Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

Til innholdsfortegnelse

1 Forvaltningsverdiene

Ansatte i forvaltningen arbeider på vegne av fellesskapet. Arbeidet i offentlig forvaltning bygger på fire forvaltningsverdier1: Demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet. Nedenfor følger en kort beskrivelse av de fire forvaltningsverdiene og betydningen de har for behandlingen av saker i offentlig forvaltning.

1.1 Demokrati

Innbyggerne utøver folkestyret gjennom bruk av stemmeretten ved stortings-, fylkestings- og kommunevalg. Mellom valgene kan innbyggerne medvirke og påvirke blant annet gjennom offentlige høringer. Innbyggerne kan også føre kontroll med forvaltningen ved at forvaltningen selv viser åpenhet og informerer om sin virksomhet, eller ved at innbyggerne, organisasjonene og mediene bruker sin innsynsrett. Embetsverket skal ivareta innbyggernes rett til påvirkning, medvirkning og innsyn i forvaltningens arbeid.

Embetsverket skal gjennomføre regjeringens politikk innenfor de rammer som Stortingets lov- og budsjettvedtak setter. Regjeringen er konstitusjonelt og parlamentarisk ansvarlig for det som skjer i forvaltningen. Embetsverket skal opptre lojalt overfor regjeringens politikk innenfor de rammene som de rettslige normene setter. Embetsverket skal til enhver tid kunne tjene skiftende politiske ledelser fra ulike politiske partier.

1.2 Rettssikkerhet

Rettssikkerhetshensyn er grunnleggende i forvaltningen. Den enkelte innbygger skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side. Innbyggeren skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine interesser. Rettssikkerhet medfører krav til måten de enkelte sakene behandles på. Avgjørelser må treffes av uhildede personer, og de private parter skal gis mulighet til å forsvare sine interesser overfor motparter, de som treffer avgjørelser osv. Saksbehandlingen skal være saklig. Dersom saksbehandlingen blir usaklig, kan beslutningen bli ugyldig. Kjernen i denne forvaltningsverdien er å styrke og gi trygghet for den enkeltes stilling overfor myndighetene.

Elementer som skal sikre rettssikkerheten er:

Legalitet: Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

Grundighet: Saker skal behandles så grundig som nødvendig.

Likhet: Like tilfeller skal behandles likt.

Kontradiksjon: Den enkelte skal få gi sitt syn og legge fram de faktiske omstendighetene i saken før avgjørelse treffes.

Forholdsmessighet: Forvaltningens avgjørelser bør ikke være mer inngripende enn nødvendig.

Saklighet: Det skal ikke tas usaklige hensyn. Vurderinger skal være objektive, upartiske og nøytrale.

Etterprøvbarhet: Saksbehandlingen skal være etterprøvbar, jf. prinsippet i forvaltningsloven om skriftlighet i saksbehandlingen.

Domstolskontroll: Lovligheten av forvaltningens avgjørelser og opptreden for øvrig kan etterprøves av uavhengige domstoler.

1.3 Faglig integritet

Embetsverket må bruke faglig kunnskap og faglig skjønn i utøvelsen av sitt arbeid i forvaltningen. Faglig uavhengighet og objektivitet er nødvendig for å sikre gode beslutninger og innbyggernes tillit til forvaltningen. Dette er også nødvendig for at politikere fra ulike partier kan ha tillit til forvaltningen, både de som er i posisjon og de som er i opposisjon.

Det vises til en mer utdypende omtale av faglighet og faglig integritet i kapittel 4.4 og i Stortingsmelding nr. 19 (2008-2009)2.

1.4 Effektivitet

Forvaltningen ivaretar og bruker fellesskapets ressurser. Ressursene skal derfor brukes på den mest effektive måten. Med ressurser menes blant annet penger, ansattes kompetanse, maskiner, bygninger med mere.

Embetsverket skal legge til rette for effektiv ressursbruk, og utøve sitt arbeid så effektivt som mulig. Innenfor rammene av statsrådens overordnede ansvar og ledelse, skal embetsverket sørge for god styring og ledelse. Effektivitet handler både om kostnadseffektivitet (å gjøre tingene riktig), formålseffektivitet (å gjøre de riktige tingene) og prioriteringseffektivitet (å prioritere mellom ulike mål, formål eller politikkområder (som kan være i konflikt med hverandre) slik at man samlet sett oppnår høyest mulig grad av måloppnåelse.

Fotnoter

1.

De fire forvaltningsverdiene er ulovfestede og har utviklet seg over tid, jf. også Max Webers modell for det ansvarlige byråkrati (Hanssen mfl., 2018, side 138 ff.) De er også omtalt i St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap, kap. 3.4 Dei grunnleggjande verdiane, sidene 30-32.

2.

St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap, kap. 3.4.3 Fagleg integritet.