NOU 2024: 2

I samspill med naturen— Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

Faglige kilder og referanser

Andreassen, L.M. (2022). Breer og fonner i Norge. NVE Rapport 3-2022.

Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen, Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. og Systad, G.H. (2015). SEAPOP.De ti første årene. Nøkkeldokument 2005–2014 – SEAPOP, Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt og Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim.

Antonelli, A., et al. (2023). State of the World’s Plants and Fungi 2023. Royal Botanic Gardens, Kew. DOI: https://doi.org/10.34885/wnwn-6s63.

Arneberg, Per, Berengere Husson, Anna Siwertsson, Jon Albretsen, Knut Yngve Børsheim, Côme Denechaud, Joël Durant, Tone Falkenhaug, Per Fauchald, Anders Martin Frugård Opdal, Sissel Jentoft, Tore Johannessen, Espen Johnsen, Elizabeth Jones, Cecilie Kvamme, Gabriella Ljungström, Pål Buhl-Mortensen, Yves Reecht, Hiroko Kato Solvang, Morten D Skogen, Aril Slotte, Espen Strand, Guldborg Søvik and Gro van der Meeren (2023). Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea shelf ecosystem. Rapport fra Havforskningen 2023-17. Utarbeidet for Miljødirektoratet M-2509|2023.

Artsdatabanken (2018). Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper.

Artsdatabanken (2021). Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken, Trondheim. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/.

Artsdatabanken (2022). Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter, versjon 4.4. Artsdatabanken, Trondheim.

Artsdatabanken (2023). Arter og vurderingsområder. Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko 2023. Artsdatabanken, Trondheim. http://www.artsdatabanken.no/pages/342785.

Aslaksen, Iulie, Brita Bye, Per Arild Garnåsjordet, Kristine Grimsrud, Trine H. B. Randen, Live M. Rognerud, Anne Rørholt og Margrete Steinnes (2023). Naturregnskap ser økonomi, klima og naturgoder i sammenheng. Samfunnsøkonomen. Nr. 4, 2023.

Aslesen, Sander, Erik Jakobsen og Live Nerdrum (2023). Menons prognoser for norsk reiseliv mot 2030. Menon-publikasjon nr. 144/20203. Menon Economics.

Aslesen, Sander, Sveinung Fjose, Anders Wittemann og Jonas Erraia (2023). Ringvirkninger av de midlertidige endringer i petroleumsskatteloven, samt nasjonale ringvirkninger av petroleumsnæringen i 2021. Menon-publikasjon nr. 10/2023. Menon Economics.

Australian Conservation Foundation (2022). The Nature-based Economy: How Australia’s Prosperity Depends on Nature. Report from the Australian Conservation Foundation supported by Pollination and Australian Ethical Investments.

Aven, T. (2012) The risk concept - historical and recent development trends. Reliability Engineering and System Safety, 99 (2012) 33–44.

Bakken, Anne Kjersti, Marianne Bechmann, Helge Bonesmo, Anel Finci, Ola Flaten, Geir Wæhler, Gustavsen, Torbjørn Haukås, Agnar Hegrenes, Line Johansen, Ingeborg Klingen, Sigrun Kværnø, Eva Skarbøvik, Håvard Steinshamn, Marianne Stenrød, Anja Celine Winger, Anne Falk Øgaard og Audun Korsæth (2023). Bærekraft i norsk jordbruksproduksjon. Kunnskapsstatus for videre analyser. NIBIO-rapport Vol 9 Nr 110 2023. Norsk institutt for bioøkonomi.

Barboza, Evelise Pereira, Marta Cirach, Sasha Khomenko, Tamara Iungman, Natalie Mueller, Jose Barrera-Gómez, David Rojas-Rueda, Michelle Kondo, Mark Nieuwenhuijsen (2021). Green space and mortality in European cities: a health impact assessment study. The Lancet Planetary Health. Volume 5, Issue 10. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00229-1.

Bardalen, Arne, Ivar Pettersen, Siri Voll Dombu, Orvika Rosnes, Klaus Mittenzwei og Andreas Skulstad (2022). Klimaendring utfordrer det norske matsystemet. Kunnskapsgrunnlag for vurdering av klimarisiko i verdikjeder med matsystemet som case. Utarbeidet for Miljødirektoratet. Vista Analyse Rapport 2022/39.

Bar-Ona YM, Phillips R, Milo R. (2018). The biomass distribution on Earth. Proc Natl Acad Sci USA. 2018 Jun 19;115(25):6506-6511. doi: 10.1073/pnas.1711842115.

Baste, Ivar, Larigauderie, Anne and Watson, Robert Tony (2024). The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. In: Scheiner Samuel M. (eds.) Encyclopedia of Biodiversity 3rd edition, vol. 3, pp. 214–235. Oxford: Elsevier. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-822562-2.00147-X.

Bellon, Aymeric (2021). Fresh Start or Fresh Water: The Impact of Environmental Lender Liability. Jacobs Levy Equity Management Center for Quantitative Financial Research Paper. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3877378.

Berg, Florian, Julian F Kölbel, Roberto Rigobon, Aggregate Confusion (2022). The Divergence of ESG Ratings. Review of Finance, Volume 26, Issue 6, November 2022, Pages 1315–1344. https://doi.org/10.1093/rof/rfac033.

Birdlife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Spire og WWF Verdens naturfond (2023). FOR NATUREN – Sivilsamfunnets naturpolitiske løsninger fram mot 2030.

Blumentrath, S., Simensen, T. og Nowell, M. (2022). Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge. NINA Rapport 2171. Utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Boffo, R., and R. Patalano (2020). ESG Investing: Practices, Progress and Challenges. OECD Paris.

Boldrini, Simone, Andrej Ceglar, Chiara Lelli, Laura Parisi and Irene Heemskerk (2023). Living in a world of disappearing nature: physical risk and the implications for financial stability. European Central Bank Occasional Paper Series 333.

Bolton, Patrick, Morgan Despres, Luiz Awazu Pereira Da Silva, Frédéric Samama and Romain Svartzman (2020). The green swan. Central banking and financial stability in the age of climate change. Report from the Bank for International Settlements (BIS) and Banque de France.

Braga, Catarina, Maarten Vleeschhouwer, Daisy Pacheco, Dr Andreas Büchler and Jakob Wessel. (2022). Heading North? Assessing the alignment of Norway’s financial sector with the Paris Agreement. Utgitt av y 2° Investing Initiative Deutschland e.V.

Bull-Berg, Heidi, Gro Holst Volden og Inger Lise Tyholt Grindvoll (2014). Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse. Praksis og erfaringer i statlige investeringsprosjekter. Concept rapport nr. 38.

Capitals Coalition (2022). Time to Take Stock version 2.1. https://capitalscoalition.org/publication/time-to-take-stock/.

Cardinale, M, F Zimmermann, G Søvik, C A Griffiths, M Bergenius Nord, H Winker (2023). Spatially explicit stock assessment uncovers sequential depletion of northern shrimp stock components in the North Sea, ICES Journal of Marine Science, Volume 80, Issue 7, September 2023, Pages 1868–1880, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsad111.

CBD (2020). Global Biodiversity Outlook 5. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montréal.

CDP (2023). Nature in Green Finance - Bridging the gap in environmental reporting. CDP Financial Services Report 2023.

