassekampen.no/utgave/2020-02-04/debatt-inkluderingsdugnad-en-vits

Breivik, J. (2005). Deaf identities: Local Lives, Transnational Connections. Gaullaudet University Press.

Brekke, I., Evensen, M., & Hart, R. K. (2020). Uptake of Attendance Benefit for Children with a Disability in Norway: Impact of Socioeconomic Status and Immigrant Background. Scandinavian journal of disability research: SJDR, 22(1). https://doi.org/10.16993/sjdr.669

Brekke, I., & Finnvold, J. E. (2018). Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Ulike metoder for kartlegging. NOVA Notat, Nr. 6/2018.

Brunes, A., & Heir, T. (2018). Sexual assaults in individuals with visual impairment: a cross-sectional study of a Norwegian sample. BMJ Open, 8(6), e021602-e021602. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-021602

Brunsvand Ellingsen, C. (2018, 9. januar). Tung tids tale. Agenda Magasin. https://agendamagasin.no/debatt/ny-tids-tale/

Brynn, R. (2023). Universell utforming av IKT i Norge – en historisk gjennomgang. https://www.funka.com/no/universell-utforming/mer-om-universell-utforming/universell-utforming-av-ikt-i-norge--en-historisk-gjennomgang/

Bufdir. (2015a). Innvandrere med nedsatt funksjonsevne. Barne-, ungdom-, og familiedirektoratet. https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Innvandring/

Bufdir. (2015b). Sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne. Barne-, ungdom-, og familiedirektoratet. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/ Arbeid/Arbeidsdeltakelse_for_personer_ med_funksjonsnedsettelse/

Bufdir. (2016a). (Amharisk) Hva med oss? Kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=or4hW-zwGRQ

Bufdir. (2016b). (Engelsk) Hva med oss? Kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=F11oiMNaLaE

Bufdir. (2016c). Hva med oss? Kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne (norsk), youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=9CcdEa7C010

Bufdir. (2018a). Samlet innsats – for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Bufdir. https://0-24-samarbeidet.udir.no/wp-content/uploads/2019/01/2018-pdf-FERDIG-RAPPORT.pdf

Bufdir. (2018b). Veikart. Universelt utformet nærskole. https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004557

Bufdir. (2021). Universelt utformet skole – kartlegging og oppgradering: bufdir.no https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/universelt_utformet_skole_kartelgging_og_oppgradering/

Bufdir. (2022a). Hvor mange er lhbtq? Barne-, ungdom-, og familiedirektoratet. https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Hvor_mange/#heading32043

Bufdir. (2022b). Holdninger til personer med funksjonsnedsettelse: en hurtigoversikt. Barne-, ungdom-, og familiedirektoratet https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005573

Bufdir. (2022c). Utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne. Barne-, ungdom-, og familiedirektoratet. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Utdanning/

Bufdir. (2022d). Levekårstatus for personer med nedsatt funksjonsevne. Barne-, ungdom-, og familiedirektoratet. https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/

Bufdir. (2022e). Barn med nedsatt funksjonsevne i skole. Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_ analyse/nedsatt_funksjonsevne/Utdanning/barn_med_nedsatt_funksjonsevne_i_skole/

Bufdir. (2022f). Bolig og bygg. Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet. https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Bolig_og_bygg/Boforhold/

Bufdir. (2022g). 60 prosent av skolene mangler kompeanse om universell utforming. Barne-, unge-, og familiedirektoratet. https://www. bufdir.no/uu/Nytt/60_prosent_av_skolene_ mangler_kompetanse_om_universell_utforming/

Bufdir. (2023a). Familien og hjelpeapparatet. Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Familien_og_hjelpeapparatet/

Bufdir. (2023b). Deltakelse og fritid. Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/ nedsatt_funksjonsevne/Deltakelse_og_fritid/

Bufdir. (2023c). Økonomi. Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Okonomi/

Bufdir. (2023d). Hva med oss? Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. bufdir.no. https://www.bufdir.no/familie/familievernkontorer/oversikt/grenland/kurs/hva-med-oss---oppfolgingskurs-for-foreldre-til-barn-med-nedsatt-funksjonsevne---regionalt-kurs/

Buland, T. H., Mordal, S., & Holth, M. I. (2020). Utdannings- og yrkesrådgivning og sosialpedagogisk rådgivning i norsk skole anno 2020: en kartlegging av ressurser og arbeidsoppgaver til rådgivning i skolen Norge. https://samforsk.brage.unit.no/samforsk-xmlui/handle/11250/2838560

Capgemini Invent. (2021). Digitalt utenforskap blant barn og ungdom. Redd Barna. https://www.reddbarna.no/content/uploads/2021/01/Capgemini-rapport-Digitalt-Utenforskap-Blant-Barn-og-Ungdom.pdf

Carlsen, C. E., Johannesen, K. M., & Solberg, A. S. (2022). Mennesker med utviklingshemming kan også være skeive. Vernepleier. https:// vernepleier.no/2022/05/mennesker-med-utviklingshemming-kan-ogsa-vaere-skeive/

Carlsen, C. E., Solberg, A. S., Johannesen, K. M., & Solberg, A. (2021). Pust ut – en metodebok. Likestillingssenteret.

Carr, D., Giddens, A., Duneier, M., & Appelbaum, R. (2018). Introduction to sociology. W. W. Norton & Company.

Dagens Perspektiv. (2021, 26.02.2021). – Økt bruk av lønnstilskudd kan virke mot sin hensikt. Dagens Perspektiv. https://dagensperspektiv.no/arbeidsliv/2021/okt-bruk-av-lonnstilskudd-kan-virke-mot-sin-hensikt

Dahl, E., Bergsli, H., & van der Wel, K. (2014). Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt.

Demiri, A. S., & Gundersen, T. (2016). Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Velferdsforskningsinstituttet NOVA – OsloMet

Den norske kirke. (2023). Camp UNIK 2.-4. juni 2023. kirken.no. https://www.kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/lenkede-artikler/skjargards-unik-og-camp-unik/

Den norske turistforening (DNT). (2023b-a). DNT tilrettelagt. DNT. https://www.dnt.no/tilrettelagtaktivitet/

Den norske turistforening (DNT). (2023b-b). Hytter for alle. DNT. https://www.dnt.no/hytterforalle/

Digranes, E. (2022, 30. november). Å ta CRPD inn i loven er berre starten. https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/11/30/a-ta-crpd-inn-i-loven-er-berre-starten/

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). (2023). Samordning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. (2022). Helsefagarbeider. Utdanning.no. https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/helsefagarbeider

Diskrimineringsnemnda. (2023). Søk i statistikk. Diskrimineringsnemnda. https://www.diskrimineringsnemnda.no/klagesaker-og-statistikk/s%C3%B8kstatistikk

Diskrimineringsombudsloven (2018)Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (LOV-2017-06-16-50). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-50

Down’s Syndrome Association. (2022). Campaigning. Down’s Syndome Association. https://www.downs-syndrome.org.uk/our-work/campaigning/#tell

Dueholm, L. S. R., & Johansson, V. S. (2019). Videreføring av uteaktiviteter etter endt rehabiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter (nr. 1. 2019). Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). https://www.vhss.no/getfile.php/137385-1553517697/Dokumenter/Rapport-uteaktivitet_etter_rehabilitering-PDF-utgave.pdf

Dysleksi Norge. (2021a) Høyring forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova – Dysleksi Norge høringssvar. https://dysleksinorge.no/wp-content/uploads/2022/01/Hoyring-Forslag-til-nyopplaeringslov-og-endringar-i-friskolelova.pdf

Dysleksi Norge. (2021b). Praksis for utredning og spesifikke lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker i Norge. Dysleksi Norge. https://dysleksinorge.no/wp-content/uploads/2021/03/Rapport_utredningspraksis_2021.pdf

Døving, C. A. (2017). Storsamfunnet og minoriteter – før og nå. In N. Brandal, C. A. Døving, & I. T. Plesner (Red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (pp. 299-304). Cappelem Damm Akademisk.

Edvardsen, I. (2020, 6. juni). Vil tilby gravide besøk hos familie med barn med Downs. NRK. https://www.nrk.no/norge/vil-tilby-gravide-besok-hos-familie-med-barn-med-downs-1.15033123

Edvardsen, I. (2021, 15. november). Reagerer på kutt av familieordning – mener de blir som regjeringens alibi. NRK. https://www.nrk.no/norge/reagerer-pa-kutt-av-familieordning-_-mener-de-blir-brukt-som-regjeringens-alibi-1.15726424

Edvardsen, I., & Ramberg, E. (2021, 10. november). Regjeringen kutter støtte: – Et skritt nærmere sorteringssamfunnet. NRK. https://www.nrk.no/norge/regjeringen-skroter-ordning-med-besoksfamilier-for-gravide-med-fostre-som-har-downs-syndrom-1.15724021

Eide, E. (2012). Offer, hemmet, aktiv, borger? – Medieerfaringer blant individer med nedsatt funksjonsevne. Norsk medietidsskrift, 19(1), 4-21. https://doi.org/10.18261/ISSN0805-9535-2012-01-02

Eide, E., & Grue, J. (2014). Stort felt – liten dekning: medierepresentasjoner av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Eiendom Norge. (2023). Sykepleierindeksen 2022. Eiendom Norge. https://eiendomnorge.no/aktuelt/blogg/sykepleierindeksen-2022

Einarsdóttir, S. B., & Slåen, Å. (2022, 27. april). Mirnesa vet aldri om hun får med seg førerhunden i taxi: – Det gjør at jeg gruer meg. NRK. https://www.nrk.no/osloogviken/blinde-far-ikke-med-seg-forerhund-i-taxi-i-oslo-og-viken-1.15930870

Elgesem, F. (2013). Vurdering av fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individuell klagerett – En juridisk analyse. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/fn/konvensjon_barn.pdf?id=2135083

Elin, S. (2015). Hvem får være musikkelev? – kunstdidaktisk eller terapeutisk ståsted. InFormation (Oslo, Norway), 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1542

Elvestad, L. A., Hansen, L.-O., & Gitlesen, J. P. (2019, 3. desember). Handlingsplanen innfrir ikke. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). https://www.safo.no/handlingsplanen-innfrir-ikke/

Engdahl, B. (2023). HLF frykter at Statpeds elevkurs forsvinner. Din Hørsel. https://www.dinhorsel.no/hlf-frykter-at-statpeds-elevkurs-forsvinner.6577893-460100.html

Engelsen, T. H. (2021, 29. september). Alexander Petersen vil studere i utlandet. Det kan bli dyrt. Dagsavisen. https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2021/09/29/alexander-petersen-vil-studere-i-utlandet-det-kan-bli-dyrt/

Engesbak, R. (2018, 27. juni). Nok er nok! Magasinet Blikk. https://blikk.no/funkis/nok-er-nok/145424

Eriksen, T. H., & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge. Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge (Vol. 6). Gyldendal Akademisk.

Ertesvåg, F. (2017, 30. mai). Ny undersøkelse: Én av fire hørselshemmede mobbet i skolen. VG. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vRqWX/ny-undersoekelse-en-av-fire-hoerselshemmede-mobbet-i-skolen

Ertesvåg, F. (2022, 3. desember). Angela (21) besto historisk eksamen: − Jeg er så stolt! VG. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GMrbk6/angela-21-besto-historisk-eksamen-jeg-er-saa-stolt

Ese, B. K. (2014, 10. februar). Vil sende Bea tilbake til vanleg skule. NRK Vestland. https://www.nrk.no/vestland/anbefaler-a-leggje-ned-tveiteras-1.11526362

European Commission. (2023). EU disability card

EVA-Danmarks Evalueringsinstitutt. (2022). Evaluering af ASD-klasser og andre særligt tilrettelagte klasser (978-87-7182-623-4).

Faugstad, S. (2022, 11. august). Julian har krav på 114 ekstra skoletimer – fikk 8. NRK. https://www.nrk.no/osloogviken/blinde-julian-_7_-fikk-ikke-de-ekstra-skoletimene-han-hadde-krav-pa-1.16057280

Fedreheim, G. E., Melbøe, L., & Opsal, K.-A. (2017). Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 33(3-4), 235-253. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2017-03-04-02

Felix, H. (2022, 17. april). Hvorfor vil dere ikke satse på oss? Aftenposten. https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6jRvWz/hvorfor-vil-dere-ikke-satse-paa-oss-henriette-felix

Finnvold, J. E. (2013). Langt igjen?: levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. 12/13. (NOVA-rapport (online))

Finnvold, J. E., & Dokken, T. (2021). Sosial og digital deltakelse. Skole og internett som integreringsarena for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser. Velferdsforskningsinstituttet NOVA – OsloMet. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2762693

Fjeld, B., & Kvistum, I. (2015, 2. september). Folket vil ha en inkluderende skole. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/folket-vil-ha-en-inkluderende-skole/

Fladmoe, A., & Nadim, M. (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning

Fladstad, T., & Berg, B. (2008). «Gi meg en sjanse!» Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn i bydel Bjerke. N. S. As.

