Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

Til innholdsfortegnelse

5 Om bruken av retningslinjene

Alle departementsansatte har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i, og å bruke retningslinjene. Ledelsen på alle nivåer har et særskilt ansvar for å sørge for at de tas i praktisk bruk.

Retningslinjene gir ikke svar på konkrete dilemmaer som den enkelte ansatte kan komme opp i, men de gir veiledning om hvilke momenter som må vektlegges når man skal løse dilemmaer som oppstår i det daglige arbeidet.

Til bruk sammen med retningslinjene er det utarbeidet en samling med dilemmaer som handler om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Denne er utgitt som et eget dokument. Vi anbefaler at dilemmasamlingen brukes aktivt. Vi anbefaler også at departementene selv utarbeider egne dilemmaer, basert på sine egne oppgaver og ansvarsområder, og ikke minst knyttet til ansvaret og oppgavene til sine underliggende etater og til forholdet mellom departement og etat.

Vi anbefaler også at retningslinjene brukes aktivt og med jevne mellomrom, både innad i embetsverket, i kommunikasjonen og samarbeidet med politisk ledelse og i etatsstyringsdialogen.

Vi anbefaler at retningslinjene og dilemmasamlingen brukes i grupper hvor ulike syn og refleksjoner kan brynes mot hverandre. Vi anbefaler også at hver enkelt medarbeider orienterer sine ledere om feil, mangler og dilemmaer som en kommer opp i, ikke minst fordi man da lettere kan lære av dem.

Dette dokumentet inneholder overordnede retningslinjer, og hvert departement kan vurdere å supplere med egne retningslinjer.