Chen, Wenting, David N. Barton, Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Kristine Grimsrud, Per Arild Garnåsjordet, Erik Engelien, Anne Olga Syverhuset, Trine Bekkby og Eli Rinde (2019). Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen. Rapport L.nr. 7420-2019. Norsk institutt for vannforskning.

Circular Norway og Finansforbundet (2022). Finansnæringen som pådriver for en sirkulær økonomi.

CISL (2021). Handbook for nature-related financial risks: key concepts and a framework for identification. University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Connell, Sean D., and Russell Bayden D. (2010). The direct effects of increasing CO2 and temperature on non-calcifying organisms: increasing the potential for phase shifts in kelp forests. Proc. R. Soc. B. 277: 1409–1415. http://doi.org/10.1098/rspb.2009.2069.

Convention on Wetlands (2021). Global Wetland Outlook: Special Edition 2021. Gland, Switzerland: Secretariat of the Convention on Wetlands.

Cook, B., Miller, R., and Seager, R. (2009). Amplification of the North American ‘‘Dust Bowl’’ drought through human-induced land degradation. Proceedings of the National Academy of Sciences. 106(13): 4997- 5001.

Dalen, Håvard Bergesen og Madeleine Schlyter Oppøyen (2023). Friluftsliv i Norge. Status og historisk utvikling. Rapport 2023/31 fra Statistisk sentralbyrå.

Dasgupta, P. (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review.HM Treasury, London.

Degteva, A., Okotetto, E., Slepushkin, I., Romanenko, T., Borodina, A., Mathiesen, S.D. (2024). Reindeer Husbandry Trends: Nenets Autonomous Okrug and Western Finnmark. In: Mathiesen, S.D., Eira, I.M.G., Turi, E.I., Oskal, A., Pogodaev, M., Tonkopeeva, M. (eds) Reindeer Husbandry. Springer Polar Sciences. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42289-8_7.

Deloitte (2022a). Naturavtalen og naturrisiko. Betydning for norsk næringsliv. Utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra WWF Norge.

Deloitte (2022b). Naturrisiko i norsk finansnæring. En veiledning om hvordan finansforetak kan være med å sikre bærekraftig utvikling som ivaretar natur og biologisk mangfold. Utarbeidet for Finans Norge og WWF.

Deloitte (2023). CSRD og ESRS – hvor godt forberedt er Norges største virksomheter? En temperaturmåling av bærekraftsrapporteringen til Norges 50 største virksomheter.

Derrien, François and Krueger, Philipp and Landier, Augustin and Yao, Tianhao (2022). ESG News, Future Cash Flows, and Firm Value. Swiss Finance Institute Research Paper No. 21-84, HEC Paris Research Paper No FIN-2021-1441. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3903274.

DFØ (2018). Veileder til utredningsinstruksen. Instruks om utredning av statlige tiltak. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.1

DFØ (2020). Tilfredsstiller statlige utredninger utredningsinstruksens krav? Statusmåling 2019 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.. DFØ-rapport 2020:1.

DFØ (2022). Hovedrapport: Anskaffelsesundersøkelsen. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

DFØ (2023). Veileder i samfunnsøkonomiske analyser.2 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Diaz, RJ, and Rosenberg R. (2008). Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems. Science 321 (5891):9262–9. doi: 10.1126/science.1156401.

Diaz, Sandra, mfl. (2018). Assessing nature's contributions to people. Science 359, 270–272 DOI:10.1126/science.aap8826.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (2023). Harde fakta om mineralnæringen 2022. Mineralstatistikk 2022.

Direktoratet for naturforvaltning (2011). Faggrunnlag for kystlynghei - med sikte på utvelging til utvalgt naturtype. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.

DSB (2014). Nasjonalt risikobilde 2014. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

DSB (2017). Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Dugstad, Anders, Kristine Grimsrud, Gorm Kipperberg, Henrik Lindhjem og Ståle Navrud (2023). Place attachment and preferences for wind energy – A value-based approach. Energy Research & Social Science. Volume 100, 2023, 103094. https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103094.

Dunz, Nepomuk, and Samantha Power (2021). Climate-Related Risks for Ministries of Finance: An Overview. Coalition of Finance Ministers for Climate Action, Washington, D.C. Coalition of Finance Ministers for Climate Action.

Eira, I.M.G., Oskal, A., Hanssen-Bauer, I. et al. (2018). Snow cover and the loss of traditional indigenous knowledge. Nature Climate Change 8, 928–931. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0319-2.

Elderson, Frank (2022). No disclaimers: the need to manage biodiversity risks in the financial sector. Tale av Frank Elderson i Den europeiske sentralbanken (ECB).3

Elderson, Frank (2023). The economy and banks need nature to survive. Blog fra European Central Bank 8 June 2023.4

Elven, H. og Søli, G. (red.) (2021). Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020. Artsdatabanken, Trondheim.

Emmy Wassénius and Beatrice I. Crona (2022). Adapting risk assessments for a complex future. One Earth, Volume 5, Issue 1 Pages 35–43. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.12.004.

Engebakken, Tom Anders (2023). 68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten. Artikkel på ssb.no publisert 30. juni 2023.

Eriksen, Guri Hjallen, Tale Skrove og Tomas Brag (2023). Kartlegging av bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og arealplanlegging i sjø – en kvalitativ styringsanalyse. SALT Rapport 1065.

European Banking Authority (2023). On the role of environmental and social risks in the prudential framework. Report EBA/REP/2023/34 October 2023.

European Commission, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (2021). Study on sustainability-related ratings, data and research. Publications Office of the European Union.

European Environment Agency (2019). The European environment – state and outlook 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe.

Fahr, Stephan, Margherita Giuzio, Clementine Mc Sweeny Pourtalet, Martina Spaggiari and Josep Maria Vendrell Simón (2023). Climate change and sovereign risk. Published by the European Central Bank as part of the Financial Stability Review, May 2023.

Falk M, Reiersen A, Wolff C, Heier B T, Paulson B og Hofshagen M (red). (2022). Dyrehelserapporten 2022. Veterinærinstituttets rapportserie 19-2023.

Falkenberg LJ, Burnell OW, Connell SD, Russell BD (2010). Sustainability in Near-shore Marine Systems: Promoting Natural Resilience. Sustainability 2: 2593–2600.

FAO (2019). The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. J. Bélanger and D. Pilling (eds.). FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments, Rome.

FAO (2020). Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Food and Agriculture Organization, Rome.

FAO (2021). Land use statistics and indicators statistics. Global, regional and country trends 1990– 2019. FAOSTAT Analytical Brief Series No 28. Food and Agriculture Organization, Rome.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. Food and Agriculture Organization, Rome. https://doi.org/10.4060/cc3017en.

FAO (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. Food and Agriculture Organization, Rome. https://doi.org/10.4060/cc0461en.

Fauchald, Ole Kristian (2023). Lovgivning om bruk og forvaltning av kyst- og havarealer. FNI Report 1/2023. Fridtjof Nansens Institutt, Oslo.

Fauchald, P., Barrett, R. T., Bustnes, J. O., Erikstad, K. E., Nøttestad, L., Skern-Mauritzen, M., Vikebø, F. B. (2015). Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard. NINA Rapport 1161. Norsk institutt for naturforskning.