FN-Sambandet. (2022, 08.12.2002). FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. FN-Sambandet. https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Folkehelseinstituttet. (2016). Digital mobbing. Kunnskapsoversikt over forskning på effekter av tiltak. (2016:3). https://www.fhi.no/publ/2016/digital-mobbing.-kunnskapsoversikt-over-forskning-pa-effekter-av-tiltak/

Folkehelseinstituttet. (2017). M1: Medfødte misdannelser

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd, (LOV-1997-02-28-19). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19

Foreningen for funksjonshemmede foreldre. (2023a). Foreningen for funksjonshemmede foreldre. funkisforeldre.no. https://www.funkisforeldre.no/

Foreningen for funksjonshemmede foreldre. (2023b). Brukerstyrt personlig assistanse og foreldrerollen. Funkisforeldre. https://www.funkisforeldre.no/bpa-til-foreldre/

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator. (2011). (FOR-2011-12-16-1256) Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256?q=forskrift%20habilitering%20rehabilitering%20og%20koordinat

Forskrift til opplæringsloven, (2006). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

Forum for Barnekonvensjonen (FfB), & Barneombudet. (2017). Kidza har rett! Barnas skyggerapport til FNs barnekomité 2017. Barneombudet. https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Rapportering/Kidza-har-rett.pdf

Fotballforbundet. (2023). Tilrettelagt fotball. Fotballforbundet. https://www.fotball.no/globalassets/nettversjon-tilrettelagt-fotball.pdf

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. (2022). Rosa kompetanse helse og sosial. https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-helse-og-sosial/

Fri fagbevegelse. (2020). Få bruker suksess-ordningen mot frafall: Elevne er ikke interessert, ifølge fylkeskommuner. https://frifagbevegelse.no/nyheter/fa-bruker-suksessordningen-mot-frafall-elevene-er-ikke-interessert-ifolge-fylkeskommuner-6.158.730450.ad8c22e6c3

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. (2023). Politisk plattform. foreningenfri.no. https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/politiskplattform/

Frimann, M. (2021). Foreslår digital vergetjeneste for dem som faller utenfor digitalt. Lov om private skolar med rett til statstilskot, (2003). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84#KAPITTEL_9

Fuentes, J. (2016). Etnisitet och funktionshindrad. I M. Söder & A. Hugemark (Red.), Bara funksjonshindrad? Funksjonshinder och interseksjonalitet. Gleerups Utbildning AB.

Fugelli, P., & Ingstad, B. (2014). Helse på norsk: god helse slik folk ser det (2. utg.). Gyldendal akademisk.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). (2019). Alternativ rapport til FN-komiteen. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). https://ffo.no/globalassets/rapporter/210x260_alternativrapporten-norsk.enkels.pdf

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). (2021a). Videregående skole og overgangen til arbeid – Erfaringer fra elever med funksjonsnedsettelser. https://www.ffo.no/globalassets/rapporter/skole/skoleundersokelse-2021/skolerapport-3.0.pdf

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). (2021b). Flytt deg, jeg har en jobb å gjøre! – En rapport om funksjonshemmede i arbeidslivet. https://ffo.no/globalassets/rapporter/arbeid/flytt-deg-endelig77.pdf

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). (2021c). Ny handlingsplan for universell utforming holder ikke det overskriften lover. FFO. https://www.ffo.no/aktuelt2/2021/ny-handlingsplan-for-universell-utforming-holder-ikke-det-overskriften-lover/

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). (2022, 2. november). Våre merknader til Statsbudsjettet 2023. FFO.

Fylling, I., & Melbøe, L. (2019). Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability, 21(1), 89-99. https://doi.org/hhtpp://doi.org/10.16993/sjdr.575 hhtpp://doi.org/10.16993/sjdr.575

Gabrielsen, L. (2020). Entré. ISBN: 9788205535930.

Garpestad, A. (2018, 16. november). Etikk på bekostning av den gravide kvinnen. Morgenbladet. https://www.morgenbladet.no/ideer/kronikk/2018/11/16/etikk-pa-bekostning-av-den-gravide-kvinnen/

Gibson, M. F. (2018). Predator, Pet Lesbian, or Just The Nanny? LGBTQ Parents of Children With Disabilities Describe Categorization. J Homosex, 65(7), 860-883. https://doi.org/10.1080/00918369.2017.1364565

Gitlesen, J. P. (2021). Ærlig og oppriktig av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Samfunn for alle.

Gjersøe, H. M. (2022). Nav og tillitsreformen. OsloMet. https://www.oslomet.no/om/nyheter/kai-kronikken/nav-tillitsreformen

Gjertsen, H. (2014). Vanskelig overgang fra videregående opplæring til arbeidsliv for elever med funksjonsnedsettelser – hvordan kan skolene bidra i denne prosessen? Søkelys på arbeidslivet, 31(1-2), 60-82. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-7989-2014-01-02-04

Gjertsen, H. (2019). Mental health among Sami people with intellectual disabilities. International journal of circumpolar health, 78 (1).

Gjertsen, H. (2021a). Arbeidsrettede tiltak for personer med utviklingshemming. In H. Gjertsen, L. Melbøe, & H. A. Hauge (Red.), Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming (s. 208). Universitetsforlaget.

Gjertsen, H. (2021b). Å jobbe både i skjermet og ordinær virksomhet via VTA. In H. Gjertsen, L. Melbøe, & H. A. Hauge (Red.), Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming (pp. 208). Universitetsforlaget.

Gjertsen, H., Anvik, C. H., & Olsen, T. (2014). «Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen» Evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS. Arbeid- og sosialdepartementet. https://kudos.dfo.no/dokument/kvalitet-er-jo-det-vi-gjor-i-hverdagen-evaluering-av-kvalitet-i-skjermede-arbeidsmarkedstiltak-og-kvalitetssikringssystemet-equass?evalueringsportalen=1

Gjertsen, H., Melbøe, L., Fedreheim, G. E., & Fylling, H. (2017). Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. N. Velferdssenter.

Gjertsen, H., Melbøe, L., & Hauge, H. A. (2021). Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget.

Gjestad, H. (2023, 17. januar). NRK Supers temadager om funksjonsnedsettelser. NRK. https://www. nrk.no/presse/programomtaler/nrk-supers-temadager-om-funksjonsnedsettelser-1.16258460

Gjærum, R. G. (2015). Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse. InFormation (Oslo, Norway), 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1541

Gjøvik kommune. (2023). Tilrettelagte kultur- og aktivitetstilbud. gjovik.kommune.no. https://www.gjovik.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tur-og-fritid/tilrettelagt-fritid/aktiviteter/

Goethals, T., Schauwer, E. D., & Hoved, G. V. (2015). Weaving Intersectionality into Disability Studies Research: Inclusion, Reflexivity and Anti-Essentialism. Journal of Diversity and Gender Studies, 2(1-2), 75-94. https://doi.org/https://doi.org/10.11116/jdivegendstud.2.1-2.0075

Grue, J. (2016). The Social meaning of disability: a reflection on categorisation, stigma and identity. Sociology of health & illness, 38(6), 957-964.

Grue, J. (2021). Hvis jeg faller: en beretning om usynlig arbeid. Gyldendal.

Grue, J., Elisabeth, E., & Vold, T. (2014). Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Fagbokforlaget. https://doi.org/https://doi.org/10.18261/ISSN0805-9535-2015-03-09

Grue, L. P., & Finnvold, J. E. (2014). Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne (NOVA Rapport 8/14). NOVA – Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. OsloMet https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/5071

Grut, L., Braathen, S. H., & Lippestad, J. W. (2010). Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Delprosjekt IV: Personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sjelden diagnose. Deres erfaringer med tjenesteapparatet – et pilotprosjekt. S. T. o. samfunn.

Grut, L., & Hem, K.-G. (2011). Sosial ulikhet i helse med fokus på nedsatt funksjonsevne Dagskonferanse om sosial ulikhet i helse, Oslo. https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/907419/

Grønningsæter, A. B., & Haualand, H. (2012). Usynlig og selvlysende. Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne. (2012: 53). (Fafo-rapport, Issue. https://www.fafo.no/media/com_netsukii/20280.pdf

Guldvig, I., & Lesjø, J. H. (2011). Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser. (2011:06 ISBN: 978-82-7356-682-9). https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2017/09/062011.pdf

Gullikstad, B. (2013). Interseksjonalitet – et fruktbart begrep. Tidsskrift for kjønnsforskning (1), 68-75.

Gundersen, T., & Seeberg, M. L. (2018). Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapssammenstilling (2010–2017). https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/5215?locale-attribute=en

Gürgens, R. (2004). «En usedvanlig estetikk»: en studie av betydningen av egenproduserte teatererfaringer for det usedvanlige mennesket. Doktoravhandling ved det historisk-filosofiske fakultet, NTNU, 2004.

Hafstad, G. S., & Augusti, E.-M. (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: en nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS), Rapport 4/2019.

Halvorsen, R., & Hvinden, B. (2018). Youth, diversity and employment – comparative perspectives on labour market policies. Edward Elgar Publishing Limited.

Hansen, I. L. S., Jensen, R. S. & Hansen, H. C. (2020). Mind the gap! Fafo-rapport, FAFO. https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/mind-the-gap

Hansen, I. L. S., Jensen, R. S. & Fløtten, T. (2020). Trøbbel i grenseflatene. Samordnet innsats for utsatte barn og unge. Fafo-rapport, FAFO.

Hanssen, N. (2022). Nå skal tillitsreformen testes ut i Nav. Fri fagbevegelse. https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/na-skal-tillitsreformen-testes-ut-i-nav-6.158.859670.b717a33565

Hatterud, B. (2018). Mot normalt. Oslo: Samlaget. ISBN: 9788252197594.

Hatterud, B. (2020). Mjøsa rundt med mor. Oslo: Samlaget. ISBN: 9788234002335.

Haualand, H. (2015). Elisabeth Eide, Jan Grue og Tonje Vold (red.): Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Norsk medietidsskrift, 22(3), 1-3. https://doi.org/10.18261/ISSN0805-9535-2015-03-09

Haukeland, Y. B., Rønning, A.-H. K., Nes, R. B., & Vatne, T. M. (2022). De glemte barna – en kartleggingsstudie av tilbud til og muligheter for pårørende søsken i norske kommuner. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(5). https://doi.org/10.52734/82j9M28u

Haukeland, Y. B., Vatne, T. M., Mossige, S., & Fjermestad, K. W. (2021). Psychosocial Functioning in Siblings of Children With Rare Disorders Compared to Controls. Yale J Biol Med, 94(4), 537-544.

Hedov, G. (2017). Information till föräldrar som fått et barn med funktionsnedsättning – exempelet Downs syndrom. In B. Nilsson & E. Clausson (Eds.), Barnsliga sammanhang – Forskning om barns och undomars hälsa, välbefinnande och delaktighet. Kristianstad University Press.

Hegdal, U., & Thorsen, K. (2007). Om betydningen av arbeid, dagsenter- og aktivitetstilbud for mennesker med utviklingshemning (1-2007). https://stiftelsensor.no/images/tidsskriftarkiv/2007/1/SOR_Rapport_1_2007-Hegdal-Thorsen-Om_betydningen_av_arbeid__dagsenter-_og_aktivitetstilbud_for_mennesker_med_utviklingshemning.pdf

Heiene, G. (2020). Funksjonshemming, bioteknologi og menneskesyn: utfordringer for kristen etikk. In I. M. Lid & A. Solevåg, R (Eds.), Religiøst medborgerskap: Funksjonshemming, likever og menneskesyn. Cappelen Damm Akademisk.

Heier, I. (2014). Utfordringer ved genetisk veiledning av pakistansknorske familier. Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 134(9), 960-960. https://doi.org/10.4045/tidsskr.14.0273

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). (1-9/2015). Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet. (2016). Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022). Strategi. https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet. (2020). Vi – de pårørende; Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan. https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet. (2022a). Høringsbrev – Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.). Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev-endringer-i-helse-og-omsorgstjenesteloven-og-pasient-og-brukerrettighetsloven-forbud-mot-langtidsopphold-for-personer-under-50-ar-i-sykehjem-mv/id2952258/

Helse- og omsorgsloven (2011). Lov om helse- og omsorgstjenester. (LOV-2011-06-24-30) Lovdata. https://lovdata.no/ dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Høring NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt, (2022b). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202111-selvstyrt-er-velstyrt/id2902914/

Helsedirektoratet. (2017). Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov.

Helsedirektoratet. (2018). Om koordinatorrollen i tverrfaglig oppfølgingsteam https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/strukturert-oppfolging-gjennom-tverrfaglige-team/om-koordinatorrollen-i-tverrfaglig-oppfolgingsteam.

Helsedirektoratet. (2019). Dagaktivitetstilbud i kommunen For personer med demens og personer med utviklingshemming (IS-2885). https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/dagaktivitetstilbud-i-kommunen-for-personer-med-demens-og-personer-med-utviklingshemming/Dagaktivitetstilbud%20i%20kommunen%20for%20personer%20med%20demens%20og%20personer%20med%20utviklingshemming.pdf/_/attachment/inline/9f1a2fca-1d87-4d1f-8b2a-b27183589c38:e4cbb66116f626b78a1062ebbb76e53ed339ec73/Dagaktivitetstilbud%20i%20kommunen%20for%20personer%20med%20demens%20og%20personer%20med%20utviklingshemming.pdf

Helsedirektoratet. (2020). Sykmelderveileder; 9.6. Kommunale ytelser: Omsorgslønn og avlastning. Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sykmelderveileder/alternativer-til-sykmelding-tilrettelegging-egenmelding-pleiepenger-mfl/kommunale-ytelser-omsorgslonn-og-avlastning

Helsedirektoratet. (2021a). Informasjon om fosterdiagnostikk til helsepersonell i svangerskapsomsorgen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/fosterdiagnostikk/informasjon-om-fosterdiagnostikk-til-helsepersonell-i-svangerskapsomsorgen-i-den-kommunale-helse-og-omsorgstjenesten

Helsedirektoratet. (2021b). Kommunen skal sørge for oppfølging av søsken som pårørende. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming/familie-parorende-og-verge/kommunen-skal-sorge-for-oppfolging-av-sosken-som-parorende#a46968aa-9668-4bd5-a170-a5a463afd495-begrunnelse.

