Ot.prp. nr. 106 (2004-2005)

Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til ­barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven), lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) og lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven).

Det foreslås å gi skolene meldeplikt til trygdekontoret når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold. Hjemmel for slik meldeplikt foreslås inntatt i folketrygdloven. Se nærmere i kapittel 4.

Departementet foreslår videre å stramme inn retten til barnetrygd ved utenlandsopphold. I dag regnes et barn fortsatt som bosatt i Norge, og utløser dermed rett til barnetrygd, ved utenlandsopphold som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder. Denne bestemmelsen foreslås strammet inn, slik at grensen nå blir seks måneder, jf. kapittel 5.

Det foreslås også å innføre bestemmelser i barnetrygdloven og kontantstøtteloven om at trekk i ytelser etter disse lovene avbryter foreldelse, se kapittel 6.

Til forsiden