Finans Norge, WWF og Deloitte (2022). Naturrisiko i norsk finansnæring. En veiledning om hvordan finansforetak kan være med å sikre bærekraftig utvikling som ivaretar natur og biologisk mangfold.

Finansdepartementet (2021). Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyse. Rundskriv R-109 av 25. juni 2021.

Finanstilsynet (2019). Klimarisiko i finansforetakene. Temarapport fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet (2020). Kartlegging av foretakenes bærekraftsrapportering. Temarapport fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet (2021a). Klimarisiko i norske banker. Scenarioanalyse med utgangspunkt i klimascenarioer fra NGFS. Temarapport fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet (2021b). Klimarisiko i forsikring. Eksponeringsanalyser og bruk av PACTA-rammeverket. Temarapport fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet (2021c). Strandede eiendeler i rapporteringen fra noterte foretak. Temarapport fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet (2022). Informasjon om klimarelaterte forhold i årsrapportene. Temarapport fra Finanstilsynet.

Fiskeridirektoratet (2023). Nøkkeltall for norsk havbruksnæring 2022. Fiskeridirektoratet, Bergen.

Framstad E, Eide NE, Eide W, Klanderud K, Kolstad AL, Töpper JP, og Vandvik V. (2022). Vurdering av økologisk tilstand for fjell i Norge i 2021. Norsk institutt for naturforskning (NINA) 130 s. NINA rapport 2050.

Framstad E, Kolstad AL, Nybø S, Töpper JP and Vandvik V. (2022). The condition of forest and mountain ecosystems in Norway. Assessment by the IBECA method. Norwegian Institute for Nature Research. NINA Report 2100.

Framstad, E., Austrheim, G., Evju, M., Johansen, L., Kolstad, A., Lyngstad, A., Olsen, S.L., Prestø, T., Vandvik, V., Vange, V. og Velle, L.G. 2022. Avgrensing og inndeling av terrestriske hovedøkosystemer i arbeidet med økologisk tilstand. Norsk institutt for naturforskning. NINA Rapport 2169.

Glover, K.A., Solberg, M.F., McGinnity, P., Hindar, K., Verspoor, E., Coulson, M.W., Hansen, M.M., Araki, H., Skaala, Ø. and Svåsand, T. (2017). Half a century of genetic interaction between farmed and wild Atlantic salmon: Status of knowledge and unanswered questions. Fish and Fisheries 18: 890–927.

Glover, K.A., Wennevik, V., Hindar, K., Skaala, Ø., Fiske, P., Solberg, M.F., Diserud, O.H., Svåsand, T., Karlsson, S., Andersen, L.B. and Grefsrud, E.S. (2020). The future looks like the past: Introgression of domesticated Atlantic salmon escapees in a risk assessment framework. Fish and Fisheries 21: 1077–1091.

Goldsmit J, McKindsey CW, Schlegel RW, Stewart DB, Archambault P, Howland KL. (2020). What and where? Predicting invasion hotspots in the Arctic marine realm. Glob Change Biol. 2020; 26: 4752–4771. https://doi.org/10.1111/gcb.15159.

Grefsrud, Ellen Sofie (red.) (2023). Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023. Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett. Rapport fra havforskningen 2023-6. Havforskningsinstituttet, Bergen.

Grieg, Elise, Annegrete Bruvoll, Synne Schulerud Bøe, Maja Olderskog Albertsen og Inger Nielsen Hol (2022). Norske utslipp i utlandet. Menon-publikasjon nr. 98/2022. Menon Economics.

Grimsrud, Kristine M., David N. Barton, Ståle Navrud og Henrik Lindhjem (2020) Verdsetting av naturgoder i FNs naturregnskap. Samfunnsøkonomen. Nr. 6, 2020.

Grimsrud, Kristine, Ingvild Vestre Sem, Henrik Lindhjem og Knut Einar Rosendahl (2019). Preferanser for Grønn skattekommisjons foreslåtte avgifter på rødt kjøtt og veitrafikk. Samfunnsøkonomen. Nr. 2, 2019.

Handberg, Øyvind N., Maria Kvaløy Kirste og Annegrete Bruvoll (2023). Beregninger av klimaeffekter fra arealbruk og arealbruksendringer. Temarapport om skog- og arealbrukssektoren for TBU klima. Menon-publikasjon nr. 60/2023. Menon Economics.

Hansen, Amalie Engelbrecht, Rikke Fischer-Bogason, Elvira Borgman, Linda Stafsing, Alexander Eriksson and Salla Hossi (2022). Nature Risk - An analysis of use and applicability in the Nordic countries. TemaNord 2022: 547.5

Harby, Atle, og Mauro Carolli (2022). Klimagassutslipp fra oversvømt land i Norge. Prosjektnotat fra SINTEF Energi utarbeidet for Miljødirektoratet.

Hatfield, J.L., Boote, K.J., Kimball, B.A., Ziska, L.H., Izaurralde, R.C., Ort, D., Thomson, A.M. and Wolfe, D. (2011). Climate Impacts on Agriculture: Implications for Crop Production. Agron. J., 103: 351–370. https://doi.org/10.2134/agronj2010.0303.

Helsedirektoratet (2021). Sektorrapport om folkehelse 2021.

Hilborn, Ray, et al. (2020). Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status. PNAS 117 (4) 2218–2224. https://doi.org/10.1073/pnas.1909726116.

Hjeltnes, A. (1997). Overvåking av kystlynghei. Sluttrapport. Delprosjekt av: «Kartlegging av skader og skadeårsaker på røsslyng og forandringer i vegetasjonen i kystlyngheia på Sør-Vestlandet». Telemarksforskning, Bø i Telemark.

Holmen Skjeldrum, John Oskar, Per Fredrik Johnsen og Jonas Erraia (2015). Utslipp og produksjon i prosessindustrien. Menon-publikasjon nr. 125/2023. Menon Economics.

Holth & Winge (2023). Naturavtalens betydning for norsk rett. Juridisk utredning på oppdrag fra WWF Verdens naturfond, Birdlife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima og Spire.

Holth & Winge AS (2022). Samlet rapport. Jussens rolle på veien mot et lavutslippssamfunn. Juridisk utredning for Klimautvalget 2050.

Holth & Winge og Gro Sandkjær Hansen (2023). Maktfordeling og kontroll innen arealforvaltningen. En juridisk og statsvitenskapelig utredning på oppdrag fra WWF Verdens naturfond, Birdlife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima og Spire.

Hornbeck, Richard (2012). The Enduring Impact of the American Dust Bowl: Short- and Long-Run Adjustments to Environmental Catastrophe. American Economic Review, 102 (4): 1477–1507.

Innovasjon Norge (2021). Strategi for bærekraft 2021–2025. Innovasjon Norge, Oslo.

Innovasjon Norge (2022). Nasjonal reiselivsstrategi 2030 – Sterke inntrykk med små avtrykk. Utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet.

International Organization for Standardization (ISO) (2018). Risk Management. Principles and guidelines. ISO 31000.

IPBES (2016a). The methodological assessment report on scenarios and models of biodiversity and ecosystem services. S. Ferrier, K. N. Ninan, P. Leadley, R. Alkemade, L. A. Acosta, H. R. Akçakaya, L. Brotons, W. W. L. Cheung, V. Christensen, K. A. Harhash, J. Kabubo-Mariara, C. Lundquist, M. Obersteiner, H. M. Pereira, G. Peterson, R. Pichs-Madruga, N. Ravindranath, C. Rondinini and B. A. Wintle (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 348 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3235428.