Helsedirektoratet. (2022a). Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-familier

Helsedirektoratet. (2022b). Individuell plan og koordinator. https://www.helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan/

Helsedirektoratet. (2022c). Kjønnsinkongruens: Nasjonal faglig retningslinjer. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kjonnsinkongruens

Helsedirektoratet. (2022d). Nasjonal veileder: God helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming

Helsehistorisk forum. (2021, 16.09.2021.). Hva er outsider art? Helsehistorisk forum. https://helsehistoriskforum.no/aktiviteter/post-CvPPQ-hva-er-outsider-art-

Helsenorge. (2022a). Fosterdiagnostikk. https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/fosterdiagnostikk/.

Helsenorge. (2022b). Omsorgsstønad. https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/omsorgsstonad

Helsetilsynet. (2021). Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det (4/2021). Helsetilsynet. https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2021/koronapandemien-slik-personer-med-utviklingshemming-har-erfart-det/

Hernes, T., Heum, I., & Haaversen, P. (2010). Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Gyldendal Akademisk.

Hoffmann, C., Kopperud, Ø., & Moe, V. (2012). Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. https://archive.jpr.org.uk/object-nor1

Hoffmann, C., & Moe, V. (2017). Holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017: Befolkningsundersøkelse og minoritetsstudie. https://www.hlsenteret.no/aktuelt/nyheter/2017/hl-rapport_29mai-web-%282%29.pdf

Hofmann, B., Magelssen, M., & Oftestad, E. A. (2021). Hva vil vi med fosterdiagnostikken? fosterdiagnostikkens etikk (1. utgave. ed.). Cappelen Damm Akademisk.

Holum, L. C., Aase Selstø, U., & Nabaggala, F. (2022). På tide å involvere hele familien? [Kronikk]. Dagens Medisin, 2/2022.

Hugemark, A., & Grönvik, L. (2016). Sexualitet og funtionshinder. In M. Söder & A. Hugemark (Red.), Bara Funktionshindrad? Funktionshinder och interseksjonalitet. Gleerups Utbilding AB.

Hurdalsplattformen. (2021–2025). Hurdalsplattformen – for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2877252/

Husbanken. (2022, 31.03.2022). Lånekalkulator. Husbanken. https://www.husbanken.no/person/lan-fra-husbanken/lanekalkulator/

Husbanken. (2023, 04.05.2022). Startlån og tilskudd fra kommunen. Husbanken. https://www.husbanken.no/person/startlaan/

Huuva, K., Olsen, T., Montefusco, M., & Lagercrantz, H. (2014). Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund. https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2444868

Hvinden, B., & Halvorsen, R. (2011). Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne. Velferdsforskningsinstituttet NOVA Rapport 14/11, OsloMet

Hyggen, C., I. Brattbakk, & Borgeraas, E. (2018). Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. En kunnskapsoppsummering. NOVA- Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring OsloMet. Rapport 11/2018.

Hystad, J. (2021, 15. mars). Skal tilby høyere utdanning til personer med utviklings­hemming. Khrono. https://khrono.no/skal-tilby-hoyere-utdanning-til-personer-med-utviklingshemming/562695

Høeg, E. (2018a, 16. november). Jæskla vanskelig men fortsatt riktig. Morgenbladet. https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2018/11/16/jaeskla-vanskelig-men-fortsatt-riktig/

Høeg, E. (2018b, 22. november). Fjern nemdene. Morgenbladet. https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2018/11/22/fjern-nemndene/

Høines, A. (2022, 30. august). Mathias (24) blir nektet BankID: – Føler jeg står på utsiden. Varden. https://www.varden.no/nyheter/i/5GmWem/mathias-24-blir-nektet-bankid-foeler-jeg-staar-paa-utsiden

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). (2017). Hørselshemmede elever i grunnskolen.

Høyre. (2022). Nå har foreldre rett til barnekoordinator. Høyre. https://hoyre.no/2022/08/01/na-har-foreldre-rett-til-barnekoordinator/

Høyre. (2023). Høyre Funk. høyre.no. https://hoyre.no/funk/

Idrettsforbundet. (2022). Har signert en fornyet fritidserklæring. Norges Idrettsforbund. http://idrettsforbundet.no

Iftikhar, R. B. (2017). Minoritetsforeldres utfordringer med det å ha et barn med utviklingshemning, Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (UiO)

Ineland, J., & Sauer, L. (2015). Kulturella aktiviteter för personer med utvecklingsstörning – en pedagogisk utmaning. Pedagogisk forskning i Sverige, Vol 19 Nr 1 (2014).

Innst. 77 S (2022–2023). Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om hva det koster å være funksjonsnedsatt – et offentlig utvalg som skal utrede de økonomiske levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie. Stortinget.no https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2022-2023/dok8-202223-077s.pdf

Innst. 218 S (2016–2017). Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om et universelt utformet samfunn. Stortinget. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-218s/?all=true

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). (2022). Bosetting av flyktninger med særskilte behov. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/slik-bosettes-flyktninger/bosetting-av-flyktninger-med-sarskilte-behov/

Integreringsloven. (2020). Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. (LOV-2020-11-06-127). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127

Jessen, R. S. (2022a) Ikkje-binær. Store medisinske leksikon: snl.no. https://sml.snl.no/ikkje-bin%C3%A6r

Jessen, R. S. (2022b). Kjønnsdysfori. In Store medisinske leksikon: snl.no. https://sml.snl.no/kj%C3%B8nnsdysfori

Johannessen, K. (2021, 11. november). Et system for ekspertforeldre. NRK. https://www.nrk.no/ ytring/et-system-for-ekspertforeldre-1.15717049

Kalseth, J., Ådnanes, M., Melby, L., & Kaspersen Silje, L. (2021). Oppfølgingsteam som sammenhengskapende mekanisme for personer med store og sammensatte behov. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(2), 69-84. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-02-06

Kaufmann, M., & Grue, J. (2021). Hva vi snakker om når vi snakker om digitaliseringens politikk. Nytt norsk tidsskrift.

Kelada, L., Wakefield, C. E., Drew, D., Ooi, C. Y., Palmer, E. E., Bye, A., Kennedy, S. (2022). Siblings of young people with chronic illness: Caring responsibilities and psychosocial functioning. J Child Health Care, 26(4), 581-596. https://doi.org/10.1177/13674935211033466

Kermit, P., Tharaldsteen, A. M., Haugen, G. M. D., & Wendelborg, C. (2014). En av flokken? inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger (Vol. 2014). NTNU samfunnsforskning, Statped.

Khrono. (2016, 13.10.2016). De tre største trenger 14 milliarder til oppussing av bygg. Khrono. https://khrono.no/uio-vedlikehold-bygninger/de-tre-storste-trenger-14-milliarder-til-oppussing-av-bygg/150425

Killian, J. (1999). Verken- eller både – og? Om mennesker med innvandrerbakgrunn og funksjonshemming. Samrå.

Killingbergtrø, S. T., & Gansmo, A. K. (2021, 14.06.2021). Slik skal de få utviklingshemmede til å stemme. NRK. https://www.nrk.no/trondelag/valg-2021_-slik-skal-tv-bra-fa-folk-med-utviklingshemning-til-a-bruke-stemmeretten-1.15529759

Kissow, A. M., & Klasson, L. (2018). Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet (Rapport nr. 1 2018). https://www.nkbuf.no/deltakelse-for-barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-med-saerlig-fokus-paa-deltakelse-i-fysisk-aktivitet.6066992-564510.html

Kittelsaa, A. M. (2008). Et ganske normalt liv: utviklingshemming, dagligliv og selvforståelse Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)]. Trondheim.

Kittelsaa, A. M., & Berg, B. (2012). Dobbelt sårbar. Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Kittelsaa, A. M., & Berg, B. (2014). Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede – også for innvandrere? Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Kittelsaa, A. M., Kristensen, G. K., & Wik, S. E. (2016). Kjønn i forskning om funksjonshemming: En litteraturstudie. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Kittelsaa, A. M., & Tøssebro, J. (2014). Foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet. In J. Tøssebro & C. Wendelborg (Red.), Oppvekst med funksjonshemming. Familier, livsløp og overganger. Gyldendal Akademisk.

Kjernsli, A. (2019, 25. mai). – Gud straffer ikke lånekunder med å gi barna deres autisme. Vårt Oslo. https://vartoslo.no/abloom-andr-kjernsli-calista-rasanayagam/gud-straffer-ikke-lanekunder-med-a-gi-barna-deres-autisme/194776

Kjær, A. A., Amilon, A., & Bengtsson, S. (2019). Samfundsdeltagelse og medborgerskab blandt mennesker med fysisk handicap. Opgørelser baseret på Inklusionsmåling-2019 (100558). V. V. t. Velfærd. https://www.vive.dk/media/pure/14442/3557562

Klevan, T. K. (2023, 26. januar). Skoleglade Ask (17) risikerer å få «ikke vurdert» på vitnemålet: – Det er så lite verdig. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/norge/i/O8jyvb/skoleglade-ask-17-risikerer-aa-faa-ikke-vurdert-paa-vitnemaalet-det-er-saa-lite-verdig

Kleven, R., & Lindsetmo, B. (2021, 14. januar). Ines mamma får etterbetalt en halv million kroner i omsorgslønn. NRK. https://www.nrk.no/trondelag/mamma-til-ine-_4_-far-etterbetalt-500.000-kroner-i-omsorgslonn-1.15322616?fbclid=IwAR0aC_gtrIlnKfvegOgJfKan2qMtAqosgIvb6x4eQ9jthAjZOmKR0rKQD7w

Klungland, M. B., & Herlofsen, C. (2020). Spesialundervisningstimer forsvinner uten å bli registrert. Universitetet i Agder. https://www.uia.no/nyheter/spesialundervisningstimer-forsvinner-uten-aa-bli-registrert

Knudsmoen, H., Mausethagen, S., & Dalland, C. (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8, 189-203. https://doi.org/https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3435

Komitéen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. (2019). Avsluttende merknader til Norges første rapport* (CRPD/C/NOR/CO/1). (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, United Nations (FN). https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/crpd-2019-avsluttende-bemerkninger-til-norges-forste-rapport-nor-09092019-finale.pdf

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2019). Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-sektor/id2612415/

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2021). Gode hver for oss. Best sammen (2021–2025). Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gode-hver-for-oss.-best-sammen/id2856172/

Kommunal- og distriktsdepartementet. (2022). Tillitsreformen. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/forvaltningsutvikling/tillitsreform/id2894124/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2020). Alle trenger et trygt hjem – Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021–2024). Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-den-sosiale-boligpolitikken-2021-2024/id2788470/

Kommuneloven. (1993). Lov om kommuner og fylkeskommuner. (LOV-1992-09-25-107). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1992-09-25-107

Kommunesektorens organisasjon (KS). (2020). Design for mangfold: Universell utforming i skoler og barnehager. 2020(1).

Kommunesektorens organisasjon (KS) (2022). Høring – NOU 2021-11 Selvstyrt er velstyrt. https://www.ks.no/contentassets/0d75b048ce2146aba07fdf21549b2790/Horing-NOU-2021-11-Selvstyrt-er-velstyrt.pdf

Kommunesektorens organisasjon (KS). (2023, 12.01.2023.). Nettverket «Bli med – Aktiv fritid for alle». ks.no. https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/frivillighet/nettverket-bli-med-aktiv-fritid-for-alle/

Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. (2018). Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. FN https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangør: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet, (2019). https://naku.no/sites/default/files/kba_uploads/kravspesifikasjon-vta_feb2019.pdf

Kreutz-Hansen, H. (2020, 29. november). Unge plasseres på sykehjem mot sin vilje: Krever forbud. VG. https://www.vg.no/forbruker/helse/i/396M7A/unge-plasseres-paa-sykehjem-mot-sin-vilje-krever-forbud

Krisesenterloven. (2010). Lov om kommunale krisesentertilbod. (LOV-2009-06-19-44). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44

Kristiansen, K., Midstundstad, A., & Ofstad, D. (2018). Fritid sammen med andre. Tilrettelagte fritidstjenester i endring. (2 utg.). Fagbokforlaget.

Kristensen, K., & Traustadóttir, R. (2004). Gender and Disability Research in the Nordic Countries. Studentlitteratur.

