Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

Til innholdsfortegnelse

Forord

I departementene møtes politikk og forvaltning. Departementene er faglige sekretariater for politisk ledelse, ikke politiske sekretariater. Departementene utfører og ivaretar forvaltningsmessige oppgaver og verdier. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

I Norge er det lang tradisjon for at politikere og embetsverk samarbeider godt og respekterer hverandres roller. Vi har derfor ikke laget nye eller skjerpet inn eksisterende regler.

Regelverket på dette området er i dag spredt på mange dokumenter og kan dermed framstå som uoversiktlig og lite tilgjengelig. Disse retningslinjene skal bøte på dette.

Formålet med disse retningslinjene er å øke bevisstheten rundt forholdet mellom politikk og embetsverk i lys av endringer i oppgaver og utviklingstrekk i samfunnet. Et eksempel på dette er at omfanget av oppgaver knyttet til rollen som sekretariat for politisk ledelse har økt de siste ti-årene, mens det relative omfanget av tradisjonelle forvaltningsoppgaver er redusert. Et annet eksempel er den økte og kontinuerlige oppmerksomheten fra ulike medier.

Retningslinjene er i kapittel 4 formulert som syv plikter for embetsverket. Embetsverket i denne sammenheng betyr ansatte i sentralforvaltningen. Målgruppen for retningslinjene er først og fremst embetsverket i departementene, men de vil også kunne være nyttige for politisk ledelse. Videre vil de også kunne være av interesse for ledere og ansatte i ytre etater.

Formålet med retningslinjene er å gjøre det enklere, både for embetsverk og politikere, å kunne håndtere forvaltningsetiske dilemmaer som kan oppstå i den praktiske hverdagen. Dette vil kunne støtte opp under et godt og gjensidig tillitsforhold mellom politikere og embetsverk og mellom forvaltning og innbyggere.

Retningslinjene gir ikke nødvendigvis svar på de konkrete utfordringene/dilemmaene som embetsverk og politikere kan komme opp i eller stilles overfor. Formålet er å beskrive hvilke hensyn som må tas når embetsverk og politikere skal håndtere slike utfordringer. Retningslinjene kan bidra til at man selv skal kunne komme fram til gode løsninger dersom dilemmaer oppstår.

I tillegg til retningslinjene er det utarbeidet en samling med konkrete dilemmaer knyttet til forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Det anbefales at departementene bruker dilemmasamlingen i sin løpende kompetanseutvikling og supplerer den med eksempler fra eget departementsområde.

Oslo, januar 2019

Eivind Dale
departementsråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I retningslinjene bruker vi betegnelsen embetsverk både for de som er utnevnt som embetsmenn av Kongen i statsråd, og for de som er ansatt av departementene.