IPBES (2016b). The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H. T. Ngo (eds). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 552 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3402856.

IPBES (2018). The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia. Rounsevell, M., Fischer, M., Torre-Marin Rando, A. and Mader, A. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 892 pages.

IPBES (2019a). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services (summary for policy makers). IPBES Plenary at its seventh session (IPBES 7, Paris, 2019). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579.

IPBES (2019b). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673.

IPBES (2020). Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Daszak, P., das Neves, C., Amuasi, J., Hayman, D., Kuiken, T., Roche, B., Zambrana-Torrelio, C., Buss, P., Dundarova, H., Feferholtz, Y., Foldvari, G., Igbinosa, E., Junglen, S., Liu, Q., Suzan, G., Uhart, M., Wannous, C., Woolaston, K., Mosig Reidl, P., O'Brien, K., Pascual, U., Stoett, P., Li, H., Ngo, H. T., IPBES secretariat, Bonn, Germany, DOI:10.5281/zenodo.4147317.

IPBES (2022a). Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Balvanera, P., Pascual, U., Christie, M., Baptiste, B., and González-Jiménez, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522.

IPBES (2022b). Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Sustainable Use of Wild Species of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Fromentin, J.M., Emery, M.R., Donaldson, J., Danner, M.C., Hallosserie, A., Kieling, D., Balachander, G., Barron, E.S., Chaudhary, R.P., Gasalla, M., Halmy, M., Hicks, C., Park, M.S., Parlee, B., Rice, J., Ticktin, T., and Tittensor, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.6425599.

IPBES (2023). Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on Invasive Alien Species and their Control of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Roy, H. E., Pauchard, A., Stoett, P., Renard Truong, T., Bacher, S., Galil, B. S., Hulme, P. E., Ikeda, T., Sankaran, K. V., McGeoch, M. A., Meyerson, L. A., Nuñez, M. A., Ordonez, A., Rahlao, S. J., Schwindt, E., Seebens, H., Sheppard, A. W., and Vandvik, V. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.7430692.

IPCC (2019). Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.).

IPCC (2021). Annex VII: Glossary. Matthews, J.B.R., V. Möller, R. van Diemen, J.S. Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 2215–2256, doi:10.1017/9781009157896.022

IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.). Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp., doi:10.1017/9781009325844.

IPCC (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 184 p., doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

IRP (2019). Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want. Oberle, B., Bringezu, S., Hatfeld-Dodds, S., Hellweg, S., Schandl, H., Clement, J., and Cabernard, L., Che, N., Chen, D., Droz-Georget , H., Ekins, P., Fischer-Kowalski, M., Flörke, M., Frank, S., Froemelt , A., Geschke, A., Haupt , M., Havlik, P., Hüfner, R., Lenzen, M., Lieber, M., Liu, B., Lu, Y., Lutter, S., Mehr , J., Miatto, A., Newth, D., Oberschelp , C., Obersteiner, M., Pfster, S., Piccoli, E., Schaldach, R., Schüngel, J., Sonderegger, T., Sudheshwar, A., Tanikawa, H., van der Voet, E., Walker, C., West, J., Wang, Z., Zhu, B. A Report of the International Resource Panel. United Nations Environment Programme. Nairobi, Kenya.

Iversen, Endre Kildal, Grimsrud, Kristine, Handberg, Øyvind Nystad, Lindhjem, Henrik og Navrud, Ståle (2023). Ser vi atter slike fjell og daler? Avveiingen mellom lokaløkonomi og naturkostnader ved hytteutbygging. Samfunnsøkonomen nr. 2023/1.

Iversen, Audun, Thomas Nyrud og Roy Robertsen og Jonas Erraia (2022). Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2021. NOFIMA Rapport 31/2022.

Jakobsson S, Evju M, Framstad E, Imbert A, Lyngstad A, Sickel H, Sverdrup-Thygeson A, Töpper JP, Vandvik V, Velle LG, Aarestad PA og Nybø S. (2021). Introducing the index-based ecological condition assessment framework (IBECA). Ecological Indicators 124: 107252 (12 pp). https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107252

Jakobsson S, Töpper JP, Evju M, Framstad E, Lyngstad A, Pedersen B, Sickel H, Sverdrup-Thygeson A, Vandvik V, Velle LG, Aarrestad PA og Nybø S. 2020. Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems - insights from a case study based on the IBECA approach. Ecological Indicators 116: e106492. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106492.

Jakobsson, S. og Pedersen, B. (red.) (2020). Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. NINA Rapport 1886. Norsk institutt for naturforskning.

Johnsen, Kathrine I., Inger Marie Gaup Eira, Anders Oskal og Svein Disch Mathisen (2023). Reindriften må tilpasse seg klimaendringer, men det er vanskelig med dagens forvaltning. Kronikk på forskersonen.no 16. januar 2023.

Johnson, Justin Andrew; Ruta, Giovanni; Baldos, Uris; Cervigni, Raffaello; Chonabayashi, Shun; Corong, Erwin; Gavryliuk, Olga; Gerber, James; Hertel, Thomas; Nootenboom, Christopher; Polasky, Stephen; Gerber, James; Ruta, Giovanni; Polasky, Stephen. (2021). The Economic Case for Nature: A Global Earth-Economy Model to Assess Development Policy Pathways. © World Bank, Washington, DC. http://hdl.handle.net/10986/35882.

Justis- og beredskapsdepartementet (2019). Veileder til samfunnssikkerhetsinstruksen. Versjon 2019 (Versjon 1.0).6

Jørgensen, S., Mjøs, A. and Pedersen, L.J.T. (2022), Sustainability reporting and approaches to materiality: tensions and potential resolutions, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Vol. 13 No. 2, pp. 341–361. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-01-2021-0009.

Karlsen, Stein Rune, Sølvi Wehn, Ketil Isaksen og Atle Nesje (2023). Gloria Norge 2022: Overvåkning av vegetasjon og vekstsesong. Rapport 5-2023 fra NORCE Klima og miljø. Utarbeidet for Miljødirektoratet.

Kedward, Katie, Josh Ryan-Collins and Hugues Chenet (2022). Biodiversity loss and climate change interactions: financial stability implications for central banks and financial supervisors, Climate Policy, DOI: 10.1080/14693062.2022.2107475.

Klima- og miljødepartementet (2016). Naturmangfoldloven kapittel II. Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. Veileder T-1554.

Klima- og miljødepartementet (2021). Naturstrategi for våtmark. Publikasjon T-1576-N.

Knight, F (1921). Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton Mifflin, 1921.

Kommunal- og distriktsdepartementet og Utenriksdepartementet (2021). Voluntary national review 2021 Norway, Report on the implementation of the 2030 Agenda for sustainable development. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, H-2501 E.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2022). Veileder: Kommuneplanens arealdel.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2022a). Rettleiar. Rettleiar om planlegging av fritidsbustader.

Kompetansebehovsutvalget (2023). Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet. Temarapport 1/2023. Overlevert til Kunnskapsdepartementet 31. mai 2023.

Krausmann, Fridolin, Simone Gingrich, Nina Eisenmenger, Karl-Heinz Erb, Helmut Haberl and Marina Fischer-Kowalski (2009). Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century. Ecological Economics, vol. 68, issue 10, 2696–2705.