Kultur- og likestillingsdepartementet. (2022a, 02.12.2022). Ekspertutvalget som skal utrede inkorporering av CRPD i norsk lov er klart. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalget-som-skal-utrede-inkorporering-av-crpd-i-norsk-lov-er-klart/id2949387/

Kultur- og likestillingsdepartementet. (2022b, 05.10.2022). Regjeringa vil inkorporere CRPD i norsk lov. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-vil-inkorporere-crpd-i-norsk-lov/id2931738/

Kulturdepartementet. (2012a). Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg. Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/idrett/publikasjoner/veileder-universell-utforming-enkeltsider.pdf

Kulturdepartementet. (2012b). Veileder. Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/idrett/publikasjoner/veileder-universell-utforming-enkeltsider.pdf

Kulturdepartementet. (2019). Et samfunn for alle – Likestilling, demokrati og menneskerettigheter. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/et-samfunn-for-alle---likestilling-demokrati-og-menneskerettigheter/id2680810/

Kulturdepartementet. (2021a). Trygghet, mangfold og åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024.: Regjeringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/023227879f06471793113a7f116e71b9/210624-handlingsplan-lhbtiq_-.pdf

Kulturdepartementet. (2021b). Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025). Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/contentassets/51369fe60a0240e4bbd554c54310048d/no/pdfs/handlingsplan-for-universell-utforming.pdf

Kulturlova. (2007). Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd. (LOV-2007-06-29-89). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89

Kulturrådet. (2023). Mangfold. Kulturrådet. https://www.kulturradet.no/mangfold

Kulturskolerådet. (2023). Rammeplanen. kulturskoleradet.no https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen

Kulturtanken. (2019). Barn og unges stemmer – Kunst og kultur (BUSK). https://www.kulturtanken.no/ressurs/rapport-barn-og-unges-stemmer-kunst-og-kultur-busk/

Kunnskapsbanken. (2021). Gode overganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser. NAV Arbeids- og velferdsetaten. https://www.kunnskapsbanken.net/gode-overganger-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser/

Kunnskapsbanken. (2022). CRPD-opplæring for kommuner. NAV Arbeids- og velferdsetaten. https://www.kunnskapsbanken.net/crpd-opplaering-for-kommuner/

Kunnskapsdepartementet. (2020). Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). (Prop. 100 L (2020–2021)). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-100-l-20202021/id2838338/

Kvam, G. (2023, 21. januar). Brevet Nav aldri sendte. NRK. https://www.nrk.no/ytring/brevet-nav-aldri-sendte-1.16250303

Kvam, M. H. (2001). Seksuelle overgrep mot døve barn i Norge: En retrospektiv analyse av situasjonen i barndommen for 431 voksne døve. U. h. o. rehabilitering. Sintef helse: Unimed helse og rehabilitering.

Kvam, M. H. (2003). Seksuelle overgrep mot synshemmede barn i Norge. En retrospektiv analyse av situasjonen i barndommen for 502 voksne blinde og svaksynte. Sintef helse. https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2428478

Kvarme, L. G., Albertini-Früh, E., Brekke, I., Gardsjord, R., Halvorsrud, L., & Liden, H. (2016). On duty all the time: health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. J Clin Nurs, 25(3-4). https://doi.org/http://doi.org/10.1111/jocn.13056

Kvistum, I. (2016, 27. mai). Stolt, skeiv og synlig. Handikapnytt. https://departementene-my. sharepoint.com/:w:/r/personal/sara_myhrer_kud_dep_no/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0C6B97D2-A55D-48B7-843B-FBD3C4C00808%7D&file=L%C3%B8pende%20litteraturliste%20110722.docx&action=default&mobileredirect=true

Kvistum, I. (2018, 16. november). Sadia bygger broer og bryter tabuer. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/sadia-bygger-broer-og-bryter-tabuer/

Kvistum, I. (2020, 12. oktober). Foreldre unngår å søke assistanse av frykt for å bli meldt til barnevernet. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/foreldre-unngar-a-soke-bpa-av-frykt-for-a-bli-meldt-til-barnevernet/

Kvistum, I. (2021a, 24. september). Funksjonshemmede med innvandrerbakgrunn blir overlatt til familiene sine. Fagpressnytt. https://fagpressenytt.no/artikkel/funksjonshemmede-med-innvandrerbakgrunn-blir-overlatt-til-familiene-sine

Kvistum, I. (2021b, 7. juli). Raja: Funksjonshemmede skal kunne delta i politisk arbeid. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/raja-funksjonshemmede-skal-kunne-delta-i-politisk-arbeid/

Kvistum, I. (2021c, 9. august). Digitalt ledsagerbevis ble bare «papir med strøm». Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/digitalt-ledsagerbevis-ble-bare-papir-med-strom/

Kvistum, I. (2022, 1. juli). Samlet krav om å ta BPA ut av helseloven. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/samlet-krav-om-a-ta-bpa-ut-av-helseloven/

Langballe, E. M., & Engeland, J. (2017). Voksne og eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud og hva er alternativene? Aldring og Helse – nasjonal kompetansetjenetse. https://naku.no/kunnskapsbanken/rapport-voksne-og-eldre-med-utviklingshemming

Langford, M., Skivenes, M., Søvig, K. H., & Kirkebø, T. L. (2019). Children’s rights in Norway: an implementation paradox? Universitetsforlaget.

Larsen, K. M. (2015). Konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2018/02/150728-utredning-om-konsekvenser-ved-tilslutning-til-crpd-prot.pdf

Larsen, M. H. (2022, 23. februar). Barn med funksjonsnedsettelser er mer alene enn andre barn. NTB Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/barn-med-funksjonsnedsettelser-er-mer-alene-enn-andre-barn/

Leahy, A., & Ferri, D. (2022). Barriers and Facilitators to Cultural Participation by People with Disabilities: A Narrative Literature Review. Scandinavian Journal of Disability Research, 24 (1), 68-81. https://doi.org/Scandinavian Journal of Disability Research, 24 (1). pp. 68-81. ISSN 1745-3011

Legard, S., El-Amrani, S., & Gleinsvik, A. (2023). Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse – en oppdatert analyse. OsloMet.

Leon, T. S. (2013, 15. mars). Kampen for et normalt liv. Utrop. https://www.utrop.no/24151/%20:/

Lid, I. M. (2017). Forestillinger om medborgerskap i lys av kjønn og funksjonsevne. Tidsskrift for kjønnsforskning, 41(3), 187-202. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2017-03-03

Lid, I. M. (2020). Inkludering og tilrettelegging i den norske kirkes trosopplæring. I A. R. Solevåg & I. M. Lid (Red) Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn. (pp. 49-68). Cappelen Damm Akademisk.

Lid, I. M. (2021, 27.12.2022). Universell utforming. Store norske leksikon. https://snl.no/universell_utforming

Lid, I. M., & Solevåg, A., R. (2020). Religiøst medborgerskap: Funksjonshemming, likeved og menneskesyn. Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing). https://doi.org/10.23865/noasp.100

Lie, J. H. (2020). Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker: En kvalitativ intervjustudie University of Agder]. https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2712369

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2018). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. (LOV-2017-06-16-51). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Likestillings- og diskrimineringsombudet. (2015). CRPD 2015. Ombudets rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – et supplement til Norges første periodiske rapport. Likestillings- og diskrimineringsombudet. https://www.ldo.no/globalassets/_ldo_2019/03_ombudet-og-samfunnet/konvensjoner/fns-konvensjon-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/crpd2015rapport.pdf

Likestillings- og diskrimineringsombudet. (2022). Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet Ombudets gjennomgang av saker om helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. LDO. https://www.ldo.no/globalassets/_ldo_2019/_bilder-til-nye-nettsider/rapporter/retten-til-et-selvstendig-liv----ombudets-gjennomgang-av-saker-om-helse--og-omsorgstjenester-til-mennesker-med-utviklingshemming.pdf

Likestillings- og diskrimineringsombudet. (2023a). Funksjonsevne. Likestillings- og diskrimineringsombudet. Https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/ombudets-arbeid/funksjonsevne/

Likestillings- og diskrimineringsombudet. (2023b). Hatprat. Likestillings- og diskrimineringsombudet. https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/ombudets-arbeid/hatprat/

Likestillings- og diskrimineringsombudet. (2023c). Hatyringer på nett. https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/rapporter/hatefulle-ytringer2/

Likestillingssenteret. (2019). Kjønnsdelte hjelpemidler? Kartlegging av hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.likestillingssenteret.no/wp-content/uploads/2019/05/27092309/Kjoennsdelte-hjelpemidler-kortversjon.pdf

Likestillingssenteret. (2022). VIP – Viktig interessant person. likestillingssenteret.no. https://likestillingssenteret.no/vip-viktig-interessant-person/

Lilleeng, S., & Kringstad, K. (2022, 12. april). Fagfolk krangler om hva som er best for transungdom. NRK. https://www.nrk.no/trondelag/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-_hks_-og-rikshospitalet-behandler-transpersoner-helt-ulikt-1.15911943

Liman, L. (2021). Kunsten å feike arabisk – ei forteljing om autisme. Samlaget. ISBN: 9788234006821

Livshendelsen – Alvorlig sykt barn. (2023). Barn og unge med sammensatte behov. alvorligsyktbarn.no. https://alvorligsyktbarn.no/

LO Stat. (2021). Prinsipp- og handlingsprogram, LO Stat 2022-2024. LO Stat. https://www.lostat.no/om-oss/prinsipp-og-handlingsprogram/

Lotherington, A. T. (2010). LDO er løsningen – hva er problemet?: en analyse av opprettelsen av likestillings- og diskrimineringsombudet. [39]-70, Tapir Akademisk Forlag.

Lovdata. (2018). Grunnlovsvern av menneskerettighetene. Lovdata.

Lukash, D. (2020). Utviklingshemmedes rett til religionsutøvelse i Norge. I Religiøst medborgarskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn. Cappelen Damm Akademisk.

Lånekassen. (2023a). Universitet og høgskole. Lånekassen. https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/universitet-og-hogskole/

Lånekassen. (2023b). Omgjøring av basislån til stipend. https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/omgjoring-av-basislan/

Løland, L. R. (2023). «Å arbeida skal lønna seg», men staten tar 65 prosent av lønna når uføretrygda Mats jobbar. NRK. https://www.nrk.no/vestland/uforetrygda-mats-_40_-far-berre-35-prosent-av-lonna-nar-han-jobbar-1.16242277

Løvgren, M. (2009). Unge funksjonshemmede: selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse i fritidsaktiviteter (Vol. 9/09). NOVA.

Mainsah, H., Steinnes, K. K., & Teigen, H. F. (2019). En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, SIFO rapport nr 11-2 019, OsloMet.

Mandal, R. Rapport september 2008, Ramboll/Kunnskapsdepartementet. (2008). De har jo uansett uførepensjon En undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) (2008:42). https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/de-har-jo-uansett-uforepensjon

Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning. (2022). Prosjektbeskrivelse av ‘Evaluering av Lov om endringer i velferdslovgivning (samarbeid, samordning og barnekoordinator) 2022-2027.

Markussen, E., Grøgaard, J. B., & Hjetland, H. N. (2018). «Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært»: Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov.

Markussen, E., Lødding, B., & Sandberg, N. (2007). Bortvalg og kompetanse i videregående opplæring

Mathiesen, I. H., & Vedøy, G. (2012). Spesialundervisning – drivere og dilemma (Rapport IRIS, https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/bitstream/handle/11250/2631831/IRIS%202012-017%20Spesialundervisning.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mathisen, G. (2020). Bufdir: Ingen sammenheng mellom assistansebehov og omsorgsevne. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/bufdir-ingen-sammenheng-mellom-assistansebehov-og-omsorgsevne/

Mathisen, G. (2022, 26.10.2022). Regjeringen vil droppe heistilskuddet – organisasjoner advarer mot følgene. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/regjeringen-vil-droppe-heistilskuddet-organisasjoner-advarer-mot-folgene/

Mazaheri, M. M., Rae-Seebach, R. D., Preston, H. E., Schmidt, M., Kountz-Edwards, S., Field, N., Packman, W. (2013). The impact of Prader-Willi syndrome on the family’s quality of life and caregiving, and the unaffected siblings’ psychosocial adjustment. J Intellect Disabil Res, 57(9), 861-873. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2012.01634.x

Meland, K. J. (2021, 23.11.2021). Funksjonsmangfald i høgare utdanning på agendaen. USN. https://www.usn.no/nyhetsarkiv/funksjonsmangfald-i-hogare-utdanning-pa-agendaen

Melby, L., Kaspersen, S., L, Ådnanes, M., & Kalseth, J. (2022). Evaluering av pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam i seks kommuner – Status og resultater etter tre år (2022:00096). SINTEF. https://www.sintef.no/globalassets/sintef-digital/helse/2022-00096_oppfolgingsteam_hovedrapport_signert.pdf

Melbøe, L. (2018). Cultural sensititivty & barriers: Sami people with disabilities facing the welfare system. Community Development Journal. https://doi.org/10.1093/ cdj /bsy025

Melbøe, L., Johnsen, B. E., Fedreheim, G. E., & Hansen, K. L. (2016). Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse. Nordens Välfärdscenter.

