NOU 2024: 2

I samspill med naturen— Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Til innholdsfortegnelse

Utvalgets oppdrag og leveranse

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022. Utvalget redegjør for sitt arbeid i denne rapporten om naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge. Dette er en innsiktsrapport som vil bidra til bedre forståelse og vurderinger av naturrisiko – og til at vi håndterer naturrisiko bedre på alle nivåer.

Utvalgets mandat gikk i hovedsak ut på å:

  • beskrive naturrisiko med utgangspunkt i tilnærming og begrepsbruk i Klimarisikoutvalgets rapport,1 men med modifikasjoner som er nødvendige fordi de to utfordringene er ulike.

  • vurdere hvordan norske næringer og sektorer er berørt av fysisk naturrisiko, altså nasjonalt og globalt tap av natur og naturmangfold, med hovedvekt på de fysiske endringene som kan utgjøre de viktigste risikofaktorene.

  • vurdere hvordan norske næringer og sektorer vil bli berørt av antatte og mulige innstramminger i rammevilkår gjennom endringer i den globale, europeiske og nasjonale naturmangfoldpolitikken, med hovedvekt på de endringene som kan utgjøre de største risikofaktorene.

  • vurdere hvordan det er mest hensiktsmessig å analysere og framstille naturrisiko på nasjonalt nivå.

  • gjennomgå hvordan berørte aktører i Norge (private og offentlige virksomheter, inkludert finansinstitusjoner) analyserer og håndterer naturrisiko i dag, identifisere eventuelle forbedringspunkter, og vurdere og anbefale metodikk som setter disse aktørene i stand til å analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Naturen er en bærebjelke for økonomisk virksomhet og menneskelig velferd, og dermed for det samfunnet vi lever i. Vi mennesker lever av, bruker og samspiller med naturen på mange ulike måter. Vi lever av naturens bidrag til blant annet mat, fôr, medisiner, energi, materialer, genmateriale og nyttedyr. Vi lever sammen med naturen og er avhengig av dens livgivende, skaderegulerende og avfallsabsorberende prosesser. Vi lever i naturen og former den gjennom næringsdrift, kultur og rekreasjon, og vi lever som natur og formes av naturen, ettersom vi selv er en del av naturen. Men menneskelig aktivitet påvirker også naturen på utallige måter, hvorav mange er negative.

Naturrisiko handler om hvordan faren for tap og forringelse av natur påvirker virksomheter som er avhengig av og påvirker naturen, og om betydningen av at samfunnet arbeider for å motvirke dette tapet. Den første formen for risiko kalles fysisk risiko og den andre overgangsrisiko. Disse formene vil presiseres, utdypes og gjennomgås i rapporten. Begge er også viktig på samfunnsnivå.

Utvalgets mål har vært å lage en oversikt over både hva naturrisiko er og betyr for aktører og samfunn i Norge, og hvordan det arbeides med naturrisiko internasjonalt og i Norge. I tillegg har vi særlig drøftet hvordan aktører og virksomheter bør forholde seg til naturrisiko. Det skjer et omfattende internasjonalt arbeid i myndighetsdrevne samarbeid som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og EU, og i næringslivsdrevet samarbeid som initiativet for naturrelatert finansiell rapportering (TNFD). Det er viktig at vårt arbeid bygger på deres innsikt, og dermed at arbeidet med naturrisiko i Norge er i tråd med den internasjonale innsatsen. Utvalget har hatt omfattende innspillsrunder med mange og engasjerte aktører i offentlig og privat sektor, og mange blir stadig mer bevisst på naturrisiko. Likevel er det langt igjen før allmenn kunnskap, forståelse og praksis sikrer at alle aktørene vurderer og håndterer naturrisiko på en god måte. Dette gjelder i både privat og offentlig sektor.

Utvalget kommer med konkrete anbefalinger både på nasjonalt nivå og til offentlig og privat sektor. En sentral anbefaling er at aktører og virksomheter i sin vurdering og håndtering av naturrisiko bør følge fem metodiske hovedtrinn:

  • identifisere hvor og hvordan virksomheten berører natur, inkludert i sine verdikjeder

  • analysere hvor og hvordan virksomheten er avhengig av og påvirker natur

  • vurdere hvordan virksomheten er utsatt for naturrisiko

  • bruke analysene og vurderingene som grunnlag for intern og ekstern rapportering

  • anvende denne kunnskapen som grunnlag for konkrete beslutninger og handlinger

Utvalget har også foreslått noen overordnede tilnærminger som bør ligge til grunn for alt arbeid med naturrisiko.

Utvalget takker for muligheten til å arbeide med dette viktige og spennende oppdraget.

Fotnoter

1.

NOU 2018: 17.

Til forsiden