Krueger, Philipp and Sautner, Zacharias and Tang, Dragon Yongjun and Zhong, Rui (2024). The Effects of Mandatory ESG Disclosure Around the World. European Corporate Governance Institute – Finance Working Paper No. 754/2021, Swiss Finance Institute Research Paper No. 21-44. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3832745.

Landbruksdirektoratet (2021). Bruk av norske fôrressurser. Utredning av forbedring av virkemidler med sikte på økt produksjon og bruk av norsk fôr. Rapport 10/2021 fra Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet (2023). Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Rapport for 2022. Rapport 7/2023 fra Landbruksdirektoratet.

Langeland, Jomar Lygre, Eivind Selvig, Olav Fosli, Gro Sandkjær Hanssen, Anders Eika og Anders Tønnesen (2022). Evaluering av Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Utarbeidet for Kommunal- og distriksdepartementet av Rådgivergruppen Civitas, By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet og Cicero – senter for klimaforskning.

Laurance, W., Clements, G., Sloan, S. et al. (2014). A global strategy for road building. Nature 513, 229–232. https://doi.org/10.1038/nature13717.

Lenoir, Jonathan, Romain Bertrand, Lise Comte, Luana Bourgeaud, Tarek Habbab, Jéròme Murienne and Gaël Grenouillet (2020). Species better track climate warming in the oceans than on land. Nature Ecology & Evolution. Volume 4, pp. 1044–1059.

Lenton, T. M., D.I. Armstrong McKay, S. Loriani, J.F. Abrams, S.J. Lade, J.F. Donges, M. Milkoreit, T. Powell, S.R. Smith, C. Zimm, J.E. Buxton, L. Laybourn, A. Ghadiali, J.G. Dyke (eds) (2023). The Global Tipping Points Report 2023. University of Exeter, Exeter, UK.

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Foran, B., Lobefaro, L. and Geschke, A. (2012). International trade drives biodiversity threats in developing nations. Nature, 486(7401), 109–112. https://doi.org/10.1038/nature11145.

Libell, Henrik Pryser og Mohseni, Mina Hennum (2023). Klimasøksmålene er blitt en juridisk miljøbevegelse. Aftenposten Innsikt, september 2023 s. 36–45.

Luedtke, J.A., Chanson, J., Neam, K. et al. (2023). Ongoing declines for the world’s amphibians in the face of emerging threats. Nature 622, 308–314. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06578-4

Lyngstad, A., Simensen, T. og Kyrkjeeide, M.O. 2023. Naturrekneskap for ei hyttegrend. Otrosåsen på Hovden i Bykle kommune. Norsk institutt for naturforskning. NINA Rapport 2354.

Løkkeborg, Svein, Kjell Bakkeplass, Markus Diesing, Harald Gjøsæter, Genoveva Gonzalez- Mirelis, Carsten Hvingel, Lis Lindal Jørgensen, Even Moland, Kjell Magnus Norderhaug og Samuel Rastrick (2023). Effekter av bunntråling: Sammenstilling av kunnskap om bunnpåvirkning fra trål og snurrevad relevant for norske farvann. Rapport fra havforskningen 2023-1.

MA (2005). Millennium Ecosystem Assessment. General Synthesis Report. Island Press, Washington DC.

Magnussen, Kristin, Jarle W. Bjerke, Camilla Brattland, Signe Nybø og Jan Vermaat (2018). Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Menon-publikasjon nr. 42/2018.

McKinsey & Company (2023). Norge i morgen 2023. Fra kraftunderskudd til bærekraft.

Meeren, Gro I. van der (redaktør) (2013). Kasusstudie: Villaks og oppdrettslaks i et økosystemtjenesteperspektiv. Fisken og Havet 5/2013. Havforskningsinstituttet, Bergen.

Miljødirektoratet (2014). Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling. Rapport M-229/2014 fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet (2015). Bedre utnyttelse av fosfor i Norge. Muligheter og anbefalinger. Rapport M-351 fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet (2019). Tilstandsrapport for naturen på jorda. Faktark M-1555 fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet (2020). Naturmangfold og klima. Muligheter for politikkutforming (response options) forenelige med hverandre i utvalgte rapporter fra klimapanelet (IPCC), Naturpanelet (IPBES) og Havpanelet og vurdering av relevans for norske forhold. Rapport M-1807 fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet (2021). Plan for restaurering av våtmark i Norge (2021–2025). Rapport M-1903 fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet (2023a). Etablering av naturregnskap i Norge. Eksisterende data og utviklingsbehov i møte med internasjonale standarder og krav. Rapport M-2599 fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet (2023b). Notat om Naturpanelets rapport om verdier og verdisetting. Upublisert notat med svar på bestilling fra Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet (2023c). Oppdrag 8 - Vurderinger av gjeldende norsk naturmangfoldpolitikk opp mot ny naturavtale. Deloppdrag 1 - Sammenstilling om tilstanden til norske økosystem. Rapport M-2597.

Miljødirektoratet mfl. (2023d). Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF) Hvordan Norge kan redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer innen 2030. Rapport M-2493, skrevet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen.

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet (2023). Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak. Rapport M-2597 fra Miljødirektoratet.7

Myklebust, Trude (2022). Climate-related Financial Risks: Considering an Emerging Framework for Assessment and Disclosure in a Regulatory Perspective. European Business Law Review, Issue 3, pp. 443–462. https://doi.org/10.54648/eulr2022020.

National Institute for Health and Care Excellence (2018). Physical activity and the environment. NICE guideline.

Natural Capital Coalition (2016). Natural Capital Protocol.8

NBIM (2021). Biodiversity and ecosystems. Expectations of companies. Norges Bank Investment Management, Oslo.

Nedopil, Cristoph (2023). Integrating biodiversity into financial decision-making: Challenges and four principles. Business Strategy and the Environment, 32 (4), 1619–1633. https://doi.org/10.1002/bse.3208.

NGFS (2021). Climate-related litigation: Raising awareness about a growing source of risk. NGFS Technical document. NGFS, Paris.

NGFS (2022a). Central banking and supervision in the biosphere: an agenda for action on biodiversity loss, financial risk and system stability. NGFS Occasional Papers. NGFS, Paris.

NGFS (2022b). Statement on Nature-Related Financial Risks, Statement from NGFS 24 March 2022. NGFS, Paris.

NGFS (2023a). Nature-related Financial Risks: a Conceptual Framework to guide Action by Central Banks and Supervisors. Technical document from the Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS).9

NGFS (2023b). Recommendations toward the development of scenarios for assessing nature-related economic and financial risks. Technical document from the Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS).

NGFS-INSPIRE (2022). Central banking and supervision in the biosphere: An agenda for action on biodiversity loss, financial risk and system stability. Rapport fra NGFS-INSPIRE Study Group on Biodiversity and Financial Stability.

Norges Bank (2023). Det norske finansielle systemet 2023.