Meld. St. 8 (2008–2019) Om menn, mannsroller og likestilling. Barne- og likestillingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/ed3e28fc824c44118c17b63de7362aae/nn-no/pdfs/stm200820090008000dddpdfs.pdf

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/

Meld. St. 7 (2020–2021) En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/

Meld. St. 8 (2022–2023) Menneskerettar for personer med utviklingshemming – det handler omm å bli høyrt og sett. Kultur- og likestillingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20222023/id2945431/

Meld. St. 10 (2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/17bccd5db6fa4fa19bc827c9a1033999/nn-no/pdfs/stm201120120010000dddpdfs.pdf

Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/

Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/?ch=1

Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – åpne dører til verden og fremtiden. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20202021/id2840771/

Meld. St. 24 (2015–2016) Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter. Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20152016/id2483146/

Meld. St. 25 (2020–2021) Likeverdsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ meld.-st.-25-20202021/id2841293/

Meld. St. 26 (2011–2012) Den norske idrettsmodellen. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/

Meld. St. 35 (1994–1995) Velferdsmeldingen. Finans - og tolldepartementet. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1994-95&paid=3&wid=c&psid=DIVL443&pgid=c_0354&s=True

Meld. St. 40 (2002–2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Sosialdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-40-2002-2003-/id197129/

Meld. St. 45 (2012–2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-45-2012--2013/id731249/

Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid. Arbeidsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-46-20122013/id733259/

Meyer, B. (2002). Extraordinary stories: disability, queerness and feminism. NORA- Nordics Journal of Feminist and Gender Research, Vol. 12, 168-173.

Midjo, T., & Aune, K. E. (2018). Identity constructions and transition to adulthood for young people with mild intellectual disabilities. J Intellect Disabil, 22(1), 33-48. https://doi.org/10.1177/1744629516674066

Midtbøen, A. H., & Lidén, H. (2015). Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge. En Kunnskapsoppsgjennomgang. Institutt for samfunnsforskning. https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2440432/ISF-rapport_2015_1_v3_endret.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Midtsundstad, A. (2008). Kartlegging av fritidstilbudet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Midtsundstad, A. (2022). Fritid med bistand. En metode for å støtte sosial inkludering. (2. utg.). Fagbokforlaget.

Midtsundstad, A., & Lorentzen, G. (2020). Frivillighet: nye former for frivillig arbeid i norske kommuner. Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF). Fagbokforlaget.

Minde, G. T., & Nymo, R. I. J. (2016). Open the medical room: how indengenous patiens’ cultural knowledge appears in the meetings with the health care providers during the rehablitiation process. In M. A. Hart, A. D. Burton, K. Hart, G. Rowe, D. Halonen, & Y. Pompana (Red.), International Indigenous Voices in Social Work. Cambridge Scholars Publishing.

Mitra, S., Palmer, M., Kim, H., Mont, D., & Groce, N. (2017). Extra costs of living with a disability: A review and agenda for research. Disabil Health J, 10(4), 475-484. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2017.04.007

Mjølsneset, M. (2022, 10. mai). – Sonen min er ei velsigning, ikkje ei straff. Vårt Land. https://www.vl.no/religion/2022/05/10/sonen-min-er-ei-velsigning-ikkje-ei-straff/

Molden, T. H., & Tøssebro, J. (2010). Measuring disability in survey research: Comparing current measurements within one data set. Alter, 4(3), 174-189. https://doi.org/10.1016/j.alter.2010.05.003

Molden, T. H., Wendelborg, C., & Tøssebro, J. (2009). Levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Analyse av levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne 2007. N. S. AS. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2368685

Moss kommune. (2023, 30.05.2022.). Har du lyst til å bli aktivitetskontakt? Moss kommune. https://www.moss.kommune.no/aktiv-fritid/har-du-lyst-til-a-bli-aktivitetskontakt.3526.aspx

Myklebust, J. O. (2021). Fungerer spesialklasse og læreassistent som hjelpetiltak for sårbar ungdom? Spesialpedagogikk.

Mørkestøl, S. (2019, 2. januar). – Jeg følte meg som en dyr vare. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/norge/i/Xw0APB/jeg-foelte-meg-som-en-dyr-vare

NAKU – Nasjonal kompetansesenter for utviklingshemming. (2022). Grunnskole: statlige føringer og lovverk. NAKU. https://naku.no/kunnskapsbanken/grunnskole-lovverk-og-statlige-f%C3%B8ringer

NAKU – Nasjonal kompetansesenter for utviklingshemming. (2023). Kunnskapsbanken. NAKU. https://naku.no/kunnskapsbanken/seksualitet og https://www.nfss.no/verktoy

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede. (2020). Avlastning – Ulike tiltak. NAKU. https://naku.no/kunnskapsbanken/avlastning-ulike-tiltak

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). (2023a). Fritid for alle. https://www.fritidforalle.no/

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). (2023b). Fritid med bistand (FmB). fritidmedbistand.no. https://www.fritidmedbistand.no/

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). (2023c). Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. NKBUF. https://www.nkbuf.no/

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (2006). Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus (Rapport fra Kunnskapssenteret, https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/rapport_0605_sosulikh_barn.pdf

NAV. (2014). Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. NAV – Arbeids- og velferdsetaten. https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/hjelpemidler/bevegelse/aktivitetshjelpemidler-til-personer-over-26-ar

NAV. (2016). Omsorgsstønad og ytelser fra NAV

NAV. (2019). Tilrettelegging. NAV – Arbeids- og velferdsetaten. https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/tilrettelegging

NAV. (2021a). Vedlegg 1 til ftrl kap 12: Definisjon av kurantsaker. Lovdata https://lovdata.no/nav/rundskriv/v1-12-00

NAV. (2021b). Funksjonsassistanse i arbeidslivet. NAV. https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/tilrettelegging/arbeid-og-utdanning/funksjonsassistanse-i-arbeidslivet

NAV. (2023a). Arbeidsavklaringspenger (AAP). NAV – Arbeids- og velferdsetaten. https://www.nav.no/aap#kort

NAV. (2023b). Seksualtekniske hjelpemidler. NAV – Arbeids- og velferdsetaten. https://www.nav.no/ soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging/seksualtekniske-hjelpemidler

NAV. (2023c). Tilskudd til sommerjobb. NAV – Arbeids- og velferdsetaten. https://www.nav.no/tilskudd-sommerjobb

NAV. (2023d). Lønnstilskudd. NAV. https://arbeidsgiver.nav.no/veiviserarbeidsgiver/tiltak/lonnstilskudd

Nettverk: Funksjonsnedsettelse, s. o. s. N. Nettverk: Funksjonsnedsettelse, seksualitet og samliv (NFSS). (2023). Verktøykasse med opplæringsverktøy. nfss.no. https://www.nfss.no/

Nilsen, B. R. (2020). Stine realiserte studiedrømmen. (4-2020). Muskelnytt – Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke.

Nilssen, F. H. (2021). Spesialskole. In Store norske leksikon.

Nilssen, O. (2018). Tung tids tale. Oslo: Samlaget. ISBN: 9788252196559

Norconsult. (2023). Oslo Kommune: Kunnskapsoppsummering spesialundervinsing: En gjennomgang av spesialundervisning i Osloskolen. Norconsult. https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/spesialundervisning-i-osloskolen/

Nordahl et al. (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245023732

Nordahl, T. (2017). Forståelse av læringsutbytte til elever som mottar spesialunderivsning. In P. Haug (Red.), Spesialundervisning. Innhold og funksjon (pp. 350-367). Samlaget.

Nordhagen, G. G. (2022, 1. desember). Nå kommer tillitsreformen på norske arbeidsplasser. Her er noen råd fra Danmark. Fri fagbevegelse. https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/na-kommer-tillitsreformen-pa-norske-arbeidsplasser-her-er-noen-rad-fra-danmark-6.158.920431.b3080c44d0

Nordhus og Aarø. (2021). Hørselshemmedes diskrimineringsvern etter norsk og internasjonal rett. https://www.hlf.no/globalassets/bilder/diskrimineringsrapport-2021/diskrimineringsrapport2021.pdf

Nordisk ministerråd. (2022). Ekspertseminar om implementering av CRPD.

Nordlandsforskning, & Nord Universitet. (2019). Forskning om koordinerte tjenester til personer med sammensatte behov. Kunnskapsnotat. Forskningsrådet.

Norges Blindeforbund. (2022). Nå tilbyr Egons restauranter menyer i punktskrift. Blindeforbundets Ungdom håper flere følger etter. Norges Blindeforbund. https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/nyhetsarkivet/na-tilbyr-egons-restauranter-menyer-i-punktskrift-blindeforbundets-ungdom-haper-flere-folger-etter

Norges Handikapforbund. (2017). Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i 2017? Norges Handikapforbund. https://nhf.no/rapport-hva-koster-det/

Norges Handikapforbund. (2022a). Inkorporer CRPD i Menneskerettighetsloven! Norges Handikapforbund. https://nhf.no/inkorporer-crpd-i-menneskerettighetsloven/

Norges Handikapforbund. (2022b). Tall og fakta. Norges Handikapforbund. https://nhf.no/for-tillitsvalgte/abc-om-nhf/tall-og-fakta/

Norges Håndballforbund. (2023). Tilrettelagt håndball. Norges Håndballforbund. https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/inkludering/tilrettelagt-handball-th/

Norges idrettsforbund. (2022e). Om Paraidrett. NIF. https://www.paraidrett.no/om-idrett/om-paraidrett/

Norges idrettsforbund. (2022f). Én idrett – like muligheter. Parastrategi for norsk idrett, (2022–2027). Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b33ff880b2bf4387b465e4d058cb0934/67_21_nif_parastrategi_lr-1.pdf

Norges idrettsforbund. (2023a). Historikk. https://www.idrettsforbundet.no/ om-nif/historikk/

Norges idrettsforbund. (2023b). Troppen til Special Olympics World Summer Games er klar. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2023/troppen-til-special-olympics-world-summer-games-er-klar/

Norges idrettsforbund. (2023c). Treningskontakter. Norges idrettsforbund. https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/vestland/hordaland-idrettskrets/dokumenter/idrett-og-samfunn/treningskontakter/foldere/folder_treningskontakt_generelll_14-07-11.pdf

Norges idrettsforbund. (2023d). Norges Idrettsforbund. https://www.idrettsforbundet.no/

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). (2019). Norges nasjonale minoriteteter. https://www.nhri.no/2019/temarapport-2019-norges-nasjonale-minoriteter/

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). (2018). Menneskerettigheter i Grunnloven. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). https://www.nhri.no/2018/menneskerettigheter-i-grunnloven/

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). (2021). Kommuner og menneskerettigheter. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). https://www.nhri.no/rapport/kommuner/

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). (2022a). Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). https://www.nhri.no/rapport/holdninger-til-samer-og-nasjonale-minoriteter-i-norge/

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). (2022b). Funksjonshemmedes ytringsfrihet. Åtte utfordringer. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). https://www.nhri.no/rapport/funksjonshemmedes-ytringsfrihet/

Norges Svømmeforbund. (2022). Norges svømmeforbund (NSF) virksomhetsplan 2022-2025. Norges Svømmeforbund. https://svomming.no/forbundet/om-forbundet/virksomhetsplan-for-norges-svommeforbund/

Norges Svømmeforbund. (2023). Para svømmeidrett for alle. Norges svømmeforbund. https://svomming.no/forbundet/foralle/

Norsk kulturskoleråd. (2022). Kulturskole for alle – Strategi for Kulturskolerådets arbeid med mangfold, inkludering og innenforskap. https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/juni/strategi-mangfold-inkludering-innenforskap

Norsk studentorganisasjon (NSO). (2022). Studentboligundersøkelsen 2022. NSO. https://student.no/images/Studentboligunders%C3%B8kelsen_2022_1.pdf

Norsk studentorganisasjon (NSO). (2023). Studentøkonomi. Norsk studentorganisasjon (NSO). https://student.no/studentpolitikk/studentvelferd/studentokonomi

Norske Kulturarrangører. (2022). Tilgjengelighetsmerket. tilgjengelighetsmerket.no. https://www.tilgjengelighetsmerket.no/

NOU 2001: 22 (2001). Fra bruker til borger. Arbeids- og inkluderingsdepartemetnet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2001-22/id143931/?ch=17

NOU 2002: 2 (2002). Rettlig vern mot etnisk diskriminering. Kommunal- og regionaldepartementet

NOU 2005: 8 (2005). Likeverd og tilgjengelighet – Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Justis- og politidepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2005-8/id390520/

NOU 2008: 3 (2008). Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2008-3/id497182/

NOU 2011: 15 (2011). Rom for alle – En sosial boligpolitikk for framtiden. Kommunal- og regionaldepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-15/id650426/

NOU 2011: 18 (2011). Struktur for likestilling. Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-18/id663064/

NOU 2012: 15 (2012). Politikk for likestilling. Oslo: Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet

NOU 2016: 17 (2016). På lik linje: Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Barne- og likestillingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/ b0baf226586543ada7c530b4482678b8/no/pdfs/nou201620160017000dddpdfs.pdf

NOU 2018: 15 (2018). Kvalifisert, forberedt og motivert. Kunnskapsdepartementet Retrieved https://www.regjeringen.no/contentassets/c69184206be24cc49be8dff70088c208/no/pdfs/nou201820180015000dddpdfs.pdf

NOU 2019: 7 (2019). Arbeid og inntektssikring – Tiltak for økt sysselsetting. Arbeids- og sosialdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-7/id2637967/

NOU 2019: 19 (2019). Jenterom, gutterom og mulighetsrom: Likestillingutfordringer blant barn og unge. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ nou-2019-19/id2677658/