Northrop, Eliza, Peter Schuhmann, Lauretta Burke, Alan Fyall, Sergio Alvarez, Anna Spenceley, Susanne Becken, Kumi Kato, Joyashree Roy, Shreya Some, Joeli Veitayaki, Anil Markandya, Ibon Galarraga, Patxi Greño, Itziar Ruiz-Gauna, Matt Curnock, Megan Epler Wood, Melody Yue Yin, Sibylle Riedmiller, Eleanor Carter, Rizky Haryanto, Elizabeth Holloway, Robertico Croes, Jorge Ridderstaat and Maksim Godovykh (2020). Opportunities for Transforming Coastal and Marine Tourism. Towards Sustainability, Regeneration and Resilience. Commissioned for the e High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel).

NOU 2009: 16. (2009). Globale miljøutfordringer – norsk politikk – Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser. Finansdepartementet.

NOU 2013: 10. (2013). Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester. Miljøverndepartementet.

NOU 2015: 15. (2015). Sett pris på miljøet – Rapport fra Grønn skattekommisjon. Finansdepartementet.

NOU 2018: 5. (2018). Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital. Nærings- og fiskeridepartementet.

NOU 2018: 17. (2018). Klimarisiko og norsk økonomi. Finansdepartementet.

NOU 2019: 21. (2019). Framtidens fiskerikontroll. Nærings- og fiskeridepartementet.

NOU 2022: 20. (2022). Et helhetlig skattesystem. Finansdepartementet .

NOU 2022: 8. (2022). Ny minerallov. Nærings- og fiskeridepartementet.

NOU 2023: 3. (2023). Mer av alt – raskere – Energikommisjonens rapport. Olje- og energidepartementet.

NOU 2023: 10. (2023). Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid. Nærings- og fiskeridepartementet.

NOU 2023: 15. (2023). Bærekraftsrapportering – Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD). Finansdepartementet.10

NOU 2023: 17. (2023). Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid. Justis- og beredskapsdepartementet.

NOU 2023: 18. (2023). Genteknologi i en bærekraftig fremtid. Klima- og miljødepartementet.

NOU 2023: 23. (2023). Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping. Nærings- og fiskeridepartementet.

NOU 2023: 25. (2023). Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050. Klima- og miljødepartementet.11

NOU 2023: 26. (2023). Ny lov om offentlige anskaffelser – Første delutredning. Nærings- og fiskeridepartementet.

Nybø S, Evju M, Framstad E, Lyngstad A, Pedersen C, Sickel H, Sverdrup-Thygeson A, Töpper JP, Vandvik V, Velle LG og Aarrestad PA. (2018). Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. NINA Rapport 1536. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.

Nybø S, Framstad E, Jakobsson S, Töpper J, og Vandvik V. (2020). Økologisk tilstand og andre verktøy for å vurdere naturkvaliteter i terrestriske miljø. Datakilder og forvaltningsmål. NINA Rapport 1902. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.

Nygaard, P.H. og Olsen, S.L (2021). Økologisk og skogbruksmessig betydning av utenlandske bartreslag i Norge. Oppdatert kunnskap etter 2018. NINA Rapport 2003. Norsk institutt for naturforskning.

OECD (2018). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.12

OECD (2021). Biodiversity, natural capital and the economy: A policy guide for finance, economic and environment ministers, OECD Environment Policy Papers, No. 26, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1a1ae114-en.

OECD (2022a). Climate Tipping Points: Insights for Effective Policy Action. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/abc5a69e-en.

OECD (2022b). OECD Environmental Performance Reviews: Norway 2022. OECD Environmental Performance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/59e71c13-en.

OECD (2023a). Assessing biodiversity-related financial risks: Navigating the landscape of existing approaches, OECD Environment Policy Paper No. 36.

OECD (2023b). A supervisory framework for assessing nature-related financial risks: Identifying and navigating biodiversity risks. OECD Business and Finance Policy Papers.13

OECD (2023c). Better regulation for the green transition, OECD Public Governance Policy Papers, No. 40, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c91a04bc-en.

Oslo Economics (2023). En gjennomgang av sårbarheten i globale forsyningskjeder for matvarer. Rapport utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet av Oslo Economics i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), SINTEF Ocean og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Pascual, U., Balvanera, P., Anderson, C.B. et al. Diverse values of nature for sustainability (2023). Nature 620, 813–823. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06406-9.

Pedersen, Christian (2020). Fugler i jordbrukslandskapet: Bestandsutvikling og utbredelse Perioden 2000‐2017. NIBIO RAPPORT 6 (40).

Pedersen, Simen, Iselin Kjelsaas, Caroline Aarre Halvorsen og Peter Aalen (2022). Ståa i Norske kommuner – en kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Menon-publikasjon nr. 46/2022. Menon Economics.

Pedersen, Simen, Sebastian Winther-Larsen, Mathie Rødal og Ida Ljøgodt von Hann (2023). Størrelse teller. En kartlegging av kommunale og fylkeskommunale fagmiljøers attraktivitet i Norge. Menon-publikasjon nr. 34/2023. Menon Economics.

Pedersen, Simen, Øyvind Nystad Handberg og Frode Løset. (2019). Kvalitet på konsekvensutredninger av klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel. Publikasjon 16/2019. Menon Economics.

Position Green (2023). Investment-grade disclosures: Are Scandinavian companies prepared for the ESRS?

Power, Samantha, Nepomuk Dunz and Olga Gavryliuk (2022). An Overview of Nature-Related Risks and Potential Policy Actions for Ministries of Finance: Bending the Curve of Nature Loss. Coalition of Finance Ministers for Climate Action, Washington, D.C. Coalition of Finance Ministers for Climate Action.14

Priem, Randy, and Andrea Gabellone (2022). The Impact of a Firm’s ESG Score on Its Cost of Capital: Can a High ESG Score Serve as a Substitute for a Weaker Legal Environment? https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4286057.

Prytz, N., Nordbø, F.S., Higham, J.D.R. og Thornam, H. (2018). Utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land. EY Rapport. Utarbeidet for Miljødirektoratet.

PwC (2023). Klimaindeksen 2023.

PwC og SABIMA (2023). Naturpositiv ledelse. En praktisk veileder til arbeid med naturrisiko i næringslivet.

Pörtner, H.O. mfl. (2021). Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate change. IPBES secretariat, Bonn, Germany, DOI:10.5281/zenodo.4659158.

RBG Kew (2016). The State of the World’s Plants Report – 2016. Royal Botanic Gardens, Kew.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft (2016). Grønn konkurransekraft - Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Reinvang, Rasmus, og Haakon Vennemo (2013). Norsk økonomi og økosystemer i utlandet: Kartlegging og virkninger. Rapport 2013/04 fra Vista Analyse, Oslo.

Reisinger, Andy, Mark Howden, Carolina Vera, et al. (2020). The Concept of Risk in the IPCC Sixth Assessment Report: A Summary of Cross-Working Group Discussions. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland.

Riksrevisjonen (2019). Undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker. Dokument 3:7 (2018–2019).

Riksrevisjonen (2023a). Myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen. Dokument 3:12 (2022–2023).

Riksrevisjonen (2023b). Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet. Dokument 3:4 (2023−2024).

Rinde, E., Gitmark J.K., Hjermann D.Ø., Fagerli C.W., Kile M.R., Christie H. (2017). Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter. NIVA rapport 7131, Miljødirektoratets rapportserie M-723.

Rolandsen, C.M., Tveraa, T., Gundersen, V., Røed, K.H., Tømmervik, H., Kvie, K., Våge, J., Skarin, A. og Strand, O. (2022). Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. NINA Rapport 2126. Norsk institutt for naturforskning.

Rørholt, Anne og Steinnes, Margrete (2020). Planlagt utbygd areal 2019 til 2030. En kartbasert metode for estimering av framtidige arealendringer med negativ klimaeffekt. SSB Notater 2020/10.

Sample, James Edward (2023). Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2021 – tabeller, figurer og kart. Rapport L.nr. 7808-2023. Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Sandkjær Hanssen, Gro, og Nils Aarsæther (red.) (2018a). Plan- og bygningsloven 2008. Fungerer loven etter intensjonene? Universitetsforlaget.

Sandkjær Hanssen, Gro, og Nils Aarsæther (red.) (2018b). Plan- og bygningsloven 2008. En lov for vår tid? Universitetsforlaget.

SBTN (2020). Science-Based targets for Nature. Initial guidance for Business.15

Shiran, Yoni, mfl. (2023). Towards Ending Plastic Pollution by 2040. 15 Global Policy Interventions for Systems Change. TemaNord 2023:539. Nordic Council of Ministers.

Simensen, T., A’Campo, W., Atakan, A., Heggdal, J. E., Aune-Lundberg, L., Vagnildhaug, A., Kristensen, Ø. & Lindaas, G. O. (2023). Planlagt utbyggingsareal i Norge. Identifisering av mulig framtidig utbyggingsareal i kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. NINA Rapport 2310. Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Sivilombudsmannen (2021): Sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjonssaker i strandsonen.

Statens vegvesen (2018). Konsekvensanalyser. Håndbok V712. Oppdatert 2021.

Stern, Nicolas (2007). The Economics of Climate Change. The Stern Review. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817434.

Stern, Nicholas and Stiglitz, Joseph E. (2021). The Social Cost of Carbon, Risk, Distribution, Market Failures: An alternative approach. National Bureau of Economic Research . Working Paper 28472.

Stiglitz, J., J. Fitoussi and M. Durand (2018). Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performance. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264307292-en.

Stokstad, Sigrid, Gro Sandkjær Hanssen, Fredrik Holth, Eivind Junker og Nikolai Winge (2020). Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen. NIBR-rapport 2020: 17.

Strand, Geir-Harald, Erik Framstad og Lars Aksel Opsahl (2023). Hovedøkosystemkart for Norge. NIBIO-rapport 9/143/2023. Utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Strömgren, Johan, Gro Nystuen og Petter Wille (2021). Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder. Rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter.

Støstad, Hanne Nyborg (2021). Norges areal 2021. Hva bruker vi landet til? En oversikt over arealbruk i Norge. Rapport fra Naturvernforbundet.

Svartzman, Romain, Espagne Etienne, Gauthey Julien, Hadji-Lazaro Paul, Salin Mathilde, Allen Thomas, Berger Joshua, Calas Julien, Godin Antoine and Vallier Antoine. (2021) A “Silent Spring” for the Financial System? Exploring Biodiversity-Related Financial Risks in France. Banque de France Working Paper Series no. 826.

Taleb, Nassim N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. London: Penguin.

TCFD (2017). Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Final report June 2017 from the Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Tett, Gillian og Simon Mundy (2023). How regulators have relinquished their work to corporate executives. Financial Times 20 September 2023.

TNFD (2023a). Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures. September 2023. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.16

TNFD (2023b). Guidance on the identification and assessment of nature-related issues: the LEAP approach. September 2023. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.17

TNFD (2023c). Guidance on scenario analysis. October 2023. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.

TNFD (2023d). Glossary. Version 1.0 September 2023. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.18

TNFD (2023e). Guidance for corporates on science-based targets for nature. September 2023. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.

TNFD (2023f). Guidance on engagement with Indigenous Peoples, Local Communities and affected stakeholders. September 2023. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.

TNFD (2023h). Discussion paper on proposed approach to value chains. November 2023. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.

TNFD (2023i). Additional guidance for financial institutions. November 2023. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.

TNFD (2023j). Discussion paper on conducting advanced scenario analysis. December 2023. Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.

Toor, Joris van, Danijela Piljic, Guan Schellekens, Mark van Oorschot and Marcel Kok (2020). Indebted to nature. Exploring biodiversity risks for the Dutch financial sector. Report from De Nederlandsche Bank (DNB) og Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Troell, Max, Rosamond L. Naylor, Marc Metian, and Aart de Zeeuw (2014). Does aquaculture add resilience to the global food system? PNAS Vol 311, No. 37. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1404067111.

Turi, E.I. (2016). State Steering and Traditional Ecological Knowledge in Reindeer-Herding Governance - Cases from western Finnmark, Norway and Yamal, Russia. PhD Dissertation, GERUM 2016:1, Department of Geography and Economic History, University of Umeå, Sweden.

U.S. Geological Survey (2023). Mineral commodity summaries 2023. U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/mcs2023.

UNEP (2011). Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. Fischer-Kowalski, M., Swilling, M., von Weizsäcker, E.U., Ren, Y., Moriguchi, Y., Crane, W., Krausmann, F., Eisenmenger, N., Giljum, S., Hennicke, P., Romero Lankao, P., Siriban Manalang, A., Sewerin, S.

UNEP (2019). Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People. United Nations Environment Programme, Nairobi. DOI 10.1017/9781108627146.

UNEP (2021). Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies. United Nations Environment Programme, Nairobi.19

UNEP (2023a). Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). United Nations Environment Programme, Nairobi. https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43922.

UNEP (2023 b). Inclusive Wealth Report 2023: Measuring Sustainability and Equity. United Nations Environment Programme, Nairobi.

UNFCCC (2023). Nationally determined contributions under the Paris Agreement. Synthesis report by the secretariat. UNFCCC Secretariat, 14 November 2023.

UNU-EHS (2023). Interconnected Disaster Risks: Risk Tipping Points. Eberle, Caitlyn; O’Connor, Jack; Narvaez, Liliana; Mena Benavides, Melisa; Sebesvari, Zita (authors). Bonn: United Nations University – Institute for Environment and Human Security. DOI: 10.53324/WTWN2495.

Vee, Ida, Sylvia Frantzen, Gro van der Meeren og Per Arneberg (red.) (2023). Status for miljøet i norske havområder – Rapport fra overvåkningsgruppen 2023. Rapport fra havforskningen 2023-24. Havforskningsinstituttet, Bergen.

Verma, Megha, Henrike Schulte to Bühne, Mailys Lopes, Dorothee Ehrich, Svetlana Sokovnina, Stijn P. Hofhuis and Nathalie Pettorelli (2020). Can reindeer husbandry management slow down the shrubification of the Arctic? Journal of Environmental Management, Volume 267, 2020, 110636, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110636.

VKM (2016). Risk assessment of cockspur grass (Echinochloa crus-galli). Scientific Opinion of the Panel on Plant Health of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, Oslo.

VKM (2022), Kyrre Kausrud, Vigdis Vandvik, Daniel Flø, Sonya R. Geange, Stein J. Hegland, Jo S. Hermansen, Lars R. Hole, Rolf A. Ims, Håvard Kauserud, Lawrence R. Kirkendall, Jenni Nordén, Line Nybakken, Mikael Ohlson, Olav Skarpaas, Micael Wendell, Hugo de Boer, Katrine Eldegard, Kjetil Hindar, Paal Krokene, Johanna Järnegren, Inger E. Måren, Anders Nielsen, Erlend B. Nilsen, Eli K. Rueness, Eva B. Thorstad, Gaute Velle. Impacts of climate change on the boreal forest ecosystem. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report 2022:15. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM), Oslo.