NOU 2019: 23 (2019). Ny opplæringslov. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/3a08b44df1e347619e32db47d13ac0cd/no/pdfs/nou201920190023000dddpdfs.pdf

NOU 2019: 25 (2019). Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/

NOU 2020: 1 (2020). Tjenester til personer med autismespekterfostyrrelser og til personer med Tourrettes syndrome. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-1/id2689221/?ch=1

NOU 2020: 6 (2020). Frie og hemmelige valg – Ny valglov. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-6/id2703131/

NOU 2021: 11 (2021). Selvstyrt er velstyrt: Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Helse- og omsorgsdepartementet

NOU 2022: 9 (2022). En åpen og opplyst offentlig samtale: Ytringsfrihetskommisjonens utredning. Kultur- og likestillingsdepartementet https://www.regjeringen.no/contentassets/753af2a75c21435795cd21bc86faeb2d/no/pdfs/nou202220220009000dddpdfs.pdf

NOU 2022: 17 (2022). Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-17/id2948927/

NRK. (2021, 20. april). Blinde får egne punkskrift-menyer, NRK Sørlandet. https://www.nrk.no/sorlandet/tilbyr-menyer-med-blindeskrift--1.15478116

Nydalen videregående skole. (2015, 13.09.2022). Knutepunktskole for hørselhemmede. Nydalen videregående skole https://nydalen.vgs.no/fagtilbud/horselshemmede/knutepunktskole-for-horselhemmede/

Næsheim, H., & Sundt, C. (2016). Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015 Årsaker til ulik andel sysselsatte (Rapporter 2016/42). Statistisk sentralbyrå (SSB). https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/288665

OBOS. (2023). OBOS Deleie. OBOS. https://nye.obos.no/ny-bolig/obos-deleie/?gclid=EAIaIQobChMI-aeoy-z7_QIVJQUGAB15PQ7oEAAYASAAEgIdVfD_BwE

Olaussen, E. J. (2017, 28.10.22). Mentor for studenter med funksjonsnedsettelse. Universell. https://www.universell.no/fagomraader/tilrettelegging/mentor-for-studenter-med-funksjonsnedsettelse/

Oliver, M. (2009). Understanding disability: From theory to practice. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Olsen, S. J. (2022, 29. oktober). Da kameratene dro på kamp, fikk ikke 10-åringen bli med. TV2. https://www.tv2.no/sport/da-kameratene-dro-pa-kamp-fikk-ikke-10-aringen-bli-med/15204904/

Olsen, T., Vedeler, J. S., Elvegård, K., & Eriksen, J. (2016). Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer. https://nordlandsforskning.no/sites/default/files/files/NF%206-2016%20opplag%202.pdf

Olsvik, V. M. (2005). Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser: En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser (ØF – notat, Issue. http://www.ostforsk.no/old/images/notater/082005.pdf

Olsvik, V. M. (2007). Vulnerable, Exposed and Invisible: A Study of Violence and Abuse against Women with Physical Disabilities. Scandinavian journal of disability research: SJDR, 8(2-3), 85-98. https://doi.org/10.1080/15017410600731343

Olsvik, V. M. (2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne: en kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen. (2016). IA-avtalen 2014-2018 – Underveisvurdering. Inkluderende Arbeidsliv. https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/aid/dokumenter/2016/underveisvurdering-ia-avtalen-alpr.pdf

Opplæringsloven (1998). Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen. (LOV-1998-07-17-61). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). (2022). Disability, Work and Inclusion: Mainstreaming In All Policies and Practices. https://doi.org/doi:https://doi.org/10.1787/1eaa5e9c-en

Orsmond, G. I., & Seltzer, M. M. (2007). Siblings of individuals with autism or Down syndrome: effects on adult lives. J Intellect Disabil Res, 51(Pt 9), 682-696. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2007.00954.x

Orupabo, J. (2014). Interseksjonalitet i praksis: Utfordringer med å anvende et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Sosiologisk tidsskrift, 22(4), 329-351. https://doi.org/https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2928-2014-04-01

Oslo Economics. (2020). Arbeidsforberedende trening (AFT)/nummer 2020-73 (2020-73). https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2021/01/OE-rapport-2020-73-Arbeidsforberedende-trening.pdf

Oslo Economics. (2021). Prosessevaluering av Vi inkluderer! https://www.nho.no/siteassets/inkludering/evaluering-vi-inkluderer/evaluering-vi-inkluderer-01.04.21.pdf

Oslo Economics. (2022). Universell utforming av digitale læremidler – en analyse av status og relevante tiltak. Oslo Economics. https://osloeconomics.no/publication/universell-utforming-av-digitale-laeremidler-en-analyse-av-status-og-relevante-tiltak/

Oslo Economics, & Beitostølen Helsesportsenter. (2020). Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Oslo Economics. https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/70ae151872224b9fad4d46a552a5b038/rapport-2020--idrett-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelser.pdf

Oslo kommune. (2023). OXLO-prisen 2022 tildeles Helsestasjon for kjønn og seksualitet. Oslo kommune. https://www.oslo.kommune.no/utmerkelser-og-priser/oxlo-prisen/

Oslo kommune – Kommunerevisjonen. (2018). Spesialundervisning i videregående skole – Elvebakken videregående skole og Kuben videregående skole (17/2018). https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13306699-1544447702/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Bystyret/Komiteer%20og%20utvalg/Kontrollutvalget/M%C3%B8ter/2018-12-18/Sak%2088%20Vedlegg%20Rapport%2017-2018%20Spesialundervisning%20i%20videreg%C3%A5ende%20skole.pdf

Oslo universitetssykehus. (2023). Kjønnsinkongruens – utredning og behandling av barn og unge under 18 år. Oslo Universitetssykehus. https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnsinkongruens-utredning-og-behandling-av-barn-og-unge-under-18-ar

Oslo universitetssykehus v/ Nasjonal behandlingstjeneste for kjønninkongruens. (2022). Informasjon om utrednings- og behandalingstilbudet til pasienter over 18 år. https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinikk%20for%20hode-%20hals%20og%20rekonstruktiv%20kirurgi/Nasjonal%20behandlingstjeneste%20for%20kj%C3%B8nnsinkongruens/INFORMASJONSKOMP%202022%2026.01.pdf

Ot.prp. nr. 13 (2003–2004) Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.). Arbeids- og administrasjonsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-13-2003-2004-/id128318/

Otnes, B., & Ramm, J. (2017). Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet. Rapporter 2013/08, SSB.

Oxford Research. (2021). Bruk av ordinært arbeidsliv i VTA-tiltaket Sluttrapport fra kartlegging.

Partssammensatt arbeidsgruppe for IA-avtalen. (2022). IA-avtalen 2019–2022 Erfaringskartlegging. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ia-avtalen-2019-2022-erfaringskartlegging/id2921692/

Pedersen, K., & Bratshaug, A. (2022). Marc har dysleksi og syntes skolen var vanskelig. Nå har han likevel fått en utdannelse. Bergens tidende. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/y40gKa/marc-har-dysleksi-og-syntes-skolen-var-vanskelig-naa-har-han-likevel-faatt-utdannelse

Pedersen, S., Westberg, N. B., Johnsen P. E. F., Albertsen, M. O. & Kjelsaas, I. (2020). Utredning av bostøtten med fokus på effekter for brukere (106/2020). Menon Economics. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-106-Utredning-av-bost%C3%B8tten-med-fokus-p%C3%A5-effekter-for-brukerne.pdf

Politiet. (2023). Hatkriminalitet. politiet.no. Retrieved 08.03.2023 from https://www.politiet.no/rad/hat-ytringer-og-trusler/hatkriminalitet/

Porfyris, L. (2021). Lucia BETA. Samtiden – Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål, 104(4).

Proba Samfunnsanalyse. (2018). Barrierer i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne (Rapport 2018 – 02). https://proba.no/rapport/barrierer-i-hoyere-utdanning-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/

Prop. 1 S (2022–2023) For budsjettår 2023 – Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568. Kultur- og likestillingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/prop.-1-s-20222023/id2930765/?ch=1

Prop. 1 S (2022–2023) For budsjettåret 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Utgiftskapitler: 600–672, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3605–3672, 5470, 5571, 5701–5705. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20222023/id2930910/

Prop. 81 L (2016–2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). Barne- og likestillingsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-81-l-20162017/id2547420/

Raja, A. (2021). Min skyld. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202713461.

Ramm, J., & Otnes, B. (2013). Personer med nedsatt funksjonsevne: indikatorer for levekår og likestilling (9788253785981)

Redd Barna. (2021). Fritid for alle – uten fordommer! Fortellering om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser. https://www.reddbarna.no/content/uploads/2021/06/ReddBarna_fritid_for_alle_2021.pdf

Redd Barna. (2022a). Barnekonvensjonen i kortversjon. Redd Barna. https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon/?gclid=EAIaIQobChMI8djjjrSK-wIVmZBoCR0JJQxeEAAYAyAAEgIBI_D_BwE

Redd Barna. (2022b). – Jeg vil være med vennene mine! Redd Barna. https://www.reddbarna.no/aktuelt/jeg-ville-vaere-med-vennene-mine/

Regjeringen. (2023, 03.03.2020). Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/rad-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/id2425376/

Reinertsen, S. (2015). Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemning [NTNU]. http://hdl.handle.net/11250/2375854

Reisel, L., Nadim, M., & Brekke, I. (2020). The impact of having a child with special needs: Labour market adaptations of immigrant and majority mothers. Acta Sociologica. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0001699320971695

Reymert, P. Å., & Bjåen, B. K. (2020, 21.11.2022). De er flyktningene ingen ville ha. Nå kan det komme en løsning. Vårt Land. https://www.vl.no/nyheter/2020/11/21/de-er-flyktningene-ingen-ville-ha-na-kan-det-komme-en-losning/

Riksrevisjonen. (2021). Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenster til barn med funksjonsnedsettelser (Dokument 3:15 (2020–2021)). https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/helse-og-omsorgstjenester-til-barn-med-funksjonsnedsettelser.pdf

Rolland, T. (2021, 3. desember). Lanserer podcast om kunst og funksjonsmangfold. UiT Norges arktiske universitet. https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=757148

Rydström, J. (2013). Skilda världar: Varför behandlas personer med funktionsnedsättning med mera respekt i Danmark än i Sverige? Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, 2(2), 47.

Rønningen, A., Jeppsson, C., Di Lorenzo Tillborg, A., Johnsen, H. B., & Holst, F. (2019). Kulturskolerelatert forskning i Norden – en översikt. Norsk kulturskoleråd/Kulturrådet.

Røset, H. H., & Aasen, K. R. (2016, 14. november). Lubna Mehdi er «årets forbilde». NRK. https://www.nrk.no/norge/arets-forbilde-1.13226307

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. (2021). Sak på Dagsnytt 18 om kontaktfamilieordningen. SAFO. https://www.safo.no/sak-pa-dagsnytt-18-om-kontaktfamilieordningen/

Saglie, J., Christensen, D. A., Ervik, R., Hesstvedt, S., & Segaard, S. B. (2022). Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021. Rapport 2022:2. Institutt for samfunnsforskning.

Sajjad, T. A. (1999). Fremmedspråklige familier på Frambu: rapport fra et informasjonsopphold for punjabitalende familier med psykisk utviklingshemmede barn 8.-13.november 1999. Rapport på oppdrag fra Bufdir.

Sajjad, T. A. (2011). «Hvis det fødes et sykt barn, hva tror du det skyldes?» En medisinskantropologisk studie av genetisk veiledning blant pakistansknorske familier. Oslo: Universitetet i Oslo

Sajjad, T. A. (2012a). Genetisk veiledning av pakistansknorske familier: en medisinskantropologisk studie. Unipub 2012.

Sajjad, T. A. (2012b). Pakistansknorske familier med funksjonshemmede barn. Universitetsforlaget.

Sajjad, T. A. (2012c). Barn som pårørende i familier med minoritetsbakgrunn. In B. S. M. Haugland, K. Dyregrov, & B. Ytterhus (Eds.), Barn som pårørende (pp. 173-186). Abstrakt forlag.

Samarbeid, samordning og barnekoordinator. (2021) Lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen. (LOV-2021-06-11-78). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/ 2021-06-11-78.

Samarbeid, samordning og barnekoordinator. (2022). Ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 78 om endringer i velferdstjenestelovgivningen (FOR-2022-05-20-871). Lovdata. https:// lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/ 2022-05-20-871

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), & Helsedirektoratet. (2013). Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn (11/2013). Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL og Helsedirektoratet. https://www.kirken.no/globalassets/bispedommer/bjorgvin/dokumenter/tema/integrering/samhandling-om-rett-til-tru.pdf

Samordna opptak. (2013a). Universitet og høgskole – 23/5-regelen. https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/

Samordna opptak. (2013b). Universitet og høgskole – Dispensasjon. https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/unntak-fra-gsk/dispensasjon/index.html

Samordna opptak. (2013c). Universitet og høgskole – Realkompetanse. Samordna opptak. https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/andre-veier-til-opptak/realkompetanse/index.html

Samordna opptak. (2023). Opptakskrav og poeng. Samordna opptak. https://www.samordnaopptak.no/info/opptak

Saur, E., & Johansen, O. (2013). Stepping into the unknown – welfare, disability, culture and theatre as an opportunity for equality? Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 18(3), 246-260. https://doi.org/10.1080/13569783.2013.810930

Schaaf, M. (2011). Negotiating sexuality in the convention on the rights of persons with disabilities. SUR-Int’l J. on Hum Rts., 8, 113.