VKM, Johanna Järnegren, Bjørn Gulliksen, Vivian Husa, Martin Malmstrøm, Eivind Oug, Paul Ragnar Berg, Anders Bryn, Sonya R. Geange, Kjetil Hindar, Lars Robert Hole, Kyrre Kausrud, Lawrence Kirkendall, Anders Nielsen, Brett K. Sandercock, Eva Thorstad, Gaute Velle (2023). Assessment of risk and risk-reducing measures related to the introduction and dispersal of the invasive alien carpet tunicate Didemnum vexillum in Norway. Scientific Opinion of the Panel on Biodiversity of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report 2023:7. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM), Oslo.

von Zedlitz, Gerrit (2023). Mind the Gap?! The Current State of Biodiversity Reporting. TRR 266 Accounting for Transparency Working Paper Series No. 130, SAFE Working Paper No. 95. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4538287.

WBCSD (2023). Roadmaps to Nature Positive – Foundations for all businesses. World Business Council for Sustainable Development.

Weinzettel, Jan, Edgar G Hertwich, Glen P Peters, Kjartan Steen-Olsen and Alessandro Galli (2013). Affluence drives the global displacement of land use. Global Environmental Change. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.12.010.

Wolkovich, E., Cook, B., Allen, J. et al. (2012).Warming experiments underpredict plant phenological responses to climate change. Nature 485, 494–497. https://doi.org/10.1038/nature11014.

Wood, Richard, Konstantin Stadler, Kajwan Rasul and Edgar Hertwich (2023). CaFEAN: Carbon Footprint of the Economic Activity of Norway. Environmentally Extended Input-Output Analysis of Emissions from Norwegian Economic Activity. Rapport utarbeidet av Vector Sustainability Pty Ltd og XIO Sustainability Analytics A/S) for Miljødirektoratet.

World Bank and Bank Negara Malaysia (2022). An Exploration of Nature-Related Financial Risks in Malaysia. Kuala Lumpur. World Bank.

World Bank and Central Bank of Malysia (2022). An Exploration of Nature-Related Financial Risks in Malaysia.

World Economic Forum (2023). The Global Risks Report 2023. World Economic Forum, Davos.

World Economic Forum (2024). The Global Risks Report 2024. World Economic Forum, Davos.20

Wucker, Michele (2017). The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore. St Martin’s Press.

WWF (2022). Living Planet Report 2022 – Building a nature positive society. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.

WWF (2023). Seeing the forest for the trees - a practical guide for financial institutions to take action against deforestation and conversion risks. Swiss edition Patel, K., Hess, R., World Wide Fund for Nature, Gland, Switzerland.

WWF Norge (2019). Naturrisiko – Tap av naturmangfold som finansiell risiko. WWF-rapport. WWF-Norge Verdens naturfond, Oslo.

Ytrestøyl, Trine, Turid Synnøve Aas og Torbjørn Åsgård (2015). Utilisation of feed resources in production of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway. Aquaculture, Volume 448. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2015.06.023.

Lover og forskrifter

Forskrift om konsekvensutredninger (2017). Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Lovdata.21

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv. (2021). Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer (LOV-2021-12-22-161). Lovdata.22

Naturmangfoldloven – nml (2009). Lov om forvaltning av naturens mangfold (LOV-2009-06-19-100). Lovdata.23

Plan- og bygningsloven – pbl (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (LOV-2008-06-27-71). Lovdata.24

Utredningsinstruksen (2016) Instruks om utredning av statlige tiltak (FOR-2016-02-19-184). Lovdata.25

Vannforskriften (2006). Forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR-2006-12-15-1446). Lovdata.26

Åpenhetsloven (2021). Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (LOV-2021-06-18-99). Lovdata.27

Stortingsdokumenter

St.meld. nr. 21 (2004–2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Miljøverndepartementet.

Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel. Kommunal- og regionaldepartementet.

Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold. Klima- og miljødepartementet.

Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 6 (2016–2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring. Landbruks- og matdepartementet.

Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Landbruks- og matdepartementet.

Meld. St. 19 (2016–2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Nærings- og fiskeridepartementet.

Meld. St. 32 (2016–2017) Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter. Landbruks- og matdepartementet.

Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak. Klima- og miljødepartementet.

Meld. St. 10 (2020–2021) Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring. Nærings- og fiskeridepartementet.

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033.Samferdselsdepartementet.

Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Olje- og energidepartementet.

Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 10 (2021–2022) Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren. Forsvarsdepartementet.

Meld. St. 11 (2021–2022) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Olje- og energidepartementet.

Meld. St. 6 (2022–2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper. Nærings- og fiskeridepartementet.

Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 18 (2022–2023). Finansmarkedsmeldingen 2023. Finansdepartementet.

Meld. St. 25 (2022–2023) Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane. Olje- og energidepartementet.

St.prp. nr. 56 (1992–93). Om samtykke til ratifikasjon av konvensjonen om biologisk mangfold av 22. mai 1992. Utenriksdepartementet.

Prop. 121 S (2022–2023) Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2023 m.m.). Landbruks- og matdepartementet.

Fotnoter

1.

Oppdatert digital versjon tilgjengelig på https://dfo.no/fagomrader/utredning-og-analyse-av-statlige-tiltak/veileder-til-utredningsinstruksen.

2.

https://dfo.no/fagomrader/utredning-og-analyse-av-statlige-tiltak/samfunnsokonomiske-analyser/veileder-i-samfunnsokonomiske-analyser.

3.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2022/html/ssm.sp221214~60ebafadbf.en.html.

4.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2023/html/ecb.blog230608~5cffb7c349.en.html.

5.

https://pub.norden.org/temanord2022-547/#111077.

6.

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-samfunnssikkerhetsinstruksen/.

7.

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2023/september-2023/kunnskapsgrunnlag-om-okologisk-tilstand-i-norsk-skog-og-utredning-av-tiltak/.

8.

www.naturalcapitalcoalition.org/protocol.

9.

https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_conceptual-framework-on-nature-related-risks.pdf.

10.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-15/id2977731/.

11.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-25/id3006059/.

12.

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv har laget en uoffisiell oversettelse av veilederen: https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/09/201904_OECD_DDveileder_nettfil.pdf.

13.

https://www.oecd.org/finance/a-supervisory-framework-for-assessing-nature-related-financial-risks-a8e4991f-en.htm.

14.

https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Bending%20the%20Curve%20of%20Nature%20Loss%20-%20Nature-Related%20Risks%20for%20MoFs_2.pdf,

15.

https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/SBTN-initial-guidance-for-business.pdf.

16.

https://tnfd.global/publication/recommendations-of-the-taskforce-on-nature-related-financial-disclosures/.

17.

https://tnfd.global/publication/additional-guidance-on-assessment-of-nature-related-issues-the-leap-approach/#publication-content.

18.

https://tnfd.global/publication/glossary/.

19.

https://www.unep.org/resources/making-peace-nature.

20.

https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/.

21.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854.

22.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-12-22-161.

23.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100.

24.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71.

25.

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-02-19-184.

26.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446.

27.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99.

Til forsiden