Schaubert, V. (2019, 7.02.2019). My disabled son’s amazing gaming life in the World of Warcraft. BBC. https://www.bbc.com/news/disability-47064773

Schou, L., Dyb, G., & Graff-Iversen, S. (2007). Voldsutsatt ungdom i Norge – resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Senstad, P. S. (2022, 26. juli). Synshemmede Sidsel (23) nektes stipend fra Lånekassen. NRK. https://www.nrk.no/norge/synshemmede-sidsel-_23_-nektes-stipend-fra-lanekassen-1.16043749

Sex og samfunn. (2021). Skamløsprisen 2021 gikk til Ida og Marianne fra podkasten Hemma https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/skamlosprisen-2021-gikk-til-ida-og-marianne-fra-podkasten-hemma?publisherId=15705309&releaseId=17914297

Shakespeare, T., Gillespie-Sells, K. & Davies, D. (1996). The sexual politics of disability: untold desires. Cassell. ISBN: 978-0304333295

Shakespeare, T. (2018). The Sexual Politics of Disability, Twenty Years On. Scandinavian journal of disability research: SJDR, 20(1), 82-91. https://doi.org/10.16993/sjdr.25

Shaubert, V. (2019, 27. januar). Først da Mats var død, forstod foreldrene betydningen av gamingen hans. NRK. https://www.nrk.no/dokumentar/xl/forst-da-mats-var-dod_-forsto-foreldrene-verdien-av-gamingen-hans-1.14197198

Shivers, C. M., McGregor, C., & Hough, A. (2019). Self-reported stress among adolescent siblings of individuals with autism spectrum disorder and Down syndrome. Autism, 23(1), 112-122. https://doi.org/10.1177/1362361317722432

Shuttleworth, R., Wedgwood, N., & Wilson, N. J. (2012). The Dilemma of Disabled Masculinity. Men and Masculinities, 15(2), 174-194. https://doi.org/10.1177/1097184x12439879

SIBS Søskenprosjekt. (2023). Om intervensjonen. SIBS Søskenprosjekt. https://sibs.no/om-intervensjonen/

Signo. (2022). Signo grunn- og videregående skole. Signo. https://www.signo.no/virksomheter/signo-grunn--og-videregaende-skole/

Sigvardsson, B. (2021). I Sverige skal staten tilby personlig assistanse. Ni av ti søkere får nei. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/i-sverige-skal-staten-tilby-personlig-assistanse-ni-av-ti-sokere-far-nei/

Sivilombudet. (2022). Besøksrapport: Besøk til boliger for personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune 16.–18. november 2021. Sivilombudet. https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/228934a5ca554f7eb86e46ce16679ad1/besoksrapport-2021---boliger-for-personer-med-utviklingshemning-i-kristiansand-kommune-1.pdf

Skarstad, K. (2019). Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Oslo: Universitetsforlaget.

Skeiv ungdom. (2019). Rullende regnbuer. https://skeivungdom.no/2018/11/01/rullende-regnbuer/

Skiphamn, S. S. (2018). Nei, det stemmer ikke at ni av ti med Downs syndrom ikke får leve. Faktisk.no. https://www.faktisk.no/artikler/z5nvz/ni-av-ti-med-downs-far-ikke-leve

Skjærgårds Live. (2023). UNIKUM Festival! sglive.no. https://sglive.no/unikum-28-januar/

Skotheim, H., & Grimsrud, S. A. (2022, 6. desember). Tegnspråklig vernepleierutdanning fikk årets Helsepris. Fontene. https://fontene.no/nyheter/tegnspraklig-vernepleierutdanning-fikk-arets-helsepris-6.47.921401.f02fd8aed5

Skreiberg, C. (2019). Alle kan! 12 hverdagshelter forteller sine historier. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Solvang, P. K. (2012). From identity politics to dismodernism? Changes in the social meaning of disability art. Alter, 6(3), 178-187. https://doi.org/10.1016/j.alter.2012.05.002

Sosialistisk Venstreparti (SV). (2023). SVs Funkisnettverk. sv.no. https://www.sv.no/partiet/organisasjonen/utvalg-og-nettverk/svs-funkisnettverk/

Spjelkavik, Ø., Børing, P., Frøyland, K., & Skarpaas, I. (2012). Behovet for varig tilrettelagt arbeid (Vol. 14/2012). Arbeidsforskningsinstituttet.

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2017). Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/unge-med-nedsatt-funksjonsevne-har-darligere-livskvalitet

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2021). Fakta om utdanning 2021. https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/fakta-om-utdanning-2021

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2022a). Gjennomføring i videregående opplæring. https://www.ssb.no/utdanning/videregaende-utdanning/statistikk/gjennomforing-i-videregaende-opplaering

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2022b). Flere elever fullfører videregående opplæring på normert tid. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/utdanning/videregaende-utdanning/statistikk/gjennomforing-i-videregaende-opplaering/artikler/flere-elever-fullforer-videregaende-opplaering-pa-normert-tid

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2022c). Sysselsettingen blant bevegelseshemmede på samme nivå gjennom pandemien. https://www.ssb.no/helse/funksjonsevne/statistikk/levekar-hos-personer-med-funksjonsnedsettelse/artikler/sysselsettingen-blant-bevegelseshemmede-pa-samme-niva-gjennom-pandemien

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2022d). Bevegelseshemmedes sysselsetting øker med stigende utdanningsnivå. https://www.ssb.no/helse/funksjonsevne/statistikk/levekar-hos-personer-med-funksjonsnedsettelse/artikler/bevegelseshemmedes-sysselsetting-oker-med-stigende-utdanningsniva

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2022e). Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse. https://www.ssb.no/helse/funksjonsevne/statistikk/levekar-hos-personer-med-funksjonsnedsettelse

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2022f). Gjennomføring ved universiteter og høgskoler. https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/gjennomforing-ved-universiteter-og-hogskoler

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2022g). Flere uføre med lavinntekt. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og-stonad/statistikk/uforetrygdede/artikler/flere-ufore-med-lavinntekt

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2023a). Arbeidskraftundersøkelsen. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2023b). Hvor mange jobber er det i Norge?. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn/artikler/hvor-mange-jobber-er-det-i-norge

Statped. (2021). Tidlig identifikasjon av dysleksi Statlig pedagogisk tjeneste (Statped). https://www.statped.no/lese--og-skrivevansker/lese--og-skrivevansker/tidlig-ident2ifikasjon-av-dysleksi/

Statped. (2022). Nytt mandat Statlig pedagogisk tjeneste (Statped). https://www.statped.no/om-statped/nytt-mandat/

Statsbygg. (2017). Statsbyggs handlingsplan for universell utforming 2017-2021. Statsbygg

Statsforvalteren i Oslo og Viken. (2022). Implementering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Statsforvalteren i Oslo og Viken. https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter---helse-omsorg-og-sosialtjenester/2022/12/implementering-av-fns-konvensjon-om-rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne-crpd/

Staunæs, D., & Søndergaard, D. M. (2006). Intersektionalitet – udsat for teoretisk justering. Kvinder, Køn & Forskning, 0(2-3), 43-56. https://doi.org/10.7146/kkf.v0i2-3.28086

Steen, A. H., Legard, S., Jessen, E. J., Niels, A., & Madsen, P. G. (2012). Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. AFI rapport 2012:5, Issue. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/4013

Store norske leksikon. (2023a, 22.05.2022). Paradigme. Store norske leksikon. https://snl.no/paradigme. Vedtak til lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) – BERIKTIGET, (2021). https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2020-2021/vedtak-202021-143/

Stortinget. (2022a). Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Prop. 132 L (2021–2022), Innst. 85 L (2022–2023), Lovvedtak 19 (2022–2023). Stortinget. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=89831

Stortinget. (2022b). Voteringsoversikt for sak: Representantforslag om å sikre barn individuell klagerett etter barnekonvensjonen. Stortinget. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=87262&dnid=1

Stortinget. (2022c). Votering – Detaljer. Stortinget. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/votering-detaljer/?p=89831&dnid=1&vt=19772

Strand, V. B., & Larsen, K. M. (2021). Menneskerettigheter i et nøtteskall (2. utg.). Gyldendal.

Stranden, A. L. (2019). Færre elever slutter om de får tett oppfølging på videregående. Forksning.no. https://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/faerre-elever-slutter-om-de-far-tett-oppfolging-pa-videregaende/1369266

Sundqvist, C., & Hannås, B. M. (2021). Same vision – different approaches? Special needs education in light of inclusion in Finland and Norway. European Journal of Special Needs Education, 36(5), 686-699. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1786911

Sundstrøm, H. M. F. (2015). Funkis-fedre. Hvordan funksjonshemmede fedre gjør farskap

Svendsen, P. (2023). Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme. Utdaningsnytt. https://www.utdanningsnytt.no/autismespekteret-spesialpedagog-spesialpedagogikk/positiv-effekt-av-egne-klasser-for-elever-med-autisme/346935?fbclid=IwAR1rPNmM8tpgprnM6SvW6ws5AvGSlWNsGmEoiFyMlpuhZUTR93ESVI7U5kE

Syn og segn. (2022). Er det for mykje snakk om identitet i norsk offentlegheit, Bjarne Bjørnevik? Syn og segn. Tidsskrift for kultur, samfunn og politikk.

Syse, R. S. (2022, 10. juli). Det føles av og til rart å være sånn som jeg er. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/ALe0M3/det-foeles-av-og-til-rart-aa-vaere-saann-som-jeg-er

Söder, M., & Hugemark, A. (2016). Bara funktionshindrad? Funtionshinder och intersektionalitet. Gleerups Utbildning AB.

Söderström, S. (2012). Kultursensitiv kommunikasjon Om å søke etter ordenes intensjon og mening. In B. Berg (Ed.), Innvandring og funksjonshemming: Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet. Universitetsforlaget.

Söderström, S., Kittelsaa, A. M., & Berg, B. (2011). Snakker vi om det samme? Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn i møte med tjenesteapparatet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Sør-Troms Museum. (2023). Nasjonalt Senter for Outsider Art. stmu.no. https://stmu.no/attraksjoner/nasjonalt-senter-for-outsider-art/

Sørheim, T. A. (1998). Vanlige kvinner – uvanlige utfordringer: en studie av kvinner med funksjonshemning.

Sørheim, T. A. (2000). Innvandrere med funksjonshemmede barn i møte med hjelpeapparatet. Gyldendal Akademisk.

Sørheim, T. A. (2004a). Unge voksne med utviklingshemning. En studie av familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Universitetet i Oslo]. Oslo.

Sørheim, T. A. (2004b). The impact of gender on parental response to children with disability. A study of Pakistani families in Norway. In T. R. & K. Kristiansen (Eds.), Gender and Disability Research in Nordic Countries (pp. 211-237). Studentlitteratur.

Sørheim, T. A. (2006a). Immigrants with intellectual disability and their Families: Encountering the Norwegian National Insurance Service. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 7(2), 64-78.

Sørheim, T. A. (2006b). Kjønnsperspektivet i omsorg for funksjonshemmede i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. In H. Grimen & B. Ingstad (Eds.), Kulturelle perspektiver på sykdom og helse (s. 214-238). Universitetsforlaget.

Sørheim, T. A. (2008). Habilitering i et fleretnisk Norge. In S. Von Tetzchner, F. Hesselberg, & H. Schiørbeck (Eds.), Habilitering: Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger (pp. 500-514). Gyldendal Akademisk.

Tiltaksforskriften. (2015). Forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Lovdata. FOR-2015-12-11-1598 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1598

Trigger. (2021). #Det er hat. Trigger.no. https://www.trigger.no/arbeider/hatefulle-ytringer

Trossamfunnsloven. (2022). Lov om tros- og livssynssamfunn. (LOV-2020-04-24-31). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-04-24-31

Tyldum, G. (2019). Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. Fafo-rapport, Fafo. https://www.fafo.no/images/pub/2019/20723.pdf

Tønseth, S. (2023). Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit. NRK. https://www.nrk.no/norge/kan-vaere-ulovlig-a-hjelpe-eldre-med-nettbank-1.16238374

Tøssebro, J., Kittelsaa, A. M., Olsø, T. M., & Magnus, E. (2019). Arbeid og aktivt voksenliv. In J. Tøssebro (Ed.), Hverdag i velferdsstatens bofellesskap. Universitetsforlaget.

Tøssebro, J., & Lundeby, H. (2002). Å vokse opp med funksjonshemming – de første årene. Gyldendal Akademisk.

Tøssebro, J., & Paulsen, V. (2014). Foreldres deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. i C. Wendelborg (Red.), Oppvekst med funksjonshemming (pp. 126-152). Gyldendal Akademisk.

Tøssebro, J., & Wendelborg, C. (2014). Oppvekst med funksjonshemmeing: Familie, livsløp og overganger. Gyldendal Akademisk.

Tøssebro, J., & Wendelborg, C. (2019). Disability. In M. Langford, M. Skivenes, & K. H. Søvig (Eds.), Children’s Rights in Norway? An implementation Paradox? Universitetsforlaget.

Tøssebro, J., & Wendelborg, C. (2021). Utviklingshemmetes bosituasjon 2021. NTNU Samfunnsforskning.

Tøssebro, J., Wik, S. E., & Molden, T. H. (2017). Arbeidsgivere og arbeidsinkludering Ringer i Vannet – et bidrag til økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU Samfunnsforskning AS. https://samforsk.no/uploads/files/Publikasjoner/Arbeidsgivere-og-arbeidsinkludering_041217.pdf

Ullevoldsæter, E. (2022, 30. august). Nødrop fra en opprørt pappa. NRK. https://www.nrk.no/ytring/nodrop-fra-en-opprort-pappa-1.16070732

Uloba Independent Living Norge. (2018). Mitt liv – mitt ansvar! Ulobas erfaringsrapport om utviklingen av BPA – årsaker, konsekvenser og løsninger. https://www.uloba.no/tall-og-fakta/publikasjoner/mitt-liv-mitt-ansvar-2/

Uloba Independent Living Norge. (2021). Tilstandskartleggingen 2021. Status for BPA 2021.

Uloba Independent Living Norge. (2022a). CRPD styrker bevisstheten om funksjonshemmedes rettigheter. Uloba. https://www.uloba.no/crpd-styrker-bevisstheten-om-funksjonshemmedes-rettigheter/

Uloba Independent Living Norge. (2022b). Barrierebryteren funksjonsassistanse – Nav Hjelpemiddelsentral sin forvaltning av funksjonsassistanse i arbeidslivet. En dokumentasjonsrapport. https://www.uloba.no/wp-content/uploads/2022/08/Barrierebryteren-funksjonsassistanse-rapport-Uloba-2022.pdf

UN Human rights committee. (1993). CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion). UN Human Rights Committee (HRC). https://www.refworld.org/docid/453883fb22.html

Unge funksjonshemmede. (2012). Ute av øye – ute av sinn? Ei kartlegging av tilrettelegginga i høgare utdanning for studentar med usynleg funksjonshemning. https://ungefunksjonshemmede.no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-content/uploads/2017/10/ute-av-%C3%B8ye_rapport.pdf

Unge funksjonshemmede. (2016). Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet? Unge Funksjonshemmede. https://ungefunksjonshemmede.no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-content/uploads/2017/10/Ufor_og_arbeidsdyktig_enkeltsider.pdf

Unge funksjonshemmede. (2017). Ung, skeiv og funksjonshemma. https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/seksualitet/ung-skeiv-og-funksjonshemma-2017/

Unge funksjonshemmede. (2018a). Sex som funker: unges erfaring med seksualitet og funksjonsevne. https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kurs/sexsomfunker/introduksjon-til-sex-som-funker/om-prosjektet-sex-som-funker/

Unge funksjonshemmede. (2018b). Dobbeltminoritet – dobbelt diskriminert? Unge dobbeltminoriteter i møte med arbeidslivet. https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/arbeidsliv/dobbelminoritet-dobbelt-diskriminert-2018/

Unge funksjonshemmede. (2020). Stå opp mot hatprat! https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/utdanning/sta-opp-mot-hatprat-2020/

Unge funksjonshemmede. (2021a). Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere. https://ungefunksjonshemmede.no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-content/uploads/2021/08/Barrierefri_fritid_skjerm.pdf

Unge funksjonshemmede. (2021b). Universell utforming av grunnskolen – hvor er vi i 2021? https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/universell-utforming-av-grunnskolen-hvor-er-vi-i-2021/om-prosjektet-og-rapporten/

Unge funksjonshemmede. (2021c). COVID-19 undersøkelse 2021: konsekvenser for utdanning for unge med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. https://ungefunksjonshemmede.no/download/covid-19-undersokelse-2021/

Unge funksjonshemmede. (2021d) Høyringsnotat – Meld. St. 21 (2020–2021) «Fullføringsreformen: Med åpne dører til verden og fremtiden». https://ungefunksjonshemmede.no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-content/uploads/2021/05/Hoyringsnotat-Meld.-St.-21-2020-2021-Fullforingsreformen.pdf

Unge funksjonshemmede. (2022a). Amir Hashani. https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/prosjekter/til-maktens-korridorer/amir-hashani/

Unge funksjonshemmede. (2022b). Inkluderingsmerke

Unge funksjonshemmede. (2022c). Medvirkning. Unge funksjonshemmede. https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kampanjer/likestiltskole/medvirkning/

Unge funksjonshemmede. (2022d). Likestilling på fritidsarenaer! http://Fritidserklæringen (regjeringen.no)

Unge funksjonshemmede. (2023a). Inkluderingsveileder

Unge funksjonshemmede. (2023b). Til maktens korridorer – hvordan inkludere unge funksjonshemmede i politikken? https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kampanjer/funkispolitikk/

Unge funksjonshemmede. (2023c). Kronisk inkludering – et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot mobbing og hatprat i skolen. https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kurs/kronisk-inkludering/

United Nations Comittee on the Rights of Persons with Disabilities. (2019). Concluding observations on the initial report of Norway. United Nations.

Universell. (2015). Internasjonal studentmobilitet – like muligheter for alle? https://www.universell.no/om-universell/internasjonal-studentmobilitet-like-muligheter-for-alle/

Universitetet i Sørøst-Norge (USN). (2022). Vernepleierutdanning tilrettelagt for tegnspråk. USN. https://www.usn.no/studier/finn-studier/vernepleierutdanning-tilrettelagt-for-tegnsprak/

Universitetet i Sørøst-Norge (USN). (2023). Tilrettelegging på utveksling. USN. https://www.usn.no/studier/utveksling-til-utlandet/tilrettelegging-pa-utveksling

Universitets- og høyskoleloven. (2005). Lov om universiteter og høyskoler. (LOV-2005-04-01-15). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15

Utdanningsdirektoratet. (2016). Hva er mobbing? Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/hva-er-mobbing/

Utdanningsdirektoratet. (2019a). Rundskriv Udir-02-2011 – Krav til læreplaner for frittstående skoler, (2019a). https://www.udir.no/regelverkstolkninger/Privatskole/Private-skoler/Rundskriv-Udir-02-2011---Krav-til-lareplaner-for-private-skoler/

Utdanningsdirektoratet. (2019b). Hvorfor får ikke alle søkere læreplass? https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/hvorfor-far-ikke-alle-sokere-lareplass/

Utdanningsdirektoratet. (2019c). Bedre tjenester for familier med barn med funksjonsnedsettelser. 0-24 Samarbeidet. https://0-24-samarbeidet.udir.no/prosjekt/bedre-tjenester-for-familier-med-barn-med-funksjonsnedsettelser/

Utdanningsdirektoratet. (2020). Varige strukturer: Tverrsektorielt samordning på statlig nivå. https://0-24-samarbeidet.udir.no/wp-content/uploads/2021/04/Sluttrapport-Varige-strukturer-151220-002.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2021a). Individuell vurdering Udir-2-2020. https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/udir-2-2020-individuell-vurdering/

Utdanningsdirektoratet. (2021b). Fakta om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/analyser/fakta-om-spesialpedagogisk-hjelp-og-spesialundervisning/

Utdanningsdirektoratet. (2021c). Universell utforming av barnehage- og skolebygg. udir.no. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/universell-utforming-av-barnehage-og-skolebygg/

Utdanningsdirektoratet. (2022a). Kort om samarbeidet. Utdanningsdirektoratet. https://0-24-samarbeidet.udir.no/

Utdanningsdirektoratet. (2022b). Kulturskolen. https://www.udir.no/utdanningslopet/kulturskolen/#a156249

Utdanningsdirektoratet. (2022c). Ny opplæringslov med forskrifter fra august 2024. https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/ny-opplaringslov/

Utdanningsdirektoratet. (2022d). Flere elever sluttet i 2021–22 enn året før. https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/ statistikk-videregaende-skole/analyser/elever-som-slutter-i-lopet-av-skolearet/

Utdanningsdirektoratet. (2022e). Gjennomføring av videregående opplæring. https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/ statistikk-videregaende-skole/gjennomforing-av-videregaende-opplaring/

Utdanningsdirektoratet. (2022f). Spesialpedagogikk og tilrettelegging. https://www.udir.no/ laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/

Utdanningsdirektoratet. (2022g). PP-tjenesten. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/ spesialpedagogikk/pp-tjenesten/

Utdanningsdirektoratet. (2022h). Skoleskyss og funksjonhemming. https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/skyss/elev-i-grunnskolen/funksjonshemming-eller-midlertidig-skade--sykdom/?path=cehlillcehljid

Utdanningsdirektoratet. (2022i). Særskilt språkopplæring i skolen. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige-og-flyktninger/minoritetsspraklige/sarskilt-sprakopplaring-i-skolen/

Utdanningsdirektoratet. (2022j). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/#a186633

Utdanningsdirektoratet. (2022k). Frafall i videregående opplæring. https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/utdanningsforbundet-mener/artikler/frafall/

Utdanningsdirektoratet. (2023). Prosjekter. Utdanningsdirektoratet. https://0-24-samarbeidet.udir.no/prosjekter/

Utenriksdepartementet. (2022). Likestilling for alle – Styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken (2022–2025). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/likestilling/id2913250/

Valaker, E. H. (2021, 3. november). BPA-ordningen må bli bedre ved flytting. Budstikka. https://www.budstikka.no/bpa-ordningen-ma-bli-bedre-ved-flytting/o/5-55-1116681

Valaker, E. H. (2022). Fra tårer til latter – om mobbing i skolen. Cerebral Parese-Foreningen. https://www.cp.no/om-oss/ung/fra-tarer-til-latter--om-mobbing-i-skolen/

Valen, S. (2023). En overmoden debatt: Legg ned NAV. Nettasvisen. https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/en-overmoden-debatt-legg-ned-nav/o/5-95-832163

Vegheim, B. (1998). Unge funksjonshemmede med innvandrerbakgrunn. Norsk skoleblad (Oslo: trykt utg.), nr 26/27 (1998), 28-29.

Veiviseren.no – for bolig og tjenesteområdet. (2022, 06.10.2022). Hordasmibakken – et boligprosjekt til etterfølgelse. Veiviseren. – for bolig og tjenesteområdet. https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/hordasmibakken

Veslas koffert. (2022a). Veslas koffert. https://veslaskoffert.com/

Veslas koffert. (2022b). Sykehusavtaler. https://veslaskoffert.com/sykehusavtaler

Waddel, G., & Burton, A. K. (2006). Is work good for your health and well-being? TSO.

Wendelborg, C. (2006). Full deltakelse for alle? Delrapport om opplæring og utdanning. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006 (Del 2).

Wendelborg, C. (2010). Å vokse opp med funksjonshemming i skole blant jevnaldrende: En studie av opplæringstilbud og deltakelse blant barn med nedsatt funksjonsevne. NTNU Samfunnsforskning AS. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/267691/310088_FULLTEXT04.pdf

Wendelborg, C. (2017). Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skoler: Opplæringssituasjon i skole og bedrift Rapport 2017: Mangfold og inkludering, https://samforsk.brage. unit.no/samforsk-xmlui/handle/11250/2486847

Wendelborg, C., Kittelsaa, A., Røe, M., Molden, T. H., & Wik, S. E. (2020). Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne Rapport 2020: Mangfold og inkludering, Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Wendelborg, C., Kittelsaa, A. M., & Caspersen, J. (2017). Rett til spesialundervisning eller rett til deltakelse? Faktorer som påvirker ekskludering og inkludering i skolen. (Rapport 2017: Mangfold og inkludering, Issue. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004138

Wendelborg, C., Kittelsaa, A. M., & Wik, S. E. (2017). Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming Rapport 17: Mangfold og inkludering. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. https://samforsk.no/uploads/files/Overgang-skole-arbeidsliv-WEB.pdf

Wendelborg, C., & Paulsen, V. (2014). Inkludering i skolen – inkludering på fritida? In J. Tøssebro & C. Wendelsborg (Red.), Oppvekst og funksjonshemming: Familie, livsløp og overganger. Gyldendal Akademisk.

Wendelborg, C., & Tøssebro, J. (2018). Personer med utviklingshemming og arbeid – arbeidslinje eller fasttrack til kommunal omsorg? Fontene Forskning, 11(2/2018).

Wendelborg, C., & Ytterhus, B. (2009). Sosialt samvær og deltakelse med jevnaldrende i oppveksten: barn med funksjonsnedsettelser i Norge. In Oslo: Universitetsforlaget.

Wollscheid, S., & Hammerstrøm, K. (2012). Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Kunnskapssenteret, https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2012/effekt-av-tiltak-for-a-lette-livsoverganger-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser.pdf

Ødegård, L. (2019a, 9. desember). Ja, jeg er forbannet – og det burde du også bli! Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/ja-jeg-er-forbannet-og-det-burde-du-ogsa-bli/

Ødegård, L. (2019b, 16. desember). En handlingsplan for makuleringsmaskinen. Handikapnytt. https://www.handikapnytt.no/en-handlingsplan-for-makuleringsmaskinen/

Øistad, B. S., & Veledar, A. (2021). Hatefulle ytringer på nett.

Østerby, I. (2022). Digitalt utenforskap for personer med utviklingshemming. Finans Norge. https://www.finansnorge.no/siteassets/kurs-og-konferanser/2022/forbrukerkonferansen/presentasjoner/ingvild-osterby-nfu.pdf

Til forsiden